فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 58 (زمستان 1393)
 • پیاپی 58 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیوا مثقالی، اصغر آقایی*، مریم قربانی صفحات 4-16

  هدف این پژوهش مقایسه هم وابستگی و رضایت زناشویی زنان متاهل عادی و در شرف طلاق بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری را همه زنان در شرف طلاق و زنان متاهل عادی ساکن شهر اصفهان تشکیل می داد. شرکت کنندگان شامل50 زن متاهل در شرف طلاق و 50 زن متاهل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی (اینریچ، 1989) و پرسشنامه هم وابستگی (هالیوک، 2000) بودند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه در تمرکز بر خارج (01/0P<)، واکنش گری (05/0P<)، هم وابستگی (01/0P<) و رضایت زناشویی (01/0P<) تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که میزان هم وابستگی و ابعاد آن شامل تمرکز بر خارج، واکنش گری، هم وابستگی و همچنین رضایت زناشویی زنان در شرف طلاق بیشتر از زنان متاهل عادی است.

  کلیدواژگان: هم وابستگی، تمرکز بر خارج، واکنش گری، رضایت زناشویی، طلاق
 • فاطمه مهدی یار، محمد خیر، سیده مریم حسینی صفحات 17-29
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه والدین از نظر نشانگان (سندرم) آشیانه خالی، قبل و بعد از اینکه فرزند(ان) خانه را ترک کنند، اجرا شد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده های شهر شیراز بود که حداقل یک فرزند آنها در سال 921391 خانه را ترک کرده بودند. نمونه ای به تعداد 75 خانواده شهری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی (راسل، 1980) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون t گروه های وابسته و مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی والدین، پس از ترک خانه توسط فرزند(ان)، به شکل معناداری بیشتر بوده است (05/0≥P). همچنین، مادران پس از ترک خانه توسط فرزندان، اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی بیشتری، نسبت به پدران داشته اند (05/0≥P). والدینی که تحصیلات بیشتری داشتند، اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی کمتری را تجربه می کردند (05/0≥P). به طور کلی، رابطه مثبت معناداری بین تعداد فرزندانی که خانه را ترک می کنند و میزان افسردگی، اضطراب، و احساس تنهایی در مادران وجود داشت (01/0 P<).
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی، سندرم آشیانه خالی
 • افشین رباطی، آنیک دوران، دلوین، فرانسیس دانورس صفحات 30-39
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ترازنامه شایستگی ها بر خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان شرکت ایران خودرو انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی بوده که از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده می کرد. نمونه 62 کارگر خط مونتاژ، 32 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه از کارکنان کارخانه ایران خودرو بود که با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودشناسی (گودرون، برنود و لوموان، 2001)، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی (اسمیت و بتز، 2000) و ترازنامه شایستگی ها (قانون کار فرانسه، 1991) بود. پس از اجرای هر دو مقیاس در مرحله پیش آزمون، برنامه مداخله انجام شد و متعاقب آن همان مقیاس ها مجددا در مرحله پس آزمون اجرا شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش معنی دار خودشناسی و خرده مقیاس های آن و خودکارآمدی اجتماعی در پس آزمون بود (01/0>P). با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که ترازنامه شایستگی ها با وجود تفاوت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بین کشورها در ایران نیز اثربخش است. از این رو، به سازمان ها و مراکز صنعتی پیشنهاد می شود از این برنامه برای افزایش خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان خود استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ترازنامه شایستگی ها، خودشناسی، خودکارآمدی اجتماعی
 • زینب خانجانی، جعفر بهادری خسروشاهی صفحات 40-47
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی سلامت عمومی در دانشجویان براساس تصویر بدنی، استرس و ویژگی های شخصیتی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. 200 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه تبریز به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس رویدادهای زندگی (پیکل و همکاران، 1975)، پرسشنامه چندبعدی روابط بدن خود (کش، 1994)، آزمون شخصیتی (آیزنگ، 1985) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که همبستگی معناداری بین فشارهای روان شناختی و سلامت روانی و عمومی دانشجویان وجود دارد، ولی بین فشارهای روان شناختی و تصویر بدنی و سه عامل شخصیتی همبستگی معناداری وجود نداشت. همچنین، همبستگی منفی معناداری بین سلامت عمومی و نوروزگرایی و همبستگی مثبت معناداری بین سلامت عمومی و برون گرایی وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد فقط سه متغیر نورزگرایی، تصویر بدنی و استرس روانی قادر به پیش بینی سلامت روانی و جسمی دانشجویان هستند (001/0>P). همچنین، برون گرایی و روان پریشی پیش بین سلامت روانی دانشجویان نبودند.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، تصویر بدنی، استرس، ویژگی های شخصیتی.
