فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های مدیریتی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1393)

نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/04/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدعلی حسینی تاش، قادر علی واثق صفحات 7-28
  امروزه پارادایم «حکمرانی خوب» یک شیوه رایج و مسلط برای اداره جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص های آن با روش «توصیفی – تحلیلی» بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص های آن از دیدگاه حضرت علی(ع) تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص های حکمرانی شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین المللی و اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.
  کلیدواژگان: حکمرانی، خوب، شایسته، شاخص، علی
 • محمد تقی نوروزی، فضل الله شریفی صفحات 29-44
  تبلیغ اسلامی ابزاری است که پیامبر اسلام)(ص)، ائمه اطهار(ص) و دانشمندان اسلامی به قصد گسترش علمی، عاطفی و رفتاری اسلام از آن استفاده کرده اند. مبلغ به عنوان یک مدیر تبلیغ، علاوه بر اینکه به علومی همچون تفسیر، فقه، اصول و مانند آن نیازمند است، باید از «برنامه ریزی ارتباطات» آگاهی داشته باشد. بیشتر سازمان ها و افراد به دنبال راهکار هایی برای اثر بخشی هستند. «برنامه ریزی ارتباطات» یکی از عواملی است که در کارایی و اثربخشی تبلیغ اسلامی تاثیر بسزا دارد. این مقاله به منظور شناسایی نقش برنامه ریزی ارتباطات در تبلیغ اسلامی، پس از جمع آوری ادبیات تحقیق و پس از جست وجو در کتاب های اسلامی، یافته های خود را با تمرکز بر روش «تحلیلی توصیفی»، بیان کرده و به نتایج ذیل دست یافته است: مبلغ با برنامه ریزی ارتباطات می تواند هدف خود را تعیین و راه رسیدن به آن را مشخص کند و موانع رسیدن به آن را برطرف سازد.
  کلیدواژگان: تبلیغ، برنامه ریزی، ارتباطات، موانع، اسلام
 • مجتبی درودی صفحات 45-62
  امدیران با سبک «ضابطه گرایی» می توانند با رعایت قوانین و مقررات و اعمال «ضابطه» به جای «رابطه» و تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی، گروهی و جناحی سازمان را رهبری کنند و در این زمینه، با پرهیز از تساهل و تسامح در اصول و ارزش های الهی و سستی در انجام وظایف، کارکنان را به خیر و صلاح فراخوانند و زمینه بهسازی و اصلاح و تربیت آنان را فراهم آورند و بدین سان، نظام شایسته سالاری و بهبود روش ها وتشکیلات را پی ریزی نموده، رضایت اصلی را از انجام کار به دست آوردند و عزت نفس خویش را از دستیابی به هدف حاصل کنند. این مقاله بر آن است تا با روش «توصیفی» و «تحلیلی» به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری ضابطه گرای امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به چهار ویژگی اساسی «قانون گرایی»، «تبیین وظایف و اختیارات»، «قاطعیت» و «شایسته سالاری» اشاره نمود.
  کلیدواژگان: رهبری، ویژگی، رفتار، شاخص، سبک، رابطه گرایی، ضابطه گرایی
 • محسن منطقی، سید امیر جوادی حسینی، رحیم میردریکوندی صفحات 63-76
  نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است. هرقدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. «هوش اخلاقی» نوع سوم قدرت است در کنار «قدرت مدیریتی یا سازمانی» (که از مقام فرد در سازمان نشات می گیرد) و «قدرت شخصی» (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است.) هوش اخلاقی توانایی تشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای (از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولا، هوش اخلاقی می تواند از راه تنظیم بهتر روابط به وسیله تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکرد بهتر برای سازمان گردد. ثانیا، کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان، شامل امانت داری، مسئولیت پذیری، مهرورزی، مدارا، خوش رفتاری، بردباری، دادورزی، تغافل است.
