فهرست مطالب

پژوهشهای منظر شهر - پیاپی 1 (بهار و تابستان1393)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اسدپور* صفحه 7
  طرح ها و نقوش کاشی کاری در هر دوره منبعث از مبانی فکری- ارزشی زمان خود بوده است. مجموعه کاخ گلستان گنجینه ای ارزشمند و بدیع از انواع نقوش کاشی نگاری قاجاری است که گستره متنوعی از مضامین را دربردارد. از مهم ترین مضامین موجود در این کاشی کاری ها، دورنماهای شهری و معماری هستند که بخش مهمی از تصاویر را به خود اختصاص داده است. شیوه ها و الگوهای بازنمایی فضاهای شهری در این آثار کمتر به عنوان یک موضوع مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که در این نوشتار بدان پرداخته می شود. پژوهش حاضر از راهبردهای ترکیبی، شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده می نماید. در مجموع 63 تصویر از کاشی نگاری های منظره پردازانه در نمای خارجی مجموعه بناهای کاخ گلستان به شیوه پیمایشی تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. از این میان 6 تصویر واجد ویژگی های فضای شهری تشخیص داده شدند. الگوهای بازنمایی فضای شهری در این نقوش در 3 دسته مورد تحلیل قرار گرفته است؛ الف) ویژگی های کالبدی- فضایی این تصاویر نشان دهنده حضور میدان محصور و بسته با شاخص بصری در یک ضلع و خیابان های طویل با نشانه های قابل تمیز در تصاویر هستند که آبنماهایی نیز در مرکز خود دارند. ب) ویژگی های بصری- ادراکی تصاویر نشان دهنده استفاده از قاب های بیضی شکل عمودی، پرسپکتیوهای یک نقطه ای مرکزی و تلاش برای حفظ تقارن نسبی و تعادل در ساماندهی عناصر تصویر می باشد. د) ویژگی های عملکردی- فعالیتی تصاویر بیانگر ماهیت تفرجی و گردشی این فضاها بوده که اغلب توسط حضور مردم به صورت گروه های دو نفره خود را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فضای شهری، کاشی کاری، منظری پردازی، هنر قاجاری، کاخ گلستان
 • نجمه مظفری پور* صفحه 17
  انسان غالبا فعالانه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در داد و ستد اطلاعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت اطلاعات و نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فعال داده و توجه خود را به سمت آنها معطوف کند. «حس مکان»، توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است. «ورودی» اولین مکانی است که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حد خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی های فضا کشف می شود؛ لذا توقعی که از یک ورودی می رود القاء حس دعوت کنندگی و پذیرش فرد است. انسان به واسطه نوع تعاملاتی که با مکان بر قرار می سازد، اولین تجربه حضور در مکان را از «ورودی آن مکان» در ذهن خود به ثبت می رساند و این مرحله از حس ادراک، اولین تجربه ای می شود برای تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت فرد برای ورود و همنوایی با مکان.
