فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 17 (زمستان 1393)
 • پیاپی 17 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حمیده روحانی نژاد، جمیله نوروزی، جلیل فلاح مهرآبادی *، مهدی مهدوی صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  امروزه آنتی بادی ها در حوزه های تشخیص و درمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. در این میان، آنتی بادی های مونوکلونال کاملا انسانی به دلیل عدم برانگیختن پاسخ ایمنی در بدن و کارایی بالا در درمان بیماری ها مورد توجه قرار گرفته اند. تحقیق پیش رو به منظور ساخت کتابخانه ژنی آنتی بادی نوترکیب انسانی از یک فرد واکسینه با توکسوئید کزاز انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  ابتدا از فرد ایمن با توکسوئید کزاز خون گرفته شد. سپس لنفوسیت ها جدا و RNA از آن ها استخراج گردید. همه تنوع ژن های ناحیه متغیر زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی به روش RT-PCR تکثیر و به صورت ScFv به یکدیگر متصل شدند. سپس این قطعات به داخلT vector الحاق و به باکتریE. coli DH5α انتقال یافتند. پس از آن، الایزا صورت گرفت. جهت تایید کتابخانه ژنی آنتی بادی، پلاسمید آن استخراج و توالی یابی انجام شد.
  یافته ها
  کیفیت cDNA با انجام واکنش توسط پرایمرهای ژن HPRT تایید شد. صحت انجام مراحل PCR و کلونینگ، توسط الکتروفورز ژل آگارز و برش آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. باکتری های حاوی پلاسمید نوترکیب با رشد روی محیط کشت بر اساس رنگ آبی و سفید، مشخص شدند. از کلون ها پلاسمید استخراج و توالی یابی انجام شد. نتایج حاصل از تشابه توالی ها در پایگاه داده ی igblast نشان داد که این توالی ها مربوط به ژن آنتی بادی انسانی می باشند. هم چنین توسط الایزا تایید این که آنتی بادی اختصاصی توکسین کزاز می باشد، صورت گرفت.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق کتابخانه آنتی بادی انسانی از فرد ایمن با توکسوئید کزاز، ساخته شد. سپس، ژن آنتی بادی موجود در این کتابخانه توسط توالی یابی و هم ترازی در پایگاه NCBIمورد تایید قرار گرفت و الایزا اختصاصیت این آنتی بادی ها را مشخص نمود. در ادامه جهت یافتن ژن آنتی با دی اختصاصی توکسین کزاز در این کتابخانه، لازم است غربال گری به روش نمایش فاژی انجام شود.
  کلیدواژگان: کتابخانه ژنی آنتی بادی، ScFv، توکسین کزاز، نمایش فاژی
 • فرزانه فاطمی، حمید نجفی زرینی*، پرویز حیدری صفحات 8-12
  سابقه و هدف
  سیستم های SOS مهم ترین نقش را در تحمل شوری گیاه دارد. این سیستم در آرابیدوپسیس تالیانا به عنوان یک سیستم پیام رسانی سلول در مسیرهای تحمل به تنش شوری عمل می کند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق با بررسی توالی ژن sos1 در آرابیدوبسیس از پایگاه Tair، EBI، NCBI، plantcare وEXPASY و هم چنین جهت بررسی روابط این ژن در سیزده گونه گیاهی مختلف، میزان همولوژی آن ها از لحاظ میزان تشابه با نرم افزارهای MEGA5، Bioedit و UPGMA تعیین گردید.
  یافته ها
  بر مبنای نتایج تجزیه کلاستر، توالی پروتئینی این ژن در سه گروه قرار گرفت. نتایج ماتریس تکاملی نشان داد بیشترین فاصله بین آرابیدوپسیس و آجیلوپس توچی و کم ترین فاصله بین گندم نان و آجیلوپس توچی وجود داشت. نتایج هم ردیف نمودن توالی پروتئینی نشان داد که توالی ژن sos1 در این گیاهان، در 15 اسید آمینه کاملا مشابه است.
  بحث: وجود ناحیه ABRE که در پاسخ به اسید آبسزیک فعال می شود و هم چنین جعبه CAAT که یک ناحیه جهت افزایش بیان ژن می باشد در همه نواحی پروموتوری گیاهان مورد مطالعه، حاکی از پتانسیل گیاهان حاوی ژن (SOS1) جهت مقابله با تنش های غیر زیستی می باشد.
  نتیجه گیری
  تشابه 15 اسید آمینه در توالی پروتئینی در این گیاهان بیانگر ناحیه حفاظت شده در طی فرایند تکامل است و می تواند دارای نقش ساختاری مهمی در عملکرد پروتئین داشته باشد و توالی نوکلئوتیدی آن جهت طراحی پرایمر نیز پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: شوری، sos1، آنالیز فیلوژنتیکی، تجزیه کلاستر
 • غلامرضا بخشی خانیکی*، مه لقا قربانلی، مبارکه بلوجی صفحات 13-19
  سابقه و هدف
  زردآلو از نظر اقتصادی از مهم ترین درختان میوه در ایران است و با توجه به اختلافات آب و هوایی مهم در کشورمان این گونه در نواحی معتدل مثل آذربایجان بهتر رشد می کند. تکثیر آن از طریق دانه می باشد و دانه ها برای رشد نیاز به گذراندن فصل سرما دارند. دانه ها را در حالت طبیعی در فصل پاییز می کارند، سرما نقش مهمی در سست کردن پوسته سخت دانه دارد و بعد از گذراندن فصل سرما در اواخر بهار یا اوایل تابستان جوانه می زنند؛ بعضی وقت ها این کار تا 18 ماه طول می کشد. اگر دانه ها در معرض سرما قرار نگیرند، جوانه زنی اتفاق نمی افتد. در این تحقیق یک حالت مصنوعی برای کوتاه کردن این مدت طولانی و برای افزایش سرعت جوانه زنی پیشنهاد شده است که با این کار درجه موفقیت در کشت این گیاه به نحو چشم گیری بالا می رود.
