فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وفا بارخدا، انور بهرام پور، فردین اخلاقیان، هشام فیلی صفحات 85-96
  در این مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتار پیاده سازی شده برای زبان کردی معرفی شده است. زبان کردی دارای دو رسم الخط رایج بر اساس الفبای عربی و لاتین است. در قسمت تحلیل متن، علاوه بر رفع ابهامات رایج در متون مختلف، مشکلات مربوط به هر دو رسم الخط بررسی شده است. همچنین نمادهای استانداردی تعریف شده اند که سیستم قادر است متن ورودی به هر یک از رسم الخط های فوق را به رشته ای از نمادهای استاندارد تبدیل نماید. همچنین منحنی های تغییرات گام برای انواع مختلف جمله ها در این زبان برای اولین بار بررسی شده است. در قسمت تولید گفتار، سه سیستم مختلف بر اساس واحدهای واج گونه، هجا و دایفون پیاده سازی شده است. برای بررسی کیفیت این سیستم ها و مقایسه آنها با همدیگر از چهار آزمون MOS، قابلیت فهم، DRT و MRT استفاده شده است. نتایج این آزمون ها نشان دهنده قابلیت فهم بالای این سیستم ها و به ویژه سیستم مبتنی بر دایفون است.
 • مدلی مبتنی بر آنتروپی و اتوماتاهای یادگیر برای حل بازی های تصادفی
  بهروز معصومی، محمدرضا میبدی صفحات 97-106
  بازی های غیر قطعی (تصادفی) به عنوان توسعه ای از فرآیندهای تصادفی مارکوف با چندین عامل در سیستم های چندعامله و مدل سازی آنها حائز اهمیت بوده و به عنوان چارچوبی مناسب در تحقیقات یادگیری تقویتی چند عامله به کار رفته اند. در حال حاضر اتوماتاهای یادگیر به عنوان ابزاری ارزشمند در طراحی الگوریتم های یادگیری چندعامله به کار رفته اند. در این مقاله مدلی مبتنی بر اتوماتای یادگیر و مفهوم آنتروپی برای حل بازی های غیر قطعی و پیداکردن سیاست بهینه در این بازی ها ارائه شده است. در مدل پیشنهادی به ازای هر عامل در هر حالت از محیط بازی یک اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر از نوع S قرار داده شده است که اعمال بهینه را در هر حالت یاد می گیرند. تعداد اعمال هر اتوماتا با توجه به همسایگان مجاور هر حالت تعیین شده و ترکیب اعمال اتوماتاها حالت بعدی محیط را انتخاب می کند. در مدل پیشنهادی از آنتروپی بردار احتمالات اتوماتای یادگیر حالت جدید برای کمک به پاداش دهی اتوماتاها و بهبود یادگیری استفاده شده است. برای بررسی و تحلیل رفتار الگوریتم یادگیری پارامتری به نام آنتروپی کلی تعریف گردیده که میزان همگرایی را در الگوریتم یادگیری بیان می کند. در نهایت الگوریتمی اصلاح یافته با ایجاد تعادل بین جستجو و استناد بر تجربیات پیشنهاد شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد الگوریتم ارائه شده از کارایی مناسبی از هر دو جنبه هزینه و سرعت رسیدن به راه حل بهینه برخوردار است.
 • امین مرادخانی، محمودرضا حقی فام، مصطفی محمدیان صفحات 107-115
  امروزه تعداد و اندازه ژنراتورهای DG متصل به سیستم های توزیع با سرعت در حال افزایش است. منبع DG در طی عملیات بازیابی می تواند با ایجاد یک جزیره عمدی باعث سرعت بخشیدن به عملیات بازیابی شود. جزیره عمدی جهت بالابردن قابلیت اطمینان بارهای انتهایی شبکه که به شاخه پشتیبان دیگری دسترسی ندارند یک گزینه مناسب است و در غیر این صورت این بارها در اثر ایجاد یک خطای دائمی بایستی قطعی طولانی را تجربه کنند. این مقاله روشی جهت بازیابی بار شبکه های توزیع در حضور DG ارائه می کند. روش ارائه شده، الگوریتمی مبتنی بر جستجوی ممنوع با هدف کمینه کردن هزینه خاموشی مشترکین طی عملیات بازیابی بار است. در این روش سعی شده که با بازآرایی، ایجاد جزیره و در نهایت بارزدایی، بیشترین بار با بیشترین اهمیت در کمترین زمان بازیابی شود. روش ارائه شده واحدهای انرژی محدود و محل تجهیزات سنکرون سازی در شبکه را در نظر می گیرد. این روش بر روی یک شبکه تست 32 باس اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است.
