فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا آذرزمزم، امید دیانی، رضا طهماسبی*، امین خضری صفحه 1
  این مطالعه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ارزش غذایی سرشاخه گل محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از دو روشin situ و in vitro انجام شد. داده های جمع آوری شده در قالب آزمون آماریt-test تجزیه آماری شدند. تفاوت معنی داری بین علوفه یونجه و سرشاخه گل محمدی از نظر ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و عصاره اتری مشاهده شد (P<0.05). میانگین تجزیه پذیری موثر ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برای علوفه یونجه با سرشاخه گل محمدی متفاوت نبود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی علوفه یونجه و سرشاخه گل محمدی به ترتیب44.29، 48.86 درصد و 53.30، 52.36 درصد بود که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. حجم گاز تولیدی علوفه یونجه در مقایسه با سرشاخه گل محمدی تا 24 ساعت انکوباسیون، به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سرشاخه گل محمدی با توجه به ترکیب شیمیایی و کینیتیک هضم و تجزیه پذیری شکمبه ای دارای ارزش غذایی مناسب برای جایگزینی با بخشی از علوفه یونجه در جیره نشخوارکنندگان می باشد
  کلیدواژگان: یونجه، سرشاخه گل محمدی، تجزیه پذیری، قابلیت هضم، خصوصیات فیزیکی
 • صغری محمودی میمند، مرتضی چاجی*، موسی اسلامی، طاهره محمد آبادی، محمد بوجارپور صفحه 11
  هدف از این مطالعه بررسی روش مناسب تهیه سیلاژ سرشاخه نیشکر و ارزیابی ارزش تغذیه ای آن در نشخوارکنندگان با استفاده از روش های آزمایشگاهی بود. تیمار های مورد استفاده در این آزمایش شامل ترکیب اوره+ملاس (3+1، به ترتیب 1 و 3 درصد ماده خشک) در دو سطح 0 و 3+1، اسیدسولفوریک در سه سطح 0، 0/9 و 1/8 درصد ماده خشک در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل3×2 بودند. سرشاخه نیشکر با افزودنی های ذکر شده (بر اساس ماده خشک) به خوبی مخلوط و در کیسه های نایلونی ضخیم سیلو شد. محتوی پروتئین خام سرشاخه سیلو شده با افزودن ترکیب اوره+ملاس و اسید سولفوریک افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). تمامی افزودنی ها باعث کاهش معنی دارpH سیلاژ شدند (P<0.05). اسیدسولفوریک منجر به کاهش نیتروژن آمونیاکی گردید (P<0.05). افزودن اوره+ملاس باعث افزایش هضم پذیری ماده خشک شد (P>0.05). افزودن هم زمان اوره+ملاس و اسید سولفوریک باعث افزایش هضم پذیری فیبر نامحلول در شوینده خنثی (P<0.05) و ماده خشک (P>0.05) شد. با افزودن اسیدسولفوریک پتانسیل تولید گاز به طور خطی افزایش داشت (P<0.05). به طور کلی، افزودنی های مورد استفاده در این آزمایش با بهبود ارزش تغذیه ای سیلاژ سرشاخه نیشکر امکان نگهداری طولانی مدت آن را فراهم نمودند، با این حال به علت عدم کاهش pH به زیر 4، شاید کیفیت سیلاژ در زمان طولانی تر در حد علوفه اولیه باقی نماند.
