فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مجید روان بخش، مهیار صلواتی*، بهنام اخباری، اسماعیل ابراهیمی، بابک گوشه صفحات 8-17
  هدف
  ازآنجاکه الگوی تنفس طبیعی برای تنظیم متابولیسم طبیعی بدن ضروری است، هدف از این تحقیق، مقایسه کنترل الگوی تنفس در حالت مواجهه با تکلیف شناختی واکنش و حالت استراحت روی افراد سالم است.
  روش بررسی
  در این تحقیق شبه تجربی، 24 فرد سالم، یعنی 14 مرد و 10 زن، به صورت ساده و در دسترس انتخاب شدند. داده های اسپیرومتری شامل زمان های دم و بازدم و زمان کل یک چرخه تنفسی، حجم دم و حجم دقیقه ای، تعداد تنفس در دقیقه و نسبت دم به کل چرخه تنفس بودند و داده های کپنوگرافی شامل فشار دی اکسیدکربن هوای بازدمی در سطح دهانی در دو وضعیت با تکلیف و بدون تکلیف زمان واکنش دیداری بودند که به طور هم زمان، از تمام آزمودنی ها اخذ شد. داده های حاصل با آزمون تی زوجی و تعیین همبستگی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین فشار گاز دی اکسیدکربن در هوای بازدم، زمان دم، زمان بازدم و زمان کل سیکل تنفسی در زمان استراحت، به صورت معنا داری بزرگ تر از موقعیت اجرای تکلیف یاد شده بود (0٫05>P). همچنین، هم بستگی آماری متوسط معنادار مستقیم، بین تغییرات حجم جاری، تغییرات زمان دم، زمان بازدم، زمان کل چرخه تنفسی و تغییرات نسبت دم به کل زمان چرخه تنفسی با تغییرات فشار گاز دی اکسیدکربن در هوای بازدمی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بار شناختی، تاثیر بسزایی در تغییر الگوی تنفس در افراد سالم داشته و هم بستگی مناسبی بین الگو های تنفسی و پیامد های متابولیکی تنفس در افراد سالم وجود دارد.
  کلیدواژگان: آزمون زمان واکنش، تکلیف دوگانه، کپنومتری، کنترل الگوی تنفس، متابولیسم تنفسی
 • شادی صارمی، میثم چاله چاله*، ابراهیم برارپور، فاطمه امید علی صفحات 18-25
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره برنامه حرکات اصلاحی بر تعادل پویا در افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بود.
  روش بررسی
  برای اجرای این پژوهش، 20 فرد مبتلا به بیماری اسکولیوز ایدیوپاتیک با میانگین سن 2٫7±13٫6 سال و قد 13٫9±153٫3 سانتی متر و وزن 9٫6±44٫4 کیلوگرم، به صورت داوطلب در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی، به دو گروه تجربی (10=N) و گروه کنترل (10=N) تقسیم شدند. ابتدا، محقق برای آزمودنی ها، مراحل و نحوه برگزاری آزمون ها و برنامه تمرین را توضیح داد. سپس، قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیری شد. درنهایت، آزمون ها به این صورت گرفته شد: از حالت نشسته روی تکیه گاه بلندشدن و راه رفتن به صورت متوالی با پاشنه پنجه، برای سنجش تعادل پویا. درنهایت، گروه تجربی مدت 4 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه، 45 دقیقه برنامه تمرین اصلاحی را انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرینی نکردند. بعد از 4 هفته، هر دو گروه دوباره آزمون های فوق را انجام دادند. در پایان، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری تی مستقل و تی هم بسته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد یک دوره تمرین حرکات اصلاحی در آزمون، بر متغیرهای طول گام (0٫012=P) و انتهای حرکت (0٫030 =P) تاثیر معناداری دارد؛ اما، بر متغیر سرعت (0٫083=P) تاثیر معناداری ندارد. همچنین، بین دو گروه در دو متغیر طول گام (0٫02=P) و انتهای حرکت (0٫010=P) اختلاف معناداری وجود دارد؛ اما، در متغیر سرعت گام (0٫141=P) اختلاف معناداری وجود ندارد. در آزمون راه رفتن به صورت متوالی با پاشنه پنجه نیز بر متغیر سرعت راه رفتن (0٫001=P) تاثیر معنادار است؛ اما بر متغیرهای انتقال وزن (0٫012=P) و شاخص بلندشدن (0٫95=P) تاثیر معنادار نیست. در مقایسه دو گروه، در متغیر سرعت راه رفتن (0٫000=P) اختلاف معناداری وجود دارد و در متغیرهای انتقال وزن (0٫010=P) و شاخص بلندشدن (0٫73=P) اختلاف معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج، می توان گفت یک دوره تمرین حرکات اصلاحی برای بهبود بیماری اسکولیوز ایدیوپاتیک مناسب است.
  کلیدواژگان: اسکولیوز ایدیوپاتیک، تعادل پویا، حرکات اصلاحی
 • حسین قمری کیوی*، افشین فتحی، لاله صنوبر صفحات 26-34
  هدف
  خشم و پرخاشگری از عوارض بیماری های مزمن، ازجمله سرطان، در کودکان بیمار به شمار می آید. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تلفیق دو فن تصویرسازی ذهنی و ماساژدرمانی بر میزان خشم کودکان مبتلا به سرطان است.
  روش بررسی
  این مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی بود و در کلینیک تخصصی ساختمان ارم وابسته به بیمارستان بوعلی اردبیل انجام شده است. تعداد 30 کودک مبتلا به سرطان خون و لنفوم با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی، در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از مقیاس ابراز خشم استیل و همکاران در دو مرحله قبل از کاربست تجربی و بعد از آن، استفاده شد. پس از ارائه آموزش های لازم به گروه آزمایش، درمانگر روش درمانی را بر هریک از بیماران گروه آزمایش به مدت سه هفته و در شش جلسه، یعنی هفته ای دو جلسه 20دقیقه ای اعمال کرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش آماری تحلیل پراکنش چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه آزمایش، ازنظر میزان متغیرهای صفت خشم، ابراز خشم، خشم درونی و کنترل خشم در قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری دیده می شود (0٫001>P و 0٫05>P)؛ به این معنی که در گروه آزمایش، میزان صفت خشم، ابراز خشم و خشم درونی کاهش و میزان کنترل خشم افزایش یافته بود؛ اما در گروه کنترل، میزان متغیرهای صفت خشم، ابراز خشم، خشم درونی و کنترل خشم در قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  ترکیب دو روش ماساژدرمانی و تصویرسازی ذهنی در جریان درمان کودکان مبتلا به سرطان می تواند موجب کاهش تمایل به پرخاشگری و احساس خشم شود. بنابراین، به منظور کاستن از عوارض روان شناختی سرطان و درمان های مختلف آن، آموزش این دو روش به مسئولان درمان توصیه می شود و استفاده از آن ها می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، خشم، سرطان کودکی، ماساژدرمانی
 • علی گل چینی*، ناصر بهپور، شهرام آهنجان، مرتضی صائب، سعید سلیمانی صفحات 35-43
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدها و میزان بازگشت به بازی در فوتبالیست های دارای رباط صلیبی قدامی (ACL) بازسازی شده درطول یک سال است.
