فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیه گنجی*، رضا قربانی، کیومرث بخش کلارستاقی صفحات 69-77
  علف هرز سس درختی، انگل اجباری بسیاری از درختان و درختچه ها است که در سال های اخیر خسارات زیادی به محصولات باغی و فضای سبز شهری وارد آورده است. جهت کنترل زیستی این انگل، پژوهشی در سال های 90-1388 انجام گرفت. نمونه هایی از گیاه سس آلوده به عوامل بیماری زای گیاهی از مزارع و پرچین های ترون در فضاهای سبز شهری مشهد، جمع آوری شدند. جدایه ای از قارچ Fusarium oxysporum که توسط کلید شناسایی مورد شناسایی قرار گرفته بود، به عنوان بهترین جدایه انتخاب و بیماری زایی آن بعد از ایجاد ارتباط انگلی طی سه آزمایش در قالب طرح، به طور کامل تصادفی درگلخانه مورد آزمون قرار گرفت. دراین آزمایش ها اثر غلظت های مختلف جدایه F. oxysporum (104، 105، 106و 107 اسپور در میلی لیتر) و طول دوره ی شبنم (0، 6، 12، 18و24 ساعت) بر بیماری زایی این قارچ و نیز دامنه میزبانی بررسی شد. نتایج نشان داد که بیماری زایی قارچ با افزایش غلظت سوسپانسیون اسپور شدت یافت. به طوری که در غلظت 107 اسپور در میلی لیتر، این جدایه کاهش 20 درصدی در وزن خشک سس ایجاد کرد. با افزایش طول دوره شبنم نیز بیماری زایی قارچ افزایش یافت. بر اساس نتایج این آزمایش، این قارچ در نقطه شبنم بیش از 18 ساعت بیشترین شدت بیماری زایی و کاهش32/9 درصدی در وزن خشک سس را نشان داد. با توجه به این یافته ها می توان استنباط کرد که این جدایه توانایی بالقوه جهت کنترل این انگل را دارد.
  کلیدواژگان: ترون، دوره شبنم، غلظت سوسپانسیون اسپور، فوزاریوم
 • فاطمه سلطان پورخزایی، محمدحسن هادی زاده*، لیلا علیمرادی، سید حسین ترابی صفحات 79-89
  به منظور مطالعه تاثیر کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه ای (رقم اسپیدفید) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 13تیمار در سال زراعی در 1389درمزرعه تحقیقاتی واقع در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل علف کش های مزوتریون+ تربوتیلازین+ اس- متولاکلر (لوماکس3 و 4 لیتر در هکتار، پس و پیش رویشی)، سینوسولفورون(ستاف250گرم و 375 گرم در هکتار، پیش رویشی)، اکسادیاژیل (تاپ استار 3 و 4 لیتردر هکتار، پیش رویشی)، تریفلورالین(ترفلان 1/5 لیتردر هکتار)، تریفلورالین+آترازین(ترفلان+آترازین، 1/5 لیتر+2کیلوگرم در هکتار)، توفوردی+دایکمبا+آترازین (دایالان+آترازین، 1لیتر+1کیلوگرم در هکتار) بودند. دو تیمار شاهد بدون وجین و وجین دستی نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مزوتریون+ تربوتیلازین+ اس- متولاکلر، تریفلورالین (و در ترکیب با آترازین) و توفوردی+دایکمبا+آترازین در مهار علف های هرز با 85 تا 95 درصد کاهش موفق، ولی سینوسولفورون و اکسادیاژیل با حداکثر 35 درصد کاهش موفق نبودند. هر چند اثر علف کش ها بر عملکرد علوفه سورگوم معنی دار نشد، ولی در مقایسه های گروهی تیمار مزوتریون+ تربوتبلازین+ اس-متولاکلر عملکرد بیشتری را نسبت به سایرین احراز کرد. نشانگان خسارت مزوتریون+ تربوتیلازین+ اس- متولاکلر به شکل سفید شدن موقتی برگ های سورگوم مشاهده شد. مهم ترین علف های هرز بر اساس وزن خشک و تراکم علف های هرز شامل تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium album)، خرفه(Portulaca oleracea)، پیچک (Convolvulus arvensis) و تاج ریزی (solsnum nigrum) بودند.
