فهرست مطالب

پژوهشهای منظر شهر - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی صفحه 7
  فضاهای عمومی شهری، یکی از عناصر مهم ساختار فضایی شهرها هستند که نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه افراد ساکن در شهرها دارند. فضای عمومی شهری یک مکان آزاد برای دسترسی و استفاده افراد می باشد. عناصر فیزیکی و فعالیت ها در فضای باز عمومی مزایای بسیاری بر کیفیت زندگی، سلامت و تعامل اجتماعی شهروندان دارد. تامین نیازهای انسانی در فضاهای عمومی شهری، کیفیت فضاهای عمومی شهری و به تبع آن رضایت مردم از فضاهای عمومی را افزایش می دهد و توجه نکردن به نیازهای مردم، منجر به بیگانگی، گوشه نشینی مردم و کاهش کنترل بر محیط شهری می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف سنجش کیفیت فضای عمومی شهری با استفاده از مولفه های تاثیرگذار بر سطح سلامت و رفاه جامعه شهری نورآباد ممسنی از منظر سه گروه کاربران فضا، متخصان امور شهری و کارمندان اداراه ها بر اساس مدل تحلیلی KANO صورت پذیرفته است. مدل کانو سنجش کیفیت فضای عمومی شهری را در سه سطح(نیازهای اساسی، نیازهای عملکردی و نیازهای هیجانی) طبقه بندی کرده است. با توجه به اطلاعاتی که با استفاده از نظرسنجی از گروه های مورد مطالعه در ارتباط با نیاز های اساسی بدست آمده از دید متخصصین امور شهری کمبود فضای سبز و تنوع فعالیت ها در فضاهای عمومی به خصوص پارک های شهری بسیار مهم و بیشترین نارضایتی را داشته است. بنابراین متخصصین امور شهری، کارمندان ادارات و کاربران فضاهای عمومی شهر نورآباد نسبت به نیازهای اساسی به ترتیب با رضایت 458/0 ، 525/0 و 467/0 و با عدم رضایت 716/0- ، 727/0- و 730/0- بیشترین نارضایتی را نسبت به محیط زیست شهری نورآباد دارند. با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه متخصصین شهری و کارمندان و تحلیل آن به وسیله مدل کانو نیازهای عملکردی نسبت به دیگر نیازها از دید آنها در وضعیت بهتری قرار دارد. ضریب رضایت نیازهای عملکردی به ترتیب (612/0) و (630/0) و نتایج بدست آمده از پرسشنامه کاربران فضاها نیازهای هیجانی نسبت به دو ضریب رضایت نیازهای اساسی و عملکردی دارای وضعیت بهتری می باشد.
  کلیدواژگان: سنجش کیفی، فضای عمومی شهری، مولفه های موثر بر سطح رفاه جوامع شهری، مدل کانو، شهر نورآباد ممسنی
 • ابراهیم الیاسی، مهدی زندیه، آکام محمودی صفحه 25
  فضاها و عرصه های عمومی یکی از عناصر ضروری و اساسی زندگی روزمره شهری و مهمترین بخش شهرها به شمار میروند، در این میان پارک های شهری به عنوان بخش مهمی از فضاهای عمومی و باز نمود زندگی مدرن شهری، محیط هایی برای لذت، تفریح، گذران اوقات فراغت، زندگی اجتماعی و تبادل فرهنگ، افکار ،دیدگاه ها، عقاید و نظرات هستند. در دوران معاصر با افزایش فردگرایی، عملکرد اجتماعی بسیاری از فضاهای عمومی از جمله پارکه ای شهری از بین رفته است، لذا توجه به محیط کالبدی پارک ها به عنوان محملی برای بازیابی همجواری از دست رفته انسان ها، در جهت نزدیکتر کردن آنان به یکدیگر و جبران بخشی از تعاملات اجتماعی از دست رفته اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد موثر بر اجتماع پذیری پارک های شهری، قصد دارد با سازگاری هر چه بیشتر شرایط کالبدی و معنایی محیط پارک های شهری منطبق بر نیازها و خواسته های کاربران فضا، پارک ها را تبدیل به فضایی جامعه پذیر سازد. لذا پس از بررسی سوابق موضوع در بخش مبانی نظری، با استخراج شاخص های موثر اجتماع پذیری در محدوده مورد مطالعه از طریق نظرسنجی ارزیابی گردید. در بخش نظر سنجی پاسخ دهندگان به صورت تصادفی ساده، و به تعداد 384 نفر انتخاب گردیدند.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل گردیدند و روابط معنادار بین متغیرهای دخیل در اجتماع پذیری، استنباط گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها،بین شاخص های اجتماع پذیری که شامل معیارهای خوانایی و کیفیت محیط، الگوهای فرهنگی- اجتماعی، منظر و عناصر گیاهی،حیات جمعی و سرزندگی، مدیریت، کاربری های همجوار و آسایش و امنیت روانی و... را شامل می شود و مطلوبیت اجتماع پذیری در فضای پارک های شهری ارتباط معناداری وجوددارد. به معنای اینکه با ارتقای ویژگی های کالبدی پارک های شهری، اجتماع پذیری نیز بهبود خواهد یافت. بین شاخص های معنایی محیط نیز که معیارهای سرزندگی، خاطره، آسایش و راحتی، زیبایی، ایمنی و امنیت را در بر میگیرد و اجتماع پذیری پارک های شهری همبستگی ارتباط معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: پارک های شهری، فضای جمعی، اجتماع پذیری، حیات جمعی، سرزندگی