  روش بررسی
  سی ودو نفر فوتبالیست که عمل بازسازی ACLداشتند، ازطریقBPTBG) Bony-Patellar Tendon- Bony graft) (تکنیک Modified Clancy) انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه شانزده نفری بازتوانی تسریعی و سنتی تقسیم بندی شدند. گروه تسریعی، برنامه بازتوانی تسریعی را به مدت 24 هفته و گروه سنتی، برنامه بازتوانی سنتی را به مدت 36 هفته اجرا کردند. در پایان ماه های 4، 6، 9و12، عملکرد عضلانی عضلات زانو و عملکرد ذهنی و میزان بازگشت به سطوح رقابتی ورزش کاران ارزیابی شد. از تحلیل پراکنش با اندازه گیری مکرر و آزمون تی برای تجزیه وتحلیل نتایج در سطح 0٫05 بهره گرفته شد.
  یافته ها
  در هر دو گروه، عملکرد عضلانی اندام جراحی شده کمتر از اندام سالم بود. عملکرد عضلانی زانوی جراحی شده در گروه تسریعی نسبت به گروه سنتی بهتر بود (0٫05P≤). عملکرد ذهنی در گروه تسریعی در هر دو مقیاس (لی شهلم و سینسیناتی) بیشتر از گروه سنتی بود (0٫05P≤). گروه تسریعی، به سطوح 3و4 رقابتی بازگشتند؛ درحالی که گروه سنتی به طور معناداری پایین تر بود (1، 2)، (0٫02P≤).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نقص در قدرت با نقص در عملکرد ورزشی فوتبالیست ها رابطه قوی دارد و باعث نقصان فرد در عملکرد ذهنی می شود. همچنین برنامه تمرین های تسریعی (عصبی عضلانی) در بازگشت مطمئن تر فوتبالیست ها به مسابقات نقش کلیدی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: تمرین های تسریعی، رباط صلیبی قدامی بازسازی شده، عملکرد ذهنی، عملکرد عضلانی
 • آزاده جباری، محمدعلی حسینی*، سعید فطوره چی، سیدعلی حسینی، مرجان فرضی صفحات 44-49
  هدف
  این پژوهش با هدف طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی کاردرمانگران انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع ابزارسازی است، با مرور مطالب و چک لیست ها، تعداد زیادی گویه های مربوط به صلاحیت بالینی استخراج شد. این گویه ها در دو جلسه گروهی و زیر نظر پانزده تن از خبرگان مطرح و تحلیل شد و درنهایت، پرسش نامه ای با 66 گویه تهیه شد. سپس، براساس نظر متخصصان کاردرمانی و شیوه لاواشه، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به دو روش کمی و کیفی تعیین گردید. به منظور تعیین پایایی از روش مطالعه آزمایشی، آزمون بازآزمون و محاسبه هم بستگی درونی برای تایید پایایی استفاده شد.
  یافته ها
  ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی با 54 پرسش در 7 حیطه طراحی شد که عبارت است از: تفکر انتقادی، فرایند عملکرد، ارتباط موثر، مسئولیت حرفه ای، مدیریت محیط درمان، دانش عملکردی و اقدام به رشد حرفه ای. روایی صوری و محتوایی با نظر هیئت خبرگان محاسبه و با CVR 0٫84 تایید شد. پایایی ابزار تهیه شده در مطالعه آزمایشی نیز بررسی و روش آزمون - بازآزمون، ضریب هم بستگی پیرسون 0٫995 را نشان داد. هم بستگی درونی پرسش ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و عدد 0٫973 را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ابزار مناسب برای بررسی صلاحیت بالینی کاردرمانگران با 54 گویه در 7 حیطه تهیه شد. روایی و پایایی این ابزار را خبرگان و نمونه 30 نفره کاردرمانگران تایید کردند.
  کلیدواژگان: ابزار ارزیابی، پایایی، روایی، صلاحیت بالینی، کاردرمانگران
 • فریده دهقان منشادی*، رکسانا بزاز بهبهانی، خسرو خادمی، مریم رحمانی، طاهره افتخار صفحات 50-57
  هدف
  بی اختیاری ادراری از اختلالات مجاری ادراری تحتانی و حاصل کاهش فعالیت عضلات کف لگن است. این اختلال باتوجه به فعالیت هم زمان عضلات کف لگن و دیواره شکم برای کنترل عمل دفع و برقراری ثبات ناحیه کمری لگنی رخ می دهد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فعالیت عضلات کف لگن بر ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره طرفی شکم در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار با کمردرد مزمن و بدون کمردرد مزمن انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه درباره هجده زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری با کمردرد مزمن (نه نفر) و بدون کمردرد مزمن (نه نفر) و ده زن سالم انجام شد. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک و ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن، ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره طرفی شکم حین استراحت و انقباض عضلات کف لگن اندازه گیری شد. آزمون های کولمگروف اسمیرنوف، آنالیز پراکنش یک طرفه، کروسکال والیس و پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و مقادیر 0٫05P< به عنوان سطح معنا دار درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  ضخامت عضلات دیواره طرفی شکم در حالت استراحت عضلات کف لگن بین سه گروه، اختلاف معنا داری نداشت (0٫05
  نتیجه گیری
  تغییر ضخامت اولتراسونیک عضله عرضی شکم حین انقباض عضلات کف لگن در زنان سالم، نشان دهنده برهم خوردن الگوی فعالیت هم زمان عضلات دیواره طرفی شکم وکف لگن در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری با کمردرد مزمن و بدون کمردرد مزمن است.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، بی اختیاری استرسی ادراری، عضلات دیواره طرفی شکم، عضلات کف لگن، کمردرد مزمن
 • علی اصغر کاکوجویباری، سید محمد شبیری، هاجر شعاعی*، طیبه محتشمی صفحات 58-65
  هدف
  اگر خواندن و نوشتن و حساب کردن را سه مهارت اصلی آموزش در دوره ابتدایی بدانیم، خواندن، سنگ زیربنای دو مهارت دیگر است؛ ازاین رو، اطلاع یافتن از فرایند خواندن و روش های آن از مسائل لازم است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی پیشرفت خواندن در دانش آموزان مبتلا به آسیب بینایی پایه چهارم ابتدایی و مقایسه آن ها با دانش آموزان هم پایه با بینایی هنجار بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای و با استفاده از آزمون دفترچه های استاندارد شده بین المللی پرلز (2006) انجام شد. 27 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در مدارس استثنایی شهرهای تهران و ری و قم به روش جامعه آماری دردسترس انتخاب شدند. سپس محققان، مقایسه ای برقرار کردند بین این دانش آموزان با همان تعداد دانش آموز با بینایی هنجار از مدارس مجاور که به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش آماری تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در سواد خواندن (0٫017=P) و درک متون ادبی بین دانش آموزان آسیب دیده بینایی و دانش آموزان با بینایی هنجار تفاوت معنا دار وجود دارد (0٫007=P)؛ درحالی که در درک متون اطلاعاتی تفاوت معنا داری بین دانش آموزان مبتلا به آسیب بینایی با دانش آموزان با بینایی هنجار دیده نشد (0٫053=P).
