فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 18 (پیاپی 29، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فراوانی و پراکنش گونه های فیتوپلانکتونی دارای پتانسیل تشکیل شکوفایی های مضر در سواحل جنوب شرقی ایران
  گیلان عطاران فریمان، سلیم شریفیان صفحات 1-10
  شدت، تناوب و گسترش جغرافیایی شکوفایی های مضر فیتوپلانکتونی در تمام مناطق ساحلی دنیا رو به افزایش است. سواحل جنوبی ایران هم از دیگر مناطق ساحلی دنیا مستثنی نیست. مطالعه حاضر به منظور بررسی پراکندگی، شدت، تناوب و تراکم گونه های با پتانسیل تشکیل شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی در طول سواحل جنوب شرقی انجام شد. نمونه برداری آب از اواخر فروردین 1388 تا آخر شهریور 1388 هر دو هفته یک بار از 8 ایستگاه انجام شد. در این بررسی در مجموع 54 گونه فیتوپلانکتونی شناسایی و تراکم سلولی آن ها در هر ایستگاه تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد که از کل گون ه های شناسایی شده، 22 گونه با پتانسیل تشکیل شکوفایی های مضر در سواحل جنوب شرقی ایران حضور دارند. از بین گونه های مضر شناسایی شده که سبب ایجاد شکوفایی در دریای عمان میشوند اشاره کرد که در اغلب ایستگا ه ها، قبل از وقوع طوفان های مانسون Cochlodinium polykrikoides می توان به گونه جنوب شرقی، کشند سرخ ایجاد کرده است. حداکثر تراکم سلولی این گونه در آخر اردیبهشت 1388 در طول دوره 6× با حداکثر تراکم 106 Gymnodinium sp. 1/9 سلول در لیتر تعیین گردید. بعد ازمانسون گونه × نمونه برداری 107 سلول در لیتر در آخر شهریور 1388 از گونه های عامل شکوفایی پلانکتونی بوده و بیشتر در ایستگاه های غربی چابهار حضور داشت.
  کلیدواژگان: شکوفایی، فیتوپلانکتون مضر، دریای عمان، فراوانی، پراکنش
 • بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
  وحید لقمانی جهرمی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، حسین پاشا زانوسی صفحات 11-19
  در این پژوهش عملکرد پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. پری بیوتیک ایمنوژن در 4 سطح 05/0، 1/0، 15/0 و 20/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد پری بیوتیک برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی 54/0±76/13 گرم در 3 تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه، وزن نهایی ماهیان تغذیه شده با 1/0، 15/0 و 2/0 درصد پری بیوتیک به صورت معنی داری (05/0P<) بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود. ضریب تبدیل غذایی در تمام تیمارهای تغذیه شده با پری بیوتیک به صورت معنی داری (05/0P<) پایین تر از ماهیان گروه شاهد بود که در تیمار 15/0 کمترین مقدار را دارا بود. ضریب رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با پری بیوتیک بیشتر از گروه کنترل بوده است (05/0P<) همچنین تفاوت های معنی داری در پارامترهای تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفیل بین ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی پری بیوتیک و گروه شاهد وجود داشت (05/0P<). در آنالیز تقریبی لاشه، میزان پروتئین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد و بیشترین مقدار هم در تیمار 1/0 درصد مشاهده شد. میزان چربی و خاکستر لاشه هم به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و کمترین میزان، در تیمار 15/0 درصد مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان دهنده ی این است که افزودن پری بیوتیک ایمنوژن به میزان 2/0-15/0 درصد دارای اثرات مثبتی بر شاخص های رشد، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان است.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، پری بیوتیک ایمونوژن، رشد، پارامترهای خونی، ترکیب لاشه
 • اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه ای جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis بر برخی شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی بدن ماهی بنی انگشت قد Mesopotamichthys sharpeyi (Günther، 1874)
  رضا سلیقه زاده، وحید یاوری، سید محمد موسوی، محمد ذاکری صفحات 21-27
  اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه ای اسپیرولینا بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. اسپیرولینا در سطوح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به جیره غذایی پایه افزوده شد. غذادهی طی دوره پرورش در حد سیری و 2 بار در روز انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وزن نهایی و افزایش وزن بدن در تیمار 10% در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<)، در حالی که از نظر نرخ رشد ویژه و ضریب چاقی، اختلاف معنی داری را با گروه کنترل نشان ندادند (05/0P>). شاخص های تغذیه ای ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده پروتئین در تیمار 10% نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<). نتایج نشان داد که اگرچه استفاده از جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی تاثیری بر میزان چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و انرژی کل لاشه ندارد، اما میزان پروتئین لاشه در تیمار 10% (12/0±07/14درصد) نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (05/0P<). بر اساس نتایج این تحقیق اضافه کردن مکمل غذایی اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی بنی انگشت قد در سطح 10 درصد باعث بهبود وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی و میزان پروتئین لاشه این گونه می شود.
