فهرست مطالب

سلامت و محیط زیست - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1393)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا مهاجر، محمدحسن صالحی *، جهانگرد محمدی صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  آلودگی محصولات کشاورزی به فلزات سنگین ناشی از وجود این آلودگی ها در خاک و هوا خطری جدی برای کیفیت و امنیت این محصولات به شمار می رود. کادمیوم و سرب هر دو اثرات سرطان زایی از خود نشان داده اند. هدف از این مطالعه، میزان سرب و کادمیوم در برخی از محصولات کشاورزی استان اصفهان است.
  روش بررسی
  در طول دو فصل بهار و تابستان، 80 نمونه از 4 نوع محصول (از هر محصول 20 نمونه) به طور تصادفی از اراضی کشاورزی برخی از مناطق استان اصفهان برداشت گردید. پس از آماده سازی، میزان سرب و کادمیوم توسط دستگاه جذب اتمی تعیین شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرب و کادمیوم در محصولات نمونه برداری شده با یکدیگر متفاوت بود. به طوری که اختلاف میان غلظت سرب در چغندرلبویی با پیاز و کلم معنی دار بود (05/p<0) و اختلاف میان غلظت سرب در چغندرلبویی با کاهو معنی دار نبود (05/p>0). مقایسه میانگین ها بیانگر این بود که تنها میان غلظت کادمیوم چغندر با کلم و چغندر با پیاز اختلاف معنی دار وجود دارد (001/p<0). نتایج نشان داد که مقدار سرب و کادمیوم در اکثر محصولات بیشتر از محدود استاندارد ارایه شده توسط ایران (بیشینه رواداری سرب برای کاهو، کلم، چغندر و پیاز به ترتیب 0/3،0/2، mg/Kg dry weight، 0/1، 0/1 و برای کادمیوم به ترتیب برابر 0/1، mg/Kg dry weight، 0/05، 0/05، 0/05 است)و نیز FAO-WHO است.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان میدهد اغلب محصولات نمونه برداری شده در این تحقیق دارای دو فلز سنگین سرب و کادمیوم بیش از حد مجاز و استاندارد هستند. با این حال، مقدار تخمینی جذب شده هر عنصر (EDI) محصول نشان داد که به جز سرب در کاهو، سایر محصولات دارای EDI کمتری نسبت به میزان دریافت قابل تحمل روزانه موقتی (PTDI) که از طرف موسسه استاندارد ایران گزارش شده، هستند. برای فهم بهتر و مدیریت بهینه و جلوگیری از آلودگی بیشتر، مطالعه منشا عناصر سنگین و تعیین مقادیر آنها در خاک، آب و گرد و غبار این منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، محصولات کشاورزی، استان اصفهان
 • محمد ملکوتیان*، بهنام حاتمی، شیدوش دولتشاهی، احمد رجبی زاده صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  اخیرا بیودیزل به عنوان سوخت سبز و انرژی دوست دار محیط زیست توجه زیادی به خود جلب نموده و تلاش ها در جهت بهینه سازی شرایط تولید بیودیزل از میکروجلبک ها ادامه دارد. هدف از این مطالعه تعیین روش مناسب آبگیری و خشک نمودن زیست توده و انتخاب حلال آلی مناسب جهت استخراج لیپید از زیست توده است.
  روش بررسی
  پس از کشت نانوکلروپسیس اوکولاتا در محیط گیلاردF/2 و رسیدن میکروجلبک به انتهای فاز رشد ثابت، زیست توده جلبکی به وسیله سانتریفیوژ از محیط آبی جدا و به سه روش فور، هوای آزاد و لیوفیلیزه خشک گردید. استخراج لیپید از تمامی نمونه های خشک شده، توسط دستگاه سوکسله و سه حلال دی اتیل اتر، ان هگزان وان پنتان انجام شد. کمیت و کیفیت لیپید استخراج شده در هر مرحله توسط گازکروماتوگرافی جرمی تعیین گردید.
  یافته ها
  در هر سه روش خشک کردن، اسید پالمیتیک و اسید پالمیتولئیک بطور معناداری بیشترین ترکیب اسید چرب میکروجلبک را تشکیل داده و مقدار اسید پالمیتیک در ترکیب اسید چرب استخراج شده توسط دی اتیل اتر به طور معناداری نسبت به دو حلال دیگر بیشتر است. میکروجلبک خشک شده در هوای آزاد و روش لیوفیلیزه که با حلال دی اتیل اتر استخراج لیپید از آن انجام شده بیشترین مقدار تری گلیسرید را دارد و به ترتیب برابر 76/72و 75/03 درصد اسید چرب است.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش لیوفیلیزه جهت آبگیری و خشک نمودن زیست توده و همچنین دی اتیل اتر به عنوان حلال جهت استخراج لیپید از زیست توده نسبت به سایر روش های مورد مطالعه در این تحقیق بازدهی بالاتری دارد و در تحقیقات مربوط به تولید بیودیزل از لیپید میکروجلبک کارایی بیشتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نانوکلروپسیس اوکولاتا، لیپید، حلال، زیست توده، بیودیزل
 • بابک کاکاوندی، روشنک رضایی کلانتری*، احمد جنیدی جعفری، علی اسرافیلی، عبدالمجید قلیزاده، علی آذری صفحات 21-34
  زمینه و هدف
  استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها و تخلیه آن ها به محیط زیست پیامدهای جدی و خطرناکی را به دنبال دارد. کربن فعال پودری در سطح وسیعی برای جذب این آلاینده ها استفاده شده است اما مشکلات ناشی از جداسازی آن مطرح است. هدف از این مطالعه سنتز کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 و بررسی کارایی آن در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی بوده است.