  کلیدواژگان: تراکم، خسارت، سینوسولفورون. مزوتریون، نشانگان، وزن خشک
 • فاطمه حلاج نیا، محمد بازوبندی*، شهرام نوروززاده، اکرم حلاج نیا صفحات 91-98
  به منظور بررسی تاثیر روش های مدیریت شیمیایی و فیزیکی در کنترل گیاه وتیور، دو آزمایش هریک در 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1389 در محل گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمدند. در آزمایش اول 4 تیمار متشکل از دو علف کش گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) با دزهای 6 و 10 لیتر در هکتار به همراه سولفات آمونیوم 2 درصد و هالوکسی فوپ آر متیل (گالانت سوپر 10/8%EC) با دز معمول 1 لیتر در هکتار و تیمار بدون مصرف علف کش در دو مرحله رشدی: نورستی (سه برگی) و تثبیت رشد نسبی گیاه (شروع تشکیل گل آذین یا توقف افزایش ارتفاع) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش دوم گیاه وتیور در مرحله تثبیت رشد نسبی در معرض شعله آتش به مدت 0، 10، 30 و60 ثانیه قرار گرفت. کارایی سموم و عملیات شعله دهی بعد از 14 روز مورد ارزیابی چشمی قرار گرفت. به منظور بررسی بیشتر کارایی کنترل شیمیایی 30 روز بعد و در کنترل مکانیکی بعد از 60 روز صفاتی مانند وزن تر و خشک اندام های هوایی و وزن تر و خشک ریشه و تعداد پنجه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در روش کنترل شیمیایی با توجه به عدم اختلاف معنی دار بین دو دز گلایفوسیت، مناسب ترین تیمار برای کنترل گیاه وتیور علف کش گلایفوسیت با دز 6 لیتر در هکتار به همراه سولفات آمونیم 2% بود و در روش فیزیکی هیچ کدام از زمان های شعله دهی قادر به کنترل گیاه وتیور نبودند. بر اساس نتایج این مطالعه مناسب ترین روش کنترل مصرف علف کش رانداپ با دز 6 لیتر در هکتار بود.
  کلیدواژگان: رانداپ، سوپر گالانت، علف هرز، مرحله رشدی
 • سید حسین ترابی*، محمدحسن هادی زاده صفحات 99-119
  به منظور بررسی وضعیت تحقیق های گل جالیز در ایران و مقایسه آن با تحقیق های جهانی، اطلاعات 1398 مقاله فارسی مربوط به علف های هرز که در چهل سال اخیر منتشر شده اند، به همراه 1477 مقاله انگلیسی مرتبط (2011-2004)، در یک بانک اطلاعاتی تحلیل شد. سهم تحقیق های گیاهان انگلی، گل جالیز و سس (Cuscuta spp.)، از کل تحقیق های علوم علف های هرز در ایران، به ترتیب شش، چهار و دو درصد بود و نام انگل استریگا (Striga spp.) تنها در یک مقاله مشاهده شد. در جهان سهم تحقیق های گل جالیز از کل علف های هرز حدود چهار درصد بود در حالی که این سهم از کل تحقیق های گیاهان انگلی حدود 50 درصد بدست آمد. بررسی نتایج نشان می دهد که 75 درصد این تحقیق ها در ایران با حمایت مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. بررسی روند ها مشخص کرد نسبت تحقیق های گل جالیز به کل تحقیق های علف های هرز در ایران و جهان رو به کاهش است که احتمالا به علت افزایش تنوع رشته های علمی در حوزه علوم علف های هرز بوده است. در عین حال در سطح جهانی، سهم تحقیق های گل جالیز نسبت به سایر گیاهان انگلی رو به افزایش است که دلایل آن را باید در خصوصیات خاص انگل، وسعت پراکنش و توان خسارت زایی آن نسبت به سایر گیاهان انگلی جستجو کرد. در تحقیق های ایران با گذشت زمان موضوع ها به ترتیب روی شناسایی، مدیریت و مبارزه بیولوژیکی تمرکز یافته اند. در جهان این تحقیق ها جای خود را از بررسی بیولوژی و فیزیولوژی انگل به مطالعات ژنومیکی، استریگولاکتون ها، ایجاد مقاومت در میزبان و شناخت مکانیزم های برهم کنش انگل-میزبان و کار روی بسته های مدیریت تلفیقی داده اند. گل جالیز یکی از مهم ترین گیاهان انگلی در ایران و جهان است و سابقه ی تحقیق های طولانی آن بیان گر این واقعیت است که نتایج آن ها هنوز به راه کار مدیریتی جامعی منتهی نشده است. در ایران با وجود سابقه به نسبت طولانی، این تحقیق ها هنوز جوان محسوب می شوند و اطلاعات کافی حتی در مورد خصوصیات گونه های کشور ارایه نمی کنند. ارزیابی روش های مدیریتی جدید، در سایه پیشرفت های اخیر جهان در اصلاح گیاهان زراعی و ژنتیک ملکولی، در چارچوب سازگار با شرایط کشور می تواند یک استراتژی مناسب برای تحقیق های آتی کشور در حل معضل گیاهان انگلی به خصوص گل جالیز باشد.