  مواد و روش ها
  برای این کار10 عدد از دانه های سالم از هر 7 رقم مورد آزمایش)زردآلوی تخم مرغی شکل(A)، زردآلوی قرمز (B)، خودروی دانه شیرین (C) خودروی دانه تلخ (D)، تبرزه نصیری (d)، تبرزه معمولی (E) زردآلوی سفید (e) (انتخاب شد و بدون آن که سرمادهی مصنوعی به آن ها اعمال شود، در اوایل فصل پائیز در باغ کاشته شد، به طور هم زمان 10 عدد از دانه های سالم از هر رقم هم به طور آزمایشی در معرض سرمادهی مصنوعی قرار گرفت و بعد در داخل کاغذ واتمن خیس و در پتری دیش به ژرمیناتور منتقل گردید (مدت 14 روز در ژرمیناتور مدل 1CH‘RH؛ شرایط روز در دمای20 درجه و شب در دمای 16 درجه و رطوبت%60) سپس درصد جوانه زنی، میانگین سرعت جوانه زنی در روز در نمونه ها و شاهد محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در اثر سرمادهی مصنوعی درصد جوانه زنی نسبت به نمونه شاهد افزایش معنی داری داشته و در این حالت حدود 100% جوانه زنی در رقم Dمشاهده شد. هم چنین میانگین سرعت جوانه زنی در روز هم در نمونه های مورد آزمایش در مقایسه با نمونه های شاهد افزایش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  سرما دهی مصنوعی برای جوانه زنی درگیاه زردآلو برای نتیجه گیری بهتر مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: زردآلو، سرعت جوانه زنی، سرمادهی مصنوعی، درصد جوانه زنی
 • آتوسا فردوسی*، محمدحسن شاه حسینی، منصور بیات، سیدجمال هاشمی، محمد قهری صفحات 20-26
  سابقه و هدف
  فوزاریوم سولانی می تواند به صورت توام در کراتیت های هرپتیک حضور یابد. به علاوه نمای بالینی این دو کراتیت به علت تشابه، باعث خطای تشخیص تمایزی می شود. هدف این مطالعه تشخیص حضور فوزاریوم سولانی در نمونه های مشکوک به کراتیت هرپتیک به عنوان عامل اصلی یا عفونت همراه می باشد.
  مواد و روش ها
  100 نمونه DNA استخراج شده، از موارد بالینی مشکوک به کراتیت هرپتیک (شامل 65 نمونه منفی از نظر عفونت HSV، و 35 نمونه مثبت) انتخاب گردید. به منظور تشخیص فوزاریوم سولانی در این نمونه ها، تست PCR با پرایمرهای اختصاصی f fuso1 و rfuso2 و ژن هدف سیتوکروم بی میتوکندریایی با محصول bp 330 بهینه گردید. ویژگی و حساسیت تست مورد ارزیابی قرار گرفت و محصول PCR به روش T/A Cloning کلون گردید.
  یافته ها
  در میان 65 نمونه منفی از جهت HSV، دو نمونه از نظر فوزاریوم سولانی مثبت بوده و محصول bp 330 در آن ها تکثیرشد. حساسیت تست در حد یک کپی از DNA فوزاریوم سولانی و ویژگی آن 100% تعیین گردید.
  بحث: نتایج تست PCR نشان داد که برخی از کراتیت های مشکوک به هرپتیک، ناشی از فوزاریوم سولانی می باشد.
  نتیجه گیری
  تشخیص دقیق عامل اتیولوژیک در موارد تشابه نمای بالینی و نیز در عفونت های توام از طریق روش های مولکولی میسر است.
  کلیدواژگان: کراتیت، فوزاریوم سولانی، پی سی آر، هرپس سیمپلکس ویروس
 • ابوذر نیکزاد*، سید یونس صالحی، علی بهرامی، داریوش عربیان، محمد داوود غفاری، محمدرضا معصومیان صفحات 27-34
  سابقه و هدف
  از مخرب ترین نوع خوردگی، خوردگی زیستی می باشد که حدود 40-20 درصد خسارات ناشی از خوردگی را در پی دارد. از روش های مقابله با خوردگی زیستی تولید محصولات متابولیکی از باکتری ها که خود نقش ضد باکتریایی دارند و مانع از رشد و تکثیر باکتری های خورنده و خزه ها و جلبک های دریایی در سطوح فلزات می شوند می توان نام برد.
  مواد و روش ها
  با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش یک ترکیب زیستی ضد باکتری تولید شد که اثر کشندگی آن روی باکتری های خورنده فولاد که از تاسیسات دریایی جداسازی شده بود مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی مشخص شد که ترکیب زیستی تولید شده فنازین 1- کربوکسیلیک اسید می باشد. تولید آنتی باکتریال فنازین 1-کربوکسیلیک اسید (PCA) از باکتری سودوموناس آئروجینوزا 3MUT در هفت روز به صورت ناپیوسته بررسی شد.
  یافته ها
  آنچه آزمایشات نشان داد بیشترین میزان تولید وزنی عصاره ضد میکروبی مربوط به روز ششم با تولیدی برابر g/l313/0 بود اما با تست فعالیت آنتی باکتریال مشاهده شد هاله عدم رشد و منطقه بازدارندگی در روز چهارم نسبت به روزهای دیگر بزرگتر بوده و آنالیزکروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) نشان دهنده خلوص بیشتر PCA در این روز می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان اثرضد باکتریایی آنتی باکتریال تولیدی را پس از چهار روز کشت بیشتر از روزهای دیگر قلمداد کرد و درپژوهش های آینده بر روی فرمولاسیون این ماده زیستی در رنگ های دریایی به کار برد.
  کلیدواژگان: خوردگی زیستی، آنتی باکتریال فنازین، هاله عدم رشد، کروماتوگرافی، کشت ناپیوسته
 • مهدیه قیاثی*، محسن شیخ حسن، رضا طباطبایی قمی، ناصر کلهر، محمد مهدی زاده صفحات 35-40
  سابقه و هدف
  مهندسی بافت یکی از علومی است که با استفاده از روش های پیشرفته به ترمیم بافت های آسیب دیده پرداخته و باعث بهبود و بازسازی آن ها می شود. موفقیت در این فرآیند نیازمند وجود عوامل بهینه و کارآمد است. از جمله عوامل مهم در این موفقیت، استفاده از داربست های مناسب با خواص مکانیکی و زیستی فوق العاده جهت فراهم آوردن یک محیط رشد بهینه و شرایط مناسب تمایززایی سلول های بنیادی می باشد. در این تحقیق به ارزیابی کارایی دو داربست پلاسمای غنی شده از پلاکت و پلی لاکتیک گلیکولیک اسید در ایجاد محیط مناسب جهت رشد سلول های بنیادی مزانشیمی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، پس از آماده سازی دو داربست PRP و PLGA و جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی، این سلول ها به طور جداگانه بر روی این دو داربست کشت شد و پس از گذشت 48 ساعت از کشت سلول ها بر روی داربست ها، ارزیابی توانایی زنده ماندن سلول ها توسط تست MTT به عمل آمد.
