فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال نهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1393)

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال نهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم مالمیر*، محمد خان احمدی، داریوش فرهود صفحه 1
  زمینه
  شادکامی به عنوان مهم ترین متغیر مورد بحث در روانشناسی مثبت نگر و عاملی موثر در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه، پژوهش های فراوانی را برانگیخته است. یکی از مباحث مهم در ادبیات شادکامی، بررسی رابطه شادکامی با اخلاق است. فلاسفه، بیشتر بر نقش اخلاق در ایجاد شادکامی تاکید دارند و نظریات آنها بر مبنای دو مکتب فکری لذت گرایی و نیکی گرایی شکل گرفته است. نظریه های فلاسفه در باب رابطه اخلاق با شادکامی را می توان در 3 گروه دسته بندی کرد: اخلاق نگری، نتیجه نگری و عمل نگری. اما در زمینه پژوهش تجربی، رابطه دوسویه میان مولفه های اخلاقی مانند: نوع دوستی، مهرورزی، همدلی، مشارکت داوطلبانه،... با شادکامی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف در بررسی حاضر؛ کنکاش در ادبیات تحقیق برای جست وجوی پاسخ به این سوال است که آیا افراد شاد، اخلاقمندتر هستند؟
  نتیجه گیری
  با توجه به ادبیات فلسفی موجود و پژوهش های تجربی، می توان وجود رابطه ای مثبت و دوسویه میان شادکامی و رفتار اخلاق مدارانه را مطرح کرد. افراد شاد، اخلاقی تر عمل می کنند و همچنین، می توان رفتار اخلاقی را به عنوان عامل فزاینده سطح شادکامی به حساب آورد. بدین ترتیب، چرخه ای به وجود می آید که فرد شاد، اخلاقی تر عمل می کند و رفتار اخلاق مدارانه وی، سطح شادکامی او را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: شادکامی، روانشناسی مثبت نگر، اخلاق
 • عباس نرگسیان*، علی پیران نژاد صفحه 10
  زمینه
  تاکنون، تلاش های بسیاری در زمینه مرتبط ساختن انواع رویکردهای مدیریت دولتی با میزان مسائل اخلاقی رایج در نظام خدمات اجتماعی صورت گرفته است. همچنین، با توجه به این که هدف نهایی و اخلاقی مدیریت دولتی، تحقق منافع عمومی است، این مطالعه تغییر مفهوم سازی نظام مدیریت اخلاق و منافع عمومی را در پرتو تغییرات الگوهای اداره (حکمرانی) در ادبیات مدیریت دولتی مورد بحث قرار می دهد. پژوهشگران در مطالعه حاضر، بر این باورند که؛ این تغییرات می تواند به تغییرات ساختاری که در علم مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداری اتفاق افتاده است، مرتبط باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که؛ نظام مدیریت اخلاق و مفهوم منافع عمومی در رویکرد مدیریت دولتی سنتی متکی به قوانین، در مدیریت دولتی نوین متکی به نقش ها و تجمیع منافع شخصی افراد و در نهایت، در خدمات عمومی نوین نیز متکی به گفتمان پیرامون ارزش های مشترک است. اگر بین نظام های مدیریت دولتی با مدیریت اخلاق و منافع عمومی هماهنگی وجود داشته باشد یکپارچه ساختن اخلاق به درون مدیریت دولتی موفقیت آمیزتر خواهد بود و در نهایت، تحقق منافع عمومی به عنوان هدف نهایی اخلاقی مدیریت دولتی نیز میسر خواهد بود.
  کلیدواژگان: رویکردهای مدیریت دولتی، اخلاق خدمات عمومی، مدیریت اخلاق، منافع عمومی
 • سعید کیان پور* صفحه 21
  زمینه
  تاثیر اخلاق بر محیط کسب وکار از مقوله های مهمی است که شناخت نقش آن در توسعه اقتصادی جوامع مختلف، نظر اندیشمندان ادیان جهانی به ویژه اسلام را بیش از پیش جلب کرده است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به فساد، خشونت و فقر ملت ها که از نبود اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار سرچشمه می گیرد احساس می شود. رفع بنیادی فساد، خشونت و فقر ملت ها در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی، جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر می کوشد، به این سوال پاسخ دهد که؛ چرا طی چهار دهه اخیر، برخی از کشورها گام های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته اند و به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند در حالی که، بسیاری از کشورهای دیگر کم و بیش در وضعیت سابق خود درجا زده اند.