 • فلور خیاطان، حسن احدی، منوچهر کامکار، غلامرضا نفیسی صفحات 48-57
  این پژوهش با هدف پیش بینی خشنودی شغلی معلمان با استفاده از ابعاد کمال گرایی شغلی صورت پذیرفت. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان دوره راهنمایی (2400 نفر) شهر اصفهان و گروه نمونه مورد مطالعه 331 معلم دوره راهنمایی (183 زن و 148 مرد) بودند که با استفاده از روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس چندبعدی کمال گرایی شغلی (هویت و فلت، 1988) و شاخص توصیفی شعل (اسمیت و همکاران، 1969) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین کمال گرایی مبتنی بر خود و خشنودی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط کمال گرایی مبتنی بر خود قادر به پیش بینی خشنودی شغلی است (05/0>P).
  کلیدواژگان: خشنودی شغلی، کمال گرایی شغلی، ابعاد کمال گرایی شغلی
 • بیژن عبداللهی، سعید رضایی صفحات 58-68
  خلاقیت یکی از عوامل بسیار مهم تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سه ویژگی فردی نیاز به شناخت، انگیزه خودافزایی و گرایش به یادگیری بر خلاقیت کارکنان فروش بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فروش شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک های صنعتی استان مازندران بودند. نمونه شامل کلیه اعضای جامعه به تعداد 269 کارمند فروش بود. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه های نیاز به شناخت (کاسیوپو و همکاران، 1996)، میل به خودافزایی (یون و همکاران، 2007)، گرایش به یادگیری (الیوت و چرچ، 1997) و (خلاقیت ژو و جرج، 2001) بود. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSSS و LISPERL انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار نیاز به شناخت بر خلاقیت فردی (01/0P<)، انگیزه خودافزایی بر خلاقیت فردی (01/0P<) بود. بالاخره، گرایش به یادگیری بر خلاقیت فردی تاثیر مثبت دارد (01/0P<). براساس یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد آن دسته از کارمندان فروش که نیاز به شناخت، میل به خودافزایی و گرایش به یادگیری بیشتری دارند خلاقیت بیشتری نسبت به سایر کارمندان فروش خواهند داشت.