  نتیجه گیری
  آسیب بینایی بر میزان سواد خواندن موثر است؛ بنابراین نیاز به توجه ویژه و بازنگری در برنامه آموزش خواندن مدارس ویژه دانش آموزان مبتلا به آسیب بینایی ضروری است. توصیه می شود معلمان و مسئولان منابع بیشتری با خط بریل، برای کودکان نابینا فراهم کرده و از روش های نوین و تقویتی برای پیشرفت سواد خواندن کودکان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آسیب بینایی، سواد خواندن، متون اطلاعاتی، متون ادبی
 • سمیه پایه دار*، حسن سعیدی، امیر احمدی، محمد کمالی، مریم محمدی صفحات 66-73
  هدف
  تحقیقات نشان می دهد کاهش یا افتادگی قوس طولی داخلی پا، یعنی صافی کف پا، می تواند احتمال آسیب دیدن پا را حین فعالیت های روزانه نظیر راه رفتن افزایش دهد. براین اساس، امروزه ارتزهای پا برای کنترل صافی کف پا و جلوگیری از چنین آسیب هایی، به طور شایع تجویز می شود. البته سازوکار تاثیرگذاری این وسایل بر تعادل فرد، کاملا مشخص نیست و نیازمند استفاده از ابزارهای گوناگون برای کمی سازی مشاهدات بالینی است.
  هدف
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تاثیر فوری سه کفی فانکشنال و UCBL و UCBL تغییریافته بر تعادل پویا در افراد مبتلا به صافی انعطاف پذیر کف پا است.
  روش بررسی
  بیست مرد و زن جوان مبتلا به صافی انعطاف پذیر کف پا (سن 2٫8 23٫5) تحت مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نمونه های دردسترس، برای مطالعه انتخاب شدند. آزمودنی ها آزمایش تعادل را در چهار حالت انجام دادند: با کفش به تنهایی، با کفش وکفی فانکشنال، با کفش و کفی UCBL و با کفش و کفی UCBL تغییریافته روی دستگاه تعادل بایودکس. در هریک از این حالت ها، متغیر نوسانات کلی و داخلی خارجی و قدامی خلفی اندازه گیری شد. آزمون آنالیز اندازه های تکراری به منظور آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، نشان داده شد میزان نوسانات کلی در کفی های فانکشنال و UCBL به طور معناداری، کمتر از UCBL تغییر کرده بود (0٫05>P)؛ اما نوسانات در راستای داخلی خارجی و قدامی خلفی، در بین سه ارتز تفاوت معنا داری نداشت. در مقایسه بین کفش با هریک از کفی ها، نتایج، معنا دارنبودن شاخص های ثبات را در هریک از راستاهای داخلی خارجی، قدامی خلفی و کلی، میان کفش و کفی ها نشان داد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به کاهش معنا دار نوسانات پاسچرال در کفی های UCBL و فانکشنال نسبت به کفی UCBL تغییریافته، به نظر می رسد تفاوت ساختاری ارتزها بر بهبود تعادل در افراد مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر موثر باشد. معنا دارنشدن شاخص های تعادلی میان کفش و کفی ها بیانگر این بود که کفش به تنهایی نیز بر کاهش نوسانات پاسچرال موثر بوده است؛ بنابراین، به دلیل کارایی موثر کفش، کفی ها بدون دوره انطباقی نتوانستند بر ظرفیت تعادلی افراد موثر باشند.
  کلیدواژگان: ارتزهای پا، تعادل پویا، صافی کف پا، کفی فانکشنال، کفی UCBL، کفی UCBL تغییریافته
 • سمانه پورهادی، سمیه حسین زاده، محمود حاجی احمدی، محمد تقی پور درزی* صفحات 74-81
  هدف
  کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و فراتر از بررسی صرف سلامت جسمانی است. کمردرد از شایع ترین اختلالات عضلانی اسکلتی است. بیمارهای مزمن مثل کمردرد غیراختصاصی مزمن پیامد های مهمی دارند؛ همچون تحول کیفیت زندگی افراد. این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن اجرا شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی است و به صورت مقطعی در بیمارستان شهیدبهشتی بابل انجام شده است. حجم نمونه 125 نفر برآورد شد و افراد با استفاده از چهار پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی سطح ناتوانی وکیفیت زندگی و ارزیابی شدت درد ارزیابی شدند.
  یافته ها
  شرکت کنندگان دامنه سنی 18تا58 سال داشتند که میانگین و انحراف معیار شدت درد و ناتوانی آن ها به ترتیب، با 21٫32±54٫73 و 16٫69±31٫56 برابر بود. ازنظر جنسیتی و وضعیت تاهل، درباره متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما افراد با تحصیلات دانشگاهی نسبت به دیگر رده های تحصیلی، درباره تمام متغیرهای فوق اختلاف معناداری داشتند. شدت درد با سلامت عمومی و سلامت روان، رابطه معکوس و با نمره کلی ناتوانی ارتباط مستقیم دارد. نمره کلی ناتوانی نیز با کیفیت زندگی عمومی، سلامت عمومی، سلامت جسم، سلامت روان و روابط اجتماعی، ارتباط معکوس و با شدت درد رابطه مستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه شدت درد و ناتوانی غیر از بعد جسمی، بر سایر ابعاد نیز تاثیر می گذارد، لازم است در آینده، مداخلاتی نه فقط با تاکید بر جسم، بلکه با تاکید بر بهبودی مسائل روانی و اجتماعی نیز برای این بیماران انجام شود.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن غیراختصاصی، کیفیت زندگی
 • مهدی رضایی، اشرف کربلایی نوری*، سیدعلی حسینی، حمیدرضا خانکه صفحات 82-89
  هدف
  کاردرمانگران شاغل در حوزه سلامت روان، نسبت به سایر حوزه ها مشکلات بیشتری را تجربه می کنند. هدف از این مطالعه، تبیین تجربیات کاردرمانگرانی است که با مسائل اخلاقی در توان بخشی روانی اجتماعی مواجه هستند.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کیفی بود و به شیوه تحلیل محتوا انجام شد. نمونه ای هدف دار متشکل از بیست کاردرمانگر شاغل در بیمارستان های روان پزشکی انتخاب شدند که داوطلب مشارکت در تحقیق بودند. طیف سنی افراد تحت مطالعه 24تا45 (میانگین 34 سال) و کمترین سابقه کاری، یک سال و بیشترین آن، بیست سال بود. افراد، درطول پنج جلسه، ازطریق مصاحبه متمرکز گروهی، مشکلات مهم تجربه شده خود را بیان کردند. سپس معضلات، باتوجه به هدف مطالعه، استخراج شد.
  یافته ها
  مهم ترین مشکل مربوط به رعایت ضوابط اخلاقی درزمینه کار با بیمار روانی، کافی نبودن دانش کاردرمانگران برای ارتباط با بیمار و به کارگیری خدمات درمانی مناسب بود. کدهای استخراجی از مطالعه حاضر، در چهار طبقه قرار گرفت: تناسب درمان با ویژگی های بیمار، رفاه بیماران و کیفیت خدمات، تناسب برنامه ها با وضعیت بیماران و انتخاب بیماران.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که در حوزه سلامت روان، کاردرمانگران با مشکلات متعدد مربوط به رعایت اصول اخلاقی مواجه اند و برای حل وفصل آن ها نیازمند ارتقای آگاهی خود در زمینه های گوناگون هستند. همچنین، آشکارسازی این مسائل و درمیان گذاشتن آن با سایر متخصصان، به منظور یافتن راهکارهای موفق برای بهینه سازی توان بخشی بیماران روانی، ضروری است.
