فهرست مطالب

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سال بیست و هشتم شماره 6 (پیاپی 129، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا نژاددادگر، فریبا محمودی*، همایون خزعلی صفحات 1-11

  زمینه و هدف:

   در افراد سالم دوپامین اثرات تحریکی بر ترشح گرلین دارد. سطوح آزادسازی دوپامین و گرلین در افراد مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) پایین تر است. در تحقیق حاضر، اثرات دوپامین و ال دوپا بر بیان ژن گرلین در موش های صحرایی PCOS بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در قسمت اول تحقیق، در 25 موش صحرایی ماده  از نژاد ویستار (Rattus norvegicus) با تزریق استرادیول  PCOS  ایجاد شد. سپس، موش های صحرایی PCOS به ترتیب سالین، 5میکروگرم دوپامین،  5میکروگرم ال دوپا یا تزریق همزمان  10 میکروگرم سولپرید، 10 میکروگرم SCH23390   و 5 میکروگرم دوپامین یا ال دوپا را از طریق بطن سوم مغزی دریافت کردند. در قسمت دوم تحقیق، 15 موش صحرایی PCOS به ترتیب سالین، 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ال دوپا یا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دوپامین را به طور داخل صفاقی دریافت کردند. تخمدان و هیپوتالاموس ها جداسازی شدند. بیان ژن گرلین با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (ریل تایم-PCR) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین بیان نسبی ژن گرلین در هیپوتالاموس و تخمدان گروه PCOS نسبت به موش های صحرایی سالم کاهش معنی دار پیدا کرد. تزریق داخل مغزی دوپامین یا ال دوپا سبب افزایش معنی دار بیان ژن گرلین در هیپوتالاموس در مقایسه با گروه PCOS شد. تزریق داخل صفاقی دوپامین یا ال دوپا بیان ژن گرلین را در تخمدان در مقایسه با گروه PCOS به طور معنی داری افزایش نداد. تزریق سولپرید و SCH23390  اثرات تحریکی دوپامین یا ال دوپا بر بیان ژن گرلین در هیپوتالاموس را در مقایسه با گروه دوپامین یا ال دوپا بلوکه کرد.

  نتیجه گیری

  مسیر دوپامینرژیکی ممکن است به طور عمده از طریق سطح هیپوتالاموسی، در افزایش بیان ژن گرلین در شرایط PCOS دخالت داشته باشد.

  کلیدواژگان: دوپامین، ال دوپا، گرلین، سندروم تخمدان پلی کیستیک
 • فاطمه محمدی*، علی شیخانی، فربد رزازی، علیرضا قربانی شریف صفحات 12-22
  زمینه و هدف

  مطالعه سیستم الکتریکی قلب را الکتروفیزیولوژی قلبی می نامند. یکی از روش های متداول درمان آریتمی قلبی، عضوبرداری فرکانس رادیویی (ابلیشن) است. مشکل اصلی این روش تعیین موقعیتی از قلب است که باید تحت ابلیشین قرار گیرد. از آنجا که سیگنال الکتروکاردیوگرام (Electrocardiogram ECG)) به عنوان یک ابزار غیرتهاجمی، ایمن و سریع برای درک فعالیت الکتریکی قلب به کار می رود. پژوهش حاضر در نظر دارد کانون مولد تاکیکاردی کانونی دهلیزی را بر اساس آنالیز سیگنال ECG با استفاده از الگوریتم تجزیه تنک شناسایی کند.

  مواد و روش ها

  12 لید سیگنال ECG، 48 بیمار مبتلا به تاکیکاردی کانونی دهلیزی ثبت و ذخیره می شود. پس از پیش پردازش سیگنال های ECG، با استفاده از الگوریتم پن-تامپکینز تک تک ضربان های هر سیگنال جداسازی می شود. ضرایب تنک داده های تست بر اساس الگوریتم تجزیه تنک محاسبه شده و داده های تست طبقه بندی می شوند. 4 ناحیه در دهلیز راست، یک ناحیه در سپتوم بین دو دهلیز و 4 ناحیه در دهلیز چپ، به عنوان 9 کلاس طبقه بندی در نظر گرفته شده و موقعیت کانون مولد در هر داده تست تعیین می شود.

  یافته ها

  ابتدا قرارگیری کانون مولد تاکیکاردی در دهلیز راست و یا دهلیز چپ شناسایی شده و سپس موقعیت دقیق آناتومیکی در هر دهلیز تخمین زده می شود. میانگین صحت شناسایی کانون مولد تاکیکاردی در 5 بار اجرای الگوریتم برابر 2/87 ± 81/27 به دست آمده است. میانگین صحت شناسایی کانون مولد تاکیکاردی در 4 ناحیه دهلیز راست برابر 61/73، در ناحیه سپتوم برابر 64/05 و در 4 ناحیه دهلیز چپ برابر65/16 درصد محاسبه شده است.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش، موقعیت قرارگیری کانون مولد تاکیکاردی کانونی دهلیزی با استفاده از آنالیز سیگنال ECG، قبل از انجام مطالعه الکتروفیزیولوژیک، با دقت مناسبی قابل شناسایی است.

  کلیدواژگان: الکتروفیزیولوژی قلب، ابلیشن، تاکیکاردی کانونی دهلیزی، الگوریتم تجزیه تنک
 • مهران یاراحمدی*، زهرا اسکندری، سمانه جمشیدی صفحات 23-32
  زمینه و هدف

  رادیوتراپی یکی از روش های اصلی درمان سرطان می باشد. یکی از مهم ترین عوارض در رادیوتراپی پستان ازوفاژیت می باشد. ازوفاژیت می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران گردد. با توجه به گسترش روزافزون نقش رادیوتراپی در درمان انواع کانسرها و نیز اهمیت توجه به کیفیت زندگی مبتلایان به کانسر، بررسی عوارض رادیوتراپی ضروری می باشد.                                                                                  

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی ، تعداد 34 نفر مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1399که رادیوتراپی پستان شده بودند، بر اساس پرسشنامه ی استاندارد عوارض مری طی 6 هفته ی متوالی از نظر علایم ازوفاژیت مورد بررسی قرار گرفتند. ضمن ثبت مشخصات دموگرافیک و اختصاص یک کد به بیماران و پیگیری هفته به هفته ی آنان از نظر بروز علایم مربوطه ، میزان دز اشعه ی دریافتی و نیز مختصات دیگر دوزیمتری بررسی شد و نتایج حاصله از مطالعه  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.                                                                                                                                      

  یافته ها

    بر اساس نتایج این مطالعه میانگین دوز تجویزی نمونه های مورد مطالعهGy  50 بود. میانگین متوسط دوز دریافتی و بیشترین دوز دریافتی مری برحسب گری به ترتیب 2/60 و 29/78  بود. بیشترین عوارض مشاهده شده در هفته ی سوم  و کمترین در هفته ی اول دیده شد.

