فهرست مطالب

پژوهش های پولی - بانکی - پیاپی 15 (بهار 1392)
 • پیاپی 15 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین شریفی رنانی*، مریم میرفتاح، حسن ملا اسماعیلی صفحات 1-26
  هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش مولفه های آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی برخی از کشورهای درحال توسعه منا با استفاده از رویکرد نوین خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) با تاکید بر آزادسازی پولی و مالی در دوره زمانی 1986 تا 2009 می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار هریک از متغیرهای مورد بحث بر قیمت سهام در بورس می باشد. براساس نتایج تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی کشور پیشنهاد می شود همت پایداری برای تعامل بورس کشور با دیگر بازارهای مالی بین المللی برقرار شود تا بازار سرمایه کشور بتواند به یک بازار تعالی در منطقه با ارائه سیاست های پویا نائل و به رشد مالی شرکت ها در بورس، اعتلای بازار مالی کشور و به تبع آن ارتقای اقتصادی کشور کمک نمایند.
  کلیدواژگان: آزادسازی اقتصادی، آزادسازی مالی، آزادسازی پولی، عملکرد بازارهای مالی، خودرگرسیون برداری تابلویی (P، VAR)
 • اعظم احمدیان، حسین امیری* صفحات 27-50
  سیاست پولی با تاثیر بر منابع بانک، بر قدرت وام دهی موثر است. از جمله منابع بانک ها، سپرده ها هستند که جانشین کاملی بین سپرده های جزئی بانکی و دیگر منابع مالی وجود ندارد. بنابراین مدیریت نقدینگی بانک ها به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی دارای اهمیت است. در این مقاله با توجه به اهمیت اثر سیاست پولی بر قدرت وام دهی بانک ها و نیز مقاومت بانک ها در شرایط بحرانی، سعی می شود با استفاده از آمار ترازنامه و سود و زیان بانک های کشور، در دوره 1385-1390، اثر سیاست پولی بر قدرت وام دهی بانک ها با در نظر گرفتن میزان مقاومت بانک ها بررسی شود و از سه شاخص نسبت دارایی نقد به کل سپرده، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت سپرده سرمایه گذاری به سپرده فرار به عنوان شاخص های مقاومت بانک استفاده گردد و با توجه به وجود هم خطی در این سه متغیر، سه مدل به تفکیک شاخص ها برآورد و مدل مناسب انتخاب شود. به همین منظور فرضیه در بانک هایی که دارای مقاومت بالا در شرایط بحرانی هستند، اعمال سیاست پولی رابطه مثبتی با قدرت وام دهی آنها دارد مورد آزمون قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، اعتبارات اعطایی، مقاومت بانک ها
 • محمد واعظ*، محمدرضا فرهادی پور، امیر کیانی صفحات 51-76
  با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد و اثر اصلاحات بانکی در سیستم بانکی کشور در این تحقیق سعی گردیده است اثر اصلاحات نظارتی روی کارایی ساختار هزینه، کارایی هزینه مالکیت و رقابت در بازار وام دهی بانک های کشور بررسی گردد. جامعه آماری این تحقیق در قالب 8 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1389-1380 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری کارایی اصلاحات نظارتی روی ساختار هزینه و مالکیت از مدل مرز تصادفی هزینه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات نظارتی سبب افزایش هزینه روی متغیرهای نهاده و ستانده و همچنین افزایش ناکارایی هزینه مالکیت در بانک ها گردیده ولیکن این اصلاحات طی دوره مورد مطالعه سبب افزایش کارایی هزینه در بانک های موضوع تحقیق شده است. همچنین اثر اصلاحات نظارتی بر رقابت در بازار قرض دهی از طریق مدل تعدیل جزئی خود همبستگی حاکی از کاهش فاصله بین نرخ وام دهی و سپرده گیری و در نهایت افزایش رقابت در بازار وام دهی بانک ها طی دوره مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: مقررات زدایی، مقررات گذاری، اصلاحات نظارتی، مدل مرز تصادفی هزینه، مدل تعدیل جزئی
 • جابر بهرامی*، مصیب پهلوانی، پریناز جانسوز صفحات 77-96
  توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. در این راستا یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی است که از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان، زمینه رشد و توسعه را فراهم می سازد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اعطای اعتبارات نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصاد به همراه سایر تعیین کننده های کلان بر رشد اقتصادی در 74 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2009-1990 است. بر این اساس، یک مدل رشد تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های پانل برآورد گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعطای اعتبارات بر رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری داشته است. همچنین شاخص های سرمایه فیزیکی، باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار و مخارج دولت و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد نشان می دهند. همچنین متغیر مربوط به بحران بزرگ مالی 2008 نیز بیانگر تاثیر منفی این بحران بر رشد اقتصادی تمامی کشورها بوده است.
