فهرست مطالب

 • پیاپی 121 (بهمن 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 50
|
 • فاطمه سایه میری، سید علی اصغر مشتاقی، سالار بختیاری صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  پلی مورفیسم K23E ژن 11kcnj زیر واحد سازنده منفذ کانال پتاسیمی حساس به ATP، باعث تبدیل اسیدآمینه گلوتامات به لیزین می شود و این جانشینی با افزایش خطر ابتلا به برخی از بیماری ها از جمله دیابت همراه است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم K23E از ژن 11kcnj با بیماری دیابت نوع 2 در جمعیت کرد بود.
  مواد و روش ها
  در مجموع 173 نفر مبتلا به دیابت نوع 2 و 173 نفر با قندخون نرمال در این مطالعه وارد شدند. برای تعیین ژنوتیپ افراد PCR-RFLP بکار گرفته شد. سپس فراوانی های ژنوتیپی و آللی در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری لیپیدهای سرم و قندخون ناشتا، انسولین سرم، HOMA-IR، و سطح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین فراوانی الل بین دو گروه مورد و شاهد وجود دارد(P=0.006). همچنین فراوانی ژنوتیپ ها نشان داد که تفاوت معنی داری در ژنوتیپ CT بین افراد مورد و شاهد وجود دارد (OR=2.77، 95% CI: 1.29-5.97، P=0.009). به طور مشابه، در مدل غالب، بین پلی مورفیسم مذکور ژن 11kcnj و دیابت نوع 2 ارتباط معنی داری وجود داشت (OR=2.72، 95% CI: 1.30-5.68، P=0.008). اما ارتباط معنی داری در مدل مغلوب مشاهده نشد (P>0.05).
  استنتاج
  این مطالعه اولین مطالعه انجام شده در قوم کرد از غرب ایران است. نتایج نشان داد که پلی مورفیسم K23 E ژن 11kcnj با دیابت نوع دو در نژاد کرد غرب ایران ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، پلی مورفیسم K23 E، ژن11kcnj
 • فرزانه رحیمی، مهدی محمدزاده، صمد زارع، مینو ایلخانی پور، فرح فرخی صفحات 9-20
  سابقه و هدف
  برخی مواد غذایی مصرفی با کلسترول و اسیدای چرب بالا می تواند به عنوان یکی از عوامل بیماری زا در تشکیل پلاک آترواسکلروتیک در جدار سرخرگ ها موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی مکمل های غذایی حاوی میزان متفاوتی از کلسترول و استرول های گیاهی بر پروفایل های لیپیدی خون در رت است.
  مواد و روش ها
  در این روش 28 رت نر بالغ در 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند و در طول دوره آزمایش تحت شرایط کنترل شده از نظر دمایی، طول مدت شبانه روزی، دسترسی به آب و مواد غذایی قرار گرفتندکه به غذای گروه های تحت بررسی به صورت جداگانه مکمل های غذایی شامل روغن حیوانی، جو و روغن زیتون اضافه گردید. پس از 21 روز تیمار، فرایند خون گیری از قلب و استخراج بافت قلبی به ترتیب برای بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خون و مطالعات بافتی انجام شد. مطالعه توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد و 05/0p< معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  کلسترول سرمی و LDL-c در گروه های تحت تیمار با روغن حیوانی، روغن زیتون و جو کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. مقادیر HDL-c درگروه تحت تیمار با روغن حیوانی اندکی افزایش یافت. هم چنین TG در گروه تیمار شده با جو و روغن حیوانی کاهش معنی داری را نشان داد. در مطالعات بافتی آثار آترواسکلروز در گروه تیمار شده با جو در مقایسه با سایر گروه های تحت تیمار مشاهده شد.
  استنتاج
  نتایج نشان داد مصرف روغن حیوانی و روغن زیتون تاثیر مثبت روی پروفایل های لیپیدی خون و برخی فاکتورهای دخیل در آترواسکلروز دارد.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، روغن حیوانی، روغن زیتون، موش رت نر، بافت قلب
 • بهمن مرادی پوده، کسری قناعت، سعید عابدیان کناری، زهرا کاشی، عباس خنکدار طارسی، جمشید ایزدی صفحات 21-30
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی از علل عمده مرگ و میر در افراد دیابتی هستند. این بیماری در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی زودتر رخ می دهد. افزایش سطح هوموسیستئین سرم از جمله عواملی است که روند ایجاد آترواسکلروز در افراد دیابتی را تسریع می کند. از آن جا که هوموسیستئین سرم به طور معنی دار در بیماران مبتلا به آترواسکلروز افزایش می یابد، هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح هوموسیستئین در بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز با بیماران دیابتی و قلبی بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعه موردی- شاهدی بود که در آن افراد مورد مطالعه به سه گروه تقسیم شدند شامل بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز (25 نفر)، بیماران دیابتی بدون آترواسکلروز(25 نفر) و بیماران مبتلا به آترواسکلروز بدون دیابت (25 نفر)، هوموسیستئین ناشتای سرم به روش ELISA و سایر متغیرها به کمک روش های معمول آزمایشگاهی سنجش شدند. بررسی آماری با استفاده از آزمون اسپیرمن و پیرسون انجام گردید.
  یافته ها
  مقدار هوموسیستئین (میانگین ± انحراف معیار) برای بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز μmol/L 36/6±52/18، برای بیماران آترواسکلروزی بدون دیابت μmol/L 13.56±4.53 و برای بیماران دیابتی بدون آترواسکلروز μmol/L3/3±9/99 می باشد. ازنظر آماری تفاوت معنی داری بین سه گروه از بیماران وجودداشت (05/ 0< p).
  استنتاج
  میزان هوموسیستئین بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز بیش تر از دو گروه دیگر بود. بالا بودن میزان هوموسیستئین ممکن است در شیوع بالای آترواسکلروز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: هوموسیستئین، دیابت، آترواسکلروز
 • سید نورالدین موسوی نسب، جمشید یزدانی چراتی، حسین کرمی، شهربانو خاکسار صفحات 31-38
  سابقه و هدف
  لوسمی های حاد، بدخیمی هایی با سیر پیش رونده سریع هستند که پیش سازهای آن ها سلول های لنفوئیدی و یا میلوئیدی است. مطالعه عوامل پیش آگهی دهنده بر بقا و درمان این بیماری از اهمیت ویژه ای در تحقیقات پزشکی برخوردار می باشد لذا این مطالعه با هدف به کارگیری رگرسیون ریسک رقابتی جهت مقایسه برخی عوامل بالینی و پاتولوژیکی در لوسمی حاد کودکان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کوهورت تاریخی تحلیل داده های بقا بوده است که در آن اطلاعات 97 کودک مبتلا به لوسمی حاد از بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری طی سال های 85 تا 92، شامل متغیرهای سن در زمان تشخیص، نوع لوسمی، جنس، تعداد گلبول های سفید، شمارش پلاکت، میزان هموگلوبین و وضعیت بیمار (زنده/ فوت شده) جمع آوری گردید. آنالیز آماری مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون ریسک رقابتی و نرم افزار STATA نسخه 12 با سطح معنی داری 05/ 0 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانه دوره پی گیری برای بیماران مبتلا به لوسمی حاد 83/ 14 ماه بود که طی این مدت 27 مورد (83/ 27 درصد) از بیماران (17 مورد ALL و 10 مورد AML) فوت نمودند. بر اساس مدل رگرسیون ریسک رقابتی متغیرهای نوع لوسمی، تعداد گلبول سفید و هموگلوبین بر زمان بقا بیماران لوسمی حادتاثیر گذار بودند.
  استنتاج
  در حضور ریسک های رقیب به کارگیری مدل رگرسیون ریسک رقابتی نسبت به مدل رگرسیون کاکس کارایی بیش تری در شناسایی عوامل خطر بر پیش آگهی زمان بقای بیماران مبتلا به لوسمی حاد داشت.