  کلیدواژگان: تولید گاز، هضم دو مرحله ای، هضم پذیری، نیتروژن آمونیاکی، pH
 • سید جواد حسینی واشان*، نظر افضلی، مجتبی افشین، نوید قوی پنجه، ابراهیم سالاری، سلمان کمال پور صفحه 25
  به منظور بررسی اثرات ضداکسیدانی تفاله گوجه فرنگی در جیره های حاوی دانه کتان بر شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین در طی دوره های رشد و پایانی جوجه های گوشتی، تعداد 396 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایشات فاکتوریل 3×3 شامل سه سطح دانه کتان (0، 3 و 6 درصد) و سه سطح تفاله گوجه (در دوره رشد 0، 4 و 8 و در دوره پایانی، 5 و 10 درصد) توزیع شدند. وزن بدن و مصرف خوراک و ضریب تبدیل در دوره رشد و پایانی، فراسنجه های شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین در قالب دوره رشد و پایانی محاسبه گردید. مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی و دانه کتان تاثیری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک نداشت (0/05< P). در دوره رشد، افزایش وزن بدن در جوجه های تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی در مقایسه با شاهد کمتر بود (P<0.05). جوجه های تغذیه شده با دانه کتان در دوره پایانی دارای افزایش وزن بدنی کمتری در مقایسه با شاهد بودند (P<0.05). افزودن دانه کتان و تفاله گوجه فرنگی به جیره جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری بر راندمان مصرف انرژی و پروتئین و شاخص تولید در 24 و 42 روزگی نداشت. ولی افزودن همزمان سطح 10%تفاله گوجه فرنگی و 6% دانه کتان باعث کاهش راندمان مصرف انرژی و پروتئین و شاخص تولید در 28 روزگی شد (P<0.05). جیره های آزمایشی بر وزن نسبی اجزاء لاشه تاثیری نداشتند (0/05
  کلیدواژگان: تفاله گوجه فرنگی، دانه کتان، راندمان مصرف انرژی، جوجه گوشتی
 • مهدی خدایی مطلق*، صادق امیدی، سیدجمال الدین فاطمی، کاظم کریمی صفحه 37
  ایستگاه های خدمات شترداری، مکان هایی می باشند که به صورت مشارکتی استفاده می شوند و ساربان ها شترهای دامداران مختلف را برای چرا به مرتع برده و در پایان روز به ایستگاه ها برمی گردانند. دراین تحقیق اثر ایستگاه های مذکور بر ویژگی های تولیدی و تولیدمثلی گله های شتر در شهرستان های بندرسیریک و بندرجاسک استان هرمزگان بررسی شد و با استفاده از پرسشنامه دو گروه از پرورش دهندگان شتر (گروه تابع ایستگاه و گروه مستقل از ایستگاه) مقایسه شدند. اطلاعات دو گروه مورد نظر با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که 38/72 درصد از بهره برداران بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند و متوسط تحصیل بین 4-3 سال است. بین متوسط سن دامداران و اندازه جمعیت گله دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). سابقه شترداری در گروه مستقل از ایستگاه ها بیشتر بود (P<0.01). اثر ایستگاه بر برخی از پارامترهای تولیدی گله های شتر نظیر وزن تولد (P<0.01)، میزان شیردهی (01/0>P)، درصد تلفات (P<0.01)، میانگین وزن گله (نرو ماده) (P<0.05)، تلفات ناشی از حمله وحوش (P<0.01)، تصادفات جاده ای وسرقت شترها (P<0.01) معنی دار بود. در حالیکه این اثر برای سن اولین زایش، فاصله بین دوزایش، سن شیرگیری، مدت زمان شیردهی و متوسط دوره شیردهی تغییری را نشان نداد. نتایج نشان داد استفاده از ایستگاه ها با مدیریت عمومی و مشارکتی می تواند بر کاهش تعداد تلفات و دیگر پارامترهای تولیدی و تولید مثلی اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ایستگاه های خدمات شترداری، تولید، تولیدمثل، استان هرمزگان
 • آذر راشدی ده صحرائی*، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی نصیری، محمود وطن خواه صفحه 47
  در این تحقیق از تعداد 6326 رکورد وزن پشم گوسفندان لری بختیاری، حاصل از 273 پدر و 1927 مادر استفاده شد. اطلاعات طی سال های 1369 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد این گوسفند، واقع در شهرستان شهرکرد (شولی) جمع آوری شدند. نرم افزار آماری SAS برای تعیین عوامل محیطی موثر بر این صفت و نرم افزارMTGSAM از طریق نمونه گیری گیبس، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، مورد استفاده قرار گرفت. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر این صفت معنی دار بوده و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند، اثرات متقابل بین سن مادر - جنس بره و تیپ تولد - جنس بره نیز بر این صفت معنی دار بودند. سن دام هنگام پشم چینی و وزن تولد دام، به عنوان متغیر کمکی در مدل وارد شدند. وراثت پذیری مستقیم و مادری محاسبه شده، بر اساس مدل مناسب انتخاب شده، برای این صفت به ترتیب برابر0.31±0.02 و 0.06±0.01 بود. روند ژنتیکی مستقیم و مادری به ترتیب برابر 3.23±0.24 و 0.3±0.04 گرم در سال برآورد شده و از لحاظ آماری معنی دار بودند. روند فنوتیپی و روند محیطی به دست آمده برای این صفت، به ترتیب برابر 0.003 و -0.001بود و از لحاظ آماری معنی دار نبودند. روند ژنتیکی این صفت طی سال های مختلف پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت که می تواند به دلیل برنامه های اصلاحی هدفمند در این ایستگاه باشد.