  کلیدواژگان: استریگولاکتون، انگل، ژنومیک، مقاومت، میزبان
 • سید احمد حسینی*، مجتبی ولایتی، محمود عطارزاده صفحات 121-129
  به منظور بررسی تاثیر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامین و سلمه تره (Chenopodium album) بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه، در سال 1385 آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. علف هرز سلمه تره در چهار تراکم (0، 6، 9 و 12 بوته در متر مربع) و پنبه در سه تراکم (6، 9 و 12 بوته در متر مربع) کشت شدند. هم چنین در هر بلوک سه کرت نیز به کشت خالص سلمه تره با تراکم های 6، 9 و 12 بوته در متر مربع اختصاص یافت. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معنی دار تراکم های مختلف سلمه تره بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه بود. تعداد 6 بوته علف هرز سلمه تره نسبت به کشت خالص پنبه، میزان عملکرد وش را 15 درصد کاهش داد. تراکم 9 و 12 بوته سلمه تره نیز به ترتیب باعث 28 و 44 درصد کاهش عملکرد وش شد. هم چنین در تراکم های اشاره شده سلمه تره، عملکرد پنبه دانه به ترتیب 16، 30 و 45 درصد کاهش داشت. مقادیر کاهش برای عملکرد الیاف 13، 24 و 42 درصد بود. در این آزمایش افزایش تراکم پنبه در محدوده تراکم های ذکر شده، توانست مقداری از اثرهای منفی مربوط به کاهش صفات مورد مطالعه را تقلیل دهد. بنابراین آگاهی از تراکم مطلوب گیاه زراعی جهت دست یابی به حداکثر تولید و فرونشانی علف های هرز می تواند راهکار مناسبی در جهت مدیریت تلفیقی علف های هرز باشد.
  کلیدواژگان: رقابت، عملکرد الیاف، عملکرد دانه، عملکرد وش
 • سید جلیل موسوی، محسن موسوی نیک، علیرضا فتحی*، شهرام ترابیان صفحات 131-138
  جهت بررسی تاثیر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز ازمک (Cardaria draba L.) بر جوانه زنی ذرت خوشه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره آبی اندام های ریشه، ساقه، برگ و مخلوط ازمک با غلظت های صفر، 10، 20، 40 و 80 درصد حجمی بود. با توجه به نتایج بدست آمده اثر عصاره بافت های مختلف بر درصد جوانه زنی و طول ریشه چه در سطح احتمال 5 درصد، و بر سرعت جوانه زنی و تعداد ریشه فرعی در سطح احتمال یک درصد، معنی دار بوده است. اثر غلظت عصاره ازمک، بر کلیه صفات اندازه گیری شده، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در واقع اندام ها و غلظت های علف هرز ازمک تاثیر بازدارندگی قابل توجهی بر جوانه زنی بذور ذرت خوشه ایداشتند. برگ ازمک موجب کاهش قابل ملاحظه ای در اکثر شاخص های مورد بررسی شد. نتایج مشابهی نیز در غلظت 80 درصد حجمی مشاهده شد. به طوری که بیشترین درصد کاهش جوانه زنی بذور ذرت خوشه ای(522/5 درصد) مربوط به این تیمار بود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، برگ، ریشه، ساقه، عصاره آبی، غلظت
|
 • A. Ganji*, R. Ghorbani, K. Bakhsh Kelarestaghi Pages 69-77
  Eastern dodder is an obligate parasite of many orchard and ornamental plants which has caused extensive damages to them and city landscapes, in recent years. In order to control this parasite biologically, a research was done during 2010-11. Infected tissues of dodder were collected from fields and the city landascapes of Mashhad. One strain of Fusarium oxysporum which was identified with identification key was selected as the best strain and applied on dodder after its connection to the host in three experiments which were conducted using completely randomized designs in greenhouse. In these experiments of the effects of different concentrations of spore suspensions (104, 105, 106 and 107 spores ml-1), various dew periods (0, 6, 12, 18 and 24 