  با توجه به این رویکرد مولفه های عینی منظر شهر از جمله خوش نمابودن، تنوع، هماهنگی با جداره های اطراف و... و مولفه های ذهنی سیما و منظر از جمله صمیمیت، اصالت، سرزندگی و... در دعوت کنندگی ورودی تاثیر گذار بوده و به خلق «حس مکان» کمک می نمایند. به این منظور در یک برداشت میدانی، محدوده میدان تجریش واقع در منطقه 1 شهرداری تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از این پژوهش نتیجه می شود این است که مهم ترین عاملی که در شکل گیری حس مکان در یک کاربری مذهبی اهمیت دارد القاء حس آرامش و صمیمیت، افزایش سرزندگی، تحرک و هویت به عنوان مولفه های ذهنی تعیین کننده در ورود و یا رد پذیرش ورود و دعوت کنندگی حاصل از اولین سکانس دید است. اما انتظاری که از «دعوت کنندگی ورودی» در یک کاربری تجاری می رود ظاهری متفاوت و گاه هماهنگ، اصالت و تناسب ورودی با مکان، خوش نما بودن و توجه به میزان روشنایی در شب و در مجموع سرزندگی فضا است. در نهایت در این پژوهش راهبردهای طراحی در زمینه ارتقاء دعوت کنندگی ورودی با استفاده از مولفه های تاثیر گذار سیما و منظر شهری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حس مکان، ورودی، دعوت کنندگی، منظر، تجریش
 • منیره معروف*، حسین زارعی، علیرضا میکائیلی تبریزی صفحه 25
  مقصود از طراحی فضاهای سبز در حقیقت جستجوی عوامل ضروری در ایجاد فضای سبز مناسب شهری از دیدگاه زیست محیطی، اوقات فراغت، زیباشناسی و فرهنگی می باشد. همچنین نقش گسترده فضای سبز در تمدد اعصاب بر کسی پوشیده نیست. تا حدی که مبحث پارک درمانی به عنوان یکی از نسخه های سلامت بخش شناخته می شود. از سوی دیگر، فضایشهری بخشی از ساختارهای شهر می باشند که طراحی آنها می بایست در راستای ضروریات زندگی شهری و در جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان باشد تا بتوان به الگوهای با ارزشی که دارای معانی و مفاهیم فرهنگی منتج از درون جامعه است، دست یافت. این امر می تواند زمینه ساز ایجاد فضای سالم و با ارزش شهری باشد. در این پروژه برای جمع آوری اطلاعات از سه روش میدانی، مصاحبه و کتابخانه ای استفاده شده است. در روش نظری (تحقیقات کتابخانه ای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (انواع مجلات، ماهنامه ها و فصلنامه های فضای سبز و کتب مربوطه) و همچنین وب سایت های مربوطه اطلاعات لازم گردآوری گردید. روش توصیفی شامل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم از فضاهای سبز تازه احداث شده شهرهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز و مشهد می باشد. مصاحبه هایی نیز با صاحبنظران صورت گرفت که قسمت اعظم و مهم این پژوهش بر اساس نظرات و عقاید و تجربیات آنها شکل گرفته است و اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری را تشکیل می دهد. نتایج حاصل بر طبق نظر متخصصان نشان داد که دقت در تاثیرگذاری ویژگی های گیاهان مانند بو، رنگ، فرم و بافت آنها در روح و روان آدمی در طراحی پارک ها و دیگر فضاهای سبز ایران کمتر مورد توجه واقع شده است. همچنین از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران می توان به ویژگی های روحی طراح اشاره کرد که واجد چه نگرشی به جهان اطراف خود است. چرا که مصاحبه ها نشان دادند که طراح بر اساس آن نگرش پارک را طراحی خواهد نمود. عوامل دیگری نیز مانند نیاز به سایه و تغییر درجه حرارت، کنترل آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا و... که همگی بر روی چینش گیاهی پارک و در نهایت بر انتخاب سبک پارک سازی ها تاثیرگذار خواهند بود در درجه اهمیت بعدی قرار گرفتند و تاحدودی می توان گفت امروزه استفاده از ویژگی های بهداشتی پارک ها از قبیل مهار صوت، مهار آلودگی و مهار نور در ایجاد فضای پاک و سالم و همچنین ویژگی های روانی آنها مانند القاء حس سکون و آرامش و زدودن خستگی بوسیله رنگ و در نهایت بوسیله گیاهان در کشور رو به گسترش است.
