فهرست مطالب

Kermansha University of Medical Sciences - Volume:18 Issue: 12, 2015
 • Volume:18 Issue: 12, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/12/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پژوهشی
 • الهام شریفی ذهابی، محمدحسن انتظاری *، محمدرضا مراثی، مجید یاران صفحات 678-689
  زمینه
  برخی مطالعات نشان می دهد که مصرف محصولات برپایه سویا ممکن است اثرات مطلوبی بر شاخص های تن سنجی و فشارخون داشته باشد. احتمال دارد این اثرات با حضور پلی مرفیسم خاص در ژن ApoE مرتبط باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا بر شاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی است.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی متقاطع، 30 زن مبتلا به اضافه وزن و چاقی پس از دریافت یک رژیم کاهش وزن خفیف به طور تصادفی به دو گروه رژیم معمولی و نان سویا تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 6 هفته رژیم مورد نظر را دریافت کردند. بین دو دوره 20 روز wash-out (پاکسازی) قرار داشت. از افراد در گروه نان سویا خواسته شد که هر روز مقدار 120 گرم ازنان غنی شده با آرد سویا را به جای همین مقدار نان معمول مصرفی نمایند.
  یافته ها
  مصرف نان سویا اثر معناداری بر شاخص های آنتروپومتریک و فشارخون سیستولیک در مقایسه با رژیم معمولی نداشت (0/05
  نتیجه گیری
  مصرف نان سویا ممکن است اثرات مطلوبی بر فشارخون در زنان چاق و دچار اضافه وزن با آلل ε2 داشته باشد.
  کلیدواژگان: لوبیای سویا، چاقی، تن سنجی، فشارخون، آپولیپوپروتئین E
 • عبدالله درگاهی، کیومرث شرفی، علی الماسی *، فاطمه اسدی صفحات 690-700
  زمینه
  فنل و مشتقات آن مواد سمی هستند که در نتیجه ی توسعه صنعتی به منابع مختلف محیطی راه پیدا کرده اند. حذف این مواد سمی از منابع محیطی ضروری است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه غلظت موادآلی قابل تجزیه بیولوژیکی و میزان حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت توسط برکه بی هوازی انجام گرفت.
  روش ها
  دراین مطالعه از سیستم برکه بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی با ابعاد 1×1×2/0متر و زمان ماند 2 و 5 روز در دو دمای بالای 20 درجه سانتی گراد و کم تر از 10 درجه سانتی گراد استفاده گردید. برای تعیین میزان حذف فنل در غلظت های مختلف ماده قابل تجزیه بیولوژیکی، زمان ماند و دماهای مختلف از آزمون آماری آنالیز واریانس دوطرفه با پس آزمون شفه استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان حذف فنل (%95/8) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) (%87/51) در غلظت 500 میلی گرم در لیتر مواد قابل تجزیه بیولوژیکی با زمان ماند 5 روز و دمای بالای 20 درجه سانتی گراد مشاهده شد. کم ترین میزان حذف فنل (%16/8) و (COD (%7/5 نیز در غلظت 10000 میلی گرم در لیتر، مواد قابل تجزیه بیولوژیکی با زمان ماند 2 روز و دمای زیر 10 درجه سانتی گراد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بالاترین میزان حذف فنل در برکه بی هوازی در زمان ماند 5 روز، دمای بالا و غلظت 500 میلی گرم در لیتر COD قابل تجزیه بیولوژیکی رخ می دهد.
  کلیدواژگان: فنل، برکه بی هوازی، مواد قابل تجزیه بیولوژیکی
 • ندا ایزدی، فرید نجفی*، سیدسعید هاشمی نظری، حمید سوری، آرش سالاری صفحات 701-708
  زمینه
  سوانح ترافیکی با تعداد زیادی مرگ و میر و آسیب دیدگی، زیان های اقتصادی بسیاری را به بار می آورد. این مطالعه با هدف تعیین سال های از دست رفته عمر به علت ناتوانی (YLD) ناشی از سوانح ترافیکی برحسب ماهیت آسیب در استان کرمانشاه انجام گرفت.