  کلیدواژگان: بحث متمرکز گروهی، کاردرمانی، مسائل اخلاقی
 • زهرا صفایی پور*، علی استکی، فرهاد طباطبایی قمشه، محمد ابراهیم موسوی صفحات 90-98
  هدف
  هدف این تحقیق آنالیز نمودار گشتاور زاویه مفصل مچ پا و تعیین مشخصات مفصل مچ در مراحل و سرعت های مختلف راه رفتن برای کاربرد در طراحی پروتزهای مچ و پنجه پا بود.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی بود و 20 نمونه در دسترس انتخاب شدند. آنالیز راه رفتن در سرعت های مختلف و با دو صفحه نیرو و پنج دوربین انجام شد. براساس نمودار گشتاورزاویه، فاز ایستایی به سه مرحله تقسیم شد. مشخصات مفصل مچ شامل شبه سفتی و کار در این مراحل محاسبه شد. مقایسه میانگین متغیرها در مراحل و سرعت های مختلف راه رفتن با آزمون آنالیز پراکنش سنجش مکرر صورت گرفت و برای برازش مدل خطی به داده ها، از آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  نمودار گشتاور زاویه در سرعت های آهسته تر، در جهت عقربه های ساعت و با افزایش سرعت، خلاف جهت عقربه های ساعت بود. بهترین خط برازش شده به نمودار کار، سرعت راه رفتن 0٫81=2R بود. بین شبه سفتی مفصل مچ در سرعت تند و طبیعی با شبه سفتی در سرعت های کمتر، تفاوت معناداری وجود داشت (0٫001>P).
  نتیجه گیری
  رفتار نمودار گشتاور زاویه در سرعت های آهسته تر نشان دهنده عملکرد غیرفعال و اتلافی در مفصل مچ و با افزایش سرعت، نشان دهنده عملکرد فعال این مفصل بود. براساس نتایج، مشخصات مفصل مچ در سرعت ها و مراحل مختلف راه رفتن تغییر می کند. بنابراین، در سرعت های پایین تر، یک مدل فنر دمپر با اتلاف تنظیم شده توانایی شبیه سازی عملکرد مفصل مچ را دارد؛ گرچه در سرعت های بیشتر، باید برای عناصر فعال، سهمی درنظر گرفت.
  کلیدواژگان: پروتز مچ و پنجه، راه رفتن، زاویه مچ پا، شبه سفتی، گشتاور مچ پا
 • محمد علی سنجری*، سعیده سیدمحسنی، محمد کمالی، محمدرضا نیکمرام صفحات 99-105
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی کمی تغییرپذیری دامنه حرکتی مفصل آرنج براثر خستگی اسکلتی عضلانی است.
  روش بررسی
  با نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، تعداد 10 فرد سالم وارد مطالعه شدند. هر آزمودنی چهار فعالیت خسته کننده را با دو وزنه که وزنشان 10 و 20 درصد حداکثر توانایی دینامیک فرد در خم کردن آرنج سمت غیرغالب بود، در دو سرعت تکرار انجام می داد. با استفاده از الکتروگونیامتر و الکترود های سطحی الکترومیوگرافی، دامنه حرکتی آرنج و فعالیت عضلات بازویی زند اعلایی (براکیورادیالیس) و دوسر بازویی ثبت شد. آنالیز افت وخیز بدون روند (DFA) نیز برای محاسبه هم بستگی تغییرات دامنه حرکتی به کار رفت. همچنین، تاثیر شرایط آزمایش با آنالیز کروسکال-والیس آزموده شد.
  یافته ها
  آنالیز آماری نشان داد که در سه حالت از چهار فعالیت درحال آزمایش، هم بستگی بلندمدت بین نوسانات دامنه حرکتی وجود داشت (1≤α>0٫5). باوجود تفاوت بیومکانیکی بین این سه حالت آزمون، ضریب هم بستگی بلندمدت یکسان بود (0٫548=P). فعالیت در وضعیت بار زیاد و سرعت تکرار کم، با دیگر وضعیت ها متفاوت بود (0٫047=P).
  نتیجه گیری
  در تمرینات تکرارشونده ورزشی یا توان بخشی، پیشنهاد می شود بار زیاد با سرعت کم در وضعیت بیومکانیکی کنترل شده ای حمل شود؛ زیرا چنین فعالیت هایی، در حین خستگی ممکن است به آسیب های اسکلتی عضلانی منجر شود.
  کلیدواژگان: دامنه حرکتی، تغییرپذیری، خستگی عضلانی، آنالیز افت وخیز بدون روند
 • آیدین ولیزاده*، فرهاد رضازاده، شیرین عالی، عباس مصطفی زاده صفحات 106-112
  هدف
  سیستم های حسی که شامل دستگاه وستیبولار و حس بینایی و احساس حسی پیکری است، نقش مهمی در کنترل حرکتی ایفا می کنند. فقدان اطلاعات حاصل از هریک از این سه سیستم می تواند روی نوسان بی اختیار قامت در وضعیت ایستاده تاثیر بگذارد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی مقایسه ای، 17 کودک نابینای مادرزادی (9 دختر و 8 پسر) و 30 کودک ناشنوا (14 دختر و 16 پسر) 6تا12 ساله شهر اردبیل، براساس معیار های ورود و خروج انتخاب شدند و 60 کودک سالم (30 دختر و 30 پسر) نیز به عنوان گروه کنترل، به صورت داوطلبانه شرکت کردند. تعادل ایستا با آزمون ایستادن روی یک پا و ایستادن تاندم در وضعیت های چشم باز و بسته با پایایی (0٫99 تا 0٫87=r) ارزیابی شد. آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه بین گروه ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در تکلیف های تعادلی تحت مطالعه، عملکرد دختران نابینا و ناشنوا و سالم تفاوت معناداری ندارد؛ درحالی که عملکرد پسران ناشنوا و سالم در مقایسه با پسران نابینا، در همه تکلیف های تعادلی (0٫05>P) غیر از ایستادن تاندم با چشم بسته بهتر بود (0٫507=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های طرح حاضر، کودکان نابینا در مقایسه با کودکان ناشنوا و سالم تعادل ایستای ضعیف تری دارند. ازآنجاکه افراد نابینا نمی توانند فقدان درون داد بینایی برای حفظ ثبات پاسچرال را جبران کنند، کاهش ثبات پاسچرال در وضعیت استاتیک را نشان می دهند. بنابراین، شناسایی جامع عوامل موثر بر تعادل و مشکلات و ضعف تعادلی در زمان مناسب، توجه به این عوامل در برنامه های تمرینی و تقویت آن در کودکان با معلولیت حسی به خصوص نابینایان، استفاده از نیرو های متخصص و نیز توجه ویژه به فعالیت بدنی این کودکان در مدارس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تعادل ایستا، نابینا، ناشنوا، کودکان، اختلال حسی، ایستادن تاندم
 • سیما سلطانی، امین مهنام* صفحات 113-124
  هدف