  یافته ها
  در این مطالعه، دو داربست PRP و PLGA به عنوان دو محیط مناسب جهت کشت و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مورد استفاده قرار گرفتند.
  بحث: یافته های حاصل از این مطالعه با استفاده از تست MTT نشان داد که هنگامی که PRP در حالت فعال همراه با سلول های بنیادی مزانشیمی به کار می رود از کارایی بالاتری نسبت به PLGA برخوردار می باشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از داربست های مشتق شده از PRP می تواند به عنوان محافظی به منظور رشد سلول های بنیادی مزانشیمی برای توسعه استراتژی های کارا و جدید در مهندسی بافت و طب ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت، PRP، PLGA، سلول های بنیادی مزانشیمی
 • عباس رحمانی*، طاهر نژاد ستاری، سید محمد مهدی حمدی، ایرج مهرگان، مصطفی اسدی صفحات 41-50
  سابقه و هدف
  جنس Linaria Mill. متعلق به خانواده Plantaginaceae از راسته Lamiales است. زیستگاه این جنس در نیمکره شمالی و در برخی نقاط ایران می باشد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی این جنس در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعات مولکولی مطابق با روش زیر انجام گرفت: 1- استخراج DNA کامل از برگ ها، 2- تکثیر و تعیین ترادف قطعه ناحیه rpl32-trnL از ژنوم کلروپلاستی،3- انجام آنالیزهای آماری مختلف برای به دست آوردن مدل تکاملی و بررسی فیلوژنی گروه های مورد مطالعه،4- تفسیر کلادوگرام ها
  یافته ها
  ماتریس داده ها شامل 71 تاکسون و 702 جایگاه در آنالیز پارسیمونی بود. 485 جایگاه ثابت، 109 جایگاه از نظر پارسیمونی غیراطلاعاتی و 108 جایگاه باقی مانده از نظر پارسیمونی اطلاعاتی بودند. 4 شاخه اصلی از جمله A،B،CوD درآنالیز درخت شناسایی شد.
  بحث: منوفیلی گونه های Linaria در این تحقیق حمایت می شود. اساس جدایی بین گونه های دارای دانه های بالدار و بدون بال به طور قاطع و آشکار حمایت نمی شود که دلیلی بر هموپلاسی بودن این صفت است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که گونه های Linaria یک گروه منوفیلتیک را تشکیل می دهند. با توجه به مجموعه ای از ویژگی های مورفولوژیکی از جمله دارا بودن برگ های کامل بدون دمبرگ و دارای رگبرگ های شانه ای، گل آذین خوشه ایانتهایی دارای براکته و گل های مهمیزدار منوفیلی Linaria تایید می شود.
  کلیدواژگان: Linaria.، تاکسونومی، فیلوژنی، ژنوم کلروپلاستی
 • ایرج غفاریان کبلو*، مهدی قیامی راد، سامان مهدوی صفحات 51-56
  سابقه و هدف
  آلودگی با سیتومگالوویروس انسانی (HCMV) شیوع بالایی در نقاط مختلف جهان دارد. این ویروس عامل مهم مرگ و میر در برخی گیرندگان خون است. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان شیوع سرمی آنتی بادی های IgG و IgM ضد سیتومگالوویروس در بین اهداءکنندگان داوطلب خون در استان اردبیل می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی توصیفی، بعد از جمع آوری نمونه خون و جداسازی سرم، میزان آنتی بادی های اختصاصی IgG و IgMضد سیتومگالوویروس به روش الیزا تعیین شده و ارتباط نتایج به دست آمده، با متغیرهایی از جمله جنسیت، سن، نوع گروه خونی و عامل Rhبا استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 182 نمونه سرم، 180 نمونه (98/9 درصد) از لحاظ IgGسرم مثبت و 10 نمونه (5/5 درصد) از آن ها، از لحاظ IgM سرم مثبت تشخیص داده شدند و یک نمونه نیز مشکوک ارزیابی شد. ارتباط معنی داری بین جنسیت و میزان IgGیافت نشد ولی بین مقدار IgM و جنسیت این ارتباط معنی دار بود (5 0 / 0>P)، به طوری که میزان IgM در زنان بیش از مردان بود. در ضمن بین سن و میزان IgG و IgMارتباط معنی داری مشاهده نگردید. بین نوع گروه خونی، عامل Rhو میزان آنتی بادی های مذکور ارتباط معنی داری دیده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  در مطالعه اخیر در بین اهداءکنندگان داوطلب خون استان اردبیل، شیوع سرمی آنتی بادی های ضد سیتومگالوویروس بسیار بالایی، هم چون سایر نقاط کشور مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سیتومگالوویروس، شیوع سرمی، آنتی بادی IgG، آنتی بادی IgM، اردبیل
 • مهندس اطهر علی شیری، فرشاد رخشنده رو، حمیدرضا زمانی زاده* صفحات 57-67
  سابقه و هدف
  تکنولوژی استفاده از ریز حامل های نانومتری بر مبنی سازه های زیستی طبیعی، امیدهای زیادی را جهت تحول در صنعت داروسازی موجب شده است.
  مواد و روش ها
  چگونگی استفاده از ساختمان های قفس شکل پروتئینی به مانند ساختمان های شبیه پیکره ویروس ها (Virus like particle: VLP) برای بسته بندی دارو و ارسال به هدف در این پژوهش به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته ها
  تغییرات ژنتیکی و شیمیایی متنوع روی سطح بیرونی و حفره های درونی VLPs، موجب شده است تا فرایند آماده سازی مواد داروئی جدید تسهیل شود.
  بحث: ارزیابی های جامعی بر روی میزان سمیت، انتشار زیستی و تاثیر در دستگاه ایمنی داروی مذکور انجام پذیرفته است تا میزان کارایی چنین مواد داروئی افزایش یابد.