hours) and host domain were investigated. Results indicated that the pathogenicity of isolate increased with increasing spore concentration. Therefore, the concentration of 107 spores ml-1 caused 20 percent reduction in dry mass of dodder. Increasing length of dew period caused more diseases. The result of the experiment showed the most severe pathogenicity and 32.9 percent reduction in dodder mass, in more than 18 hours of dew period. Consequently, it can be inferred that this strain has the potential ability of controlling the dodder.
  Keywords: Common Privet, Concentration of spore suspention, Dew period, Fusarium spp
 • F. Soltanpor Khazaee, M.H. Hadizadeh*, L. Alimoradi, S.H. Torabi Pages 79-89
  This study was performed to evaluate the efficacy of some previous or recently registered herbicides for chemical weed control on forage sorghum in Mashhad (Iran) during 2010. The experiment was conducted in RCBD with four replications. Treatments were consisted of Mesotrion+S-Metolacholor+Terbuthlazine (Lumax 3 and 4 l ha-1 post and pre-emergence), Cinosulfuron (Setoff 250 and 375 g ha-1, pre-emergence), Oxadiagyl (Topstar 3 and 4 l ha-1, pre-emergence), Trifluralin (Treflan 1 l ha-1), Trifluralin+Atrazin (2 l ha-1+1.5 Kg ha-1), 2,4-D+Banvel+Atrazine (Dialant 1 l ha-1+Atrazine 1kg ha-1), along with weed free and weed infested controls. The results showed that Lumax, Treflan, Treflan+Atrazine and Atrazine+Dialan with 85-95 percent reduction were the most successful in weed suppression while Setoff and Topstar with35% reduction were relatively unsuccessful. Also, the mention treatments were the most efficient to saving forage yield of sorghum while it was decreased in post emergence application of Setoff 375 gr ha-1 and Lumax 4 l ha-1. Application of Lumax caused a temporary injury symptoms early season in sorghum.The most important weeds were Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Portulaca oleracea, Convolvulus arvensis and Solanum nigrum.
  Keywords: Cinosulfuron, Density, Dry matter, Injury, Mesotrion, Symptoms
 • F. Hallajnia, M. Bazobandi*, Sh. Nouroz Zadeh, A. Hallajnia Pages 91-98
  The effect of chemical and flaming methods on control of Vetiver grass was investigated at laboratory greenhouse of Khorasan Razavi Agricultural Research Center during 2010 and 2011. Two experiments were laid out in randomized complete block designs with four replications. Chemical control treatments were consisted of application of Glyphosate (Round-up 41% SL) at doses of 6 L.ha-1 and 10 L.ha-1 plus 2% (v/v) ammonium sulfate, Haloxyfop-R-methyl (Galant Super EC10.8) at the rate of 1 L.ha-1. Treatments were applied at two growth stages (the early vegetative and onset of generative growth stage). To apply flaming, mature plants were exposed to flame in durations of 0, 10, 30 and 60 seconds. Flaming and herbicide efficiency were visually evaluated after 14 days. Furthermore, plants were harvested after 30 and 60 days. Number of tillers, fresh and dry weight of shoot and root were recorded. The results showed that flaming was not able to control vetiver grass at least at the range of flaming durations applied under this study. Glyphosate could control plant growth even at its lowest dose.