 • مهدی خداداد، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی صفحه 43
  منظرشهری مطلوب وانتظام یافته که خود در نتیجه تناسب عوامل موجد آن حاصل می شود باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط شهری شده و عامل موثری در ارتقاء رابطه شهروندان و شهر و از آن راه احساس مسئولیت در قبال آن است . تاثیر منظر شهر بر جنبه های روحی، ادراکی و رفتاری شهروندان و اهمیت منظر شهر بر مباحث حقوق شهروندی دو وجه بسیار مهم و موثر این موضوع هستند. که به طور عمده اهداف هرگونه طرح و برنامه در جهت ساماندهی منظر شهری را در بر می گیرند. آنچه نباید از ذهن به دور نگاه داشت ذکر این نکته بسیار مهم است که مطلوبیت منظر شهری در ابعاد مختلف و هماهنگی آن با ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی و طبیعی و... شهر که در نتیجه عملکرد مناسب و هماهنگ لایه های مختلف تشکیل دهنده شهر می شود ، با تاثیرگذاری بر روحیات و رفتارهای شهروندان ، زمینه های ایجاد آرامش روحی و نزدیک شدن به شهر مطلوب را فراهم می آورد. لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات معیارهای منظر شهری بر رفتار و کیفیت زندگی شهروندان شهر گرگان با روش پیمایشی با انتخاب 380 نفر به عنوان نمونه آماری انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSSدر قالب مدل های ای اسکوئر، و همبستگیجهت اولویت بندی اثرگذاری معیارهای منظر شهر بر رفتار و کیفیت زندگی استفاده شده، نتایج حاصل از آنها در حالت کلی بیانگر آن است که ادراک عمومی و فرم و ریخت شناسی بر اساس نظرات شهروندان در جایگاه اول قرار گرفته و این مولفه ها در بین معیارهای مورد سنجش نشان از اهمیت و اثرگذاری بیشتری بر روی زندگی شهروندان منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین در بین مولفه ها، حس مکانی در محدوده مورد سنجش در جایگاه آخر قرار گرفته که بیانگر اثرگذاری کمتر آن بر روی کیفیت زندگی شهروندان بوده است. گرچه این مولفه در بین مولفه ها در جایگاه آخر واقع شده لذا با برنامه ریزی و مدیریت مناسب این نوع مولفه ها می توان نقش آن را در بین مولفه ها پررنگ تر کرد و این امر نیازمند مدیریت نظام مند سازمان ها و نهادهای ذی ربط می باشد.
  کلیدواژگان: منظر شهری، شهرسازی معاصر، کیفیت زندگی، شهر گرگان
 • فائزه چهرآذر، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر، یاسر معرب صفحه 59
  طراحی کاشت پایدار یکی از مواردی است که در جنبه اجتماعی توسعه پایدار ایفای نقش می کند. در چیدمان گیاهی تمام عناصر طراحی از قبیل اندازه، فرم، رنگ و بافت گیاهان دارای اهمیت است و به صورت ترکیبی استفاده می گردد. عنصر بافت یکی از عناصر مهم در طراحی کاشت است. برای نشان دادن اهمیت این عنصر در این پژوهش سعی بر آن شده تا ضمن بیان مفاهیمی چون فضای سبز شهری، پایداری، طراحی کاشت به بررسی عنصر بافت گیاه و تاثیری که خواص بافت گیاه در فضا از قبیل کوچک و بزرگ کردن فضا، تغییر اندازه و عمق فضا، به طور کلی جنبه های روانی آن در طراحی ایجاد می کند و همچنین تاثیر بافت گیاه در کنترل عوامل محیطی در طراحی کاشت مورد بررسی قرار گیرد که نشان می دهد بافت گیاه که یکی از عناصر زیبایی و عملکرد اکولوژیک گیاه محسوب می گردد و می توان از این خاصیت گیاه در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و همچنین در جهت طراحی کاشت موفق فضاهای سبز شهری و بهبود شرایط محیطی به کار برده شود و همچنین از نظر زیبا شناختی بصری برای عدم یکنواختی و ایجاد تنوع و تعادل بصری در هنگام کاشت هر سه بافت گیاه که شامل ریز، متوسط و درشت با یکدیگر ترکیب شوند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بافت گیاهان در مکان ها و فضاهای شهری است و پارک تاجیکستان به عنوان منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برداشت میدانی به بررسی وضع موجود طراحی کاشت از نظر عنصر بافت در منطقه مورد مطالعه پرداخته است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است منطقه مورد مطالعه در نواحی مختلف سایت هیچگونه ترکیب مناسب و اصولی از نظر زیبا شناسی و اکولوژیکی در بین انواع بافت های ریز، متوسط و درشت گیاهان به کار برده شده در فضاهای مختلف سایت وجود ندارد. و با ترکیب افراطی برخی از بافت ها در کنار یکدیگر موجب ایجاد یکنواختی در برخی فضاها گردیده و در بیننده احساس کسلی ایجاد می کند. همچنین در جهت بهبود شرایط محیطی سایت از نظر اکولوژیکی هم مد نظر قرار نگرفته به طور کلی در سایت مورد مطالعه به هیچکدام از اصول طراحی کاشت در ترکیب با عنصر بافت گیاهان توجهی صورت نگرفته است.
