فهرست مطالب

پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی - سال دوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ایوب بگوند، علی نجات لرستانی، علیرضا عبدالمحمدی صفحه 1
  در این پژوهش صفات بیوفیزیکی دانه آفتاب گردان (رقم فرخ) در محتوای رطوبتی 7 تا 30 درصد (بر پایه خشک) ارزیابی شد. میانگین سطح های تصویر پردازش شده در راستای طول، عرض و ضخامت به ترتیب 68 /34، 61 /54 و 10 /38 میلی مترمربع و میانگین چگالی توده، تخلخل، ضریب کرویت و ضخامت محصول به ترتیب برابر62 /0، 32 /9، 55 /0 درصد، 88 /3 میلی متر به دست آمد که مقادیر این صفات با افزایش رطوبت رو به افزایش بود و برای سطح های مختلف رطوبت اختلاف معنی دار (01 /0P<) گزارش شد. متوسط سطح رویه و چگالی حقیقی به ترتیب برابر 69 /116 میلی مترمربع، 84 /0گرم بر سانتی مترمکعب به دست آمد، که برای مقادیر این صفات در سطح های مختلف رطوبت، تاثیر معنی داری گزارش نشد. مقدار پروتئین برای دانه کامل، پوست و مغز به ترتیب برابر 06 /30، 35 /8 و 65 /46 درصد و مقدار روغن به ترتیب برابر 55 /33، 81 /2 و 10 /33 درصد از نمونه به دست آمد.
  کلیدواژگان: دانه آفتاب گردان، رطوبت.، خواص شیمیایی، خواص بیوفیزیکی
 • هادی افاضلی، علی جعفری، شاهین رفیعی، محسن نصرتی، فاطمه الماسی، سید احسان فقهی پور صفحه 19
  امروزه یکی از مهم ترین بحث های کابردی و مدیریتی، بحث میزان مصرف انرژی در فعالیت های مختلف است. این مقاله به بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی حاصل از تولید بیوگاز از فضولات گاوی پرداخته است. در این پژوهش از یک هاضم بی هوازی در مقیاس صنعتی به حجم 925 لیتر استفاده شد. آزمایش ها در 8 تیمار مختلف شامل دمای (20 الی °C25)، دمای (26 الی °C30)، دمای (31 الی °C35) و دمای (36 الی °C40)، همراه و بدون استفاده از همزن، در قالب طرح فاکتوریل بر مبنای بلوک های کامل تصادفی انجام شد. بیش ترین مقدار بیوگاز تولیدی مربوط به تیمار با دمای (36 الی °C40) همراه با همزن و کم ترین مقدار مربوط به تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن، که به ترتیب برابر با 61 و 7 /8 لیتر به ازای هر کیلوگرم فضولات تازه بود. تیماری که دارای بیش ترین بیوگاز تولیدی بود به دلیل میزان انرژی مصرفی بالای گرمکن، از نظر تولید انرژی به صرفه نشد و میزان نسبت انرژی آن برابر با 8 /0 به دست آمد. بهترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (31 الی °C35)که دارای همزن و کم ترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن به ترتیب معادل با 13 /1 و 58 /0 بود.