  کلیدواژگان: ریسک رقابتی، زمان بقا، لوسمی حاد
 • سمیه شاهانی، ندا ذاکری، نگار حمزه کانلو، سید جلال حسینی مهر صفحات 39-47
  سابقه و هدف
  داروی ضد سرطان بلئومایسین، منجر به بروز عوارض جانبی روی بافت های نرمال می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر محافظتی عصاره متانولی دانه گیاه کاسنی روی سمیت سلولی ناشی از بلئومایسین روی سلول نرمال پوست می باشد بدون آن که این اثر را بر روی سلول سرطانی تخمدان ایجاد نماید.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر سلول های غیربدخیم پوست (HFFF2) و سرطانی تخمدان (SKOV-3) انسانی با بلئومایسین و عصاره متانولی دانه کاسنی در غلظت های مختلف 20 تا 2000 میکروگرم بر میلی لیتر تیمار شدند و پس از 72 ساعت درصد زنده ماندن سلول ها تعیین گردید. هم چنین خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره گیاه با روش به دام اندازی رادیکال آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بلئومایسین موجب مرگ سلول های غیربدخیم پوست و سرطانی تخمدان گردید. تیمار سلول ها با دوزهای 100 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره کاسنی قبل از تیمار با بلئومایسین، موجب افزایش بقاء سلول های نرمال به میزان 101 و 103درصد شده است و درصورتی که درصد بقاء در بلئومایسین تنها 82 درصد بود. عصاره کاسنی اثر معنی داری در افزایش بقاء سلول سرطانی تیمار شده با بلئومایسین نشان نداد. هم چنین عصاره گیاه اثر به دام اندازی رادیکال آزاد قابل توجه ای نشان داده است.
  استنتاج
  عصاره متانولی دانه گیاه کاسنی احتمالا با اثر آنتی اکسیدانتی موجب کاهش سمیت سلولی ناشی از بلئومایسین روی سلول های غیربدخیم پوست شده است درصورتی که چنین اثر محافظتی را بر روی سلول های سرطانی تخمدان ایجاد نکرد.
  کلیدواژگان: کاسنی، بلئومایسین، سمیت سلولی، سرطان
 • احمدرضا بخردنیا، بهاره گیلان نژاد، سمیرا قره جه، حمید ایران نژاد صفحات 48-54
  سابقه و هدف
  امروزه توجه ویژه ای به مشتقات کینوکسالین و کینوکسالین اکسایدها به عنوان عوامل ضد سرطان شده است. هم چنین گزارشاتی مبنی بر کاربرد این ترکیبات به عنوان عوامل شکست DNA مهارکننده ترانس گلوتامیناز II، مهارکننده توپوایزومراز IIو آنتی بیوتیک ضد تومور صورت گرفته است. از سویی دیگر داروهای مورد استفاده در سل شامل ایزونیازید، پیرازینامید و ریفامپین دارای شباهت های ساختاری با کینوکسالین ها و کینوکسالین اکسایدها هستند. از این رو در این مطالعه تلاش شده تا مشتقات جدید 2و3- دی آریل کینوکسالین و کینوکسالین اکسید با هدف اثرات ضد سرطان و ضد سل ساخته شود.
  مواد و روش ها
  برای تهیه کینوکسالین ابتدا بنزآلدهید در مجاورت با سدیم سیانید قرار گرفت و بنزوئین ایجاد شد. با اکسیداسیون بنزوئین توسط نیتریک اسید غلیظ بنزیل دی کتون به دست آمد و از مجاورت آن با فنیلن دی آمین کینوکسالین ساخته شد و با اکسید کردن آن با مخلوط انیدریداستیک و پراکسید هیدروژن فرم N- اکساید کینوکسالین به دست آمد.
  یافته ها
  مشتقات 2 و 3- دی آریل کینوکسالین و کینوکسالین اکسید ساخته و تولید آن ها توسط طیف NMR و IR تایید شد.
  استنتاج
  در این مطالعه، یک روش کارآمد برای تهیه مشتقات1و4- کینوکسالین اکسید با پتانسیل ضد سرطانی و ضد سل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مشتقات کینوکسالین، مشتقات کینوکسالین اکساید، اثرات ضد میکروبی، اثرات ضد سرطانی
 • مرضیه کاوسی قهفرخی، هما محسنی کوچصفهانی، محمود رفیعیان کوپایی، پژمان بشکار، هدایت الله شیرزاد صفحات 55-65
  سابقه و هدف
  سرطان های معده جزء رایج ترین بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی می باشند. بسیاری از ترکیبات طبیعی خواص ضدسرطان خود را از طریق القای آپوپتوز در سلول های سرطانی اعمال می کنند. گیاه خارخاسک با نام علمی Tribulus terrestris گیاهی است که در طب سنتی ایران و جهان توصیه شده و اثرات آنتی اکسیدانی، ضدتوموری و ضد التهابی آن در مطالعات اخیر به اثبات رسیده است. با توجه به اثرات القای آپوپتوز و مهارکنندگی تومور توسط ترکیبات مختلف میوه گیاه Tribulus terrestris، لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک بر تکثیر، چرخه سلول و القای آپوپتوز در سلول های سرطانی انسانی آدنوکارسینومای معده AGS می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، ابتدا سلول های AGS در محیط کشت استاندارد درون پلیت های96 خانه کشت داده شده و در ادامه با غلظت های مختلف از فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک به مدت 24، 48 و72 ساعت تیمار شدند. درصد بقا سلول ها به روش MTT، نوع مرگ سلولی القا شده و توقف چرخه سلولی به روش فلوسایتومتری بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک تکثیر سلول های سرطانی AGS را در یک الگوی وابسته به غلظت و زمان کاهش داد. هم چنین این فرکشن به طور موثری آپوپتوز را القا و چرخه سلولی را در مرحله G0/G1 متوقف نمود.
  استنتاج
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، فرکشن کلروفرمی TT مرگ سلولی آپوپتوز را القا و چرخه ی سلولی را در سلول های AGS متوقف نمود. بنابراین این ترکیب می تواند در آینده به عنوان یک عامل موثر در پیشگیری و درمان سرطان آدنوکارسینومای معده مطرح شود.
  کلیدواژگان: سرطان معده، آپوپتوز، خارخاسک، چرخه سلولی
 • عبدالباسط میرزایی پور، ابراهیم صالحی فر، قاسم جان بابایی، بیژن کوچکی، سمانه برهانی، معصومه رشیدی صفحات 66-73
  سابقه و هدف
  سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در ایران است. میزان ابتلا به این سرطان در دو دهه گذشته، به خصوص در مناطق شمالی کشور، سیر صعودی داشته است. این تحقیق با هدف به روزرسانی وضعیت دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر اطلاعات دموگرافیک و بالینی 364 بیمار که طی فروردین 1387 تا فروردین 1393 با تشخیص سرطان کولورکتال در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری و کلینیک طوبی تحت درمان قرار گرفته بودند، بررسی شد. سن، جنسیت، محل تومور، stage تومور، وجود متاستاز، مکان متاستاز و علائم بالینی بیماران از جمله داده های جمع آوری شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مربع کای و Independent samples T-test استفاده شد.
  یافته ها
  از 364 بیمار 4/ 53 درصد مرد و 6/ 46 درصد زن بودند. حدودا یک سوم بیماران (3/ 31 درصد)، سن کم تر از 50 سال داشتند. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سنی در دو جنس مشاهده نشد(42/ 0 =p). در زمان تشخیص، 2/ 37 درصد بیماران در 4 stage قرار داشتند. سابقه خانوادگی سرطان در 45درصد بیماران، مثبت بود و در بین افراد زیر 50 سال این میزان به 9/ 63 درصد رسید. میانگین سنی در افراد با سابقه خانوادگی مثبت، کم تر از افراد با سابقه خانوادگی منفی بود (028/ 0= p).
  استنتاج
  میانگین سنی ابتلا به سرطان کولورکتال در استان مازندران مخصوصا در افرادی که دارای سابقه خانوادگی سرطان بودند، پایین تر از مطالعات مشابه بود. درصد بالایی از بیماران در زمان تشخیص در مراحل پیشرفته قرار داشتند. این یافته ها، به خصوص روی توجه بیش تر به علائم و نشانه های اولیه سرطان کولورکتال و انجام منظم برنامه های غربالگری جهت شناسایی زود هنگام سرطان کولورکتال تاکید دارند.