  نتیجه گیری
  دو عامل مشخص: اولی، فساد مالی و اخلاقی و دیگری خشونت و جنگ های محلی پایان ناپذیر، از مهمترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می روند، و می توان از آنها به عنوان موانع اصلی ناکامی در پیشرفت اقتصادی یاد کرد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق اقتصادی، توسعه اقتصادی، محیط کسب وکار
 • ثریا صمدی، فهیمه عباسی*، سارا جلال زاده صفحه 30
  زمینه
  امروزه نقش مقاله های علمی در رشد و توسعه کشورها بر همگان آشکار است. از این رو، بیشتر افراد و سازمان ها سعی در افزایش میزان تولید علمی خود جهت، بالا رفتن رتبه ملی و بین المللی شان دارند. در این بین ممکن است استانداردها و ملاحظات اخلاقی مطرح در زمینه نگارش و انتشار آثار علمی رعایت نشود که این مورد، به ویژه در حوزه پزشکی، گاه زیان های جبران ناپذیری را بر پیکره علمی جامعه و حتی وجهه علمی افراد وارد می سازد. یکی از موثرترین راه ها برای جلوگیری از بروز سوء رفتارهای علمی، آشنا نمودن محققان و پژوهشگران با انواع ملاحظات اخلاقی در نگارش مقالات و مصداق های سوء رفتار علمی می باشد. در این مطالعه به صورت جامع هر یک از موارد سوء رفتارهای علمی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت جلوگیری از بروز این پدیده ها ارائه گردیده است.
  نتیجه گیری
  عمده ترین مواردی که مورد بحث قرار گرفته اند عبارت اند از: مسائل مربوط به شرایط نویسندگی و سوءرفتارهایی که در این زمینه می تواند به وجود آید. از جمله: نویسندگان شبح و بدلی، سرقت علمی یا ادبی، سوء رفتارهای مربوط به ارسال و انتشار یافته های علمی، داده سازی و جعل داده ها، و تضاد منافع. در انتهای مقاله وظایف و مسئولیت های سردبیران مجلات پزشکی برای جلوگیری از بروز این پدیده ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مقالات علمی، مسایل اخلاقی، سوء رفتارهای علمی
 • بهمن بنی مهد*، نگار پشمی تبار صفحه 41
  زمینه
  دانشجویان باید در تمام جنبه های امور تحصیلی از جمله: انجام پژوهش و انجام تکالیف صادق باشند و موازین اخلاقی را رعایت نمایند. انجمن های علمی و حرفه ای بر آموزش اخلاق در دوران تحصیل دانشجویان تاکید زیادی نموده اند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی اثر ویژگی فرصت طلبی بر تقلب تحصیلی در میان دانشجویان رشته حسابداری است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان رشته حسابداری دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادند، که از میان آنها 233 نفر، به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تقلب تحصیلی و فرصت طلبی استفاده شد. در نهایت، نمرات بدست آمده با استفاده از: آزمون T، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد: تقلب تحصیلی با فرصت طلبی رابطه ای مستقیم دارد. جنسیت، میزان علاقه به رشته و سن نیز از جمله متغیرهای هستند که با تقلب تحصیلی رابطه معنی دار دارند. جنسیت رابطه ای مستقیم با تقلب تحصیلی دارد. اما میزان علاقه به رشته و سن رابطه ای منفی با تقلب تحصیلی دارند. متغیرهای وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، نوع دیپلم و معدل رابطه ای معنی دار با تقلب تحصیلی ندارند.
  نتیجه گیری
  اگر یافته ها به کل کشور قابل تعمیم باشد می توان آن را به عنوان یک مشکل جدی آموزشی و اخلاقی تلقی نمود. نتایج این مطالعه نظر سیاست گذاران آموزش عالی را به اقدام اساسی برای آموزش اخلاق حرفه ای در دوران تحصیل برای دانشجویان رشته حسابداری جلب می نماید.