  روش ها
  برای محاسبه YLD با استفاده از مطالعه پایلوت، حجم نمونه 3258 پرونده برآورد شد، سپس از روی حجم نمونه، سن، جنس و ماهیت آسیب Nature of Injury) 10070) نفر برآورد شد. مقدار YLD طبق دستورالعمل بار بیماری ها (Global Burden of Disease 2010) محاسبه و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استان نیز از مرکز آمار گرفته شد. کلیه اطلاعات به نرم افزار Excel وارد و محاسبات بر حسب سن و جنس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد آسیب دیده 117/1±32/7 سال بود. 767/7 درصد از افراد مرد بودند. میزان بروز آسیب سوانح ترافیکی 283/6 نفر در هر صدهزار جمعیت بود. بیشترین میزان YLD در بیماران سرپایی، در مردان و زنان به ترتیب مربوط به شکستگی کشکک، درشت نی، نازک نی و قوزک پا و شکستگی ترقوه، شانه، بازو و جمجمه بود. بیشترین YLDs در آسیب های منجر به بستری نیز بر اساس ماهیت مربوط به شکستگی جناغ، دنده و صورت بود. تعداد سال های از دست رفته به علت ناتوانی در مردان 2365/66 (2/46 در هزار نفر)، در زنان 1039/01 (1/1 در هزار نفر) و در دو جنس 3404/97 سال (1/79 در هزار نفر) بود. بیشترین میزان YLD در دو جنس در گروه سنی 29-15 قرار داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از میزان بالای YLD ناشی از سوانح ترافیکی و همچنین درگیر بودن بیشتر آسیب ها به صورت شکستگی و گروه های سنی جوان می باشد.
  کلیدواژگان: سال های از دست رفته به علت ناتوانی، بار بیماریها، ماهیت آسیب، سوانح ترافیکی، کرمانشاه
 • منصور بیرامی، سهیلا پرواز *، یونس پرواز صفحات 709-714
  زمینه
  پژوهش حاضر به بررسی همبستگی بین ایده پردازی خودکشی با سیستم های مغزی رفتاری و کمال گرایی می پردازد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی بود. به این منظور تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به سه پرسشنامه ایده پردازی خودکشی بک (BSSI)، مقیاس چندبعدی کمال گرایی (MPS) و پرسشنامه گری/ویلسون (GWPQ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که بین ایده پردازی خودکشی با سیستم بازداری رفتاری (R=0/55)، کمال گرایی خودمدار (R=0/40) و کمال گرایی جامعه مدار (R=0/47) رابطه مثبت و معناداری در سطح معناداری 0/01 وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که سیستم بازداری رفتاری، کمال گرایی خودمدار و کمال گرایی جامعه مدار به صورت مثبت و معنادار ایده پردازی خودکشی را مورد پیش بینی قرار می دهند.
  نتیجه گیری
  سیستم بازداری رفتاری، کمال گرایی خودمدار و کمال گرایی جامعه مدار با ایده پردازی خودکشی رابطه دارند و قادر به پیش بینی ایده پردازی خودکشی هستند.
  کلیدواژگان: ایده پردازی خودکشی، سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری، کمال گرایی
 • مسعود محمدی، سید جواد قاضی میرسعید، عباس آقایی، بابک رستگاری مهر، کمیل کلبادی نژاد، الهام احسانی چیمه*، محمد محبوبی صفحات 715-725
  زمینه
  همکاری علمی، مشارکت پژوهشگران جهت اشتراک تخصص ها، منابع و توانایی هاست. هدف از این پژوهش، بررسی همکاری علمی بین نویسندگان مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان نمایه شده در پایگاه web of science در فاصله سال های 2005 تا 2011 و تاثیر آن بر میزان استناد به مقالات است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه مورد بررسی 6388 مقاله مندرج در 21 مجله انگلیسی زبان مصوب وزارت بهداشت، نمایه شده در وبگاه Web of Science بود. داده ها با مراجعه به تک تک مجلات و مشاهده مقالات آن ها و شمارش تعداد نویسندگان آن جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Excel استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد 6388 مقاله چاپ شده در 21 مجله بر اساس معیارهای مورد نظر بررسی شدند. از 21 مجله بررسی شده، 17/8 درصد از مجله ها ماهنامه، 19/6 درصد دوماهنامه و 62/7 درصد فصلنامه بودند. به طور میانگین در تالیف هر مقاله 4/37 نویسنده مشارکت داشته اند. میانگین ضریب همکاری 0/67 به دست آمد. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعداد نویسندگان و تعداد استناد به هر کدام از مقالات وجود دارد.