  روش بررسی
  مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب سنتز شده با تکنیک های SEM، TEM، XRD و BET مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین برای تعیین پارامترهای ترمودینامیک، ایزوترم های تعادلی و سینتیک های فرآیند جذب تاثیر پارامترهایی نظیر pH، غلظت اولیه آموکسی سیلین و جاذب، زمان تماس و دما مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  مشخصات فیزیکی کربن فعال مغناطیسی نشان داد که نانوذرات Fe3O4 دارای اندازه متوسط nm 80-30 و سطح ویژه برابر با m2/g 571 بوده است. شرایط بهینه ی جذب عبارتند از: 5=pH، زمان تماس min 90، دز جاذب g/L 1 و دمای C °20. داده های ایزوترم های تعادلی نشان داد که فرآیند جذب متناسب با هر دو مدل فروندلیچ و لانگمیر بوده و حداکثر ظرفیت جذب به میزان mg/g 136/98بوده است. فرآیند جذب می تواند به وسیله مدل سینتیکی شبه درجه دوم توصیف شود. مقادیر منفی به دست آمده برای ∆H0 و ∆G0 از مطالعه ترمودینامیک جذب نیز نشان داد که جذب آموکسی سیلین روی کربن فعال مغناطیسی، اگزوترمیک و خودبخودی بوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که کربن فعال مغناطیسی علاوه بر داشتن ویژگی هایی چون، جداسازی سریع و آسان، پتانسیل بالایی را برای جذب آموکسی سیلین دارد. لذا می توان از آن برای جذب و جداسازی چنین آلاینده هایی از محیط های آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، فرایند جذب، کربن فعال مغناطیسی، ایزوترم، نانو ذرات Fe3O4
 • زهرا باقری، علیرضا ریاحی بختیاری* صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  این تحقیق در سال 1390 به منظور تعیین غلظت جیوه کل در رسوبات و بافت نرم دو گونه صدف دوکفه ای Callista umbonella و Saccostrea cucullata در سواحل بندرعباس انجام شد.
  روش بررسی
  در مجموع 67 نمونه صدف دوکفه ای و 10 نمونه رسوب از دو ایستگاه ترمینال بندرعباس و پارک جهانگردی سورو جمع آوری شد. غلظت جیوه کل نمونه ها با دستگاه پیشرفته آنالیز جیوه (Leco AMA 254) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلز جیوه در بافت نرم صدف دوکفه ای S. cucullata در ایستگاه ترمینال بندرعباس و پارک جهانگردی سورو به ترتیب 145/58 و 151/13، برای صدف دوکفه ای C. umbonella 34/5 و 63/95و رسوبات به ترتیب (ng/g dw) 30/28 و 20/55 بدست آمد. مقایسه میانگین ها اختلاف معنی داری را بین بافت نرم دو گونه نشان داد (0/01>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به تجمع بالاتر جیوه در بافت نرم اویستر S. cucullata نسبت به کلم C. umbonella و درجه تغییرپذیری پایین تر بافت نرم این گونه نسبت به گونه C. umbonella و همچنین وجود همبستگی مثبت و معنی دار برای فلز جیوه بین بافت نرم صدف های دوکفه ای با رسوبات پیرامونی در مجموع می توان نتیجه گرفت بافت نرم S. cucullata به عنوان پایشگر زیستی برای فلز جیوه در مناطق جزرومدی سواحل بندرعباس انتخاب گردد. در مقایسه با استاندارهای ایمنی غذا (FDA، EU Commission و NHMRC)، غلظت جیوه در اویسترها پایینتر از حد مجاز برای مصرف انسان بود.
  کلیدواژگان: Saccostrea cucullata، Callista umbonella، جیوه، رسوبات، بندرعباس
 • قربان عسگری، علیرضا رحمانی، علیرضا دهقانیان *، علیرضا سلطانیان صفحات 43-54
  زمینه و هدف
  در این مطالعه، که یک مطالعه تجربی است، جهت تعیین بهترین فرآیند تصفیه فاضلاب کارخانجات فرآورده های لبنی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(Analytical Hierarchy Process: AHP) که یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (Multi-Criteria Decision-Making: MCDM) و مبتنی بر دانش کارشناسی است استفاده گردید.