  کلیدواژگان: تقلب تحصیلی، دانشجوی حسابداری، فرصت طلبی و اخلاق
 • محمدرضا محبوبی*، مهدی زارع، فریده شاملو صفحه 49
  زمینه
  برخورداری انسان از اخلاق حفاظتی نقش مهمی در چگونگی رفتار وی با محیط زیست طبیعی و اجزای غیر انسانی آن از جمله؛ چوب دارد. این درحالی است که، در تلاش های حفاظت از منابع طبیعی این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اخلاق حفاظت چوب درودگران در واحدهای درودگری شهرستان گرگان در استان گلستان به اجرا در آمد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل140 نفر از مدیران واحدهای درودگری در سطح شهر گرگان بوده اند که 106 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و به منظور شناسایی و تحلیل اخلاق حفاظت چوب درودگران از تحلیل عاملی مبتنی بر راهبرد اکتشافی (با استفاده از نرم افزار SPSS) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد: بیشتر درودگران واجد نگرش به نسبت مساعدی در مورد حفاظت چوب هستند. تحلیل عاملی اخلاق حفاظت چوب درودگران به استخراج هشت عامل پایداری، صیانت، حفاظت، توسعه پایدار، قانون، سیاستگذاری، ارزشگذاری ضایعات و نیکداری منجر شده است که در مجموع توانسته اند 67/676 درصد واریانس کل را تبیین نمایند.
  نتیجه گیری
  وجود نگرش به نسبت مساعد، در مورد حفاظت چوب، نزد درودگران بیانگر وجود آمادگی فکری و ذهنی آنان برای همکاری در زمینه حفاظت چوب و رعایت موازین اخلاقی استفاده از ضایعات آن است. آموزش درودگران در زمینه استفاده صحیح از چوب و ضایعات آن و توجه به طرح موضوع های اخلاقی در کنار مباحث فنی در محتوای برنامه های آموزشی آنان با هدف ایجاد شرایطی که درودگران بیشتر از جنبه های اخلاقی ملزم به حفاظت و استفاده از چوب و ضایعات آن گردند از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.
  کلیدواژگان: اخلاق حفاظت، درودگران، ضایعات چوب
 • داود کیاکجوری*، شهربانو اسحاق تیموری صفحه 59
  زمینه
  بحران نظام ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، عدم استقرار آنها و تفاوت بین حرف و عمل کمتر مورد توجه سازمان ها قرار می گیرد و در نهایت منجر به نارضایتی مشتریان می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین ابعاد اخلاق کار حاکم و اخلاق کار کلامی در سازمان های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، انجام گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. این تحقیق شامل دو جامعه آماری بود: جامعه اول، کارکنان سازمان های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران بودند (204 نفر) که تمامی آنها به عنوان نمونه اول انتخاب شدند. و جامعه دوم ارباب رجوعان این سازمان ها بودند که با نمونه گیری تصادفی 250 نفر آنها به عنوان نمونه دوم انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه، و برای وزن دهی ابعاد از روش آنتروپی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد: بین نظرات کارکنان و ارباب رجوع در مورد پایبندی به اصول اخلاق کار کارمندان (روابط سالم، دلبستگی به کار، جدیت در کار، ابتکار عمل و چالش پذیری)، تفاوت معنادار وجود دارد. در بعد چالش پذیری شکاف بیشتری دیده می شود. همچنین، برای ارباب-رجوعان و کارمندان انجام وظیفه، بیشتر از روابط دوستانه اهمیت دارد.
  نتیجه گیری
  قضاوت ارباب رجوعان بر شکاف بین نظرات کارکنان و ارباب رجوعان در مورد رعایت اصول اخلاقی موثر است. براین اساس توجه به خواسته های ارباب رجوع اهمیت زیادی دارد. همچنین، حمایت کامل مدیریت از برنامه های اخلاقی، تشویق کارکنان و وجود سیستم ارزیابی عملکرد دقیق و منظم، از عوامل اجرای موفقیت آمیز برنامه های تقویت اخلاق کاری در سازمان به شمار می رود.