  کلیدواژگان: سرطان، کولورکتال، دموگرافیک
 • جعفر اکبری، مجید سعیدی، کتایون مرتضی سمنانی، رضا عنایتی فرد، بابک شاکریان صفحات 74-85
  سابقه و هدف
  رفتار انحلالی دارو یکی از مسائل تعیین کننده در فراهمی زیستی خوراکی آن دارو است. فراهمی زیستی را می توان با افزایش حلالیت و سرعت انحلال دارو با ترکیب کردن آن با یک حامل آب دوست بهبود بخشید. ناپروکسن یک داروی ضد درد و ضد التهاب کم محلول در آب است. یکی از راه های غلبه بر حلالیت پایین ناپروکسن، اصلاح ویژگی های فیزیکی آن با استفاده از پراکندگی های جامد است. در این پژوهش، از گلوسیر 13/ 50، و پلی اتیلن گلیکول 4000، جهت تهیه پراکندگی ها جامد داروی ناپروکسن استفاده شد.
  مواد و روش ها
  پراکندگی های جامد ناپروکسن توسط روش ذوبان و با استفاده از مقادیر متفاوت از دارو- پلیمر (پلی اتیلن گلایکول 4000) و دارو- گلوسیر تهیه شد. برای ارزیابی تداخلات بین دارو و سایر اجزاء تشکیل دهنده در پراکندگی های جامد از مطالعات انحلال، (Differential Scanning Calorimetry (DSC)، FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) و X-ray استفاده شد.
  یافته ها
  آزاد سازی دارو از پراکندگی های جامد و مخلوط فیزیکی افزایش چشمگیری نسبت به داروی خالص از خود نشان می دهد. همچنین، سرعت انحلال مخلوط های فیزیکی و پراکندگی های جامد با افزایش میزان پلی اتیلن گلیکول، افزایش می یابد. نتایج حاصل از XRD تغییر ناپروکسن از حالت کریستال به حالت آمورف را نشان می دهد. مطالعات FTIR و DSC هیچ گونه تداخل فیزیکوشیمیایی را بین دارو و پلیمرها نشان نمی دهد.
  استنتاج
  افزایش در سرعت انحلال ناپروکسن توسط روش پراکندگی های جامد، احتمالا ناشی از افزایش قدرت تر پذیری و طبیعت آبدوست حامل و سورفاکتانت است.
  کلیدواژگان: ناپروکسن، پراکندگی جامد، گلوسیر 13، 50، پلی اتیلن گلیکول 4000، سرعت انحلال
 • حسن امینی، کامبیز حسن زاده، اسماعیل ایزدپناه، محمد رامان مولودی صفحات 86-93
  سابقه و هدف
  مکانیسم های دقیق وابستگی به اپیوئیدها و سندرم قطع مصرف هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. از دیر باز مطالعات زیادی در رابطه با عواملی که بتوانند علایم قطع مصرف را کاهش دهند، صورت گرفته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر مفلوکین (یک مهارکننده اتصالات شکافی) بر علایم قطع مصرف مرفین در موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در محدوده وزنی 225 تا 275 گرم به طور تصادفی در گروه های 8 تایی وارد مطالعه شدند. به منظور القای وابستگی، از روش تزریق زیر جلدی دوزهای فزاینده مرفین در یک دوره 13 روزه استفاده شد. در روز سیزدهم نیم ساعت بعد از آخرین دوز تزریق مرفین، به گروه کنترل، سالین (ml/kg 1) و به 3 گروه درمانی به ترتیب مفلوکین در دوزهای 5، 15 و 30 mg/kg به صورت داخل صفاقی تزریق شد و نیم ساعت بعد به همه گروه ها نالوکسان (mg/kg، ip 4) تزریق و به مدت 60 دقیقه علایم قطع مصرف شامل (پرش، ایستادن روی پاها، تیمار کردن آلت تناسلی، کشیدن شکم روی زمین، تیمار کردن بدن و حرکات شبیه سگ خیس) ثبت گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که مفلوکین نه تنها علایم قطع مصرف را به صورت جداگانه کاهش داد، بلکه توانست علایم تام سندرم ترک را نیز در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش دهد.
  استنتاج
  با توجه به نتایج به دست آمده، مفلوکین در کاهش علایم قطع مصرف مرفین موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مفلوکین، مرفین، علایم قطع مصرف
 • یونس نظری داشلی برون، محمد رمضانیان، محمد ابراهیمی ساروی، محسن اعرابی صفحات 94-102
  سابقه و هدف
  داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانندایبوپروفن متداول ترین گروه دارویی در کنترل درد بعد از جراحی دندان عقل نهفته هستند. اخیرا نسل جدیدی از این داروها مثل سلکوکسیب که انتخابی تر عمل می کنند، معرفی شده اند که عوارض گوارشی کم تری دارند. از آن جا که مطالعات زیادی در مورد اثربخشی این داروها وجود ندارد، هدف از این مطالعه مقایسه سلکوکسیب با دو داروی ایبوپروفن و استامینوفن کدئین است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی روی 180 بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. به هر یک از گروه ها به ترتیب 400 میلی گرم ایبوپروفن، 100میلی گرم سلکوکسیب و استامینوفن کدئین (استامینوفن 300 میلی گرم+ کدئین 20 میلی گرم) داده شد. جهت ارزیابی شدت درد. پرسش نامه ای به بیماران داده شد و از آنان خواسته شد تا شدت درد خود را 2، 4، 6، 10، 16 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت کنند.
  یافته ها
  در زمان های 2 و 4 ساعت پس از مصرف دارو، شدت درد در گروه سلکوکسیب به صورت معنی داری پایین تر از 2 داروی دیگر بود (05/ 0< p). از نظر زمان استفاده از دوز مکمل تفاوت معنی داری بین دو داروی ایبوپروفن و سلکوکسیب وجود نداشت (05/ 0> p). اما هر دو دارو تفاوت معنی داری با داروی استامینوفن کدئین از این نظر داشتند (05/ 0< p). هم چنین از نظر شدت درد در دو گروه ایبوپروفن و سلکوکسیب تفاوت معنی داری نداشت و هر دو نسبت به استامینوفن کدئین ارجحیت داشتند.
  استنتاج
  با توجه به کارایی تقریبا مشابه سلکوکسیب و ایبوبروفن و عوارض جانبی کمتر سلکوکسیب که در مطالعات قبلی گزارش شده است، سلکوکسیب می تواند در مواردی که ایبوپروفن به علت زخم یا خونریزی دستگاه گوارشی منع تجویز دارد، داروی انتخابی باشد. شماره ثبت کارآزمایی بالینی: 1 N2014113020158IRCT
  کلیدواژگان: استامینوفن کدئین، ایبوپروفن، سلکوکسیب، درد دندان عقل نهفته، عوارض پس از عمل
 • رضا عنایتی فرد، جعفر اکبری، مجید سعیدی، حامده هشترودی، فاطمه سیاوشیان صفحات 103-112
  سابقه و هدف
  ژل های in situ به عنوان سیستم های دارورسانی برای کنترل رهش دارو و محافظت درمانی به صورت موفقیت آمیز استفاده شده اند. هدف از این مطالعه تهیه و ارزیابی ژل های موضعی دهانی in situ از فلوکونازول بر اساس سیستم تغییر pH می باشد.
  مواد و روش ها
  فرمولاسیون های مختلف بر اساس سیستم تغییر pH حاوی کربوپل 934، همراه با هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و سدیم آلژینات برای طولانی کردن رهش فلوکونازول تهیه شدند. فلوکونازول پس از هیدراته شدن پلیمرها به مخلوط فوق اضافه گردید. فرمولاسیون ها از نظر ظرفیت ژل شدن، پایداری فیزیکی، pH، میزان ماده موثره، رهش in vitro و ویسکوزیته مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از کربوپل به عنوان عامل تشکیل دهنده ژل in situ به علت خصوصیت تبدیل به ژل ویسکوز هنگام افزایش pH استفاده شد. ظرفیت ژل شدن، pH و میزان ماده موثره فرمولاسیون ها در حد مطلوب می باشد. ویسکوزیته فرمولاسیون ها در محدوده 104-60 سانتی پواز در سرعت برشی 20 دور در دقیقه بود و فرمولاسیون ها از نظر رئولوژیک خاصیت شبه پلاستیک از خود نشان دادند. فرمولاسیون ها قابلیت رهش دارو را به صورت آهسته داشتند و پایداری فرمولاسیون ها نیز در طی 90 روز بررسی، تغییر معنی داری نشان نداد.