  هدف این تحقیق طراحی و ساخت و ارزیابی عملکرد یک واسط انسان با کامپیوتر پوشیدنی بوده است که امکان تایپ حروف با حرکات چشم را برای بیان منظور، در افراد ناتوان جسمی حرکتی و فاقد قدرت تکلم فراهم می آورد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کاربردی توسعه ای، عینک واسطی طراحی و ساخته شده است که سیگنال الکتریکی چشم را ثبت و به صورت بی سیم به کامپیوتر منتقل می کند. با پردازش زمان حقیقی اطلاعات، امکان ارتباط با صفحه کلید مجازی و نیز بازی کامپیوتری فراهم می شود. برای ارزیابی عملکرد دستگاه، شش فرد عادی ازلحاظ جسمی ذهنی و علاقه مند به شرکت در آزمایش، در محدوده سنی 16تا50 با نمونه گیری ساده انتخاب شدند و در مجموع 1071 کاراکتر را با این دستگاه تایپ کردند. بر این اساس پارامترهایی نظیر صحت عملکرد سیستم و میزان تایپ محاسبه شد. همچنین امکان پذیری استفاده از دستگاه برای افراد ناتوان جسمی حرکتی با انجام بازی کامپیوتری روی چهار فرد فلج در چهار اندام بررسی شد.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده از آزمایش ها، صحت عملکرد سیستم در تشخیص حالت های حرکتی چشم، در گروه افراد عادی 94٫1 درصد و میزان تایپ 7٫22 کاراکتر در دقیقه محاسبه شد. در انجام حرکت های چشم برای ارتباط با سیستم، متوسط درصد موفقیت افراد ناتوان جسمی حرکتی شرکت کننده در آزمایش 58٫7 درصد محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  این دستگاه ضمن حفظ کیفیت مطلوب در ثبت و پردازش سیگنال، کوچک (در اندازه cm4٫5×cm2٫6) و سبک (15 گرم) و کم مصرف (توان مصرفی mW 123) بوده است، به صورت عینکی روی چشم گذاشته می شود و امکان کاربرد روزانه را برای کاربر خود فراهم می کند. محیط کاربری به گونه ای طراحی شده است که فرد می تواند کلمات را با کمترین تعداد حرکت چشم تایپ کند.
  کلیدواژگان: حرکت جهشی چشم، سیستم های پوشیدنی، سیگنال الکتریکی چشم، ناتوان جسمی حرکتی، واسط انسان با کامپیوتر
 • زهرا محمدی، افسون نودهی مقدم، زهرا مصلی نژاد*، امیر مسعود عرب لو، محمدرضا نوربخش، عنایت الله بخشی صفحات 125-131
  هدف
  نقاط ماشه ای می توانند منشا اصلی دردهای تیرکشنده به مناطق اطراف خود باشند. نقاط ماشه ای مایوفاشیال پدیده الکتروفیزیولوژیکال هستند که می توانند در عملکرد نرمال عضله تداخل ایجاد کنند. هنوز هیچ مطالعه ای تاثیرات نقاط ماشه ای فعال را بر الگوی حرکت شانه بررسی نکرده است. مطالعات اخیر، تنها درباره افراد سالم انجام گرفته است. این الگوها می تواند عامل تعیین کننده ای در بروز صدمات آینده و منشا بروز یا تشدید درد های گردنی شانه ای باشد. هدف این تحقیق بررسی میزان فعالیت و زمان تاخیر وارد عمل شدن عضله تراپزیوس فوقانی در حضور نقطه ماشه ای فعال، هنگام بالا بردن دست در صفحه کتف (اسکپشن) بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقایسه ای موردی شاهدی در بهار سال 1391، 17 زن مبتلا به نقطه ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی با محدوده سنی26٫76 سال و 17 زن سالم با محدوده سنی 26٫18 سال، در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی شرکت داشتند. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی، میزان فعالیت و زمان شروع فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی هنگام حرکت اسکاپشن ثبت و تحلیل شد.
  یافته ها
  زمان وارد عمل شدن عضله تراپزیوس فوقانی نسبت به شروع حرکت، در گروه بیمار نسبت به گروه سالم به صورت معناداری با تاخیر همراه بود (0٫04=P). مقایسه میزان حداکثر آمپلی تود در افراد مبتلا به نقطه ماشه ای درمقایسه با افراد سالم هنگام حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک اسکپشن 90 درجه، در عضله تراپزیوس فوقانی، اختلاف معنادار آماری را به صورت کاهش میزان فعالیت در گروه بیمار نشان داد (0٫01=P).
  نتیجه گیری
  در حضور نقطه ماشه ای، الگوی فعالیت عضلات، دستخوش تغییرات می شود؛ به طوری که نقاط ماشه ای با تغییر زمان بندی، به الگوی غیرطبیعی حرکت کمربند شانه ای منجر می شوند. این یافته ها می تواند در پیشگیری و درمان اختلالات شانه استفاده گردد.
  کلیدواژگان: عضله تراپزیوس فوقانی، نقطه ماشه ای فعال، الکترومیوگرافی سطحی، فعالیت عضلانی
|
 • Majid Ravanbakhsh, Mahyar Salavati *, Behnam Akhbari, Ismail Ibrahimi, Babak Gousheh Pages 8-17
  Objectives
  Normal breathing is essential for adjustment of natural metabolism of human body. Therefore، the aim of this study was to evaluate the control of breathing pattern in normal subjects both at rest and during cognitive loading.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study، 24 healthy subjects (14 males، 10 females) were selected by simple and convenient sampling. Spirometry data including inspiration and expiration times، total time of respiration، tidal volume، minute ventilation، respiratory rate، inspiratory-total time ratio، and capnography data containing end tidal CO2 were obtained from all participants in two conditions: with or without cognitive loading.
  Results
  Mean of end tidal CO2 in expiration، inspiration times and total duration of respiration in rest condition was significantly larger than those of during cognitive loading. There was also a medium direct correlation between tidal volume، inspiration and expiration times، total duration of respiration and inspiratory-total time ratio and end tidal CO2.
  Conclusion
  Cognitive loading has an inevitable effect on breathing pattern. There is also good correlation between breathing pattern and biochemical breathing of metabolic outcomes.
  Keywords: Breathing Pattern, Cognitive loading, capnography, Reaction time task
 • Shadi Saremi, Meysam Chaleh Chaleh, Ebrahim Brarpor, Fatemeh Omidali Pages 18-25
  Objectives
  The present paper aimed to investigate the effect of a corrective exercises program on dynamic balance in individuals with Idiopathic scoliosis.
  Materials and Methods
  Twenty individuals with Idiopathic Scoliosis (average age: 13.6 ± 2.7 years, height: 153 ± 13.9 cm, weight: 44.4± 9.6 kg) participated voluntarily to carry out this survey. They were divided into two experimental (N = 10) and control (N= 10) groups. At first the tests stages/procedures and the training protocol were explained for the subjects by the researcher before measuring their heights and weights. Consequently the tests (standing from a support and walking successively or toe-heel) were carried out to measure the dynamic balance. Finally the experiment group performed the corrective exercises program for 4 weeks, 3 sessions per week, 45 minutes per session, while the control group did not do any exercise. After 4 weeks, both groups performed the tests again as described above. At last independent and dependent t-test were used for data analysis.
