فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:4 Issue: 1, Mar 2015
 • Volume:4 Issue: 1, Mar 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ندا لطفی، بهناز اسماعیلی، غزاله احمدی زنوز*، علی بیژنی، هادی خادم صفحات 10-16
  مقدمه
  مهمترین معایب کامپوزیت ها، ریزنشت لبه ای آنها است.یکی از روش های پیشنهادی جهت کاهش ریزنشت،استفاده ازکامپوزیت های قابل سیلان به عنوان لاینر در زیر ترمیم کامپوزیتی میباشد.هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت ترمیم های کلاس II با استفاده از انواع لاینرهای کامپوزیت های قابل سیلان می باشد.
  مواد و روش ها
  45 دندان پرمولر کشیده شده با تهیه حفرات کلاس II (نود حفره) به 5 گروه تقسیم و بدین ترتیب ترمیم شدند: گروه1(کنترل):کامپوزیت هیبرید به تنهایی (Z250) گروه2 Z250+ Sure fill SDR flow: گروه3 Z250+Filtek supreme XT: flow گروه4 Z250+Grandio flow: گروه5 Z250+Tetric flow: حفرات مزیالی و دیستالی به ترتیب با روش snowplow و لایه لایه ترمیم شدند.پس از آن نمونه ها در محلول فوشین 0/5% غوطه ور شده وبرش داده شدند. سپس ریزنشت جینجیوالی درجه بندی گردید.یافته های حاصل با آزمون های Kruskal wallis و mannwhitney u test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین دو روش Snowplow و لایه لایه تفاوت معناداری یافت نشد. ریزنشت لاینرهای Tetric flow و Grandio flow به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود وسایر کامپوزیتهای قابل سیلان، هیچ تفاوت معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر،یافته ها نشانگر این بود که کامپوزیت های قابل سیلان در کاهش ریزنشت جینجیوالی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین ها، نشت دندانی، لاینر حفره دندانی، پلیمریزاسیون
 • مهسا دست پاک، شیما نفرزاده*، ثریا خفری صفحات 17-22
  مقدمه
  کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی یکی از 10 تومور بدخیم شایع می باشد که %94 درصد از بدخیمی های حفره دهان را شامل می گردد. ماست سل ها به سلول های چندکاره ای اطلاق می گرددکه نقش مهمی در ایمونوپاتولوژی و تومورژنزیس دارند. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی و مخاط نرمال دهان می باشد.
  مواد و روش ها
  60 بلوک پارافینه موجود در آرشیو بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد بررسی قرار گرفت (15 عدد گرید بالا، 15 عدد گرید پایین،30 عدد فیبروم تحریکی). طبقه بندی نمونه های کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی بر اساس BRODER`malignancy grading system انجام شد. بررسی مجدد نمونه های رنگ آمیزی شده بوسیله هماتوکسیلین – ائوزین قبل از ورود نمونه ها به مطالعه انجام شد. از رنگ آمیزی تولوئیدین بلو جهت تشخیص ماست سل در نمونه ها استفاده شد.از نرم افزار SPSS 18 و تست one way ANOVA جهت آنالیز داده ها استفاده کردیم.