  کلیدواژگان: فضای سبز، پارک، بهداشت و روان، طراحی پارک
 • فرشاد بازوندی*، مهرداد شهبازی صفحه 33
  در معماری و طراحی شهری توجه به نظر شهروندان یکی از مهم ترین عوامل جهت طراحی می باشد. بدین معنی که فضا و محیط اطراف از چه ویژگی هایی برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و رابطه آن با میزان بهره گیری از فضای شهری انجام گرفته است؛ یعنی ایجاد فضایی در شهر که شهروندان در آن به لحاظ شرایط سنی و جنسیتی در گستره زمانی وسیعی، در آن به فعالیت بپردازند. در این راستا برای انجام این پژوهش، پیاده راه خیابان سپهسالار تهران به عنوان نمونه موردی مورد مطالعه قرار گرفته است. شیوه تحقیق در این پژوهش به صورت «توصیفی - تحلیلی» می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت میدانی است. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه مربوط به سرزندگی و پرسشنامه مربوط به تصویر ذهنی است و در همین راستا از 50 نفر رهگذر (37 نفر زن و 13 نفر مرد) در خیابان سپهسالار که بصورت تصادفی انتخاب شدند نمونه آزمون صورت گرفته شده است. برای این پژوهش سه فرضیه وجود دارد ابتدا اینکه بین سرزندگی و تصویرذهنی همبستگی مثبت زیادی وجود دارد و دوم اینکه ایجاد مولفه هایی چون فضای سبز، ایمنی، دسترسی و کاربری های موجود باعث بالا بردن سرزندگی در فضا می شود و در آخر مولفه هایی که باعث ایجاد تصویر ذهنی در بین شهروندان شوند باعث بالا بردن سرزندگی در فضا نیز خواهند شد. داده ها توسط آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه مولفه های حضور گیاهان و آب نما، نورپردازی مناسب، ایمنی عابرین از وسایل نقلیه، وجود کاربری مختلف و قابلیت دسترسی فضا به وسایل نقلیه به ترتیب بالاترین میانگین را دارند. این موارد خود نشان از این موضوع دارد که عوامل سرزندگی مطرح شده در پژوهش نیز همبستگی معنی داری با فضای شهری داراست و همچنین بین سرزندگی و تصویر ذهنی مطلوب شهروندان همبستگی معنی دار مثبتی وجود دارد (آزمون دو دامنه، 05/0> P، 50= n، 99/0= r). این مقدار همبستگی بزرگ و قابل توجه است. همچنین میانگین نمره تصویرذهنی افرادی که از فضاهای شهری واجد تصویر ذهنی استفاده می کنند (9/15) بیش از میانگین افرادی که از فضای شهری فاقد این ویژگی استفاده می کنند (5/8) است و این بدان معنا می باشد که فرضیه تحقیق با عنوان «بین فضاهای شهری که در ذهن استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند و فضا های فاقد این ویژگی تفاوت وجود دارد»، مورد تایید قرار می گیرد. این عامل نسبت به عوامل دیگر در ایجاد سرزندگی در فضا تاثیرگذارتر می باشد.
  کلیدواژگان: سرزندگی، تصویر ذهنی، فضای شهری، پیاده راه، خیابان سپهسالار
 • ژیلا سجادی، مریم بیرانوندزاده*، معصومه رادمنش، رضا ویسی صفحه 45
  یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیت ها در شهر، مطالعه نحوه استفاده از زمین های شهری است، رشد و تحول سریع شهرها در قرن اخیر و به خصوص در چند دهه اخیر باعث رواج طرح های شهری برای موزون ساختن توسعه های شهری شده است. طرح های جامع شهری به عنوان مهم ترین ابزار مدیریتی در مقیاس شهر در طی چند دهه که از ظهور آن می گذرد با مسائلی روبرو بوده که دستیابی به اهداف و نتایج مد نظر خود را با کمرنگی همراه کرده است. امروزه از فضای سبز شهری به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار و معیاری جهت شناخت شهر سالم یاد می شود. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی معضلات زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. یکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود فضای سبز شهری است که از جنبه های مختلفی بر زندگی انسان تاثیر سوء می گذارد. در مقایسه با استانداردهای شهرسازی، علاوه بر پایین بودن سطح کاربری فضای سبز در شهرهای مختلف ایران، پراکندگی نامناسب آن نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که از جمله می توان به عدم توزیع عادلانه فضای سبز در شهر و مشکلات دسترسی شهروندان اشاره کرد. از دیدگاه برنامه ریزی و طراحی شهری، گسترش فضای سبز مفهومی وسیع تر از توسعه پوشش گیاهی و بهبود شرایط محیط طبیعی شهر دارد. منظور از توسعه فضای سبز در واقع نوعی ساماندهی و نظم بخشی به فضاهای پراکنده و متنوع سبز است. پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز شهری می بایست استانداردها و سرانه های آن را مشخص کرد. در راستای موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری طرح های توسعه شهری، با تاکید بر کاربری فضای سبز شهر دورود با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد کاربری های محقق شده مصوب در طرح جامع دورود، کاربری های مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، درمانی، صنعتی و حمل و نقل می باشند. سایر کاربری های پیشنهادی در طرح جامع مصوب در مقایسه با طرح موجود تحقق نیافته اند. در شهر دورود میزان سرانه کاربری فضای سبز در وضع موجود 04/4 متر مربع می باشد، که در مقایسه با سرانه مصوب طرح که 9 متر مربع مصوب شده است، تحقق پیدا نکرده است. در نهایت قالب مدل سوآت تعداد 11 نقطه قوت در برابر 25 نقطه ضعف داخلی و تعداد 11 فرصت خارجی در برابر 16 تهدید خارجی، در ارتباط با وضع موجود تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه شهری شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، کاربری فضای سبز، طرح جامع، تحقق پذیری طرح جامع، سوآت
 • فرهنگ مظفر*، علی اسدپور صفحه 57
  فضای باز و مابین نقش مهمی در بازشناسی اشیاء و تعامل انسان با محیط پیرامون خود دارد. این نوشتار به برررسی مفهوم فضای باز و فضای مابین در برخی تجربه های مسکن بومی- اسلامی در شرق (مالزی، چین، هند، ازبکستان، ایران و عربستان) در مقایسه با نظریه های شهرسازی نوگرا در غرب (نظریه های شهر خطی، باغشهر، شهر صنعتی، شهر درخشان و شهر پهندشتی) در رویکردی توپولوژیک (موضع شناسانه) می پردازد. در این رویکرد به بررسی ارتباطات فضایی بدون توجه به تاثیرات جزئی و سطحی در شکل و اندازه کالبدها و به مواردی مانند همجواری، پیوستگی و بستگی و روابطی چون تقارن، تداوم و تقارب توجه می شود. از آنجا که درک صحیح این موضوع بدون توجه به الگوهای طراحی هر نمونه موردی کامل نخواهد بود، لذا بر اساس طبقه بندی الگوهای طراحی تام ترنر (الگوهای طبیعی، اجتماعی، زیبایی شناسی و نمونه ای) به الگوهای طراحی هر یک بطور مختصر اشاره شده است. روش این پژوهش از نوع مورد پژوهی و مبتنی بر قیاس تطبیقی بوده و به لحاظ راهبردی، از نوع تفسیری- تاریخی است. داده های لازم توسط منابع کتابخانه ای حاصل شده و در رویکردی تحلیلی- انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عنصر فضای باز (و فضای مابین) با توجه به الگوهای طراحی آزموده شده در تجربه های بومی- سنتی در کشورهای منتخب اسلامی متفاوت و متعدد هستند با این حال هر یک دارای تعریف مشخص و مرزهای معین کالبدی یا ذهنی می باشند. در نظریه های شهرسازی نوگرای قرن بیستم هرچند سهم قابل توجهی به چنین فضاهایی در مقام نظر داده شده است ولی در عمل به سبب فقدان برخی الگوهای طراحی (بویژه الگوی طبیعی) و همچنین آرمانی بودن آنها، فضاهای باز بدون مرز، گسترده و بدون تعریف مشخصی تولید شده اند که با الگوهای اجتماعی مورد انتظار طراحان و الگوهای زیبایی شناسی مورد نظر کاربران نیز منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را بوجود آورده اند.