  نتیجه گیری
  وضعیت همکاری علمی بین نویسندگان مقالات مجلات مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد که نشانگر روحیه همکاری گروهی در بین پژوهشگران ایرانی است. بااین وجود میزان استناد به مقالات در وضعیت مناسبی نیست و باید به عوامل تاثیرگذار بر میزان استناد به تولیدات علمی، به ویژه همکاری علمی بین رشته ای توجه بیشتری شود
  کلیدواژگان: همکاری علمی، ضریب همکاری، استنا، web of science
 • حسین روحانی، احمدعلی اسلامی، توحید جعفری کشکی، مهدی راعی *، هاشم ابریشم کارزاده، رضا میرشاهی، ارسلان قادری صفحات 726-733
  زمینه
  رشد روزافزون تعداد سالمندان در ایران و پیرو آن افزایش نیاز به مراقبت های طولانی مدت، باعث بالا رفتن هزینه سلامت برای این افراد و همچنین افزایش بار مراقبتی مراقبین آن ها خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر بار مراقبت مراقبین غیررسمی جهت انجام برنامه ریزی و مداخلات بهتر برای کاهش این بار و اثرات منفی آن است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در کانون های بازنشستگی شهر تهران و در سال 1391 انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش شامل200 نفر فرد سالمند و 200 نفر افراد مراقب آن ها بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه مربوط به سالمندان و مراقبین آنان بود که به روش مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون خطی چندگانه و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
  یافته ها
  حدود 40 درصد از سالمندان و 66 درصد از مراقبین آنان را زنان تشکیل می دادند. بار مراقبتی در 70 درصد از افراد مراقب سالمندان کم، در 11/5 درصد متوسط و در 18/5 درصد زیاد برآورد شد. زنان نسبت به مردان به اندازه 1/42 واحد بار مراقبت بیشتری را متحمل می شدند (P= 0.027). همچنین ارتباط متغیرهای فعالیت روزانه زندگی با کمک وسایل سالمند (P< 0.001)، فعالیت روزانه زندگی سالمند (P< 0.001) و کفایت حقوق(P< 0.001) با بار مراقبت مراقبین دوره ندیده سالمندان مورد مطالعه از نظر آماری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه می توان گفت که مونث بودن مراقب، فعالیت فیزیکی روزانه سالمند، فعالیت فیزیکی روزانه با کمک وسایل سالمند و کفایت حقوق عواملی هستند که بیشترین تاثیر را در افزایش بار مراقبتی مراقبین سالمندان مورد مطالعه دارند.
  کلیدواژگان: بار مراقبت، سالمند، مراقب، بازنشستگی
 • مقالات مروری
 • ملیحه خلوتی *، ایوب نافعی، لیلا استاد هاشمی صفحات 734-743
  زمینه
  سالمندان به واسطه از دست دادن کار، کاهش درآمد و افزایش مشکلات مربوط به سلامتی در خطر کاهش مشارکت در حوزه های مختلف زندگی و یکی از گروه های آسیب پذیر به حساب می آیند. مطالعه حاضر در جستجوی حوزه های طرد اجتماعی سالمندان در کشورهای مختلف است.
  روش ها
  این مطالعه به روش مرور نظامدار به بررسی مطالعات منتشرشده در سال های 2013-1999 می پردازد. مطالعات مورد نظر با استفاده از واژگان کلیدی social exclusion به همراه elderly، aging، old people و معادل فارسی آن از طریق موتور جستجوی google و بانک های اطلاعاتی خارج و داخل کشور انتخاب و بررسی شدند. از 77 مقاله به دست آمده تعداد 16 مورد با توجه به معیارهای ورود، به مطالعه راه یافتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بیشترین تعداد مطالعات (9 مورد) در بریتانیا و رایج ترین مدل منطقی رویکرد توزیعی و رابطه ای بود. شاخص ها در پنج حوزه شامل حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، بهداشت، محیط و همسایگی، تبعیض و سالمند گرایی قرار گرفتند. در 50 درصد مطالعات دسترسی یا عدم دسترسی به خدمات و مشارکت مدنی و روابط اجتماعی، در 12/5 درصد مطالعات برخورداری از بهداشت مناسب و در 18/7 درصد مطالعات زندگی در محیط ایمن و همسایگی شاخص هایی بودند که بیشترین توجهات در سنجش طرد اجتماعی سالمندان را به خود جلب کردند.