  روش بررسی
  ابتدا ساختار سلسله مراتبی تشکیل و معیارهای اصلی و شاخص ها تعریف گردید. سپس وضعیت فرایندهای تصفیه موجود با انجام بازدید میدانی، نتایج آزمایشات مربوط به پساب ورودی و خروجی بررسی و به شاخص های کمی تبدیل گردید. سپس وزن دهی معیارهای اصلی و شاخص ها بسته به شرایط موجود، آزمایشات انجام شده و نظر اساتید متخصص انجام و در نهایت با استفاده از نرم افزار Expert choice ارزیابی و اولویت بندی نهایی گزینه ها صورت پذیرفت. همچنین آنالیز تحلیل حساسیت بر روی معیارهای اصلی انجام و تاثیر تغییر وزن پارامترها بر روی گزینه ها ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در مقایسه معیارهای اصلی، معیار زیست محیطی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. پس از آن معیارهای فنی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر پارامترهای گوناگون در انتخاب گزینه بهینه تصفیه فاضلاب، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ضروری است. پس از آنالیز نهایی، فرایند UASB (Upflow anaerobic sludge blanket)+ هوادهی” در اولویت اول قرار گرفت و پس از آن فرایندهای” فیلتربی هوازی + هوادهی”، “برکه بیهوازی + 2 مرحله هوادهی+ 2 مرحله ته نشینی”، “فیلتر بی هوازی + 2 مرحله هوادهی+2 مرحله ته نشینی” و” سپتیک+ فیلترچکنده + هوادهی” در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فاضلاب صنایع لبنی، تصمیم گیری چند معیاره
 • سیدعلی جوزی*، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، نگار افضلی بهبهانی صفحات 55-64
  زمینه و هدف
  FMEA) Failure Mode and Effect Analysis) تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن یکی از شناخته شده ترین تکنیک های ایمنی سیستم بوده و به طور گسترده بعنوان یک ابزار به منظور شناسایی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، کاربرد روش FMEA در شناسایی و ارزیابی ریسک های ناشی از خطوط انتقال برق در منطقه مسکونی حصیرآباد شهر اهواز است.
  روش بررسی
  ابتدا، فرآیند انتقال برق و تجهیزات مورد استفاده در آن، شناسایی و حالات خرابی و شکست تجهیزات که منجر به وقوع ریسک در منطقه می شود، تعیین گردید. به منظور اندازه گیری شدت میدان مغناطیس ناشی از خطوط، از دستگاه 3D EMF TESTER، استفاده شد. ریسک های شناسایی شده، بر اساس پارامترهای روش FMEA، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه گردید. در ادامه، به کمک نرم افزار SPSS، سطح ریسک محاسبه و موارد شناسایی شده بر اساس آن اولویت بندی و تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین مقادیر RPN به دست آمده مربوط به ریسک های بهداشتی بوده و کلیه ریسک های این گروه در شرایط اضطراری قرار دارند. بالاترین مقادیر مربوط به جزء سیم(از بین رفتن حریم) و جزء خط انتقال برق(عدم رعایت حریم استاندارد) با RPN 360 و کمترین مقدار جز سکسیونر با RPN، 60 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن اکثر ریسک های به دست آمده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات کارشناسی در بخش های ایمنی مربوط به تجهیزات، آموزش اپراتورها، اقدامات نظارتی، در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، خطوط انتقال نیرو، تکنیک FMEA، اهواز
 • ناهید نویدجوی، محمد جلالی، حسن خرسندی*، حسین موحدیان صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  لیستریا از جمله باکتری های مقاوم به شرایط هضم لجن است که لیستریا مونوسیتوژنز به عنوان عامل بیماری لیستریوزیس از مهمترین گونه آن است. لجن تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان، با استفاده از هاضم های بیهوازی تثبیت گردیده و پس از خشک شدن، جهت کوددهی زمین های کشاورزی استفاده می شود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی واحدهای فرآوری لجن به ویژه هضم بیهوازی در حذف و یا کاهش باکتری لیستریا است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، 13 بار نمونه برداری از واحدهای فرآوری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان بطور هفتگی طی سه ماه به روش استاندارد انجام گرفت. برای شمارش و جداسازی باکتری لیستریا در نمونه های لجن، به ترتیب از روش های تخمیر سه لوله ای و استاندارد دپارتمان کشاورزی آمریکا استفاده گردید. لیستریاهای جدا شده، به روش فنوتیپی تایید شده و برای تعیین گونه باکتری از آزمون های بیوشیمیایی تخمیر کربوهیدرات و آزمایش کمپ استفاده شد.
  یافته ها
  میزان آلودگی لجن خام، لجن تثبیت شده و لجن خشک شده به حداقل یکی از گونه های مونوسیتوژنز، ایناکوآ و سیلیگری به ترتیب 100، 92/3 و 53/8 درصد بود. کارایی هاضم های بیهوازی در حذف گونه های لیستریا مونوسیتوژنز، ایناکوآ و سیلیگری به ترتیب 64/7، 39/72 و 100درصد و کارایی بسترهای لجن خشک کن برای حذف گونه های مونوسیتوژنز و ایناکوآ به ترتیب 73/4، 96/68 درصد تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  لیستریا مونوسیتوژنز در مقابل شرایط واحدهای فرآوری لجن، از سایر گونه های شناسایی شده مقاوم تر است، بنابراین استفاده از لجن به عنوان کود می تواند باعث انتشار این باکتری در محیط و آلودگی محصولات کشاورزی گردد.
