فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 74، زمستان 1393)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 74، زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/10/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نرمین شرفی، فردین غریبی، جمشید خوبی* صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  قالی بافی یکی از مشاغل مهم و پرخطر در ایران است که عوامل ارگونومیکی مختلفی زمینه ساز بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی در آن محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی به روش نوردیک و ارزیابی پوسچر انجام کار به روش QEC در زنان فرشباف شهر سنندج بوده است.
  روش بررسی
  در مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) حاضر 250 نفر از بافندگان زن شهر سنندج بطور تصادفی ساده انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه استاندارد نوردیک (NMQ) و ارزیابی پوسچر کاری از روش ارزیابی سریع مواجهه (QEC) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS IBM 20 و آزمون های تست کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بافندگان مورد مطالعه 80/4 درصد بود، که به ترتیب کمر و شانه با 52 و 49/6 درصد گزارش اختلال، بیشترین و آرنج و پاها با 20 و 26 درصد کمترین شیوع را داشتند. بین میزان شیوع اختلالات در ناحیه شانه/بازو، مچ/دست و گردن و امتیاز QEC رابطه آماری معناداری مشاهده شد (p<0.05). همچنین میانگین سابقه کار و مدت کار روزانه در دو گروه دارای اختلال و بدون اختلال اسکلتی- عضلانی از نظر آماری معنادار بود (0/05> p).
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد مدت زمان نسبتا بالای کار روزانه و تکراری بودن کار و نیز تعلل در تنظیم ارتفاع نشستنگاه با افزایش قسمت بافته از عوامل تاثیرگذار در شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی باشد، که نتایج ارزیابی پوسچر نیز موید آن است. تصحیح به موقع ارتفاع نشستنگاه با طراحی نشستنگاه قابل تنظیم و رعایت اصول ارگونومیکی در کارگاه ها می تواند در کاهش شیوع راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، قالی بافی، ارگونومی، ارزیابی پوسچر، QEC
 • محمد رامان مولودی، کامبیز حسن زاده، شمیله روحانی، فرید زندی، عباس احمدی، پونه خلوتیان، امین رستمی، فرشاد شیخ اسمعیلی، اسماعیل ایزدپناه* صفحات 10-19
  مقدمه
  کبد نقش مهمی در تولید صفرا، سمیت زدایی، دفع مواد خارجی و سنتز پروتئین های پلاسمایی دارد. یکی از اختلالات کبدی، کلستاز انسدادی می باشد که در نتیجه آن غلظت مواد اکسیدان و التهابی در بافت کبد افزایش می یابد. در طب سنتی از گیاه کاسنی بعنوان محافظ کبد، کاهنده سمیت و التهاب کبدی استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره کلروفرمی کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرایی بود.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی حیوانات به 5 گروه (n= 6) شامل گروه Sham، گروه کنترل: (که با بستن مجرای صفراوی مدل کلستاز ایجاد شد (ile Duct Ligation (BDL) + حامل عصاره و سه گروه BDL + عصاره کلروفرمی کاسنی (mg/kg، ip 400 و 200، 100) تقسیم شدند. در گروه های فوق الذکر تیمار به مدت هفت روز انجام گرفت و در روز هشتم زمان پروترومبین (PT) اندازه گیری شد و مقادیر آلبومین سرم، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، بیلی روبین مستقیم، بیلی روبین توتال، آلکالین فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) بر مبنای روش کالریمتریک مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیری سطح TNF α بوسیله کیت اختصاصی الیزا انجام شد. نتایج گروه های مختلف بوسیله آزمون ANOVA یک طرفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که عصاره کاسنی در دوز mg/kg 100، میزان بیلیروبین مستقیم، AST، ALT و TNF-α را نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری کاهش داد (p <0.05). در دوز (mg/kg 200) شاخص های PT، ALP، LDH و AST نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (p <0.05). از طرفی میزان آلبومین سرم در دوز (mg/kg 200) افزایش معنی داری (p <0.05) را نسبت به گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس این نتایج عصاره کلروفرمی کاسنی در دوزهای پایین باعث حفاظت کبد در برابر آسیب ناشی از کلستاز انسدادی شد.
  کلیدواژگان: کلستاز انسدادی، کاسنی، تستهای عملکردی کبد
 • سید محمد حسینی کسنویه، مجتبی چهاردولی، حامد بصیر غفوری، علیرضا صدقی، طیب رمیم* صفحات 20-26
  زمینه و هدف
  آسیب های شریانی در ناحیه دست در صورت شدید بودن می توانند تهدید کننده حیات اندام و حتی حیات فرد باشند. این مطالعه با هدف بررسی نحوه اداره بیماران دچار آسیب های حاد شریان رادیال یا اولنار در اورژانس انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مقطعی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان سینا، تهران در سال 1391 انجام شد. داشتن علائم حیاتی پایدار، لاسراسیون ناحیه مچ دست و ساعد همراه با خونریزی جهنده یا اکتیو، تشخیص آسیب یکی از شریان های رادیال یا اولنار یا هر دو از معیارهای ورود به مطالعه بودند. کنترل علائم حیاتی، سطح هوشیاری، صدمات همراه و معاینه بالینی عمومی و تخصصی در تمام بیماران انجام گردید. زمان ورود بیمار به اورژانس و زمان اقدامات انجام شده از جمله اقدامات درمانی اولیه و ثانویه و همچنین زمان انجام مشاوره ها و ویزیت های بعدی از لحظه ورود به اورژانس تا زمان ترخیص بیمار از اورژانس یا بخش ثبت گردید.
  یافته ها
  50 بیمار(3 زن و 47 مرد) با میانگین سنی 9/69 ± 30/34 سال وارد مطالعه شدند. اولین اقدام بررسی محل خونریزی و پک کردن ناحیه بود. بیشترین نوع آسیب از برنده با جسم تیز(84%) و بیشترین شریان درگیر، شریان رادیال(68%) بود.میانگین زمان اولین اقدام درمانی0/93±1/24 دقیقه بود. از نظر نوع روش درمانی37 نفر از 50 نفر(74%) تحت لیگاسیون قرار گرفته و 13 نفر(26%) جهت ترمیم و آناستوموز توسط جراح عروق به اتاق عمل فرستاده شدند. میانگین زمانی لیگاسیون در گروه طب اورژانس 13/83± 16/72 دقیقه و در گروه جراحی عروق 114 ± 117/76 دقیقه بود که اختلاف معنی دار را نشان داد (0/000=p). مدت زمان کلی اقامت در بیمارستان برای بیماران شرکت کننده در مطالعه 82/74± 69/04 ساعت بود (311- 5 ساعت).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که انجام لیگاسیون شریان رادیال یا اولنار در اورژانس با در نظر گرفتن اندیکاسیون ها و کنترااندیکاسیون های آن می تواند نقش مهمی در بازیابی وضعیت همودینامیک بیمار و تسریع در اقدامات درمانی بعدی بیمار داشته باشد.