  نتیچه گیری

  در بیماران تحت رادیوتراپی قفسه سینه در مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید شهرستان سنندج در سال 1399، بروز ازوفاژیت حاد ناشی از رادیوتراپی با  متوسط دوز دریافتی ارتباط معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: رادیوتراپی، کانسر پستان، ازوفاژیت، دوزیمتری
 • مهدیه محمدی، مصطفی لیلی*، علیرضا رحمانی، محمد خزائی صفحات 33-47
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی میزان آلودگی و غلظت فلزات سنگین شاخص در خاک کشاورزی، گندم و آرد و ارزیابی خطر سرطانزایی ناشی از آن در ساکنین شهرستان بیجار در سال 1400 بود.

  مواد و روش ها

  برای تعیین محتوای کل فلزات سنگین، نمونه خاک خشک پس از هضم اسیدی، به حالت پودر تبدیل و طبق مراحل هضم اسیدی جهت قرایت در دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی آماده شدند. عصاره گیری از نمونه ها به روش هضم اسیدی انجام شد. در نمونه های آرد نیز، هضم اسیدی بصورت مستقیم انجام گرفت. برای مطالعات ارزیابی خطرات غیر سرطانزایی، دو مسیر، مصرف مستقیم (بلع) و جذب پوستی فلزات سنگین مورد ملاحظه قرار گرفت. در محاسبه خطر سرطانزایی و غیر سرطانزایی، تمام فلزات سنگین شامل کادمیوم، سرب، روی و آرسنیک لحاظ شدند.

  یافته ها

  غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه در چهار منطقه در نمونه های خاک، گندم و آرد نزدیک به هم بود و تفاوت قابل توجهی وجود نداشت. نتایج مربوط به ارزیابی خطر نشان داد که نمونه های خاک هر چهار منطقه مورد مطالعه از نظر خطر سرطان زایی ناشی از فلز آرسنیک در class III (ریسک متوسط) قرار داشتند. همچنین نمونه های خاک هر چهار منطقه ریسک پایین سرطانی مربوط به فلز کادمیم را نشان دادند. بقیه نمونه ها همگی خطر کمتر از 6-10 را نشان دادند. در هیچ یک از نمونه های آرد، گندم و خاک هر 4 منطقه مورد مطالعه ریسک بالاتر از 4-10 وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ریسک بالایی برای خطر غیرسرطانی مربوط به فلز روی، سرب، آرسنیک، کادمیم بر اساس نمونه های بررسی شده وجود نداشت اما غلظت برخی از این فلزات مانند آرسنیک برای جمعیت های حساس تر مانند کودکان نزدیک به میزان خطر است و باید اقدامات لازم جهت ارزیابی و کاهش این فلزات سنگین انجام گردد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ارزیابی ریسک سلامتی، خاک، گندم، آرد
 • مرتضی حبیبی، فاطمه توحیدی نیا* صفحات 48-64
  زمینه و هدف

  جهت کنترل عوارض در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی، سورفاکتانت و داروهای کمکی مانند بودزوناید مورد استفاده قرار میگیرند تا واکنش های التهابی مجاری هوایی را کاهش دهند. هدف از این بررسی تاثیر تجویز داخل تراشه ای سوروانتا، و سوروانتا + بودزوناید در نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی است.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، 50 نوزاد نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی، بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، بیمارستان کودکان قزوین، در سال 1399، در دو گروه تجویز داخل تراشه ای سوروانتا (1 میلی لیتر) + بودزوناید (0/25 میلی گرم) (25 مورد) و سوروانتا (25 مورد) بررسی شدند. از نرم افزار 21  SPSS جهت انجام آمار توصیفی، و از آزمون تی و دقیق فیشر جهت آنالیز داده ها استفاده شد (0/05>p).

  یافته ها

  در گروه گیرنده سوروانتا+بودزوناید تنها پیامد ها، خونریزی داخل بطنی و مرگ و میر (هرکدام 50%) بودند. در گروه سن حاملگی بیش از 31 سال و نوزادان دختر دریافت کننده سوروانتا+ بودزوناید، هیچ پیامدی دیده نشد. اثربخشی سوروانتا+ بودزوناید در مقایسه با سوروانتا در کاهش عوارض و پیامدها در نوزادان (0/048 =p)، بر حسب گروه سنی 31 سال و کمتر از 31 سال (0/049=p) و بیشتر از 31 سال (0/046=p)، دختران (0/047=p) و پسران (0/050=p) تفاوت معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  تجویز سوروانتا همراه با بودزوناید، اثربخشی بهتر و عوارض کمتری را به همراه داشت. از بودزوناید به عنوان یک درمان کمکی می توان استفاده نمود. اقدامات درمانی مناسب جهت بهبود و زنده نگه داشتن نوازادان با سندروم زجر تنفسی حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: سوروانتا، بودزوناید، نوزادان نارس، سندروم زجر تنفسی
 • سحر رضایی نژاد*، حمید بخشی علی آباد، حسین بصیرت، هانیه ملکی، فاطمه امین، مهدی کریمی صفحات 65-75
  زمینه و هدف