  نتیجه گیری
  پیکره های ویروسی به خاطر داشتن مزایایی از جمله سازگاری زیستی، قابلیت حل در آب و کارایی بالا می توانند به عنوان سیستم های حامل دارو عمل کنند.
  کلیدواژگان: ویروس، پیکره های شبه ویروس، حامل های نانو، ارسال دارو
 • سید کاظم باقرپور دون، عظیم اکبرزاده*، سهراب حلال خور، حسن ابراهیمی شاهم آبادی، سید ابراهیم علوی، مهری مرتضوی، زهرا صفاری، مریم فرحناک صفحات 68-73
  سابقه و هدف
  سیس پلاتین (Cispt) یکی از داروهای ضدسرطان با انحلال پذیری پایین است. دی متیل سولفوکساید (DMSO) در کنار سدیم کلراید (NaCl) به عنوان پایدار کننده یکی از حلال های سیس پلاتین می باشد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی میزان سایتوتوکسیسیتی ترکیبات مختلف در محیط کشت از سلول G-292 و آزمون MTT استفاده شد. جهت بررسی ساختار شیمیایی سیس پلاتین و سیس پلاتین حل شده در DMSO، از آنالیز FTIR بهره گرفته شد.
  یافته ها
  میزان سایتوتوکسیسیتی در رقت های 300 و 9 ماکرومولار سیس پلاتین در فرمولاسیون Cispt+NaCl+DMSO به ترتیب برابر با 78 و 7 درصد، و در فرمولاسیون Cispt+DMSO به ترتیب برابر با 79 و 18 درصد تخمین زده شد.
  بحث: بررسی ساختار شیمیایی سیس پلاتین و سیس پلاتین حل شده در DMSO نشان داد که سدیم کلراید نمی تواند بطور موثری باعث مهار اثر غیرفعال کنندگی DMSO بر روی سیس پلاتین گردد.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که اثر حلال بر روی سیس پلاتین مستقل از حضور سدیم کلراید اعمال می شود. این یافته ها پیشنهادکننده مطالعات بیشتری است تا بتوان از این حلال، به عنوان حلالی مناسب برای سیس پلاتین استفاده کنیم.
  کلیدواژگان: دی متیل سولفوکساید، سدیم کلراید، سیس پلاتین، سایتوتوکسیسیتی
 • زهرا حسن پور زعفرانی، منصور بیات *، شهلا رودبار محمدی صفحات 74-80
  سابقه و هدف
  ولوواژینیت کاندیدیایی یکی از شایع ترین عفونت های دستگاه تناسلی زنان است که بر اثر رشد بیش از حد گونه های کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکنس ایجاد شده و به صورت مزمن و عود کننده در می آید. کاندیدا گلابراتا نیزدومین یا سومین عامل کاندیدیازیس بعد از کاندیدا آلبیکنس می باشد. پس از استفاده گسترده و افزایش درمان های سرکوب کننده سیستم ایمنی همراه با درمان ضدقارچی، فراوانی عفونت های مخاطی و سیستماتیک ناشی از کاندیدا گلابراتا به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. فلوکونازول یکی از داروهای متداول جهت درمان بوده، ولی مقاومت هایی نیز در ارتباط با آن دیده شده است. اولین گام در ایجاد عفونت اتصال به سلو ل های اپیتلیالی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اتصال کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتای حساس و مقاوم به فلوکونازول بر سطوح رده های سلولی و روده صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 160 سواب واژینال از بیماران مشکوک به کاندیدیازیس تهیه و سپس نمونه ها در محیط سابورو دکستروز آگار و پس از آن در محیط افتراقی کروم آگار کشت داده شدند. برای شناسایی قطعی گونه های کاندیدای مورد نظر، روش مولکولی RFLP-PCR اجرا گردید و کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا برای مطالعه انتخاب شدند. در ادامه رده های سلولی Hella و HT29 در محیط DMEM غنی شده یا FBS کشت داده شدند. سپس 106 سلول مخمری شمارش و با هرکدام از رده های سلولی در پلیت 96 خانه ای کشت داده شده و پس از انکوباسیون، تعداد سلول های اتصال یافته و اتصال نیافته با کشت بر روی محیط سابورودکستروزآگار و شمارش تعداد کلنی به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که نمونه های بالینی مقاوم به فلوکونازول بوده و قدرت و تمایل اتصال سلول های کاندیدا گلابراتابه سلول های اپیتلیال واژن نسبت به کاندیدا آلبیکس بیشتر است اما درمقابل قدرت و تمایل اتصال سلول های کاندیدا آلبیکس به سلول های اپیتلیال روده نسبت به سلول های کاندیدا گلابراتا بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  تحقیقات انجام شده نشان داد که کاندیدا گلابراتا تمایل بیشتری برای اتصال به سلول های واژن دارد. با توجه به اینکه اطلاعات اندکی راجع به واکنش بین کاندیدا گلابراتا و سیستم ایمنی ذاتی وجود دارد، لذا توجه به شناخت این واکنش ها و عوامل موثر در اتصال گونه های کاندیدا به سطوح اپیتلیالی میزبان در شناخت پاتوژنز بیماری و ارایه روش های درمانی مناسب تر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: ولوواژینیت کاندیدیایی، RFLP، PCR، گونه های کاندیدا، لاین سلولی
 • گیتا باقری*، فرید عابدین درکوش، ابراهیم واشقانی فراهانی، مهدی ارجمند صفحات 81-88
  سابقه و هدف
  تحقیق حاضر به منظور توسعه سامانه های نوین آزادسازی دارو بر پایه سیستم های سل ژل صورت گرفته است. در این مطالعه نسبت به تهیه فرمولاسیون رهایش کنترل شده الانزاپین (OZ) غیر محلول در آب، با استفاده از گلیسرول مونوئولئات (GMO) و پلی اتیلن گلیکول (PEG)اقدام شده است.
  مواد و روش ها
  از روش طراحی آزمایش باکس به نکن با متغیرهایی شامل درصد الانزاپین بارگذاری شده، نسبت وزنی آب/گلیسرول مونوئولئات و نسبت وزنی پلی اتیلن گلایکول 300/گلیسرول مونوئولئات استفاده شده است.
