فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد خواجه مهریزی *، سید مجید مرتضوی، شادپور ملک پور، سید منصور بیدکی صفحه 93
  امروزه پنهان کردن البسه و تجهیزات در صنایع نظامی در کشورهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کار تحقیقاتی تلاش شده است تا با بهره گیری از نانو ذرات کربن مشکی و میکرو ذرات کربن اکتیو در خمیر چاپ فام خاکی پارچه های پنبه/نایلونی مورد استفاده در منسوجات نیروهای نظامی در مناطق بیابانی، میزان انعکاس استاندارد مورد نیاز آنها در نواحی مرئی و مادون قرمز نزدیک Vis-NIR شبیه سازی شود. رفتار انعکاسی نمونه ها نشان داد که با استفاده از مقدار جزئی کربن مشکی در فام خاکی می توان به نحو مطلوبی انعکاس نمونه استاندارد را در نواحی Vis-NIR همانند نمود. نفوذپذیری هوا در نمونه ها با افزایش غلظت ذرات کربن در خمیر چاپ، افزایش یافت. ارزیابی زاویه تماس نمونه ها با آب نشان می دهد که هرچه غلظت رنگدانه های جاذب کربنی در خمیر چاپ افزایش می یابد زاویه تماس سطحی بیشتر می شود و در زمانهای طولانی تر آب کاملا روی سطح پخش می شود همچنین نتایج ثبات های شستشوئی، نوری و مالشی در همه نمونه های چاپ شده خوب حاصل شد.
 • محمد غفرانی *، سعید خجسته خسرو صفحه 101
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چربی زدایی سطح دو گونه از چوب های چرب عناب Ziziphus jujuba و پسته Pistacia mutica بر مقاومت چسبندگی پوشش در شفاف پوشه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور نمونه هایی با رطوبت 8 و ابعاد 10×100×300 میلیمتر تهیه و سطوح آنها بطور مجزا با دو ماده تینر فوری و استون صنعتی شست وشو داده شد، و سپس سطوح نمونه ها با شفاف پوشه های سیلر،کیلر و نیم پلی استر پوشش داده شدند. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که چربی زدایی سطح اثر قابل توجهی بر افزایش چسبندگی پوشش اعمال شده بر روی سطوح چوب داشت به طوری که در هر دو گونه بیشترین میزان چسبندگی پوشش در اثر چربی زدایی سطح با استون صنعتی مشاهده شد. در حالت کلی نیز بالاترین چسبندگی در اثر پوشش سیلر- کیلر- نیم پلی استر اعمال شده بر روی نمونه های عناب چربی زدایی شده با استون بدست آمد.
 • علیرضا محمودی نهاوندی *، مهدی صفی صفحه 109
  اخیرا دوربین های دیجیتال رنگی به عنوان ادوات جایگزین برای اندازه گیری ظاهر رنگی اجسام مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. با این وجود، استفاده از این دوربین ها نیازمند تنظیمات و مهیا نمودن شرایط اولیه است. یکی از مهمترین تنظیمات، کیفیت نور پردازی است که به دلیل نایکنواختی باعث بروز مشکلات فراوان در اندازه گیری ها خواهد شد. اگرچه در مقالات متعدد از روش تصحیح ضربی برای تصحیح نایکنواختی های تابش استفاده شده است، ولی تاکنون در هیچ یک از کارهای انجام شده دلیلی برای اثبات صحت عملکرد این روش ارائه نشده است. در کار حاضر با استفاده از مدل خطی دوربین اثباتی برای مدل تصحیح ضربی ارائه شده است. همچنین اثر تکنیک های مختلف تصحیح نایکنواختی تابش، ازجمله تصحیح ضربی وجمعی توسط کارت سفید، مقایسه شد و تاثیر تصحیح های انجام شده به روی نتایج حاصل از توصیف کالریمتریک دوربین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تصحیح روی توصیف کالریمتریک دوربین نشان داد که استفاده از روش تصحیح ضربی نتایج مطلوبتری را نسبت به روش دیگر ارائه می دهد.