  کلیدواژگان: Spirulina platensis، افزایش وزن، ترکیب بیوشیمیایی، ماهی بنی
 • پراکنش رده های بی مهرگان کفزی در منطقه ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب های اطراف با تاکید بر تاثیر عوامل محیطی
  فاطمه امینی یکتا، همیرا آگاه، فاطمه آقاجان پور، ابوالفضل صالح، مهشید جلیلی، مریم حکمت آرا، پروین صادقی، جهانگیر واجد سمیعی، محمد علی حمزه صفحات 29-37
  به منظور تعیین پراکنش رده های بی مهرگان کفزی در منطقه ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب های اطراف، از نمونه های بی مهره طی دو مرحله در ماه های اردیبهشت و آذر 1391 نمونه برداری شد. نمونه برداری از 9 ایستگاه از منطقه ی پزم تا رمین با استفاده از گرب ون وین 250 سانتی متر مربعی صورت گرفت. نمونه های به دست آمده به طور عمده به 7 گروه دوکفه ای ها، شکم پایان، ناوپایان، پرتاران، خارداران، مارسانان و سخت پوستان عالی تقسیم شدند. این رده ها، در هر دو نوبت نمونه برداری در ایستگاه رمین کمترین گروه ها حضور داشتند. بیشترین فراوانی کفزیان در نمونه برداری اول در منطقه ی پزم و در نمونه برداری دوم در کنارک مشاهده شد. همچنین بر اساس شاخص شانون (55/1) و سیمپسون (1) بیشترین تنوع در نمونه برداری اول در ایستگاه اول کنارک به دست آمد، در حالی که در نمونه برداری دوم، ایستگاه دوم تیس و ایستگاه رمین به ترتیب بیشترین مقدار شاخص شانون (64/1) و سیمپسون (04/1) را به خود اختصاص دادند. اگرچه با استفاده از آزمون غیر پارامتری Kruskal- Wallis، اختلاف معنی داری بین فراوانی کفزیان در ایستگاه های مختلف و همچنین بین دو نوبت نمونه برداری به دست نیامد (05/0P>)، اما نتایج آزمون nMDS و آنالیز خوشه ای نشان دهنده ی ایجاد سه گروه مجزا بین ایستگاه اول واقع در تیس، ایستگاه رمین و سایر ایستگاه ها در نمونه برداری اول و دو گروه مجزا بین ایستگاه رمین و سایر ایستگاه ها در نمونه برداری دوم بود. با توجه به نتایج آنالیز CCA، جنس بستر مهم ترین عامل در پراکنش گروه های جانوری کفزی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: زیر جزر و مدی، کفزیان، تنوع زیستی، عوامل محیطی، خلیج چابهار، دریای عمان (مکران)
 • تاثیر جایگزینی پودر ضایعات مرغ بجای پودر ماهی بر روند رشد، سامانه ی ایمنی، شاخص های خونی و آنزیم های کبدی فیل ماهی(Huso huso) انگشت قد
  میرحامد سیدحسنی، داوود طالبی حقیقی، محمدعلی یزدانی ساداتی، حمیدرضا پورعلی، هوشنگ یگانه صفحات 39-51
  جهت بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی در جیره غذایی فیل ماهی،6 جیره غذایی بر پایه پودر ماهی (حاو ی 45 درصد پروتئین و20 مگاژول انرژی در کیلوگرم) ساخته و پودر ضایعات مرغ در سطوح 0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد (PBM0، PBM20، PBM40، PBM60، PBM80، PBM100) جایگزین آن گردید. 180 عدد فیل ماهی انگشت قد با متوسط وزن (17/0±42/28 گرم) در 6 تیمار (هر تیمار دارای 3 تکرار) در 18 تانک فایبرگلاس به حجم 500 لیتر به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی تا حد سیری تغذیه شدند. در پایان دوره اگرچه آزمایش، اختلاف معنی دار آماری در شاخص های رشد (وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه) ماهیان تغذیه شده با تیمارهای 0، 20، 40 و 60 درصد جایگزینی مشاهده نشد (05/0P>)، اما شاخص های رشد در ماهیان تغذیه شده از جیره هایی که 80 و 100 درصد از سهم پودر ماهی کاسته و پودر ضایعات مرغ جایگزین شده بود به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی تا سطح60 درصد تاثیر سویی بر میزان کل پروتئین (TP)، آلبومین (AL)، تری گلسیرید (TG) و کلسترول (CL) نداشت. همچنین جایگزینی کامل موجب کاهش و یا افزایش معنی دار آنزیم های کاتابولیک (تجزیه) کننده آمینواسیدها در کبد، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) نسبت به تیمار شاهد نگردید، میزان لایزوزیم سرم خون ماهیان تا سطح60 درصد جایگزینی اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان نداد (05/0P>). نتایج حاصل نشان می دهد که جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی تا سطح60 درصد تاثیر منفی بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذا، سامانه ایمنی و آنزیم های کبدی فیل ماهی در مرحله انگشت قد نداشته و منبعی مناسب برای جایگزینی در جیره تجاری فیل ماهی در این دوره به شمار می آید.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، جایگزینی، پودر ضایعات مرغ، رشد، سامانه ایمنی، آنزیم های کبدی
 • مقایسه تغییرات فصلی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در دوکفه ای Mytilaster lineatus و سخت پوست Pontogammarus maeoticusدر دریای خزر
  هانیه نیکوخرد، شیلا صفائیان، عبدالحسین روستائیان، ناهید رحیمی فرد صفحات 53-60