  کلیدواژگان: اخلاق کار کلامی، اخلاق کار حاکم، مدل های اخلاق کار
 • ابوالفضل قاسم زاده*، تقی زوار، روح الله مهدیون، ادیبه رضایی صفحه 69
  زمینه
  ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش های اخلاقی جست وجو کرد. در این بین، توجه به اخلاق حرفه ای و پیامدهای آن، از اساسی ترین موضوع های پژوهشی در حوزه های سازمانی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف؛ بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی با توجه به اثر میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری شکل گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مرد و زن شاغل به تحصیل شهر جوانرود به تعداد 550 نفر در سال تحصیلی 93-1392 بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های معیارین اخلاق حرفه ای، پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته فرهنگ خدمتگزاری جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که؛ اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی و فرهنگ خدمتگزاری دارای رابطه مثبت و معنی دار است. همچنین، نتایج نشان داد که؛ رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی فردی، از طریق فرهنگ خدمتگزاری، میانجی گری می شود. اما، نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری در رابطه بین اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی تایید نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ اخلاق حرفه ای به طور مستقیم باعث افزایش سطح مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در معلمان می شود. همچنین، اخلاق حرفه ای باعث تقویت فرهنگ خدمتگزاری می شود و سپس فرهنگ خدمتگزاری زمینه تقویت و بهبود پاسخگویی فردی معلمان را در محیط آموزشی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، فرهنگ خدمتگزاری، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی فردی
 • محسن علیزاده ثانی*، مهرداد مدهوشی، لیلا محبی صفحه 77
  زمینه
  مرور ادبیات مدیریت و سبک های رهبری، پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که؛ پایبندی به ارزش های اخلاقی، مشخصه رهبرانی با اثربخشی بالا است. این رهبران از طریق رفتارهای اخلاقی با کارکنان خود، آنها را ترغیب به بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی می-کنند. یکی از این رفتارهای های اخلاقی صداقت است که اغلب با اصطلاحاتی مانند اخلاقیات، درستکاری و وفاداری همپوشانی دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صداقت رفتاری رهبر با اثربخشی رهبری از نگرش کارکنان به اجرا درآمد.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران بوده که در سال 91 به خدمت اشتغال داشتند (629 کارمند) که از بین آنها 294 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های صداقت رفتاری و اثربخشی رهبری استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد: بین صداقت رفتاری رهبر و اثربخشی رهبری از دیدگاه کارکنان رابطه مستقیم و معناداری با ضریب همبستگی 83 /0 وجود دارد.
  نتیجه گیری
  رهبران و مدیران در سازمان ها باید نقش صداقت رفتاری شان در حمایت و تحقق اهداف سازمانی توسط کارکنان را مدنظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: صداقت رفتاری، اثربخشی، رهبری
 • محمد موسوی، احمد عربشاهی کریزی* صفحه 86
  زمینه
  هر سازمانی در تلاش برای دستیابی به تعالی سازمانی است و یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی بر آن تاکید شده است، نقش اخلاق در دستیابی به تعالی سازمانی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق و تعالی سازمانی و طراحی و تبیین الگویی راجع به نقش اخلاق در تعالی سازمانی، طراحی شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان موسسه های آموزش عالی شهر مشهد بود. که از میان آن نمونه ای به حجم 200 نفر، به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها، علاوه بر آمار توصیفی جهت تلخیص و طبقه بندی داده ها، از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به مقادیر t بدست آمده تمامی فرضیه های پژوهش تایید شدند. پس از انجام اصلاحات و دستیابی به الگویی نهایی با توجه به مقادیر مربوط به برازش، نتایج نشان دادند که؛ مدل از برازش و قدرت تبیین خوبی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل ها نشان دادند که؛ بین اخلاق و تعالی سازمانی رابطه مستقیم، مثبت و معنی داری برقرار می باشد. نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ها و تعالیم دینی موید این است که رعایت اخلاق در عمل و نهادینه ساختن آن در سازمان آثار مادی و معنوی بسیاری جهت کمال و تعالی به ارمغان می آورد.