  کلیدواژگان: هوش، اخلاق، عملکرد، سازمان، کار
 • اسدالله گنجعلی، وحید فرهمند، کریم ابراهیمی صفحات 77-92
  امدیریت ازجمله پیچیده ترین و پربحث ترین موضوعاتی است که در هزاره سوم، مطمح نظر محققان قرار گرفته و آنها را به بررسی ابعاد آن واداشته است. یکی از ابعاد مهم مدیریت «رهبری» مدیر و سبک رهبری اوست. هر مدیر با توجه به شرایط محیط درون و بیرون سازمان، دارای یک یا چند سبک رهبری است. مدیران ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما به علل متعددی ازجمله علل فرهنگی، سبک هایی که در جهان غرب متولد شده اند، پیش از ورود به سازمان های ایرانی، باید از حیث تطابق با مسائل اعتقادی و فرهنگی سازمان های ذی ربط بررسی شوند. ازجمله سنجه های قدرتمند برای بررسی تطابق سبک های رهبری با مباحث اعتقادی، قاعده فقهی «لاضرر» است؛ قاعده ای که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط آن، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی، در انزوای نسبی قرار دارد. این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده مزبور است و با روش «توصیفی» و «تحلیلی»، میزان سازگاری سبک های موجود رهبری را با قاعده فقهی «لاضرر» بررسی می کند.
  کلیدواژگان: مدیر، لاضرر، سبک، رهبری، فرهنگ، اعتقاد
 • محمد مهدی نادری قمی، محمود رستمی اول صفحات 93-105
  یکی از مباحث مطرح در ارتباطات سازمانی، «مسیر ارتباط» است که درواقع، جریان ارتباطات را در ساختار سازمانی نشان می دهد. حکومت علوی نیز به عنوان یک سازمان بزرگ، دارای ساختار و سلسله مراتب سازمانی و به تبع آن، ارتباطات سازمانی است. مفهوم «مسیر ارتباط سازمانی» دربردارنده مجموعه ای از ارتباطات میان فردی در ساختار یک سازمان است که در حکومت علوی، این نوع ارتباط به شکل چشم گیری دیده می شود. در این مقاله، سعی شده است سیره ارتباطی امیرالمومنین (ع) با نظریه های مطرح در بحث ارتباطات مدیریت رایج بررسی تا وجوه مشترک و متمایز این دو مشخص گردد. پژوهش حاضر به شیوه «تحلیلی تاریخی»، داده ها را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و با رجوع به متون و منابع دست اول و معتبر اسلامی، صورت داده است. جریان ارتباطات با توجه به اینکه برخی از انواع ارتباطات در حکومت علوی بیشتر اهمیت داشته است، با مباحثی که امروزه در ارتباطات سازمانی مطرح می شود، تفاوت هایی دارد و البته به گونه یک شبکه ارتباطی پویا، می توان از آن یاد کرد؛ زیرا سرعت انتقال اطلاعات در این مسیر ارتباطی، در زمان خود بسیار بالا بود.
  کلیدواژگان: حکومت، علوی، ارتباط، عمودی، افقی، مورب
 • الملخص
  صفحه 106
|
 • Ali Hussein Tash, Ghader Ali Vasegh Pages 7-28
  Today, the paradigm of "good governance", which is a common and prevalent way for running the affairs of society on a world scale, is distinct from government or state. This paper, first investigates “good governance” and its features through a “descriptive-analytic approach”, and then analyses “competence governance” and its features from the viewpoint of Imam Ali (a.s). Finally it compares between Imam Ali's view and that of international institutions and western thinkers regarding some of the features of good government.
  Keywords: governance, good, competence, feature, Ali
 • Mohammad Taqi Nouroozi, Fazlollah Sharifi Pages 29-44
  The Holy Prophet (pbh), the Infallible Imams and Muslim thinkers have embarked on the Islamic propagation as a means of developing scientific, emotional and behavioral features of Islam. In addition to certain disciplines such as the exegesis of the Quran, jurisprudence (fiqh), Osul, etc., Muslim missionary, who manages how to diffuse Islamic propagation, needs to be aware of the communications planning. Most organizations and individuals seek strategies to work more effectively. "Communications planning" is one of the factors that has remarkable impact on the efficiency of Islamic propagation. Having collected all the available literature on the subject in question and searched in Islamic books, the present paper tries to cast light on the role of communications planning in the Islamic propagation drawing upon a descriptive-analytical method. A Muslim missionary can determine his purpose and the way to achieve it and remove barriers to accomplish it through communications planning.