 • ایمان علی بیگی، شادرخ سماوی، زهرا رحمانی صفحات 116-122
  یکی از روش های احراز هویت استفاده از اثر انگشت است. شناسایی اثر انگشت یکی از بهترین روش های بیومتریک برای تعیین هویت است. اکثر سیستم های اتوماتیک مقایسه اثر انگشت بر پایه تطبیق جزئیات می باشند. استخراج جزئیات به صورت خودکار یکی از مراحل حساس در طراحی سیستم های تایید اثر انگشت است. یکی از مراحل پیچیده برای ارتقای کیفیت تصویر و استخراج جزئیات، محاسبه جهت خطوط برآمدگی اثر انگشت است. الگوریتم های موجود عمدتا نیاز به انجام محاسبات پیچیده و زمان بری دارند و به صورت نرم افزاری انجام می شوند. به همین دلیل پیاده سازی مستقیم آنها به صورت بلادرنگ بسیار دشوار است. در این مقاله با بهبود و پیاده سازی الگوریتم های موجود، سخت افزاری برای محاسبه جهت در تصویر اثر انگشت مبتنی بر معماری خط لوله ارائه شده است که از کارآیی بسیار خوبی برخوردار می باشد.
 • مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد صفحات 123-130
  در یک حذف کننده پژواک آکوستیکی استریو وجود همبستگی متقابل شدید بین سیگنال های ورودی به دو کانال سیستم ارتباطی استریو سبب کندی قابل توجه سرعت همگرایی و همچنین عدم انطباق وزن های فیلترهای وفقی با ضرایب پاسخ ضربه مسیرهای آکوستیکی بخش گیرنده، حتی پس از اتمام دوره همگرایی میگردد. در مقاله حاضر روشی برای بهبود عملکرد فیلتر وفقی NLMS بر مبنای کاهش همبستگی سیگنال های ورودی به کمک شبکه ناهمبسته ساز چندورودی - چندخروجی ارائه شده است. ناهمبسته سازی در این روش به صورت غیرخطی بوده و در دو مرحله انجام می گیرد. نتایج شبیهسازی ها نشاندهنده بهبود سرعت همگرایی فیلترها و کاهش قابل توجه حساسیت آنها به تغییر گوینده، با به کارگیری این ساختار پیشنهادی میباشد.
 • ادغام تطابق گرهای مبتنی بر تصویر اثر انگشت با استفاده از درست نمایی احتمال
  محمدصادق هل فروش، محسن محمدپور صفحات 131-138
  سامانه های تطابق اثر انگشت مبتنی بر تصویر به عنوان یک روش موازی در برابر روش های مبتنی بر ویژگی های جزئی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک سامانه تطابق اثر انگشت مبتنی بر آموزش ارائه شده است. در سامانه پیشنهادی، درجه شباهت های به دست آمده از ویژگی های جهتی، طیفی و بافتی در یک فرایند مبتنی بر آموزش با یکدیگر ادغام شده اند. به منظور ادغام ویژگی ها از نسبت درست نمایی احتمال استفاده شده است. در ادامه با استفاده از داده های استاندارد پایگاه داده FVC روش پیشنهادی پیاده سازی شده است. به منظور ارزیابی سامانه، نتایج حاصل با یک سامانه تطابق که از ادغام مبتنی بر جمع استفاده می کند، مقایسه شده است. نتایج مقایسه نشان می دهد که ادغام مبتنی بر آموزش با استفاده از درست نمایی احتمال، بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد سامانه تطابق ایجاد نموده است، به طوری که پارامتر خطای یکسان (EER) سامانه برابر 14/0 درصد به دست آمده است.