  Results
  The results showed that a corrective exercises test program is significantly influential on both variables, i.e. Step Width (P) and End Sway (P), but not on the Speed (P). In addition, there was a significant difference between both groups in terms of both variables, i.e. Step Width (P) and End Sway (P), while there was no significant difference for Walk Speed (P). For the successive (toe-heel) walking test, the Sway Velocity (P) is significantly affected, but not for Wt Transfer (P) or Rising Index (P). There was a significant difference in the comparison of both groups in terms of the Sway Velocity (P) variable, but not for Wt Transfer (P) or Rising Index (P).
  Conclusion
  It may be deducted according to the final results of the present survey that a corrective exercises program is effective to improve the Idiopathic Scoliosis disease.
  Keywords: Idiopathic Scoliosis, dynamic balance, corrective exercises
 • Hosein Ghamarigivi, Afshin Fathi, Laleh Senobar Pages 26-34
  Objective
  anger and aggressive are effects of chronic illnesses such as childhood cancer. The aim of the present study is investigation of the efficacy of the combination of mental imagination and massage therapy on anger in children with cancer.
  Materials and Methods
  the research method of the study was clinical trial and was done in Eram clinic of Ardabil’s boali hospital. Thirty children with blood and lymph cancer were selected by accessible method and were plague into two groups as experimental group (15 children) and control group (15 children). For data gathering, Steels anger expression scale were used in pretest and posttest phases. Therapist thought the subjects of the experimental group and used two techniques individually with children, during three weeks (six sessions with two times per week) about 20 minutes in one session. For data analysis was used multiply analysis of variance.
  Results
  Findings showed that there is significant difference in anger trait, anger expression, inner anger and anger control in experimental group in pretest and posttest phases (p<0.001,p<0.05). In experimental group, anger trait, anger expression and inner anger had been decreased and anger control was increased, but there was no significant difference in this variable in control group.
  Conclusion
  the combination of two techniques of massage therapy and mental imagination decreases the aggression and anger emotion during in treatment of children with cancer. Thus education and application of these techniques are effective in reduction of the psychological effects of the cancer and its side effects of treatments.
  Keywords: Mental imagination, Massage therapy, Angry, Childhood cancer
 • Ali Golchini *, Nasser Behpour, Shahram Ahanjan, Morteza Saeb, Saeed Solimani Pages 35-43
  Objective
  The purpose of the study was to evaluate the outcomes and back to the sport in soccer players with anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction during one year.
  Materials and Methods
  32 soccer players who underwent reconstruction of ACL via BPTBG (Bony-Patellar Tendon-Bony graft) (Technique Modified Clancy) selected and randomly divided into two 16-subject traditional and accelerated groups. The accelerated group performed the accelerated rehabilitation protocol for 24 weeks and the traditional group were performed a traditional rehabilitation program for a period of 36 weeks. At the end of the 4th, 6th, 9th and 12th months, the knee muscular function, subjective performance and time period of returning to sport competitions was evaluated. A repeated measure ANOVA and t test were used for data analyzing at 0.05 levels.
  Results
  In both groups, the muscular function of operated extremity was less than healthy ones. The function of the operated knee in accelerated group was significantly better than the traditional group (p<0.05). In both scales (lysholm and Cincinnati), the subjective performance of accelerated group was higher than traditional group (p≤0.05). Accelerated group, returned to 3 and 4 competition levels whereas this level in traditional group was significantly lower (1 and 2), (p≤0.02).
  Conclusion
  The result showed that any deficit in strength has a strong relationship with failure in soccer player’s athletic performance and causes a decline in individual’s subjective function. Also the accelerated exercise programs (neuromuscular) play a significant role in a more safe return of the soccer players to the competition.
  Keywords: Reconstruction ACL, Muscle performance, Objective performance, Accelerated exercises
 • Azadeh Jabbari, Mohammad Ali Hosseini*, Saeid Fatureh Chi, Ali Hosseini, Marjan Farzi Pages 44-49
  Objective
  The aim of study was to design a valid and reliable tool for assessing the occupational therapists’ clinical competency.
  Materials and Methods
  It was a tool-making study. Many clinical competency statements were extracted from evidences and with two expert-panels; helped to emerge a questionnaire with sixty-six statements in seven categories. Face and content validity were confirmed by Lawshe method. Reliability was confirmed by pilot study, test-retest and internal consistency.
  Results
  Occupational therapists’ clinical competency assessment tool was made with 54 questions in seven categories (critical thinking, practice process, effective communication, professional responsibilities, management of practice environment, practice knowledge, engage in professional development). Face and content validity confirmed by 15 experts CVR=0.84. Reliability (stability) was approved by pilot study, test-retest and Pierson correlation coefficient 0.995 and Cronbach’s alpha 0.973 confirmed internal consistency.
  Conclusion
  Appropriate tool to assess the occupational therapists’ clinical competency was made with 54 statements in seven categories. Its validity was approved by Lawshe method and reliability was approved by pilot study in 30 people.
  Keywords: Clinical Competency, Occupational therapists, Assessment Tool, Validity, Reliability
 • Farideh Dehghan Manshadi*, Roxana Bazaz Behbehani, Khosro Khademi, Maryam Rahmani, Tahereh Eftekhar Pages 50-57
  Objective
  Urinary Incontinence (UI)as a common lower urinary tract dysfunction, results from Pelvic Floor Muscles’(PFM)underactivity.Because of co-activation of PFM and the Lateral Abdominal Wall Muscles(LAWM), this study was aimed to investigate the changes in the ultrasonic thickness of the LAWM in response to PFM contraction in stress urinary incontinent (SUI)women with and without Chronic Low Back Pain(CLBP).
  Materials and Methods
  A total of 28 women, 10 healthy, 18 SUI with and without CLBP (9 in each group) participated in this quasi-experimental study. After collecting demographic information and assessment of PFM function, changes in ultrasonic thickness of right LAWM were measured in response to PFM contraction. One way ANOVA, Kruskal-Wallis and Pearson’s correlation tests were performed to analyze the data. Values of p<0.05 were considered statistically significant.
  Results
  No significant difference was found in thickness of the LAWM while PFM were at rest (p>0.05). There was a significant increase in thickness of the Traversus Abdominis Muscle (TrA) during PFM contraction in control group comparing experimental groups (p=0.03). Women in control group showed significantly higher PFM strength and more intravaginal pressure (p=0.001).
  Conclusion
  Changes in ultrasonic thickness of the TrA during PFM contraction revealed disturbance of co-activation of the LAWM and the PFM in women with and without SUI CLBP.
  Keywords: Ultrasonography, Lateral abdominal wall muscles, Pelvic floor muscles, Stress urinary incontinence, Chronic low back pain
 • Ali Asghar Kakojoibari, Seyed Mohammad Shobeiri, Hajar Shoaie *, Tayebeh Mohtashami Pages 58-65
  Objective
  If we consider reading, writing and accounting as three substantial skills in primary school, reading will be most important skill of them and therefore, understanding reading processes and its methods is required. The aim of this study was to assay improvement of reading in fourth grade primary school students with visual impairment and comparison with the normal peer students.