  بیماری مزمن انسدادی ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ,COPD) با علایمی چون تنگی نفس و سرفه همراه است و به عنوان چهارمین علت مرگ ومیر در سطح جهان شناخته می شود. مطالعات محدودی نشان داده اند که ویتامین D3 می تواند در کاهش شدت بیماری و پیشگیری از تشدید حملات بیماران COPD تاثیر مثبتی داشته باشد. لذا در این مطالعه به بررسی همبستگی سطح سرمی ویتامین D3 و شدت بیماری در بیماران مزمن انسدادی ریه مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 95-1396 پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود و 70 بیمار مبتلا به COPD پس از انجام اسپیرومتری و تایید COPD وارد مطالعه شدند. در آغاز پژوهش سطح سرمی ویتامین D3 در همه بیماران اندازه گیری شد. سپس متغیرهایی چون شدت بیماری با استفاده از نمره اسپیرومتری بر اساس معیار GOLD، شدت تنگی نفس بر اساس معیار MRC و تعداد حملات سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 20 SPSS و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از 70 بیمار مبتلا به COPD، 17 نفر (24٫2%) کمبود شدید ویتامین D3 و 21 نفر (30%) در سطح ناکافی ویتامین D3 بودند. همبستگی متوسط معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D3 و شدت بیماری بر اساس داده های اسپیرومتری وجود داشت (0٫587= r و 0٫000=P). همچنین ارتباط معکوس معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D3 با تعداد حملات (0٫000 =P) و شدت تنگی نفس (0٫05=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کمبود ویتامین D3 در افراد مبتلا به COPD شایع بوده. علاوه بر این با کمبود ویتامین D3 شدت بیماری در بیماران افزایش می یابد؛ بنابراین درمان سطح ناکافی از ویتامین D3 می تواند به طور بالقوه از شدت و تعداد حملات در این بیماران جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: بیماری مزمن انسدادی ریه، ویتامین D3، شدت بیماری، تعداد حملات
 • مرضیه حیدرزاده آرانی، محسن تقی زاده، زرین بنی کاظمی، حمیدرضا فتحی مقدم*، محمدجواد آزادچهر صفحات 76-86
  زمینه و هدف

  با توجه به ضرورت انجام تست چالش غذایی در موارد مشکوک به آلرژی غذایی، هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج تست چالش غذایی باز در کودکان مبتلابه آلرژی و مقایسه نتایج آن با تست پریک آن ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی گذشته نگر، پرونده 63 کودک آلرژیک با تست پوستی پریک مثبت به شیر گاو، تخم مرغ یا گندم مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی در شهرستان کاشان موردبررسی قرار گرفتند. پس از مثبت شدن تست پریک برای آلرژن های موردمطالعه، بیمار تحت رژیم محدودیت کامل مصرف آلرژن به مدت 3 ماه قرار گرفت. پس از 3 ماه با مراجعه بیماران به کلینیک، تست چالش غذایی باز طبق پروتکل برای آن ها انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ‏آمار استنباطی (آزمون کای اسکویر جهت بررسی ارتباط نوع پاسخ ایجادشده در تست چالش غذایی باز با متغیرهای کیفی) مورد ‏تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ‏

  یافته ها

  میانگین سنی کودکان موردمطالعه 3/14±6/46 سال و بیش از نیمی از آن ها دختر بودند. بیشتر کودکان نسبت به شیر (54%) آلرژی داشتند. 25/4 درصد کودکان آلرژیک، نسبت به تست چالش غذایی باز پاسخ منفی دادند. به ترتیب 26/5، 29/4 و 16/7 درصد کودکانی که نسبت به شیر گاو، تخم مرغ و یا گندم آلرژی داشتند، نسبت به تست چالش غذایی باز پاسخ منفی دادند که این اختلاف ها ازنظر آماری معنادار نبود. در هر سه گروه آلرژن غذایی، علایم پوستی- مخاطی شایع ترین نتیجه پاسخ مثبت به تست چالش غذایی باز بود.

  نتیجه گیری

  نتایج تست چالش غذایی باز در کودکان با تست پریک مثبت به شیر گاو، تخم مرغ یا گندم، بیانگر میزان شکست نسبتا بالای تست چالش غذایی باز در کودکان بود. توصیه می شود که در ارزیابی این بیماران حساسیت های غذایی موردتوجه قرارگرفته و پس از اثبات آن با روش های موجود؛ جلوگیری از برخورد مجدد با آلرژن ها و رعایت نکات ایمنی در برخورد با آلرژن ها امری ضروری است.

  کلیدواژگان: آلرژی غذایی، تست پوستی، آلرژن ها، کودک
 • مهسا اصفهانی، مطهره نایبی، شاداب صفرزاده خسروشاهی، انسیه رشوند* صفحات 87-99
  مقدمه و هدف

  با توجه به شیوع بالای پوسیدگی های دندانی، تشخیص زودهنگام پوسیدگی، که در سطح اکلوزال دشوار می باشد، بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی دو روش مشاهده بالینی و لیزر دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی های غیرحفره دار اکلوزال انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 75 دندان مولر واجد شرایط ابتدا از نظر میزان پوسیدگی های اکلوزالی توسط دو روش مشاهده بالینی و لیزر دیاگنودنت مورد ارزیابی قرار گرفته، و پس برداشت کلینیکی پوسیدگی (به عنوان استاندارد طلایی) عمق حفره با پروب اندازه گیری شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری 21SPSS و آزمون kappa انجام شده و میزان کارایی، توافق و همبستگی بین روش ها تعیین شد.

  یافته ها

  کارایی تشخیص پوسیدگی اکلوزال، در هر دو روش مشاهده بالینی و دیاگنودنت در مقایسه با استاندارد طلایی معنادار بود. (برای هر دو P=0) در بررسی توافق با استاندارد طلایی،kappa  برای مشاهده بالینی 0/59 و برای لیزر دیاگنودنت 0/29 بدست آمد. در ارزیابی همبستگی بین دو روش مورد آزمون میزان r برای مشاهده بالینی و استاندارد طلایی0/7 وبرای لیزر واستاندارد طلایی 0/54 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  رابطه معنادار موجود بین هر دو روش مشاهده بالینی و لیزر دیاگنودنت با استاندارد طلایی، به معنی وجود خطای تشخیصی در هر دو روش است. ولی مشاهده بالینی نسبت به لیزر دیاگنودنت روشی کاراتر جهت ارزیابی پوسیدگی اولیه اکلوزالی می باشد. همچنین مشاهده بالینی و استاندارد طلایی رابطه ای مستقیم و نسبتا قوی با هم دارند.