  کلیدواژگان: لیستریا، لیستریا مونوسیتوژنز، هضم بیهوازی لجن، تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان
 • سید نادعلی علوی بختیاروند، مهدی احمدی مقدم، ایمان پارسه*، نعمت الله جعفرزاده، مهرانگیز چهرازی، مصطفی چرم صفحات 73-84
  زمینه و هدف
  خاک آلوده به هیدروکربن های نفتی (TPH) یک تهدید اساسی برای سلامت انسان بشمار می رود. گیاه پالایی، شامل استفاده از گیاه جهت پالایش خاک های آلوده، یک روش موثر و مقرون به صرفه جهت کاهش آلودگی خاک است. هدف این مطالعه بررسی اثر گیاه و مواد مغذی بر حذف TPH از خاک است.
  روش بررسی
  ابتدا با جمع آوری خاک از عمق 30-0 سانتی متری، تیمارهایی با غلظت آلودگی 1 و 2/5 درصد وزنی_وزنی آلودگی تهیه گردید. سپس گلدان های آزمایشی به مدت شش ماه جهت تعیین میزان TPH، جمعیت باکتریایی هتروترفیک، و زیست توده خشک گیاهی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش تعیین TPH باقی مانده از طریق دستگاه GC و آزمایش تعیین جمعیت میکروبی به روش شمارش بشقابی هتروتروفیک صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها و رسم نمودار به ترتیب از نرم افزار SPSS 17 و Excel استفاده گردید.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصله میانگین حذف TPH در خاک کشت شده با گیاه (28/42 درصد) به طور معنی داری (0/05> p) بیشتر از حذف TPH در خاک بدون گیاه (12/2 درصد) بود. همچنین، میانگین درصد حذف TPH در خاک دریافت کننده مواد مغذی و خاک بدون مواد مغذی به ترتیب 35/5 و 17/7 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بطور کلی درصد بالای رس و شوری خاک مورد مطالعه در مقایسه با دیگر مطالعات صورت گرفته، تا حدودی بر کارایی گیاه پالایی اثر منفی بر جای گذاشت. ولی، با توجه به درصد رس و شوری بالای خاک مورد مطالعه، کارایی گیاه پالایی نسبتا مطلوب بود.
  کلیدواژگان: گیاه پالایی، آلروپوس، TPH، ریزوسفر
 • نسرین فرج وند، محمود علی محمدی* صفحات 85-94
  زمینه و هدف
  دوغ یکی از نوشیدنی های سنتی ایران و برخی ملل دیگر نظیر اروپای شرقی، خاورمیانه و آسیا به شمار می آید. در گذشته دوغ به فراوردهای اطلاق می شد که پس از رقیق سازی ماست پر چرب با آب و جداسازی چربی آن با استفاده از مشک بر جای میماند. امروزه دوغ از ویژگی های مشخص و استاندارد شده فیزیکی، شیمیایی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت میکروبی چهار نمونه تجاری معروف تولید شده در ایران صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی انجام گرفت. به طور کلی 126 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از فروشگاه های عرضه مواد غذایی تهیه گردیدند. برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از محیط بردپارکرآگار(تست شناسایی) و تست کواگولاز(تست تاییدی) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری Test -T و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاکی از آن بود که اختلاف معنی داری بین ماه های بررسی شده، بین نمونه های تجاری و بین نوع دوغ ها از نظر میزان آلودگی وجود داشت (0/05>p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه در دوغ های صنعتی پتانسیل به مخاطره افکندن سلامت مصرف کننده وجود دارد زیرا احتمال حضور آنتروتوکسین در دوغ صنعتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: دوغ، کفیر، استافیلوکوکوس اورئوس
 • محسن علی، فرزاد غیاثی*، هدیه بدخشان صفحات 95-104
  زمینه و هدف
  در طی سال های اخیر به دلیل مصرف بی رویه انواع سموم کشاورزی از جمله علف کش ها درطی عملیات زراعی، این ترکیبات طی فرایند زه کشی به اکوسیستم های آبی وارد شده که در نهایت با آثار زیانبار این ترکیبات بر جمعیت گونه های آبزی موجود در آن مواجه هستیم. در این مطالعه، اثر علف کش توفوردی – ام سی پی آاز جمله سموم پرمصرف کشاورزی در استان کردستان بر پارامترهای خون شناسی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان به عنوان گونه مهم پرورشی در این استان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  پس از تعیین LC50 سم با استفاده از مدل پروبیت، تعداد 60 عدد ماهی قزل آلای سالم با میانگین وزنی g 97 به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در گروه دوم، به میزان 1(mL/L) (معادل mg/L 360 توفوردی+ mg/L 315 ام سی پی آ) علف کش مورد استفاده قرار گرفت. پس از 72 h، پارامترهای خون شناسی، شامل تعداد کلی گلبول های قرمز و سفید، تعداد تفریقی گلبول های سفید، هماتوکریت و مقادیر آنزیم های سرمی ALT وAST اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقادیر شاخص های خونی شامل لوکوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل در گروه تحت تیمار سم به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. درحالی که، مقادیر لنفوسیت، اریتروسیت و هماتوکریت در مقایسه با گروه شاهد کاهش قابل ملاحظه ای داشت (0/05>p). بین میزان نوتروفیل در دو گروه شاهد و تیمارتفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین مقادیر آنزیم های کبدی ALT وAST در گروه تیمار به طور معنی دار نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (0/05>p). همچنین میزان تلفات پس از h 72 در گروه تیمارشده با سم 25% محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  مواجهه ماهی قزل آلای رنگین کمان با علفکش2،4 -D + MCPA موجب کاهش مقادیر اریتروسیت و هماتوکریت خون شده که در نهایت اختلال در فرایند خون رسانی و کمبود اکسیژن را به دنبال دارد. آسیب وارد شده به گلبول های قرمز خون و بافت های خون ساز بدن در نتیجه تماس با سم مذکور، از جمله دلائل احتمالی کاهش سطح این سلول ها در خون است. از طرفی افزایش سطح آنزیم های کبدی در سرم خون و علائم کالبدگشائی مشاهده شده در اندام کبد، کلیه و آبشش در ماهیان تلف شده نیز آسیب های ناشی از مواجهه با این سم را نشان داد.