  Keywords: propagation, planning, communications, barriers, Islam
 • Mujtaba Durudi Pages 45-62
  Managers who adopt the rule-oriented method can lead the organization through abiding by rules and regulations and exercising "the rule" in place of favouring relatives and by giving priority to social interests, not to personal, group and sectarian interests. By avoiding showing tolerance towards divine principles and values and refraining from curtailment of their duties, managers can encourage the stuff to do good, and thus preparing the ground for their righteousness. Therefore by establishing meritocracy and developing the methods and structure, managers will be satisfied with the work, and due to achieving their goal, they will preserve their self-esteem, as well. This paper seeks through a descriptive and analytic method to explain the behavioral characteristics in the light of Imam Khomeini's normative method of leadership as a sample for managers of Islamic system. Among the findings of this research are: "alawfulness", explaining duties and authorities, decisiveness and meritocracy.
  Keywords: leadership, characteristic, behavior, indicator, style, nepotism, tendency towards observing law
 • Muhsen Manteqi, Seyyed Amir Javadi Husseini Pages 63-76
  The ability to influence individuals has always been discussed as an important issue in the literature of organization and management. The more a managers have influence over individuals, the more capable of having them work harder and the more rewarding the work. "Moral intelligence" is the third type of power next to "managerial or organizational power" (which originates from the individual's status in organization) and "personal power" (which originates from one's personal character). Moral intelligence means the ability to see, according to moral standards, which right and which is wrong. This paper, which studies the view of Islam about the functions of moral intelligence in organization and uses a descriptive method (in terms of nature and method) and a library-based method (in terms of modus operandi and a kind of executive activity), concludes that: first, moral intelligence can contribute to improving the standard of achievement of the organization through the regulation of relations by means of focusing on and strengthening standards of morality. Second, the important functions of moral intelligence in an organization constitute trustworthiness, accountability, display of affection, toleration, good conduct, patience, justice, negligence.
  Keywords: intelligence, morality, function, organization, work
 • Asadullah Ganjali, Vahid Farahmand, Karim Ebrahimi Pages 77-92
  Management has been among the most complicated and challengeable discussions in the third millennium many researchers have contributed to this issue and explored its dimensions. The manager and his management style is one of the major aspects of management. Regarding the internal and external environment of the organization, every manager has one or more management styles. Iranian managers are no exception to this rule. But for various reasons including cultural considerations, the methods of western origin should be studied to find whether or not they agree with the ideological and cultural issues of the relevant organization. One of the effective means of evaluating the compatibility of management methods with the ideological discussions is a Fiqhi rule termed La ḍirar (no harm). Despite the high accuracy of the fundamentals of this rule and its overall effects in terms of application and degree of efficacy, it seems to have received not attention. This research is concerned with this rule and it uses an analytical descriptive method to examine the degree of the compatibility of current management styles with the fiqhi rule of la ḍirar.
  Keywords: manager, la ḍirar (No Harm), style, leader, culture, belief
 • Mohammad Mahdi Naderi Qomi, Mohammad Rostami Aval Pages 93-105
  One of the main issues in organizational relations is the “Communication Channel” which, in fact, shows the path of relations in the organizational structure. As a great organization, the Alavi government has its own organizational structure and hierarchy, and it, accordingly, has organizational relations. The concept of” path of organizational relations” includes a group of interpersonal relations in the structure of an organization, a type of relation which is characteristic of Alavi government. In this paper, it is attempted to compare the style of relations followed by Amīr al-Muminīn, Imam Ali (a) with the leading theories about relationship management, in its wide sense so that the similarities and differences of the two may be identified. The present paper is a library- based research, in which the author uses an analytic-historic approach referring to reliable and authentic Islamic sources. Given that some kinds of the communication in Alavi government are of more important, there are some differences between the style of communication followed by Imam Ali and the issues discussed in the organizational communication today. The communication in Alavi government can be considered as as a kind of dynamic communication network because the speed of information transfer in this style is very high.
  Keywords: government, Alavi, communication, vertical, horizontal, slanting