  کلیدواژگان: گوسفند لری بختیاری، وزن پشم، روند ژنتیکی، نمونه گیری گیبس
 • رضا صلاحی مقدم*، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی لو، محمدحسین شهیر، جواد بیات کوهسار صفحه 59
  تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل 3×3 (سه سطح مختلف پروتئین خام در جیره: توصیه شرکت کاب، 10 و 20 درصد کمتر از آن × سه نوع جیره: جیره اول بر پایه ذرت - کنجاله سویا به عنوان شاهد، جیره دوم دارای گندم، جو، سبوس گندم و پودر پسماند کشتارگاهی طیور که اسیدآمینه های گوگرددار، لیزین و ترئونین کل آن برابر مقادیر کل همین اسیدآمینه ها در جیره اول بود و جیره سوم که مشابه جیره دوم اما اسیدآمینه های گوگرددار، لیزین و ترئونین قابل هضم آن، برابر مقادیر قابل هضم همین اسیدآمینه ها درجیره اول بود) با 9 تیمار و 4 تکرار 10 قطعه ای جوجه در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. طول دوره پرورش 28 روز بود و جوجه ها جیره های آغازین را از 1-10، میانی را از 11-24 و جیره پایانی را از 25 تا 28 روزگی به صورت آزاد دریافت کردند. اثر متقابل نوع جیره و سطح پروتئین آن بر ضریب تبدیل خوراک، شاخص تولید، هزینه خوراک به اضافه وزن و بازده ناخالص اقتصادی پرنده معنی دار (P<0.05). به طوری که در جیره های فرموله شده بر اساس اسید آمینه های کل کاهش 10 درصدی پروتئین باعث کاهش معنی دار شاخص تولید و بازده ناخالص اقتصادی ولی افزایش ضریب تبدیل خوراک و هزینه خوراک به اضافه وزن شد درحالی که در جیره های فرموله شده بر اساس اسید آمینه های قابل هضم کاهش 10 در صدی پروتئین، بر خلاف کاهش 20 درصدی آن اختلاف معنی داری را در شاخص تولید، بازده ناخالص اقتصادی، ضریب تبدیل و هزینه خوراک به اضافه وزن نسبت به گروهی که سطح پروتئین جیره آنها بر اساس توصیه کاب بود، ایجاد نکرد.