  کلیدواژگان: پوسیدگی اکلوزالی غیرحفره دار، تشخیص پوسیدگی، دیاگنودنت، مشاهده بالینی، ICDAS
 • محمدرضا اخگری، معصومه پورمحمدرضا، تجریشی*، راضیه بیدهندی یارندی صفحات 100-122
  زمینه و هدف

  نقص در تعامل اجتماعی، یکی از ویژگی های بارز در اختلال طیف اتیسم است. هدف، مقایسه اثربخشی برنامه فعالیت های تصویری و روایت های اجتماعی در تعامل اجتماعی کودکان دچار طیف اتیسم بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه شبه آزمایشی و تک آزمودنی با طرح ABAB، از جامعه کودکان 7 تا 12 ساله دارای اختلال طیف اتیسم مراکز بهزیستی شهر مشهد، هشت پسر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. کودکان به طور تصادفی در دو گروه متشکل از برنامه فعالیت های تصویری و روایت های اجتماعی، قرار گرفتند. به منظور تعیین محتوای مداخله هر گروه، رفتارهای آماج از طریق مصاحبه با خانواده، مربی و مشاهده رفتار کودک، شناسایی شد. هر گروه در 20 جلسه مداخله (پنج بار در هفته؛ هر جلسه 30 دقیقه) شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از مشاهده منظم و پرسشنامه نیمرخ تعامل اجتماعی اتیسم جمع آوری و داده ها با استفاده از نمودار خط پایه، اندازه اثر و درصد بهبودی تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که به ترتیب15/34%  و 45//10% درصد از تعامل اجتماعی کودکان دچار طیف اتیسم ناشی از دریافت به ترتیب، برنامه فعالیت های تصویری و روایت های اجتماعی بود. افزون بر آن، برنامه فعالیت های تصویری و روایت های اجتماعی به ترتیب موجب بهبود 16/09% و 9/24% در تقابل اجتماعی، 11/27% و 7/93% در مشارکت اجتماعی، 38/70%  و 16/34% در رفتارهای زیان بخش اجتماعی شده است. مشاهده منظم نشان داد که برنامه فعالیت های تصویری به ترتیب، موجب افزایش تقابل اجتماعی و مشارکت اجتماعی در چهار کودک و کاهش رفتارهای زیان بخش اجتماعی در یک کودک می شود. اگرچه، روایت های اجتماعی منجر به بهبود تقابل اجتماعی در چهار کودک، مشارکت اجتماعی در دو کودک و رفتارهای زیان بخش اجتماعی در سه کودک می شود.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که هر دو مداخله (عالیت های تصویری و روایت های اجتماعی) بر بهبود تعامل اجتماعی، اثربخش بوده است، به نظر می رسد فراهم کردن مداخله های مشابه برای کودکان دچار طیف اتیسم، موجب بهبود تعامل از آنجایی که هر دو مداخله (برنامه فعالیت های تصویری و روایت های اجتماعی) بر بهبود تعامل اجتماعی، اثربخش بود، به نظر می رسد فراهم کردن مداخله های مشابه برای کودکان دچار طیف اتیسم، تعامل اجتماعی را بهبود می بخشد و از نقایص رفتاری پیشگیری می کند.

  کلیدواژگان: برنامه فعالیت های تصویری، روایت های اجتماعی، تعامل اجتماعی، طیف اتیسم
 • مهدی سهرابی، پرند پورقانع، آرش پورغلامی نژاد* صفحات 123-145
  زمینه و هدف

  اهمیت سلامت دهان و دندان در سالمندان بیش از سنین دیگر بوده و عوامل مختلف می‏تواند بر آن تاثیر بگذارد. این تحقیق با هدف ارتباط سلامت دهان و دندان سالمندان با میزان ایمونوگلوبولین-آ (IgA) بزاقی، وجود بیماری های مزمن و سیستمیک و نیز برخی شاخص‏ های دموگرافیک نظیر سن، جنسیت، وضعیت سکونت، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، رعایت بهداشت دهان و دندان، مصرف دخانیات و وضعیت مدرک تحصیلی انجام شده است. به نظر می‏رسد که فاکتورهای فوق‏الذکر با سلامت دهان و دندان سالمندان در ارتباط باشد.

  مواد و روش ‏ها: 

  در این مرور سیستماتیک، جستجو در پایگاه های Google Scholar،Scopus ،PubMed  و SID در مقالات فارسی و انگلیسی در محدوده زمانی 2010 تا 2020 انجام شد و در نهایت، 19 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ‏ها: 

  بر اساس یافته ‏های موجود در مقالات، بنظر می‏رسد که مقوله‏ هایی از جمله وجود بیماری های مرتبط با سالمندی اعم از بیماری‏ های مزمن یا سیستمیک می‏تواند سلامت دهان و دندان را تحت شعاع قرار دهد. همچنین، افزایش سطح IgA بزاقی می‏تواند با مشکلات دهان و دندان رابطه مستقیمی داشته باشد. سایر فاکتورها از جمله، وضعیت اقتصادی بهترسالمندان و رعایت بهداشت دهان و حفظ سلامت دندان می‏تواند با بهبود کیفیت سلامت دهان و دندان آنها مرتبط باشد. اگرچه مدرک تحصیلی بالا، سکونت در شهرها، عدم مصرف دخانیات، وضعیت تاهل و جنسیت از عوامل قطعی تاثیرگذار در حفظ و نگهداری سلامت دهان و دندان سالمندان نیستند، ولی می‏توانند تاثیرات مهمی در این فرایند داشته باشند.