  کلیدواژگان: نیاز به شناخت، انگیزه یا میل به خودافزایی، گرایش به یادگیری، خلاقیت کارکنان
 • اعظم داودی، حمید طاهر نشاط دوست، محمدرضا عابدی، هوشنگ طالبی صفحات 69-78
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در اختلال وسواسی اجباری، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار بود. روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران زن و مرد مبتلا به این سه اختلال در مراکز روانپزشکی خصوصی شهر شیراز (سال 1391 و 1392) تشکیل دادند که از میان آنان 300 بیمار (در هر گروه اختلال، 100 بیمار) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.آزمودنی های بهنجار نیز شامل 100 نفر از همراهان بیماران بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)، نارسایی هیجانی تورنتو20 مقوله ای (بگبی و همکاران، 1994) و سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که سه گروه بیمار در مقایسه با گروه بهنجار راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بیشتر، راهبردهای انطباقی کمتر و درک ضعیف تری از هیجان ها را گزارش دادند (001/0>P). در استفاده از راهبردهای انطباقی و درک ضعیف هیجانات بین سه گروه بیمار تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). به طور کلی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجان ها در این اختلالات به صورت متفاوتی بروز می کند.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، درک هیجانات، اختلال وسواسی، اجباری، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی
 • محمداحسان تقی زاده، نرگس محمدی صفحات 79-87
  هدف این پژوهش بررسی نقش رضایت زناشویی مادران در پیش بینی خودپنداره و اضطراب دختران نوجوان آنان بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن را همه دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 911390 تشکیل می دادند. به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 144 نفر از دانش آموز دختر منطقه 4 آموزش و پرورش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب (کتل، 1960) و پرسشنامه خودپنداره (راجرز، 1957) و پرسشنامه کوتاه مقیاس رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989) بود. تحلیل داده ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی در مادران، اضطراب دختران را پیش بینی می کند (05/0>P). همچنین، رضایت زناشویی (01/0>P)، ارتباطات (05/0>P)، حل تعارض (05/0>P) و تحریف آرمانی (01/0>P) در مادران، می توانند خودپنداره دختران نوجوان را پیش بینی کنند افزون بر این، زیرمقیاس های رضایت زناشویی می توانند 25 درصد تغییرات در اضطراب و33 درصد تغییرات در خودپنداره دختران نوجوان را پیش بینی کنند (01/0>P). به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی مادران در پیش بینی اضطراب و خودپنداره دختران نوجوان نقش دارد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، اضطراب، خودپنداره، دختران نوجوان
 • زهرا خیر، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی صفحات 88-101
  هدف این پژوهش، بررسی اثر استرس بر میزان خطای حافظه فعال دیداری محرک های هیجانی و غیرهیجانی بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پس آزمون گروه کنترل بود. 60 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و براساس گمارش تصادفی در یکی ازگروه های آزمایش یا کنترل قرار گرفتند. فرایند القای استرس به کمک آزمون ارزیابی اجتماعی فشارزای آب سرد (SCPT) صورت پذیرفت و بلافاصله میزان فشارادراک شده براساس یک مقیاس 100 درجه ای اندازه گیری وشاخص های فیزیولوژیک آزمودنی ثبت گردید. سپس ازآزمون (n-back) (کریشنر، 1958) برای ارزیابی حافظه فعال دیداری استفاده شد. در نهایت میزان تلاش ذهنی در مقیاسی دیگر (زیجلسترا، 1993) ثبت گردید. شرکت کنندگان به شیوه درون گروهی مراحل فوق را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و تحلیل واریانس دوراهه مختلط تحلیل شد. براساس یافته ها، میزان خطای حذف برای محرک های هیجانی بیشتر از محرک های غیرهیجانی و انتخاب اشتباه محرک های منفی (01/0P=) بیشتر از انتخاب اشتباه محرک های مثبت (001/0P=) بود. میزان خطای حذف در مردان (10M=) بیشتر از زنان (23/9M=) بود. به نظر می رسد که عملکرد حافظه فعال دیداری تحت استرس به ویژه در محرک های منفی همانند حالت عادی نیست. به طور کلی، استرس با ایجاد اختلال در عملکرد حافظه فعال دیداری منجر به افزایش میزان خطا در تکلیف یادآوری محرک ارایه شده می گردد.
  کلیدواژگان: استرس، حافظه فعال دیداری، میزان خطا، محرک های هیجانی و غیرهیجانی
 • مجتبی صالحی حیدرآباد، بهروز خسرویان، منصور اگشته صفحات 102-109
  هدف از این پژوهش مقایسه نظام های مغزی رفتاری، سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام در افراد سوء مصرف کننده مواد و افراد عادی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات علی مقایسه ای، و جامعه آماری آن همه معتادان شهرستان ارومیه در سال 1391 بود. 50 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایاز پنج مرکز ترک اعتیاد ارومیه انتخاب و 50 نفر از افراد عادی نیز با آنان همتاسازی شدند. داده های پژوهشی به کمک پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ، 1989)، پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه های شخصی (کوباسا، 1970)، و مقیاس تحمل ابهام (لین، 1993) جمع آوری گردید. داده های آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بین افراد سوء مصرف کننده مواد و افراد عادی در نظام های مغزی رفتاری، سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0P<). در خرده مقیاس نظام بازداری رفتاری، سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام، نمرات افراد سوء مصرف کننده مواد به طور معناداری کمتر از افراد عادی، اما در نظام گرایش رفتاری نمرات آنان به طور معناداری بیشتر از افراد عادی بود. نتایج نشان داد که برخی از صفات شخصیتی مانند نظام های مغزی رفتاری، سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف مواد دارند.