  کلیدواژگان: شریان رادیال، شریان اولنار، لیگاسیون، ترمیم، زمان اقامت در بیمارستان
 • مسعود رسول آبادی، طیب قدیمی، عطاالله حیدری، ادیب خضری*، فردین غریبی صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  در حال حاضر مهمترین شاخص های تولید علم در جهان، تعداد مقالات علمی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی معتبر بین المللی و تعداد استنادهای داده شده به این مقالات است. در این مطالعه با استفاده از شیوه علم سنجی، برونداد علمی دانشگاه های استان کردستان شامل «دانشگاه کردستان»، «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» و «دانشگاه آزاد اسلامی سنندج» در یک دهه فعالیت (از سال 2004 تا سال 2013) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه استنادی، جمع آوری اطلاعات در محیط اینترنت و با استفاده از پایگاه اطلاعاتی استنادی اسکوپوس (Scopus) انجام گرفت. آدرس (Affiliation) هریک از دانشگاه ها در قسمت جستجوی پایگاه، جستجو شد و برای شاخص های «تعداد مقالات منتشر شده در ده سال اخیر»، «تعداد استنادات به مقالات در ده سال اخیر»، «شاخص هرش موسسه» و «ده مجله منتشر کننده بیشترین مقالات» داده های مربوط به هر دانشگاه جمع آوری و با کمک پایگاه مذکور در بخش تجزیه و تحلیل یافته ها (قسمت Analyze Results) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  این سه دانشگاه مجموعا با 2049 مدرک و 9192 استناد توانسته بودند سهم یک درصد علم کشور را در یک دهه به خود اختصاص دهند. دانشگاه کردستان دارای 1372 مدرک و 7969 استناد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 372 مدرک و 837 استناد، و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 305 مدرک و 386 استناد بودند. شاخص هیرش سه دانشگاه نیز به ترتیب 37 و 14 و 9 بود. دو دانشگاه «آزاد اسلامی سنندج» و «کردستان» به ترتیب با 98 و 239 مدرک در سال 2011 میلادی، و «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» با 139 مدرک در سال 2013 بیشترین رشد را در تعداد مقالات داشتند. نسبت کل تعداد استنادها به تعداد مدارک برای سه دانشگاه 4/5 بود؛ یعنی هر مقاله به طور متوسط 4/5 استناد دریافت کرده است. این نسبت برای دانشگاه کردستان 5/8، برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2/25 و برای دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 1/26 است.
  نتیجه گیری
  تولید علم در دانشگاه های استان کردستان گرچه سیر صعودی داشته، اما از میانگین کشوری کمتر است. توجه به امکانات بالقوه محققان استان و بازنگری در سیاست های پژوهشی می تواند سهم علمی این استان را در نمودار رشد علمی کشور افزایش دهد.
  کلیدواژگان: علم سنجی، برونداد علمی، پایگاه استنادی اسکوپوس
 • امید گیاهی، ابراهیم درویشی*، مهدی اکبرزاده، سیروس شهسواری صفحات 36-45
  زمینه و هدف
  بار ذهنی کار، یک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی بوده که می تواند به صورت هزینه های تحمیلی به اپراتور جهت دستیابی به یک سطح معین از عملکرد تعریف شود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک بار ذهنی کار در ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارمندان بانک استان کردستان بود.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر بر روی 200 نفر از کارمندان بانک استان کردستان انجام شده است. به منظور ارزیابی وضعیت بار ذهنی کار و میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی به ترتیب از نرم افزار NASA-TLX و پرسشنامه عمومی نوردیک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 صورت گرفت.
  یافته ها
  78% از افراد تحت مطالعه مرد و 22% آنها زن بودند. میانگین سنی و سابقه کار افراد به ترتیب 36/28 و 14/2 سال بود. در مجموع 48% از کارمندان در یکسال گذشته حداقل یک بار درد را در یکی از اندام 9گانه خود تجربه کرده بودند که گردن (48%)، کمر (44%) و پشت (36%) دارای بیشترین فراوانی بوده اند. شاخص NASA نشان داد که کارمندان بانک مقیاس تلاش و مقیاس کارایی را به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 25/3±72/8 و 22/6±36/0به عنوان بیشترین و کمترین مقدار در بین ابعاد مختلف بارکاری ارزیابی کرده اند. نتایج آنالیز آماری نیز نشان داد که بین تاهل، سابقه کاری و همچنین میزان شیوع و تجربه درد در اندام های 9گانه با میانگین بار ذهنی کار رابطه معنی دار وجود دارد (0/0001=P).
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج، میزان بار ذهنی کار و نارحتی های اسکلتی– عضلانی در کارمندان بانک به یک نسبت بالا است و در واقع به نظر می رسد که مقیاس های بار ذهنی کار علاوه بر افزایش بار ذهنی کار به عنوان ریسک فاکتور در ایجاد اختلالات اسکلتی– عضلانی نقش دارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، اختلالات اسکلتی، عضلانی، بهداشت حرفه ای، استان کردستان، بانک
 • مجید نواییان، بهاره پاکپور، مرتضی پیری* صفحات 46-57
  سابقه و هدف
  سیستم های آدرنرژیک و گابائرژیک مغز نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند. مطالعات قبلی نشان می دهند که مورفین، هیستامین و لیتیوم یادگیری وابسته به وضعیت ایجاد می کنند. در این مطالعه اثر گیرنده های آلفا-1-آدرنرژیک ناحیه 1CA بر روی یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI استفاده شد. حیوان ها بیهوش شدند و با استفاده از دستگاه استریوتاکسی کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال آغاز شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه، ناپارامتریک کروسکال والیس و به دنبال آن تست من ویتنی آنالیز شدند.
  یافته ها
  تزریق پیش از آموزش یا پیش از آزمون موسیمول به ناحیه CA1 باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری در روز آزمون شد (P<0.01). تزریق قبل از آزمون موسیمول حافظه تخریب شده با موسیمول قبل از آموزش را برمی گرداند (P<0.001). تزریق قبل از آموزش فنیل افرین نیز باعث برگشت فراموشی القاء شده با موسیمول قبل آموزش می شود (P<0.01). تزریق قبل از آزمون پرازوسین به ناحیه CA1 دو دقیقه قبل از تزریق مقدار موثر موسیمول، جلوی یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول را می گیرد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  بطور کلی می توان گفت که گیرنده های آلفا 1 آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول در روز تست دارند.