  استنتاج
  تهیه ژل های in situ فلوکونازول می تواند به عنوان روشی برای تهیه فراورده های با رهش کنترل شده به کار رود.
  کلیدواژگان: ژل in situ، رهش طولانی، کربوپل، سدیم آلژینات، HPMC، فلوکونازول
 • لاله مهراد، علی رمضانی، مریم گرشاسبی صفحات 113-122
  سابقه و هدف
  ظهور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، به عنوان یکی از عوامل بیماریزای مهم دخیل عفونت های بیمارستانی مورد توجه است. جمع آوری اطلاعات در مورد مقاومت دارویی این ارگانیسم، اقدامی موثر در جهت پیشگیری از این نوع عفونت ها محسوب می شود. هدف ازاین مطالعه تعیین خصوصیات مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و شناسایی ژن mecA و هم چنین تیپ بندی SCCmec درپرسنل بیمارستان های آموزشی درمانی استان زنجان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، طی سال 90، روی 104 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از پرسنل بیمارستان های ولیعصر و آیت الله موسوی استان زنجان انجام پذیرفت. سویه ها با تست های بیوشیمیایی نظیر رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، کواگولاز، تخمیر قند مانیتول تایید گردید و الگوی حساسیت و مقاومت به 9 آنتی بیوتیک با روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید. ژن mecA و ژنوتیپ SCCmec باروش مولتی پلکس PCR تعیین شد و نتایج با استفاده از آزمون مجذور کای تحلیل گردید.
  یافته ها
  58 مورد از104 سویه دارای ژن mecA بود وبیش ترین مقاومت نسبت به اگزاسیلین، پنی سیلین، کوتریموکسازول و اریترومایسین مشاهده شد، حساسیت نسبت به آمیکاسین و سیپروفلوکساسین بیش ترین بود و همه سویه ها به ونکومایسین حساس بودند، همه سویه های MRSA حداقل به سه کلاس آنتی بیوتیکی مقاوم بودند. 5 سویه (6/ 8 درصد) دارای ژن typeI،11 سویه (19 درصد) دارای ژن typeII،20 سویه (5/ 34 درصد) دارای ژن typeIII، 17 سویه (3/ 29 درصد) دارای ژن typeIVa، 1 سویه (7/ 1 درصد) دارای ژن typeIVb،2 سویه (4/ 3 درصد) دارای ژن typeIVc،11 سویه (19 درصد) دارای ژن typeIVd، 18 سویه (31 درصد) دارای ژن typeV بودند، 19 سویه (7/ 32 درصد) قابل تایپینگ نبودند.
  استنتاج
  یافته ها نشان داد که سویه های MRSA در نمونه های مورد مطالعه تایپ های مختلفی از SCCmec را حمل می کنند. تایپ های SCCmec نوع V و III غالب ترین تایپ ها بودند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، mecA، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، تایپینگ مولکولی
 • جعفر اکبری، رضا عنایتی فرد، مجید سعیدی، لاله کلوی صفحات 123-130
  سابقه و هدف
  در روند آزاد سازی داروها به صورت چشمی، محدودیت های فیزیولوژیک ایجاد شده توسط مکانیسم های حفاظتی چشم، منجر به جذب کم داروها شده و مدت زمان تاثیر درمانی کاهش می یابد. بنابراین با استفاده از سیستم های ژل شونده در محل، زمان ماندگاری دارو در چشم افزایش خواهد داشت. این سیستم ها به صورت قطره داخل چشم ریخته شده و در حفره چشمی از حالت سل به ژل تبدیل می شوند. از این رو هدف از مطالعه حاضر، فرموله کردن و ارزیابی سیستم دارورسانی ژل شونده در محل برای یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی، دیکلوفناک سدیم، بر اساس یون فعال می باشد.
  مواد و روش ها
  سیستم های ژل شونده در محل با مکانیسم یون فعال (یون های کلسیم و سدیم) متشکل از سدیم آلژینات و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در غلظت های مختلف تحت شرایط آسپتیک تهیه گردیدند. دیکلوفناک سدیم پس از هیدراته شدن به محلول پلیمری اضافه شد. فرمولاسیون ها از نظر ظرفیت ژل شدن، پایداری فیزیکی، pH، میزان ماده ی موثره، رهشin vitro و ویسکوزیته مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  ظاهر، pH و میزان ماده موثره فرمولاسیون انتخابی در حد مطلوب بود. فرمولاسیون انتخابی پایدار بوده و دارو را در طی 8 ساعت به صورت آهسته آزاد می کند. ویسکوزیته ی فرمولاسیون ها در محدوده ی 63-29 سانتی پوآز در سرعت برشی 20 دور در دقیقه بود. فرمولاسیون ها خاصیت شبه پلاستیک (در اثر تنش وارده ویسکوزیته کاهش می یابد) نشان دادند. فرمولاسیون ایده آل تغییر محسوسی طی 90 روز نداشته و پایدار بود.
  استنتاج
  فرمولاسیون انتخابی می تواند به عنوان حامل ژل شونده در محل جهت تسهیل فراهمی زیستی چشمی و کاهش دفعات مصرف توسط بیمار مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه پذیرش بهتر بیمار را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک سدیم، فرمولاسیون ژل in situ، سدیم آلژینات، HPMC (هیدروکسی پروپیل متیل سلولز)
 • فرشاد بهرامی اصل، مجید کرمانی، مهدی فرزادکیا، علی اسرافیلی، سهیلا سلحشور آرین، عادل مکمل، داریوش زینال زاده صفحات 131-140
  سابقه و هدف
  آنتی بیوتیک ها از نظر مصرف وسعت جهانی داشته و پس از استفاده به طروق مختلفی به منابع آبی راه یافته و به دلیل اثرات سوء مختلف به یکی از نگرانی های مهم بشری تبدیل شده اند که از آن جمله می توان به مترونیدازول (MTN) اشاره نمود. از این رو هدف این پژوهش، بررسی راندمان حذف MTN از محلول آبی با استفاده از فرایند ازن زنی (SOP) تعیین گردید.
  مواد و روش ها
  تاثیر متغیرهای pH محلول(3- 12)، زمان واکنش و غلظت اولیه مترونیدازول (mg/L40-1) بر روی راندمان فرایند مورد بررسی قرار گرفت. سنجش میزان مترونیدازول با استفاده از دستگاه HPLC، بررسی قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی با انجام آزمایش های BOD5 و COD و میزان معدنی سازی نیز با انجام آزمایش TOC تعیین گردید.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصله pH بهینه برای فرایند برابر با10 بوده و سینتیک تجزیه مترونیدازول از مدل درجه دوم کاذب (فرم خطی نوع دوم) پیروی می کند. نسبت BOD5/COD در ورودی راکتور برابر با 09/ 0 بود که در خروجی به 33/ 0 رسیده و میزان معدنی سازی در حدود 68 درصد حاصل شد.
  استنتاج
  در pH قلیایی ازن بیش تر تجزیه شده و تولید رادیکال را افزایش می دهد که باعث بهبود راندمان حذف می گردد. معدنی سازی بالا نیز خطر تخلیه پساب به محیط را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ازن زنی، تجزیه پذیری بیولوژیکی، مترونیدازول، معدنی سازی
 • محمد شکرزاده، عمران حبیبی، علی عباسی، مریم مخلوق، آنسه السادات حسینی، صفیه پولایی صفحات 141-151
  سابقه و هدف
  بیماری های کبدی مختلف به واسطه الکل مانندالکلیک استئاتوسیز، هپاتیت کبدی و سیروز الکلیک در مطالعات حیوانی گزارش شده است. مصرف طولانی مدت ومزمن الکل باعث اکسیداتیو استرس در کبد و کاهش ظرفیت اکسیدانی می گردد. ترامتس ورسیکالر قارچی است که روی تنه درختان رشد می کند و متعلق به گروهی از قارچ های بازیدیومیست است. هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظت کبدی عصاره متانولی و آب داغ حاصل از قارچ ترامتس ورسیکالر می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری قارچ ترامتس ورسیکالر و عصاره گیری به روش ماسراسیون، عصاره حاصل با استفاده از فریزدرایر به صورت پودر درآمد. این مطالعه بر روی موش های سوری نر با وزن 5±20 ''گرم انجام شد. موش ها به طور تصادفی به 8 گروه (4 تایی) تقسیم شده و با دوزهای مختلف از عصاره ها به مدت یک هفته گاواژ شدند. در نهایت بافت کبد برای اندازه گیری گلوتاتیون احیا (GSH) خارج ونمونه خون برای اندازه گیری سطح آنزیم های آلانین آمینوترنسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز(ALP) گرفته شد.