  کلیدواژگان: فضایسبز شهری، کیفیت فضاها، طراحی کاشت پایدار، بافت گیاه، کیفیت بصری
 • سهیلا صادقی، احمدرضا کشتکار قلاتی صفحه 73
  در جوامع امروزی، آرامش و آسایش یکی از پارامترهای ضروری برای ساکنین مناطق شهریست. چراکه عدم وجود آرامش باعث به وجود آمدن مشکلات روانی و اجتماعی می گردد که این مساله به متلاشی شدن جامعه شهری می انجامد. برآوردن این نیاز به طرق مختلف صورت می پذیرد؛ یکی از این مولفه ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، ایجاد آسایش بصری از طریق ویژگی های بصری است، زیرا حس بینایی تاثیرگذارترین عامل از میان حواس چندگانه در ارتباط بین انسان و محیط می باشد و در صورتی که ویژگی های بصری درست و به جا در منظر شهری استفاده شوند، می توانند به به وجود آمدن محیطی ایمن تر و مطلوب تر کمک نمایند. علت این که سیمای شهرهای ما عاری از کیفیت است و القا کننده آرامش و بهره برداری از فضا نیست، عدم توجه مدیران شهری بوده که برنامه جامعی برای موضوع آسایش بصری تهیه نکرده اند؛ همچنین با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهرها و افزایش جمعیت، رفته رفته به این مهم کمتر توجه شده و همین امر موجب آشفتگی بصری گردیده است. در مورد آسایش بصری و منظری شهری تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است. از جمله این تحقیقات می توان به پژوهش گوردن کالن، سایمون بل، اسماعیل صالحی، هدی علوی طبری، محمد آتشین بار، مسعود متولی و نیز تحقیقات متفاوت دیگری که در قالب کیفیت محیطی و منظر شهری توسط دانشمندان مختلف صورت گرفته و اشاره به اهمیت این موضوع در شهرها دارد اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی مناسب جهت کمک به ایجاد مفهوم آرامش از طریق آسایش بصری در محیط شهریست .روش تحقیق در این مقاله ، به صورت تحلیلی و مطالعات میدانی و شیوه و ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای می باشد که مبانی مورد نیاز گردآوری و بررسی، سپس با توجه به آن ها، نمونه موردی مورد پژوهش، مقایسه و با استفاده از پرسشنامه و نرم افزارspssتحلیل شده، و راهکارها در قالب جدولی برای ایجاد حس آرامش با توجه به ویژگی های بصری در محیط نمونه مورد مطالعه، ارائه شده است .با توجه به مقایسه و راهکارهای ارائه شده، نتایج برای دستیابی به احساس آرامش از طریق ویژگی های بصری در محله کوی معلم به صورت موردی بیان شده است.