  نتیجه گیری
  در مجموع انتخاب مدل منطقی مناسب در طراحی و سنجش طرد اجتماعی به کاهش مشکلات اندازه گیری طرد اجتماعی کمک می کند. استفاده از داده های جمع آوری شده در پنل های خانگی نیز می تواند دسترسی به اطلاعات سنجش دوره ای طرد اجتماعی را آسان نماید.
  کلیدواژگان: حوزه، سالمند، طرد اجتماعی، مرور نظام دار
 • گزارش کوتاه
 • هیمن نظری، وحید راشدی *، هیوا محمدی، مرضیه یوسفی صفحات 744-746
  در سالیان اخیر افزایش امید به زندگی، باعث بوجود آمدن پدیده سالمندی در ایران شده است. این مطالعه بر روی 79 نفر از سالمندان مقیم آسایشگاه با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، ارزیابی مختصر وضعیت شناختی و شاخص عملکردی فعالیت های روزمره زندگی انجام شد. میانگین نمره وضعیت شناختی سالمندان 4/06 (انحراف معیار: 3/05) و میانگین شاخص عملکردی فعالیت های روزمره زندگی 66/15 (انحراف معیار:33/27) بود. یافته ها نشان داد که بین وضعیت شناختی و استقلال عملکردی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (P=0.001، r=0.354)، براین اساس وضعیت شناختی پیش بینی کننده خوبی برای استقلال عملکردی در فعالیت های روزمره زندگی سالمندان است.
  کلیدواژگان: وضعیت شناختی، فعالیت های روزمره زندگی، سالمندان
|
 • Elham Sharifi Zahabi, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Reza Maracy, Mohammad Reza Maracy, Majid Yaran, Majid Yaran Pages 678-689
  Background
  Recent publications indicate that consumption of soy products may have favorable effects on body composition and blood pressure. These effects might be associated with presence of specific polymorphism in Apo E gene. This study was conducted to examine the effects of consumption of soy flour enriched bread on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women.
  Methods
  In this randomized cross-over clinical، 30 overweight and obese women were randomly assigned to regular diet and soy bread diet groups and received a mild weight loss diet for 6 weeks and a washout period for 20-d. Subjects in the soy bread diet were asked to consume 120 gr of enriched soy bread instead of the same amount of their usual bread intake.
  Results
  No significant effects of soy bread on systolic blood pressure (SBP) and anthropometric indices were observed compared to the regular diet (P> 0. 05). For diastolic blood pressure (DBP)، comparison of mean differences of variables between two groups showed a marginally significant effect of soy bread (P=0. 06). Compared to the regular diet، soy bread had a significant effect on DBP in the group with ApoE2 allele (P=0. 028).
  Conclusion
  Soy bread consumption might have favorable effects on the blood pressure of overweight and obese women with E2 allele.
  Keywords: Soy bean, obesity, anthropometry, blood pressure, apolipoprotein E
 • Abdollah Dargahi, Kiomars Sharafi, Ali Almasi, Fatemeh Asadi Pages 690-700
  Background
  Phenol and its components are toxic materials found in various environmental resources due to industrial development. It is necessary to eliminate these toxic substances for the environment. The aim of this study was to evaluate the relationship between the concentration of biodegradable organic matter and the phenol removal rate from oil refinery wastewater using anaerobic pond..
  Methods
  In the present study a pilot-scale anaerobic pond system was used with dimension of 1 × 1 × 0.2 m and retention time of 2 and 5 days at two temperatures (above 20° C and below 10° C). To determine the relationship between phenol removal and concentration of biodegradable materials, retention time and various temperatures, two-way ANOVA and Scheffe’s post-hoc tests were used.