  کلیدواژگان: فضای باز، الگوهای طراحی، معماری بومی، اسلامی، مدرنیسم، مسکن
 • محمدحسن ضیاء توانا، مریم بیرانوند زاده*، هدایت الله درویشی صفحه 67
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد تدوین گردیده است. روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق، با استفاده از 16شاخص، عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری و به تبع آن نقشی که در بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر میبد دارند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل ساماندهی فضایی- کالبدی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 726/7، عامل نهادی- تخصصی به عنوان عامل دوم با مقدار ویژه 548/4، عامل کالبدی- محیطی به عنوان عامل سوم با مقدار ویژه 548/4 و عامل چهارم به عنوان عامل تبلیغاتی با مقدار ویژه 471/1 از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری و اقدامات بهسازی و نوسازی در باغشهر میبد می باشند. بر اساس نتایج حاصل از مدل سوآت، سایت جاذبه های گردشگری بافت تاریخی شهر میبد دارای امتیاز 82 بوده و از این رو اگرچه در زمره مناطق گردشگری با سطح عملکردی ملی قرار دارد، اما با تقویت شاخص های فوق می توان ارتقاء عملکرد بافت تاریخی را در کوتاه مدت انتظار داشت.
  کلیدواژگان: بافت تاریخی، بناهای شاخص تاریخی، گردشگری، بهسازی و نوسازی، میبد
|
 • Ali Asadpour* Page 7
  Tile designs and their motifs derived from mental and normative beliefs in any period of architecture history. The Golestan Palace complex, Tehran, is a valuable and exquisite collection of designs of tiles that includes a broad range of subjects. One of the main themes in tiling is the urban and architectural perspectives as a landscape farm that are an important part of the images have been allocated. Less works have been done on representation patterns of urban areas in tile works as an independent subject, and no academic analysis has been conducted in this field. This paper aims to establish a theoretical framework and apply it on the Golestan Palace tiles which located on the palace facades. This study used combination of strategies, including library and field studies. In total, 63 pictures of landscapes Tile works on exterior of The Palace buildings has been prepared and studied. From above 6 images possessing the features of the urban environment and were emphasized. Patterns of representations in the design of urban space have been analyzed in three categories; A) The Spatial-physical characteristics of images revealing the presence of enclosure field or squares which closed with a visual indicator on the side or a long street with signs & landmarks that in the pictures could be identified clearly. These tiles have a fountain(s) at its centers. B) Visual-perceptual features of images uses vertical oval frames, one pointed perspectives and efforts to maintain a central symmetry or at least balance in the organization of picture elements relatively. C) The pictures indicate the nature of the functional activity properties of these spaces, included recreation and sightseeing, and often by the presence of two groups of people.
  Keywords: Urban space, Tile works, Landscape, Qajar art, Golestan Palace
 • Najmeh Mozaffaripour* Page 17
  Human meeting active with space and is always transferring information whit it. The man after being in a place and incoming information and signs by his attention, quickly tries to make a relation between them so is able to answer actively to sub part of place and do attention to them. Sense of place means place enabling to make a special attention about whole of place. Entrance is the first place that when you enter a place you can find the whole properties of there, it can invite you and you can find the boundary of private and public and the other properties of that place; so the expectation from an entrance make a sense of invitation and acceptation of person. The man go-between the kind of cooperation with a place can notice and remind the first step of being in a place by its entrance and this step of understanding may be the first experience of continuity of being and make a strong relation whit place or refusing for entre or harmonies with place. According to this approach, in terms of objective criteria such as good appearance, diversity, harmony with the surrounding wall and mental components and view of intimacy, originality, vitality and the ability to invite Entrance influence and will help to create a " sense of place ". In order to harvest in a field located within the Rehabilitation field in Region 1 of Tehran, has been studied. Referrals are invited to see the first scene. But the expectation that the "entrance incoming" in a business use is different and sometimes harmonious appearance, originality and appropriateness of the input space ant aliasing and at night due to the brightness and vivacity of the total space. Finally, this study design strategies in the promotion inviting entrance effect using elements of the urban landscape impact of landscape is provided.