  کلیدواژگان: نظام های مغزی، رفتاری، نظام بازداری رفتاری، نظام گرایش رفتاری، سرسختی روان شناختی، تحمل ابهام
 • روح الله آهون، معصومه اسماعیلی، فرحناز شاکه نیا، علیرضا اخلاقی، محمدصادق منتظری صفحات 110-120
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در اختلال وسواسی اجباری، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار بود. روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران زن و مرد مبتلا به این سه اختلال در مراکز روانپزشکی خصوصی شهر شیراز (سال 1391 و 1392) تشکیل دادند که از میان آنان 300 بیمار (در هر گروه اختلال، 100 بیمار) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.آزمودنی های بهنجار نیز شامل 100 نفر از همراهان بیماران بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)، نارسایی هیجانی تورنتو20 مقوله ای (بگبی و همکاران، 1994) و سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که سه گروه بیمار در مقایسه با گروه بهنجار راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بیشتر، راهبردهای انطباقی کمتر و درک ضعیف تری از هیجان ها را گزارش دادند (001/0>P). در استفاده از راهبردهای انطباقی و درک ضعیف هیجانات بین سه گروه بیمار تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). به طور کلی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجان ها در این اختلالات به صورت متفاوتی بروز می کند.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، درک هیجانات، اختلال وسواسی، اجباری، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی
 • زیور جمالی پاقلعه، سمیه جمالی پاقلعه، مهناز جدیدی فیقان، مرضیه نظری بدیع صفحات 121-129
  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان یزد بود. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر یزد در سال تحصیلی 911390 بودند. نمونه پژوهش 30 دانش آموز دختر پایه دوم راهنمایی بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (ثورپ، کلارک و تیکز، 1953) و معدل دانش آموزان در نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 911390 بود. برنامه آموزش مهارت های زندگی در 12 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و همچنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان موثر است (01/0>P). بنابراین نتیجه گیری می شود که آموزش مهارت های زندگی به مثابه مهارت های زیربنایی سلامت روان رویکردی موثر در سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان دختر نوجوان
|
 • Shiva Mesghali, Asghar Aghaie*, Maryam Ghorbani Pages 4-16

  The purpose of this study was to compare the codependency and marriage satisfaction in normal married women and on the verge of divorce women. The study employed a causal–comparative research. The ststisyical population were all normal married women and on the verge of divorce ones. Participants consisted of 50 couples on the verge of divorce، and 50 normal married women which were selected through available sampling. Research tools included Marital Satisfaction Questionaire (Enrich، 1989) and Codependency Questionnaire (Halivice، 2000). The results of multivariate analysis of covariance showed that there are significant differences between the two groups on the external focus (P<0. 01)، reactivity (P<0. 05)، codependency (P<0. 01)، and marital satisfaction (P<0. 01). the results indicated that the amount of codependency and its dimensions including external focus، reactivity، codependency and marital satisfaction of women on the verge of divorce are more than normal couples.

  Keywords: codependency, external focus, reactivity, marital satisfaction, divorce
 • Fatemeh Mahdiyar, Mohammad Khayyer, Seyedeh Maryam Hosseini Pages 17-29
  The aim of the present research was to study the empty nest syndrome among parents before and after their youth (s) left home. The study was a causal-comparative research. Statistical population was all the family in the city of Shiraz that at least one of their children، left home in the year 2012-2013. A sample of 75 urban families were selected by simple random sampling. (GHQ، Goldberg، 1972) For gathering the data، Loneliness Scale (UCLA، Russell، 1980) and General Health Questionnaire level of were used. The data were analyzed by dependent and independent t-test. anxiety، depression and sense of loneliness were higher in both parents and anxiety، depression and sense of loneliness in mothers were higher compared to fathers and also parents with higher level of education had better psychological conditions and lower level of loneliness than parents with lower level of education after the youth (s) left home (P<0. 05). In addition، positive relationship was observed between the number of child (ren) moving out from parent’s house and the level of experienced depression، anxiety and sense of loneliness in mothers (P<0. 01).