  نتیجه ‏گیری: 

  بنابراین، آموزش خودمراقبتی در جهت رعایت بهداشت دهان و دندان و پیگیری بیماری ‏های مزمن سیستمیک در دوران سالمندی، می‏تواند تاثیر مثبتی در ارتقای سلامت آنان به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: سلامت دهان، سلامت دندان، سالمندان، ایمونوگلوبولین-آ بزاق، بیماری مزمن، بیماری سیستمیک
 • سیاوش حمزه پور، شادیه محمدی، احسان نصیر الاسلامی* صفحات 146-160
  زمینه و هدف

  شواهد علمی نشان داده است که SARS-CoV-2 می تواند سلول های اپیتلیال روده را آلوده کند و پروبیوتیک ها قادر به القای پاسخ های ایمنی علیه ویروس های تنفسی هستند. از آنجایی که در حال حاضر درمان یا دستورالعمل اختصاصی  برای درمان بیماران COVID-19 وجود ندارد، این مطالعه به صورت مروری سیستماتیک به بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در عفونت بیماری  COVID-19 پرداخته است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه جتسجو با استفاده از کلمات کلیدی  severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ،  sars-cov-2، 2019 novel coronavirus ، 2019 nCoV ،  new coronavirus  ، COVID-19 ، probiotics و ترکیب این کلید واژه ها باهم دیگر از ابتدای سال 2018 تا بیستم جولای سال 2022 به زبان انگلیسی و در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی PubMed و Scopus  به روش مروری سیستماتیک انجام شده است.

  یافته ها

  در مجموع 424 مقاله یافت شد که از میان آنها 6 مقاله دارای معیارهای ورود به این مطالعه بودند. یافته های این مطالعه نشان داد که تب، سرفه، تنگی نفس و اسهال از علایم اصلی بیماران مبتلا به COVID-19 می باشد. هم چنین بکارگیری پروبیوتیک ها با استفاده از فرمول باکتریایی (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, and Bifidobacterium spp)، می تواند گزینه درمانی موثری برای کاهش بروز عفونت های ثانویه و تعدیل ایمنی در بیماران مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 باشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تجویز پروبیوتیک ها با هدف تعدیل ایمنی محور روده - ریه به عنوان یک درمان کمکی جهت تسهیل در مدیریت بیماری  COVID-19 و جلوگیری از آن می تواند مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، کرونا ویروس، COVID-19، SARS-CoV-2
 • انور اسدی، یحیی سلیمی، نگین فرهادیان* صفحات 161-173
  زمینه و هدف

  پایش مصرف الکل در جامعه برای برنامه ریزی بهداشت عمومی و ارزیابی کارایی راهبردهای مداخلاتی اهمیت بالایی دارد. هدف از این مطالعه، استفاده از روش اپیدمیولوژی بر پایه فاضلاب برای تخمین مصرف الکل در جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و همچنین ارزیابی میزان ریسک بهداشتی آن با روش حاشیه مواجهه (Margin of Exposure, MOE) می باشد.

  مواد و روش ها

  نمونه های مرکب روزانه (5 ساعتی) از ورودی تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه در سال 1400 برای یک دوره زمانی 30 روزه جمع آوری شدند. برای سنجش میزان الکل نمونه ها از متابولیت اتیل سولفات استفاده شد که بعد از مصرف الکل توسط انسان در ادرار دفع می شود و وارد شبکه جمع آوری فاضلاب می گردد. نمونه ها بعد از سانتریفیوژ و فیلتراسیون مستقیما به دستگاه liquid chromatography with tandem mass spectrometry LC-MS/MS برای آنالیز تزریق گردید. بعد از محاسبه سرانه مصرف الکل با روش محاسبه معکوس از نتایج آن برای ارزیابی ریسک بهداشتی با روش MOE استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین سرانه میزان مصرف الکل در طول دوره نمونه برداری جامعه تحت مطالعه برابر0/332 میلی لیتر به ازای هر نفر با سن برابر و بالای 15 سال (فرد بالغ) در روز بود که در طول یکسال برابر 0/121 لیتر الکل خالص به ازای هر نفر خواهد شد. بین میزان مصرف الکل در روزهای آخر هفته با روزهای کاری هفته و همچنین روزهای نمونه گیری واقع در رمضان و روزهای عادی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در 90 درصد نمونه های برداشت شده، ریسک ناشی از مصرف الکل بالاتر از 100= MOE بوده (محدوده حفاظتی) و تنها در 3 نمونه مقدار MOE در محدوده "خطر" قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  روش اپیدمیولوژی بر پایه فاضلاب می تواند اطلاعات زمانی و موقتی مناسبی در ارتباط با مصرف الکل و خطر مرتبط با آن از لحاظ مواجهه در سطح جامعه فراهم کند. میزان مصرف الکل در جامعه مورد مطالعه نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار کمتر بود.

  کلیدواژگان: فاضلاب، اپیدمیولوژی بر پایه فاضلاب، الکل، اتیل سولفات، حاشیه مواجهه، کرمانشاه
|
 • Leila Neghaddadgar, Fariba Mahmoudi*, Homayoun Khazali Pages 1-11
  Background and Aim

  In healthy people, dopamine stimulates ghrelin secretion. The level of dopamine release  and ghrelin is lower in the patients with polycystic ovary syndrome (PCOS). In the present study,we investigated the effects of doplamin and L-dopa on relative gene expression of ghrelin in PCOS model rats.

  Materials and Methods

  In the first step of the study, PCOS was induced in 25 female Wistar rat (Rattus norvegicus) by injection of estradiol. Then, the rats received saline, dopamine (5µg), L-dopa (5µg) or simultaneous injections of sulpride (10µg/kg), SCH23390 hydrochloride (10µg/kg) and dopamine or L-dopa respectively via third cerebral ventricular. In the second part of the study, 15 PCOS rats received saline L-dopa (100mg/kg) or dopamine (50mg/kg) intraperitoneally. Hypothalamic and ovarian samples were dissected. Mean relative ghrelin gene expression was determined by real- time-PCR method. 

  Results

  Mean relative gene expression of ghrelin significantly decreased in the hypothalamus and ovary of the rats with PCOS compared to those in the intact rats. Intraventricular injection of dopamine or L-dopa significantly increased the hypothalamic ghrelin gene expression in comparison to that in the rats in the PCOS group. Dopamine or L-dopa did not significantly increase the gene expression of ovarian ghrelin in comparison to that in PCOS group. Injections of sulpride and SCH23390 significantly blocked the stimulatory effects of dopamine or L-dopa on the ghrelin gene expression in hypothalamus compared to those in the dopamine or L-dopa group.

