فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1393)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هما رضایی*، جلیل یونسی، مژگان فرهبد صفحه 5
  هدف
  این پژوهش با هدف تدوین و بررسی اثربخشی برنامه تلفیقی مهارت های فرزندپروری اتیسم بر افزایش رضایت زناشویی، کاهش تعارض در شیوه فرزندپروری و احساس کفایت والدینی انجام شد.
  روش
  با بررسی روش های مداخله ای موجود و نیازهای خانواده هایی که کودک اتیسم دارند، برنامه فرزندپروری مثبت به عنوان بدنه اصلی برنامه در نظر گرفته شد. برنامه در طی ده جلسه گروه درمانی و چهار جلسه مشاوره انفرادی با حضور زوجین و دو جلسه مشاوره ویژه هر خانواده به صورت مجزا از دیگر خانواده ها برگزار شد.
  نتایج
  نتایج گویای بهبود کارکرد خانواده در ابعاد کاهش تعارض والدین در شیوه فرزندپروری، افزایش احساس کفایت و رضایت از ایفای نقش والدینی بود، ولی در افزایش رضایت مندی زناشویی تاثیر معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود از این برنامه جهت افزایش بهبود وضعیت فرزندپروری و احساس کفایت والدین کودکان دارای اتیسم بهره گرفته شود. برنامه پژوهش حاضر به نحوی بازنویسی و اجرا شود که جلسه های مشاوره ای بیشتری در زمینه رضایت مندی زناشویی اختصاص داده شود.
  کلیدواژگان: برنامه فرزندپروری اتیسمی، رضایت زناشویی، تعارض در شیوه فرزند پروری، احساس کفایت و رضایت از نقش والدینی
 • زهرا صادقی*، ژانت هاشمی آذر، فرنگیس کاظمی صفحه 23
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد عصب روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و اختلالات برون نمود و درون نمود است.
  روش
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 15 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و اختلالات برون نمود و تعداد 15 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دارای مشکلات درون نمود از طریق آزمون آخنباخ تشخیص و انتخاب شدند و سپس برای مقایسه عملکرد عصب روان شناختی آن ها از آزمون های بندر- گشتالت و چهارمین ویرایش مقیاس وکسلر کودکان استفاده شد.
  یافته ها
  بین گروه برون نمود و درون نمود در نمره بالیدگی رشدی (z)، تفاوت معنی داری وجود ندارد، درحالی که بررسی فراوانی خطاهای آسیب مغزی آزمون بندر – گشتالت نشان داد که بیش ترین فراوانی خطاهای گروه برون نمود مربوط به خطای عدم یکپارچگی و گروه درون نمود مربوط به خطای چرخش است.
  نتیجه گیری
  توجه به عملکرد متفاوت آزمودنی ها به منظور تسهیل فرایند تشخیص و مداخله ویژه برای هر دانش آموز حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، عملکرد عصب روان شناختی، اختلالات برون نمود، مشکلات درون نمود
 • هادی خان آبادی*، سیاوش طالع پسند، اسحاق رحیمیان بوگر صفحه 37
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر الگودهی ویدئویی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز در کودکان دارای اختلال های طیف اتیسم بود.
  روش
  مطالعه، از نوع کاربردی است که با طرح شبه آزمایشی اجرا شد. 20 دانش آموز دارای اختلال طیف اتیسم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه تشخیصی اتیسم - تجدید نظر شده (ADI-R)، جمع آوری و با مدل تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که گروه آزمایش از نظر مهارت های ارتباطی (F(1،18)= 31.74، p< 0.01) و رفتارهای چالش برانگیز (F(1،18)= 9.91، p< 0.01) تفاوت معناداری با گروه گواه دارد.
  نتیجه گیری
  الگودهی ویدئویی باعث بهبود مهارت های ارتباطی و کاهش رفتارهای چالش برانگیز شده است. استفاده از الگودهی ویدئویی در بهبود مهارت های ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز کودکان دارای اختلال های طیف اتیسم موثر است.