  کلیدواژگان: اخلاق مدیریت، اخلاق سازمانی، تعالی سازمانی
 • شعبان نجف پور* صفحه 97
  زمینه
  رسان ها، به عنوان یک نهاد اجتماعی و مدنی، همواره از عوامل و متغیرهای مهم در بحث نظارت برمحیط و حراست از آن بوده اند. این پژوهش، با هدف بررسی موانع و چالش های پیشروی رسانه، بر اساس ابعاد و شاخص های رسانه در نظام ملی درستکاری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رویکرد جامع و نوین مبارزه با فساد انجام گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه پژوهش متشکل از مدیران مسئول و سردبیران ارشد رسانه ها، مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی و متخصصان و صاحب نظران حوزه حقوق رسانه ها و مطبوعات در کشور بودند که از میان آنها 15 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و گفتگوهای غیررسمی با شرکت کنندگان در تحقیق بوده است. داده های حاصل از آنها با استفاده از روش تحلیل محتوا (تحلیل کیفی داده ها)، تحلیل و مقوله بندی شده اند.
  یافته ها
  چالش های اساسی اخلاق رسانه ای در ایران را می توان به طور خلاصه به صورت زیر بر شمرد: دولتی بودن رسانه ها، نامشخص بودن حدود عمل رسانه ها و خطوط قرمز، ابهام در قوانینی مربوط به حقوق رسانه ها، هزینه بر بودن فعالیت ها، عدم دسترسی آزادنه به اطلاعات، تعامل نادرست سازمان ها با رسانه ها، فقدان تخصص و اشراف علمی خبرنگاران.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ موانع فراروی رسانه ها در ایران در قالب موانع چهارگانه (قانونی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی) قابل طرح است. از نظر مصاحبه شونده ها موانع سیاسی تاثیر قابل توجهی در شکل گیری سایر موانع دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق، رسانه، نظام ملی درستکاری
 • رضا شجیع*، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری صفحه 106
  زمینه
  تصمیم گیری اخلاقی به عنوان شکل سازمان یافته تامل اخلاقی، به منظور حل تعارضات اخلاقی بوده و از عناصر ضروری در حوزه ورزش محسوب می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران و شناسایی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، همگی بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 90-91 بودند (N=396) که تعداد 162 بازیکن از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید سپاسی، فولاد خوزستان، شاهین بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلی، نفت آبادان، پیکان، پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری؛ در مرحله انتخاب تیم ها، در دسترس و سپس در مرحله انتخاب بازیکنان به صورت تمام شمار تعیین گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (DPSQ-Iran) بود که به منظور جمع آوری اطلاعات در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. در نهایت، جهت برازش الگو و مشاهدهء ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با تصمیم گیری اخلاقی از تحلیل مسیر و جهت مقایسه تصمیم گیری اخلاقی و خرده مقیاس های آن به تفکیک تیم ها از تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی داری (p<0.05) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که؛ تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در وضعیت متوسط و نامطلوبی قرار داشته و بیشتر بازیکنان با وجود آگاهی های اخلاقی از قضاوت و مسئولیت پذیری اخلاقی کمی برخوردار هستند. ضمن اینکه یافته ها ارتباط برخی عوامل جمعیت شناختی مانند: تجربیات فردی، شغلی و حرفه ای را بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان تایید کردند.
  نتیجه گیری
  برپایه یافته های پژوهش؛ استعدادیابی و پرورش فنی، اجتماعی و رفتاری بازیکنان شایسته از سنین پایه و همچنین، مهندسی اخلاقی تجربه های فردی، شغلی و حرفه ای آنان، ممکن است منجر به بهبود وضعیت اخلاقی فوتبال ایران شود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی، وضعیت دشوار اخلاقی، عوامل جمعیت شناختی، بازیکنان لیگ برتر، فوتبال
|
 • M. Malmir*, M. Khanahmadi, D.D. Farhud Page 1
  Background
  Happiness is a common discussed factor in positive psychology and it leads to most studies in variable areas. One part of happiness assigned to consideration of the relation between happiness and ethics. Scientists focus more on effects of ethics on emerging happiness. Theories of happiness include two viewpoints: Hedonism and Eudemonism. Theories that discussed the relation between happiness and ethics divided into three Categories: Ethics oriented, Result oriented, Act oriented. In experimental research, the relation between ethical factors (i.e altruism, kindness) and happiness considered. This study aim to find an answer to this question: Are happier people more ethical?