 • کاربرد نگاشت فضایی عصبی در مدل سازی ادوات نیمه هادی
  مهدی گردی ارمکی، سید ابراهیم حسینی، محمدکاظم انوری فرد صفحات 139-144
  در این مقاله روش جدید و کارآمدی برای مدل سازی دقیق افزاره های نیمه هادی با استفاده از مدل تقریبی و به کمک شبکه عصبی ارائه شده است. بر خلاف مدل های دقیق که دارای پیچیدگی بالا و هزینه زمانی و پردازشی زیادی هستند، روش پیشنهادی از پیچیدگی کمتر و سرعت پردازش بیشتری برخوردار است. در این روش از شبکه عصبی RBF برای محاسبه پارامتر اصلاحی در مدل نفوذ - رانش استفاده شده است. بدین صورت حل مدل تقریبی اصلاح شده منجر به جواب دقیق می شود. روش پیشنهادی ابتدا برای دیود n - i - n سیلیکونی به صورت یک بعدی و سپس برای ترانزیستور اثر میدانی سیلیکونی به صورت دوبعدی برای دو حالت درون یابی و برون یابی در رنج محدود، شبیه سازی شده است که نتایج آن برای متغیرهای اساسی مدل، مثل توزیع الکترون و پتانسیل در طول افزاره در ولتاژهای مختلف، دقت بالای روش پیشنهادی را تایید می کنند.
 • ساده سازی برنامه نویسی در سیستم عامل TinyOS مورد استفاده در شبکه حس گر بی سیم
  سیدمیثم خضری، مهدی آقا صرام، فضل الله ادیب نیا صفحات 145-150
  سیستم عامل TinyOS به عنوان پرکاربردترین سیستم عامل گره حس گر بی سیم، دارای مدل برنامه نویسی مبتنی بر رویداد است. برنامه نویسی مبتنی بر رویداد مستلزم استفاده از ماشین حالات است که برنامه نویس را ملزم به مدیریت دستی پشته برنامه می کند. به همین دلیل پیاده سازی پردازش های طولانی در سیستم های مبتنی بر رویداد مانند TinyOS دشوار می باشد. در این مقاله سعی کرده ایم با ایجاد تغییراتی در زمان بند TinyOS، انتزاع برنامه نویسی جدیدی برای این سیستم عامل ارائه کنیم که پیاده سازی پردازش های طولانی را در آن ساده تر می کند و به توسعه دهنده برنامه کاربردی امکان کدنویسی رویه ای و چندریسه ای را می دهد. تغییرات در زمان بند TinyOS به نحوی انجام شده که با برنامه های کاربردی قبلی نیز سازگاری داشته باشد. نتایج ارزیابی در یک کاربرد نمونه نشان می دهد که از نظر توان مصرفی مدل پیشنهادی تفاوت چندانی با مدل قبلی ندارد، هرچند سربار حافظه مصرفی و سربار پردازشی آن نسبت به مدل قبلی بیشتر است.
|
 • W. Barkhoda, A. Bahrampour, F. Akhlaqian, H. Faili Pages 85-96
  In this paper the first text to speech system for Kurdish language has been introduced. Kurdish language has two standard scripts, Arabic and Latin. In the text analysis part besides treating common problems in various Kurdish texts, the problems involved in both standard scripts have been dealt with. Also, standard symbols have been introduced into which the system converts the input texts in each of the two scripts. For the first time for Kurdish language, intonation patterns for various sentence types have been determined. In the speech production part, three different synthesis systems based on allophone, syllable, and diaphone have been implemented. For quality assessment of the above mentioned systems and their comparison with each other, the four tests of MOS, Intelligibility, DRT, and MRT have been used. The test results show the high intelligibility of our systems, especially the system based on diaphone.
 • A Model Based on Entropy and Learning Automata for Solving Stochastic Games
  B. Masoumi, M. R. Meybodi Pages 97-106
  Stochastic games, as the generalization of Markov decision processes to the multi agent case, have long been used for modeling multi-agent system and are used as a suitable framework for Multi Agent Reinforcement Learning. Learning Automata (LA) were recently shown to be valuable tools for designing Multi-Agent Reinforcement Learning algorithms. In this paper a model based on learning automata and the concept of entropy for finding optimal policies in stochastic games is proposed. In the proposed model, for each state in the environment of the game and for each agent an S-model variable structure learning automaton is placed that tries to learn the optimal action probabilities in those states. The number of its adjacent states determines the number of actions of each learning automaton in each state and every joint action corresponds to a transition to an adjacent state. Entropy of the probability vector for the learning automaton of the next state is used to help learning process and improve the learning performance and is used a quantitative problem independent measurement for learning progress. We have also implemented a new version of the proposed algorithm that balances exploration with exploitation yielding improved performance. The experimental results show that the proposed algorithm has better learning performance than the other learning algorithms in terms of cost and the speed of reaching the optimal policy.