  کلیدواژگان: موسیمول، گیرنده آلفا، 1، آدرنرژیک، هیپوکامپ پشتی، یادگیری وابسته به وضعیت
 • نصرالله ملکی*، احمد اعظمی، حسن اناری، منوچهر ایران پرور علمداری، زهرا طاوسی، شبنم حاجتی صفحات 58-66
  زمینه و هدف
  سندرم تونل کارپال، شایع ترین نوع نوروپاتی محیطی ناشی از گیر افتادگی عصب است. استفاده از سونوگرافی جهت بررسی و تشخیص بیماری های موسکولواسکلتال در طی چند دهه اخیر در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، تعیین این بود که آیا سونوگرافی جهت تشخیص سندرم تونل کارپ، در مقایسه با سرعت هدایت عصبی می تواند به عنوان یک روش جایگزین استفاده شود یا نه.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی بوده که در طی آن افراد مبتلا به سندروم تونل کارپ اثبات شده با مطالعات الکترو دیاگنوستیک و افراد سالم به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات فردی و دموگرافیک شامل سن، قد، شاخص توده بدنی، جنس، دست غالب و بیماری های زمینه ای مرتبط با سندرم تونل کارپ بودند. سطح مقطع عرضی (CSA)، نسبت پهن شدگی (FR) عصب مدیان و ضخامت فلکسور رتیناکولوم اندازه گیری شد. سپس مقایسه بین سونوگرافی و مطالعه هدایت عصبی صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، 120 مچ دست دچار سندرم تونل کارپ مربوط به 90 نفر و همچنین 60 مچ دست سالم مربوط به 30 نفر را مورد بررسی قرار دادیم. از 120 مچ دست علامتدار، شدت سندرم تونل کارپ در 57 مچ دست خفیف، در 29 مچ دست متوسط و در 34 مچ دست شدید بود. بررسی نتایج بین دو گروه بیمار و سالم نشان داد که CSA در سطوح مختلف، به طور معنی داری در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم بود. آستانه بیشتر از 9/15 میلی متر مربع در میزانCSA در قسمت ورودی تونل کارپ، بالاترین دقت تشخیصی را با حساسیت 99/2% و اختصاصیت 88/3% به ما داد. میزان CSA عصب مدیان، در سندرم تونل کارپ خفیف، متوسط و شدید از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری CSA عصب مدیان به کمک سونوگرافی، در تشخیص و درجه بندی شدت سندرم تونل کارپ مفید است. با استفاده از سونوگرافی به عنوان آزمون خط اول ممکن است به نحو موثری میزان مطالعات هدایت عصبی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپ، سونوگرافی، سرعت هدایت عصبی
 • معصومه رستم پور گلیوری، مریم سادات شاهین، مرتضی پیری* صفحات 67-78
  زمینه و هدف
  سیستم های دوپامینی و کولینرژیک مغز نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند. در این مطالعه نقش گیرنده های D2 دوپامینی هیپوکامپ پشتی بر روی فراموشی القاء شده با اسکوپولامین و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در موش های صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 200 سر موش صحرایی نر نژاد Wistar استفاده شد (25گروه). موش های صحرایی بعد از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول 1 میلی متر بالاتر از ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی قرار داده شد. یک هفته بعد حیوانات در دستگاه یادگیری اجتنابی غیرفعال مدل step-through آموزش دیدند.
  یافته ها
  تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین به ناحیه CA1 باعث تخریب حافظه اجتنابی در روز آزمون شد. حافظه تخریب شده با تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین با بکار بردن اسکوپولامین یا کینپیرول در روز آزمون به حالت عادی بر می گردد، که نشان دهنده القاء یادگیری وابسته به وضعیت توسط اسکوپولامین و تاثیر گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی بر روی این نوع یادگیری می باشد. از سوی دیگر تخریب حافظه بعد از تزریق قبل آزمون آنتاگونیست گیرنده D2 دوپامینی، سولپیراید به داخل ناحیه CA1 ایجاد می شود. تزریق قبل از آزمون سولپیراید به داخل ناحیه CA1 همچنین باعث مهار یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامین می گردد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند که گیرنده های دوپامینی D 2 ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی القاء شده با اسکوپولامین و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین بازی می کنند.
  کلیدواژگان: اسکوپولامین، هیپوکامپ پشتی، حافظه اجتنابی مهاری، گیرنده دوپامینی D2، فراموشی
 • بیان لطفی*، ملک سلیمانی مهرنجانی، مجید مهدیه صفحات 79-90
  زمینه و هدف
  آلاینده های زیست محیطی مانند بیسفنولA، علاوه بر مشکلات زیست محیطی، سلامت انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اپی گالوکاتچین گالات به عنوان یک آنتی اکسیدان، موجب محافظت سلول ها در محیط کشت سلولی می شود. اما هنوز اثر آن بر سمیت القاء شده توسط بیسفنولA بر سلول های بنیادی مزانشیم مشخص نشده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش حفاظتی اپی گالوکاتچین گالات بر این سلول ها به دنبال تیمار با بیسفنولA (القاء کننده استرس – اکسیداتیو) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت در شرایط استریل با روش فلشینگ استخراج و در محیط کشت کامل (DMEM حاوی 15% FBS و 100 U/ml پنی سیلین/ استرپتومایسین) کشت داده شد. پس از پایان پاساژ سوم سلول ها به 4 گروه کنترل، تیمار با بیسفنولA، اپی گالوکاتچین گالات + بیسفنولA و اپی گالوکاتچین گالات تقسیم و برای مدت 12، 24، 36 و 48 ساعت تیمار شد. در پایان قدرت حیات، مورفولوژی سلولی، کلسیم داخل سلولی، و میزان تخریب DNA سلول ها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل و تفاوت میانگین ها در سطح 0/05>P معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  بیسفنولA موجب کاهش معنی دار توانایی زیستی و کلسیم داخل سلولی شد. همچنین تغییرات مورفولوژیک مانند تخریب DNA و تغییر سیتوپلاسم در گروه تیمار شده با بیسفنولA مشاهده گردید. اپی گالوکاتچین گالات موجب تغییر این پارامترها در گروه بیسفنولA + اپی گالوکاتچین گالات در حد گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  اپی گالوکاتچین گالات می تواند نقش حفاظتی در مقابل آثار سمی کاربرد بیسفنولA در سلول های بنیادی مزانشیم داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیسفنولA، اپی گالوکاتچین گالات، سلول های بنیادی مزانشیم
 • مرجان خطیبیان، عطا شاکریان* صفحات 91-99
  زمینه و هدف
  تشخیص، درمان، پیامدها و اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان موجب استرس، اضطراب و افسردگی می شوند.گروه درمانی شناختی رفتاری یکی از موثرترین اشکال مداخله موجود برای زنان مبتلا به سرطان پستان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان است.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و روش مداخله گروه درمانی شناختی رفتاری بود که در طی 10 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفتگی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد (p< 0/001).
