فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 29 (پاییز 1385)
 • پیاپی 29 (پاییز 1385)
 • 216 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن دادخواه، مجتبی بهره مند صفحه 7
 • محمدرضا رضایی صفحه 35
 • محمد زکی الشعماوی ترجمه: محمدهادی مرادی صفحه 70
  این گفتار تلاشی است برای تبیین یکر از بنیادی ترین نظر یه های بلاغت و نقد ادبی: یعنی نظر یه نظم امام عبدالقاهر جرجانی. نویسنده برای رسیدن به این هدف به شرح موضوعات زیر پرداخته است: 1 ~ یکپارچه بودن و کلیت زبان و شعر 2 ~ ابطال اندیشه دوگانه بودن لفظ و معنا 3 - مقایسه آرا و نظریات عبدالقاهر با آرا و نظریات ناقدان جدید بویژهآ.ا. ریچاردز 4 - اشاره ای به نظریه کاربرد زبان کولویچ و مقایسه آن با نظریه نظم.
  کلیدواژگان: نظریه نظم، لفظ و معنا، وضع، بلاغت، نقد
 • علیرضا منوچهریان صفحه 96
  ابوالطیب متنبی یکی از بزرگترین شعرای تازیان است و شاید هم بزرگترین آنان است. یکی از ویژگیهای سبکی شعر متنبی، ساختارهای پارادوکسی است. در این مقاله نگارنده پس از تعریف و توضیح پارادوکس در مقدمه، سخنی درباره پیچیدگی شعر متنبی آو رده است، آنگاه به بررسی نمرنه هایی از ابیات حاوی پارادوکس در دیوان او پراخته است، ضمن آن که هر بیت ترجمه و شرح کرده است تا درک معنی و مفهوم بیت عربی برای مفهوم خوانندگان، آسانتر شود و بهتر بتوانند به بررسی پارادوکس و جایگاه آن در ساختار بیت مزبور بپردازدر پایان نیز نتیجه مقاله آمده است.
  کلیدواژگان: متنبی، بیت، قصیده، پارداوکس، تناقض
 • حمیدرضا میرحاجی صفحه 110
  زبان جعبه اصرار امیزی است که دسترسی به درون ان و زدودن رموز و اسرار تنیده شده بر اطراف آن نیازمند توانابی ها و آمادگی های فراوانی است. ا یکی از معضلات بشر درگذشته و به خصوص امروز. یافتن مقاصد و نیات صاحبان سخن است. این معضل به ویژه برای جوامعی که در صددند مبانی فرهنگ خویش را با بهرهگیری از متون و نوشتاهای زبانی استخراج کنند دو چندان می شود در این نوشتار بر آنیم که از راهکارهای یافتن معنی در زبان عربی سخن بگویم و مبانی نظری این امر را بشکافیم و نتایجی را که از این مبانی حاصل می شوند تیبین کنیم.
  کلیدواژگان: معنی، زبان، وضع، دلالت، متن، خواننده، مفسر
 • سیدمحمود میرزائی الحسینی صفحه 134
 • سعید نجفی اسداللهی صفحه 158
  شهرت حجه الحق حکیم ابوالغتح)یا ابوحفص(عمر بن ابراهیم مشهور به خیام یا خیامی نیشابوری، فیلسوف و ریاضی دان و منجم و شاعر اواخر د وران قرن پنجم و اوخرقرن ششم هجری قمری تا مدتهای مدید محصر به ابعادعلمی او بوچانکه نخستین فردی که ذکری از ام به میان آورده یعنی نظامی عروضی سمرقندی که معاصر وی بود و ارادتی نیز به او داشت، در کتابمجمح النوالاراا خود مشهور به ااچهار مقاله تالیف: بین 15 5 و 2 ه 5 ~ق(فقما از او با احترام یاد می کند و از تقدم وی در علم نجوم، و هیچ اشاره ای به شعر و شاعری او نمی کند! اما اشتهارش در مورد رباعیات، مخصوصآ در دنیای غرب، تا حد زیادی مرهون ترجمه آزاد و اقتباس گونه فیتژجرالد شاعر انگلیسی قرن نوزدهم میلادی از این رباعیات می باشد، که باعث به تدریج به زبان های دیگر از جمله فرانسوی –المانی- ایتالیایی- روسی –ب دفعات زیاد ترجمه شود که که بارزترین و پربارترین آنها ترجمه های متعددبه زبان عربی است. در مقاله حاضر سعی شده با اشارهبه زندگی نامه و عقاید و افکار و فلسفه و شاعریت این دانشمندان شاعر خصوصیات رباعیات او و مخصوصا ترجمه های مختلف انها به زبان عربی مورد برسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقتباس، ترجمه و ترجمه آزاد، تشاوم و تفاول، تعریب، خیام. خیامی، رباعی و رباعیات، مینیاتور
 • رضا ناظمیان صفحه 184
  تفاوت های مهم و اساسی شعر سنتی و شعر نو را می توان در مقایسه شعر الحمی،، از متنبی و شعر 0 الوصیه،، از بدر شاکر السیاب که از پیشگامان شعر نو د رجهان غرب به شمار می ا ید، مشاهه ه کرد. وجود ابهام در شعر نو، جایگزینی لذت ساده شعری به جای لذت های بیانی و بدیعی و غلبه حالت توصیفی بر بیانی و تهی بودن از ویژگی خطابی و... از ویژگی های شعر نو می باشد. شناخت اساطیر، آشنایی با زمینه های فکری و عقیدتی و تحولات سیاسی _اجتماعی عصر شاعر، محوریت یافتن معنا یا مفهومی خاص در اشعار شاعر از زمینه های درک نماد در شعر معاصر به شمار می آید. ذکرکلمه یا عبارتی خاص،تا کید و تکرار لحن و فضای عمومی شعر، قرینه ها. با کلیدهایی است که ما را در گشایش رمزیاری می کند.