  کلیدواژگان: اعتبارات بانکی، رشد اقتصادی، روش گشتاورهای تعمیم یافته ((GMM، کشورهای در حال توسعه
 • مهرداد جدیدی*، مهرداد عالم زاده، سیدمحمدباقر محمدی پیراسته، سیدعلیمراد حسینی پاک، حبیب میرزایی صفحات 97-114
  در حال حاضر هم یادگیری سازمانی و هم مدیریت دانش توان لازم برای نیل به سطوح بالای کارایی و اثربخشی را در سازمان ارائه می کنند و یادگیری سازمانی نیز به مدیریت دانش نیاز دارد. بر این اساس، به منظور تبیین رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در شعب بانک های ملت، تجارت، کشاورزی، پارسیان و اقتصاد نوین سطح استان لرستان، این پژوهش انجام گرفت. تعداد کارکنان این بانک ها در مجموع 1203 نفر است که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 291 نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه 26 سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) و پرسشنامه 28 سوالی استاندارد سطوح یادگیری سازمانی (واتکینز و مارسیک)، استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل شد: بین مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی و نیز بین مدیریت دانش و هر یک از سطوح یادگیری سازمانی رابطه معنی دار و مثبت برقرار است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سطوح یادگیری سازمانی، مدل نوناکا و تاکوچی
 • رضا بوستانی* صفحات 115-128
  این مقاله به بررسی چسبندگی قیمت ها در اقتصاد ایران می پردازد. برای برآورد چسبندگی قیمت ها، یک مدل تعادل عمومی پویا با داده های فصلی از روش بیزین تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت ها در ایران چسبندگی کمی دارند و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می کند. البته در این شرایط سیاست های تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه مدت خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویا، چسبندگی قیمت ها، چرخه های تجاری
|
 • Pages 1-26
  Because of in most developing countries economic variable like stock index and also economic liberalization are not in the capacities that are needed, so with emphasis on economic liberalization we can provide the area for improving the performance of financial markets especially increase in the stock index in the country. The purpose of this article is to analyze the role of economic liberalization on the performance of financial markets in some developing countries with emphasis on financial and monetary liberalization using panel vector autoregressive (P-VAR) analysis covering the period 1986-2009. The results indicate the significant effect of each variable discussed on the stock price in exchange market. Base on the results of the current study, economic policy makers are recommended to establish sustainable efforts for the exchange interaction in the country with other international financial markets, so that the capital market can be able to achieve the excellence level in the region by providing a dynamic policy and help to financial growth of countries in stock exchange, promote the country’s financial market and consequently improve the country’s economy.
  Keywords: Economic Liberalization, Financial Liberalization, Monetary Liberalization, Performance of Financial Markets, P, VAR Analysis
 • Azam Ahmadian, Hosein Amiri * Pages 27-50
  The effect of monetary policy on bank resources affects the lending power of banks. Savings deposits are the main bank resources which cannot be substituted. So it is important for banks to manage liquidity. Liquidity management of banks includes factors affecting the strength of the banks in liquidity crisis. In this paper, the effect of monetary policy on bank lending power based on the strength of the banks in crisis according to their balance sheet and profit and loss statistics between 1385 and 1390 is studied. The effect of monetary policy on bank lending power of the banks is also investigated. Therefore, a hypothesis that is being tested is: In the banks with high strength in critical conditions monetary policy has a positive relationship with the lending power.