  یافته ها
  بیشترین تعداد ماست سل ها در مخاط نرمال دهان دیده شد.تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی گرید پایین نسبت به گرید بالا بیشتر بود.اما اختلاف بین گروه ها از لحاظ آماری معنادار نبود. میانگین تعداد ماست سل ها بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی و مخاط نرمال دهان از لحاظ آماری به طور معناداری متفاوت بود(p=0.019).ما هیچ تفاوت آماری معناداری در تعداد ماست سل ها بین گروه کنترل و کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی گرید پایین مشاهده نکردیم. نتایج مشابه بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی گرید بالا و پایین مشاهده شد. تفاوت میانگین تعداد ماست سل ها بین دو گروه مذکر و مونث از نظر آماری معنادار نبود. تفاوت میانگین تعداد ماست سل ها بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی گرید بالا و گروه کنترل معنادار بوده است(p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده میانگین تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی در مقایسه با مخاط نرمال دهان کاهش پیدا کرد. به نظر نمیرسد که ماست سل ها نقش مهمی در پیشرفت تومور ایفا کنند. که مطالعات بیشتری را در این زمینه می طلبد.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی، ماست سل، تولوئیدین بلو
 • عفت خدادادی، نسترن شمسی، ثریا خفری، همایون علاقه مند* صفحات 23-29
  مقدمه
  یکی از فاکتورهایی که بر درجه پلیمریزاسیون تاثیر می گذارد،نوع دستگاه لایت کیور است.هدف ازاین مطالعه مقایسه اثر دستگاه های لایت کیور LED و QTH برمیزان سختی سطحی کامپوزیت و کامپومر است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی،30 نمونه از کامپوزیت و کامپومر به 3 گروه 10 تایی تقسیم شدند.نیمی از آنها با دستگاه LED و نیمی دیگر با Astralis 7 Halogen کیور شدند.49 نقطه در سطح مشخص شدند.سپس سختی این نقاط بوسیله دستگاه سختی سنجی ویکرز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سختی کامپوزیت های کیورشده با LED بیشتر از QTH بود،اما در کامپومر نتیجه ای بالعکس بدست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشت.کامپوزیت Z250 بطور معناداری بیشترین سختی را داشت و کمترین سختی مربوط به کامپوزیت Heliomolar بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که LED اثر بیشتری بر سختی کامپوزیت ها داشت اما در کامپومر QTH نتایج بهتری نشان داد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، کامپومر، لایت کیور دندانی، سختی
 • مهدیس باقریان، عباس مسگرانی*، سینا حقانی فر، علی سلیمانی، سینا میرزایی راد، ثریا خفری، مریم احسانی صفحات 30-36
  مقدمه
  آماده سازی کانال ریشه دندان یکی از مهمترین مراحل در طی درمان کانال ریشه می باشد، با توجه به اینکه کاهش نقص و شکست در فایل ها سبب موفقیت بیشتر در درمان ریشه دندان می شود. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای نقص و شکست در فایل های rotary و reciproc در کانال های ریشه دندان با انحنای شدید می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی 60کانال مزیال دندان های مولر انسانی با اپکس بسته و انحنای کانال بالای ° 30 به دو گروه تقسیم شدند: در گروه اول از فایل های rotaryM-two شماره 25,20,15و در گروه دوم از فایل (R25) رسیپروک برای فایلینگ کانال ها استفاده گردید. به دنبال استفاده از هر فایل جهت بررسی وجود نقص یا شکست از ذره بین 8× در جهات مختلف بررسی صورت پذیرفت و در صورت مشاهده هر گونه نقص یا شکست، فایل جدید جایگزین می گردید. به این ترتیب شمار کانال های آماده سازی شده با هر فایل، تعداد فایل های دچار نقص یا شکست و نیز محل شکستگی فایل در کانال ریشه در هر دو گروه ثبت شد، سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن22 منحنی بقای کاپلن مایر برای هر گروه رسم شده و از آزمون لوگ رانک برای مقایسه میان دو گروه استفاده گردید.
  یافته ها
  در مجموع 9 فایل در سیستم روتاری دچار نقص و شکست شدند (7 فایل دچار شکست و 2 فایل دچار نقص شدند.) در سیستم رسیپروک 4 فایل دچار شکست شده و موردی از نقصی مشاهده نگردید. میانگین شمار کانال های آماده سازی شده تا زمان نقص یا شکست در سیستم روتاری 3/3 و در گروه رسیپروک 7/06 بوده اما اختلاف بین دو گروه معنادار نبود. در هر دو سیستم rotary و reciproc تمامی فایل ها در یک سوم ا پیکالی دچار شکست شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه میزان نقص و شکست فایل ها در دو سیستم rotary و reciproc اختلاف معناداری نداشته، استفاده از سیستم تک فایلی reciproc به دلیل سرعت بالاتر در آماده سازی کانال با انحنای شدید به صرفه تر می باشد.