 • سپهر لاجوردی اصفهانی، زهرا رنجبر *، سعید رستگار صفحه 117
  یک آزمون الکتروشیمیایی شتابیده تحت عنوان آزمون AC/DC/AC اصلاح شده معرفی شد به طوریکه ترکیبی از چرخه های تر و خشک و پلاریزاسیون کاتدی است. پوشش مورد بررسی الکتروپوشش کاتدی با ضخامت متوسط 20 میکرون اعمال شده بر روی فولاد معمولی پخت شده در شرایط دمایی مختلف بود. در این تحقیق عملکرد حفاظتی الکتروپوشش کاتدی توسط آزمون های AC/DC/AC اصلاح شده، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS و مه نمکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد الکتروپوششی که به صورت ناقص پخت شده تحت شرایط خورنده میزان افت خواص حفاظتی بیشتری نسبت به پوششی که به شکل کامل پخت شده است دارد اما به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، تحمل بیشتری نسبت به تنش های مکانیکی دارد. نتایج این تحقیق نشان دهنده-ی همبستگی کامل آزمون های AC/DC/AC اصلاح شده، آزمون EIS غوطه وری و آزمون مه نمکی پیوسته برای الکتروپوشش های کاتدی می باشد؛ اما میزان شتاب یافتگی و سرعت تخریب الکتروشیمیایی در آزمون AC/DC/AC بیشتر از آزمون های EIS و مه نمکی است.
 • سمانه شریفی گلرو، محمدرضا محمدزاده عطار *، بهرام رمضان زاده کراتی صفحه 129
  در این مطالعه، آلیاژ آلومینیوم 1050 با روش های مختلف شامل 1 چربی گیری، 2 شستشوی قلیایی، 3 شستشوی قلیایی و به دنبال آن شستشوی اسیدی و 4 سنباده زنی و به دنبال آن شستشوی قلیایی و سپس شستشوی اسیدی، آماده سازی شد. خواص الکتروشیمیایی نمونه ها و همچنین مورفولوژی و ترکیب سطح آن ها توسط آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسیونDC Polarization، اندازه گیری پتانسیل مدار باز OCP در محیط نمکی NaCl 3.5 و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مجهز به آنالیز عنصری EDS بررسی شدند. نتایج نشان داد که آماده سازی با روش 3 مناسب ترین روش از نظر حذف لایه های اکسیدی و کاهش مکان های کاتدی از سطح فلز می باشد. همچنین، نتایج حاصل از چسبندگی pull off بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی بر روی زیرآیند آماده سازی شده به روش 3 در مقایسه با نمونه های آماده سازی شده با روش 1 و 2 را نشان داد.
 • سید آرش حدادی، محمد مهدویان احدی *، فرهنگ عباسی صفحه 137
  در این مطالعه به بررسی خواص و پایداری حرارتی رزین های فنولیک نوع رزول پرداخته شده است. رزین های فنولیک از جمله رزین های گرماسخت می باشند که تا دمای 200 درجه سانتی گراد خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبی را دارا می باشند، برای استفاده از این رزین ها در کاربرد های دما بالا، نیاز است تا پایداری حرارتی رزین بهبود داده شود. در این پژوهش اثر پرکننده کاربید بور B4C به میزان 1 درصد بر پایداری حرارتی رزین رزول مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه خواص حرارتی از آزمون های گرما وزن سنجی TGA جهت بررسی رفتار تخریب رزین و میزان زغال گذاری آن و آزمون گرما سنجی تفاضلی پویشی DSC جهت مطالعه رفتار پخت رزین و تاثیر کاربید بور بر گرمای واکنش پخت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزودن کاربید بور میزان زغال گذاری رزین در دماهای بالا به نحو چشم گیری افزایش یافته است. همچنین با افزودن کاربید بور گرمای واکنش پخت کاهش یافته است که این کاهش جزئی در مقایسه با سایر خواص اصلاحی قابل صرفه نظر کردن می باشد. برای بررسی تغییر شدت باندهای جذبی از آزمون طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR استفاده شد.
