فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین صامعی، سید علیرضا فیض بخش صفحات 1-37
  بقا و رشد بنگاه های خانوادگی، تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. مطالعات پیشین نشان می دهد کارآفرینی سازمانی بر بهبود عملکرد بنگاه های خانوادگی تاثیرگذار است. با این وجود، توسعه کارآفرینی در بنگاه های خانوادگی به خاطر فرهنگ و ساختار قدرت خاص این بنگاه ها توام با فرصت ها و چالش هایی است. از این رو شناسایی اقداماتی که منجر به توسعه کارآفرینی در بنگاه های خانوادگی می شود حایز اهمیت است. در این مقاله با به کارگیری روش موردکاوی، پنج بنگاه خانوادگی کارآفرین ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته و اقدامات انجام شده برای توسعه رفتارهای کارآفرینانه در این بنگاه ها شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مجموعه اقدامات انجام شده را می توان در دو سطح کسب و کار، و خانواده دسته بندی نمود. در سطح کسب و کار، طراحی استراتژی کارآفرینی سازمانی، و نیز توسعه قابلیت های کارآفرینانه دو دسته اصلی اقدامات را تشکیل می دهند. در سطح خانواده نیز اقدامات انجام شده عبارتند از طراحی و اجرای نظام مالکیت و حاکمیت، طراحی و به اشتراک گذاری چشم انداز و ارزش های خانواده، و ایجاد روابط مناسب بین اعضای خانواده. در این مقاله مجموعه این اقدامات و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه های خانوادگی تشریح شده است.
  کلیدواژگان: بنگاه خانوادگی، کارآفرینی سازمانی، نوآوری
 • سید حسین جلالی صفحات 37-61

  مطالعه در خصوص مفهوم شبکه استراتژیک و وجوه مختلف تاثیرگذاری آن در مسائل مرتبط با کسب و کار کمتر از سوی محققان داخلی مورد توجه واقع شده است. پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن مفهوم سازی شبکه استراتژیک در قالب روابط درون صنعت و روابط برون صنعت و در نظر گرفتن مشخصه های تعدد، تنوع، تداوم و تراکم به عنوان ویژگی های کلیدی روابط پدیدارشده در بستر شبکه، به مطالعه رابطه میان این سازه و عملکرد کسب و کار بپردازد. با توجه به اتکای پژوهش بر شواهد تجربی، داده های مورد نیاز از 74 شرکت نرم افزاری ثبت شده در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران گردآوری شده است و تحلیل های آماری جهت شناسایی ابعاد گوناگون ارتباط میان شبکه استراتژیک و عملکرد به واسطه سنجش همبستگی و تحلیل رگرسیون در قالب هفت مدل مجزا صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد روابط درون صنعت و روابط برون صنعت در کلیت مفهومی خود نقش موثری بر بهبود عملکرد کسب و کار دارند. به علاوه، با تقویت ویژگی های تعدد، تداوم و تراکم در روابط درون صنعت و نیز تقویت ویژگی تنوع در روابط برون صنعت می توان نقش مثبت شبکه استراتژیک را بر عملکرد کسب و کار ارتقا داد.

  کلیدواژگان: شبکه استراتژیک، شبکه سازی، عملکرد کسب و کار، صنعت نرم افزار
 • احمد اختیارزاده صفحات 61-87
  استفاده از شرکت های زایشی دانشگاهی به عنوان حلقه واسط صنعت و دانشگاه و یک استراتژی عملی برای تجاری سازی تکنولوژی های برتر در سالیان اخیر از جایگاه ویژه ای در میان متخصصین و سیاست گذاران برخوردار شده است. در ایران نیز تصویب لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن به سازمان های متولی نشان دهنده تمایل آشکار دولت برای فعال کردن کارآفرینی تکنولوژیک در دانشگاه ها است. بدین جهت به منظور ایجاد شناختی دقیق تر از نحوه حضور و رشد شرکت های زایشی دانشگاهی در ایران، در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر روش نظریه بنیادین و مصاحبه های عمیق با بیست نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره چهارده شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه تهران، مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و همچنین پارک علم وفناوری دانشگاه تهران به مبنایی جهت تدوین مدل رشد این نوع شرکت ها دست یافته شود. در نتیجه این تحقیق پس از شناسایی چهل مفهوم تحت عنوان مشکلات شرکت های زایشی دانشگاهی در مسیر رشد، با تکیه بر روش گروه های کانونی به هفت چالش کلیدی در مسیر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی دست یافته شد که این چالش ها مبنای تدوین مراحل مدل هفت مرحله ای رشد، بر مبنای رویکرد مشکلات غالب قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: شرکت های زایشی دانشگاهی، مدل رشد، کارآفرینی تکنولوژیک، تجاری سازی نوآوری
 • آفرین اخوان، محمد صالح اولیا صفحات 87-104