  Conclusion
  according to literature and experimental researches, it can be resulted that there is a positive relation between happiness and ethical behaviors. Happy people act more ethical. Also, it can be said that ethical behavior increase happiness. Therefore, there is a circle between happiness and ethics. Happy people act more ethical and ethical behavior increase happiness.
  Keywords: Happiness, Positive Psychology, Ethics
 • A. Nargesian*, A. Pirannejad Page 10
  Background
  Inquiry starts with an overview of general approaches to ethics management. The ethical end of public administration is implementing public interests. The article discusses the shifting conceptualization of Public interests and ethics management in light of changes in the patterns of public administration in the literature of public administration. It argues that this shift can be related to the structural changes that have taken place in politics and public administrations from the late 1980’s to the present.
  Conclusion
  Findings of this study explains that ethics management system and public interests in old public administration compatible with law, in new public management with rules and accumulations of individual interest and in new public services with discourse around shared values. If public management and ethics management are harmonized, the integration of ethics into public service will be more successful.
  Keywords: Public Service Ethics, Patterns of Public Administration, Ethics Management, Public Interests
 • S. Kian, Poor* Page 21
  Background
  Impact of ethics on business is an important factor that its role in economic development attended by scientists, especially Islamic scientists. In order to achieve development, the importance of corruption, violence and poverty of nations that result from immorality in economic, is highlighted. Fundamental improvement of corruption, violence and poverty of nations is possible by connection between economic ethics and business ethics. The present study attempts to answer the question; during four recent decades, Why some countries have made great strides on the path of economic growth and development and have achieved remarkable success in the field, while many other countries are more or less at his ex-situation.
  Results
  Two factors determined as preventing factors in economic development: corruption and local unending violence and war. Results show that economic ethics and business ethics have significant influence on economic development.
  Keywords: Economic Ethic, Economic Development, Business Environment
 • S. Samadi, F. Abbasi*, S. Jalalzadeh Page 30
  Background
  Nowadays, the role of scientific publications in the development of countries is crucial and significant. So, most people and organizations try to increase the number of scientific publications to promote their national and international level. In this case, it is possible to ignore the standards and ethical issues in writing and publishing of scientific literature. This, especially in the medical field, sometimes has been found to cause irreparable damage to the scientific prestige of the scientific community. In this study, each of the scientific misconducts considered and provided some strategies to prevent of this phenomenon.
  Conclusion
  The main issues that were discussed include authorship (ghost and guest authors), plagiarism, overlapping publications (duplicate submission, redundant publication), data fabrication and falsification and conflict of interest. At the end, Duties and Responsibilities of Medical Journal Editors are presented to prevent the occurrence of these misconducts.
  Keywords: Scientific Publications, Ethical Issues, Scientific Misconduct
 • B. Banimahd*, N. Pashmitabar Page 41
  Background
  Accounting students should be honest in all aspects of their education such as assignments and research. They should follow ethical criteria. Professional associations emphasis on teaching of ethics in accounting student's curriculum. The objective of this study is to specify effect of Machiavellian characteristic on cheating between accounting students.
  Methods
  This research is a descriptive-correlation survey. Population of this study includes all B.A. accounting students of Islamic Azad University. The sample of this research has been included 233 students. Data are collected by using questionnaire. Data analyzed by using Ttest, Pearson correlation and multiple regressions.
  Results
  Results of the study show that there is a direct relationship between cheating and Machiavellianism. Gender, level of interest in discipline and age are effective factors on cheating. Gender has a direct relation with cheating; it means that when student is a boy then cheating is increasing. But, level of interest in discipline and age has a negative relation with cheating. Variables such as occupation, married situation, type of diploma and grade point average have not any significant relation with cheating.
  Conclusion
  If the results can be generalized to the whole country, it can be mentioned as a serious educational and ethical problem. The results of this study attract higher education policy makers to do fundamental action about teaching profession’s ethics in terms of accounting student’s education.