 • محمد حسین رسولی فرد *، لیلا قلم چی، رحمت الله پورعطا صفحه 149
  رنگ ها ترکیبات آلی با ساختار پیچیده هستند که به دلیل سمیت، سرطان زایی و عدم تجزیه بیولوژیک یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند. هدف این مطالعه بررسی فرآیند اکسایش پیشرفته با استفاده از اکسید کننده پتاسیم پراکسی دی سولفات و نور خورشید در حضور متمرکزکننده های سهمی وار خورشیدی جهت حذف ماده آلی رنگزای راکتیو آبی 19 از آبهای آلوده می باشد. شدت تابش نور خورشید در حضور این نوع ازمتمرکز کننده های خورشیدی افزایش می یابد به طوریکه پرتوها پس از انعکاس از سطوح آینه ای در نقطه ی کانونی متمرکز می گردند. افزایش شدت تابش نور باعث افزایش رادیکال های سولفات تولید شده از پتاسیم پراکسی دی سولفات می شود. در این مطالعه پارامتر های موثر بهینه سازی شدند. با توجه به نتایج، استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی همگن به کمک متمرکز کننده های نور خورشید می تواند به عنوان یک گزینه مناسب در جهت حذف موثر رنگزا از پساب های صنایع نساجی معرفی گردد بطوریکه 98 از این رنگزا در مدت زمان 60 دقیقه در شرایط بهینه حذف گردید.
 • فرهاد عامری *، نجمه خلیلی، فرشته میرجلیلی صفحه 157
  در این پژوهش، امکان تعریف یک فضای دو بعدی بر اساس مهمترین ویژگی های هندسی سطح با حدود رواداری مشخص به منظور تسهیل فرآیند ارزیابی و کنترل جلوه ظاهری روکش های سطح خودرویی آکروماتیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعدادی نمونه با استفاده از چهار روکش سطح خودرویی مشکی متالیک، خاکستری متالیک، نقره ای متالیک و سفید غیرمتالیک در شرکت ایران خودرو تهیه گردید، به نحوی که ویژگی های هندسی آن ها شامل براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی به صورت تصادفی متغیر بود. جلوه ظاهری کلی این نمونه ها توسط 16 نفر مشاهده کننده و با روش اختلاف سنجی با مقیاس خاکستری در کابینت نوری مجهز به منبع نوری استاندارد D65، تحت زاویه تابش 45 درجه و زاویه مشاهده صفر درجه مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ارتباط نتایج ارزیابی بصری با اندازه گیری های دستگاهی پارامترهای براقیت آیینه ای، وضوح تصویر و پوست پرتقالی LW و Wd نشان داد که مشاهده کنندگان در ارزیابی جلوه ظاهری کلی نمونه ها پوست پرتقالی Wd و وضوح تصویر را مورد توجه قرار می دهند. بر اساس نتایج اندازه گیری این دو پارامتر روی سطوح افقی و عمودی 28 بدنه خودرو و نتایج ارزیابی بصری 6 نفر از آدیتورهای شرکت ایران خودرو روی مناطق مختلف این 28 بدنه، یک فضای دو بعدی با استفاده از پارامترهای وضوح تصویر و Wd با حدود رواداری مشخص در سه منطقه مطلوب سبز، قابل قبول زرد و غیر قابل قبول قرمز برای هر یک از سطوح افقی و عمودی بدنه خودرو و به تفکیک برای هر فام تعریف گردید.
 • راضیه جعفری* صفحه 167
  در این مقاله تاثیر پارامترهای روشنایی، خلوص و زاویه فام در انتخاب سیاه برتر از میان 216 نمونه پارچه ای سیاه بررسی می گردد. ارزیابی نمونه ها با استفاده از روش رتبه بندی منظم و طی دو مرحله مجزا شامل انتخاب نمونه های سیاه و سپس گزینش سیاه برتر از میان نمونه هایی که بیش از 50 ارزیابان آنها را سیاه تشخیص داده اند، انجام می شود. نتایج حاصل از انجام 3130 آزمون ارزیابی بصری بیانگر نقش موثر ویژگی فام نمونه ها در هر دو آزمون انتخاب نمونه سیاه و تعیین سیاه برتر است بنحویکه ارزیابان عمدتا نمونه های سیاه ته سبز- ته آبی حتی با مقادیر خلوص بالا را بعنوان سیاه انتخاب می کنند. ضمن آنکه عدم ارجحیت سیاهی به نمونه های سیاه با ته رنگهای قرمز مربوط می گردد. همچنین مشخص شد که از بین دو نمونه سیاه با مقادیر کرومای یکسان و با ته رنگهای مشابه، نمونه تیره تر بیشتر ترجیح داده می شود. این انتخاب در ارزیابی نمونه های سیاه با مقادیر روشنایی و زوایای فام تقریبا مشابه، به نمونه خنثی تر تعلق دارد. درپایان، پیچیدگی تابعیت سیاهی و ارجحیت سیاهی از سه فاکتور روشنایی، خلوص و زاویه فام بطور همزمان محرز می گردد.