  یافته ها
  در گروه های دریافت کننده اتانول با دوزهای متفاوت از عصاره ها در مقایسه باگروه دریافت کننده اتانول، گلوتاتیون و آنزیم های AST، ALT و ALPاختلاف آماری معنی داری وجود داشت و همچنین در سطح گلوتاتیون و آنزیم های کبدی در گروه دریافت کننده اتانول با عصاره آب داغ و متانولی قارچ ترامتس ورسیکالر با دوز mg/Kg200 در مقایسه باگروه نرمال اختلاف آماری معناداری دیده نشد.
  استنتاج
  نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده اثر آنتی اکسیدانی موثر عصاره های مذکور بر سمیت کبدی ناشی از اتانول در موش سوری می باشد این عصاره ها می توانند سبب ایجاد ذخایر گلوتاتیونی به حالت نرمال بدن پس از مصرف اتانول شوند و از تخریب سلول های کبدی و افزایش سطح آنزیم های AST، ALT و ALPدر سرم جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: ترامتس ورسیکالر، سمیت کبدی، موش سوری
 • مجتبی محسنی، مینا توسل صفحات 152-160
  سابقه و هدف
  با افزایش مقاومت دارویی چند جانبه در میکروارگانیسم های بیماری زا، مطالعه برای جستجو و یافتن ترکیبات ضد میکروبی جدید و موثر در حال افزایش است. باکتری های دریازی به ویژه گونه های باسیلوس، منبع غنی از متابولیت های ثانویه ی مناسب با فعالیت ضد میکروبی هستند. در پژوهش حاضر رسوبات بستر دریای مازندران برای جستجوی گونه های باسیلوس تولید کننده فرآورده های طبیعی ضد میکروبی، بررسی شد.
  مواد و روش ها
  رسوبات مناطق مختلف سواحل دریای مازندران جمع آوری شد. برای جداسازی باسیلوس، نمونه های رقیق شده در محیط کشت غنی تلقیح شد و در دمای 30 درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. غربالگری اولیه جدایه های باکتریایی به روش کشت متقاطع علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی انجام شد. هم چنین فعالیت ضد میکروبی عصاره خام استخراج شده از جدایه های منتخب باسیلوس به روش انتشار در دیسک کربی- بائر و تعیین هاله توقف رشد انجام شد.
  یافته ها
  از رسوبات دریا، تعداد 19 جدایه باسیلوس، جداسازی شد و برای فعالیت ضد میکروبی، بررسی شدند. در غربالگری اولیه، تعداد هفت جدایه باسیلوس، فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه باکتری های آزمایش نشان دادند و به عنوان جدایه های منتخب شناسایی شدند. نتایج غربالگری ثانویه عصاره خام محیط های رشد باکتری ها نشان داد که جدایه های منتخب، فعالیت خوب ضد باکتریایی و ضد قارچی داشتند. این نتایج نشان داد که باسیلوس جدایه MT18 و جدایه MT24، فعالیت ضد میکروبی بهتری نسبت به سایر جدایه ها داشتند
  استنتاج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رسوبات بستر دریای مازندران دارای پتانسیل بالقوه ای از تنوع گونه های باسیلوس تولیدکننده فرآورده های طبیعی با فعالیت ضد میکروبی می باشد و نیازمند مطالعات بیش تر است.
  کلیدواژگان: باسیلوس دریایی، فرآورده های طبیعی، فعالیت ضد میکروبی، دریای مازندران
 • مریم محمدی سیچانی، وجیهه کرباسی زاده، سمانه چهارمیری دوخواهرانی صفحات 161-171
  سابقه و هدف
  پوسیدگی دندان عفونتی است که با تشکیل پلاک دندانی که از نظر ساختاری نوعی بیوفیلم محسوب می شود، ایجاد می گردد. استرپتوکوکوس موتانس شاخص ترین باکتری دهانی عامل ایجاد پلاک و پوسیدگی دندان است. هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت عصاره های اتانولی، متانولی، استونی و آبی گال مازو درختان بلوط بر رشد و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس بوده است.
  مواد و روش ها
  از سویه باکتریایی. استرپتوکوکوس موتانس (ATCC: 25923) به عنوان سویه استاندارد در تشکیل بیوفیلم استفاده شد. عصاره ها به روش خیساندن و سوکسله تهیه گردید. سری رقت 00/ 10 تا 16/ 0 میلی گرم در میلی لیتر از عصاره ها در آب مقطر آماده گردید. اثر ضد میکروبی عصاره ها بر رشد استرپتوکوکوس موتانس به روش انتشار چاهک و فعالیت ضدبیوفیلمی عصاره ها به روش میکرودایلوشن با رنگ تنفسی TTC انجام گردید. مقایسه میانگین ها با آزمون آنالیز واریانسانجام شد.
  یافته ها
  عصاره های متانولی، اتانولی و استونی گال مازو خاصیت ضدباکتریایی برعلیه استرپتوکوکوس موتانس از خود نشان دادند. حداقل غلظت مهارکننده عصاره ها بین 160 تا 320 میکروگرم در میلی لیتر و حداقل غلظت کشنده آن ها 320 تا 640 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد. عصاره آبی گال مازو فعالیت ضدمیکروبی نشان نداد. عصاره های گال مازو در غلظت های بالاتر از 5/ 19 میکروگرم در میلی لیتر مانع از تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس شد.
  استنتاج
  عصاره های گال مازو مانع از رشد استرپتوکوکوس موتانس شدند. این عصاره ها در ممانعت از تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس بسیار موثر هستند. گال های مازو عوامل ضدمیکروبی بالقوه مناسبی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس موتانس، پلاک دندانی، عصاره گیاهی، فعالیت ضدباکتریایی، گال بلوط
 • عبدالمطلب صید محمدی، قربان عسگری، عبدالله درگاهی، سیده اعظم مبارکیان صفحات 172-187
  سابقه و هدف
  رنگ ها از مهم ترین آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع نساجی می باشند که غالبا سرطان زا، موتانوژن (جهش زا) و غیر قابل تجزیه بیولوژیک بوده، لذا حذف آن ها از پساب از لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت است. این پژوهش به درک فرایند جذب و توسعه یک تکنولوژی اقتصادی جهت تصفیه آب های آلوده به مواد رنگی می پردازد. بدین منظور از کربن فعال شده از پوست میوه بلوط به عنوان جاذب استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، خصوصیات سطحی جاذب با استفاده از آزمون تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی رویشی FTIR و SEM ارزیابی گردید. به علاوه کارایی جاذب در حذف رنگ متیلن بلو در شرایط ناپیوسته با بررسی تاثیر متغیرهایی نظیر pH، زمان واکنش، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ و دمای محلول مطالعه شد. در نهایت نتایج توسط 7 مدل سینتیک و 4 مدل ایزوترم تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش بالاترین کارایی حذف رنگ متیلن بلو در pH بهینه 6، مدت زمان 180 دقیقه و دوز جاذب g/l 2 حاصل شد که برای غلظت اولیه ی رنگ mg/l100 حدود 08/ 91 درصد به دست آمد. نتایج نشان دادند که آزمایشات از ایزوترم لانگمویر نوع یک (R2= 0.9971) پیروی می کند. هم چنین مطالعات سینتیکی همبستگی بیش تری را با معادله شبه درجه دو (R2= 0.9715) نشان داد.