  کلیدواژگان: آماده سازی کانال ریشه، درمان کانال ریشه، ریشه دندان، کانال ریشه
 • سید مهدی دژکام، محمد کاشفی نزاد*، سینا میرزایی راد، علی اکبر مقدم نیا، همت قلی نیا صفحات 37-42
  مقدمه
  احساس درد پس از درمان ریشه دندان همواره از مشکلات عمده بیماران و دندانپزشکان محسوب می گردد. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده جهت پیشگیری از درد، پیش درمانی قبل از مداخله دنداپزشکی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیش درمانی با نوافن در مقایسه با ژلوفن در کنترل درد پس از درمان ریشه دندان است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی 60 بیمار با بازه سنی 65-16 سال که اندیکاسیون درمان ریشه دندان را داشتند صورت پذیرفت. بیماران بصورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه ژلوفن (کپسول 400 میلی گرم)، گروه نوافن(کپسول 200 میلی گرم) و گروه پلاسبو که هر بیمار یک ساعت قبل از مداخله درمانی دو عدد کپسول را دریافت می نمود. میزان در قبل و 4،8،12،24 و 48 ساعت پس از درمان با استفاده از مقیاس VAS توسط هر بیمار ثبت گردید.
  یافته ها
  ژلوفن و نووافن اثرات ضد دردی معنی داری در طول دوره مطالعه داشتند (0/001>p) همچنین در گروه نوافن شدت درد 8 ساعت پس از درمان نسبت به سایر گروه ها اختلاف معنی دار داشته است (0/03=p) از طرفی شدت درد درمیان دو جنس و محل سکونت بیماران اختلاف معنی دار نداشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده پیش درمانی با نووافن اثرات ضد دردی بیشتری در کوتاه مدت در مقایسه با ژلوفن دارد و می تواند به عنوان یک انتخاب در کاهش دردهای پس از اعمال اندودونتیک مطرح گردد.
  کلیدواژگان: درد، درمان ریشه، ریشه دندان، دندانپزشکان، بیماران
 • روشنک رودگریان، نیلوفر جنابیان*، علی اکبر مقدم نیا، مهدی پور امیر، فاطمه خدیر صفحات 43-49
  مقدمه
  ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله کاکائو می توانند فوایدی در درمان التهاب از جمله پریودنتیت داشته باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف کاکائو در پریودنتیت مزمن متوسط می باشد.
  مواد و روش ها
  یک کار آزمایی بالینی یک سویه کور بر روی 40 بیمار صورت گرفته است که به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره تقسیم گردیدند. گروه درمان 30 گرم شکلات تلخ (78% کاکائو) و گروه کنترل 5/22 گرم شکلات سفید (بدون کاکائو)، سه بار در روز، به مدت چهار هفته دریافت نمود. نمونه های بزاق در زمان شروع مطالعه و بیست و هشتمین روز پس از شروع مصرف شکلات از بیماران جمع آوری گردید. عمق پروبینگ پاکت، شاخص لثه ای (Loe and Silness)، شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری (Barnett) و میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی در زمان شروع مطالعه، هفته های دوم، چهارم، ششم و هشتم پس از آن در دندانهای رمفورد اندازه گیری شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدان و اکسیداسیون لیپیدی بزاق توسط روش (Ferric reducing antioxidant power (FRAP و (Tiuborbituric acid reactive substances (TBARS اندازه گیری شد. یافته های حاصل از پارامتر های کلینیکی با آزمون های t-test و Repeated measures test و یافته های حاصل از پارامترهای بیوشیمیایی با آزمون t-test آنالیز شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.
  یافته ها
  مقایسه داخل گروهی پارامتر های کلینیکی در هر دو گروه از لحاظ آماری معنادار بود (0/0001>P) در مقایسه ی بین گروهی پارامتر های کلینیکی شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری در گروه درمان کاهش معنی دار از لحاظ آماری نشان داده است (0/03>P) تغییرات شاخص لثه ای و شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری در هفته های چهارم (0/008>P)، ششم (0/008>P) و هشتم از لحاظ آماری در گروه درمان معنی دار بوده است. گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری در ظرفیت تام آنتی اکسیدان (0/00001> P) و کاهش معناداری در اکسیداسیون لیپیدی (0/15>P) بزاق نشان داده است.