|
 • M. Khajeh Mehrizi*, S. M. Mortazavi, S. Mallakpour, S. M. Bidoki Page 93
  Nowadays, concealment of textile and equipments in military industries has received specific interest in various countries. In this research, by application of nano- Carbon Black (CB) and micro- Carbon Active (CA) in a specific print formulation on cotton/nylon (Co/PA) fabric to produce khaki color, the required standard Vis-NIR reflectance for a successful obscure for desert environment was matched. Reflectance behavior of samples showed that by application of CB rare value in khaki printing formulations could tune spectral level in order to match the reference khaki reflectance in Vis-NIR range. Air permeability of sample was increased by adding CB particles to the printing paste. Evaluation of contact angle with water depicted that when concentration of carbon absorbing pigments raise, surface contact angle increase and the water entirely absorb at the long time. Also, color fastness of printed samples against washing, light and rubbing were good achieved.
  Keywords: Concealment, Nano carbon black, Micro carbon active, Co, PA fabric, Vis, NIR reflectance
 • M. Ghofrani*, S. Khojasteh Khosro Page 101
  The aim of this study was to investigate the effect of surface fat removal of two fatty wood species, jujube (Ziziphus jujuba) and pistachio (Pistacia mutica) on the adhesion strength of transparent coatings. Test specimens were prepared from wood with 8% moisture content and dimensions of 300×100×10 mm. The specimen’s surfaces were rinsed with thinner and industrial acetone, separately and covered with clear coat (sealer, clear and acid catalyzed). The results showed that the surface fat removal had significant effect on adhesion strength of applied coatings on wood surface. In both species the maximum value of adhesion strength was resulted in surface fat removed by industrial acetone. Finally, the maximum value of adhesion strength was also resulted from sealer - clear and acid catalyzed coating applied on surface fat removed jujube with acetone.
  Keywords: Adhesion strength, Surface fat removal, Jujube, Pistachio, Clear coat
 • A. Mahmoudi Nahavandi*, M. Safi Page 109
  Digital color cameras are being taken attention for color appearance measurement. However, exploiting these devices needs some device calibrations. One of the most important tunings is the quality of lighting. Inhomogeneous lighting may cause some difficulties in measurements. Although the multiplicative inhomogeniteiy correction method has been used in many papers, none of them has ever rationalized this method. In this paper multiplicative inhomogeniteiy correction has been proved using linear model of camera. Moreover the effect of two correction methods including multiplicative and additive methods on the result of characterization of camera has been studied. The results showed that multiplicative correction method gives a better performance comparing other methods. Also, a proof has been given for efficiency of multiplicative correction method.
  Keywords: Digital camera, Colorimetric characterization, Lighting inhomogeniteiy correction, Color measurement
 • S. Lajevardi Esfahani, Z. Ranjbar*, S. Rastegar Page 117
  In this study, an accelerated electrochemical test was introduced as modified AC/DC/AC test. This test consists of D.C. polarization, soaking and dry cycles. The evaluated coating was cathodic electrocoating that electrodeposited on phosphated mild steel substrate with an average thickness of 20 microns and cured in three different conditions. In this research, the protective behavior of cathodic electrocoatings was investigated using the modified AC/DC/AC test, EIS and salt spray tests. Results showed that cathodic electrocoatings with low crosslinking density have better resistance against mechanical stresses during the modified AC/DC/AC test because of their more flexibility. On the other hand, due to the poor resistance against electrochemical stresses, final loss of protective properties of low-crosslinked electrocoatings are notable. The study manifests good correlation between the results of carried tests which the acceleration of coating degradation under the modified AC/DC/AC test conditions is the most.
  Keywords: Modified AC, DC, AC test, EIS, Salt spray test, Cathodic electrocoating
 • S. Sharifi Golru, M. M. Attar*, B. Ramezanzadeh Page 129
  In this study, the surface of aluminium alloy 1050 was prepared by different methods of including (1) degreasing, (2) alkaline etching, (3) alkaline etching followed by acid washing and (4) mechanical polishing before alkaline etching followed by acid washing. The electrochemical properties of the samples and their surface morphology and composition were studied by DC polarization technique, open circuit potential (OCP) measurements in 3.5% (w/w) NaCl solution and scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). Results revealed that method (3) could be the most effective way of oxide layer removal and cathodic sites reduction from the surface of aluminum. Also the results obtained from pull off adhesion test showed adhesion improvement for the surface prepared sample through method (3) in comparison with methods (1) and (2).