  Keywords: depression, anxiety, sense of loneliness, empty nest syndrome
 • Afshin Robati, Annick Durand-Delvigne, Francis Danvers Pages 30-39
  The aim of the study was to investigate bilan de compétences (identification of competencies) effectiveness on self-knowledge and social self-efficacy in personnel of Iran Khodro Company. This study was a semi-experimental research wich employed pretest and posttest with control group design. The research sample consisted of 62 workers of montage line، 32 individuals in experimental group and 30 individuals in control group from personnel of Iran Khodro factory that were selected by random sampling method. The research tools included Self-knowledge Scale (Gaudron، Bernaud & Lemoine، 2001)، Social Self-efficacy Scale (Smith & Betz، 2000) and Bilan de Compétences (France’s Labour Law، 1991). After administering both scales at the pretest stage، the intervention program was applied and following the program the same scales were applied again at the posttest stage. Data were analyzed by covariance analysis. The research results indicated that self-knowledge and it`s subscales as well as social self-efficacy had significant increases in the posttest (P<0. 01). According to the results، despite socio-cultural and economic differences among countries bilan de compétences is also effective in Iran. It is، therefore، recommended that organizations and industrial centers use this program to increase their personnel self-knowledge and social self-efficacy.
  Keywords: bilan de compétences self, knowledge, social self, efficacy
 • Zeynab Khanjani, Jafar Bahadori Khosroshahi Pages 40-47
  The aim of the present study was to predict students general health by body image، life stress and personality characteristics. The research employed a correlation study. 200 students were selected from different fields of Tabriz university through multistage random sampling. Scaling in Life Events (Paykel، et al، 1975)، Multi-dimensional Inventory of body-self relation (Cash، 1994) personality Questionnaire (Eysenck، 1985) and General Health Questionnaire (Goldberg and Hillier. 1979) were used. Data analysed by Pearson correlation model and step by step regression analysis. The results showed that there is a significant correlation between psychological stresses and mental and general health in students، but there was no significant correlation between psychological stresses and body image، and three personality factors. Also، there was a significant negative correlation between general health and neuroticism and a significant positive correlation between general health and extraversion. Results of step by step regression analysis showed that only three variables of neuroticism، body image and psychological stress can predict students mental and physical health (P<0. 001). Also، extraversion and psychosis didn’t predict students mental health.
  Keywords: general health, body image, stress, personality characteristics
 • Pages 48-57
  The purpose of the present research was to study the effect of dimensions of job perfectionism on job satisfaction among teachers in Isfahan city. The research method was descriptive- correlation. The statistical population was all 2400 guidance teachers in the city. Through multistage random sampling، 331 teachers (183 women and 148 men were selected. Tools Research were، Multidimensional Job perfectionism Scale (Hewitt and Flett، 1988) and Job Descriptive Index (Smith et al. 1969). To analyze the data، pearson correlation coefficient and regression analysis were used. Results indicated that there was negative significant relationship between self-oriented perfectionism and job satisfaction (P<0. 05). Also، the results of regression analysis showed that only self oriented perfectionism could predict job satisfaction (P>0. 05).
  Keywords: gob satisfaction, job perfectionism, dimensions of job perfectionism
 • Bijan Abdollahi, Saeed Rezaee Pages 58-68
  Employee''s creativity is one of the most important factors affecting employees'' performance. The aim of the present research was to investigate the effect of three personal characteristics of. need for cognition، self-enhancement motive، and learning orientation on sale employees'' creativity. The research employed a descriptive design. The research population consisted of Sale employees of food companies located in industrial areas of Mazandaran provine. The sample included all the population members (269 sale employees). To gather the data، Need for Cognition (Cacioppo et al.، 1996)، Self-Enhancement Motive (Yun et al.، 2007)، Learning Orientation (Elliot and Church، 1997) and Creativity (Zhou and George، 2001) questionnaires were used. Pearson correlation coefficient and path analysis were used for data analysis by using SPSS and LISREL softwares. Results of the study indicated the significant positive effect of need for cognition on creativity (P<0. 01)، learning orientation has on creativity (P<0. 01)، Based on the research and self-enhancement employees، creativity (P<0. 01). Based on the results، it can be concluded that sale employees who have stronger need for cognition، learning orientation and self-enhancement motive are more creative than other sale employees.