  Results
  the maximum rate of phenol removal (95.8%) (87.51%) were reported in the concentration of 500 mg/l of biodegradable materials with 5 days retention time and temperature of >20 ° C. Also, the minimum rate of phenol removal (16.8 %) and chemical oxygen demand (COD) (7.5%) were obtained in the concentration of 10000 mg/l of biodegradable materials with retention time of 2 days and temperature of <10 ° C.
  Conclusion
  the maximum phenol removal rate in the anaerobic pond occurred in the retention time of 5 days, higher temperature, and concentration of 500 mg /l of biodegradable COD.
  Keywords: Phenol, anaerobic pond, biodegradable materials
 • Neda Izadi, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Farid Najafi*, Hamid Soori, Arash Salari Pages 701-708
  Background
  Traffic accidents, with lots of casualties and injuries, cause a lot of economic loss. This study was conducted to determine the Years Lived with Disability (YLD) due to road traffic accidents according to the nature of injuries in Kermanshah province.
  Methods
  following a pilot study, a sample of 3258 people was analyzed in order to calculate the YLD. Then, based on various factors, the age, gender and nature of injury of 10070 people were estimated. The YLD was calculated using the Global Burden of Disease (GBD) (2010). The data concerning age and gender of the total population of the province was taken from the Statistical Center of Iran. All calculations were performed based on age and gender in Excel software.
  Results
  The mean age of the injured people was 32.7±17.1. Men constituted 67.7 % of patients. The incidence rate of traffic accidents was 283.6 per 100,000. The highest levels of YLD in outpatients, men and women were reported for patella, tibia, fibula and ankle fractures and fractures of clavicle, scapula, humerus and skull, respectively. The highest rate of inpatient YLDs by nature of injury belonged to the fractures of sternum, ribs and face bone. The years lived with disability was calculated to be 2365.96 years (2.46 per 1000) and 1039.01 years (1.1 per 1000) for men and women, respectively. It was 3404.97 years (1.79 per 1000) in both genders. The highest YLD was in the age group of 15–29.
  Conclusion
  The results showed that the high rate of YLD resulting from traffic accidents, which mostly included the fractures and young age groups.
  Keywords: YLD, GBD, nature of injury, road traffic accidents, Kermanshah
 • Mansour Bairami, Soheila Parvaz*, Younes Parvaz Pages 709-714
  Background
  The present research investigated the relationship between suicide ideation and Behavioral Inhibition/Activation Systems (BIS/BAS) and perfectionism in university Students.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on200 students at university of Tabriz that were selected by multistage cluster sampling. The subjects answered three questionnaires: Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI), Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) and Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ). Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression.
  Results
  Results showed that there is a significant relationship between suicide ideation and behavioral inhibition system (R=0/55), self-oriented perfectionism(R=0/40) and sociallyprescribed perfectionism (0/47) (p=0.01). Also, the results of regression analysis showed that behavioral inhibition system, self-oriented and socially-prescribed perfectionism could significantly predict suicide ideation.
  Conclusion
  Behavioral activation system (BIS) and self-oriented /socially prescribed perfectionism were correlated to and could predict suicide ideation.
  Keywords: Suicide Ideation, Behavioral Activation System, Behavioral Inhibition System, Perfectionism
 • Masoud Mohammadi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeid, Abbas Aghaei, Babak Rastgari Mehr, Komeil Kolbadi Nejad, Elham Ehsani Chimeh*, Mohammad Mahboubi Pages 715-725
  Background
  Academic collaboration is sharing the expertise, resources and abilities by researchers. This study examined academic collaboration among the authors of articles published in Iranian English language journals of ministry of health, indexed in the Web of Science and its correlation with article citations, 2005-2011.
  Methods
  This study was a descriptive-analytical and cross-sectional study. The data were collected using a researcher-designed checklist. The study population was 6388 articles from 21 Iranian English language journals of ministry of health, indexed in the Web of Science. Data were collected by referring to each journal and counting the number of authors and citations allocated to any article. The obtained data were analyzed by SPSS and Excel software.
  Results
  A total of 6388 articles published in 21 journals were analyzed according to the intended criteria. %17.8 of journals was monthly, %19.6 was tow-monthly and% 62.7 was quarterly. On average, 4.37 authors collaborated in writing each article. The mean of collaborative coefficient was 0.67. There was positively significant correlation between the number of authors and the number of citations to each article.