  کلیدواژگان: تفاوت شعر نو و سنتی نمادگرایی، متنبی، بدر شاکر السیاب، رمزگشایی شعر نو، اساطیر، شعر معاصر عرب
 • صفحه 205
|
 • Mohammad Hadi Moradi Page 70
  The objective of the present paper is to introduce one of the most fundamental theories of rhetoric and literary criticism, Jorjani's theory of verse. To achieve this objective in this paper, the author has dealt with the following: 1- coherence and unity of language and poetry 2- nullification of the notion of dichotomy of form and meaning 3- comparing the viewpoints Jorjani with those of new critics like A.A. Richards 4- Coleridge's theory of language application, and comparing it with the theory of verse.
  Keywords: theories of prose- form, meaning- rhetoric- criticism
 • Alireza Manouchehrian Page 96
  Abultayyeb Matnabi is one the greatest Arab poets, if not the greatest. Paradoxical structures are a very famous stylistic feature of his poetry. It is the objective of the present paper to provide a definition for paradox, introduce the complexity of Matnabi's poems together with some examples from his poetical works. To make it easier for the readership to understand, the verses have been translated into Persian.
  Keywords: Matnabi- paradox- contradiction
 • Hamidreza Mirhaji Page 110
  Language is a mysterious box, and to remove the mysteries and have access to its components and, requires a lot of capabilities, talent and readiness. One of the greatest problems of mankind, in the past and the present time, has been to discover the intention of the author of any writing. These problems will be much more complicated for the nations that try to decipher the fundamentals of their culture by investigating their past writings. The purpose of the present paper is to introduce the approaches and methods of obtaining meaning in the Arabic language.
  Keywords: interpretation- language- indication- text- readership interpreter
 • Saeed Najafi Asadollahi Page 158
  Hojatt-ol Hagh Hakim Abolfath-e Omar ibn-e Ebrahim known as Khayyam or Khayyami, was a philosopher, mathematician, astrologer, and poet of late fifth-early sixth century A.D. For long he was famous for his scientific features, however, later on his stanzas, were introduced to the world, the west in particular, through the translations provided by the nineteenth century British poet Fitzgerald. These stanzas were later translated into different languages such as Italian, German, Russian. The objective of the present paper is to provide a biography of this poet, as well as introducing his philosophical viewpoints, his poetry, particularly his stanzas and their Arabic translations.
  Keywords: translation, adaptation- free translation- Khayyam couplet- stanzas- miniature
 • Reza Nazemian Page 184
  The fundamental differences between traditional and modem poetry can be observed in the comparison made between Motenabbi's "Alhami" and "Alvassieh" composed by Badr Shakeral- Siabs- one of the pioneers of modem poetry in the west. Ambiguity in the modern poetry replaces the joy of literary devices such as diction, metaphor, and way of expression. These may be considered as characteristics of the modern poetry. To obtain the intention of the poet, the reader must be familiar with the social changes, milieu of the poet, and have a proper cognition of the myths.Repetition of certain words and phrases, stresses, and the general atmosphere of the poems may be used as clues to deciphering mystery in the poems.
  Keywords: modem poetry- traditional poetry- symbolism Motenabbi-Badr Shakeral- Siab- deciphering- myths