  Conclusion

  The dopaminergic pathway may be involved in increasing ghrelin gene expresion extremely via hypothamic level in PCOS condition.

  Keywords: Dopamine, L-dopa, Ghrelin, Polycystic ovary syndrome
 • Fatemeh Mohammadi*, Ali Sheikhani, Farbod Razzazi, Alireza Ghorbani Sharif Pages 12-22
  Background and Aim

  Cardiac electrophysiology study (EPS) is the study of the electrical system of the heart. One of the most common methods of treating cardiac arrhythmias is ablation. The main problem with this method is determination of the position of the heart that must be be ablated. Electrocardiogram (ECG) signal is used as a non-invasive, safe and fast tool to understand the electrical activity of the heart. The aim of this study was to identify the focal atrial tachycardia ectopic foci based on ECG signal analysis using sparse decomposition algorithm.

  Materials and Methods

  12-lead ECG signals of 48 patients with focal atrial tachycardia were recorded and stored. After preprocessing the ECG signals, by using Pan-Tompkins algorithm, each pulse of each signal was separated. Sparse coefficients of test data were calculated based on the sparse decomposition algorithm and the test data were classified. 4 anatomical position in the right atrium, one in the septum and 4 anatomical position in the left atrium were considered as 9 classes and the position of the ectopic foci in each test data was determined.

  Results

  At first, the location of the ectopic foci was identified in the right or left atrium, and then the exact anatomical position in each atrium was estimated. The average accuracy of identifying the position of ectopic foci in 5 runs of algorithm was 81.27±2.78. The mean accuracy of identification of ectopic foci was 61.73% in 4 anatomical position of right atrium, 64.05% in septum and 65.16% in 4 anatomical position of left atrium.

  Conclusion

  Based on the findings of the study, the location of the ectopic foci of focal atrial tachycardia can be identified with appropriate accuracy using ECG signal analysis before performing electrophysiological study.

  Keywords: Heart electrophysiology, Ablation, Focal atrial tachycardia (FAT), Sparse decomposition algorithm
 • Mehran Yarahmadi*, Zahra Eskandari, Samaneh Jamshidi Pages 23-32
  Background and Aim

  Radiotherapy is a major modality for cancer treatment. One of the most important complications of breast radiotherapy is esophagitis. Esophagitis can reduce patient’s quality of life. Because of increasing role of radiotherapy in cancer treatment and importance of attention to quality of life in cancer patients, evaluation of radiotherapy complications is essential.

  Materials and Methods

  This was a descriptive analytic study and included 34 breast cancer patients who had referred to the radiotherapy center of Tohid Hospital in Sanandaj and received radiation therapy. Based on a standard questionnaire of esophagus complications, patients were assessed for the symptoms of esophagitis for six consecutive weeks. In addition to demographic characteristics and assigning a code to every patient and weekly follow ups for searching esophagitis symptoms, amount of received radiation dose and other dosimetric indecies were calculated and the results were analyzed.

  Results

  According to the results, mean prescription dose was 50 Gy and the average of mean dose and maximum dose received by esophagus were 2.60 and 29.78 Gy respectively. The most and least rates of complications were found in the third and first weeks respectively.

  Conclusion

  In the patients who had received breast radiation therapy in the radiotherapy center of Tohid Hospital in Sanandaj in 2020, incidence of esophagitis was significantly correlated with the mean dose of radiation.

  Keywords: Radiotherapy, Breast cancer, Esophagitis, Dosimetry
 • Mahdieh Mohammadi, Mostafa Leili*, Alireza Rahmani, Mohammad Khazaei Pages 33-47
  Background and Aim

  The purpose of this study was to investigate the level of pollution and concentration of heavy metals in agricultural soil, wheat and flour and to evaluate the consequent health risks in the residents of Bijar city in 2021.

  Materials and Methods

  To determine the total content of heavy metals, after acid digestion, the dry soil samples were converted into powder and prepared according to the steps of acid digestion for reading by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS). Extraction from the samples was also done by acid digestion method. In the flour sample, direct acid digestion was done. For non-carcinogenic risk assessment studies, two routes including direct consumption (ingestion) and dermal absorption of heavy metals were considered. To calculate carcinogenic and non-carcinogenic risks, we considered heavy metals including cadmium, lead, zinc and arsenic.

  Results

  The concentrations of heavy metals studied in the soil, wheat and flour samples of four regions were similar to one another and no significant differences were observed. The results of the risk assessment showed that the soil samples of all four studied areas were in class III (moderate risk) in regard to the carcinogenic risk of arsenic. Also, the soil samples of all four regions showed a low cancer risk in relation to cadmium. All other samples showed a low risk less than 10-6. In all of the samples of flour, wheat and soil from the four regions, we found no risk higher than 10-4 and, thus they were considered safe.

  Conclusion

  The results of this study showed non-carcinogenic risk in relation to zinc, lead, arsenic, and cadmium based on the results of examined samples, but the concentration of some of these metals, such as arsenic, is close to the risk level for the vulnerable populations such as children, and appropriate measures should be taken to evaluate and reduce these heavy metals concentrations.

  Keywords: Heavy metals, Health risk assessment, Soil, Wheat, Flour
 • Morteza Habibi, Fatemeh Toohidinia* Pages 48-64
  Background and Aim

  To control complications in infants with respiratory distress syndrome, surfactants and auxiliary drugs such as budesonide are used to reduce the inflammatory reactions of the airways. The aim of this study is to compare the effect of intratracheal administration of survanta and survanta with budesonide in premature infants with respiratory distress syndrome.

  Materials and Methods

  This clinical trial included 50 premature infants with respiratory distress syndrome, hospitalized in the neonatal intensive care unit in Qazvin Children's Hospital, in 2019. The patients were divided into two groups. One group (25 cases) received intratracheal survanta (1 milliliter) + budesonide (0.25 milligram) and the other group (25 cases) received only intratracheal survanta. Using SPSS 21 software, data were analyzed by  descriptive statistics, Fisher's exact and T-test (p<0.05).