  کلیدواژگان: آسایش بصری، حس بینایی، تعادل بصری، منظر شهری، آرامش
 • امیررضا کریمی آذری، مهسا صفرنژاد صفحه 89
  بحث نماسازی در ساختمان و ساخت بدنه شهری یک بحث هویتی و فرهنگی است. افزایش ساخت وسازهای شهری، مشخص نبودن محدوده ساخت وساز، گسترش انبوه سازی در سال های اخیر سبب شده است، که نمای بسیاری از شهرها دچار نوعی بی نظمی شود که این بهم ریختگی در منظر شهری ما بیشتر ناشی از تقلیدهای کوکورانه از سبک های معماری و نبود متغیرهای دسته بندی شده، جهت به کارگیری در طراحی نماها است. از طرفی وجود نماهای گوناگون در پوسته های شهری باعث بر هم خوردگی زیبایی کل شهر گردیده است. لذا شناسایی و تدوین مولفه های عینی و ذهنی برای طراحی نمای مطلوب و یکپارچه در شهر ضروری می باشد، چرا که وجود تنوع و ناهمگونی در نماهای شهری نوعی بی هویتی و عدم یکپارچگی و پیوستگی در مفاهیم مرتبط با معماری در حوزه نما و منظر شهری را به وجود آورده است. بنابراین به نظر می رسد ارتقاء هویت شهر و افزایش حس تعلق و خاطره انگیزی شهروندان به شکل دهی و زیبایی نماها در شهر وابسته است که این امر با شناسایی و بهره مندی از اصول تدوین شده مشخص برای طراحی نما میسر می گردد. لذا با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه منابع کتابخانه ای با هدف بازخوانی هویت بصری در نماهای شهری در انطباق با مولفه های هویت بخش معماری به اهمیت و تاثیر نما در هویت بخشی به محیط و متغیرهای موثر در نماسازی که موجب ارتقاء هویت و افزایش حس تعلق شهروندان می شود، پرداخته شده است. یافته ها نشان داده، شاخص هایی چون تناسبات، هماهنگی، رنگ، مقیاس، خطوط آسمان و ترکیب بندی در بعد عینی و معنی داری و آموزندگی و خاطره انگیزی در بعد ذهنی در طراحی نما تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: نما، منظر شهری، حس تعلق شهروندان، هویت، مولفه های عینی و ذهنی
 • مهدی زندیه، ابراهیم الیاسی صفحه 107
  هدف ازتحقیق حاضر ارائه راهبردهایی برای طراحی منظر در هسته مرکزی شهر مهاباد به عنوان شناسنامه واقعی شهرها است و همچنین شناخت قابلیت ها و تنگناهای داخلی بافت در هسته مرکزی، فرصت ها و تهدیدهای بیرونی و در نتیجه تحلیل و امکان سنجی بهره مندی از فرصت های توسعه ای و ارتقاء زیست، سکونت و فعالیت ها در بافت قدیم و هسته مرکزی شهر مهاباد می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از سه روش، میدانی (تکنیک Placecheck)، تکنیک سوات (swot) و کتابخانه ای استفاده شده است. در روش نظری (تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (کتب، نشریات، نتایج همایش ها و کنفرانس ها) و همچنین پایگاه های شبکه ای پردازش مربوطه اطلاعات لازم گردآوری گردیده است. در روش میدانی با استفاده از تکنیک (Placecheck)،(در این روش تعدادی از سوالات مرتبط با موضوع مطرح و در بین مردم پخش شده است و پس از ارزیابی، دیدگاه آنان را مبنای طراحی قرار داده شده است، و در تکنیک (swot)،در این روش به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت، در ابعاد کالبد- فضایی، اجتماعی، زیست محیطی، عملکردی، حمل و نقل- ترافیک، اقتصادی و ادراکی و بصری محدوده مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اولویت اول برای برنامه ریزی راهبردی طراحی منظر دربافت قدیم جهت استراتژی رشد و توسعه است، به طوری که این راهبرد شامل ارتقاء کیفیت کالبدی فضایی، ارتقاء کیفیت محیطی، ارتقاء کیفیت اجتماعی- فرهنگی و زیر مجموعه های آن به صورت جداولی در انتها اورده شده است. یافته های پژوهش در نهایت به صورت دستور العمل های اقدامی می باشد که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت محیط در هسته مرکزی شهر مهاباد معیارها و زیر معیارهای طراحی ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: طراحی منظر، کیفیت محیط، فضایشهری، هستهمرکزی، مهاباد، سوات، مکان سنجی
 • سید هادی حسینی صفحه 123
  افزایش حجم حضور و تردد اتوموبیل ها در سطح شهرها و به وجود آمدن ازدحام ترافیکی در معابر اصلی شهر سبب شده تا دوباره موضوع انسانی کردن شهرها از طریق افزایش قابلیت پیاده مداری و توجه دوباره به سهم جا به جایی عابر پیاده در نظام حمل و نقل در دستور کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار بگیرد. در طول روز مسیرهای پیاده روی توسط نور طبیعی روشن شده و تجربه یک پیاده روی راحت، ایمن و لذت بخش را فراهم می کند. اما در طول شب، این تکنیک های نور پردازی مصنوعی هستند که باید با حفظ استانداردهای پیاده روی، محیط را برای نیازهای خاص و اولویت های عابرین پیاده، روشن کنند. عواملی متعددی در ایجاد یک نور پردازی مناسب برای یک پیاده روی امن و جذاب موثر هستند. در این مقاله سه عامل ایمنی، امنیت شخصی و جذابیت به عنوان مهم ترین عوامل موثر در کیفیت بخشی به پیاده روی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته اند. شهر قم به دلیل دارا بودن ویژگی های فرهنگی و اقلیمی خاص، از پتانسیل بالایی جهت جذب عابرین پیاده به خصوص در ساعات پایانی شب برخوردار است که باید از این توان بالقوه حداکثر استفاده را کرده و محیط و مناظر شهری را به بهترین شکل برای پیاده روی شهروندان آماده کرد. از این روی، در این پژوهش به نقش نور پردازی در کیفیت بخشی به پیاده روی شهروندان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه در بین شهروندان شهر قم صورت گرفته است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به تعداد عابران پیاده استفاده کننده از پیاده راه در مقطع زمانی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن 80 درصد احتمال وجود صفت و 96.1 احتمال صحت گفتار و 5% خطا 190 نفر برآورد گردید که به سبب بالا بردن اطمینان از نتایج پژوهش، به 195 نفر افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که در صورتی که به نورپردازی مسیرهای پیاده روی توجه ویژه شده و اجرای دقیق آن در دستور کار برنامه های کیفیت بخش به فضای شهری به خصوص در شهرهایی با اقلیم کویری قرار گیرد، می توانیم ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش امنیت، ایمنی و جذابیت پیاده راه ها ایفا کرده و زمینه ساز افزایش کیفیت پیاده روی و در نتیجه افزایش حضور شهروندان در فضای شهری و گسترش فرهنگ پیاده مداری شویم.