  نتیجه گیری
  استفاده از رفتار درمانگری شناختی در مراکز انکولوژی میتواند به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی در نظر گرفته شود و از طرفی در بهبود ارتباط پزشک و بیمار، میتواند نقش اساسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، سرطان پستان، گروه درمانی شناختی رفتاری
 • مجید اسدی شکاری*، محسن بصیری، عبدالرضا بابایی صفحات 100-108
  سابقه و هدف
  سکته مغزی یک علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در بسیاری از کشورهاست. هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، لذا جستجو برای یافتن مواد حفاظت کننده نورونی با حداقل اثرات مضر بایستی ادامه یابد. محصولات طبیعی احتمالا«منبع ایده آلی برای یافتن عوامل سالم و ارزشمند در زمینه درمان سکته مغزی می باشند. مغز گردو حاوی مواد مفید فراوان با خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات حفاظتی مغز گردو بر آسیب نورونی و فعالیت آستروسیتها بعد از القاء ایسکمی کانونی مغزی در موش صحرائی نر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت تجربی به انجام رسید موشهای صحرائی نر نژاد ویستار به سه گروه: شم، کنترل (تغذیه شده با غذای معمولی) و گردو (تغذیه شده با مغز گردو) تقسیم شدند. در گروه های کنترل و تحت تغذیه با گردو سرخ رگ مغزی میانی به مدت 15 دقیقه مسدود گردید. 48 ساعت بعد از برقراری جریان خون، حیوانات کشته شده و مغز آنها پس از ثابت سازی به منظور بررسی های بافت شناسی (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین)، ایمونوهیستوشیمی (پروتئین اسیدی رشته ای گلیال جهت بررسی وضعیت آستروسیت ها) و هیستوشیمی تانل، آماده گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مغز گردو باعث کاهش معنی دار مرگ نورونی ناشی از القاء ایسکمی مغزی شد. در حالی که تراکم آستروسیت های GFAP مثبت در نواحی آسیب دیده گروه تحت درمان با مغز گردو در مقایسه با دو گروه دیگر افزایش یافت. در ضمن مغز گردو موجب کاهش معنی دار میزان مرگ و میر حیوانات ناشی از ایسکمی مغزی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مغز گردو با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی اش در آسیبهای مغزی ناشی از القاء ایسکمی در موش صحرایی نر موثر است.
  کلیدواژگان: ایسکمی مغزی، مغز گردو، آنتی اکسیدان، ضد التهاب، موش صحرائی
 • محمد علی حسینپور فیضی*، رقیه دهقان الوار، ناصر پولادی، اسماعیل بابایی، وحید منتظری، اشرف فخرجو، ریحانه روانبخش گاوگانی، پروین آذرفام صفحات 109-117
  سابقه و هدف
  نقش پلی مورفیسم مضاعف شدگی 16 جفت بازی در اینترون 3 ی ژن P53 در افزایش احتمال ابتلا به سرطانهای مختلفی همچون کولورکتال، پستان و ریه گزارش شده است. با این حال نتایج متضادی نیز به دست آمده است و نیاز به مطالعات بیشتر برای درک اهمیت و نقش این پلی مورفیسم در افزایش خطر ابتلا به سرطان می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم مضاعف شدگی 16 جفت بازی در ژن p53 و خطر ابتلا به سرطان تیروئید است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی مورد شاهدی حاضر بر روی 105 بیمار تیروئید و 170 فرد سالم، که از نظر سن، جنسیت و قومیت با افراد بیمار همسان شده بودند، انجام شد. DNA از نمونه های خونی و بافتی این افراد استخراج شد و تعیین ژنوتیپ اینترون 3 ی ژن p53 بر اساس تجزیه و تحلیل طول محصولات PCR بر روی ژل پلی آکریل آمید صورت گرفت.
  یافته ها
  در گروه کنترل و بیمار به ترتیب 962/9% و 53/3% از افراد هیچ درج شدگی 16جفت بازی در ژن p53 ی خود نداشتند، 7/1% و 8/6% دارای درج در هر دو آلل بودند و 30/0% و 38/1% ژنوتیپ هتروزیگوت داشتند. تفاوت معنی داری در فراوانی های ژنوتیپی و همچنین فراوانی های آللی بین دو گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد (p>0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه ی حاضر نمیتوان مضاعف شدگی 16 جفت بازی در اینترون 3 ی ژن p 53 را به عنوان یک مارکر خطر ابتلا به سرطان تیروئید در شمال غرب ایران در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: اینترون 3، پلی مورفیسم، ژن p53، سرطان تیروئید
 • داود خورشیدی، کمال عزیزبیگی*، بهرام عابدی صفحات 118-127
  زمینه و هدف
  تغییرات محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال و نیز هورمون لپتین نقش مهمی در توسعه چاقی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی فزآینده بر لپتین، انسولین، تستوسترون و کورتیزول در مردان چاق غیر فعال بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه تجربی،30 مرد چاق غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه تجربی (n=15) و کنترل (n=15) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی فزآینده را سه روز در هفته به مدت 12 هفته و با شدت 70- 55 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا نمودند. درصد چربی بدن و سطوح سرمی هورمونهای لپتین، کورتیزول، انسولین و تستوسترون و غلظت گلوکز قبل از انجام تمرینات هوازی فزآینده و نیز پس از آن اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 12 هفته تمرین هوازی فزآینده موجب کاهش معنی دار سطوح لپتین سرم (0/001= P) و درصد چربی بدن (001 /0= P) شد. همچنین افزایش معنی داری در تستوسترون سرم (0/001= P) مشاهده شد. بین تغییرات لپتین و درصد چربی بدن نیز ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده شد (P=0.035، r= 0.48). با وجود این تمرینات هوازی فزآینده تغییر معنی داری در سطوح انسولین و کورتیزول و مقاومت به انسولین ایجاد نکرد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که تمرینات هوازی فزآینده می تواند سطوح لپتین را در افراد چاق کاهش دهد. با وجود این چنین تمریناتی تاثیری بر تغییرات انسولین، کورتیزول و مقاومت به انسولین نداشت. همچنین به نظر می رسد که کاهش سطوح لپتین با تغییرات درصد چربی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی فزآینده، لپتین، کورتیزول، انسولین، تستوسترون
 • علیشا اکیا*، مهدی مجرب، مهرداد فرشچیان، کمال احمدی صفحات 128-134
  زمینه و هدف
  با پدیدار شدن مقاومت باکتری های بیماریزا به آنتی بیوتیک ها، دانشمندان در جستجوی داروهای جدید به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیکها هستند. این مطالعه به بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره پوست ساقه درختچه گز روی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا پرداخت.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی در سال 92-1391 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت. پوست ساقه درختچه گز جدا شد و عصاره آن با پترولئوم اتر، دی کلرومتان، اتیل استات، اتانول و هیدرواتانول استخراج گردید. با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن و (MIC (Minimal Inhibitory Concentration حساسیت 52 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا نسبت به عصاره ها ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق بروی 52 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا نشان داد که غلظت های پایین عصاره ها روی باکتری ها اثری در مقایسه با آنتی بیوتیکهای کنترل نداشتند. اما با افزایش غلظت، عصاره ها روی تعدادی از ایزوله ها تاثیر داشتند. عصاره پترولئوم اتر بر روی پنج ایزوله، عصاره دی کلرومتان بر روی شش ایزوله، عصاره اتیل استات روی هشت ایزوله، عصاره اتانول بر روی نه ایزوله و عصاره هیدرواتانول بر روی شش ایزوله اثر داشتند. نتایج MIC عصاره ها نشان داد تاثیر کمی در مقایسه با آنتی بیوتیکهای کنترل داشتند. بطور کلی اختلاف بین اثر عصاره هادر مقایسه با آنتی بیوتیکهای کنترل خیلی زیاد و از نظر آماری معنی دار بود که نشان دهنده اثر کم عصاره ها روی باکتری ها میباشد.