  Materials and Methods
  The current research was a Causal-Comparative study and performed by the use of PIRLS (2006) international standardized booklet as instrument. Twenty seven students with fourth grade primary exceptional school in Tehran, Rey and Qom cities were selected by means of non-convenience sampling and compared with the equal students in adjacent schools selected by simple random method. The independent samples t-test method was used in statistical analysis.
  Results
  In the levels of reading literacy (p=0.017) and understanding of literal contents, there was significant difference between students with visual impairment and normal students (p=0.07) whereas in understanding of information contents there was not significant difference (p=0.053).
  Conclusion
  The visual impairment was effective on reading literacy; therefore there is necessity to special attention to students with acute visual impairment and reviewing their reading programs. It is recommended that teachers and authorities provide more text in brail for blind children and utilize modern assistive methods to improve their reading literacy.
  Keywords: Reading literacy, Informational texts, Literary texts, Visual impairment
 • Somaieh Paiehdar*, Hasan Saeedi, Amir Ahmadi, Mohammad Kamali, Maryam Mohammadi Pages 66-73
  Objective
  Previous studies have showed that Flatfoot as flattened out or lowered medial longitudinal arch of foot, may increase foot injuries during functional activities like walking. As foot orthotics widely is prescribed for the control of flatfoot. Mechanism of these devices’ effects on balance are not fully clear yet and need to be evaluated and quantified by using proper instruments beside clinical observations.
  Purpose
  The purpose of this study was to evaluate and compare the immediate effect of UCBL, Functional and Modified UCBL foot orthosis on dynamic balance of subjects with Flexible Flatfoot
  Materials and Methods
  Twenty men and wemen young adults (23.5) with flexible flatfoot were recruited. Subjects were recruited using non-probability sampling and sample available. Participants performed balance tests in 4 conditions: with shoes, shoes with functional insole, UCBL and modified UCBL foot orthosis on Biodex Balance System. In each of this conditions, total, medial-lateral and anterior-posterior balance sways were recorded and then evaluated. Repeated measures ANOVA test was used for analysis of data.
  Results
  The results of this study showed that Total sways in functional and UCBL insoles were significantly lower than modified UCBL.(P<0.05). But, A-P and M-L sways had not any significant difference in three orthoses. The comparsion of shoe and orthoses results showed no significant difference in total, A-P and M-L directs.
  Conclusions
  Regarding that total sways in the UCBL and Functional insoles is lower than modified UCBL, seems to be due to orthoses structural differences, and may improve balance in people with flexible flatfoot orthotics. No significant differences were in balance indexes between shoe and orthoses and showed that shoe can decrease postural sways lonely, because of shoe effects, orthoses could not affect balance capacity whitout adaptations.
  Keywords: Flatfoot, Dynamic Balance, Foot orthoses, Functional insole, UCBL insole, Modified UCBL
 • Samaneh Pourhadi, Somayeh Hosseinzadeh, Mahmood Haji Ahmadi, Mohammad Taghipour Darzi* Pages 74-81
  Objectives
  Quality of life is a multi-faceted concept and goes beyond an examination merely in terms of physical health. Lower back pain is among the most prevalent musculoskeletal disorders، and chronic illnesses such as the nonspecific chronic lower back pain have important consequences like an alteration in the quality of life of the person. This study was conducted to evaluate the quality of life in people with nonspecific chronic lower back pain.
  Materials and Methods
  The present study is a descriptive inquiry carried out using the cross-sectional method at the Shahid Beheshti Hospital in Babol، Iran. The sample volume was estimated to be 125 subjects where individuals were evaluated through four questionnaires، namely demographic information، the assessment of the level of disability (Oswestry)، quality of life (WHOQOL-BREF)، and an evaluation of the intensity of the pain.
  Results
  The participants were from an age range of 18 to 58 years whose mean and deviation of pain intensity and disability were 73. 54±32. 21 and 56. 31±69. 16، respectively. In Terms of gender and marital status، no meaningful variation was observed in the physical health، mental health، social relationships، and environmental health variables، but participants with academic education had meaningful differences in all of the above variables compared to individuals from other educational levels. Pain intensity was negatively correlated with general health and mental health، and was positively correlated with the overall disability score. Also، the overall score of disability was negatively correlated with the general quality of life، general health، physical health، mental health، and social relationships، and was positively correlated with the pain intensity.
  Conclusion
  Since pain intensity and disability not only have physical consequences but affect other facets too، future interventions need to consider the physical aspect، and put emphasis on the mental and social improvement of the patients.
  Keywords: Nonspecific chronic lower back pain, quality of life
 • Mehdi Rezaee, Ashraf Karbalaeinori *, Sayedali Hosseini, Hamidreza Khankeh Pages 82-89
  Objective
  Occupational therapists working at mental health areas face more issues as compared to their colleagues working in other fields. The present study is aimed at exploring the experiences of the occupational therapists who envisage ethical issues in psycho-social rehabilitation.
  Materials and Method
  The present study is a 'qualitative study' in which 'content analysi's has been conducted. A 'purposive sample' consisting of twenty volunteer occupational therapists who work at mental health centers were selected. The participant’s ages ranged from 24 to 45(with average 34) years. The shortest and longest work’s experiences of the participants were one year and twenty years respectively. The participants discussed the major problems they had experienced in dealing with mentally ill people through focus group discussion (five sessions). Having the objective of the study in mind, the ethical issues were then extracted.
  Results
  The most important ethical issue in dealing with mentally ill patient, as stated by the participants, was the therapist's insufficient knowledge of communicating and of employing the therapeutic services. The codes extracted from this study were grouped into four main categories, namely 'compatibility of therapy with the patient's characteristics', well-being of the patients and quality of services', 'compatibility of plans with the patient's condition' and finally 'the procedure of referring the patients for occupational therapy'.
  Conclusion
  The findings of the study suggest that the occupational therapists working in the field of mental health care are encountered by many ethical issues and it is imperative for the occupational therapists to upgrade their knowledge and awareness in various fields in order to settle and overcome the foregoing ethical issues. Exposing these issues and sharing them with other professionals in an attempt to explore successful and safe approaches towards improving the rehabilitation of the mentally ill people is essential as well.
  Keywords: Occupational therapy, Ethical issues, Focus group
 • Zahra Safaaeepour *, Ali Esteki, Farhad Tabatabaei Ghomsheh, Mohammad Ebrahim Mousavi Pages 90-98
  Objective
  Aim of this study was to analysis the ankle moment-angle relation and its characteristics at different gait speeds and phases for using in prosthetic ankle-foot design.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional analytic study in which 20 participants were chosen with assessable sampling method. Gait analysis at different speeds was performed with two force-plates and five high speed cameras. Ankle characteristics including quasi-stiffness and work were estimated at three periods of stance phase based on moment-angle loop. Mean differences were analyzed with repeated measure ANOVA and regression analysis was performed to fit the linear model to the data.
  Results
  Moment-angle curve was clockwise at slower speeds and turned counter-clockwise while speed increased. The best fitted line to the work-walking speed curve had R2= 0.81. There were significant differences in quasi-stiffness between fast and normal speed and slower speeds (p<0.001).