  Results

  In the survanta+budesonide group, we found intraventricular hemorrhage in 50% and also death in 50% of the cases. In the pregnant women over 31 years of age and female infants receiving survanta + budesonide, no complications were seen. The effect of Survanta + budesonide compared to survanta on reducing complications in the infants (p = 0.048), in regard to the mothers' age group; 31 years and under 31 years (p = 0.049), and over 31 years of age (p = 0.046), female (p=0.047) and male (p=0.050) showed  significant differences.

  Conclusion

  Administering survanta with budesonide resulted in better efficacy and fewer side effects. Budesonide can be used as an adjuvant treatment. Appropriate therapeutic measures are important for the improvement and survival of the newborns with respiratory distress syndrome.

  Keywords: Surfactant, Surfactant with budesonide, Premature infants, Respiratory distress syndrome
 • Sahar Rezaei Nejad*, Hamid Bakhshi Aliabad, Hosein Basirat, Haniye Maleki, Fatemeh Amin, Mahdi Karimi Pages 65-75
  Background and Aim

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) which is characterized by symptoms such as dyspnea and cough is the fourth leading cause of death worldwide. Limited studies have shown that vitamin D3 can have a positive impact on reducing the disease severity and preventing exacerbations in the patients with COPD. Therefore, in this study we evaluated the correlation of the serum vitamin D3 level with the severity of disease in COPD patients referring to the clinic of Ali-Ibn Abi Talib Hospital in Rafsanjan in 2015-2016.

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study included 70 patients with COPD. Diagnosis of COPD was confirmed by spirometry. In all patients, serum vitamin D3 level was measured then variables such as the severity of the disease (from spirometry score in GOLD criteria), the severity of dyspnea according to MRC dyspnea scale and the number of exacerbations were measured. Using software SPSS 20, data were analyzed by Spearman correlation.

  Results

  Among 70 COPD patients, 17 (24.2%) had severe vitamin D3 deficiency and 21 (30%) had insufficient vitamin D3 level. Significant moderate correlation was observed between the serum vitamin D3 level and severity of the disease based on the results of spirometry (r=0.587 and p=0.000). Also, vitamin D3 level showed significant inverse relationships with the frequency of exacerbations (p = 0.000) and the severity of dyspnea (p = 0.05).

  Conclusion

  The study findings indicated that vitamin D3 deficiency among COPD patients was prevalent. Moreover, there was a clear association between vitamin D3 deficiency and the severity of COPD. Therefore, treatment of vitamin D3 deficiency can potentially prevent the severity and frequency of exacerbations in these patients.

  Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Vitamin D3, Severity of disease, Number of attacks
 • Marzieh Heidarzadeh, Mohsen Taghizadeh, Zarrin Banikazemi, Hamidreza Fathi Moghaddam*, MohammadJavad Azadchehr Pages 76-86
  Background and Aim

  Considering the need to perform a food challenge test in suspected food allergy cases, the purpose of this study was to investigate the results of the open oral food challenge (OFC) test in children with allergies and compare its results with their skin prick test (SPT).

  Materials and Methods

  In this descriptive, cross-sectional, retrospective study, we reviewed the records of 63 allergic children with a positive SPT to cow milk, egg, or wheat, who had referred to the allergy and immunology subspecialty clinic in Kashan, Iran. The patients with positive SPT for the studied allergens, received complete allergen restriction diet for 3 months. After 3 months, open OFC test was performed according to the protocol. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (Chi-square test to investigate the relationship between the response type in OFC and qualitative variables).

  Results

  The mean age of the children was 6.46±3.14 years and more than half of them were girls. Most children were allergic to cow milk (54%). 25.4% of allergic children responded negatively to the open OFC test. 26.5%, 29.4%, and 16.7% of the children who were allergic to cow milk, egg, or wheat, respectively, responded negatively to the open OFC test, and these differences were not statistically significant. In all three food allergen groups, skin-mucosal symptoms were the most common finding which was indicative of a positive response to the open OFC test.

  Conclusion

  The open OFC test results in children with a positive SPT to cow milk, egg or wheat indicated a relatively high failure rate of the test in the children. We recommend attention to food sensitivities in the evaluation of these patients. After confirmation of food sensitivities by existing methods; it is necessary to prevent consumption of these allergens and observe safety tips when dealing with these allergens

  Keywords: Food hypersensitivity, Skin tests, Allergens, Child
 • Mahsa Esfehani, Motahereh Nayebi, Shadab Safarzadeh Khosroshahi, Ensiyeh Rashvand* Pages 87-99
  Background and Aim

  Considering the high prevalence of dental caries, early detection of occlusal caries, which is difficult is very important. The aim of this study was to evaluate the efficacy of two methods of clinical observation and DIAGNOdent laser in the diagnosis of occlusal caries.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 75 qualified molar teeth were evaluated for occlusal caries by clinical observation and DIAGNOdent laser techniques. Then, after caries removal (as gold standard), the depths of cavities were measured with a probe. Finally, data analysis was performed using SPSS 21 software and kappa test. Efficiency, agreement and correlation between the mentioned methods were determined.

  Results

  The efficacy of occlusal caries detection is significant in both clinical observation and DIAGNOdent methods compared to the gold standard (For both: P = 0). According to evaluation of agreement with gold standard, Kappa value was 0.59 for clinical observation and 0.29 for DIAGNOdent laser. Evaluation of the correlation between the two methods, the r value for clinical observation and gold standard was 0.7 and for laser and gold standard was 0.54.

  Conclusion

  The significant relationship between both clinical observation and DIAGNOdent laser with gold standard showed occurrence of diagnostic error in both methods. However, clinical observation is a more effective way to evaluate early occlusal caries in comparison to DIAGNOdent. Clinical observation and the gold standard also have a direct and relatively strong relationship

  Keywords: Dental Caries, Diagnosis, DIAGNOdent pen, ICDAS, Observation
 • Mohammad Reza Akhgari, Masoume Pourmohamadreza-Tajrishi*, Razieh Bidhendi Yarandi Pages 100-122
  Background and Aim

  Impairment of social interaction is one of the prominent features of autism spectrum disorder (ASD). The aim of this study was to compare the effects of visual activities schedule (VAS) and social narratives (SN) on social interaction in the children with ASD.