  کلیدواژگان: نورپردازی، پیاده راه، ایمنی، امنیت، جذابیت، منظر شهری
|
 • Saeed Maleki, Mohammad Reza Amiri Fahlyiani, Samira Moradi Mofrad, Majid Boustani Page 7
  Recognizing the Importance of Quality Urban Public Spaces Components Associated with the Health and Welfare of these Spaces the Main Concern of the Experts is in the Field. in the Broad Sense, Public Space and Place that is Accessible to Everyone and Includes Different Species of our National Parks Bluehost and City Centers. Typically, Urban Spaces as Places of Public Gathering Places and Leisure. in All Cities, Such as Fields, Open Spaces, Closed Spaces, Parks, Boulevards and Linear Parks, Streets and Public Spaces of Communication can be recognized renovated. public spaces in urban vitality to the quality of these spaces and that these Spaces are Used for Different Activities, How Much they Depend on Service Delivery. the Main Objective of this Study was to Measure the Quality of Open Space Nourabade Mamasani Using Factors Affecting the Health and Welfare of Urban Society. This Paper is Trying Quality of Open Space With Views of the Various Groups Using the Study as a Model Kano.This Syudy with Analytical and Descriptive Method the Aim of Measuring the Quality of Urban Public Space Using the Effective Factors on Health Level and Welfare of Urban Society Nour Mamasani from the Perspective of the User-Space Groups, Urban Professionals and Employees Had Been Done Based on Kano Analytical Models. Kano Model Measuring the Quality of Urban Public Space Has Classified in Three Levels (Basic, Functional Needs and EmotionalNeeds). According to the Information Were Obtained Using Surveys of Groups Studied Associated With Basic needs From the Perspective of uUrban Professionals Lack of Green Space and Diversity of Activities in Public Spaces, Especially Parks and the Most Dissatisfaction is Very Important. so Urban Professionals, Administrators and Users of Public Spaces in the City Nurabad to Basic Needs Respectively, with the Consent 0.458, 0.525, 0.467 and with the Dissatisfaction -0.716, 0.727, -0.730 Greatest Dissatisfaction than their Urban Environment Nour Abad. According to the Results Obtained of the Questionnaire Urban Professionals and Staff and its Analysis by Kano Model the Operational Needs Compared to Other Needs in a Better Position toSee it. Performance Needs Satisfaction Coefficient (0.612) and (0.630) and the Results of the Questionnaire Spaces user Satisfaction of BasicNeeds and Emotional Needs than the Coefficient of Performance is a Better Situation. Meet Human Need in one Space, one of The Goals is Very Important Design and Urban Planning Meet Human Needs in Urban Public Spaces, the Quality of Urban Public Spaces and in Turn Increase the Customer's Satisfaction With Public Spaces and not According to People's Needs, Leads to Alienation, Isolation and Loss of Control Over the Urban Environment. Given the Lack of Recreational Spaces and Low Diversity of Activities in Urban Public Spaces, Especially Parks and Green Spaces in Nurabad Urban Management Should Pay Particular Attention to iIncreasing Capita Recreational Spaces and theVariety of Experiences in Public Spaces and Help to Increase the Number of Users and Consequently the Health and Quality of Life the Citizens of This City.