  Keywords: Cheating, Student, Machiavellianism, Ethics
 • M.R. Mahboobi*, M. Zare, F. Shamloo Page 49
  Background
  Human enjoyment from conservation ethics has an important role in treating with natural environment and its subhuman portions such as wood. This research is attempted to analyze carpenters, wood protection ethics in Gorgan province.
  Methods
  This research is a descriptive survey. The target populations in the study consist of 140 managers in carpentry units. Using systematic random sampling procedure and Krejcie and Morgan table, 106 managers were selected and interviewed using a questionnaire. The data resulted from this procedure was analyzed using SPSS software.
  Results
  Results show that majority of carpentry managers have a comparatively propitious attitude about wood protection. Factor analysis of carpenters, wood protection ethics loaded to 8 extracted factors that totally explained 67% of the total variance. These factors named as sustainability, preservation, conservation, sustainable development, law, policy making, waste valuation and stewardship.
  Conclusion
  Comparatively, propitious attitude about wood protection among carpenters indicate that they are ready to cooperate in protection of wood and respect to related ethics. Therefore, training of carpenters for using wood and waste and respecting ethics is suggested by this study.
  Keywords: Conservation Ethics, Carpenters, Wastage, Wood
 • D. Kiakojoori*, S. Es, Hagh Nimvari Page 59
  Background
  The crisis of values system and social norms, lack of their establishment and the difference between oral and actions are less considered by organization that it leads to customer's dissatisfaction. Thus, this research has been done with the goal of examination of gap between the exits work ethics and oral work ethics in Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Mazandaran Province.
  Methods
  This study is a descriptive survey. Populations of this study include all employees of social welfare of Mazandaran and all clients of this organization. The sample consists of 149 employees of 204 and 202 clients of 250. In order to analysis the data, comparing two independent population test and analysis of variance (ANOVA) and entropy has used for weighting of dimensions.
  Results
  Results show that there is a significant difference between viewpoints of staff and clients about binding of work ethics (Considerate, Dependable, Ambitious, and initiative and challenges acceptance). There is a greater gap in challenge Acceptance aspect. Also Ambitious for clients and employees is more important than friendly relationships.
  Conclusion
  The judge of the clients influence on the gap between views of staff and clients. Therefore, it is important to consider clients demands. Also, Successful implementation factors of programs for improving work ethic in the organization including: full support of ethical programs by management, Encourage employees and existence of exact and regular operation evaluation system in the organization.
  Keywords: Existent Work Ethics, Oral Work Ethics, Work Ethics Models
 • A.Ghasemzadeh*, T. Zavvar, R. Mahdiuon, A. Rezaee Page 69
  Background
  The root of the managers and teacher's behavior and activities is the ethical and moral values. Hence, considering professional ethics and its effects is among the most fundamental research topics in organizational areas. Accordingly, the present paper has attempted to investigate the role of professional ethics on social responsibility and individual accountability with considering the mediating role of serving culture.
  Methods
  Research method of study is descriptive – correlation. The statistical population of this study included all male and female teachers (N=550) of Javanrood city in the educational year of 2013-2014. For data gathering in this study, a sample comprising 200 teachers in Javanrood city was selected by using stratified random sampling. The data were collected through standard questionnaires of professional ethics and social responsibility and a researcher made questionnaire of serving culture. To assess the relationships between Latent and measured variables in conceptual model, the Structural Equation model was utilized.
  Results
  Results indicate that professional ethics has a positive and significant relation with social responsibility, accountability, and serving culture. The results, also, show that the relationship between professional ethics and individual accountability is mediated by serving culture. But, the mediating role of serving culture in the relation of professional ethics and social responsibility was not confirmed.
  Conclusion
  The results of this study hold out that professional ethics directly improves teacher's social responsibility and individual accountability. Individual accountability, also, strengthens teacher's serving culture. As a result of improved serving culture in an educational setting, we will have teacher's strong individual accountability. Keywords:
  Keywords: Professional Ethics, Serving Culture, Social Responsibility, Individual Accountability
 • M. Alizadeh, Sani*, M. Madhoshi, L. Mohebbi Page 77
  Background
  The literature review of management and leadership styles lead the researchers to believe that commitment to moral values is a trait of leaders with high effectiveness. These leaders through ethical behavior with their employees motivate them to improve their performance and achieve organizational goals. With this background, the aim of this study is to examine relationship between the behavior integrity of leader whit leadership effectiveness of the attitude of the employees.