  کلیدواژگان: الگودهی ویدئویی، مهارت های ارتباطی، رفتارهای چالش برانگیز، کودکان طیف اتیسم
 • سیده نرگس آقامحمدی*، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب صفحه 47
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقه واج شناختی حافظه فعال در دانش آموزان دختردارای مشکلات خواندن انجام گرفته است.
  روش
  20 نفر از دانش آموزان دختر دارای مشکلات خواندن به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. همه دانش آموزان قبل و پس از مداخله آموزشی با آزمون آگاهی واج شناختی و خرده آزمون های حافظه فعال برگرفته از آزمون هوش وکسلر-4، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانش آموزان طی ده جلسه برنامه آموزش آگاهی واج شناختی را دریافت کردند.
  یافته ها
  برنامه آموزش آگاهی واج شناختی در پژوهش حاضر از اعتبار لازم برخوردار است. معنادار بودن اثر گروه، حاکی از موثر بودن آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقه واج شناختی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن است.
  نتیجه گیری
  آموزش آگاهی واج شناختی بر سه سطح آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی و آگاهی واجی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن موثر است و نیز آموزش آگاهی واج شناختی می تواند عملکرد حلقه واج شناختی حافظه فعال دختران دارای مشکلات خواندن را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: آموزش آگاهی واج شناختی، حلقه واج شناختی، دانش آموزان، مشکلات خواندن
 • مریم لطفی*، احمد فرخی، سقراط فقیه زاده صفحه 59
  هدف
  این مطالعه به منظور مقایسه رشد مهارت های حرکتی کودکان 10-7 ساله کم توان ذهنی دختر و پسر شهر تهران انجام شد.
  روش
  تعداد 205 کودک از بین کلیه کودکان 10-7 ساله کم توان ذهنی دبستان های شهر تهران متناسب با سن و جنس انتخاب شدند که در یک مطالعه مقطعی مقایسه ای شرکت کردند. جهت ارزیابی رشد حرکتی کودکان از آزمون اولریخ -2 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون t مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دختران و پسران کم توان ذهنی(به جز گروه سنی 8 سال) در خرده-آزمون جابه جایی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر عملکرد پسران در خرده آزمون جابه جایی بهتر بود. همچنین پسران سنین 7 تا 10 ساله در خرده آزمون کنترل شیء نسبت به دختران هم سن خود به طور معنی داری عملکرد بالاتری داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهند که پسران در انجام حرکات جابه جایی و کنترل شیء مهارت بیشتری دارند. بنابراین، به نظر می رسدکه طراحی برنامه های مهارتی و تحرک آور در مدارس ضروری است.
  کلیدواژگان: رشد حرکتی، کم توان ذهنی، مهارت های حرکتی
 • ندا افشاریان*، فریدون یاریاری، فاطمه امین الرعایا، مهین قلیچی سکه صفحه 69
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه توانایی دیداری- فضایی و حافظه دانش آموزان نارساخوان به اجرا درآمد.
  روش
  نمونه تحقیق 120 دانش آموز (60 نفر نارساخوان و 60 نفر عادی و در هر گروه 30 پسر و 30 دختر) بودند که با آزمون ساخت یابی ادراکی و حافظه بینایی آندره ری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دیداری- فضایی و حافظه دختران نارساخوان و عادی وجود دارد و میزان توانایی بینایی- فضایی و حافظه در گروه عادی بیشتر از گروه نارساخوان است. همچنین تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دیداری- فضایی پسران نارساخوان و عادی وجود دارد، چنانکه توانایی بینایی- فضایی گروه عادی بیشتر از گروه نارساخوان است. در متغیر حافظه، تفاوت معناداری بین پسران نارساخوان و عادی وجود نداشت.
  نتیجه-گیری: نتایج بدست آمده، وجود ارتباط بین نارساخوانی و مهارت های دیداری- فضایی را به شکل منفی تایید نموده است.
  کلیدواژگان: نارساخوانی، توانایی دیداری، فضایی، حافظه
 • جینا خیاط زاده*، علی اکبر حبیب طلب، پروین تراب زاده، فاطمه عطاریان، معصومه حبیب طلب صفحه 79
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی نسبت طول 1D تا 5D دختران سالم و کم توان ذهنی در شمال شرق ایران انجام شد.