  استنتاج
  بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار نمود که کربن فعال شده از پوست بلوط می تواند به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت در فرایندهای تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کربن فعال بلوط، متیلن بلو، سینتیک جذب، معادلات ایزوترم
 • شهناز برات، یحیی جوادیان، قدمعلی طالبی، مهسا آقاجانی صفحات 189-196
  سابقه و هدف
  بی اختیاری ادراری یکی از بیماری های شایع در زنان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان فراوانی انواع بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی بوده است. از کل بیماران مراجعه کننده خانم به درمانگاه اختلالات کف لگن مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل طی سال های 92 تا93 تعداد200 بیمار که دارای علائم اختلالات ادراری بودند، وارد مطالعه شدند. پارامترهای مطالعه شامل سن، وزن، قد، تعداد پاریته، نوع زایمان انجام شده، تعداد زایمان های طبیعی یا سزارین، بی اختیاری فوریتی، بی اختیاری استرسی و بی اختیاری مختلط بود.
  یافته ها
  200 بیمار خانم با میانگین سنی 95/ 9±24/ 48 سال، وزن 33/ 13±82/ 75 کیلوگرم و میانگین BMI 29.95± 5.32 وارد مطالعه شدند. بی اختیاری استرسی در 90 نفر (45 درصد)، فوریتی در 45 نفر (5/ 22درصد) و مختلط در 65 نفر (32 درصد) دیده شد. 145 نفر (5/ 72 درصد) زایمان طبیعی داشتند که 29درصد آن ها دارای بی اختیاری استرسی، 4/ 23 درصد بی اختیاری فوریتی، و 6/ 36 درصد دارای بی اختیاری مختلط بودند. در افرادی که زایمان به روش سزارین داشتند 2/ 56 درصد بی اختیاری استرسی، 2 /31 درصد بی اختیاری فوریتی و 5/ 12 درصد بی اختیاری مختلط داشتند.
  استنتاج
  باتوجه به میزان بالای فراوانی بی اختیاری ادراری در زنان توصیه می شود تا سیستم بهداشتی درمانی در زمینه شناسایی و درمان به موقع این بیماران اقدامات لازم را به عمل آورد.
  کلیدواژگان: بی اختیاری ادراری، بی اختیاری استرسی، بی اختیاری فوریتی، بی اختیاری مختلط
 • رحمان غفاری، افشین قلی پور برادری، سیده هاجر مهدی پور، سید محمود نورایی، ولی الله حبیبی، محمد خادملو صفحات 197-205
  سابقه و هدف
  عمل جراحی بای پس عروق کرونر روش درمانی مهمی در مبتلایان به بیماری های عروق کرونر می باشد. امروزه در جراحی قلب تمایل فزاینده ای به تخمین مورتالیتی و پیش آگهی بیماران پس از عمل جراحی دارد و مدل های مختلفی برای تعیین عوامل خطر مرتبط با عواقب وخیم پس از این روش درمانی طراحی شده اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اعتبار و کارآیی مدل یورواسکور در بیماران جراحی شده در مرکز جراحی قلب فاطمه زهرا ساری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی است. در این مطالعه امتیاز مدل یورواسکور برای 1000 بیماری که عمل جراحی بای پس عروق کرونر روی آن ها انجام گرفت، محاسبه شد و به منظور تعیین میزان مورتالیتی، این بیماران تا 30 روز پس از عمل جراحی مورد پیگیری قرار گرفتند. سپس درصد مورتالیتی بیماران، مهم ترین ریسک فاکتور های موثر در مورتالیتی و اعتبار و پایایی مدل یورواسکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  درصد وقوع وقوع مورتالیتی تا 30 روز پس از عمل جراحی در بیماران مورد مطالعه 5/1 درصد بوده است. سن، بیماری مزمن ریوی، کراتینین بالا، شرایط بحرانی قبل عمل، اختلال شدید عملکرد بطن چپ، فشار شریان ریوی، عمل جراحی دیگر و پارگی دیواره پس از انفارکتوس میوکارد مهم ترین ریسک فاکتورهای موثر در مورتالیتی بوده اند.
  استنتاج
  بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه، مدل یورواسکور قادر به پیش بینی صحیح وقوع مورتالیتی 30 روزه پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر در 87 درصد موارد می باشد که در مقایسه با نتایج سایر مطالعات که حداقل قدرت پیش گویی مورتالیتی 75 درصد بوده است، این مدل ارزش پیشگویی کننده قابل قبول در بیماران مورد مطالعه ما داشته است.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، عمل جراحی بای پس عروق کرونر، مدل یورواسکور، مورتالیتی
 • حسین زراعتی، حمیدرضا بهنام وشانی، اکرم رضاییان، مجید ابریشمی، طیبه ریحانی، ناصر شعیبی صفحات 206-216
  سابقه و هدف
  معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی به عنوان یکی از معاینات دردناک، سبب تغییرات فیزیولوژیک در نوزادان نارس می گردد. تحریک چندحسی یک روش ضددرد غیردارویی بوده؛ که بر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان در طی پروسیجرهای دردناک تاثیر دارد. هدف از مطالعه حاضر: تعیین تاثیر تحریک چندحسی بر تعداد ضربان قلب ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی یک سوکور، 80 نوزاد نارس در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در تیرماه 1393 به صورت تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. در گروه مداخله، برنامه تحریک چندحسی 15 دقیقه قبل از شروع معاینه اجرا می شد و گروه کنترل مراقبت های معمول بخش را دریافت می کردند. تعداد ضربان قلب هر نوزاد در فواصل 30 ثانیه ای قبل، حین و بعد از معاینه چشم در چک لیست پژوهشگر ساخته ثبت مشخصات فیزیولوژیک ثبت شد. تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل، آنالیزواریانس با اندازه های تکراری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 14 انجام شد.
  یافته ها
  2/53 درصد نوزادان مطالعه دختر بودند. میانگین سن جنینی در گروه تحریک چندحسی 7/ 1±4/ 30 و در گروه کنترل 8/ 1±6/ 30 بود. تعداد ضربان در هر دو گروه طی مراحل ارزیابی تفاوت معنی داری داشته است (P<0.001). تغییرات تعداد ضربان قلب در حین معاینه در دو گروه معنی دار بود (P<0.001)؛ ولی در گروه کنترل به نسبت گروه مداخله، افزایش بیش تری داشته است.
  استنتاج
  برنامه تحریک چندحسی، افزایش کم تری را در تعداد ضربان قلب سبب می شود و به عنوان راه کاری جهت کاهش تغییرات فیزیولوژیک نوزادان در حین معاینه چشم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحریک چندحسی، تعداد ضربان قلب، رتینوپاتی نارسی، نوزاد نارس
 • علی ظفرزاده، محمدهادی مهدی نژاد، نازک امانی داز صفحات 217-226
  سابقه و هدف
  لجن و پساب فاضلاب های صنعتی به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از عناصر غذائی، به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند. فلزات سنگین آلاینده های اصلی یافت شده در لجن و پساب های صنعتی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر لجن دفعی و پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا بر غلظت فلزات سنگین خاک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 72 نمونه پساب، خاک و لجن طبق روش های استاندارد، جمع آوری و هضم شد. سپس غلظت فلزات سنگین در نمونه ها با پولاروگراف تعیین مقدار شد. کلیه داده ها با سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین غلظت (Cd، Cu، Pb و Zn (mg/kd dw در لجن دفعی به ترتیب 53/ 0، 9/ 15، 44/ 1 و 7/ 692 و کم تر از حداکثر مجازEPA بوده است. غلظت آن ها در پساب خروجی جهت تخلیه به آب های سطحی غالبا در محدوده استاندارد بوده است. میانگین غلظت این فلزات در خاک آبیاری شده با پساب بیش تر از خاک شاهد بوده به طوری که غلظت سرب و روی به ترتیب بیش از 130 و 4 برابر و کادمیوم و مس کم تر از 2 برابر در یک دوره 10 ساله افزایش داشته اند. با توجه به آزمون آنالیز واریانس یک طرفه غلظت Zn و Pb در نمونه های خاک، لجن و خاک شاهد با اطمینان 95درصد دارای اختلاف معنی داری بوده است (05 /0< p). اما برغلظت Cd و Cu تاثیرگذار نبوده است (05/ 0> p).