  نتیجه گیری
  مصرف شکلات تلخ منجر به افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق، کاهش اکسیداسیون لیپیدی بزاق و کاهش التهاب و خونریزی لثه ای می گردد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، کاکائو، پلی فنول، آنتی اکسیدان ها، بزاق، پراکسیداسیون لیپیدی، کار آزمایی بالینی، تصادفی
 • رضا جودی، فائزه ابوالقاسم زاده* صفحات 50-53
  مقدمه
  کامپوزیتها از پرطرفدارترین مواد ترمیم هستند. هدف از این مطالعه بررسی مشکلات دندانپزشکان عمومی شهر بابل حین و پس از استقرار ترمیمهای کامپوزیت خلفی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه داده ها به کمک پرسشنامه ای جمع آوری شد که شامل سوالاتی در مورد مشکلات حین و پس از ترمیمهای کامپوزیت خلفی بود. داده ها توسط تست کای مربع بررسی شدند.
  یافته ها
  بیشترین شکایت بیماران پس از استقرار ترمیمهای کامپوزیت گیر غذایی (33/4%)، شایعترین مشکل دندانپزشکان حین استقرار ترمیمهای کامپوزیت خلفی، تماس پروگزیمال نامناسب بود (37/2%)، بیشتر دندانپزشکان از فشار دادن نوار ماتریکس به دندان مجاور برای برقراری تماس پروگزیمال مناسب استفاده می کردند(31/2%). بیشتر دندانپزشکان از روش استقرار لایه لایه (49/3%) و چسبهای عاجی دو مرحله ای توتال اچ (68/7%) طبق دستور کارخانه سازنده (44/2%) برای قرار دادن کامپوزیت استفاده می کردند. بیشتر آنها از روش پالیش مرطوب (75/6%) استفاده می کردند و ملاک اصلی انتخاب کامپوزیت به عنوان ماده ترمیمی در دندانهای خلفی، توانایی در ایجاد ایزولاسیون و ایجاد ترمیم مناسب بود (41/8%).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افزایش دانش دندانپزشکان در مورد این مواد ترمیمی و آموزش مناسب می تواند سبب کاهش مشکلات حین و پس از استقرار ترمیمهای کامپوزیت شود.
  کلیدواژگان: کامپوزیت های رزینی، ایزولاسیون، دندانپزشکان
|
 • Maryam Zare Jahromi, Parvin Mirzakoucheki, Sharareh Daneshpour, Mohammad Reza Saei * Pages 8-9
 • Neda Lotfi, Behnaz Esmaeili, Ghazaleh Ahmadizenouz *, Ali Bijani, Hadi Khadem Pages 10-16
  Introduction
  One of the main disadvantages of composites is marginal microleakage; using flowable composites as a liner beneath composite restorations has been recommended to reduce microleakage. The aim of this study was to assess the microleakage of class II restorations with different flowable composites liners.
  Materials and Methods
  45 extracted premolars teeth with class II cavity preparation (90 cavities) were divided into five groups and filled as follows: 1.control group: hybrid composite(Z250) 2. Z250+surefil SDR flow 3.Z250+filtek supreme xt flow composite 4.Z250+Grandio flow 5.Z250+Tetric flow. Mesial and distal cavities were filled using snowplow and layering technique, respectively. After that, the samples were immersed in 0. 5% fuchsin solution and sectioned. Gingival microleakage was then graded. Data were analyzed using Kruskal Wallis and Mann Whitney U test.
  Results
  There was no significant difference between the snowplow and layering methods. Microleakage of Tetric flow and Grandio flow liners was significantly higher than the control group. Other flowable composites showed no significant difference in comparison with the control group.
  Conclusion
  In the present study, the results indicated that the flowable composites were not effective on reducing gingival microleakage.
  Keywords: Composite resins, Dental leakage, Dental cavity lining, Polymerization
 • Mahsa Dastpak, Shima Nafarzadeh *, Soraya Khafri Pages 17-22
  Introduction
  Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is one of the 10 most common malignant tumors and SCC accounts 94% of all oral malignancies. Mast cells are regarded as complex and multifunctional cells, playing a significant role in immunopathology. The aim of this study is to evaluate the number of mast cells in tissue sections of oral squamous cell carcinoma (OSCC) in comparison with normal mucosa.