  نتیجه گیری
  با افزایش غلظت عصاره ها تاثیر اندکی در مقایسه با آنتی بیوتیکها روی باکتری سودوموناس به روش آزمایشگاهی دیده شد اما از نظر آماری معنی دار نبود. اینکه در قدیم از عصاره این درختچه برای درمان زخمهای پوستی استفاده شده به دلیل اثر ضد باکتریایی و یا ناشی از کمک آن به ترمیم زخم و اثر ضد التهابی آن بوده موضوعی است که در مطالعات In vivo روی حیوانات آزمایشگاهی میتوان بررسی نمود.
  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، سودوموناس آئروژینورا، گز راموسیسیما، کرمانشاه
 • امید گیاهی، ابراهیم درویشی*، منصور سرابی، سیروس شهسواری صفحات 135-145
  زمینه و هدف
  در صنایع فولاد با فرآیند کار کوره بلند کارگران اغلب در معرض مواجهه با غلظت بالای ذرات گرد و غبار مواد اولیه از قبیل سنگ آهن، کک، منگنز و فیوم های فلزی از قبیل اکسید آهن، منگنز و سیلیس قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین مواجهه با انواع آلاینده های استنشاقی و شاخص های عملکرد ریوی کارگران شاغل در یک کارخانه فولاد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کوهورت تاریخی 260 نفر از کارگران شاغل در صنعت در دو گروه در معرض مواجهه با آلاینده های استنشاقی و بدون مواجهه بررسی شدند. برای ارزیابی نوع، میزان انتشار و نیز میزان مواجهه با آلاینده ها از نمونه برداری محیطی و به منظور ارزیابی مشکلات تنفسی و بررسی عملکرد ریه کارگران شاغل به ترتیب از پرسشنامه استاندارد تنفسی و اسپیرومتری مطابق با دستورالعمل ATS/ERS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین ذرات کلی گرد و غبار اندازه گیری شده در واحدهای آلوده شامل تشکیلات گازی، کوره، موادرسانی و چدن ریزی به ترتیب 13/32، 12/015، 11/75، 10/98میلیگرم بر مترمکعب و میانگین ذرات فیوم های فلزی در واحدهای کوره و چدن ریزی به ترتیب 8/54 و 6/81 میلیگرم بر مترمکعب برآورد گردید. 37/6% کارگران دارای سابقه علائم ریوی بودند که 32/3% آنها از گروه مواجهه بودند. میانگین درصد شاخص FEV1/FVC در کارگران مواجهه یافته و بدون مواجهه با آلاینده ها معنادار بود (p<0.05). میانگین درصد شاخص های اسپیرومتری FVC، FEV1 در حالت کلی در گروه مواجهه یافته پایین تر از محدوده استاندارد ATS بود ولی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد کارگران شاغل در واحدهای آلوده و در معرض مواجهه با آلاینده ها در خطر پیشرفت علایم ریوی و افت شاخص های اسپیرومتری قرار دارند. لذا باید اقدامات مهندسی در کنترل آلاینده ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، فیوم، علایم تنفسی، اسپیرومتری، صنعت فولاد
|
 • Narmin Sharafi, Fardin Gharibi, Jamshid Khoubi * Pages 1-9
  Background And Aim
  Carpet-weaving is one of the important and high risk occupations in Iran that has some ergonomic factors leading to musculoskeletal disorders. The aims of this study were to determine the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) and posture assessment by NMQ and QEC method respectively, in female carpet weavers in Sanandaj.
  Material And Methods
  In the present cross-sectional study, 250 female carpet hand-weavers were selected randomly and interviewed. To determine the prevalence of MSDs and assessment of work postures, we used Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) and Quick Exposure Check (QEC) respectively. Using SPSS IBM 20 software, data were analyzed by chi-square and independent sample t-test.
  Results
  Prevalence of MSDs in the participants was 80.4 %. The most common complaints were related to low back and shoulders with respective prevalence rates of 52 and 49.6% and the least common complaints were related to elbows and feet with prevalence rates of 20 and 26%, respectively. There was significant relationships between QEC scores and musculoskeletal symptoms prevalence rates in shoulder/arm, wrist/hand and neck (p<0.05). Also, the relationship between the mean work background and daily work time in both groups (with MSDs and none) was significant (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that long duration of daily work and repetitive task and maladjustment of the seat height in proportion to weaved carpet height were effective factors leading to the high prevalence of MSDS among participants which was also confirmed by posture assessment results. Timely adjustment of the seat height through designing adjustable seats and following ergonomic principles in workshops might be useful strategies to reduce prevalence of MSDs.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Carpet, Ergonomy, Posture Assessment, QEC
 • Dr Mohammad Raman Moloudi, Dr Kambiz Hassanzadeh, Shamileh Rouhani, Farid Zandi, Abbas Ahmadi, Pooneh Khalwatian, Dr Amin Rostami, Dr Farshad Sheikh Esmaeili, Dr Esmael Izadpanah * Pages 10-19
  Background And Aim
  Liver plays important roles in the production of bile, detoxification, and elimination of foreign material and synthesis of plasma proteins. Obstructive cholestasis is one of the liver disorders that can result in increased concentration of oxidants and inflammatory agents in the liver. In traditional medicine, Cichorium intybus has been used as a liver protectant, anti inflamatory and detoxifying agent. The aim of this study was to evaluate the effect of chloroformic extract of Cichorium intybus on liver functional tests and serum level of TNF-α in cholestatic rat model.
  Materials And Methods
  In this experimental study, male Wistar rats were randomly divided into 5 groups (n= 6) including sham operated, control (Bile Duct Ligation (BDL) + vehicle), and 3 groups with BDL + extract treatments (100, 200, 400 mg/kg/day ip). These groups were treated for seven days and on the eighth day, prothrombin time (PT), serum albumin, alanine amino transferase (ALT), aspartate amino transferase (AST), total bilirubin, direct bilirubin, alkaline phosphatase (ALP) and lactate dehydrogenase (LDH), were measured by calorimetric and TNF-α was measured by ELISA methods. The results were analyzed by one way ANOVA.
  Results
  The results of the present study showed that the Cichorium extract (100 mg/kg/day) decreased the serum level of direct bilirubin, AST, ALT, and TNF-α significantly compared to the control group (p <0.05). Furthermore, at the higher dose (200 mg/kg/day) PT, ALP, LDH and AST decreased significantly in comparison to the control group (p <0.05), while the serum albumin level increased significantly in the treated animals (p <0.05).
  Conclusion
  In conclusion, we found that, low doses of chloroformic extract of Cichorium intybus protected the liver against obstructive cholestasis induced -injury.
  Keywords: ichorium intybus, Obstructive cholestasis, Liver function tests
 • Dr Seyed Mohammad Hossieni Kasnavieh, Dr Mojtaba Chahardoli, Dr Hamed Basir Ghafouri, Dr Alireza Sedghi, Dr Tayeb Ramim Pages 20-26
  Background And Aim
  Severe arterial injuries in the hand can be hazardous to the limbs and even life- threatening. The aim of this study was to investigate the management methods in the patients with acute injuries of the ulnar or radial artery in the emergency department.