  استنتاج
  با توجه به اینکه غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه کم تر از حداکثر مجاز می باشد، استفاده از پساب و لجن دفعی در زمین های کشاورزی و فضای سبز با توجه به کمبود آب در این مناطق با رعایت ضوابط زیست محیطی امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: لجن، پساب صنعتی، فلزات سنگین
 • سهیل سبحان اردکانی، فائزه عین آبادی، مهدی هاشمی صفحات 227-238
  سابقه و هدف
  PAHs از مهم ترین آلاینده های منابع آب زیرزمینی محسوب می شوند. بنابراین در این پژوهش نسبت به ارزیابی غلظت PAHs در آب چاه های مجاور جایگاه های عرضه سوخت شهر همدان اقدام شد.
  مواد و روش ها
  طی فصول زمستان 1390 و بهار 1391 در مجموع 52 نمونه آب از عمق 30 سانتی متری چاه های مجاور 13 جایگاه سوخت شهر همدان مطابق روش استاندارد برداشت شد. استخراج و قرائت غلظت هیدروکربن ها به ترتیب توسط روش میکرو استخراج مایع- مایع و استاندارد مرجع EPA-8270 و پردازش آماری داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  13 هیدروکربن آروماتیک حلقوی در نمونه ها شناسایی شد. کمینه و بیشینه میانگین غلظت هیدروکربن ها بر حسب میکروگرم بر لیتر در فصل زمستان با 047/ 0±043/ 0 و 96/ 6±29/ 4 به ترتیب مربوط به آسنفتیل و نفتالن و در فصل بهار با 073/ 0±059/ 0 و 041/ 0±194/ 0 به ترتیب مربوط به آسنفتیل و فلورانتن می باشد. هم چنین مقایسه میانگین غلظت هیدروکربن ها با رهنمود WHO، EPA و سازمان ملی استاندارد ایران نشان داد که میانگین غلظت تجمع یافته نفتالن در کل دوره نمونه برداری بیش تر از رهنمود EPA می باشد.
  استنتاج
  با توجه به این که میانگین غلظت نفتالن در برخی نمونه ها بیش از حد استاندارد می باشد، بنابراین استحصال از آب چاه های اطراف جایگاه های عرضه سوخت می تواند منجر به بروز معضلات محیط زیستی و بهداشتی شود، که این موضوع لزوم اجرای برنامه های پایش دوره ای مخازن ذخیره سوخت و منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه ها را بیش از پیش نمایان می سازد.
  کلیدواژگان: هیدروکربن آروماتیک حلقوی، آلودگی آب، جایگاه سوخت، همدان
 • فرشاد بهرامی اصل، مجید کرمانی، مینا آقائی، سیما کریم زاده، سهیلا سلحشور آرین، عباس شاهسونی، غلامرضا گودرزی صفحات 239-249
  سابقه و هدف
  نیاز ضروری انسان به هوا از یک سو و افزایش آلاینده های هوا از سوی دیگر باعث شده تا آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم ترین چالش های بشری تبدیل گردد. آلاینده های هوا و از آن جمله NO2 می توانند اثرات بهداشتی قابل توجهی را بر روی سلامتی انسان بگذارند. از این رو بررسی اثرات بهداشتی این آلاینده، جهت کنترل آن امری ضروری می باشد که بدین منظور کلان شهرهای مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و اراک به عنوان شهرهای هدف انتخاب و از این جهت مورد بررسی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضراطلاعات لازمه از سازمان های حفاظت محیط زیست پنج کلان شهر ایران در سال 1390 اخذ گردید. اعتبار آن ها مطابق با معیارهای WHO سنجیده شد و داده های معتبر پس از آماده سازی وارد نرم افزار AirQ شده و نتایج استخراج گردید.
  یافته ها
  شهر اصفهان با متوسط غلظت سالیانه μg/m3 128 بیش ترین غلظت NO2 را داشت و در تمامی شهرها این متوسط غلظت بیش تر از حد استاندارد کشورمان بوده است. تعداد کل مرگ، مرگ قلبی عروقی و بستری به دلیل انسداد مزمن ریوی، در مشهد به ترتیب با 286 نفر، 161 نفر و 43 نفر بیش ترین تعداد را داشته اند.
  استنتاج
  NO2 بیش ترین اثرات سوء بهداشتی را به ترتیب در شهرهای مشهد و اصفهان داشته است که می توان آن را به بالا بودن تعداد خودروها، افزایش ترافیک شهری و متعاقبا مصرف بالای سوخت، بالا بودن جمعیت دائم و موقت در شهرهای مذهبی و توریستی مرتبط دانست.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، اثرات بهداشتی، کلان شهر، مدل سازی، آلاینده NO2
 • میرحسین فاضلیان، بهمن رماوندی صفحات 250-263
  سابقه و هدف
  فنلها به دلیل پتانسیل آسیب به سلامت انسان به عنوان آلاینده های متقدم طبقه بندی شده اند. بنابراین باید نسبت به حذف فنل و جلوگیری از آلودگی منابع آب اقدام نمود. هدف از این تحقیق بررسی جذب فنل از محلول آبی توسط کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تجربی بوده که کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار به عنوان جاذب با مش 40 استفاده شده است. در این مطالعه، پس از تهیه محلول استوک فنل، اثر پارامترهای موثر در فرایند جذب نظیر(pH (4، 6، 8،10، زمان تماس (3 تا 60 دقیقه)، دوز جاذب (25/ 0تا 5 گرم بر لیتر)، غلظت اولیه فنل (10 تا 50 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین برای توصیف اطلاعات آزمایشگاهی، ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین و مدل های سینتیک درجه اول و دوم کاذب بررسی گردید. همه آزمایش ها دوبار تکرار و میانگین درصد حذف ارائه شده است.
  یافته ها
  سطح BET کربن فعال به دست آمده از درخت سپیدار m2/g 1068 به دست آمد. مطابق مدل لانگمویر، حداکثر ظرفیت جذب mg/g 172/41 حاصل شد. ارزیابی سینتیکی نشان داد که جذب فنل توسط کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار از مدل درجه دوم کاذب تبعیت می نماید. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش زمان تماس و دوز جاذب منجر به افزایش جذب فنل و افزایش pH و افزایش غلظت اولیه فنل کاهش جذب فنل را در پی دارد. فنل در pH برابر 4 کاملا حذف شد.
  استنتاج
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار قابلیت مناسبی در جذب فنل از فاضلاب ها دارد. با توجه به این که درخت سپیدار بوفور در بسیاری از مناطق کشورمان در دسترس است، از این درخت می توان برای تهیه جاذب و در حذف آلاینده ها در صنعت آب و فاضلاب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فنل، جذب، درخت سپیدار، ایزوترم، سنتیک
 • محمد علی ززولی، زهره کوشکی، فرزانه طبری نیا، هاجر طبری نیا، همت قلی نیا صفحات 264-274
  سابقه و هدف
  امروزه به دلایلی مانند افزایش تقاضای آب شرب سالم، محدودیت منابع آب شیرین و اطمینان از کیفیت آب های بطری شده، تمایل به مصرف این آب ها رشد قابل توجهی را نشان می دهد. لذا هدف از این مطالعه بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین آب های بطری شده موجود در استان مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 60 بطری 5/1 لیتری از 15 مارک مختلف آب های بطری شده واحدهای تولیدی فعال در استان مازندران در فصول مختلف سال91 انجام شد. 33 مشخصه میکروبی، فیزیکی، شیمیایی وغلظت فلزات سنگین مطابق با استاندارد متد بررسی و نتایج با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و ملی ایران مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی100درصد نمونه های مورد مطالعه در محدوده استانداردهای ملی ایران قرار دارد. از میان پارامترهای شیمیایی در مقایسه با استانداردها، فلوئور دارای کم ترین مقدار (01/ 0 میلی گرم در لیتر)، نیکل و بور دارای بیش ترین مقدار (به ترتیب 08 /0 و 1 میلی گرم در لیتر) و در میان فلزات سنگین جیوه، کروم و سرب (001/ 0، 01/ 0 و 05/ 0 میلی گرم در لیتر) دارای حداکثر مقدار مجاز بودند. علاوه براین، تفاوت معنی داری در تمام نمونه ها بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر درج شده بر روی برچسب بطری ها وجود نداشت(P<0.05).