  Keywords: Round, up, Super gallant, Weed growth stages
 • S.H. Torabi*, M.H. Hadizadeh Pages 99-119
  In order to investigate the status of Iran's research on broomrape in comparison with the global research, information relating to the 1398 weed reports, published in Farsi during the last 40 years, and 1477 English articles (2004-2011) related to the world’s weed research, was analyzed in a database. The proportion of parasitic plants, broomrape and dodder (Cuscuta spp.) articles, among with the total weed articles in Iran, were, six, four and two percent respectively and Striga sp was observed in only one article. World studies in the broomrape were about four percent of the total while the share of the broomrape was about 50% of total parasitic plant’s research. Results also revealed that 75% of the Iranian broomrape studies are sponsored by research centers who are affiliated to the Ministry of Jehad-Agriculture. The check cleared that the broomrape research share to total weed research in Iran and the world is declining, probably due to the increasing diversity of scientific disciplines in the field of weed science. However, globally the broomrape research growth is more than any other parasitic plant, where it should be for the specific properties of the parasite, its worldwide extension and its damaging potential compared with other parasitic plants. Studies in Iran gradually have been focused on identification, management and biological issues respectively while in the world, issues like biology and physiology studies of the parasites have been replaced by genomic studies, Strigolactones, induced host resistance, host-parasite interaction and studies of integrated management packages. Broomrape is one of the most important parasitic plants in Iran and the world, and its long history of research showed the fact that it still has not led to a comprehensive management solution. Despite the relatively long history of research on broomrape in Iran, these investigations are still young and not offer enough information about the weed species of broomrape in Iran. Evaluation of new management methods, in light of world's recent advances in molecular and genetic modification of crops, consistent with the framework conditions of the country, could be a wise strategy for future studies is this field.
  Keywords: Host, Genomic, Parasite, Resistance, Strigolactone
 • S.A. Hosseini*, M. Velayati, M. Attarzadeh Pages 121-129
  In order to evaluate the effect of cotton (Gossypium hirsutum) and common lambsquarters (Chenopodium album) densities on yield and yield components of cotton, a field experiment was conducted in the Agricultural Research station in Birjand University, Iran. A factorial experiment was carried out in a complete block design with three replications. Treatments included weed density (0, 6, 9, 12 plants.m-2) and crop density (6, 9, 12 plants.m-2). Three pure stand of common lambsquarter densities (6, 9, 12 plants.m-2) was added to each block. Results indicated that there was a significant decrease in yield and yield components of cotton under weed densities. Six plants.m-2 of weed caused 15% decrease in seed cotton and increase of weed density up to 9 and 12 plants/m2 caused further decrease in seed cotton. These weed densities (6, 9 and 12 plants.m-2) caused 16, 30 and 45% decrease in cotton seeds respectively. Lint yield was decreased 13, 24 and 42% as weed density increased from 6 plants.m-2 to 9 and 12 respectively. In this experiment, increasing cotton density was able to soften the negative impact of increasing weed density. Increasing crop density can be utilized effectively to minimize cotton yield reduction due to weed interference.
  Keywords: Competition, Lint yield, Seed yield
 • S.J. Mosavi, M. Mosavi Nik, A.R. Fathi*, Sh. Torabian Pages 131-138
  This study was carried out to determine the effects of aqueous extracts of (cardaria draba L.) organs (root, stem, leaf and their mixture) on germination of sorghum. The experiment was laid out as a completely randomized design with factorial arrangement and in four replications in research lab of agricultural college at Birjand University in 2010. The treatments included aqueous extracts of root, stem, leaf and their mixture at concentration of zero (check), 10, 20, 40 and 80 percent. According to the results, extracts of different tissuess on germination and root length could be 5% on level, and the germination rate and number of lateral roots was significantly different at 1% percent. The effect of white top extract concentration on all measured traits were significant at 1%. Infact, different organs and concentrations of white top affects considerably prevential on germination of sorghum seeds. Similar results were observed in concentration of 80% by volume, So that the largest percentage of decline in sorghum seed germination (22.5%) were related to the recent treatment.
  Keywords: Allelopathy, Aqueous extract, Concentration, Leaf, Root, Shoot