  Keywords: sense of place, entrance, incoming, landscape, Tajrish
 • Monire Marouf *, Hossien Zarei, Alireza Mikaeili Tabrizi Page 25
  Landscape is one of the first things that people has been contact with it. This issue has the dimensions of environmental, social, cultural, economic and physical. Extension of this issue has led to precise and comprehensive research. Requirements of environmental, social and cultural landscape led to more study and search of possible solutions for response to the urgent needs. Today, the concept of cities without affecting green spaces in various forms is not conceivable. Today, knowledge of planting design is considered a process, art and science. The diagnostic features of a beautiful art, principles of design combined with the science hardships. This process is the planning process before planting, they are interdependent and inseparable. Skills, attitude and patience are essential for this process. When we talk about Iranian garden design in present time, its better that to design a garden with Iranian culture, it evokes Iranian cultural values and responds to Iranian needs. Thus it has the Iranian identity and it is as an independent model to garden design. In fact the aim of design green spaces is finding crucial factors in creating a green space for cities from an environmental, leisure, cultural and aesthetic perspective. Expanded role of green space Expanded role of green space for relaxation not hidden from anyone. Somewhat treatment by park is known as one of the versions of health. Urban spaces are part of the city's structure that their design should be in order to requirements of urban life and meet the needs of citizens to be achieve valuable cultural models that have meanings and concepts derived from within the community. This can create healthy environment and urban values. In this project, three methods for collecting data is used field, interviews and library methods. The information was collected by respect to the resources available in Persian and English (a variety of journals, magazine green spaces and bibliography) and associated sites in theoretical methods (literature research). Descriptive methods include the direct and indirect view from green spaces newly built in cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and Mashhad. Interviews with experts were that much of this research has been shaped by their experiences and ideas. And it is this research analysis and forming conclusions. According to experts has been less attention the impact of plant characteristics such as odor, color, form and texture in the human spirit in the design of parks and other green spaces in Iran. But the factors that affect in the quality of health and mental characteristics of Iranian urban park noted designer of urban park. other Factors are the need for shade and temperature control, noise pollution, air pollution control, etc., that will affect in plant design in park-style building and partly we can say that today the health characteristics of parks such as sound containment, pollution containment and control of light in the clean and healthy environment and also mental traits of parks such as the induction of peace and quiet sense is growing by plant design.
  Keywords: landscape, park, healthy, mental, park design
 • Farshad Bazvandi*, Mehrdad Shahbazi Page 33
  In architecture and urban design, usage of the opinion of citizens is one of the most important factors to design urban spaces. This is how the space and the its surroundings attract people. The present study aims to examine the role of vitality in creating the mental image of citizens and with respect to the extent of utilization of the urban space. In this regard, to do this study, field study of the sepahsalar street of Tehran is studied as the case study. Research method of this research in the form of "analytical description". How to collect information, as well as for the field and In this case, the questionnaire related to the vitality of the research tools and questionnaires related to the mental image is and In this regard, of the 50 people on the street passengers in sepahsalar street used in which test samples were taken randomly. For this study, the three main hypothesis was considered provided by the Pearson test and independent groups t-test were examined. The results obtained in the present study shows that: Firstly between vitality and optimal mental image there is a positive significant correlation between citizens. This is a large and significant correlation. Dumas between urban spaces, lively and urban spaces that are lacking in vitality, there is a significant difference. Some between urban spaces which in the minds of users create mental image space and spaces lacking this feature, there is a significant difference.