  یافته ها
  فرمولاسیون سامانه آهسته رهش داروی الانزاپین بارگذاری شده بر روی ماتریس گلیسرول مونوئولئات با استفاده از روش آماری سطح پاسخ باکس به نکن و نرم افزار® Design Expert به منظور توسعه مدلی جهت شناسایی روابط بین متغیرهای موثر و وابسته انجام شد.
  بحث: با توجه به نتایج آزمایشات، یک مدل کوادریتیک به عنوان فرمول مناسب برای پیش بینی درصد بارگذاری ویک مدل مربعی برای درصد رهایش در ساعات 12ام و 168ام به عنوان بهترین مدل پیشگویی انتخاب گردید. سینتیک رهایش الانزاپین توسط مدل های تجربی مختلف بررسی گردید که از بین آنها مدل هیگوچی بهترین تناسب و بالاترین همبستگی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  بهینه سازی سیستم ژلی بر اساس مفاهیم آماری و طرح ریزی تجربی انجام شد. تست اعتبارسنجی در شرایط بهینه پارامترهای پیش بینی شده توسط مدل چند فرمولی انجام گرفت.
  کلیدواژگان: فاز مکعبی، فازکریستالی مایع، رهایش برون تنی، روش سطح پاسخ
 • کسری بهروزنسب*، محمدرضا رضوی، فتح الله فلاحیان، حسن صیرفی، طاهر نژاد ستاری صفحات 89-95
  سابقه و هدف
  عفونت های پوستی مایکوباکتریوم های آتیپیک از یک منشا محیطی بوده و از طریق زخم های پوستی، به داخل پوست تلقیح شده و در صورت ایمونوساپرس بودن فرد به صورت عفونت منتشره در می آید. PCR یک روش سریع ودقیق جهت تشخیص است.
  مواد و روش ها
  از 58 نمونه بالینی به صورت بلوکه های پارافینه پوستی گرانولومایی مایکوباکتریومهای آتیپیک استفاده شد. DNA ژنومی این بلوکه ها استخراج و به همراه پرایمرهای اختصاصی ژن های مایکوباکتریومی 16srRNAدر واکنش PCR وارد گردید.
  یافته ها
  با مشاهده 18 باند مثبت PCR از 58 نمونه در محدوده کنترل مثبت مشخص گردید که %31 از ضایعات جلدی گرانولومایی مشکوک، ناشی از مایکوباکتریوم های آتیپیک بوده که %83 در مردان بوده و در %72 زمینه های شغلی وجود داشته و %66 بالای 40 سال بوده اند.
  نتیجه گیری
  این روش می تواند تعداد کمی مایکوباکتریوم آتیپیک را در نمونه مورد شناسایی قرار دهد که این برتری در مزیت این روش نسبت به روش های پاتولوژی مرسوم نظیر رنگ آمیزی کشت و آزمایش های بیوشیمیایی افتراقی است.
  کلیدواژگان: عفونتهای پوستی گرانولومایی، مایکوباکتریومهای آتیپیک، PCR
 • شادی حبیب نیا، معصومه رسولی نسب، پروین حیدریه، مهدی فتاحی بافقی، سید سعید اشراقی* صفحات 96-99
  سابقه و هدف
  استخراج DNA از اکتینومیست های هوازی به دلیل پیچیدگی ساختمان دیواره سلولی آنها با روش های روتین برای استخراج DNA متفاوت است. در این مطالعه از روش جوشاندن به همراه محلول STET buffer برای استخراجDNA از این باکتری ها استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  با استفاده از محلول STET buffer، ژنوم میکروارگانیسم ها استخراج گردید. کیفیت و کمیت DNA استخراج شده، با استفاده از اسپکتروفوتومتر و الکتروفورز بر روی ژل آگارز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از OD و الکتروفورز بر روی ژل آگارز، نشان دهنده کیفیت مناسب DNA استخراج شده جهت انجام کارهای مولکولی بود.
  نتیجه گیری
  ارزانی، آسانی، سریع بودن و داشتن DNA ژنومی خوب از مزیت های این روش می باشد.
  کلیدواژگان: اکتینومایست، استخراج DNA، STET buffer
|
 • Hamide Rohaninej, Jamileh Norouzi, Jalil Fallah Mehrabadi*, Mehdi Mahdavi Pages 1-7
  Aims and
  Background
  Nowadays، monoclonal antibodies (mAbs) became powerful therapeutic and diagnostic tools. Due to showing minimum immunogenic reaction and their properties، human mAbs are important. The purpose of this study was to construct an immune antibody library from a vaccinated donor against tetanus toxin.
  Materials And Methods
  A whole blood sample was taken from the donor who was vaccinated against tetanus toxoid. PBMC were isolated by using ficol. After RNA extraction، all variation of VH and VL regions by RT-PCR reactions were amplified and linked as a ScFv antibody. The amplicons were inserted in T-vector and transformed to E. coli DH5α strain، followed by an ELISA test. Plasmids were also extracted and sequenced.
  Results
  cDNA quality was confirmed by using HPRT primers. To confirm PCR، insertion and transformation، gel electrophoresis and restriction enzymes digestion were applied. Positive clones were selected based on growth on LB agar which is the blue/white selection method. After plasmid extraction and DNA sequencing، the sequences were aligned using igBLAST at NCBI. The result was shown to have admissible similarity among antibody gene library nucleotide sequences and the antibody genes were deposited in this database. ELISA confirmed this data too.
  Conclusion
  In this study، the immune human antibody library was constructed and confirmed using DNA sequencing and sequences alignment in NCBI database. ELISA test confirms antibody specifically. The next step is to screen the library to find an antibody specifically for tetanus toxin.
  Keywords: Antibody library gene, ScFv, Tetanuss toxin, ELISA
 • Farzaneh Fatemi, Hamid Najafi Zarrini *, Parviz Heydari Pages 8-12
  Aim and
  Background
  Soil salinity is one of the major abiotic stresses reducing yield crop. SOS (Salt overly sensitive) system in Arabidopsis thaliana act as cellular signaling system in salinity tolerance pathways. SOS1 has an important role in salinity tolerance.
  Materials And Methods
  In this study, SOS1 gene sequence identified in various plants has been recorded in the databases such as Tair, EBI, NCBI, plant care and EXPASY. We use an in silico analysis in order to determine phylogenetic study and the homology of 13 plant species by bioedit, UPGMA and MEGA5 software.