  Conclusion
  Moment-angle curve displayed ankle passive function in slower speeds and active function in faster speeds. Results showed ankle characteristics varied at different gait phases and speeds. Thus, at slower speeds a spring-damper model with regulable damping would simulate the ankle function. However, at higher speeds the active elements also should be considered.
  Keywords: Walking, Ankle moment, Ankle angle, Ankle, foot prosthesis, Quasi, stiffness
 • Mohammad Ali Sanjari *, Saeedeh Seyed Mohseni, Mohammad Kamali, Mohammad Reza Nikmaram Pages 99-105
  Objective
  The goal of this study was quantitative analysis of elbow range of motion (ROM) variability due to musculo skeletal fatigue.
  Material and Methods
  Ten intact subjects using nonrandomized sampling were evaluated. Each subject performed four fatiguing tasks in two repetition rates using two weights that were 10 and 20 percent of their dynamic maximal voluntary contraction ability of non-dominant elbow flexion. The elbow range of motion (ROM), brachioradialis and biceps brachii activities were measured using an electrogoniometer and surface EMG electrodes. Detrended fluctuation analysis (DFA) was used to calculate ROM variability correlations. Effect of task condition was tested by Krusakl-Wallis test.
  Results
  Statistical analysis showed long term correlation between ROM fluctuations in three of the four tested conditions (0.5>α≤1). This reveals the controlling role of central nervous system (CNS) during fatigue that in spite of the biomechanical differences between these three test conditions, long-term correlation coefficients were the same (P=0.548). The test condition with high load and low repetition rate differed significantly in comparison with other conditions (p=0.047). In this case the CNS played a minor role.
  Conclusions
  In rehabilitation or sports repetitive exercises, it is recommended to do high load activities with low repetition rates in a biomechanically controlled condition because such activities during fatigue may result in musculoskeletal injuries.
  Keywords: Range of motion, Variability, Muscular fatigue, Detrended fluctuation analysis (DFA)
 • Aydin Valizadeh*, Farhad Rezazade, Shirin Aali, Abbas Mostafazade Pages 106-112
  Objective
  Sensory systems including proprioceptive, vestibular and visual network play an important role in motor control. Loss of information from each sensory channel can cause body sway on static positions.
  Materials and Methods
  Seventeen blind children (9 girls, 8 boys) and 30 deaf children (14 girls, 16 boys) participated as the sample groups in Ardabil city. Sixteen normal children (30 girls and 30 boys) also selected as the control group. One leg standing and tandem stance tests (reliability=0.87-0.99) in two condition (eyes open and closed) was used for static balance evaluation. One-Way ANOVA and LSD post hoc test was used to compare groups, and independent t-test was used for comparing sexes in each group by using SPSS (16 version) software.
  Results
  results showed there is no significant difference between blind, deaf and normal girls in any of the balance tasks (p>0.05). While the balance function of deaf and normal boys was better than blind boys in all balance tasks except for tandem stance with eyes closed (p=0.507). Blind girls were better than blind boys in all balance tasks (p=0.05, p=0.02, p=0.02). Deaf boys were better than girls with deafness in one leg stance and tandem stance (eyes open) tasks (p=0.04, p=0.02, p=0.04) but there was no significant different between deaf boys and girls in any other tasks (p=0.63, p=0.29, p=0.89). Normal boys have better performance than girls and only in tandem stance (eyes closed) (p=0.21) and one leg stance (left foot eyes open) (p=0.99) there was no significant difference between normal boys and girls.
  Conclusion
  findings showed that static balance in deaf and normal children were better than the blinds. Since persons with blindness are not able to compensate the visual loss for postural stability, they show decreased postural stability in static conditions. Inclusive identifying effective factors on balance and its weakness and problems in appropriate time, attention to this factors in training programs for improving balance in sensory impaired children especially the blinds, through specialists, and attending to their physical activity in school is suggested.
  Keywords: Static balance, Blind, Deaf, Children, Sensory impairment, Tandem stance
 • Sima Soltani, Amin Mahna Pages 113-124
  Objectives
  In the study, a novel wearable miniaturized human computer interface system was designed and implemented. It allowed disabled people, who are not able to move their limbs voluntarily and speech overtly, to express their intentions and feelings just by moving their eyes.
  Materials and Methods
  The developed system that is installed on a pair of glasses, records the electrooculogram signal and transfers the digitized data wirelessly to a laptop. Realtime analysis of the signals allows users to utilize two high performance graphical user interfaces a keypad and a game, just by their eye movements. The performance of the developed system was tested on six normal people, who typed a total number of 1071 characters successfully, to evaluate accuracy and rate of typing. It was also tested by four people with quadriplegia and cerebral palsy who performed a computer game by using their eye movements.
  Results
  According to results of the experiments on normal people, the accuracy of recognizing the user's intention was obtained 94.1% and the average rate of communication was 7.72 characters per minute. Evaluating the usability of the system for disabled people showed that they were able to perform the computer game using their eyes. The percentage of success was evaluated as an average of 58.7%.
  Conclusion
  The proposed system recorded and processed elecrooculogram signals with appropriate quality. The final prototype of the system was 2.6 cm× 4.5 cm in size and weighted only 15 grams. The total power consumption was measured as 123 mW. The designed keypad provided selection of each character by minimum eye movements. The system assures high performance for communication as well as high level of mobility and comfort for everyday use.
  Keywords: Disabled People, Electro, oculogram, Human Computer Interface, Saccadic Movement, Wearable Systems
 • Zahra Mohammadi, Afsoon Nodehi, Zahra Mosallanezhad*, Amir Masoud Arabloo, Mohammad Reza Nourbakhsh, Enayatollah Bakhshi Pages 125-131
  Objective
  Trigger points may result in referral pain of their close areas. Recent evidence suggests that latent trigger points although they are not sensitive enough to cause pain, can interfere with the normal muscle function. These myofascial trigger points are estimated as an electro-physiological phenomenon. However, there are a few studies which investigated the effect of these points on the muscle activity. Muscle activity is a determinant factor in injuries which may cause or worsen shoulder-neck pain. The aim of the study was to evaluate upper trapezius muscle activity and delay time at the presence of active trigger point during scapular plane elevation (scaption).
  Material and Methods
  In a case-control comparative study in spring 2012, Seventeen women with active trigger points (mean age 26.76 y) and 17 healthy women (mean age 26.18 y) in bio-mechanic laboratory of University of Social Welfare and Rehabilitation sciences (USWR) participated in the study. Using surface EMG, the amplitude of muscle activity and the onset time of upper trapezius during scaption, were recorded and analyzed.
  Results
  The maximum amplitude of the upper trapezius muscle activity (during maximal voluntary isometric contraction of 90°scaption) in patients showed significant decrease in comparison with the healthy subjects (P=0.01).Also, the onset time of upper trapezius muscle activation time in the patient group was significantly delayed in comparison to the healthy group (P=0.04).
  Conclusions
  At the presence of trigger points in Upper trapezius muscle, muscle activation pattern changes; trigger points can change the amplitude and timing of muscle activity and may consequently lead to abnormal patterns of motion of the shoulder girdle. These findings can be used in the prevention and treatment of shoulder disorders.
  Keywords: Upper trapezius muscle, Active trigger point, Surface electromyography, Muscle activation