  کلیدواژگان: فضولات دامی، شاخص های انرژی، هاضم بی هوازی، بیوگاز
 • فاطمه افشارنیا، عباس عبدشاهی، افشین مرزبان صفحه 27
  یکی از هدف های عمده مکانیزاسیون کشاورزی کاهش ناراحتی جسمی و روحی کارگران کشاورزی است که آن را از طریق اصلاح شیوه، ابزار و شرایط انجام کار دنبال می کند. به دلیل کم تر توسعه پیدا کردن مکانیزاسیون در تولید سبزیجات، بخش عمده عملیات تولید این محصولات در ایران و جهان به صورت دستی انجام می شود. با توجه به کمبود اطلاعات کافی در خصوص پوسچرهای کاری کارگران کشاورزی، این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور ارزیابی دقیق پوسچرهای کاری و اصلاح آن ها با حجم نمونه 95 نفر از کارگران مزرعه های سبزیجات به روش OWAS و با استفاده از پرسش نامه نوردیک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری کای اسکور و رگرسیون لجستیک انجام شد. تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که بین کمردرد با جنسیت، بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم، سن، سابقه کار و سطح تحصیلات؛ زانو درد با سن، سابقه کار و سطح تحصیلات؛ شانه درد با سابقه کار؛ گردن درد با بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم و سن ارتباط معنی داری وجود دارد. به دلیل شیوع بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای مضر و استرس زا در بین کارگران مزرعه ها، استفاده از تجهیزات استاندارد در این شغل ها و انجام مداخلات ارگونومیکی برای تصحیح پوسچرهای نامناسب پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، کارگران مزرعه های سبزیجات.، دذ، آنالیز پوسچر
 • نادیا دلاورپور، محمد لغوی، مسعود براتی صفحه 37
  رطوبت یکی از عامل های مهم در محصول یونجه هنگام برداشت و پس از آن است. میزان رطوبت یونجه تاثیر زیادی بر مراحل مختلف برداشت و پس از برداشت مانند بسته بندی حمل و نقل، انبار داری و غیره دارد و نقش آن در عملکرد محصول بسیار مشهود است. روش معمول اندازه گیری رطوبت علوفه روش وزنی است که وقت گیر و هزینه بر بوده، همچنین از جمله روش های مخرب است. در این پژوهش، یک حسگر خازنی برای اندازه گیری رطوبت بسته های علوفه به صورت بی درنگ و پیوسته، طراحی، ساخته و ارزیابی شد. پایه و اساس کار بر این مبنا است که با ارسال یک فرکانس مشخص، تغییر ظرفیت را به ازای قرار گرفتن دی الکتریک (در اینجا مقصود همان بسته های علوفه است) در بین صفحات اندازه گیری کرده و سپس با تحلیل داده ها رابطه بین محتوای رطوبت و تغییر ظرفیت خروجی به دست خواهد آمد. در ارزیابی آزمایشگاهی از علوفه تهیه شده از مزرعه یونجه در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سه سطح رطوبتی، در سه سطح جرم مخصوص و پنج سطح فاصله صفحات حسگر خازنی استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان دادند که رابطه معنی داری بین محتوای رطوبتی و ظرفیت خروجی حسگر وجود دارد. با افزایش رطوبت و جرم مخصوص میزان ظرفیت خازنی افزایش می یابد در حالی که با افزایش فاصله صفحات خازن ظرفیت خازنی کاهش می یابد. همچنین دما اثر معنی داری بر میزان خروجی حسگر دارد.
  کلیدواژگان: حسگر خازنی، محتوای رطوبتی، یونجه، اندازه گیری بی درنگ، کشاورزی دقیق
 • مسلم نامجو، جلیل رضوی صفحه 54
  توزیع یکنواخت قلمه ها با قلمه کارها از نظر اقتصادی اهمیت زیادی در میزان مصرف قلمه و یکنواختی کشت دارد؛ از طرفی کاهش میزان مصرف قلمه در عملیات کاشت مکانیزه نیشکر با توجه به بالا بودن هزینه تهیه آن از نظر اقتصادی مهم است. در این پژوهش قلمه کاری با قابلیت کشت هم پوش از نظر درصد پرشدگی پیاله های موزع، کم هم پوشانی، هم پوشانی و بیش هم پوشانی قلمه ها تحت تاثیر عامل هایی مانند سرعت کاشت (2، 3 و 4 کیلومتر بر ساعت)، نوع قلمه (CP69-1062 و CP57-614) و زاویه زنجیر نقاله موزع (25 و 30 درجه) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. داده های حاصل از آزمایش فاکتوریل با هدف تعیین زاویه قرارگیری موزع، سرعت مناسب کاشت و تاثیر آن بر توزیع یکنواخت قلمه ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده سرعت کاشت بیش ترین تاثیر را بر درصد پرشدگی پیاله ها، کم هم پوشانی و هم پوشانی مطلوب داشت. به طوری که با افزایش سرعت کاشت، درصد پرشدگی و هم پوشانی مطلوب کاهش و کم هم پوشانی زیاد شد. تاثیر زاویه زنجیر نقاله و نوع قلمه بر درصد پرشدگی پیاله ها معنی دار بود. بهترین راندمان عملکرد قلمه کار با در نظر گرفتن توزیع یکنواخت قلمه ها در سرعت 3 کیلومتر بر ساعت در کاشت هر دو نوع قلمه و زاویه 25 درجه موزع به دست آمد.