  Keywords: need for cognition, self, enhancement motive, learning orientation, employee's creativity
 • Azam Davoodi, Hamid Taher Neshat Doost, Mohammad Reza Abdi, Hooshang Talebi Pages 69-78
  The purpose of the present study was to compare the cognitive emotion regulation strategies and understanding emotions in obsessive compulsive disorder، generalized anxiety disorder، social anxiety disorder، and normal people. The research method was causal-comparative. The statistical population were all male and female patients with the disorders mentioned، in private psychiatric centers in Shiraz (2012 and 2013). 300 patients (100 patients in each disorder group) were selected through available sampling method. 100 people from those who accompanied patients considered as the normal participants. All participants completed the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski et al.، 2001)، the 20-item Toronto Alexithymia Scale (Bagby et al.، 1994)، and General Health Questionnaire (Goldberg & Hillier، 1979). The results of multivariate analysis of variance and Tukey post-hoc test showed that the three patient groups reported more maladaptive cognitive emotional regulation strategies، less adaptive strategies، and lower understanding of emotions than the normal group (P>0. 001). There was a significant difference among the three patient groups in using adaptive strategies and low understanding of emotions (P>0. 001). In general، cognitive emotion regulation strategies and understanding emotions appear differently in these disorders.
  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, understanding emotions, obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder
 • Mohammad Ehsan Taghizadeh, Narges Mohammadi Pages 79-87
  The aim of this study was to investigate the role of mothers'' marital satisfaction on the prediction of self-concept and anxiety of female adolescents. The study was a descriptive and correlation research. The population of the study consisted of all female students in the third grade of guidance schools of Tehran in the academic year 2011-2012 (1390-91s. c.). 144 students of fourth education region in Tehran were selected through cluster random sampling. Research instruments included Cattell''s Anxiety Questionnaire (1960)، Carl Rogers’ Self-concept Questionnaire (1957) and short form of ENRICH Marital inventory (Olson، 1989). The data were analyzed by Pearson correlation and regression analysis. The results of the study indicated that mothers'' marital satisfaction، communication، conflict resolution and idealistic distortion can predict anxiety in female adolescents (P<0. 05). Also، mothers'' marital satisfaction (P<0. 01)، communication (P<0. 05)، conflict resolution (P<0. 05)، and idealistic distortion (P<0. 01) can predict self-concept in female adolescents. Moreover، subscales of Marital satisfaction can predict 25% of variation in anxiety and 33% of variation in self-concept of female adolescents (P<0. 01). In sum، the results of the study indicate that mothers'' marital satisfaction has a role in predicting anxiety and self-concept of female adolescents.
  Keywords: marital satisfaction, anxiety, self–concept, female adolescents
 • Zahra Khayyer, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi Pages 88-101
  The purpose of the study was to evaluate the effect of induced stress on the number of students’ visual working memory mistakes for emotional & none motional stimuli. This experimental study used a post-test with control group design. 60 students were selected through available sampling and randomly assigned into experimental and control groups. Through Socially Evaluated Cold-Pressor Test, stress was induced and perceived stress was measured by using a scale consisted of 100 points and then the level of Physiological signs of participants were checked. Afterward, an n-back task (Kirchner, 1958) was used to evaluate the visual working memory. Finally, the participants’ mental attempts were evaluated by another scale (Zijlstra, 1993). Each participant, through a between groups design, completed different stages of the study. Mixed-model ANOVA and Paired t-test were used to analyze the data. According to the results, the number of omission errors in emotional stimuli were significantly more than none emotional stimuli, in which negative stimuli (P=0.01) were wrongly selected more than positive ones significantly (P=0.001). Also, males (M=10) made more omission mistakes than females (M=9.23). It seems that the function of visual working memory under stress is not as normal condition, especially for negative stimuli. Generally, by impairing the function of visual working memory, stress increases the rate of mistakes in remembering the presented stimulus.