  Materials and Methods
  Sixty paraffin-embedded specimens were obtained from the archives of the Department of Oral and Maxillofacial Pathology,dental school of Babol university of medical science (15 high grade,15 low grade and 30 Iritation Fibroma). Classification of OSCC cases was according to the BRODER`S malignancy grading system. Hematoxylin and Eosin-stained slides were re-evaluated before entering the samples in our study. Toluidine blue(1%) staining was used to identify Mast cells in samples. We used SPSS software version 18 and one way ANOVA test for analyzing data.
  Results
  The highest mast cell count was seen in normal tissue and it was higher in low grade OSCC in comparison with high grade, but the differences between groups weren’t statistically significant. The Mean count of mast cell between OSCC and normal oral mucosa was statistically significant different(p=0.019).We didn’t observe any statistically significant difference between Mast cell counts of control group and low grade OSCC. The same result was seen between high garde and low grade OSCC. The Mean mast cell count difference between male and female groups weren’t statistically significant. The Mean mast cell count difference between high grade OSCC and control group was significant (p<0.05).
  Conclusion
  According to the results, the average amount of mast cells decreased in OSCC in comparison with normal oral mucosa. It does not seem that mast cells play an important role in tumor progression, although further study is needed.
  Keywords: Squamous cell carcinoma, Mast cell, Toluidine blue
 • Effat Khodadadi, Nastaran Shamsi, Soraya Khafri, Homayoun Alaghehmand * Pages 23-29
  Introduction
  One factor affecting the degree of polymerization is the type of light-curing device. The aim of this study was to compare the effects of LED and QTH light curing units on the surface hardness of composite and compomer.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 30 samples of composite and compomer were divided into 3 groups of 10 each. One-half of the subgroups in each group were cured with LED and the other half with Halogen light curing units (LCUs). 49 points on the surface were marked and then the hardness of these points was measured by using Vickers hardness test.
  Results
  The mean hardness of composites cured by using LED was more than the Halogen group but in compomer it was reversed and this difference was statistically significant (p<0.001). Z 250 composite had the highest level of hardness and the lowest hardness was related to the Heliomolar composite and had significant difference. (p<0.001)
  Conclusion
  In the present study, the results indicated that LED light curing unit had great effect on the hardness of composites but in compomer, the QTH showed a better result.
  Keywords: Composite resins, Compomer, Curing lights dental, Hardness
 • Mahdis Bagherian, Abbas Mesgarani *, Sina Haghanifar, Ali Soleymani, Sina Mirzaeerad, Soraya Khafri, Maryam Ehsani Pages 30-36
  Introduction
  Root canal instrumentation is an important phase in root canal therapy. Since success in endodontic treatment depends on file defect and fracture, the aim of this study was to compare the evaluation of defect and fracture in rotary and reciproc files in severe curved root canals.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 60 mesial canals of human closed apex molars with more than 30° canal curvature were randomly divided into two groups. In first group M-two rotary files number# 15, 20, and 25 and in second group R25 reciproc file were used for filing, respectively. A ×8 magnifier was applied to evaluate the defect or fracture presence in each side and if it were observed, a new file would be replaced. Therefore, the number of prepared canals with each file and fractured or defective files and the place of fracture in root canal were recorded. Kaplan Meier curve and log rank test were done by using SPSS v.22.
  Results
  In rotary group, seven and two files were fractured and defected, respectively and four files were fractured and no defect was observed in reciproc group. Although the mean of the number of prepared canals until fracture or defect in rotary and reciproc groups was 3.3 and 7.06, respectively, there were no significant differences between two systems. All file’s fractures occurred in apical regions.
  Conclusion
  The results showed that there was no significant difference in defects or fractures of rotary and reciproc systems. Reciproc instruments can be more effective than rotary ones because the root canal preparation in rotary instruments is longer than in reciproc system.
  Keywords: Root canal preparation, Root canal therapy, Tooth root, Root canal
 • Seyed Mehdi Dejkam, Mohammad Kashefinezhad *, Sina Mirzayeerad, Aliakbar Moghadamnia, Hemmat Gholinia Pages 37-42
  Introduction
  Feeling pain after root canal therapy has always been a major problem for patients and dentists. One of the suggested methods to manage the pain is using the prophylactic medication before treatment process. This study aimed at investigating the comparison of pretreatment with novafen versus gelofen on reducing the pain after root canal therapy.