  کلیدواژگان: توفوردی، ام سی پی آ، فاکتورهای خونی، علف کش، آنزیم های کبدی
 • محمد رضایی، محمد یحیایی، مهدی پرویز، مهدی خدایی مطلق* صفحات 115-122
  زمینه و هدف
  پنیر سنتی بنا به دلایل فرهنگی، طعم و بوی مطبوع و نیز ارزش تغذیه ای بالا به عنوان یک منبع پروتئینی جایگاه ویژه ای را در رژیم غذائی مردم کشور داراست. با این وجود آلودگی آن به میکروارگانیسم های پاتوژن می تواند سلامت انسان را به خطر انداخته و موجب ضررهای اقتصادی قابل توجهی گردد. هدف از این مطالعه اندازه گیری و شناسائی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح استان مرکزی بود.
  روش بررسی
  استان مرکزی به 10 خوشه (براساس تعداد شهرستان) تقسیم و سپس در هر خوشه براساس میزان تراکم عرضه پنیر سنتی تعداد 8 نمونه از مراکز عرضه این محصول در تابستان سال 1390 گرفته شد. نمونه ها تحت شرایط استریل به آزمایشگاه انتقال داده شده و تحت آزمایشات میکروبیولوژی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری نشان داد تمامی نمونه ها بیش از حد استاندارد ایران، به کلی فرم، استافیلوکوکوس ارئوس، کپک و مخمر آلوده هستند P<0/001). 34) درصد نمونه ها از نظر اشرشیاکلی دارای آلودگی بودند همچنین در 24 درصد نمونه ها آلودگی به استافیلوکوکوس ارئوس کواگولاز مثبت مشاهده شد. درصد آلودگی نمونه ها به سالمونلا نیز 8/75 درصد بود.
  نتیجه گیری
  این نتایج بیانگر وضعیت نامطلوب پنیرهای سنتی استان مرکزی از نظر آلودگی میکروبی بوده است.
  کلیدواژگان: بار میکروبی، پنیر سنتی ایران، کپک و مخمر، ایمنی مواد غذایی
|
 • Reza Mohajer, Mohammad Hassan Salehi *, Jahangard Mohammadi Pages 1-10
  Background And Objective
  The contamination of agricultural crops with heavy metals due to soil and atmospheric contamination is a potential threat for their quality and their safety. Heavy metals such as Cd and Pb have been reported for their carcinogenic effects. The aim of this study was to investigate the lead and cadmium concentration in some of crops grown in Isfahan province, Iran.
  Materials And Methods
  During two seasons (spring and summer), 80 samples of four different crops (20 samples from each crop) were randomly harvested from some of the agricultural lands of Isfahan province. After sample preparation, lead and cadmium contents were determined by atomic absorption spectrometry.
  Results
  The average concentration of Pb and Cd were different in different crops. A significant difference (p<0.05) was observed between mean concentration of lead in beetroot with onion and also cabbage whereas no significant difference was observed for lead between beetroot and lettuce (p>0.05). Means comparison showed a significant difference for cadmium between beetroot and cabbage and also beetroot and onion (p<0.001). Results showed that the concentration of Pb and Cd in most of the samples was higher than the standard limits reported by Iran (maximum tolerance of heavy metal in lettuce, cabbage, rootbeet and onion is 0.2, 0.3, 0.1, and 0.1 for lead and 0.1, 0.05, 0.05 and 0.05 UNIT for cadmium respectively) and FAO-WHO.
  Conclusion
  The findings of this study indicated that although most of the sampling plants were contaminated with lead and cadmium, the estimated daily intake of each metal (EDI) showed that except lead in lettuce, other crops have EDI below the provisional tolerable daily intake (PTDI) recommended by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. In order to better management, preventing pollution and also finding the origin of elements, analyzing heavy metals content in soil, water, and dust of this region is recommended.