  Keywords: Aluminium alloy 1050, Surface preparation, Electrochemical test, Morphology, Adhesion, Epoxy coating
 • S. A. Haddadi, M. Mahdavian*, F. Abbasi Page 137
  This work intends to study the effect of boron carbide (B4C) as filler (1 wt. %) on thermal stability of the resole resin. Thermal properties was studied by means of thermo gravimetric analysis (TGA) to evaluate char yield and differential scanning calorimetric (DSC) to evaluate the resin curing behavior and boron carbide effects on curing reaction heat. Results showed increase of char yield and decrease of curing reaction heating the presence of B4C. The results of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy coupled with energy dispersive x ray spectroscopy (SEM-EDS) revealed conversion of the B4C to B2O3 which resulted in volume expansion and compensation of the resin shrinkage, which led to the high thermal stability of the compounded resin.
  Keywords: Phenolic resin, Resole, Boron carbide, Thermal stability
 • M. H. Rasoulifard*, L. Ghalamchi, R. Pourata Page 149
  Dyes belong to organic compound families with complex structure due to their toxicity, carcinogenic and lack of biodegradability propertie's are considered as a serious environmental pollutant. The objective of this paper is to investigate decolorization of Reactive Blue 19 from contaminated water by potassium peroxydisulfate and solar light in the presence of solar parabolic concentrator. Solar irradiation intensity will be increased. In this case radiation after reflecting will be concentrated on the focal path of collector. The more light intensity, the more enhancement production of sulfate radical from persulfate would be. In this study evaluation of effective parameter has been investigated. Regards to the results from homogenous photo-oxidation in presence of solar concentrator has been introduced and considered as a superior option for removal of dyes from textile' industry wastewater. Using this collector dramatically increase the performance of advanced oxidation processes respects 98% of RB19 has been mineralized during 60 min in optimal condition.
  Keywords: Advanced oxidation process, Solar concentrator, Reactive Blue 19, Water, wastewater treatment
 • F. Ameri*, N. Khalili, F. Mirjalili Page 157
  In the present study, attempts were made to investigate the possibility of developing a two dimensional appearance chart to make provisions for a straightforward assessment and control of appearance quality of achromatic automotive finishes. To this end, four series of random test samples in which the three geometric appearance attributes, namely specular gloss, distinctness of image and orange peel varied simultaneously were prepared using metallic black, metallic grey, metallic silver and solid white automotive finishes. The samples were visually evaluated by a panel of 16 observers, utilizing grey scale technique. Analyzing the results of correlation between visually quantified total appearance and instrumentally measured specular gloss, distinctness of image and orange peel attributes of random samples showed that there is a good correlation between instrumentally measured distinctness of image and the Wave scan Wd parameters, and the corresponding visually evaluated data at the four investigated achromatic levels.Using these two parameters, a two dimensional appearance chart was developed for achromatic automotive finishes under investigation. Discrete acceptable, tolerable and unacceptable tolerance regions were determined for distinctness of image and Wd parameters, separately for horizontal and vertical automotive body parts, using the results of visual inspections of 6 expert auditors of the Iran Khodro car manufacturing company on 28 randomly selected car bodies with different achromatic levels.
  Keywords: Appearance, Tolerance regions, Visual assessment, Distinctness of image, Orange peel, Gloss
 • R. Jafari Page 167
  In this research the effect of lightness, chroma and hue angle is investigated to select the preferred black among the 216 black fabrics. The rank ordering method was used to visually assess black samples in two steps, i.e., finding the black samples and selecting the preferred black among samples which most of observers detected them as blacks. Performing of 3130 visual assessment experiments shows the effect of hue attribute in blackness perception and preference. In fact, observers mostly selected and preferred the cyanish-bluish blacks while they did not prefer the reddish blacks. Besides, among two blacks with the same chroma and hue angle, the darker one was preferred. For black samples with the same lightness and hues, the blackness preference was related to the sample which is more neutral. Finally, it was found that lightness, chroma and hue angle influence in blackness perception and preference, simultaneously.
  Keywords: Preferred black, CIELCH coordinates, Blackness preference, Rank ordering, Visual assessment