  دانشگاه ها بطور سنتی سازمان های دانش محور محسوب می شوند، اما هنوز در بسیاری از دانشگاه ها فرایند های مدیریت دانش به طور رسمی طراحی و پیاده سازی نشده است. بنابراین سوالی که می تواند مطرح شود اینست که وجود راهبردها تا چه میزان فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه ها را تقویت می کند. در این مقاله سعی شده است مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه ها، ارائه گردد. نوع تحقیق، توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های کمی از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی ایران تشکیل می دهند. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که راهبرد انسان محور بر هر دو فرایند خلق و به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها تاثیر گذار است. در حالی که راهبرد سیستم محور فقط بر فرایند کسب و خلق دانش تاثیر گذار است و این تاثیر نسبت به راهبرد انسان محور کمتر است. از این رو تقویت تعامل و ارتباط رو در رو میان اعضای هیئت علمی، موجب بهبود فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه ها می شود و مناسب است در این راستا برنامه ریزی های لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: راهبردهای مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، کسب و خلق، به اشتراک گذاری، دانشگاه ها، مدل سازی معادلات ساختاری
 • یحیی زارع مهرجردی، فهیمه فارغ* صفحات 105-130
  امروزه صنعت گردشگری پزشکی به عنوان نوع خاصی از گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم جهان و یکی از درآمدزاترین صنعت ها بشمار می رود. توسعه توریسم درمانی علاوه بر درآمدزایی ابزار بسیار مناسبی برای توسعه کشور و انتقال دانش و تکنولوژی است. بر آن شده ایم تا علاوه بر معرفی توریسم و تاکید بر توریسم درمانی، عوامل تاثیرگذار بر قسمت تقاضای مدل یکپارچه، عرضه و تقاضای سانگ و همکارانش به عنوان عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی مشخص گردد. و همچنین به بررسی تاثیر این عوامل بر توریسم درمانی با رویکرد دینامیکی و استفاده از تعاملات مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر پرداخته شود. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد تاثیر این عوامل بر پیشرفت توریسم درمانی با تاخیر 6 ساله جواب می باشد که این تاخیر نیز به سبب معرفی ایران به گردشگران خارجی می باشد. همچنین با بررسی سناریو های مختلف نشان داده شد که چنانچه هر یک از این عوامل نادیده گرفته شود بهبود صنعت گردشگری را به تاخیر می اندازد. لذا توجه به تمام حلقه ها به طور همزمان میتوان ایران را در صنعت توریسم درمانی به شکوفایی برساند.
  کلیدواژگان: توریسم درمانی، عوامل تاثیرگذار، پویایی های سیستم
 • عبدالهادی درزیان عزیزی، افشین قاسمی، سارا سلیمانی صفحات 131-151
  امروزه جهان در عصر فراتکنولوژیکی قرار دارد. جایی که بیشتر کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن درحرکتند. صنعت بانکداری یکی از پیشگامان در این عرصه می باشد. در این راستا یکی از الزامات موفقیت بانک ها، وجود اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل سنتی و مجازی بانکداری الکترونیکی در ایجاد اعتماد مشتریان به این نوع بانکداری است. ابعاد سنتی مورد بررسی در این پژوهش شامل اندازه و شهرت بانک و ابعاد مجازی مورد بررسی شامل ویژگی های وب سایت بانک (امنیت ادراک شده از وب سایت، رعایت حریم شخصی، مفید بودن و سهولت استفاده) است. به منظور بررسی مدل ارائه شده در این پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داده است که در نمونه مورد بررسی هیچ گونه رابطه معناداری میان ویژگی های سنتی بانکداری الکترونیکی و اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی وجود ندارد. این درحالی است که ویژگی های وب سایت بانک تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد اعتماد به بانکداری الکترونیکی داشته است.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، بانکداری سنتی، اعتماد به بانکداری الکترونیکی، تمایل به پذیرش بانکداری الکترونیکی
|
 • Hossein Samei, Alireza Feyzbakhsh Pages 1-37
  Survival and growth of family firms plays a crucial part in economic growth of nations. The respective literature indicates that corporate entrepreneurship is positively effective on the performance of family firms. Still، the development of entrepreneurship in family firms faces a number of opportunities as well as challenges due to their special culture and power structure. Therefore، identifying the ways of promoting corporate entrepreneurship in a family firm can be essential to a large extent. In this paper، five Iranian entrepreneurial family firms have been studied on a case study basis. The results show two levels of activities which enables the firms to promote corporate entrepreneurship: Business related activities and family related activities. At the business level، designing the corporate entrepreneurship strategy and developing entrepreneurial capabilities of the firm are the main activities. At the family level، designing and implementing the ownership and governance system of the family firm، sharing the vision and values of the family، and building up a proper relationship among family members are the principal activities. The current paper describes these activities and explains the way they influence on promoting corporate entrepreneurship in family firms.