  کلیدواژگان: اسید آمینه قابل هضم، اسید آمینه کل، فرمولاسیون جیره، سطح پروتئین جیره، مرغ گوشتی، هزینه خوراک به اضافه وزن
 • پرویز عزیزی*، محسن عالی، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک، هادی مقبلی صفحه 71
  در این پژوهش، از داده های 1664 راس گوسفند نژاد زل، که از سال 1377 تا 1388 در ایستگاه بهنژادی شیرنگ شهرستان گرگان گردآوری شده بود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن تولد، وزن ازشیرگیری، افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر، با شش مدل حیوانی و با روش بیشترین درستنمایی محدودشده استفاده شد. در این مدل ها عوامل جنس، چند قلو بودن، سال و ماه تولد به عنوان عوامل ثابت و اثر سن مادر بر پایه ماه به عنوان عامل همبسته برای هر دام وارد مدل شد. بر اساس مدل های شش گانه اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، مادری، محیط دائمی مادری، کواریانس ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری و اثرات باقیمانده، به عنوان اثرات تصادفی در نظر گرفته شدند. پس از برازش هر یک از این شش مدل، بهترین مدل بر اساس شاخص اطلاعات آکائیک (AIC) گزینش شد که با استفاده از مناسب ترین مدل برازش یافته برای هر صفت، وراثت پذیری مستقیم (± خطای استاندارد) در صفت های وزن تولد، وزن سه ماهگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد زل به ترتیب 15/0±672/0، 09/0±304/0، 09/0±397/0 و 02/0±134/0 برآورد شد. روند ژنتیکی برای صفات وزن تولد (04/0±04824/0-)، وزن از شیرگیری (00062/0±00062/0)، افزایش وزن روزانه (00062/0±00062/0-) و نسبت کلیبر (0342/0±0446/0) برآورد شد.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، گوسفند زل، افزایش وزن روزانه، نسبت کلیبر
 • مقاله کوتاه علمی
 • فریبا سپهوند*، محمدتقی بیگی نصیری، جمال فیاضی، مجید خالداری صفحه 81
  این تحقیق به منظور بررسی جهش در اینترون یک ژن میوستاتین در 110 راس گوسفند نژاد لری انجام شد. قطعه 414 جفت‬بازی از اینترون یک ژن میوستاتین به‬وسیله واکنش زنجیره‬ای پلی‬مراز- چند‬شکلی ساختار تک‬رشته‬ای (PCR-SSCP) تکثیر و ارزیابی شد. برای جایگاه مذکور 5 الگوی SSCP (ژنوتیپ) و 5 آلل مشاهده شد. فراوانی آلل‬های A، D، C، E و F به ترتیب برابر 0/69، 0/19، 0/07، 0/02 و 0/03و فراوانی ژنوتیپ‬های AA، AD، AC، AE و AF نیز به ترتیب برابر0/38، 0/36، 0/15، 0/05 و 0/06 بود. مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده 0/61 برآورد گردید. آزمون مربع کای‬ نشان داد که جمعیت مذکور برای این جایگاه در تعادل هاردی و اینبرگ نیست (P<0.05).
  کلیدواژگان: ژن میوستاتین، PCR، SSCP، گوسفند لری، چند‬شکلی
|
 • M.R. Azarzamzam, O. Dayani, R. Tahmasbi*, A. Khezri Page 1
  This study was conducted to determine chemical composition, physical characteristics, digestibility, degradability and nutritional value of rose branches and alfalfa hay using in vitro and in situ techniques. Data were analysed by using t-test. Organic matter (OM), neutral detergent fiber (NDF) and ether extract of rose branches were significantly different from alfalfa hay (P<0.05). Effective degradability of dry matter (DM), OM and NDF of rose branches were not significantly higher than alfalfa hay. Digestibility of DM and OM of rose branches (53.30 and 52.36 percent, respectively) were not significantly higher than alfalfa hay (48.86 and 44.29 percent, respectively). Twenty four hours after incubation,gas production volume for rose branches was significantly higher compared to alfalfa hay (P<0.05). Moreover, soluble ash of rose branches was different from alfalfa hay (P<0.05). In conclusion, based on chemical composition, digestion kinetics and degradation data of rose branches, it can be used as a suitable forage source for partial replacement of alfalfa hay in animal ration.
  Keywords: Alfalfa hay, Rose branches, Degradability, Digestibility, Physical characteristics
 • S. Mahmodimeymand, M. Chaji*, M. Eslami, T. Mohammadabadi, M. Bojarpour Page 11
  The objective of this study was to investigate the suitable method for preparing sugarcane top (SCT) silage and evaluation the nutritive value of prepared silage by using in vitro methods in ruminant. The treatments were mixture of urea+molasses (1, 3 % DM, respectively) on two levels 0 and 1+3, sulfuric acid on three levels 0, 0.9 and 1.8 % DM that arranged in a 2×3 factorial design. The sugar cane top were mixed (DM basis) by additives and ensiled in polyethylene bags. Content of CPof SCT ensiled with urea+molasses and sulfuric acid increased (P<0.05). All additives significantly decreased pH of silage (P<0.05). The acid caused to increase NDF (P<0.05) and dry matter digestibility (P>0.05). Adding of sulphuric acid increased gas production linearly (P<0.05). All additives used in this experiment improved nutritive value of SCT silage, and made possible of long preservation. However, if pH decreases to lower than 4, silage quality remains the same as initial forage for a longer keeping time.