  روش
  در این مطالعه، تعداد 400 دختر 7 تا10 سال سالم و کم توان ذهنی در گروه های سنی 6تا7 سال، 7تا8 سال، 8تا9 سال، 9تا10 سال مورد بررسی قرار گرفتند. طول انگشتان اول (1D)، اشاره (2D)، میانه (3D)، انگشت حلقه (4D) و انگشت کوچک (5D) با کولیس دیجیتالی اندازه گیری و داده ها با نرم افزار Excel و Spss و Minitab پردازش شد. میانگین طول انگشتان در دو گروه سالم و کم توان ذهنی مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج داده ها نشان داد که میانگین طول هریک از انگشتان دست چپ افراد سالم نسبت به دست چپ افراد معلول کم توان ذهنی، همچنین میانگین طول هر انگشت دست راست افراد سالم نسبت به دست راست افراد کم توان ذهنی، در تمام سنین (10-7 سال) افزایش معنی داری نشان می دهند (P<. /.5). همچنین الگوی رشد هر انگشت در گروه سالم تقارن اما در گروه بیمار نشان گر عدم تقارن می باشد. مطابق نتایج تحقیق حاضر، می توان مقایسه طول انگشتان دست بین گروه سالم با برخی از گروه های بیمار از جمله دختران کم توان ذهنی را به عنوان یک عامل پیش آگهی پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری پزشکی، تقارن سنجی، طول انگشتان، کم توان ذهنی
|
 • Homa Rezaee*, Jalil Younesi, Mozhgan Farahbod Page 5
  Objective
  The purpose of this study was to develop and determine the effectiveness of integrative programs of autistic child parenting skills in increasing marital satisfaction, reducing conflict in parenting style, and growing the parenting sense of competence.
  Method
  Through investigating existing treatment methods and needs of the families with autistic children, a positive parenting program was treated as the main frame. The program was held in ten sessions of group therapy and four sessions of individual counseling with the presence of the couples and two counseling sessions specially designated for each and every family individually.
  Findings
  The findings suggest improving the family performance to reduce the parental conflicts in parenting style, grow the parenting sense of competence, and satisfaction with parental role, but no significant effect was exerted on marital satisfaction increase.
  Conclusion
  By implementing the program developed in this study, one could increase parenting style and grow the parenting sense of competence in autistic parents. The program developed in this study should be implemented in a way that counseling sessions focus on marital satisfaction.
  Keywords: Autistic Child Parenting Program, Marital Satisfaction, Conflict in Parenting Style, Parenting Sense of Competence
 • Zahra Sadeghi*, Janet Hashemi Azar, Farangis Kazemi Page 23
  Objective
  The purpose of present study is to compare the neuropsychological performance of students with learning disorder, comorbid with internalizing and externalizing problems.
  Method
  This study was a descriptive-analytic research. Fifteen students with learning disorder and externalizing problems and 15 students with learning disorder and internalizing problems diagnosed and selected by Achenbach test using a convenience sampling. For comparison of their neuropsychological performance, Visual-Motor Bender-gestalt Test, and Fourth Edition of Wechsler Scale for Children were used.
  Results
  There was no significant difference between internalizing and externalizing groups in the growth Mature Scores (z), while the study of the brain injury errors frequency of Bender-Gestalt test showed that the most errors of the externalizing group was the Lack of integrity error, and internalizing group errors was the rotation error.
  Conclusions
  The findings could be utilized in the process of diagnosis and intervention for these students.
  Keywords: Learning disorder, neuropsychological performance, externalizing, internalizing
 • Hadi Khanabadi*, Siyavash Talepasand, Eshagh Rahimian Boogar Page 37
  Objective
  The purpose of present study was to investigate the influence of video modeling on communication skills and challenging behaviors in children with autism spectrum disorders.
  Method
  In this Quasi-experimental study, twenty students with autism spectrum disorders were selected for sampling. Data were collected by Autism Diagnostic Interview - Revised ADI-R, and analyzed by covariance analysis.
  Results
  The results showed that the experimental group in the point of communication skills (F(1,18)= 31.74, p< 0.01) and challenging behaviors (F(1,18)= 9.91, p< 0.01) have significantly different with control group. This results show that Video modeling improve communication skills and reduce challenging behaviors in children with autism spectrum disorders.