  Keywords: Vitality, Mental Image, Urban Areas, Sidewalk, Sepahsalar St
 • Jila Sajjadi, Maryam Beyranvandzadeh*, Masoumeh Radmanesh, Reza Vaisi Page 45
  One of the major studies in order to understand the distribution of activities in the city is studying how urban land use is organized. Rapid urban development in the last century and especially in recent decades, causing widespread plans for building a harmonious development in urban arias. Comprehensive plan for the city as an important tool in the management of inventory in the decades, since its emergence had faced with with faint. Today, the urban green space as one of the main indicators of sustainable development and healthy city is referred to be a measureable factor for urban development. Impact of urban development and the complexity of environmental problems, the availability of green space and expanding it to seem to be inevitable. One of the major problems for cities is urban green space that adversely affects every aspect of human life. Compared with urban planning standards, in addition to the low level of use of green space in cities and its variations has created some problems such as the lack of equitable distribution of green space in the city and pointed out the problems of citizens. From the perspective of planning and urban design, landscape spread wider context of the development of vegetation and improve the natural environment of the city. Standards per capita should be made clear, before any plans for the development of urban green space and, In line with the above, the present study aims to assess the user realizing urban development projects; emphasizing the use of green space in the city Dorud a descriptive - analytical study. Studies show researcher adopted comprehensive plan Dorud compared to existing designs residential, educational, cultural, recreational, medical, industrial, and transportation and is quoted. Other members of the proposed Master Plan, adopted in with unrealized designs are available. Dorud in use per capita green space in the status quo is 4.04 square meters, The 9 square meters per capita compared with the approved plan has been approved, is not realized. Model of SWOT strengths of 11 to 25 internal weaknesses and external opportunities for 11 to 16 external threats In conjunction with the existing implementations of Urban Development Goals have been identified and studied. Impacts of urban development and the complexity of environmental issues, and expand the availability of green space it always has been inevitable. Concentrated in cities as centers of human activity, in order to ensure its sustainability choice but to accept the structure and function of natural systems are affected... Among these green spaces as an integral and essential component of the body cities. They have a fundamental role in the metabolism deficiency can cause serious problems in urban life created Due to the critical nature of urban green space management mechanism and also the necessity of justice in an effort to expand access to city parks and green spaces suitable, Equitable distribution of land in the city, is considered one of the issues of urban planning, Therefore, to address the issue of social justice in the distribution and location of urban essential problem seems to be. Conducted studies on how to increase public participation in the creation, preservation and maintenance of green spaces (parks within the city) and increasing social control through the use of popular participation is essential Studies undertaken to prepare a comprehensive plan for the city's green spaces Dorud and integrated planning for this type of user, any plan to create green space, And urban parks in the city should be in the context of the proposed studies.
  Keywords: Land, use, green space, master plan, implementation, SWOT
 • Farhang Mozaffar*, Ali Asadpour Page 57
  Open & between spaces (OBS) have a significant role in objects recognition and humanenvironmental interactions. This article study the meaning of OBS in some of Islamic vernacular residential experiences of some Asians countries (Malaysia, China, India, Uzbekistan, Iran & Saudi Arabia) in comparison with modern western urbanization theories (Linear city, Garden city, Industrial city, Radiant city, Future city) through topologic approach. To aim this we discover spatial relationships without inconsiderable impact of shapes & dimensions such as proximity, contiguous & closeness and relations like symmetry, continuity & convergence. Tom Turner design patterns (natural, social, aesthetic & sample patterns) were used to deepen each case study’s description. This study shows that element of OBS in Islamic vernacular residential buildings are varied in shape and topology but each of them has specific definition and has mental or physical borders. Although OBS in 20th century modern urbanization theories was in central attention but in practice because of the absence of natural patterns and also utopian desires, they produce borderless, expanded & with no specific definition open spaces that not only destroy urban social structures but also create many environmental problems.
  Keywords: open space, design patterns, Islamic, vernacular architecture, modernism, residential buildings
 • Mohammad Hassan Ziya Tavana, Maryam Beyranvandzadeh*, Hadayat Darvishi Page 67
  This study aims to assess the spatial impacts of tourism development policies of renovation and improvement of historic fabric gets has been developed. The method was applied to the cross - and the survey is based on documentary sources, in this study, using 16 indicators, factors affecting tourism development and its subsequent role in the development and modernization of the historic fabric of the city gets Darndmvrd were investigated. The
  Results
  the spatial organization - physical as prime factors with eigenvalues 7.726, the operating entity - specialized as the second factor with eigenvalues 4.548, the body - the environment as the third factor with eigenvalues 4.548 and And the fourth factor as an advertising agent with eigenvalues 1/471 of the most important factors that influence the development of tourism and the development and modernization of the city gets to be. Based on the results of the model, SWOT, tourist attractions and sites of historical context Meibod with 82points and hence the performance level of the national tourism zone is located, But strengthening the historical context of performance indices can be expected in the short term.
  Keywords: historical context, historically significant buildings, tourism, development, modernization, Maybod