  کلیدواژگان: موزع، یکنواختی کاشت، هم پوشانی، قلمه کار، نیشکر
 • مجید رهنما، محمد هادی خوش تقاضا، برات قبادیان، موحد سپهوند صفحه 64
  عدم یکنواختی رطوبت خرما هنگام برداشت، عدم فرآوری مناسب، آفت زدگی و فساد محصول در طول دوره انبار داری، سبب مشکلاتی در صادرات این محصول شده است. به کارگیری خشک کن و اعمال تیمارهای حرارتی، مناسب ترین روش برای یکنواختی رطوبت و ضدعفونی آن است. هدف از این پژوهش، حفظ خواص کیفی خرما در طی انبارمانی است که با استفاده خشک کن خورشیدی مجهز به سیستم جاذب رطوبت انجام می شود. در این پژوهش رطوبت خرمای استعمران در چهار سطح دمایی 40، 50، 60 و oC70 به سه سطح رطوبت تعادلی 14، 16 و 18% بر پایه خشک رسید و تاثیر این تیمارها بر خواص کیفی خرما (pH، درصد جدا شدن پوست، قند کل و درصد مواد جامد محلول) در طول سه ماه انبارمانی بررسی شد. با مقایسه مقادیر به دست آمده با تیمار شاهد و میوه تازه، افزایش رطوبت محصول سبب کاهش pH می شود. تیمار اعمالی دما و رطوبت سبب شده است که درصد مواد جامد محلول (نسبت به شاهد) افزایش پیدا نکند. تیمارهای اعمالی روی مقدار قند کل و تیمارهای دما و رطوبت روی درصد جداشدن پوست از میوه تاثیر معنی داری در سطح 1% نداشته است.
  کلیدواژگان: چرخ جاذب، خشک کن خورشیدی، قند کل.، ضدعفونی
|
 • Aioob Bagvand, Ali Nejat Lorestani, Alireza Abdolmohammadi Page 1
  In this study biophysical Properties of Farrokh variety of sunflower seeds in moisture range of 7-30 percent (dry basis) were evaluated. Mean of surface areas processed in direction of length, width and thickness were respectively as 34.68, 54.61 and 38.10 mm2 and mean values of bulk density, porosity, sphericity and thickness of the products were respectively as 0.62, 9.32, 0.55 and 3.88 mm that these values with increase of moisture content have increasing trend and for different moisture ranges, the difference was significant (p<0.01). Mean of surface areas and true density were 116.69 mm2, 0.84 ⁄cm^3, respectively that this property in different moisture ranges was not significant. Value of protein for the total seeds, scurf and nucleus respectively were 30.06%, 8.35% and 46.65% and the amount of oil respectively were 33.55%, 2.81% and 33.10%.
  Keywords: Biophysical attributes, Sunflower seed, Moisture, Chemical properties
 • Hadi Afazeli, Ali Jafari, Shahin Rafiee, Mohsen Nosrati, Fatemeh Almasi, Seyed Ehsan Feghhipoor Page 19
  Nowadays, one of the main applications and management challenges for various activities is the study of the energy efficiency. In this study, effects of temperature and stirrer on energy indices and biogas production from animal manure were determined. The biogas was generated by using an anaerobic digestion with volume of 925 (lit) in industrial scale of manure in different temperature and stirrer conditions. Experiments were performed in 8 treatment groups containing (20 to 25°C), (26 to 30° C), (31 to 35° C) and (36 to 40° C) temperature, with and without stirrer, through a completely random factorial design test. Maximum amount of biogas produced with temperature (36 to 40° C), when the apparatus reaches certain stability with stirrer and also least amount of biogas which it related to temperature (20 to 25° C) without stirrer, was 61 and 8.7 (lit/ kg) fresh manure, respectively. The amount of energy ratio for the treatment which has maximum biogas produced was equal to 0.8. Maximum amount of energy ratio (with temperature (31 to 35° C) and stirrer), and least amount of energy ratio (with temperature (20 to 25° C) without stirrer) was 1.13 and 0.58, respectively.