  Keywords: Gas production, Two, step digestibility, Digestibility, NH3N, pH
 • S.J. Hosseini, Vashan*, N. Afzali, M. Afshin, N. Ghavipanjeh, A. Sallary, S. Kamalpour Page 25
  To evaluate antioxidant effects of tomato pomace in broiler diets contained full-fat linseed on the production index, energy and protein efficiency, 396 one-day old Ross 308 broilers were randomly allocated to 36 cages for nine dietary treatments with four replicate. This experiment were carried out in a completely randomized design with 3*3 factorial arrangement withthree levels of full-fat Linseed (0, 3 and 6% LS) and three levels of tomato pomace (0, 5 and 10% TP). Birds were fed with two diets of grower (10-24) and finisher (25-42d). Dietary contained TP and LS did not affect feed intake, body weight gain and feed conversion ratio. Supplementation of TP and LS to diets did not affect production index, Energy and protein efficiency of broiler chickens; however, the diets contained of 10% TP and 6% LS reduced the feed efficiency and production index of broilers at 28 d (P<0.05), with no effects on other parameters. In conclusion, supplementation of TP and LS to broiler diets may be with no effect onthe production index, energy and protein efficiency ratio, but the diets contained higher levels of LS (6%) and TP (10%) might reduce the energy efficiency and production index.
  Keywords: Linseed, Tomato pomace, Energy, protein efficiency ratio, Broiler
 • M. Khodaei Motlagh*, S. Omidi, S.J. Fatemi, K. Karimi Page 37
  Camel production in Hormozgan province, Iran has a relative advantage over other livestock enterprises due to lack of pastures and arid lands. In this province, a number of camel service stations have been established in order to help camel owners improve their production. The cameleers of the stations take the camels to graze on available pastures every day and help better herd management. In this research, the effect of these stations on production parameters of camel herds of the private sector has been reviewed. To achieve this goal, some questionnaires were used. Two groups of herds were compared; group one being herds receiving stations services and group two receiving no services. Sirik and Jask are the main harbor cities known to have highest numbers of service stations in the province. Data were collected from these two cities and analyzed using SPSS and Microsoft Excel software. Results indicated that % 72.38 of beneficiaries were illiterate or have low level of educations. Average years of education were between 3-4 years. A significant difference between the average age of beneficiaries and herd size was observed (P<0.01). Some production parameters findings are as follows: increase in birth weight (P<0.01), increase in milk production (P<0.01), lower rate of mortality (P<0.01), average mature weight of herds (male and female) (P<0.05), lower rates of casualties due to predators (P<0.01), lower rates of road accidents and camel theft (P<0.01) were observed in the herds receiving services from the stations. While age at first calving (P<0.05), calving interval, weaning weight, length of lactation period and average of lactation period were not affected. It was concluded that the stations with control and partnership on camel herds can lower the mortality rates as well as improvement of production parameters drastically.
  Keywords: Camel, Camel Service Stations, Hormozgan
 • A. Rashedi Dehsahraei*, J. Fayazi, M.T.Beiginassiri, M. Vatankhah Page 47
  For this study, a total of 6,326 records of wool weight obtained from 273 rams and 1,927 ewes of Lori-Bakhtiari sheep were used. The data were collected in Shahrekord sheep breeding station (Sholi) during 1990-2011. SAS statistical software was utilised to determine the effect of environmental factors, and MTGSAM software via Gibbs sampling was applied to estimate genetic parameters. Environmental factors such as birth year, sex, type of birth, and age of mother had significant effect on the trait. The interaction between age of mother and sex of lamb, and interaction between type of birth and sex of lamb were significant. Animal’s age at shearing and birth weight were taken into account as covariates in the models. Using the best model, direct and maternal heritabilities for wool weight were 0.31±0.02 and 0.06±0.01, respectively. Direct and maternal genetic trends were 3.23±0.24 and 0.3±0.04 gr per year,respectively and statistically significant. Phenotypic and environmental trends were found to be 0.003 and -0.001, respectively but non-significant. Genetic progress was considerable at different years which could be due to breeding programs targeted at these stations.