  Results
  The cluster analysis showed that sos1 protein sequences of these plants classified in three groups. The results of the evolutionary matrix showed that the most distance was between Aegilops tauschii and Arabidobsis thaliana (0.542) and the least distance was between Triticum aestivum and Aegilops tauschii (0.004). Promoter Sequence analysis of SOS1 gene showed that, the ABRE and CAAT boxes were found in all areas of plant promoter. Also, aligning protein sequences showed complete similarity in 15 Amino acids.
  Conclusion
  Due to the presence of ABRE box activated in response to Abscisic acid and CAAT box and increases gene expression in all areas of plant promoter, suggests the potentiality of plants to cope with abiotic stresses. Complete similarity in 15 Amino acids shows conserved region during the evolution process and can have an important structural role in the protein's function and nucleotide sequences of those suggested to design primers.
  Keywords: salinity, sos1, phylogenetic analysis, cluster analysis
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki *, Mahlagha Ghorbanli, Mobarakeh Baloochi Pages 13-19
  Aim and
  Background
  Apricot is one of the economically important genera of woody plants in Iran and most of these important varieties grow in Azarbaijan region, because of its Mediterranean ecological factors. Apricot has a large stone seed. Seeds are naturally planted in early autumn and after a prolonged exposure to cold temperatures (winter), seeds germinate in the end of third month of spring or in the beginning of the summer taking sometimes 18 months. Germination occurs more rapidly after cold treatment (vernalization), thus it cannot germinate without prior cold exposure In. this study, an artificial way has been suggested; this method significantly decreases duration of germination. Furthermore, it increases percentage of germination, because seeds in the garden maybe moulded by microorganisms of soil.
  Materials And Methods
  In this study, 10 seeds of each type of apricot (control) were first planted in the garden and then 10 seeds of each type of apricot were transferred on whattman paper inside each petri dish. All petri dishes were incubated to germinate. The condition of germinator was: 16h day light and 8h dark period with 20˚C and 16˚C respectively. The humidity condition inside germinator was 65%. And the percentage and the rate of germination was measured up to 12 days.
  Results
  The findings showed that the percentage of germination was increased significantly in seeds when compared with control. Also, hundred percent of germination was obtained in D. However, artificial frost affects germination percentage. Therefore, the AVG used germination rate calculation is suggested and Artificial cold period is advised to be done in germination in order to increase percentage and velocity of stone seed germination.
  Conclusions
  It is suggested to use artificial germination for better germination.
  Keywords: Apricot, artificial frost, germination percentage, velocity Germination vernalization
 • Atousa Ferdousi *, Mohammad Hassan Shahhosseini, Mansour Bayat, Seyed Jamal Hashemi, Mohammad Ghahri Pages 20-26
  Aim and
  Background
  Fusarium solani, may occur as a mixed infection with HSV and due to similarities in their clinical features, sometimes it leads to misdiagnosis. The aim of this research was the designation and optimization of PCR technique for the diagnosis of F. solani as the main etiological agent or as a mixed infection in corneal samples suspected of having HSV
  Materials And Methods
  100 samples of DNA from clinical cases (Include 65 negative and 35 positive samples for HSV), suspected to herpetic keratitis were collected. The PCR test for detecting F.solani in these samples, with specific primers ffuso1 and rfuso2 and mt cytb as the target gene with 330 bp product was optimized. The specificity and sensitivity of the test were then evaluated.
  Results
  Among 65 negative samples for HSV, two samples were positive for Fusarium solani and the PCR 330 bp product were amplified in these two cases. The sensitivity of the test was one copy of Fusarium solani genome and specificity was 100%.
  Discussion
  The results of PCR test show that, the cases suspected to herpetic keratitis are caused by Fusarium solani.,
  Conclusion
  Accurate diagnosis of ethological agent in the cases of clinical features similarity or mix infection, is possible by molecular diagnosis.
  Keywords: Keratitis, Fusarium solani, PCR, HSV
 • Abouzar Nikzad, Seyed Younes Salehi, Ali Bahrami, Daryoush Arabian, Mohammad Davood Ghafari, Mohammad Reza Masumian Pages 27-34
  Aim and
  Background
  The most destructive types of corrosion are biocorrosion which about 20-40 percent of corrosion recompense are related to it. Natural phenazines in secondary metabolites of bacteria have been receiving increasing attention in recent years due to their potential usage as antibiotics.
  Materials And Methods
  Steel corrosive bacteria isolated from marine source as the main cause of sea structure corrosion was studied to assay anticorrosion antibacterial material effects on the activity of this microorganism. In vitro antibacterial production of phenazine 1-carboxylic acid (PCA) was evaluated for seven days in batch fermentation.
  Results
  The experiments showed maximum mass production is related to sixth day with 0.313 g/l products, but the antibacterial activity was tested and the inhibition zone on the fourth day was bigger than the other days and analysis of high pressure liquid Chromatography (HPLC) indicates more purity of PCA on this day.
  Conclusion
  According to the result, future increase in PCA production was achieved after four days fermentation. Therefore, in future prospects, we will try to formulate these compounds as anti-corrosive paints for industrial use.
  Keywords: bio, corrosion, anti, bacterial phenazine, inhibition zone, chromatography, batch culture
 • Mahdieh Ghiasi *, Mohsen Sheykhhasan, Reza Tabatabaei Qomi, Naser Kalhor, Mohammad Mehdizadeh Pages 35-40
  Aim and
  Background
  Tissue engineering is a science using advanced techniques to repair damaged tissue and cause their recovery and reconstruction. The success of this process requires the presence of optimal and effective factors. Among the important factors in this success is to use appropriate scaffolds with wonderful mechanical and biological properties to provide an optimal growth environment and appropriate condition for the differentiation of stem cells. In this research, the evaluation of PRP and PLGA scaffolds efficiency in producing suitable environment for growth of mesenchymal stem cells was carried out.
  Materials And Methods
  In this study, after preparing PRP and PLGA scaffolds and isolating mesenchymal stem cells from adipose tissue, the cells were seeded separately into two scaffolds and after 48 hours of cell seeding, the cells viability was evaluated by MTT assay.
  Results
  Our findings showed that both PRP and PLGA scaffolds were used as an ideal environment for the culture and proliferation of mesenchymal stem cells.
  Discussion
  The obtained results of this study using MTT assay indicated that when the active PRP are used with mesenchymal stem cells, its efficiency was higher than PLGA.