  Conclusion
  The academic collaboration among the authors of examined articles enjoyed a favorable status, which is indicative of spirit of teamwork among the Iranian researchers. However, the rate of citations to articles in the examined journals was not in a good condition; hence, the factors affecting citation to articles, especially academic collaboration between researchers should be taken into consideration.
  Keywords: Academic collaboration, collaborative coefficient, citation, Web of Science
 • Hosein Rohani, Ahmad Ali Eslami, Tohid Jafari, Koshki, Mehdi Raei*, Hashem Abrishamkarzadeh, Reza Mirshahi, Arsalan Ghaderi Pages 726-733
  Background
  Rapid growth of the elderly population followed by an increase in long term care will lead to a rise in the health costs of the elderly and the healthcare burden of their caregivers. This study was carried out to examine the factors affecting the burden of care for informal caregivers in order to design better interventional programs and to reduce this burden and unwanted consequences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in retirement associations of Tehran in 2012. The study population included 200 elderly and 200 caregivers. The instruments for data collection included two questionnaires about the elderly and their caregivers that were completed in a face-to-face interview. The data were analyzed by SPSS-16 software using multiple linear regression.
  Results
  About 60% of the elderly and 34% of caregivers were female. Burden of care was low in 70%, moderate in 11.5%, and high in 18.5% of caregivers. Female caregivers were suffering 1.42 unit more burden of care than male caregivers (P= 0.027). Also, there was a significant association between the burden of care of untrained caregivers and instrumental activities of the daily living of the elderly (P< 0.001), daily activity of the elderly (P= 0.001) and adequacy of wage (= 0.001).
  Conclusion
  According to the results, being a female caregiver, daily physical activity of the elderly, instrumental activities of the daily living of the elderly, and adequacy of the wage were the most important factors in increasing the burden of care for caregivers of the elderly.
  Keywords: Burden of care, elderly, caregiver, retirement
 • Maliheh Khalvati*, Ayuob Nafei, Leyla Ostadhashemi Pages 734-743
  Background
  The elderly are considered as one of the vulnerable groups as they are subjected to the risk of decrease of participation in different domains of their life due to losing their jobs, a drop in salary and the increase of health-related problems. The current research was aimed to seek the elderly social exclusion domains in various countries around the world.
  Methods
  This systematic review analyzed the published studies from 1999 to 2013. The articles were searched using the keywords of social exclusion along with old people, aging, elderly both in Persian and English in Google search engine and the Iranian and international databases. From among 77 studies obtained, 16 studies met the inclusion criteria for this research.
  Results
  the findings indicated that the majority of studies (9) were conducted in Britain and the most common logical model was distributional and relational approach. Indicators were categorized in 5 domains: economic, social, health, environmental and neighborhood, and discrimination and elderly-oriented. In 50 percent of studies, access or lack of access to services, civil participations and social relations, in 12.5 percent of studies, access to proper health and in 18.7 percent of studies, living in secure environment and neighborhood were the indicators which attracted the most attention in evaluating the elderly social exclusion.
  Conclusion
  Generally, choosing a logical and proper model to design and evaluate social exclusion contributed to decreasing the problems of social exclusion evaluation. Using the data gathered in family panels can also facilitate access to the data related to periodical evaluation of social exclusion.
  Keywords: domain, elderly, social exclusion, systematic review
 • Heiman Nazari, Vahid Rashedi*, Hiwa Mohammadi, Marzieh Yousefi Pages 744-746
  In recent years, increased life expectancy has caused the emergence of aging phenomenon in Iran. This study was conducted on 79 elderly in nursing homes. Data were collected by the demographic questionnaire, Abbreviated Mental Test Score (AMTs) and Barthel Activities of Daily Living (ADL) Index. The mean score of AMT was 4.06 (SD: 3.05) and the mean of Barthel Index was 66.15 (SD: 33.27). Results indicated a significantly positive correlation between cognitive status and activities of daily living (P=0.001, r=0.354). Accordingly, cognitive status can be a good predictor of functional independence in activities of daily living for the elderly.
  Keywords: In recent years, increased life expectancy has caused the emergence of aging phenomenon in Iran. This study was conducted on 79 elderly in nursing homes. Data were collected by the demographic questionnaire, Abbreviated Mental Test Score (AMTs), Barthe