  در این بررسی به تاثیرات فصلی روی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز و پروتئین، در دوکفه ای Mytilaster lineatus و سخت پوست Pontogammarus maeoticus در سال 90-89، در سواحل بابلسر در حاشیه جنوبی دریای خزر، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در مورد دوکفه ای Mytilaster lineatus، بیشترین مقدار میانگین پروتئین (4833/0±461/10 میلی گرم در میلی لیتر) در اواخر فصل زمستان و بیشترین میزان میانگین فعالیت آنزیم استیل کولین استراز (7829/0±635/24 میکرومول در دقیقه در میلی گرم از پروتئین) در اواخر فصل پاییز را نشان داد. در سخت پوست Pontogammarus maeoticus، بیشترین مقدار میانگین پروتئین (6525/0±521/9 میلی گرم در میلی لیتر) در اواخر فصل تابستان و بیشترین میزان میانگین فعالیت آنزیم استیل کولین استراز (518/1 ± 155/25 میکرومول در دقیقه در میلی گرم از پروتئین) در اواخر فصل تابستان سنجش گردید. همچنین نتایج آماری روش آنالیز واریانس یک طرفه، با سطح 05/0 P<اختلاف معنی داری را بین سطوح فعالیت آنزیم استیل کولین استراز و پروتئین معنی داری در هر دو موجود در فصل های مختلف سال را نشان داد. نتیجه ی نهایی نشان دهنده ی این بود که در دوکفه ای Mytilaster lineatus کمترین تنش مربوط به فصول سرد سال و در سخت پوست Pontogammarus maeoticus کمترین تنش مربوط به فصول گرم سال مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: Mytilaster lineatus، Pontogammarus maeoticus، تغییرات فصلی، استیل کولین استراز، پروتئین
 • تعیین اثرات غلظت های مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
  مهرداد سرخیل، غلامرضا رفیعی، باقر مجازی امیری، مهرداد فرهنگی صفحات 61-69
  در این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی، اثرات چهار غلظت مختلف سدیم (2، 14، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) در آب محیط انکوباسیون تخم، بر مقدار جذب و تجمع عناصر معدنی سدیم، کلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. واحد آزمایش، سازگان مداربسته ای (چرخش آب) با ظرفیت 45 لیتر آب بود که جهت انکوباسیون تخم ها، مورد استفاده قرار گرفت. غلظت های مختلف عناصر معدنی (9 عنصر) با اضافه کردن نمک های معدنی آنالیتیک به آب مقطر تهیه گردید. در هر یک از تراف های واحدهای آزمایش، 5/22 گرم تخم تازه لقاح یافته قزل آلای رنگین کمان ریخته شد. دمای آب در طول مدت آزمایش بین10-5/7 درجه سانتی گراد متغیر بود. میزان عناصر سدیم، کلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن در بافت تخم و محیط آب در شروع آزمایش و انتهای آزمایش (مرحله تفریخ تخم) اندازه گیری گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده یون های سدیم و منیزیم در تمامی تیمارها بجز تیمار 2 میلی گرم در لیتر توسط تخم از محیط آب جذب گردیده بودند، درحالی که یون های کلسیم و آهن توسط تخم از محیط آب جذب نگردیده بودند. عنصر مس در تیمارهای 2 و 14 میلی گرم در لیتر توسط تخم از محیط آب جذب گردیده بود و با افزایش مقدار سدیم آب به 50 و 100 میلی گرم در لیتر جذب مس توسط تخم متوقف شده بود. مقدار جذب روی در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نگردید)05/0(P>. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان جذب و تجمع عناصر سدیم، منیزیم و مس در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت تاثیر غلظت سدیم محیط آب و بافت تخم است.
  کلیدواژگان: تخم، قزل آلای رنگین کمان، سدیم، محتویات یونی
 • تعیین فراسنج های رویشی جنگلهای مانگرو حوزه کولقان، تیاب وکلاهی در خلیج فارس
  هنگامه صفا ایسینی، احسان کامرانی صفحات 71-78
  جنگل های مانگرو در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی با وسعت 03/1698 هکتار که حد فاصل عرض جغرافیایی ''10 ̊27 تا ''52 ̊26 شمالی و طول ''23 ̊56 تا ''59 ̊56 شرقی پراکنده شده است، یکی از پنج منطقه حفاظت شده مانگرو در استان هرمزگان است که از اجتماعات خالص و ناهمسال درختان حرا (Avicennia marina) پوشیده شده است. توده مورد بررسی باتراکم 71/1014 اصله در هکتار دارای ارتفاع متوسط 56/77±41/190 سانتی متر با میانگین قطر تنه در محل یقه معادل 03/11±51/10 سانتی متر است. متوسط ارتفاع و قطرتاج درختان نیز به ترتیب برابر با 93/77±74/151 و 07/153± 74/230 سانتی متر اندازه گیری شد. همچنین سطح متوسط تاج درختان معادل 83/9±01/6 مترمربع محاسبه و میانگین تعداد ریشه های هوایی برابر با 69/110±50/197 عدد در مترمربع و ارتفاع متوسط برابر با 84/3 ±24/11 سانتی متر تعیین شد. تعداد برگ های ریخته شده بر بستر رویشگاه نیز 34/119 عدد در متر مربع با متوسط سطح 85/1 ±95/6 سانتی متر مربع تعیین شد. بررسی های آماری نشان داد که بین ترانسکت های مورد بررسی، قطعات نمونه حوزه کولقان در هیچ یک از فراسنج های (پارامترهای) مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند و این رویشگاه از نظر ساختار همگن ارزیابی شد. اگر چه قطعات نمونه دیگر ترانسکت ها درخصوص فراسنج هایی (پارامترهایی) مثل ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطرتاج، سطح تاج و قطرتنه در محل یقه اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد دارند، ولی در فراسنج-هایی (پارامترهایی) همچون تعداد درختان در واحد سطح و درصد پوشش اختلاف نداشته وکل محدوده مورد مطالعه از این نظر همگن است.