  Conclusion
  It seems that using PRP-derived scaffolds as a protective scaffold is better to be considered for mesenchymal stem cells growth to provide effective strategies for the development of tissue engineering and regenerative medicine.
  Keywords: Tissue Engineering, PRP, PLGA, Mesenchymal Stem Cells
 • Abbas Rahmani*, Taher Nejadsattari, Seayed Mohammad Mehdi Hamdi, Iraj Mehregan, Mostafa Assadi Pages 41-50
  Aim and
  Background
  Genus Linaria Mill. Belonging to the Plantaginaceae family is categorized in Lamiales order. The habitat of this genus is the northern hemisphere and in some parts of Iran. The purpose of this study was to investigate the phylogeny and taxonomy relationships of the mentioned genus in Iran.
  Materials And Methods
  Molecular studies were performed in accordance with the following procedure: 1-Total DNA extracted from leaves, 2-Amplification and sequencing of the genome of the chloroplast rpl32-trnL fragment area 3-Statistical analysis of evolutionary models to obtain and review the phylogeny of the studied groups,4- Interpretation of cladograms.
  Results
  The data matrix consisted of 71 taxa and 702 characters in Parsimony analysis. The 485 characters are constant, 109 variable characters are parsimony-uninformative, The remaining 108 are potentially parsimony informative. Four major clades including A, B, C and D were detected in Phylogenetic tree analysis.
  Discussion
  Monophyly of Linaria species was supported in this study. A basal divergence between species with winged and wingless seeds was clearly unsupported, implying the homoplasy of this trait.
  Conclusion
  the results showed that Linaria species constitute a Monophylitic group. According to a set of morphological traits including entire, sessile, pinnately veined leaves; terminal, bracteate, racemose inflorescences and spurred flowers monophyly of Linaria confirmed.
  Keywords: Linaria, Parsimony Analysis, Taxonomy, Phylogeny
 • Iraj Ghaffarian Kablu*, Mehdi Ghiamirad, Saman Mahdavi Pages 51-56
  Introduction and
  Objective
  Human cytomegalovirus infection has high incidence worldwide. This virus is an important mortality factor in some blood donors. The aim of this investigation was study of seroprevalence of anti-cytomegalovirus IgG and IgM in voluntary blood donors of Ardebil province.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study after blood samples collection and serum separation, the specific anti-cytomegalovirus IgG and IgM antibodies were evaluated on sera using ELISA method and the relation of the obtained results with different parameters including gender, age, blood group and Rh factor were analyzed with appropriate statistical method using SPSS 17 version software.
  Results
  From 182 collected sera, 180 samples were positive for anti-cytomegalovirus IgG antibody (98.9%) whereas only 10 samples were positive for IgM antibody (5.5%) and 1 sample was suspicious. There was not statistical significance between blood donor’s sexuality and IgG class anti-cytomegalovirus prevalence, meanwhile, concerning IgM class anti-cytomegalovirus prevalence, it showed statistical significance (P<0.05) as the prevalence of anti-cytomegalovirus IgM antibody in females was higher than males. In addition, among age and prevalence of anti-cytomegalovirus IgM and IgG antibodies, statistical difference was not significance. It has not been shown any statistical significance between blood group, Rh factor and mentioned antibodies (P>0.05).
  Conclusion
  In recent study, the high seroprevalence of anti-cytomegalovirus IgG and IgM antibodies was found in voluntary blood donors of Ardebil province resemble of other parts of country.
  Keywords: Cytomegalovirus, Seroprevalence, IgG, IgM
 • Athar Alishiri, Farshad Rakhshandehroo, Hamidreza Zamanizadeh* Pages 57-67
  Introduction
  new nano-carrier platforms based on natural biological building blocks offer great promises in revolutionizing medicine.
  Materials And Methods
  The usage of specific protein cage structures such as virus-like particles (VLPs) for drug packaging and targeted delivery has attracted much attention.
  Results
  versatile chemical and genetic modifications on the outer surfaces and inner cavities of VLPs facilitate the preparation of new materials requirements for drug delivery.
  Discussion
  A full evaluation on the toxicity, biodistribution and immunology of these materials are envisaged to boost their application potentials.
  Results
  VLPs can easily offer the requirements that are needed for a drug delivery, such as biocompatibility, solubility in water, and high uptake efficiency.
  Keywords: virus, virus like particle, nano, carrier, drug delivery
 • Seyed Kazem Bagherpour Doun, Azim Akbarzadeh *, Sohrab Halal Khor, Hasan Ebrahim Shahmabadi, Seyed Ebrahim Alavi, Mehri Mortazavi, Zahra Saffari, Maryam Farahnak Pages 68-73
  Introduction
  Cisplatin (Cispt) is an anti-cancer drug with a low level of solubility. One of Cispt`s solvents is dimethyl sulfoxide (DMSO) which can be substituted with chlorine of drug as Cispt`s solvent. Using this solvent is impossible in biological studies due to intense reduction in activity. On the other hand, it is specified that Cispt`s stability is increased in aqueous media by increasing sodium chloride (NaCl) concentration up to 0.9%. Consequently, we intended to study the effect of DMSO on cytotoxicity of Cispt in the presence of sodium.
  Materials And Methods
  G-292 cells and MTT assay was used to study cytotoxicity of different compounds in culture media. FTIR was employed to investigate chemical structure of Cispt and Cispt dissolved in DMSO.
  Results
  cytotoxicity in dilutions of 300 and 9 (p<0.01) of Cispt in Cispt+NaCl+DMSO formulation was equal to 78 and 7%. These numbers were estimated 79 and 18% for Cispt+ DMSO formulation. Studying chemical structure of Cispt and Cispt dissolved in DMSO showed that sodium chloride cannot inhibit inactivating effect of DMSO on Cispt and effect of this solvent on Cispt is independent from presence of sodium chloride.
  Conclusion
  This study showed that effect of solvent on Cispt is independent from presence of sodium chloride. Our findings suggest more studies to use this solvent for Cispt.