  Material And Methods
  This cross-sectional prospective study was conducted in the emergency department of Sina Hospital in Tehran, from 2012 to 2013. Stable vital signs, wrist and forearm laceration with jumper or active bleeding, radial or ulnar artery injury; one or both were among our inclusion criteria. Vital signs, level of consciousness, coincident injuries were assessed and physical examination was performed in all patients. We recorded time of patient arrival, primary and secondary treatment, and consultation and follow up visits in emergency department or ward.
  Results
  50 patients (3 females and 47 males) with a mean age of 30.34y ± 9.69y were enrolled. The first step was to examine and pack up bleeding. The most common injury was due to sharp instruments (84%) and the most common injured artery was radial artery (68%).The mean duration of the first treatment was 1.24 ± 0.93 min. 37 patients (74%) were treated by ligation in the emergency room and the remaining 13 patients (26%) were sent to the operating room for repair and vascular anastomosis by our vascular surgeon. Mean values of duration for ligation were 16.72 ± 13.83 min and 117.76 ± 114 min in emergency medicine and vascular surgery groups, respectively that showed a significant difference between the two groups (p= 0.0001). The overall duration of hospitalization for the patients was 69.04 ± 82.74 hour (5- 311 hours).
  Conclusions
  We can conclude that the radial or ulnar artery ligation considering its indications or contraindications, in emergency room can play an important role in the recovery of patient's hemodynamic status and speed up of the next step of patient’s treatment.
  Keywords: Radial artery, Ulnar artery, Ligation, Repair, Hospital stay
 • Masood Rasolabadi, Dr Tayeb Ghadimi, Dr Ataollah Haidari, Adib Khezri *, Fardin Gharibi Pages 27-35
  Background And Aim
  At present, the most important factor of scientific productivity in the world is the number of scientific articles indexed in major international databases, and the number of citations given to these articles. Using scientometric methods, we evaluated scientific output of the universities in Sanandaj city including Kurdistan University, Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University of Sanandaj in a decade (from 2004 to 2013).
  Materials And Methods
  In this citation analysis study, data collection was carried out on the internet using Scopus citation database. Affiliation of each university was searched through search box of Scopus. We collected data for each university in relation to the following indices: "number of articles published in the last ten years", "number of citations given to the articles in the last ten years", "H- index" and "ten journals" which had published the highest number of articles. Data were analyzed by using "analyze results" part of the database.
  Results
  Three universities with 2049 documents and 9192 citations contributed to one percent of Iran scientific production. Kurdistan University had 1372 documents and 7969 citations, Kurdistan University of Medical Sciences had 372 documents and 837 citations and Islamic Azad University of Sanandaj had 305 documents and 386 citations. H-indices for the three universities were 37, 14 and 9 respectively. Islamic Azad University of Sanandaj and Kurdistan University with 98 and 239 documents respectively in 2011 and Kurdistan University of Medical Sciences with 139 documents in 2013 had the highest growth in the number of articles. The ratio of total number of citations to the articles for three universities was 4.5, meaning that each article had received 4.5 citations. This ratio was 5.8 for Kurdistan University, 2.25 for Kurdistan University of Medical Sciences and 1.26 for Islamic Azad University of Sanandaj.
  Conclusion
  Although science production in the universities of Sanandaj has shown an upward trend, but it is lower than the mean national science production. Attention to the potential of researchers of Kurdistan province and revision of the research policies can increase the contribution of this province to scientific productivity of our country.
  Keywords: Scientometrics, Scientific outputs, Scopus
 • Dr Omid Giahi, Ebrahim Darvishi *, Mehdi Akbarzadeh, Siroos Shahsavari Pages 36-45
  Background And Aim
  Subjective workload (SWL) is a general concept in ergonomics literature. SWL is defined as the costs to the operator's health to achieve a certain level of performance. The aim of this study was to assess the risk of SWL for musculoskeletal disorders in bank employees in Kurdistan Province.
  Material And Method
  This analytical - descriptive study included 200 employees from the banks of Kurdistan Province. NASA-TLX software and general Nordic questionnaire were used for the assessment of subjective work load and the incidence of musculoskeletal disorders respectively. Statistical analysis was performed by means of SPSS19.
  Results
  78% of the subjects were male and 22% were female. The mean age and mean work background of the subjects were 36.28 and 14.2 years, respectively. On the whole, 48% of the staff had experienced pain at least once during the past year with highest frequency in the neck (48%), lower back (44%), and upper back (36%). The NASA Index showed that the bank staffs have scored the effort scale and efficiency scale with respective mean values and SD of 72.8±25.3 and 36.0±22.6, as the maximum and minimum values among the various aspects of workload. Data analysis revealed that mean subjective workload had statistically significant relationships with matrimony, work background, and also with prevalence and experience of pain (P=0.0001).
  Conclusion
  The rate of subjective workload and musculoskeletal disorders in bank staff are high to the same degree and it seems that subjective workload scales not only add to the subjective workload but also act as a risk factor for musculoskeletal disorders.
  Keywords: Risk assessment, Musculoskeletal disorders, Occupational health, Kurdistan province, Bank
 • Dr Majid Navaeian, Dr Bahareh Pakpour, Dr Morteza Piri * Pages 46-57
  Background And Aim
  Adrenergic and GABAergic systems of the brain play important roles in learning and memory. Previous studies have shown that morphine, histamine and lithium can induce state dependent learning. In the present study we evaluated, the effects of α1-adrenergic receptor of CA1 on muscimol state-dependent learning in mice.
  Material And Methods
  In this experimental study adult male NMRI mice were used. The animals were anaesthetized and bilateral implantation of cannula in the CA1 regions of the dorsal hippocampus was performed by using stereotaxic method. Seven days after recovery, we used inhibitory avoidance task for behavioral testing. Data were analyzed by Kruskal–Wallis nonparametric one-way analysis of variance followed by Mann–Whitney test.
  Results
  Pre-training or pre-test intra-CA1 injection of muscimol impaired inhibitory avoidance memory on the test day (P<0.01). Pre-test injection of muscimol reversed the memory impairment induced by pre-training muscimol injection (P<0.001). Pre-test intra-CA1 injection of phenylephrine also reversed pre-training muscimol induced amnesia (P<0.01). Pre-test intra-CA1 injection of prazosin 2 min before administration of the effective dose of muscimol inhibited muscimol state dependent memory (P<0.01).
  Conclusion
  It can be concluded that the α1-adrenergic receptors of the CA1 may play an important role in the muscimol state dependent learning, on the test day.
  Keywords: Muscimol, Alpha, 1, adrenoceptor, Dorsal hippocampus, State dependent learning
 • Dr Nasrollah Maleki *, Dr Ahmad Azami, Dr Hasan Anari, Dr Manochehr Iranparvar Alamdari, Dr Zahra Tavosi, Shabnam Hajaty Pages 58-66
  Background And Aim
  Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common form of peripheral entrapment neuropathy. The use of sonography for investigation and diagnosis of musculoskeletal conditions has been rapidly increasing over the past few decades. The purpose of this study was to determine whether sonography can be an alternative method to nerve conduction study (NCS) in the diagnosis of CTS.