  کلیدواژگان: جنگل های مانگرو، درختان حرا، فراسنج های (پارامترهای) رویشی، متغیر مستقل، استان هرمزگان
 • استفاده از پساب ثانویه شهری به عنوان محیط کشت جایگزین برای پرورش ریزجلبک Tetraselmis suecica
  علیرضا افشاری، مازیار یحیوی، میرمسعود سجادی صفحات 79-85
  در این تحقیق قابلیت کشت و پرورش ریزجلبک Tetraselmis suecica در پساب ثانویه شهری و تعیین بهترین غلظت پساب جهت رشد و نیز ارزیابی اثرات پالایشی این ریزجلبک از طریق بررسی میزان حذف ازت و فسفر پساب، مورد تحقیق قرار گرفت. ریزجلبک Tetraselmis suecica در شرایط ثابت آزمایشگاهی با تراکم های یکسان (106×1 سلول در میلی لیتر) در تیمارهای 250 میلی لیتری محتوی حجم های متفاوت پساب شهری (20، 40، 60، 80 و 100 درصد) جهت مطالعه میزان رشد به مدت 21 روز، و نیز با سه تراکم اولیه (105×5 سلول در میلی لیتر به عنوان تراکم پایین، 106×1 سلول در میلی لیتر به عنوان تراکم متوسط و 106×2 سلول در میلی لیتر به عنوان تراکم بالا) در 250 میلی لیتر پساب به منظور بررسی اثرات پالایشی آن به مدت 14 روز پرورش داده شد. اگرچه تعداد سلول ها در همه تیمارها افزایش یافت، اما نرخ رشد در تیمارهای 40 و 60 درصد بیشتر و با نرخ رشد در محیط شاهد (محیط کشت F/2) قابل قیاس بود (05/0P<). همچنین بررسی اثرات پالایشی این ریز جلبک، میزان حذفی برابر با 80% درصد نیترات و 8/71% درصد فسفات و 3/56% نیتریت را از پساب تحت آزمایش نشان داد. لذا می توان جهت پرورش ریزجلبک تتراسلمیس سواسیکا، از پساب ثانویه شهری به عنوان محیط کشت جایگزین استفاده نمود. همچنین توانایی این ریزجلبک در کاهش ازت و فسفر پساب امکان کاربرد آن را جهت تصفیه پساب ها نشان می دهد، به طوری که تراکم های بالاتر میزان حذف ازت و فسفر بیشتر و نتایج رضایت بخش تری را حاصل نمودند.
  کلیدواژگان: ریزجلبک تتراسلمیس سواسیکا (Tetraselmis suecica)، تراکم سلولی، حذف نیتروژن و فسفر، پساب ثانویه شهری
 • تعیین منشا هیدروکربن ها در رسوبات سطحی جنگل های مانگروی بندرخمیر
  زهره ابراهیمی سیریزی، علیرضا ریاحی بختیاری صفحات 87-97
  خلیج فارس یکی از بدنه های مهم آبی دنیاست که از نظر تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی به شدت توسعه پیدا کرده است. با توجه به اینکه هیدروکربن ها ممکن است سبب اثرات متنوعی بر روی زندگی آبی و کنارآبی شوند؛ مدت طولانی است که پایش هیدروکربن ها در رسوبات مطرح شده است. در مطالعه حاضر میزان و منشا هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک در هفت نمونه رسوب سطحی جمع آوری شده از جنگل های مانگروی بندرخمیر مورد بررسی قرار گرفت. استخراج نمونه ها با دستگاه سوکسله و حلال دی کلرومتان انجام و نمونه ها با دستگاه GC-MS آنالیز شدند. 23 ترکیب PAHs و آلکان های نرمال محدوده کربنی (n-C14-n-C33) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین غلظت کلی برای آلکان های نرمال برابر با 354 ±1644 μg/g و برای PAHs برابر با 503±1394 ng/g (وزن خشک) به دست آمد. جنگل های مانگروی درصد بالایی از هیدروکربن های سبک وزن داشتند. نسبت های تشخیصی برای تعیین منشا هیدروکربن ها استفاده شد که همه آنها یک منشا نفتی را مورد تایید قرار دادند.
  کلیدواژگان: جنگل های مانگرو، هیدروکربن، بندرخمیر، آلودگی نفتی، آلکان های نرمال، هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
 • ویژگی های رسوب شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحل و بستر خلیج گواتر، جنوب خاوری ایران
  عزیزاله بزی، محمد بومری، حمید رضایی صفحات 99-110
  برای بررسی خصوصیات رسوب شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحل و بستر خلیج گواتر در جنوب خاوری ایران، تعداد 14 نمونه رسوب سطحی در تابستان 1388 برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان داد که رسوبات ساحلی از نظر دانه بندی در حد ماسه و رسوبات خلیج دانه ریزتر و در محدوده ی سیلت و رس قرار می گیرند. بر این اساس، 7 نوع رسوب شناسایی گردید. کانی های تشکیل دهنده رسوبات، علاوه بر اجزای آواری حاوی سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی و خرده های رسوبی برجا و نابرجا، مجموعه ای از کانی های کوارتز، کلسیت، فلدسپار، اکسیدهای آهن و کانی های رسی هستند. نقشه های ژئوشیمیایی فلزات سنگین نشان داد که بیشترین غلظت این عناصر مربوط به رسوبات ساحلی پسابندر است که در آن غلظت عناصر آهن، منگنز، سرب، روی و کروم به ترتیب 15/3، 53/2، 35/1، 24/4، و 100 برابر عیار طبیعی آنها در محدوده مورد مطالعه است. ضرایب همبستگی مبین نقش زیاد کلوئیدها شامل هیدروکسیدهای آهن و منگنز و کانی های رسی در تحرک فلزات سنگین محدوده مورد مطالعه است. همبستگی زیاد عناصر کروم، منیزیم، نیکل و آهن نشان داد که یکی از منابع این عناصر در خلیج گواتر هوازدگی سنگ های افیولیتی توسط رودخانه باهوکلات و انتقال این عناصر به دریا است.
  کلیدواژگان: خلیج گواتر، رسوب شناسی، ژئوشیمی، ساحل، بستر
 • طراحی دستگاه مبدل انرژی امواج (پلامیس) بر اساس مشخصات امواج در منطقه ی چابهار
  اکبر محمدی احمر، کیوان یزدانی، سیدمصطفی سیادت موسوی، سیدمحمد طاهری صفحات 111-119
  با مطالعه و بررسی نیروهای اعمالی از طرف امواج خطی، یک دستگاه جاذب انرژی امواج به نام پلامیس به منظور تولید الکتریسیته طراحی گردید. اساس کار این دستگاه بر مبنای حرکت دورانی بازوها و تبدیل این حرکت به حرکت خطی پیستون ها در داخل سیلندر و ایجاد فشار در یک مدار هیدرولیکی است که نتیجه آن تولید برق متناوب بدون تغییر فرکانس است. در این کار طراحی های مختلفی برای مشخصات امواج در منطقه ی چابهار انجام شد که در حالت بهینه می توان به توانی حدود 16 کیلووات دست یافت.