 • A. Moradkhani, M. R. Haghifam, M. Mohammadian Pages 107-115
  DGs connected to distribution systems are increasing in size and number. Intentional islanding are proper alternatives to increase the reliability of end load in the network with does not access to any other branch. In other conditions these loads experiences permanent interruption. in load restoration operation, islanding is so important in the presence of DGs. Islanding is occurred when a part of distribution network is supplied only from DG sources.A new algorithm for distribution load restoration in the presence of DGs is presented in this thesis. the proposed approach minimizes the load interruption cost in restoration process based on Tabu search method. In this algorithm the maximum load with the most level of importance is restored in minimum time by reconfiguration, islanding and finally load shedding. Energy storage units and the location of synchronizing devices are considered in this thesis. The algorithm is implemented on a 32-bus test system and numerical results are presented.
 • E. Alibeigi, S. Samavi, Z. Rahmani Pages 116-122
  One of the main identity authentication methods is the use of fingerprints. The most popular biometric method is fingerprint analysis. Most of the automatic fingerprint systems are based on minutiae matching. Therefore, extraction of minutiae is a critical stage in the design of fingerprint authentication systems. Computation of direction of lines in fingerprints is a stage which affects the quality of the extracted minutiae. The existing algorithms require complex and time-consuming computations and are software-based. This paper presents a hardware implementation which has improved the current methods. The presented method is based on pipeline architecture and has proved to perform efficiently.
 • M. Bekrani, M. Lotfizad Pages 123-130
  Existence of a high inter-channel correlation in a stereo communication system results in a considerable performance degradation in the associated stereo acoustic echo canceller and also weight misalignment of adaptive filters even after finalizing the convergence period. In this paper an approach for improving the performance of NLMS adaptive filter is developed based on reducing the correlation of input signals employing a multi-input-multi-output decorrelation network. This approach has a low-complexity neural network structure and can train in a real-time manner. Simulation results show an improvement in weight convergence rate and misalignment employing the proposed method.
 • A Likelihood Ratio Approach to Information Fusion for Image-Based Fingerprint Verification
  M. S. Helfroush, M. Mohammadpour Pages 131-138
  Image-based fingerprint verification systems have been considered as a parallel method against the minutiae-based approach. This paper proposes a training based fusion method for fingerprint verification, using likelihood ratio (L.R). In this method, the matching scores which are extracted from orientation, spectral and textural features are fused. In order to fuse these image-based features, the likelihood ratio approach has been employed. FVC2000 database has been selected to evaluate the method. Also, the proposed method has been compared to a similar one that uses the simple sum as its fusion system. The comparison results show that the proposed fusion method has made a significant improvement for the accuracy of matching system, so that the equal error rate (ERR) of proposed system has been reduced to 0.14%.
 • Application of Neuro Space Mapping in Modeling Semiconductor Devices
  M. Gordi Armaki, S. E. Hosseini, M. K. Anvarifard Pages 139-144
  In this paper an efficient method for modeling semiconductor devices using the drift-diffusion (DD) model and neural network is presented. Unlike HD model which is complicated, time consuming with high processing cost, the proposed method has lower complexity and higher simulate speed. In our method, a RBF neural network is used to modify DD parameters. The modified DD model can generate simulate results of accurate HD model. The proposed method is first applied to a silicon n-i-n diode in one dimension, and then to a silicon thin-film MOSFET in two dimensions, both for interpolation and extrapolation. The obtained results for basic variables, i.e., electron and potential distribution for different voltages, confirm the high efficiency of the proposed method.
 • Simplify Programming of TinyOS Applications for Wireless Sensor Networks
  M. Khezri, M. Sarram, F. Adibnia Pages 145-150
  Sensor node operating system provides a limited number of common services for developers to construct applications for wireless sensor networks. The sensor network community selected TinyOS as the de facto standard with most existing applications, libraries and device drivers available for TinyOS. The programming model of TinyOS is event-based and is not easy to use. In this paper, we present a new task scheduler for TinyOS that includes a new computation concept, named Job. Jobs are a collaborative and non-preemptive way of multitasking. On the next step, we propose a programming model which combines the asynchronous basis of event-driven systems with a more classical programming interface for the developer. As a result, developer that uses such an interface in his application will be provided with the sequential view we wanted. This programming model is suitable for applications that have long running computations and there is a data flow dependency between different tasks.