  Material And Methods
  This prospective cross-sectional descriptive study included patients with electrodiagnostically proven CTS and healthy control subjects. Anthropometric and demographic data included age, height, body mass index (BMI), sex, occupation, medication history, hand dominance, and underlying disorders associated with CTS. Median nerve Cross-Sectional Area (CSA), Flattening Ratio (FR), and flexor retinaculum thickness were measured. Then, we compared the results between ultrasonography and nerve conduction study.
  Results
  In this study, we assessed 120 wrists with CTS (cases) in 90 patients and 60 healthy wrists in 30 patients (control group). CTS was mild in 57, moderate in 29, and severe in 34 wrists. Post hoc comparisons between the patients with CTS and controls demonstrated that the cross sectional areas at various levels of the median nerve were significantly greater in the CTS group compared to the control group. CSA at the tunnel inlet with a threshold higher than 9.15 mm2 showed the best diagnostic accuracy with a sensitivity and specificity of 99.2% and 88.3% respectively. Cross-sectional areas of the median nerve in mild, moderate and severe carpal tunnel syndrome showed statistically significant differences.
  Conclusion
  Ultrasonographic measurement of the cross-sectional area of median nerve is useful for the diagnosis and grading of CTS. Use of sonography as the first-line measure may effectively reduce the number of nerve conduction studies in the diagnosis of CTS.
  Keywords: Carpal tunnel syndrome, Ultrasonography, Nerve conduction velocity
 • Masoomeh Rostampour, Maryam Sadat Shahin, Dr Morteza Piri * Pages 67-78
  Background And Aim
  Cholinergic and dopaminergic systems of the brain play an important role in learning and memory. In the present study, we assessed the role of dopamine D2 receptors of the dorsal hippocampus in scopolamine induced amnesia and scopolamine state-dependent memory in adult male rats.
  Material And Methods
  In this experimental study 200 adult male Wistar rats were used (25 group). Rats were anesthetized and then placed in a stereotaxic apparatus. Two stainless-steel cannula were placed 1 mm above CA1 region of dorsal hippocampus. One week later animals were trained in a step-through type inhibitory avoidance task.
  Results
  Pre-training intra-CA1 administration of scopolamine impaired memory retrieval on the test day. The memory impairment induced by pre-training injection of scopolamine was reversed by pre-test administration of scopolamine or quinpirole, which indicated scopolamine induced state-dependent learning and the effect of dopamine D2 receptors of the dorsal hippocampus on this type of learning. Furthermore, memory impairment was produced following pre-test intra-CA1 injection of dopamine D2 receptor antagonist, sulpiride. Pre-test intra-CA1 injection of sulpiride also inhibited scopolamine-induced state-dependent memory.
  Conclusion
  These results suggested that dopaminergic D2 receptors of the dorsal hippocampal CA1 region may play an important role in scopolamine-induced amnesia and scopolamine state-dependent memory.
  Keywords: Scopolamine, Dorsal hippocampus, Inhibitory avoidance memory, Dopamine D2 receptor, Amnesia
 • Bayan Lotfi *, Dr Malek Soleimani Mehranjani, Dr Majid Mahdiyeh Pages 79-90
  Background And Aim
  Environmental contaminants such as bisphenol A, in addition to the environmental problems can affect human health. Epigallocatechingallat has been found to have antioxidant and cytoprotective properties in cultured cells but its effect on toxicity induced by bisphenol A has not yet been determined in mesenchymal stem cells. The aim of this investigation was to study the protective role of epigallocatechingallat in rat bone marrow mesenchymal stem cells following treatment with bisphenol A(an oxidative stress inducer).
  Material And Methods
  In this experimental study, rat bone marrow mesenchymal stem cells were extracted using flashing-out method and cultured in DMEM containing 15% FBS and 100U/ml Pen/Strep. At the end of the third passage, cells were divided into 4 groups: control, bisphenol A, bisphenol A + epigallocatechingallat and epigallocatechingallat. The groups were treated for 12, 24, 36, and 48 hrs. After treatment with bisphenol A and epigallocatechingallat, viability, morphology, rate of DNA damage and calcium content of the cells were evaluated. Data were analyzed by one way ANOVA. p<0.05 was considered significant.
  Results
  Bisphenol A caused a significant reduction in the viability and calcium content of the cells. In addition, morphological changes such as nuclear breakage and chromatin condensation, as well as cytoplasm shrinkage, were observed in the group treated with bisphenol A. We found alterations in these parameters in the group of bisphenol A+ epigallocatechingallat which were similar to those observed in the control ones.
  Conclusion
  Epigallocatechingallat can produce a protective role against the toxic effects of bisphenol A in the mesenchymal stem cells.
  Keywords: Epigallocatechingallat, Bisphenol A, Mesenchymal stem cells
 • Marjan Khatibian, Ata Shakerian * Pages 91-99
  Background And Aim
  Diagnosis, treatment, consequences, treatment side effects and recurrence of breast cancer can lead to depression, anxiety and stress. Cognitive behavioral group therapy is one of the most effective interventions in the women with breast cancer. The aim of this study was to investigate the effect of cognitive behavioral group therapy on depression, anxiety and stress in the women with breast cancer.
  Materials And Methods
  This was a quasi-experimental study with pretest/posttest and control group. We used purposive sampling and selected 24 women with breast cancer who had been admitted to Ahwaz Medical Sciences Hospitals. The patients were assigned to control and experiment groups (12 patients in each group). Measurement tools included Depression, Anxiety, and Stress Scale-short Form (DASS-21) and intervention method was cognitive behavioral group therapy which consisted of 10 weekly 90-minute sessions. Data analysis was performed by means of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (one-way analysis of covariance).
  Result
  The results revealed that cognitive behavioral group therapy had significant effects on decreasing depression, anxiety, and stress in the experimental group compared to the control group (p< 0/001).
  Conclusion
  Cognitive behavioral therapy in oncology centers can be considered as a complementary therapy along with medical therapies and can have an essential role in the improvement of the relationship between doctor and patient.
  Keywords: Cognitive behavioral group therapy, Breast cancer, Depression, Anxiety, Stress
 • Majid Asadi, Shekaari *, Mohsen Basiri, Abdolreza Babaee Pages 100-108
  Background And Aim
  Stroke is one of the main leading causes of mortality and disability in many countries. In the absence of definitive treatment search for, neuroprotective agents with minimal side effects should be continued. Natural nutrients can be ideal sources to produce safe and valuable agents for the management of stroke. Walnut kernel (WK) has numerous beneficial components with antioxidant and anti-inflammatory properties. The goal of this study was to investigate the protective effects of WK on neuronal injury and astrocyte reactivity after induction of focal cerebral ischemia in male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, Wistar male rats were divided into three groups: sham, control (fed with ordinary food) and walnut (fed with WK). Each group consisted of 6 rats. The right middle cerebral artery was occluded for 15 min in the control and walnut groups. Forty-eight hours after reperfusion the animals were killed and their brains were processed for histological (Hematoxylin and Eosin staining) and immunohistochemical (Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP), and histochemical (TUNEL) studies.