  کلیدواژگان: انرژی امواج، پلامیس، منطقه ی چابهار، تولید الکتریسیته
 • ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه های کانتینری (مورد کاوی بندر شهید رجایی)
  منصور کیانی مقدم، جعفر سیاره، محمود منصوری رودی، حمیدرضا تهمک صفحات 121-132
  پایانه های کانتینری به علت فعالیت های شبانه روزی، شرایط محیطی، توسعه ی فن آوری و افزایش شرایط، زمینه ها و عوامل عدم اطمینان با خطرات زیادی روبرو هستند که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، می توانند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را ایجاد کنند. امروزه روش های متعددی جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها مورد استفاده قرار می گیرند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ریسک عملیات جابه جایی کانتینرها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن با استفاده از تئوری فازی است. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که خطر بالقوه تصادف کشنده کانتینر باکشنده (های) دیگر و تجهیزات دیگر به عنوان خطری که دارای سطح ریسک بحرانی است معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، بندر شهید رجایی، Fuzzy FMEA، عملیات جابه جایی کانتینر
 • برآورد قیمت بهینه ورودی گردشگران پارک ملی نایبند در راستای توسعه پایدار مناطق حفاظت شده
  شیما مدنی، سعیده خالقی صفحات 133-139
  اگرچه ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی، راه حلی برای کاهش فشارهای مخرب بر محیط زیست دریایی بوده است، اما این مناطق می توانند در عین حفاظت و بهبود، منافعی حاصل از گردشگری پایدار نیز به دست آورند. تعیین حق ورودی برای گردشگران این مناطق یکی از راه هایی کسب درآمد برای مناطق حفاظت شده است. در این تحقیق، پارک ملی دریایی نایبند در استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس میزان تمایل به پرداخت ورودی جهت بازدید گردشگران این منطقه، اقدام به محاسبه قیمت بهینه ورودی برای این پارک شده است. بدین منظور تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از طریق پرسشنامه و به روش یک و نیم بعدی به دست آمده است که این مبالغ پیشنهادی به عنوان هزینه ورودی برای بازدید از پارک طبیعی نایبند مطرح شده است و بر اساس نسبت تمایل به پرداخت میزان ورودی پیشنهادی تابع تقاضا تخمین زده شده و میانه تمایل به پرداخت افراد محاسبه شده است. نتایج مبین این است که تعیین نرخ ورودی به میزان 2/1 دلار (معادل 4000 تومان برای سال 93) برای هر فرد می تواند علاوه بر حصول حداکثر درآمد، بخشی از هزینه های ناشی از گردشگری را در این منطقه پوشش دهد و همچنین صرف توسعه و بهبود تنوع زیستی پارک ملی نایبند گردد.
  کلیدواژگان: منطقه حفاظت شده، قیمت گذاری، هزینه ورودی، روش یک و نیم بعدی، تمایل به پرداخت، بوشهر
|
 • Distribution and Abundance of Phytoplankton Species with the Potential of Harmful Bloom in Southeast Coast of Iran
  Gilan Attaran-Fariman, Salim Sharifian Pages 1-10
  Harmful Algal Blooms (HABs) frequency، intensity and geographical extension have been increasing worldwide. The Southern coast of Iran is not different from the other coastal areas. The present study was done to investigate distribution، intensity، and density of phytoplankton species with the potential to form harmful algal bloom along the southeast coast of Iran. The water sampling was carried out every two weeks from late April to late September 2009 in eight different locations. Totally، 54 phytoplankton species identified and their cell density determined in each location. The results showed that among all identified phytoplankton species، 22 species have the potential to form harmful bloom in the southeast coast of Iran; among which Cochlodinium polykrikoides was a bloom former species before southeast monsoon in most locations. Its maximum density was 1. 9×107 cell /L in late May 2009. Gymnodinium sp. with maximum density 6×106 in late September was also a bloom former species after monsoon but more distributed in eastern sites of Chabahar.
  Keywords: Bloom, Harmful algae, Gulf of Oman, Abundance, Dispersion
 • Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
  Vahid Loghmani Jahromi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Hossein Pashazanoosi Pages 11-19
  This experiment was conducted to examine the effect of dietary Immunogen prebiotic on growth، hematological indices and body composition of rainbow trout fingerlings. A basal diet supplemented with 0 (control)، 0. 05، 0. 1، 0. 15 and 0. 2 percent prebiotic to formulate five experimental diets. Each diet was randomly allocated to triplicate groups of fish with initial average weight of approximately 13. 76±0. 54 g. After 8 weeks of feeding trial، fish fed diets with prebiotic showed the highest final weight and SGR، and lowest in fish fed the control diet (P<0. 05). The feed conversion ratio (FCR) was better when the fish were fed with 0. 15 percent prebiotic. There were significant differences in hematological parameters including hematocrit، RBC، WBC، HB، lymphocyte and neutrophil counts in fish fed by dietary prebiotic (P<0. 05). At the end of feeding trial، the fish fed 0. 1% diet showed higher whole body protein. The fish fed with 0. 15% diet exhibited lower levels of lipid and ash. The results suggested that administration of dietary Immunogen at 0. 15-0. 2 percent exerted positive effects on growth، hematological indices and body composition in rainbow trout.