  Methods
  This study is a descriptive and correlative survey. Population of study includes all employees of Agriculture Bank. The sample of this research includes 249 people from 629 employees in 2012. The variables measured by questionnaires of Behavioral Integrity (BI) and Leadership Practices Inventory (LPI). Pearson correlation coefficient and Regression analysis used for analyzing data.
  Results
  Findings show that between behavioral integrity of leaders and effectiveness of attitude of the employees, there is significant and positive relationship whit correlation coefficient 0/83.
  Conclusion
  Leaders and managers in organizations should recognize the role of behavioral integrity for supporting and accomplishing organizational goals by employees.
  Keywords: Behavioral Integrity, Effectiveness, Leadership
 • M. Mosavi, A. Arabshahi* Page 86
  Background
  Each organization is trying to achieve organizational excellence. One factor that has been emphasized in various studies and religious approach is the role of ethics in achieving organizational excellence. The goal of this study was to present a model based on role of ethics in organizational excellence.
  Methods
  Method of this research is descriptive - correlation. Population of this research is higher education institutes in Mashhad. Among all, 200 subjects selected randomly. Data categorized according descriptive mathematics and analyzed by structural equation model.
  Results
  Based on the values of "t", it can be said that all the hypotheses of the research have been approved. According to the final model, it can be said that the model has a powerful explanatory.
  Conclusion
  Results show that the relationship between ethics and excellence is directly, positive and significant. The results of this study, other studies and religious values confirmed that the implementation of ethics in practice and institutionalize ethics in the organization can bring a lot of material and spiritual consequences.
  Keywords: Management Ethics, Organizational Ethics, Organizational Excellence
 • S. Najafpour* Page 97
  Background
  Media as social and legal system, always attended in monitoring and protecting of environment. This study aims to investigate the barriers of media, based on the dimensions and indicators of media in national integrity system of Islamic Republic of Iran, as a new approach has been done to combat corruption.
  Methods
  This study is conducted within the qualitative framework. Population of the study includes all the G.I.O, managers of sectors, journalists and experts of media. Thus 15 subjects were selected. Data collected by semi-structure interview and analyzed by qualitative analysis methods.
  Results
  The main challenges of media ethics can be briefly outlined as follows: state media outlets, uncertainty about action and red tape, ambiguities in legislation concerning the media, self-censorship, being costly of activities, lack of free access to, incorrect interaction of organizations with the media, lack of expertise and knowledge journalists.
  Conclusion
  The results show that the obstacles facing the media in the form of four barriers (legal, political, economic and institutional) may be introduced. From the perspective of interviewees, the political barriers had a significant effect on the formation of other barriers.
  Keywords: Ethics, Media, National Integrity System
 • R. Shajie*, H. Kouzechian, M. Ehsani, M. Amairi Page 106
  Background
  Decision making as an organized form of ethical thinking is used as a mediator in solving ethical struggles. The goal of this study is, investigating the condition of ethical decision making in players of premier league and determining its related demographic factors.
  Methods
  Research method of present study is descriptive- correlation. Population of study included all soccer players of Iranian premier league in 2012-2013(N=396). From all, 162 soccer players selected from 11 teams as a sample. The Dilemmas in Professional Soccer Questionnaire (DPSQ) was performed for gathering data. Finally, data analyzed by one-way variance analysis (p<0.05) and path analysis.
  Results
  Findings showed that ethical decision making of players had an unfavorable condition and most of players had a low responsibility and judgment, consciously. In addition, findings showed a significant relation between demographic factors (individual, professional and occupation experiences).
  Conclusion
  According to results, determining and growing talented players and managing their individual, professional and occupational ethical experiences may be lead to improving ethical conditions in soccer players.
  Keywords: Ethical Decision Making, Ethical Dilemma, Demographic Factors, Football, premier league players