  Keywords: Heavy metals, Agricultural crops, Isfahan province
 • Mohammad Malakootian *, Behnam Hatami, Shidvash Dolatshahi, Ahmad Rajabzadeh Pages 11-20
  Background And Objectives
  As a green fuel and environmentally friendly energy, biodiesel has recently attracted much attention and efforts are ongoing to optimizing biodiesel production from microalgae’s. The aim of this study was to determine the appropriate method of dewatering and drying biomass and selecting a suitable organic solvent for extraction lipids from biomass.
  Materials And Methods
  After culturing Nannochloropsis Oculata in Gillard F/2 medium and reaching at the end of the stationary growth phase, algal biomass was separated from aqueous by centrifuge and drying in three
  Methods
  fore, air-dried and lyophilized. Lipid extractions of each sample was performed using soxhlet apparatus and three solvents including diethyl ether, n-hexane and n-pentane. At each stage, the quantity and quality of the extracted lipids was determined by gas chromatography.
  Results
  In all three drying methods, palmitic acid and palmitoleic acid were significantly the main fatty acid composition of microalgae. The fatty acid composition of palmitic acid extracted by diethyl ether was significantly more than the other two solvents. Maximum production of triglyceride was observed in air dried and lyophilized (using diethyl ether solvent) microalgae as 75.03 and 76.72 % of fatty acid respectively.
  Conclusion
  The use of lyophilized method for dewatering and drying of biomass and diethyl ether as solvent for the extraction of lipids from biomass yielded more compared with other methods studied in this paper and would be more efficient in research works related to the production of biodiesel from microalgae’s lipid.
  Keywords: Nannochloropsis Oculata, lipid, solvent, biomass, biodiesel
 • Kakavandi Babak, * Rezaei Kalantary Roshanak, Jonidi Jafari Ahmad, Esrafily Ali, Gholizadeh Abdolmajid, Azari Ali Pages 21-34
  Background And Objective
  Extreme use of antibiotics and discharging them to the environment lead to serious consequences. Activated carbon is the most commonly adsorbent for these contaminants but its main drawback is difficulty of its separation. The objective of this study was synthesis of magnetic activated carbon by Fe3O4 and investigating its efficiency in adsorption of amoxicillin from synthetic wastewater.
  Materials And Methods
  Materials And Methods
  Physical and structural characteristics of the adsorbent synthesized were analyzed using SEM, TEM, XRD and BET techniques. The effect of factors like pH, initial concentration of amoxicillin and adsorbent, contact time, and temperature were investigated to determine thermodynamic parameters, equilibrium isotherms, and kinetics of adsorption process.
  Results
  Physical characteristics of the magnetized activated carbon showed that Fe3O4 nanoparticles had the average size of 30-80 nm and BET surface area was 571 m2/g. The optimum conditions of adsorption were: pH=5, contact time=90min, adsorbent dose of 1g/L and temperature 200C. The equilibrium isotherms data showed that the adsorption process fitted both Freundlich and Longmuir models with the maximum capacity of 136.98 mg/g. The kinetic of the adsorption process followed pseudo second-order model. The negative values of ΔH0 and ΔG0 obtained from studying the adsorption thermodynamic suggested that amoxicillin adsorption on magnetic activated carbon was exothermic and spontaneous.
  Conclusion
  The present study showed that the magnetic activated carbon has high potential for adsorption of amoxicillin, in addition to features like simple and rapid separation. Therefore, it can be used for adsorption and separation of such pollutants from aqueous solutions.
  Keywords: Amoxicillin, adsorption process, magnetic activated carbon, isotherm, Fe3O4 nanoparticles
 • Zahra Bagheri, Alireza Riyahi Bakhtiari* Pages 35-42
  Background And Objectives
  The present study was designed to determine total mercury concentrations in sediment and the soft tissues of two bivalve species, Saccostrea cucullata and Callista umbonella, in coastline of Bandar Abbas in 2011.
  Materials And Methods
  Generally, 67 bivalves and 10 sediment samples were collected from two stations (terminal of Bandar Abbas and tourism park of Soro). We measured total mercury concentrations in each sample using Mercury Analyzer (Leco AMA 254).
  Results
  Means of mercury concentration were 145.58 and 151.13 (ng/g dw) in soft tissues of oyster S. cucullata and 34.5 and 63.95 in the soft tissues of Clam C. umbonella in two stations, terminal of Bandar Abbas and tourism park of Soro respectively. Total mercury concentrations were 30.27 and 20.55 (ng /g dw) in the sediment samples in two stations, terminal of Bandar Abbas and tourism park of Soro respectively. A significant difference was found in mercury concentrations between soft tissue of the two species (p <0.01).
  Conclusion
  Considering higher concentration of mercury in the soft tissues of oyster S. cucullata than clam C. umbonella, lower coefficient of variation in soft tissue of oyster relative to clam C. umbonella, and also significant correlations between mercury levels in the soft tissue of oyster and sediments, it can be concluded that the soft tissues of oyster S. cucullata can be used as biomonitoring agent for mercury in intertidal zone of Bandar Abbas. In comparison with food safety standards (FDA, EU Commission and NHMRC), mercury concentrations in oysters were well within the permissible limits for human consumption.