  Keywords: Rainbow trout, Immunogen Prebiotic, Growth, Hematology, Body composition
 • Effect of Different Levels of Dietary Supplementation of Spirulina platensis on Some Growth, Feeding Indices and Body Composition of Benny Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) Fingerlings
  Reza Saligheh Zadeh, Vahid Yavari, Seyed Mohammad Mousavi, Mohammad Zakeri Pages 21-27
  Effect of different levels of dietary supplementation of Spirulina on growth indices and carcass composition of Benny Mesopotamichthys sharpeyi was investigated in an 8 week experimental trial. Dried and powdered spirulina algae in five levels of 0، 2. 5، 5. 0، 7. 5 and 10. 0 % were added to the experimental diet. Experimental fish were fed to satiation twice daily. The results showed significant difference (P<0. 05) in final weight and weight gain of the experimental fish fed 10% supplementary diet compared to control treatment. However، specific growth rate and condition factor did not show significant difference among treatments (P>0. 05). Feed conversion ratio and protein efficiency ratio in 10% treatment showed significant difference (P<0. 05) with control group. Though significant difference (P<0. 05) was observed in whole body protein content between 10% (14. 07±0. 12%) and control treatments، the results showed that various levels of spirulina algae in diet did not affect the fat، ash، moisture، carbohydrate and energy content of the experimental fish. The results indicated that 10% dietary supplementation of spirulina could improve final weight، weight gain، specific growth rate، condition factor and body protein content of Benny fish.
  Keywords: Spirulina platensis, Weight gain, Biochemical composition, Mesopotamichthys sharpeyi
 • Distribution of Subtidal Benthic Invertebrates in Chabahar Bay and Surrounding Waters with Emphasis on the Effects of Environmental Factors
  Fatemeh Aminiyekta, Homeira Agah, Fatemeh Aghajanpour, Abolfazl Saleh, Mahshid Jalili, Maryam Hekmatara, Parvin Sadeghi, Jahangir Vajed Samiei, Mohammad Ali Hamzeh Pages 29-37
  To study the distribution of subtidal benthic invertebrates in Chabahar Bay and surrounding waters، samplings were undertaken on April and December 2012. Nine stations were sampled from Pozm to Ramin by using Van Veen grab (250 cm2). Samples mostly belonged to 7 classes (Bivalvia، Gastropoda، Scaphopoda، Malacostraca، Polychaeta، Echinoidea and Ophiuroidea). Ramin (R1) showed the least number of mentioned classes in both sampling periods. P1 in Pozm and K1 in Konarak showed the most abundant sites in first and second sampling periods، respectively. K1 in Konarak had the highest Shanon (1. 55) and Simpson (1) indices of diversity، while in second sampling T2 in Tiss and R1 showed the highest Shanon (1. 64) and Simpson (1. 04) indices، respectively. Although، Kruskal-Wallis test yielded no significant differences in benthos abundance among different sites and different sampling occasions (P>0. 05)، the results of nMDS and cluster analysis separated T1 and R1 from other sites in first sampling and R1 from other sites in second one. Based on CCA analysis، sediment type had the most effect on benthos distribution. To study the distribution of subtidal benthic invertebrates in Chabahar Bay and surrounding waters، samplings were undertaken on April and December 2012. Nine stations were sampled from Pozm to Ramin by using Van Veen grab (250 cm2). Samples mostly belonged to 7 classes (Bivalvia، Gastropoda، Scaphopoda، Malacostraca، Polychaeta، Echinoidea and Ophiuroidea). Ramin (R1) showed the least number of mentioned classes in both sampling periods. P1 in Pozm and K1 in Konarak showed the most abundant sites in first and second sampling periods، respectively. K1 in Konarak had the highest Shanon (1. 55) and Simpson (1) indices of diversity، while in second sampling T2 in Tiss and R1 showed the highest Shanon (1. 64) and Simpson (1. 04) indices، respectively. Although، Kruskal-Wallis test yielded no significant differences in benthos abundance among different sites and different sampling occasions (P>0. 05)، the results of nMDS and cluster analysis separated T1 and R1 from other sites in first sampling and R1 from other sites in second one. Based on CCA analysis، sediment type had the most effect on benthos distribution.
  Keywords: Subtidal, Benthos, Biodiversity, Environmental factors, Chabahar Bay, Gulf of Oman (Makran)
 • Effect of Replacing Fish Meal with Poultry by Product on Growth Rate, Immune System, Blood on Indices and Liver Enzymes in Fingerling Beluga (Huso huso)
  Mir Hamed Sayed Hassani, Davoud Tallebi Haghighi, Mohamad Ali Yazdani Sadati, Hamid Reza Pourali, Hoshang Yegane Pages 39-51
  In this study، feasibility of replacing fish meal with poultry by product was examined. Six test diet were prepared based on anchovy fish meal (contain 45% protein and 20mj/ kg-1) and poultry by product substituted at levels of 0، 20، 40، 60، 80 and 100%، respectively. 180 fingerling Huso huso were stocked (28. 42±0. 17gr average initial weight) in 18 fiberglass tanks (six treatments and eighteen replicate) and were fed to satiation. At the end of 8 weeks feeding period، there were not significant differences between the final weight، increase body weight and specific growth rate of fish fed to (control)، (PBM20)، (PBM40) and (PBM60) (P>0. 05)، but growth performance were depressed significantly for Huso huso fed PBM80 and PBM100 compared with other treatments (P<0. 05). Replacement of fish meal with poultry by product at level of 60% had not negative effect on total protein (TP)، Albumin (AL)، Triglyceride (TG) and Cholesterol (CL). Also، it was not found any significant increase or decrease in liver catabolic enzymes (Aspartat amino transferase and Alanin Amino Transferase) for fish fed with PBM100 compared to other treatments (P>0. 05). Also، lysozyme were similar between PBM0، PBM20، PBM40 and PBM60 (P>0. 05). The result showed that up to 60% fish meal can be replaced with poultry by product with no adverse effect on growth and feed conversion ratio، immune system، and liver enzymes and is a suitable source for replacement with fish meal for feeding Huso huso in fingerling period.