  Keywords: Lori, Bakhtiari sheep, Wool weight, Genetic trend, Gibbs sampling
 • R. Salahi Moghaddam*, S. Maghsoudlou, Y. Mostafalou, M. Shahir, J.Bayat Koohsar Page 59
  An experiment was conducted in a 3×3 factorial arrangement (three different dietary protein levels: Cobb recommendation, 10 and 20 percents lower than that, and three types of feed formulations: 1- diet composed of corn and soybean as a control diet, 2-diet in which wheat, barley, wheat bran and poultry by-product mealwhich were substituted partially instead of corn and soybean of the first diet and its total sulfur containing amino acids, lysine and threonine were equal to total of these amino acids as per first diet and 3- diet which was similar to the second one but its digestible sulfur amino acids, lysine and threonine were equal to digestible amino acids in the first diet.In total, nine dietary treatments and four replicates of 10 chicks per eachtreatment were applied in a completely randomized design. Growth period of broilers was 28 days and they received starter diet at 1-10 days, grower diet at 11-24 and finisher diet at 25-28 days of age. The Interaction effect of diet type and dietary protein level on feed conversion ratio, production index, feed cost to gain and monetary returns per chickens was significant (P<0.05). As in diets formulated based on total amino acids a 10% reduction in dietary protein level resulted in a significant decrease in production index and monetary returns and increase in feed conversion ratio and feed cost to live weight however, in diets formulated based on digestible amino acids 10% reduction in dietary protein in spite of 20% reduction in dietary crude protein causes no significant difference in monetary returns, fed conversion ratio and feed cost to live weight in comparison with group their dietary crude protein was based on Cobb recommendation.
  Keywords: Digestible amino acids, Total amino acids, Broilers, Feedformulation, Proteinlevel, Feed cost to live weight
 • P. Azizi*, M. Aal, M. Moradishahrbabak, H. Moradishahrbabak, H. Moghbeli Page 71
  The objective of the present study was to estimate genetic parameters for weight, growth traits and Kleiber ratio in Zel sheep. Genetic and environmental (co)variance components were estimated using 1,664 records of Zel lambs collected during a seven-year period (2003-2009) in the Shirang breeding station, Golestan province, Iran. The traits under consideration were birth weight (BW), weaning weight, average daily gain and Kleiber ratio from birth to weaning. (Co) variance components and corresponding genetic parameters were estimated using univariate analysis fitting by six different animal models through restricted maximum likelihood (REML) method. The suitable model for each trait was determined based on Akaike information criterion (AIC). The estimated heritability of the birth weight, weaning weight, average daily gain and Kleiber ratio were 0.672± 0.146, 0.304± 0.086, 0.397± 0.088, and 0.134± 0.016, respectively. The estimated genetic trends for birth weight, weaning weight, average daily gain and Kleiber ratio, were -0.04824, 0.00062, -0.00062, and 0.04559, respectively.
  Keywords: Genetics parameters, Zel sheep, Growth traits, Average daily gain, Kleiber ratio
 • F. Sepahvand*, M.T. Beiginassiri, J. Fayazi, M. Khaldari Page 81
  The objective of this study was to detect mutation in intron 1 of myostatin gene using 110 individuals of Lori sheep breed. A 414-bp fragment of myostatin gene intron 1 was amplified and evaluated using PCR-SSCP. Five different SSCP patterns (genotype) and five alleles were observed. Frequencies of alleles A, D, C, E and F were 0.69, 0.19, 0.07, 0.02 and 0.03, respectively. Frequencies of genotype AA, AD, AC, AE and AF were 0.38, 0.36, 0.15, 0.05 and 0.06, respectively. Heterozygosity value was found to be 0.61. The chi-square test showed that the population has been deviated from Hardy- Weinberg equilibrium for the locus studied (P<0.05).
  Keywords: Myostatin gene, Polymerase chain reaction, Single strand conformation polymorphism, Lori sheep, polymorphism