  Keywords: Saccostrea cucullata, Callista umbonella, mercury, sediment, Bandar Abbas
 • Gh Asgari, A. R. Rahmani, A. R. Dehghanian*, A. R. Soltanian Pages 43-54
  Background And Objectives
  In this experimental study, we used Analytical Hierarchy Process method to determine the best wastewater treatment process for dairy products factories. That is a multi-criteria decision making techniques and is based on expert knowledge.
  Materials And Methods
  First, we formed the hierarchical structure and defined the main criteria and indicators. Then, we investigated the current situation of the treatment process through field observations and conducting influent-effluent analysis. Later, we converted the results obtained into quantitative indices. Then we weighted the main criteria, and their related sub criteria, depending on existing conditions; we performed the experiments required and considered the experts ideas. Finally, Evaluation and prioritization of the options was conducted using Expert choice software. Then the sensitivity analysis was performed for main criteria and we evaluated the influence of the parameters weight change on the options.
  Results
  In comparison with the main criteria, environmental criteria were more important followed by engineering criteria, economic and management criteria.
  Conclusions
  Due to the influence of various parameters in choosing optimal wastewater treatment, Multi-criteria decision-making methods are necessary. Finally, “UASB + Aeration” was found to be the first priority followed by “Anaerobic filter + Aeration”, “Anaerobic lagoon + Aeration (2) + Sedimentation (2)”,” Anaerobic filter + Aeration (2) + Sedimentation (2)”. “Septic tank + Trickling filter + Aeration” system was found to be less preferable than other options.
  Keywords: Analytical hierarchy process, Multi, criteria decision making, dairy industry wastewater
 • Seyed Ali Jozi*, N. Jafarzadeh Haghighi Fard, Negar Afzali Behbahani Pages 55-64
  Background
  FMEA is one of the best known system safety techniques widely used as an identification tool. The purpose of this study was to apply FMEA method to identify and assess the risks posed by power lines in a residential area is Hasyrabad, Ahwaz.
  Materials And Methods
  First, we identified the power line process and the equipment involved. Later, we determined the failure modes of equipment, which leads to the risk in the area studied. In order to measure the magnetic field lines, we used 3D EMF TESTER. Risks identified were scored based on the FMEA and for each case we calculated RPN. Then, with the help of SPSS software, we calculated level of risk and the cases identified were prioritized and analyzed based on the risk level.
  Results
  The highest RPN values were associated with health risks and all risks involved in this group are at emergency conditions. It was revealed that wires (loss of privacy) and power transmission line (non-compliance with privacy standards) had highest value (RPN 360) and disconnect switch had lowest value (RPN 60).
  Conclusion
  Due to the high risk in most cases, control measures were proposed based on the expertise in the safety-related equipment, training operators, and regulatory measures in order to reduce the level of risk.
  Keywords: risk assessment, power transmission line, FMEA technique, Ahwaz
 • Nahid Navidjouy, Mohammad Jalali, Hassan Khorsandi*, Hossein Movahedian Pages 65-72
  Background and Objectives
  Listeria bacterium resists to the sludge digestion conditions and Listeria monocytogenes is the most important of them. Sludge produced in the north Isfahan wastewater treatment plant is stabilized by anaerobic digesters and is used for fertilizing agricultural lands after drying in the sludge drying beds. Based on the importance of the subject, the objective of this study was evaluation of sludge processing units efficiency, particularly anaerobic sludge digestion for reduction or removal of Listeria.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, samples were collected weekly from sludge processing units 13 times in north Isfahan wastewater treatment plant according to standard methods over three months. Listeria bacteria were enumerated and isolated by triple-tube fermentation method and U.S Department of Agriculture method respectively. Isolated Listeria were confirmed by phenotypic method and then bacterial species were diagnosed differentially by biochemical carbohydrate fermentation and CAMP test.
  Results
  Contamination of raw, stabilized and dried sludge at least to one of L. Monocytogenes, L. Innocua and L. Seeligeri species was 100, 92.3 and 53.8 percent respectively. Anaerobic sludge digesters efficiency to remove L. Monocytogenes, L. Innocua and L. Seeligeri species was determined 64.7, 39.72, and 100 percent while the efficiency of drying sludge beds for L. monocytogenes and L.innocua species removal was 73.4 and 96.68 percent respectively.
  Conclusion
  Listeria monocytogenes is more resistant than other identified species against the sludge processing conditions. Thus, the use of sludge as fertilizer can cause the spread of this bacterium in the environment and agricultural products pollution.
  Keywords: Listeria, Listeria Monocytogenes, sludge anaerobic digestion, wastewater treatment plant, Isfahan
 • Seyed Nadali Alavi Bakhtiarvand, Mahdi Ahmadimoghadam, Iman Parseh *, Nemaollah Jafarzadeh, Mehrangiz Chehrazi, Mostafa Chorom Pages 73-84
  Background And Objectives
  Soil polluted with total petroleum hydrocarbon (TPHs) is a great threat to human health. Phytoremediation, the use of vegetation for treatment of contaminated soils, is an attractive and cost-effective alternative to reduce pollutant from soil. This paper evaluates the effects of the plant and nutrients on the removal of TPHs from soil.