  Keywords: Huso huso, Replacement, Fish meal, Poultry by product, Growth rate, Immune system, Liver Enzyme
 • The Comparison of Seasonal Variation in Acetylcholinesterase in Bivalvia Mytilaster lineatus and Crustacean Pontogammarus maeoticus in the Caspian Sea
  Haniyeh Nikokherad, Shila Safaeian, Abdolhussain Rostaeyan, Nahid Rahimifard Pages 53-60
  In this study، seasonal variation on the acetylcholinesterase enzyme activity and on the protein in bivalvia Mytilaster lineatus and crustacean Pontogammarus maeoticus was investigated in 2010-2011 in Babolsar، in coast of the Caspian Sea. Maximum average of protein amount in Mytilaster lineatus was (10. 461 ± 0. 4833 mg/ml) in late winter and the highest average of acetylcholinesterase (AChE) activity (24. 635 ± 0. 7829 μmol / min / mg protein) was in the late autumn. Maximum average of protein amount in Pontogammarus maeoticus was (9. 521 ± 0. 1482 mg/ml) in late summer and the highest average of AChE activity (25. 155 ± 1. 5180 μmol/ min / mg protein) was in the late summer. The result of statistical analysis using ANOVA، P<0. 05 showed significant differences between the levels of acetylcholinesterase enzymes and Protein found in both organisms in different seasons of the year. This final result indicated that the minimum stress in bivalvia Mytilaster lineatus was in the cold seasons and in crustacean Pontogammarus maeoticus was in the warm seasons.
  Keywords: Mytilaster lineatus, Pontogammarus maeoticus, Seasonal variation, Acetylcholinesterase, Protein
 • Determination the Effects of Different Concentrations of Waterborne Sodium on Ions Content of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Egg
  Mehrdad Sarkheil, Golamreza Rafiee, Bagher Mojazi Amiri, Mehrdad Farhangi Pages 61-69
  A completely randomized design was conducted to determine the effect of four concentrations of waterborne sodium (2، 14، 50، 100 mg L-1) on sodium، calcium، magnesium، copper، zinc and iron uptake and accumulation in rainbow trout eggs. Water recirculating incubators as experimental units were used and 22. 5g the newly fertilized rainbow trout eggs were introduced in each one. The incubation media (treatments) were prepared by adding analytical salt into the double-de-ionized distilled water. The water temperature was between 7. 5-10. 0 ºC during the incubation period. The concentrations of Na، Ca، Mg، Cu، Zn and Fe of egg and water were measured in the beginning of experiment and hatching stage. Based on the results، Sodium and magnesium uptake by eggs from waterborne occurred in all treatments except in [Na+] 2 mg L-1. Calcium and Iron were not absorbed by eggs from the waterborne. Cu uptake by eggs from waterborne were recorded in [Na+] 2 and 14 mg L-1 and prevention of Cu uptake occurred in [Na+] 50 and 100 mg L-1. Zn uptakes by eggs were not different significantly (P>0. 05) among treatments. The results of this study indicated that sodium، copper and magnesium uptake and accumulation in rainbow trout eggs depend on waterborne and whole egg sodium concentrations.
  Keywords: Egg, Rainbow trout, Sodium, Ion content
 • Determination of Germination Parameters of Mangrove Forest in Koolghan, Tiab and Kolahi Areas in the Persian Gulf
  Hengameh Safa Eisini, Ehsan Kamrani Pages 71-78
  The Mangrove Forest in Koolghan، Tiab and Kolahi areas have been dispersed with extent of 1698. 03 Hectare between latitude 27 º 10'' until 26º 52'' of the North and Longitude 56 º 23'' until 56º 59'' of the East; is one of the five Mangrove protected area in Hormozgan Province which is covered by net assemblies and non-coeval of Avicennia marina trees. The studied mass with the aggregation of 1014. 71 trees in Hectare with average height 190. 41±77. 56 centimeter with the average of bough diameter in collar place is equal to 10. 51 ±11. 03 centimeters. The average of height and crown diameter of trees also has been measured 151. 74±77. 93 and 230. 74±153. 07 centimeters، respectively. Also، the average level of tree''s crown has been calculated as 6. 01± 9. 83 m2، the average of the number of air roots as 197. 50±110. 69 pieces in m2 and the average height was determined 11. 24 ±3. 84 centimeters. Also، the number of fallen leaves of the bottom habitat was determined 119. 34 pieces in m2 with the average of 6. 65±1. 85 cm2. Statistical evaluations showed that between the studied transects، sample parts of Koolghan area in none of the studied parameters had significant differences and this habitat had been evaluated of homogeneous structure. In other sample parts of transects، they had significant differences in confidence level of 95% in parameters of tree height، crown height، crown diameter، crown level and bough diameter in collar place، but in parameters such as number of trees per area and covering percentage، there were not any differences that showed the total studied area is homogeneous.
  Keywords: Grey mangrove, Avicennia marina trees, Determination of germination parameters, Independent variable, Hormozgan Province
 • Using of Urban Secondary Wastewater as an Alternative Medium for the Culture of Tetraselmis suecica
  Alireza Afshari, Maziar Yahyavi, Mirmasoud Sajjadi Pages 79-85
  In this research، the growth capability of microalgae (Tetraselmis suecica) in urban secondary wastewater as well as the determination of the best density of wastewater for the growth of these microalga have been studied. Moreover، the capability of this microalga for the treatment of wastewater and removal of nitrogen and phosphorus has been evaluated. To study the growth rate، Tetraselmis suecica was cultured in stable laboratory conditions with similar densities (1×106 cell × ml-1) in different volumes of urban secondary waste water (20، 40،60، 80 and 100%) within a period of 21 days. It was also cultured at three initial densities (5×105، 1×106 and 2×106 as low، moderate and high، respectively) in 250 ml of wastewater for 14 days in order to evaluate its purification effects. Results indicated that cell number increased in all treatments but the growth ratio was higher in 40 and 60 percent and was comparable to the control treatment (P<0. 05). Also، this species is able to remove 80%، 71. 8% and 56. 3% of nitrate، phosphate and nitrite from wastewater، respectively. So، it is possible to use urban secondary wastewater for T. suecica culturing as an alternative medium. Also، the ability of this species for N & P removing from wastewater shows its ability for wastewater treatment، so that the higher densities give more satisfactory results in the removal of nutrients.