  Keywords: Monetary Policy, Credit, Bank Resistance
 • Pages 51-76
  In this study we have tried to analyze the impact of financial sector reform on the cost structure characteristics and on the ownership-cost efficiency relationship in Iranian commercial banking system. It also analyzes the impact of reform on dynamics of competition in lending market. Evidence shows that reform focuses on the banking regulation and deregulation. Therefore, deregulation induced competition should in turn translate into incentives for managers to improve efficiency and performance. On the other hand, the aim of prudential re-regulation is to foster stability and minimize excessive risk taking. In this study regulatory reform emphasizes on capital adequacy ratio. Estimation of the models performed by using data from 8 banks (Meli, Sepah, Maskan, Eghtesadnovin, Parsian, Melat, Tejarat and Saderat) for the period 1380-1389. The results show that the regulatory reform has a positive and significant impact on dynamics of competition in lending market. Our results also suggest that the ownership-cost efficiency relationship is affected by the reform and regulatory reform as well as positive and significant impact on cost structure. Finally, regulatory reform has a positive impact on the efficiency cost within the mentioned period.
  Keywords: Deregulation, Re, regulation, Regulatory Reform, Stochastic Frontier Model, Partial Adjustment Model
 • Jaber Bahrami *, Mosayeb Pahlavani, Parinaz Jansouz Pages 77-96
  Development of financial markets in economic growth is always a key issue in developing economies. In this regard, one of the important factors affecting economic growth, is bank credits through creation of investment opportunities for producers, provides growth and development background. Therefore, the goal of the present study is to survey the effect of bank credits to various sectors of the economy, with other macro predictors on economic growth in 74 selected developing countries during the period 1990-2009. Accordingly, a growth model was specified and estimated by using Generalized Method of Moments (GMM). The results indicate that credits grant did not have a positive effect on economic growth but it has a negative and significant one on developing countries. Also, the indexes of physical capital, economic openness, human capital and foreign direct investment show a positive and significant effect, and government spending and inflation show a negative and significant effect on growth. The variable related to the great financial crisis of 2008, is also reflects the negative impact of the crisis on economic growth in all developing countries.
  Keywords: Bank Credits, Economic Growth, Generalized Method of Moments (GMM), Developing Countries=
 • Mehrdad Jadidy *, Mehrdad Alemzade, Sayyed M.B. Mohammadi Pirasteh, Sayyed Alimorad Hosseini Pak, Habib Mirzaiy Pages 97-114
  Superior companies utilize the capabilities and learning capacities of their staff in all organisational levels. This capacity helps the organisations adapt themselves with the changing environment. Both organisational learning and knowledge management promote efficiency and effectiveness in the organisation. This study attempts to reveal the relation between knowledge management and organisational learning levels in the branches of Mellat, Tejarat, Keshavarzi, Parsian, and Eqtesad Novin in Lorestan province with a total number of 291 subjects selected via classified sampling. Two questionnaires with 26 and 28 items concerning knowledge management and organisational learning levels were designed and validated. SPSS and Pearson correlation quefficient were used to analyse the data. Findings show a significant and positive relation between knowledge management and levels of organisational learning.
  Keywords: Knowledge Management, Organisational Learning Levels, Nonaka, Takeuchi Model
 • Reza Boostani * Pages 115-128
  In this paper, a small DSGE model augmented with staggered nominal prices is utilized in order to estimate the price rigidity in Iran’s economy. The estimation of parameter of price rigidity shows that price rigidity is lower than what commonly used in literature. This would limit the effectiveness of monetary policy as a tool to stimulate the economy in short-run.
  Keywords: DSGE, Price Rigidity, Business Cycles, CIA