  Keywords: Biogas, Energy indices, Animal manure, Anaerobic digester
 • Fatemeh Afsharnia, Abbas Abdeshahi, Afshin Marzban Page 27
  One of the major targets of agricultural mechanization is body and psychic discomfort reduction that it follows by method, devices and work condition reformation. Due to less development of vegetables mechanization, many of operations are done by hand in Iran and around the world. Regarding high prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) among farm workers and due to lack of information concerning posture analyzing; this cross-sectional study was carried out among 95 vegetable farm workers by using Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) through interview and Ovako Working-posture Analysis System (OWAS) to identify working postures precisely in order to revise their work stations. χ2 and logistic regression were performed to analyze the data. Regression analysis showed significant relationship between back pain and gender, lifting loads more than 25 kg, age, work experiences and education, between knee pain and, age, work experiences and education, between shoulder pain and work experiences, and between neck pain and lifting loads more than 25 kg and age. Due to a high prevalence of musculoskeletal disorders and harmful postures in farm workers, revision of work operation and use of appropriate equipments in these jobs and ergonomic intervention is suggested in order to correct poor postures.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Posture analyzing, Vegetable farm workers.
 • Nadia Delavarpour, Mohammad Loghavi, Masoud Barati Page 37
  Moisture is one of the most important factors during and after the harvest in hay crops. Hay moisture content has a considerable impact on different stages of harvest and post-harvest such as baling, transportation, storage, etc, and therefore its role is very evident in production performance. The conventional method of moisture measurement of forage is by weighting method that is time-consuming and destructive. In this study, a capacitive sensor for real-time and continuous measurement of hay moisture content was designed, fabricated and evaluated. Alfalfa samples used in laboratory evaluation was obtained from alfalfa fields at research farm of College of Agriculture at Shiraz University, at three levels of moisture content, three levels of density and five levels of capacitor plates spacing. The results showed a significant relationship between moisture content and capacitance sensor’s output. Also temperature showed a significant effect on the sensor’s outputs.
  Keywords: Moisture content, Precision agriculture, Real, time measurement., Capacitive sensor, Alfalfa
 • Moslem Namjoo, Jalil Razavi Page 54
  Uniform distribution of billets during planting operation by sugarcane billet planters is important from an economical view interms of amount of billets consumed and planting uniformity. Reduction in billets consumed in sugarcane planting results in lower costs of production. In this research a billet planter with capability of overlap planting pattern was desigend, developed, and field evaluated. Factors under consideration were filling percentage of metering device cupboards, under-overlapping, desired overlapping and, over-overlapping planting pattern as affected by planting forward speed (2, 3, and 4 km/h), sugarcane variety (CP69-1062 and CP57-614), and vertical angle of the metering device conveyor chain (25 and 30 degrees). Experiments were performed using a complete randomized design with three replications. Data obtained was analyzed in SPSS sofware to determine suitable chain angle, forward speed, and variety and their effect on planting uniformity. Results showed that planting speed had highest effect on filling percentage of metering device cupboards, under-overlapping, and desired overlapping. As speed increased, filling percentage and desired ovrlapping decreased and under-overlapping increased. Effect of chain angle and sugarcane variety on filling percentage of cupboards was significant. The best performance of the planter designed was obtained at a planting speed of 3 km/h for both varieties with a 25 degree conveyor chain angle.
  Keywords: Billet planter, Metering unit, Planting uniformity, Sugarcane., Overlap
 • Majid Rahnama, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Barat Ghobadian, Movahed Sepahvand Page 64
  Due to non uniformity of date palm moisture content during harvesting and unsuitable processing and infection during storage, export of this product has great problems. Using dryer with applying heat treatments is a suitable method for moisture uniformity and disinfection. In this study, moisture content of Estameran dates will be controlled by solar energy, with the reservation of its quality properties. The equilibrium moisture content of Estamaran date was obtained to be 14, 16 and 18% (d.b.) at the temperature levels of 40, 50, 60, 70oC using the dryer. The effects of applied treatments on the qualitative and quantitative parameters (pH, percent of skin loss, total sugar and total soluble solid) of samples were investigated during the 3-month period of storage. Results showed the amount of pH decreased with increasing amount of moisture content and moisture and heat treatment caused the amount of TSS doesn’t increased (compared with control sample). The effect of all treatment on percent of total sugar and heat and moisture treatments on percent of skin loss was not significant.
  Keywords: Solar Dryer, Desiccant wheel, Total sugar., Disinfection