  Keywords: Quality Assessment, Urban Public Space, Factors Affecting the Welfare of Urban Communities, Kano Model, City of Nurabad Mamasani
 • Ebrahim Elyasi, Mahdi Zandie, Akam Mahmoudi Page 25
  Tendency to the mechanized life, the widespread presence of various means of transportation and the change of city image due to the dominance of vehicles in urban areas, the segregation of people from public spaces, neglecting of social cultural values and the identity values which is hidden in the public spaces, inattention to the maintenance and improvement of community life in the former decades has led some public spaces to lose their importance and role in different urban scales. Creation of public spaces at different urban scales in recent decades has been an attempt to meet the needs of the human community to the public spaces. The presence of people in these spaces leads to the sociability of public spaces which is a factor for space success. Now, similar scales, lack of criteria for success of public spaces and lack of criteria for sociability of space have lead to emptiness and rejection. In this viewpoint the identification of the creation and promotion of sociability in public spaces is necessary to prevent the falling off public spaces at different scales. Spaces and public areas one of the essential elements of everyday urban life and the most important cities are, The Urban Parks as an important part of public spaces and urban representation of modern life, the environment for pleasure, recreation, leisure, social life and culture, thoughts, views, opinions and comments. In modern times by increasing individualism, social functioning destroyed many of the city's public spaces, including gardens, Thus, according to the physical environment of parks as a vehicle to recover the lost proximity of humans, in order to get closer to each other and to compensate them lost part of social interaction is more important. This study aimed to identify effective social aspects of urban gardens,Plans to adjustment of the conditions of physical and semantic urban park environment based on the needs and demands of space users, Park turned out to be sociable atmosphere. Therefore, after reviewing records in the section theoretical basis, by extracting effective social indicators of the survey were evaluated in the study area. In the poll respondents randomly, and 384 were selected. Data were analyzed using statistical software spss and meaningful relationships between variables involved in socialization, were concluded. Based on the results of the questionnaire, the social indicators, including measures of readability and quality of the environment, socio-cultural patterns, landscape, plant elements, collective life and vitality, management, security and safety of adjacent facilities include mental and ... And there is a significant relationship between social desirability of the urban park space. This means that improving the physical characteristics of urban gardens, socialization also will improve. The semantic index, which measures the vitality, memory, comfort, beauty, safety and security, is covered, and there is a significant relationship between socialization urban parks.
  Keywords: Urban parks, public space, sociability, collective life, vitality
 • Page 43
  The desirable urban landscape and disciplined as a result of fit is obtained factors causing, Creates a pleasant feeling of life in the urban environment, And factors in improving the relationship between citizens and the city and the way responsibility for it. The impact on the urban landscape aspects of emotional, cognitive and behavioral point of view of citizens and civil rights are two sides of the issues are important to this topic, which mainly targets any plan to improve the urban landscape in the fall. What not to mind kept circling above, it is extremely important that the appropriateness of different sized urban landscape and its coordination with cultural, social and natural As a result, the proper functioning and coordination of the various layers forming the town,Influences mood and behavior of citizens, creating peace of mind and areas close to the city desired to have delivered, Therefore, this study aimed to evaluate the effects of the urban landscape standards of behavior and quality of life of citizens, Gorgan selected through a survey of 380 people was conducted as a sample SPSS statistical software for data analysis models in the form of a square, and correlation criteria for prioritizing impact on the urban landscape and quality of life were used. In general, their results show that public perception of the shape and morphology is based on the opinions of citizens in the first place, And the importance of these components in the criteria used and have more impact on the lives of citizens of the region have. As well as between components, sense of place has been ranked last in the range of measures that represent less impact on the quality of life of citizens. Although this component among the components of the latter is in place, Therefore, planning and management of this type of component can be highlighted the role of the components, and this requires systematic management is relevant organizations and institutions.
  Keywords: urban landscape, urban contemporary, quality of life, Gorgan
 • Faeze Chehrazar, Ismail Salehi, Yahya Chehrazar, Yaser Morab Page 59
  the locations and the relationships between locations that have emerged with urbanization and the growth of cities have placed considerable pressures on city dwellers. In recent times, city dwellers have been seeking comfort both inside and outside their homes. The search for comfort outside of homes, in particular, has increasingly focused on satisfying both the physical and psychological needs of city dwellers. Urban green space, such as parks, forests, green roofs, streams, and community gardens, provides critical ecosystem services. Green space also promotes physical activity, psychological well-being, and the general public health of urban residents. Green spaces provide various kinds of ecosystem service functions. Though some of them, such as the carbon-sinking and biodiversity preservation functions are of value to everyone, others, especially those related to aesthetic and recreational functions, only benefit people who have direct access to green spaces. In urban settings, where ecosystem services in the second category prevail, this means the spatial dimension of urban green spaces, including their richness, accessibility, shape configuration, and distributional characteristics, may considerably influence the realization of their ecosystem service value. At current conditions, urban spaces strongly have been developed. Mastering machine on urban life and high compression of activities causes destruction urban green spaces and vegetation, then reduction the quality of life and aesthetic. Urban green spaces (UGS) have been shown to provide a number of environmental and social benefits relevant for a higher quality of life of residents. Vegetation as main element of urban space have an important role on creation of beauty and quality of spaces. So cognition of sensory capabilities and their physical and visual characteristic like planting design is so important and observance of planting design principle can help to make a relationship between natural and artificial elements of urban, and this improve the quality of space and welfare of human life. The most prominent visual part of urban spaces, especially the street vegetation cover, are trees. Textures, colors Trees, and geometry are contrasts landscape cities with Trees can prevent the vision the visual aspects of the visual characteristics desirable or undesirable in most cases, plants in urban areas are the most important environmental variable. (Sustainable planting design brings comfort and increases the quality of human life). sustainable planting design is one of the cases that has an important role on social aspect of sustainable development. To this end, in this research, we have tried to define some cocepts like urban green space, sustainable development and planting design. Moreover, we are going to study variety of plant tissues and their effects on space, like minifying and magnifying the space, changing the size and depth of space, and finally the effects of plant tissue on planting design. It is then, according to theory to analyze the status quo planting the element of texture in the study area, and finally suggestions in this regard to improve the plan of planting is presented.