  Results
  The results showed that WK significantly decreased neuronal death induced by cerebral ischemia; however, the density of GFAP positive astrocytes has been increased at the site of injury in the treatment group compared to the other 2 groups. In addition, WK significantly decreased the mortality rate of the animals due to cerebral ischemia.
  Conclusion
  The results suggested that wk might provide protection against the cerebral ischemia-induced injuries in the rat brain through antioxidant and anti-inflammatory mechanisms.
  Keywords: Cerebral ischemia, Walnut kernel, Antioxidant, Anti, inflammatory, Rat
 • Dr Mohammad Ali Hossein Pour Feizi *, Roghiyeh Dehghan Alvar, Dr Naser Pouladi, Dr Esmail Babaie, Dr Vahid Montazeri, Dr Ashraf Fakhrjoo, Rayhaneh Ravanbakhsh Gavgani, Parvin Azarfam Pages 109-117
  Background And Aim
  Intron 3 16 bp duplication polymorphism of p53 gene has been associated with increased risk of colorectal, breast and lung cancers. Nevertheless there are inconsistent results and we need more studies to understand the importance of this polymorphism in increased risk of cancer predisposition. The aim of this study was to assess the association of 16 bp duplication polymorphism of p53 with thyroid cancer risk.
  Material And Methods
  This case-control study included 105 thyroid patients and 170 controls. Cases and controls were matched for age, sex and ethnicity. Genomic DNA was extracted from peripheral blood samples and tumor tissues. P53 PIN3 genotype was determined using PCR products length analysis on polyacrylamide gel.
  Result
  In the control and case groups, 62.9% and 53.3% had no 16 bp insertion, 7.1% and 8.6% had insertion in both p53 alleles and 30% and 38.1% were heterozygous, respectively. There were no significant differences between the case and control groups in regard to genotype frequencies as well as allelic frequencies.
  Conclusion
  According to the results of our study PIN3 16 bp duplication polymorphism of p53 could not be considered as a risk factor for predisposition to thyroid cancer in northwest of Iran.
  Keywords: Intron 3, P53 gene, Polymorphism, Thyroid Cancer
 • Dr Davood Khorshidi, Dr Kamal Azizbeigi *, Dr Bahram Abedi Pages 118-127
  Background And Aim
  Hypothalamic – pituitary- adrenal (HPA) axis and leptin changes have main role in the development of obesity. The purpose of this study was to investigate the effect of progressive aerobic training on leptin, insulin, cortisol, and testosterone in obese sedentary men.
  Material And Methods
  30 obese sedentary men was randomly divided into exercise (n=15) and control (n=15) groups. The exercise group performed an aerobic training with 55-70% of heart rate reserve, 3 days per week for 12 weeks. Body fat percentage and serum levels of leptin, cortisol, testosterone, insulin, and glucose were measured at baseline and after training.
  Results
  The results showed that 12 weeks of progressive aerobic training caused a significant decrease in body fat percentage (P= 0.001), and serum leptin (P=0.001). Also a significant increase in serum testosterone level was observed (P= 0.001). However, no significant changes were found in the cortisol and insulin hormone levels, and insulin resistance (P>0.05). Also, there was a significant relationship between changes in the serum levels of leptin and changes in the percentage of body fat (P=0.035, r= 0.48).
  Conclusion
  Finally, it can be concluded that the progressive aerobic training can reduce serum leptin levels in obese men. However, this training had no effect on the alterations in the levels of cortisol and insulin, as well as insulin resistance in obese sedentary men. Reduction of serum leptin levels may be associated with a change in the body fat.
  Keywords: Progressive aerobic training, Leptin, Cortisol, Insulin, Testosterone
 • Dr Alisha Akya *, Dr Mehdi Mojarab, Mehrdad Farshchian, Kamal Ahmadi Pages 128-134
  Background And Aim
  Emergence of antibiotics resistant pathogenic bacteria has resulted in attempts by scientists to find new drugs as alternatives to antibiotics. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of stem bark extracts of Tamarix ramosissima on Pseudomonas aeruginosa isolates.
  Materials And Methods
  This study was conducted in Kermanshah University of Medical Sciences, in 2013. The stem bark of T. ramosissima shrub was separated. Using the petrolatum ether, dichloromethane, ethyl acetate, ethanol and hydro ethanol, T. ramosissima extract was prepared. We assessed the susceptibility of 52 isolates of P. aeruginosa to the extracts by standard disk diffusion and minimum inhibitory concentration (MIC) methods.
  Results
  The results showed that low concentrations of the extracts had no obvious effect on 52 isolates of P. aeruginosa. But higher concentrations of the extract were effective against a number of isolates. The petrolatum ether extract was effective against five, dichloromethane extract against six, ethyl acetate extracts against eight, ethanol extract against nine and hydro ethanol extracts against six isolates. MIC of the extracts had a little effect in comparison to the controlled antibiotics. In general, the difference between the effect of the extracts and the control antibiotics was considerable and statistically significant which indicated little effect of the extracts on the bacteria.
  Conclusion
  Increased concentrations of the extract showed a slight effect on P. aeruginosa in vitro, compared to the controlled antibiotics, but it was not statically significant. In order to understand whether traditional use of the extract of this shrub to treat skin ulcers had been due to its anti-bacterial or anti-inflammatory effect, in vivo experiments on animals are necessary.
  Keywords: Anti, bacterial effect, Pseudomonas aeruginosa, Tamarix ramosissima, Kermanshah
 • Dr Omid Giahi, Ebrahim Darvishi *, Mansour Sarabi, Siroos Shahsavari Pages 135-145
  Background And Aim
  In the steel industry, workers are often exposed to high concentrations of dust particles of raw materials such as iron ore, coke, manganese, and metal fumes such as iron oxides, manganese and silicon which can affect respiratory function. The purpose of this study was to evaluate the relationship between exposure to respiratory pollutants and pulmonary function tests capacities in steel factory workers.
  Material And Methods
  In this historical cohort study, a total of 260 workers were divided into two groups. One group was exposed and the other group was not exposed to respiratory pollutants. Environmental sampling was used to evaluate the type, distribution and exposure rate. In order to evaluate respiratory problems and lung function of the workers we used ATS standard questionnaire and spirometry, respectively, based on ATS/ERS guidelines.
  Results
  The mean total dust levels measured in bag filter, blast furnace, material supply and casting units were 13.32, 12.015, 11.75 and 10.98 mg/m3 respectively. The measured mean values for fume particles in blast furnace and casting units were 8.54 and 6.81 mg/m3 respectively. 37.6% of the workers had a history of respiratory symptoms, 32.3% of them were among the exposed group (p<0.05). Mean percentages of FEV1/FVC were significant in exposed and unexposed groups. Mean percentages of FVC and FEV1 in the exposed group were lower than those of ATS standard range, but the relationship was not significant.
  Conclusion
  It seems that workers exposed to pollutants are at risk of developing respiratory symptoms and reduced spirometric indices. Therefore, appropriate measures should be considered to reduce the impact of pollutants.
  Keywords: Dust, Fume, Respiratory symptoms, Spirometry, Steel