  Material And Methods
  Soils were collected at depth of 0-30 cm, and then polluted with 1 and 2.5 % w/w of crude oil. After preparing the experimental pots, Rhizosphere microbial number, plant biomass, and residual TPHs were determined. TPHs and heterotrophic bacterial number were measured by GC and HPC method respectively. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 17 for Windows) software and Excel.
  Results
  It was found that the average percent of TPH removal in planted soil (28.42%) was higher than that in unplanted soil (12.2%) (p<0.05). Moreover, the average percent of TPH removal in treatments received nutrient and free nutrient treatments was 35.5and 17.7% respectively.
  Conclusion
  Generally compared with the other studies, high clay and salinity of the experimental soil had a negative effect on phytoremediation efficiency. Finally, regarding to the high clay and salinity of the experimental soil, the phytoremediation efficiency was relatively desirable.
  Keywords: Phytoremediation, Aeloropus, Rhizosphere, TPH
 • Nasrin Farajvand, Mahmood Alimohammadi* Pages 85-94
  Background And Objectives
  Doogh is considered as one of the traditional drink in Iran and other nations like Eastern Europe, Middle East and Asia. In the past the “doogh” was applied to a product which remained after dilution of full fat yoghurt with water and fat separation using the musk. Nowadays Doogh has have physical, chemical, physico-chemical, microbial and sensory characteristics and standards. In this study the microbial quality of four famous brands produced in Iran was assessed.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional study. Totally, 126 samples were selected from the foodstuff suppliers using random sampling. In order to determine Staphylococcus aureus, Baird Parker Agar (recognition test) and coagulase test (confirmation test) were used.
  Results
  The results were analyzed using SPSS, and T-Test and one way ANOVA were performed. The results showed that in view of contamination there is Significant differences between the months, the brands and the types of doogh (p<0.05).
  Conclusion
  According to the results and due to probable presence of Entrotoxin, the analyzed brands can be potent risk to consumer’s health.
  Keywords: Doogh, Keffir, Staphylococcus aureus
 • Mohsen Ali, Farzad Ghiasi*, Hedieh Badakhshan Pages 95-104
  Background And Objectives
  In the recent years, we confront to harmful effects of toxins such as herbicides on aquatic species due to irregular consumption of these compounds in agricultural operations and drainage of them to water ecosystems. In the present study, the effect of 2,4-D + MCPA “the frequently used herbicide in Kurdistan province” was assessed on the hematological parameters and liver enzymes in rainbow trout as the main aquatic species farmed in this area.
  Materials And Methods
  After determination of LC50 using Probit model, 60 healthy trout fish with an average weight of 97 g were divided into two groups. The first group was considered as control and in the second treatment group, 1 cc/L herbicide (equivalent to 360 mg/L 2,4-D + 315 mg/L MCPA) was used. After 72 hours, hematology parameters including total number of red and white blood cells, differential count of white blood cells, hematocrit, and serum levels of ALT and AST enzymes were measured.
  Results
  The values of blood tests including leukocytes, monocytes, and eosinophils in the toxin group was significantly increased in comparison with control group, whereas, the values of lymphocytes, erythrocytes and hematocrit were significantly decreased in toxin group compared with the control (p<0.05). There was no difference between the level of neutrophils in the treatment and control groups. The levels of liver enzymes, ALT and AST, in the treatment group increased significantly compared with the control group (P<0.05). The mortality rate after of 72 hours was 25% in the group treated with the toxin.
  Conclusions
  Erythrocytes and hematocrit amounts of blood in rainbow trout were decreased due to exposure to 2,4-D + MCPA herbicide that eventually leads to oxygen deficiency and inefficient blood supply. The contact of red blood cells and hematopoietic tissues to toxin and destruction of them are led to loss of the cells in the blood. On the other hand, liver, kidney and gills autopsy of the wasted fish and the increasing of liver enzymes in the blood and tissues showed that exposure to the toxin lead to damages in fish blood cells and tissues.
  Keywords: 2, 4, D+ MCPA, blood factors, herbicide, liver enzymes
 • Mohammad Rezaei, Mohammad Yahyaei, Mehdi Parviz, Mahdi Khodaei Motlagh* Pages 115-122
  Background And Aim
  Traditional cheese has a special place in the diets of our community because of cultural, favorite taste, odor and its nutritional values as an important protein source. However, its pathogenic infection can endanger the human being health and cause serious economic losses. The aim of this study was measurement and determination of microbial infection in traditional cheese distributed in Markazi province in 2010.
  Material And Methods
  Markazi Province was divided into 10 districts; eight sample were chosen from each district at summer, 2011. Samples were transferred to the laboratory under sterile conditions and were analyzed by microbiological tests. The data were analyzed statistically by T-test using SAS software.
  Results
  The results indicated that all of samples had coliform, staphylococcus aurous, mold, and yeast contamination greater than Iranian standards (P<0.001). It was found that 34 percent of the samples had E.coli contamination; moreover, 24 and 8 percent of samples had Coagulase-positive staphylococcal and salmonella contamination respectively.
  Conclusion
  These results indicate a notable contamination of traditional cheese with microbial infection in Markazi province.
  Keywords: microbial count, Iranian traditional cheese, mold, yeast, food safety