  Keywords: Dimethyl sulfoxide, Sodium chloride, Cisplatin, Cytotoxicity
 • Zahra Hasanpour Zaferani, Mansour Bayat, Shahla Roudbar Mohammadi Pages 74-80
  Aim and
  Background
  Vulvovaginal candidiasis is one of the most common female genital tract infections that is caused by overgrowth Candida species, especially Candida albicans and sometimes becomes chronic and recurrent form. Candida glabrata is the second or third leading cause of candidiasis after C. albicans. Following the widespread and increased use of immunosuppressive therapy along with broad-spectrum antimycotic therapy, the frequency of mucosal and systemic infections caused by C. glabrata has increased significantly. Fluconazole is one of the most common drugs used for treatment of this type of candidiasis but resistant is also seen. The first step in infection is adherence to epithelial cells. This study was designed to evaluate the adherence of fluconasole sensitive or resistant Candida albicans and Candida glabrata to Vagina and Intestine cell lines.
  Material And Methods
  In this study, 160 vaginal swabs were collected from women with vaginal candidiasis. Then samples were cultured on Sabaouraud Dextros Agar and Chromagar for morphologic analysis. For final identification of Candida species the PCR-RFLP was done and C. albicans and C. glabrata were selected for our study. Hella and HT29 cell line cultured in DMEM medium supplemented with FBS. The yeast cells were adjusted to 1×106 cell and then cultured with definite number of each cell line separately in 96- well micro plate and incubated in 37°C for 24 hours. After this period, the number of adherent and non-adherent cells was counted by culture on Sabaouraud Dextros Agar and colony count assay.
  Result
  According to our result, the clinical isolates are resistant to fluconazole and C. glabrata isolates had more ability to adhere to vaginal epithelial cells compared with C. albicans; but, in contrast, C. albicans had more ability to adhere to intestinal epithelial cells rather than C. glabrata.
  Conclusion
  This research showed that C. glabrata had more ability to adhere to vaginal cells. As regards, there is little information about the reaction between C. glabrata and innate immune system, Therefore, recognition of the reactions and factors that mediate adherence to host epithelial surfaces has a particular importance for finding new aspects in the pathogenesis and a more suitable treatment for the disease.
  Keywords: Vulvovaginal candidiasis, RFLP, PCR, vaginal, intestinal cell lines
 • Gita Bagheri *, Farid Abedin Dorkoosh, Ebrahim Vasheghani, Farahani, Mehdi Ardjmand Pages 81-88
  Backgrounds and
  Objectives
  This research is to develop new systems for drug release systems based on sol - gel systems. The objective of this study is to develop controlled release formulation of water insoluble Olanzapine (OZ), using Glycerol monooleate (GMO) and Polyethylene glycol (PEG 300).
  Materials And Methods
  A Box- Behnken response surface methodology was applied to design gel system with 3 factors with an initial drug containing, weight ratio of GMO/water (w/w) and weight ratio of PEG 300/GMO (w/w).
  Results
  Therefore, in this study Design-Expert® software with Box- Behnken response surface methodology has been used specifically to determine the relationships between variables and responses.
  Discussion
  According to the results of experiments, a quadratic model as an appropriate equation has been selected to fit the percentage of loading. Percentage of release at 12th and 168th hr a cubic model is selected. Kinetic release profile of OZ was investigated with several models, from which Higuchi model showed the best fitting and highest correlation.
  Conclusion
  Optimization of gel system was carried out based on statistical concept of experimental design. Validation test was carried out under optimum conditions of the parameters predicted by the polynomial model.
  Keywords: Olanzapine, Glycerol Monooleate, Cubic phase, In vitro release, Response surface methodology Box, Behnken
 • Kasra Behrouznasab *, Mohammad Reza Razavi, Fatollah Fathalian, Hassan Seirafi, Taher Nejadsattari Pages 89-95
  Aim and
  Background
  Granulomatous skin infections probably originated from an environment and through skin wounds, scratching, trauma, surgery into the inoculated skin, and abscess pus appears and sometimes is in form of Ulcerativa. Infection is limited to the skin and in case of immunosuppression would transmit and spread in form of infection. PCR is a rapid sensitive, specific and accurate method for diagnosis of bacterial infections and pathogens in the shortest time.
  Materials And Methods
  In this study atypical Mycobacterium granulomatous skin infections diagnosed by PCR, using specific primers design for Mycobacterium genes (16srRNA) and confirmation by sequencing methods (sequencing of nucleotides of) atypical mycobacterium and comparing with genome sequencing of 16srRAN genes atypical mycobacterium in Gene Bank and application of this technique in the production of atypical mycobacterium skin infections diagnostic kits.
  Result
  Among 58 studied paraffin blocks samples of skin tissue, 18 samples were in the range of positive control and established bands showing positive PCR results. Out of 18 positive samples of Mycobacterium granulomatous skin lesions, 83% were men and 17% women. In 13 cases (72%) there were occupational causes and in (28%) lack of occupational causes. 66% of mycobacterium granulomatous skin infections (NTM) were in adults over age 40 years.
  Conclusion
  PCR is a rapid, specific, sensitive and accurate method for the diagnosis of bacterial infections and pathogens in the shortest time. This method can recognize a few atypical Mycobacterium genomes in samples, which is the superior advantage of this method, compared to conventional pathological methods such as culture and differential biochemical experiments.
  Keywords: Mycobacterial
 • Shadi Habibnia, Masoumeh Rasouli Nasab, Parvin Heidarieh, Mehdi Fatahi Bafghi* Pages 96-99
  Aim and
  Background
  Nocardia spp are Gram-positive, partially acid-fast causing various infections. Due to the complex structure of the cell wall of the microorganism that is similar to mycobacteria, DNA extraction from this bacterium is different from other bacteria. The boiling method with STET buffer solution was used for DNA extraction of Nocardia.
  Materials And Methods
  Nocardia colonies were suspended in 200 µl STET buffer and was boiled for 30 minutes. Suspension was centrifuged and transferred to another micro tube and Ethanol %95 was added and saved at -20 °C for 30 minutes. After this stage, sample was centrifuged and the supernatant was discarded. In the first stage, distilled water was added and stored at -20 °C for molecular works. To confirm the presence and quality of the DNA extract, the electrophoresis on a %1 agarose gel was carried out and PCR reaction 16S rRNA gene was used.
  Results
  DNA was extracted on agarose gel and the purity and quality was appropriate. 16S rRNA gene PCR was then performed and observed to be 1500 bp.
  Keywords: Nocardia, DNA extraction, STET buffer, 16S rRNA gen