  Keywords: Urban green spaces, sustainable plant design, Plant tissue, visual quality
 • Soheila Sadeghi Page 73
  The issue: In today's societies, comfort and serenity are considered one of the most important factors for residents in cities. A quantitative approach is insufficient for the study of comfort in outdoor zone. It is necessary to stress the importance of qualitative comfort criteria, such as relation with the context, perception of potential control, microclimatic environments diversity, and naturality of the place. It is because lack of comfort results in raising countless mental and social issues. In the recent years, low quality environments have caused a low level of people attendance in that places and subsequently, lots of different problems in human life. One of the determining factors affecting the quality of the environment is providing human comfort. Human comfort features are important. More importantly, focus on thermal and wind comfort among various parameters is anther criterion that should be highly discussed. By the presence of comfort we can return people to urban open spaces. Today similar architectural patterns in different climate regions, cant provide residents comfort. While vernacular housing architecture of different countries had different patterns for providing climate comfort in different regions. In terms of satisfying the probable needs, there are so many different new ideas to reach a greater comfort. One of these needs which are surveyed in this research is creating visual comfort through visual features; because eyesight is the most important and effective factor among all senses can help producing safer, and more favorable environment provided that visual features are used in a city scenery right and appropriately. Because the face of our cities is devoid of quality and comfort and use of space is not induced, lack of attention planners and city managers who have not prepared a comprehensive plan to issue visual comfort; it also extends the unsystematic many cities and increasing population, began to pay less attention to this matter and making visual confusion and disorder cities been. In the case of visual comfort and urban scenery, extensive research has been done. As an instance, studies of Gordon Kalon, Simon Bell, Esmaeil Salehi, Hoda Alavi Tabari, Mohammad Atashinbar, and Masood Motavali can be addressed. And also other different research which has been done in the form of environment quality and city scenery by different scientists in which points out this subject in cities is of importance. The goal of this research is presenting suitable solutions in order to help to create the concept of comfort through visual serenity in an urban environment.
  Methodology
  The method in this article, is analytical and field studies, and ways and means of research, is documentation and library that foundations are required to collect and review then, according to them, case study compared and using a questionnaire and Specs software analyzed, and solutions in tabular format to create a sense of calm with respect to visual characteristics in the samples provided.
  Results
  According to compare the approaches taken, the results of case stated to achieve a sense of peace through visual properties in the neighborhood Kooye Moalem.
  Keywords: Visual serenity, Eyesight, Visual balance, City scenery, Peace
 • Amirrezakarimi Azar, Mahsa Safarnejad Page 89
  Façade making in building and creating urban body are a cultural identity debate. Increasing urban developments, the lack of construction limit, mass production expansion in recent years has been caused the view of many cities suffer from a kind of disorderliness that this disorganization in our urban landscape is mainly results from blindly imitation of architectural styles and the absence of classified variables for application in designing views. However, different views in the urban crust can disturb the beauty of the whole city. Therefore, identification and formulation of subjective and objective components for designing ideal and integrated view in urban areas are necessary, since diversity and heterogeneity in urban views has created kind of non-identity and lack of integration in concepts related to the architecture in the field of urban view and landscape. Thus, it seems that urban identity and increasing sense of belonging and citizen pleasureness are depend upon view forming and beauty that can be possible by identifying and utilizing certain formulated principles for view designing. This research is intended to reread visual identity in urban views in conformity with architectural identity components investigating the importance and the effect of view in creating identity for environment and effective variables in building façade resulting in improving identity and increasing the sense of belonging of citizens. Results show the indices such as proportions, harmony, color, scale, and lines in the sky and composition is objectively significant and meaningfulness, instructiveness and memorableness are effective in the facade design.