  Keywords: Tetraselmis suecica, Density cell, Nitrogen, phosphorus removal, Urban wastewater
 • Source Identification of Hydrocarbons in Surface Sediments of Mangrove Forests of Khamir Port
  Zohreh Ebrahimi Sirizi, Alireza Riyahi Bakhtiyari Pages 87-97
  The Persian Gulf is one of the most important water bodies in the world that has been heavily developed for crude oil production and exportation. Considering the fact that hydrocarbons may cause adverse impacts on the aquatic and marginal life، the monitoring of hydrocarbons in marine sediments has long been considered. In the present study، the concentrations and sources of aliphatic hydrocarbon (n-alkanes) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were determined in seven surface sediments collected from mangrove forest of Khamir Port. After soxhlet extraction with dichloromethane، samples were analyzed with GCMS. Twenty-three compounds of PAHs and several n-alkanes (n-C14-n-C33) were analyzed. Total concentrations of n-alkanes and PAHs were 1644±354 μg/g (dry weight) and 1394±503 ng/g (dry weight)، respectively. The mangrove sediments had higher percentages of lower molecular weight hydrocarbons. The diagnostic ratios were used for source identification of hydrocarbons. Results showed that the main source of hydrocarbons is petroleum and petroleum products.
  Keywords: Grey mangrove, Hydrocarbon, Khamir Port, Oil pollution, n, alkanes, PAHs
 • Sedimentary and Geochemical Characterization of the Sediments of the Coast and Bed of Govatr Gulf, Southeastern Iran
  Aziz Ollah Bazzi, Mohammad Boomeri, Hamid Rezaei Pages 99-110
  Sedimentary and geochemical characteristics of the coast and bed of Govatr Gulf (Southeastern Iran) have been investigated by taking 14 sediment samples in the 2009 summer. The study indicated that the sediments of the coast and bed of Govatr Gulf have sand and grain size clay، respectively. In this research، seven sedimentary types were identified. Rock forming minerals of sediments contained igneous، sedimentary and metamorphic rocks، allochthone and autochtone fragments، and mineral assemblages of quartz، calcite، feldspar، iron oxides and clay minerals. Geochemical maps of the heavy metals showed that the highest concentrations of heavy metals are related to the Pasabandar coastal sediments in which the element concentrations of Fe، Mn، Pb، Zn and Cr، were 15. 3، 53. 2، 35. 1، 24. 4 and 100 times more than the normal concentration in the study area، respectively. Correlation coefficients indicated that the colloids such as iron and manganese hydroxides and clay minerals had a great role in the mobility of heavy metals in the study area. High correlation of the chromium، magnesium، nickel، and iron elements showed that one of the resources of these elements is weathering of ophiolitic rocks by Bahokalat River and transferring these elements to the sea.
  Keywords: Govatr Gulf, Sedimentology, Geochemistry, Coast, Bed
 • Design of a Wave Energy Convertor, Pelamis, Using the Wave Characteristics of the Chabahar Site
  Akbar Mohammadi-Ahmar, Keyvan Yazdani, Seyed Mostafa Siadatmousavi, Seyed Mohammad Taheri Pages 111-119
  A wave energy convertor، Pelamis، was conceptually designed based on the forces applied to the instrument according to the Airy wave theory. Turnings of the bending arms were transformed into horizontal movements of pistons in the hydraulic cylinders which resulted in the generation of alternating current (AC) electricity without variation in AC frequency، using hydraulic circuits. In this study، the optimal design of Pelamis for applications in Chabahar area was selected among several assumed alternatives which could provide 16 KW of electricity.
  Keywords: Wave Energy, Pelamis, Chabahar Bay, Renewable Energy
 • Risk Assessment of Container Handling Operation at Maritime Container Terminals (Case Study: Port of Shahid Rajaie Container Terminals)
  Mansoor Kiani Moghadam, Jafar Sayareh, Mahmood Mansoori Roodi, Hamid Reza Tahmak Pages 121-132
  Due to 24 hours activity at container terminals، they face with hazards، adverse environmental conditions، technological developments coupled with high uncertainties all which lead to the direct and indirect costs. Nowadays، various techniques are used to identify hazards and to assess risks involved. The main purpose of this research is to assess the risks involved in container handling operations using the Fuzzy FMEA. The results of the Fuzzy FMEA study have shown that a high potential hazard for truck accidents with the other vehicles or with other container pulling equipment potentially exists as a hazard that poses a critical risk level.
  Keywords: Risk Assessment, Shahid Rajaie Port, Fuzzy FMEA, Container Handling Operation
 • Pricing Policy for Tourism in Nayband National Park in Accordance to Sustainable Development of Marine Protected Areas
  Shima Madani, Saeedeh Khaleghi Pages 133-139
  Establishing the marine protected areas is a solution to reduce pressures on the marine environment. But it can also have some benefits of sustainable tourism. The entrance fee for tourists who are willing to visit these areas is one way to earn money. In Iran، there is some marine parks that there is no cost for visiting them. One of them is Nayband Bay marine national park which is located in two provinces named Bushehr and Hormozgan in the south of Iran. In this regard، Nayband National Park protected area is an important area for protecting biodiversity. But protected areas could create income and benefits of sustainable tourism. In this paper، a contingent valuation approach has been applied to estimate the best entrance fee for visitors. A one-and-one-halfbound approach has been used and the vehicle payment is explained as an entrance fee to visit the Nayband National Park. According to demand function and marginal income، the best price for having maximum income adapted with WTP of visitors is about 40000 Rls ($1. 2) for each visitor for year 2014. It is important to note that this entrance fee should increase according to inflation rate annually.
  Keywords: Protected area, Pricing policy, Entrance fee, OOHB method, Willingness to pay, Bushehr