  Conclusion
  We can conclude that use of video modeling effectively improve communication skills and challenging behaviors in children with autism spectrum disorders.
  Keywords: Video Modeling, Communication Skills, Challenging Behaviors, Autism Spectrum Disorders
 • Seyede Narges Aghamohammadi*, Aliakbar Arjmandniya, Bagher Ghobari Bonab Page 47
  Objective
  This research studied the effect of phonological awareness training on function of phonological loop of working memory in students with problems of reading.
  Method
  20 students with reading problem were sampled with incidental sampling. Subjects randomly divided to experimental and witness groups. All of them tested with phonological awareness test and working memory subtests of WISC-4 (as an index of phonological loop). Then the experimental group participated in 10-session program of phonological awareness training. At the post-test stage all subjects tested with the same tests as pre-test.
  Results
  showed that the phonological awareness training increased the level of phonological awareness of students. The effect of group in MANCOVA was significant and showed that the training was effective for phonological awareness and working memory.
  Conclusion
  Phonological awareness training is effective on phonological awareness and function of phonological loop. This effect is for students with problems of reading.
  Keywords: phonological awareness training, phonological loop, students, reading problems
 • Maryam Lotfi*, Ahmad Farrokhi, Soghrat Faghih Zadeh Page 59
  Objective
  This Study was conducted to compare motor development skills in children with intellectual disabilities (ID) aged 7-10 in Tehran.
  Method
  Subjects consisted of 205 children whom were selected according to their gender and age range from children with ID aged 7-10 in Tehran. The instrument of the study was Gross Motor Development-2 Test. Independent t-test was used for analyzing the data.
  Results
  The results showed that between girls and boys (except group of children with age 8) a significant difference existed in locomotor subtest. In the other word, boy’s performance was better in locomotor subtest. Also boys had a better performance (7-10) in object control subtest.
  Conclusion
  These findings could be considered in the school programs and curriculum developments.
  Keywords: motor development, mentally retarded, motor skills
 • Nedaafsharian*, Fereidounyaryari, Fatemeh Amin Alraya, A. Mahinghelichyseke Page 69
  Objective
  The present study compared the visual–spatial abilities, and memory in students with and without reading disorder (RD).
  Method
  The sample included 120 students (60 with and 60 without RD, each group consisted of 30 male and 30 female students), that were examined through Rey’s test.
  Results
  The data analyzed through Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) showed that there existed a significant difference between visual-spatial intelligence and memory scores in female students with and without RD. Also, the scores of visual-spatial abilities, and memory were reported higher in students without RD. In addition, the difference between visual-spatial abilities scores in male students with and without RD. Also, the scores of visual-spatial intelligence were represented higher in students without RD. However, there was no significant difference between scores of memory in male students with and without RD.
  Conclusion
  Accordingly, the findings could be enjoyed in educational strategies for students with RD
  Keywords: Reading disorder, visual, spatial, memory
 • Jina Khayatzadeh, Aliakbar Habibtalab, Parvin Torabzadeh, Fatemeh Attarian, Masoomeh Habibtalab Page 79
  Objective
  This research is to investigate the length ratio of 1 D to 5 D for mentally educable girls in East-North Iran.
  Method
  To do this, 400 healthy and mentally educable girls from different age groups such as 6 to 7 years old, 7 to 8 years old, 9 to 9 years old and 9 to 10 years old were selected. The length of thumb (1 D), middle finger (1 D), ring finger(1 D) and small finger (1 D) was measured by digital collies and the data were analyzed using Excel, Spss and Minitab. Then the mean of finger length were compared in the two groups.
  Results
  Results showed that there is a meaningful increase in the mean of left hand finger length in healthy girls compared to mentally educable girls in all age groups (7 to 10 years old) (P<. /.5). The growth pattern of each finger showed symmetry in healthy groups but asymmetry in the other one.
  Conclusion
  According to the findings, it is possible to investigate the above comparisons as a prognosis.
  Keywords: Medical anthropometry, finger lengths, Mental retardation, Symmetry