  Keywords: facade, urban landscape citizen's sense of belonging, identity, objective, subjective components
 • Ebrahim Elyasi, Mahdi Zandie Page 107
  Improve the quality of the urban environment of the main concerns of urban development Urban design is the main objective. The results of the evaluation and experiences of urban development projects in the world, especially our country it is proven The city plans to create environmentqualified, have had little success. With this need in recent years, scientists urbanization, the presence of certain pro-quality urban design thinking, In all diminish large-scale urban development projects qualified for creating an environment of support. Urban part of the city's structure that are designed to be in line with requirements of urban life and to meet the needs of citizens So that the patterns of cultural value that has meaning within the community resulting from that. It would be the development of a healthy environment and urban values. Urban centers can be an important part of every city's structure that are responsible for representing the city as a whole and identity; The Design Guidelines This position is the most important part of designing a city. Nowadays, due to urban growth and lack of attention to the organization of the internal parts of a hand And achieving more profit by investors and municipalities faced by other urban centers as well as the relative barcode And the need to organize them clearly felt. But perhaps the first step in the right design, and recognition of the fundamental principles of any study different approaches in the design, he said. The aim of the present study offers some guidelines for the design of the central core of the city of Mahabad perspective as a birth certificate is real cities As well as recognize the potential and limitations of the central core tissue, opportunities and external threats and thus analysis and feasibility Opportunities to promote development and environmental benefits, housing and activities in downtown Mahabad atoms is old. This study applied three methods for data collection, field (technique Placecheck), SWoT techniques (swot) and library use. In theoretical methods (research library and archival) by referring to Persian and English sources (books, journals, conferences or workshops results) as well as a network bases its processing of the necessary information has been gathered. In the field, using the technique (Placecheck), (In this way a number of questions related to the issue raised is distributed among the people and after evaluation, designed to be placed on their views, And techniques (swot), in this way, the strengths, weaknesses, opportunities and threats, in terms of physical-spatial, social, environmental, functional, transportation - traffic, economic and perceptual and visual range is discussed. The research results show a top priority for strategic planning, landscape design for Growth and Development Strategy is old, So that the strategy includes improving the physical quality of the space, enhance environmental quality, socio-cultural Quality improvement and its affiliates have been brought to the tables at the end. The results are finally act as guidelines in order to improve the quality of the environment at the core city of Shhrmhabad standards and offers the following design criteria.
  Keywords: Landscape design, Quality of the environment, Urban space, central core, mahabad, swot, Placecheck
 • Seyyed Hadi Hosseini Page 123
  Increase the volume of presence and traffic of automobile in the city and traffic congestion in the main street of cities cause to Humanitarian cities issue By increasing the walkability and pedestrian mobility attention to the contribution of the transport system Placed on the agenda of planners and urban planners. during the day walking paths and hiking Lightened by natural light experience a comfortable, safe and enjoyable for you. But during the night, the artificial lighting techniques that must walk with maintaining standards, the environment and priorities for the specific needs of pedestrians, turned. Several factors create a perfect lighting for a safe and attractive walking are effective. In this study, safety factors, personal safety and attractiveness as the most important factors in improvement to walk and citizens have been examined. Qom city due to cultural and geographic characteristics of specific has The potential to attract pedestrians, especially late at night That should use maximum potential And prepare environment and urban landscapes to best for citizens walking. The people of these cities, often in the dark hours of air and sun to your everyday tasks such as shopping, recreation and hunts. This special potential, the need to provide appropriate conditions for the citizen's quality of urban space even more enjoyable. On the other hand, walking is always an option as the most desirable handling and transportation Urban spaces are known. Therefore, improvement to pedestrian routes and encouraging citizens to walkability requires an efficient and quality lighting is Therefore, in this study the role of lighting in the quality of citizens has been part of the walk. The research is descriptive, analytical and survey data were collected through interviews and questionnaires distributed among the citizens of the city of Qom is done and SPSS software was used for data analysis. The aim of this study was to evaluate the role of lighting in improving the quality of walking trails citizens; Other objectives of this study examines the role of lighting in personal security and physical safety and increase the attractiveness of landscapes and walking paths noted. he sample size according to the number of pedestrians using the walk In the desired time by using the Cochran And taking a 80 percent probability of accuracy of speech adjective and 96.1 and 5% probability of error was estimated at 190 Which would increase the reliability of results, rose to 195 people. The results of this study showed that If special attention to lighting, hiking trails and strict implementation of the agenda improvement programs to urban space, especially in cities subjected desert climate We can also improve the quality of urban life, plays an important role in enhancing security, safety and attractiveness played sidewalks and walking the grounds enhance the quality and increase the participation of citizens in urban space.
  Keywords: lighting, pedestrian, safety, security, attractiveness, Urban Landscape