درباره نشریه
ISSN:
1560-652x
eISSN:
2345-4040
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
پائیز 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر فایق یوسفی
سردبیر:
دکتر فایق یوسفی
مدیر اجرایی:
دکتر دائم روشنی
مدیر اجرایی:
روناک رضایی
کارشناس:
روژین مهربانی
تلفن:
087-33664658
دورنگار:
087-33664658
سایت اختصاصی:
sjku.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس،معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 6617713446
صندوق پستی:
756-66135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/05
مدیر مسئول
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor, Department of Psychiatry, Kurdistan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor, Department of Psychiatry, Kurdistan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر مدبر آراسته
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مریم بختیاری
هیت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فرشاد بهاری
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر فرزین رضاعی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor, Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر ذبیح پیرانی
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram AliBahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor, Department of Psychiatry, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر نادر اسماعیل نسب
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Nader Esmaeil Nasab
Professor, Department of Epidemiology, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر فرهاد حشمتی
دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیهوشی
Farhad Heshmati
Associate Professor, Department of Anesthesiology, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی بالینی
Abdol Aziz Rastegar Lari
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Microbiology
دکتر شعله شاه غیبی
استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Sholeh Shah Gheibi
Professor, Department of Obstetric and Gynecology, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر حشمت الله صوفی مجیدپور
دانشیار گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Heshmatollah Soufi Majidpour
Associate Professor, Department of Urology, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر میرداوود عمرانی
استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mir Davood Omrani
Professor, Department of Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر سیدمرتضی کریمیان
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Morteza Karimian
Professor, Department of Physiology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر جعفر مبلغی
دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: جراحی
Jafar Mobaleghi
Associate Professor, Department of Surgery, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
ویراستارفارسی
محمد سلیمانی
گروه زبان و ادبی فارسی و کردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Mohammad Soleimani
Persian and Kurdish Language and Literature Department, Kurdistan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر سمانه روحی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Samaneh Rouhi
Cellular and Molecular Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر فرخ راد
دانشیار بخش پوست دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Farokh Rad
Associate Professor, Department of Dermatology, Kurdistan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر دائم روشنی
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Daem Roshani
Associate Professor, Departmet of Epidemilogy and Biostatistics, Kurdistan University of Medical Sciences
روناک رضایی
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
کارشناس
روژین مهربانی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Rojin Mehrabani
Kurdistan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۵