  Keywords: stress, visual working memory, mistakes rate, emotional, none, emotional stimulus
 • Mojtaba Salehi, Behruz Khosravian, Mansur Agashte Pages 102-109
  The aim of the present study was to compare the brain- behavior systems، psychological hardiness and ambiguity tolerance in substance abusers and normal people. The study was a causal comparative research. Statistical population included all drug users in 2011 (1391s. c.) in the city of Urmia. 50 people were selected through cluster sampling from five drug rehabilitation centers in Urmia and 50 normal participants were matched with them. Data were collected with the Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ، 1989)، Kubasa Personal Perspectives Survey Questionnaire (1970)، and the Scale of Ambiguity Tolerance (Lin، 1993). Data were analyzed through multivariate analysis of variance (MANOVA). Analysis of data showed that there were significant differences in brain behavioral systems، hardiness and ambiguity tolerance between substance abusers and normal group (P<0. 001). Substance abusers، scores in the behavioral inhibition system subscale، hardiness and ambiguity tolerance، were lower than the normal group but their scores in behavioral approach system were higher than the normal group. Results indicated that some personality traits such as brain-behavior systems، hardiness and ambiguity tolerance may have an important role in tendency to substance abuse.
  Keywords: brain behavioral systems, behavioral inhibition system, behavioral approach system, psychological hardiness, ambiguity tolerance
 • Rohalah Ahoun, Masoumeh Esmaeily, Farahnaz Shakehnia, Ali Reza Akhlaghi, Mohammad Sadegh Montazeri Pages 110-120
  The aim of this study was to examin if perceived effects can predispose male adolescents to addiction. The population included addicted male adolescents in Tehran Reformatory and male high school students from District the two in Tehran in 2012. The sample was 33 of addicted male adolescents from Reformatory Who were selected via purposeful random sampling، and 33 students of male high school students which were chosen by cluster sampling. The research type was qualitative. Data were collected by an open-ended questionnaire، a semi-structured interview. Data were analyzed using content analysis. Descriptive statistical analyses and frequency tables were used. The Chi square test was used to examine the differences between groups. The addicted sample in the three factors of family، attachment and belief had more pathology than students. Chi square findings revealed a significant difference between the two groups regarding indices of their parents education، age، job، life status، number of siblings، conflict of parents، emotional deprivation، feelings of deprivation and failure، childhood deprivation، and attention to social and religious values (P<0. 001). There was no a significant difference regarding the feeling of being inferior or worthless among family members (P>0. 005). The findings have important implications concerning prevention and therapy for adolescents disposed to addiction.
  Keywords: adolescents, addiction, reformatory
 • Zivar Jamali Paghale, Somaye Jamali Paghale, Mahnaz Jadidi Feighan, Marziyeh Nazary Pages 121-129
  The aim of the present study was to determine the effect of life skills training on social adjustment and academic performance of guidance- school female students in Yazd city. The statistical research used a quasi-experimental design with pretest-posttest and control group. The population was all guidance school female students of Yazd city in 2011-2012 (1390-91s. c.) academic year. The research sample included thirty second- grade students who were selected through multistage random sampling who were then assigned randomly into two experimental and control groups: The instruments used were California Test of Personality (Thorpe، Clarck & Tiegs، 1953) and students’ grades in the first and second semester of 2011- 2012 academic year. The life skills training included 12 sessions، each 90 minutes، on a weekly basis for training group. The results of analysis of covariance indicated that life skills training is effective on social adjustment and academic performance of adolescent female students (P<0. 001). Therefore، it is concluded that life skills training، as basic skills of mental health، can be an effective approach in increasing social adjustment and academic performance of adolescent female students.
  Keywords: life skills training, social adjustment, academic performance, adolescent female students