  Materials and Methods
  This double-blind randomized clinical trial study was conducted on 60 patients aged 18-65 who were indicated for root canal therapy. Patients were randomly assigned to receive gelofen capsules (400mg), novafen capsules (200mg) and placebo two capsules by every patient of these groups one hour prior to sampling. Pre/post-treatment pain was measured using Visual Analog Scale (VAS) before treatment and 4, 8, 12, 24 and 48 hours after treatment.
  Results
  Both novafen and gelofen indicated significant analgesic effect during the study period (p<0.001). Pain severity within 8 hours after treatment was significantly lower in novafen group than two other groups (p=0.03). The difference between the severity of pain did not show any association to their place of life and gender in any groups.
  Conclusion
  Our findings revealed that the prophylactic novafen in comparison to gelofen had a better analgesic effect in short-term and could be a good candidate for the management of post-endodontic treatment pain.
  Keywords: Pain, Root canal therapy, Tooth root, Dentists, Patients
 • Roshanak Roodgaryan, Niloofar Jenabian *, Ali Akbar Moghadamnia, Mahdi Pouramir, Fatemeh Khadir Pages 43-49
  Introduction
  Antioxidant agents such as cocoa could have some benefits in treatment of inflammation including periodontitis. The aim of this study was to investigate the effects of cocoa consumption on moderate chronic periodontitis.
  Materials and Methods
  This single-blind randomized clinical trial study was performed on 40 subjects who were randomly divided into two groups. Treatment group received 30 gr dark chocolate (78% cocoa) and control group received 22. 5 gr white chocolate three times a day for 4 weeks. Saliva samples were collected from patients at baseline and t wenty-eight days after eating chocolate. Probing pocket depth (PPD)، Gingival index (GI، Silness and Loe)، Modified papillary bleeding index (MPBI، Barnett)، Clinical attachment loss (CAL) were recorded at baseline and 2nd، 4th، 6th، 8th weeks later in ramfjord teeth. Total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation of saliva were estimated by Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and Tiuborbituric acid reactive substances (TBARS) methods. Data of clinical parameters were analyzed using t-test and repeated measures test. Biochemical parameters were analyzed using t-test.
  Results
  Intra-group comparison of clinical parameters demonstrated significant decrease in both groups (p<0. 0001) and inter-group comparison showed significant decrease of MPBI in treatment group، (p<0. 03). MPBI and GI were significantly decreased in treatment group compared to the control in the weeks of 4th، 6th and 8th، according t-test (GI4، P=0. 008-GI6، P=0. 008-GI8، P=0. 009)، (MPBI4، MPBI6، MPBI8، P<0. 0001). Treatment group showed the increase in FRAP، (p<0. 00001) and decrease in TBARS، (P<0. 015) which were statically significant in compare with control group.
  Conclusion
  Consuming dark chocolate could increase TAC and decrease lipid peroxidation، gingival bleeding and inflammation.
  Keywords: Chronic periodontitis, Cacao, Polyphenols, Antioxidants, Saliva, Lipid peroxidation, Clinical trials, randomized
 • Reza Judi, Faezeh Abolghasemzade* Pages 50-53
  Introduction
  Posterior composites are one of the most popular filling materials. The aim of this study was to evaluate the problems of general dentists during and after posterior composite restorations in city of Babol.
  Materials and Methods
  In this study, data were collected using questionnaire about the problems during and after posterior composite filling. Then data were analyzed by chi square test.
  Results
  The highest complains of patients after posterior composite filling were related to the food impaction (33.4%), the most clinician's problem during posterior composite filling was inadequate proximal contact (37.2%) and most of dentists used pressing matrix band for proper proximal contact (31.2%). Most of dentists used incremental technique for composite filling (49.3%) and two-step total etch adhesives (68.7%) according to the manufacturer's instructions (44.2%) and applied wet polishing technique (75.6%) and major criteria for choosing composite as restorative material in posterior teeth were the ability of isolation (41.8%).
  Conclusion
  Increasing the knowledge of dentists about these restorations may reduce the associated problems during and after composite filling.
  Keywords: Composite resins, Isolation, Dentists