  Keywords: family Firm, corporate, entrepreneurship, innovation
 • Ahmad Ekhtiarzadeh Pages 61-87
  In recent years، using of university spin-offs as an interface between universities and industry for technology commercialization has gained special attention of strategists and policy makers. The law passed in support of university spin-offs through its bylaws clearly states the needs for enabling technological entrepreneurship in universities. Therefore، for deep understanding about the creation and growth of university spin-offs in Iran، in this paper، based on grounded theory and deep interview with toenty CEO’s and board of director’s members of fourthin firms in Sharif University incubator، Tehran University incubator and Tehran University science park، this study tried to find out some disciplines to create the growth model of firms. In conclusion، this study identified fourty factors as difficulties، and through the focus group method، seven problems were selected as main topics throughout the life cycle of university spin-offs in Iran. However، these problems explain seven challenges for the growth of university spin-offs in Iran. Thus، based on the dominant problem approach، these challenges were used as the basis for the development of proposed seven stages growth model.
  Keywords: university spin, off, growth model, incubator, technological entrepreneurship, innovation commercialization
 • Afarin Akhavan, Mohammad Saleh Owlia Pages 87-104
  Universities are traditionally considered as knowledge base organizations، but in many universities، knowledge management (KM) processes has not been officially designed and implemented yet. Therefore، a key question is that the extent to which the KM strategies improve KM processes in universities. In this paper، a model for understanding the influence of KM strategies on knowledge acquisition، creation and sharing in universities is presented. A questionnaire was designed for collecting quantitative data. The statistical population was all faculty members of engineering departments in Iranian governmental universities. The relationships between the variables was analyzed using Structural Equation Modeling. The results showed that human oriented strategies influenced KM processes. Knowledge sharing mediated the relationship between human oriented strategy and knowledge creation. In addition، it was found that improving informal relationship and interaction between faculty members could improve the KM processes in universities.
  Keywords: knowledge management strategy, Processes, Creation, Sharing, universities, Iran, SEM
 • Yahya Zare Mehrjerdi, Fahime Faregh* Pages 105-130
  Medical tourism is one of the most important industries in the world، and it is considered as a unique revenue maker sector. In addition to the development of medical tourism revenues، it is well suited for the development and transfer of knowledge and technology related to the fields of work. In this article، we try to introduce medical tourism and identify an integrated model of factors that affects the demand، the supply and demand model of Sung et al. To examine the impacts of these factors on medical tourism، a system dynamic approach using related interactions and taking into consideration the impacts on each other is presented. The numerical results obtained from the proposed dynamical model، solved by the Vensim simulation software، shows that we would have a delay of six years to make the profit. This is a period of time that is necessary for introducing the country to the foreign medical tourism body. Our inspections of various scenarios indicate that if we ignore any of these factors، we will face with a delay in medical industrial development for the country. In the other words، by focusing on all proposed loops at the same time we can improve the countries medical tourism industry، in general.
  Keywords: medical tourism, impact factors, dynamic system
 • Abdolhadi Darziyan Azizi, Afshin Ghasemi, Sara Soleymani Pages 131-151
  Today، the world is in its ultra-technologic era that most of the businesses are moving towards being electronic. Banking industry is one of the pioneers in this arena. Accordingly، one of the banking success requirements is the customers’ trust towards the electronic banking. The aim of this study is to investigate the traditional and virtual dimensions of electronic banking to create trust in customers. The traditional dimensions in this study include the size and reputation of the bank and the virtual dimensions include the website features of the bank (received safety about the website، considering the privacy limits، usefulness، and the ease of using). In order to investigate the presented model in this research the structural equations have been applied. The obtained results have showed that there is not a significant relationship between the electronic banking traditional dimensions and the customers’ trust، while the website features have had positive significant effect on creating the trust towards the electronic banking.
  Keywords: electronic banking, virtual dimensions, traditional dimensions