  Materials & Methods

  In a quasi-experimental and single-subject study with ABAB design, eight boys with ASD were selected from a population of 7-12 year-old children by convenience method in Welfare Centers in Mashhad City. The children assigned to two groups including visual activities schedule and social narratives groups. In order to determine the content of each intervention, target behaviors recognized through interview with family, mentor, and observation of the child’s behavior.Each group attended 20 intervention sessions (five times a week; 30 minutes per session). The information collected through systematic observation and Autism Social Skills Profile and data were analyzed using baseline diagrams, effect size, and improvement percentage.

  Results

  Findings showed that 15.34% and 10.45% of social interaction in children with ASD were due to receiving visual activities schedule and social narratives respectively. In addition, visual activities schedule and social narratives led to improvement of 16.09% and 9.24% in social reciprocity, 11.27% and 7.93% in social participation, 38.70% and 16.34% in detrimental social behaviors respectively. Systematic observation showed that visual activities schedule led to increased social reciprocity and social participation in four children and reduced detrimental social behaviors in one child respectively. Although, social narratives led to improvement of social reciprocity in four children, social participation in two children and detrimental social behaviors in three children.

  Conclusion

  Since, both interventions (visual activities schedule and social narratives) were effective in the improvement of social interaction, it seems that similar intervention for children with ASD can improve social interaction and prevent behavior disorders.

  Keywords: Visual activities schedule, Social narratives, Social interaction, Autism spectrum
 • Parand Pourghane, Arash Pourgholaminejad* Pages 123-145
  Background and Aim

  The importance of oral and dental health is more in the elderly than other age groups and various factors can affect it. The aim of this study was to investigate the relationship of oral and dental health in the elderly with the amount of salivary immunoglobulin-A (IgA), the presence of chronic and systemic diseases, and some demographic indicators such as age, gender, residential place, marital status, economic status, compliance with oral and dental hygiene, smoking and educational level. It seems that the aforementioned factors are related to the oral and dental health of the elderly.

  Materials and Methods

  In this systematic review we searched Google Scholar, Scopus, PubMed and SID databases for Persin and English articles between 2010 and 2020. Finally, 19 articles were selected.

  Results

  Based on our literature review, it seems that the presence of age-related diseases, whether chronic or systemic can influence the oral and dental health. Moreover, increased salivary IgA levels could be directly associated with oral and dental problems. Some other factors including better economic status and maintenance of oral and dental health can be related to the improvement of the oral health specially in the elderly. Although, higher education level, city of residence, lack of smoking habit, gender and marital status did not  show definite effects on maintaining oral- dental health, but can affect this process.

  Conclusion

  Consequently, self-care educations for maintaining the oral-dental health and also follow up of the old patients with chronic systemic diseases had positive effects on the improvement of the oral and dental health.

  Keywords: Oral health, Dental health, Elderly, Salivary IgA, Chronic disease, Systemic disease
 • Siavash Hamzeh Pour, Shadieh Mohammadi, Ehsan Nassireslami* Pages 146-160
  Background and Aim

  Scientific evidence has shown that SARS-CoV-2 can infect intestinal epithelial cells and probiotics are capable of inducing immune responses against respiratory viruses. Since there have been no specific guidelines or treatment for the patients with COVID-19, we performed this systematic review of studies to investigate the effect of probiotics on COVID-19 infection.

  Materials and Methods

  This study included relevant English original articles in the international databases of PubMed and Scopus using the keywords of "severe acute respiratory syndrome", "coronavirus 2", "sars-cov-2", "2019 novel coronavirus", "2019 nCoV", "new coronavirus, COVID-19", "probiotics" and the "combination of these keywords" between the beginning of 2018 and 20 July 2022.

  Results

  A total of 424 articles were found among which 6 articles met the inclusion criteria for this study. The findings of this study showed that fever, cough, shortness of breath and diarrhea were the main symptoms of the patients with COVID-19. Also, consumption of probiotics using bacterial formula (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, and Bifidobacterium spp) can be an effective treatment option to reduce the incidence of secondary infections and modulate immunity in the patients with SARS-CoV-2 infection.

  Conclusion

  It seems that administration of probiotics in order to modulate the intestinal-lung immune axis as an adjunctive treatment can be useful for prevention and management of COVID-19 infection.

  Keywords: Probiotics, Corona virus, COVID-19, SARS-CoV-2
 • Anvar Asadi, Yahya Salimi, Negin Farhadian* Pages 161-173
  Background and Aim

  Monitoring alcohol consumption in population is very important for planning public health and evaluation of the efficiency of intervention strategies. The aim of this study was to use wastewater-based epidemiology (WBE) to estimate alcohol consumption in a Kermanshah City and calculate risk assessment using the margin of exposure (MOE) approach.

  Materials and Methods

  Raw composite wastewater samples (5 hours) were collected form the entrance of Kermanshah wastewater plant over a 30 days’ period. Ethyl sulfate metabolite was used to measure the alcohol content of the samples, which is excreted in the urine after consuming alcohol by humans and enters into the wastewater collection network. After centrifugation and filtration, the samples were directly injected into the liquid chromatography with tandem mass spectrometry LC-MS/MS for analysis. After calculation of alcohol consumption rate with back-calculation method, the results were used for risk assessment by MOE.

  Results

  In general, the average amount of alcohol consumption during sampling in the society was 0.332 ml per person of equal age and over 15 years of age (adult) per day, which was equal to 0.121 liters of pure alcohol per person per year. We found no significant difference in the amount of alcohol consumption between the weekend and working days of the week, and also between  sampling days in Ramadan and ordinary  days. In 90% of the samples taken, the risk associated with alcohol consumption was higher than MOE=100 and only in 3 samples the MOE value was in the "risk" category.

  Conclusion

  The results of this study showed that wastewater-based epidemiology can provide appropriate timely and transisional  information on alcohol use and its associated exposure risks in the community. Also, the amount of alcohol consumption in the population in our study was much lower than those in the European and American countries.

  Keywords: Wastewater, Wastewater epidemiology, Alcohol, Ethyl sulfate, Margin of exposure, Kermanshah