  استنتاج
  طبق نتایج مقادیر تمام پارامترهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین به غیر از نیکل در محدوده استانداردها می باشد. با این وجود پایش مداوم آب های بطری شده به علت افزایش روز افزون مصرف و توزیع مارک های جدید حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: آب بطری شده، کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین
 • محمد سلطانیان، عبدالله درگاهی، فاطمه اسدی، علی ایوانی، پرستو ستاره، الهه صالح صفحات 275-287
  سابقه و هدف
  استفاده از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) و به موازات آن روش های آماری مناسب جهت مدیریت و تحلیل منابع آب زیرزمینی به سرعت رو به رشد بوده است. بهره گیری از این چنین ابزارهای جدید و سیستم های پشتیبان پردازش اطلاعات می تواند نقش به سزایی در مدیریت کنترل منابع، به خصوص منابع محدود آب که بسیار با ارزش و حیاتی به شمار می روند، داشته باشد. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تغییرات کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو در یک دوره زمانی ده ساله 91-82 است.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مربوط به آزمایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب از شرکت سهامی آب منطقه ای کسب گردید. با استفاده از آمار توصیفی، میانگین سالیانه غلظت پارامترهای مختلف محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS-Ver.16 و با کمک آزمون های آماری Friedman Test و MEASURE_1 با سطح معناداری 05/ 0=α، نسبت به مقایسه تغییرات سالیانه پارامترها اقدام و به موازات آن با استفاده از نرم افزار ArcGIS9.3 پهنه بندی جغرافیایی پارامترهای مختلف به لحاظ تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در طی سال های مورد بررسی، در پنج سال اول، پارامترهای فیزیکو شیمیایی دارای روندی افزایشی و در پنج سال بعدی، ضمن نوسانات سالیانه، در مجموع روند کاهشی داشته است. با توجه به آزمون های آماری مورد استفاده، تغییرات سالیانه بین پارامترهای پتاسیم، کلسیم، کلرید و هدایت الکتریکی تفاوت معنی داری وجود نداشت (P> 0.05).از نظر جغرافیائی، تراکم و غلظت بالای ترکیبات شیمیایی موجود در آب زیرزمینی در شمال غرب، غرب و جنوب غربی حوزه متمرکز شده است. بیش ترین افزایش کاتیون ها و آنیون ها، مربوط به سال های 87 - 1384 می باشد.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیش تر آب های زیرزمینی سطح حوزه آبخی ز از جنس بی کربناته می باشد. تغییرات میزان ترکیبات شیمیایی آب های زیرزمینی حوزه آبخیز تابع، میزان ریزش های جوی، میزان برداشت آب و جنس خاک می باشد.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، پهنه بندی جغرافیایی، حوزه قره سو
 • الهام آزموده، فرزانه جعفرنزاد، سیدرضا مظلوم صفحات 288-299
  سابقه و هدف
  نگرانی در ایفای نقش مادری بر تعاملات مادری- فرزندی و درک مادر از سرشت شیرخوار اثرات منفی گذاشته و منجر به پیامدهای مادری فرزندی نامطلوب می شود. این موضوع اهمیت شناسایی افراد در معرض خطر، توجه به منابع ایجادکننده نگرانی و طراحی مداخلات مطلوب را نشان می دهد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش در ابتدای دوران والدی بر نگرانی زنان نخست زا در ایفای نقش مادری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. واحدهای پژوهش 55 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد بودند که به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل یک جلسه آموزش چهره به چهره، کتابچه و فیلم آموزشی و مشاوره تلفنی بر اساس اصول خودکارآمدی بندورا بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرانی کمبریج بود که قبل از مداخله و شصت روز بعد از زایمان تکمیل گردید.
  یافته ها
  مهم ترین منابع نگرانی، نگرانی در مورد سلامت آتی (02/ 1±01/ 4) و سلامت کنونی شیرخوار (19/ 1±81/ 3) بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل، میانگین نمره نگرانی قبل از مطالعه در گروه مداخله (8/ 1±0/ 28) و کنترل (3/ 8±5/ 33) تفاوت معناداری داشت (017/ 0=p). بعد از مداخله نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، میانگین نمره نگرانی بعد از مداخله با حذف اثر نمره نگرانی قبل از مداخله در گروه مداخله به طور معناداری کم تر از کنترل می باشد (008/ 0=p).
  استنتاج
  شناسایی عوامل ایجادکننده نگرانی و طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی در راستای اثرگذاری بر این عوامل منجر به کاهش نگرانی مادری می شود. بنابراین توصیه می شود این رویکرد به عنوان یک مداخله آموزشی اثر بخش،کم هزینه و غیرتهاجمی در کاهش مشکلات روان شناختی مادران نخست زا به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: نگرانی، خودکارآمدی، ایفای نقش مادری
 • کرم سینا، محمد بابایی شیب آبندانی، اصغر نادی قرا صفحات 299-308
  سابقه و هدف
  از اهداف مهم فعالیت های گروه درمانی، رضایت بیمار است که در ارتقای سلامتی بیمار تاثیر به سزایی دارد. بنابراین هدف این مطالعه، سنجش میزان رضایت بیماران بستری از ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری؛ بر اساس مدل سرکوال می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. نمونه این پژوهش 331 نفر از بیماران بستری در بخش های داخلی، جراحی، زنان، ارتوپدی و غیره در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1392 بودند که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه سروکوال جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t تک نمونه ای، آزمون t زوجی و آزمون فریدمن، استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین بدست آمده برای حوزه انتظارات برابر با 28/ 0±10/ 4 و برای حوزه ادراکات برابر با 26/ 0±69/ 2 است که با توجه به مقدار t با میزان 17/ 65 و sig. که کم تر از 05/ 0 است، یعنی اینکه بین انتظارات با ادراکات بیماران اختلاف معنی داری وجود دارد. از طرفی بین انتظارات با ادراکات بیماران در هر یک از ابعاد پنج گانه مدل سروکوال اختلاف معنی داری وجود دارد. از نظر بیماران در بعد موارد محسوس، بیش ترین اولویت مربوط به همدلی، و مابقی الویت ها به ترتیب مربوط به ظاهر فیزیکی، پاسخگویی، تضمین و قابلیت اطمینان مدل سروکوال بوده است.
  استنتاج
  یافته ها نشان می دهد بین انتظارات با ادراکات بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، اختلاف معنی داری وجود دارد و رضایت بیماران جلب نشده است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مندی، بیماران بستری، مدل سروکوال
 • لیلا امینی، مریم حیدری، انوشه حقیقی، فاطمه رحیمی کیان صفحات 309-316
  سابقه و هدف
  لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) یک اختلال خود ایمن با علت ناشناخته است. 90 درصد موارد لوپوس را زنان تشکیل می دهند. این بیماری به علت ماهیت مزمن، دردناک و ناتوان کننده آن می تواند تاثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی فردکه شامل تمایلات جنسی و باروری وی نیز هست بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 196 زن مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران در سال 1393-1392 انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های FSFIو پرسشنامه مشخصات فردی بود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در حیطه های تمایل جنسی 49/ 1±21/ 4، تهییج جنسی 57/ 1±32/ 3، لوبریکاسیون واژن 72/ 1±69/ 3، ارگاسم 61/ 1±48/ 3، رضایت جنسی 00/ 1±68/ 2، دیسپارونیا 55/ 2±77/ 4 و در مورد نمره کل 98/ 5±18/ 22 بوده است. بیش ترین اختلال در حیطه رضایت جنسی و کم ترین اختلال را در حیطه های لوبریکاسیون واژن، ارگاسم و دیسپارونیا مشاهده شد. هم چنین 6/ 31 درصد از نمونه ها دارای اختلال عملکرد جنسی متوسط و 8/ 14 درصد دارای اختلال عملکرد جنسی خفیف بوده و هیچ یک از آنان اختلال عملکرد جنسی شدید را گزارش ننمود. مقایسه عملکرد جنسی زنان شرکت کننده در این پژوهش بر حسب سن نشان داد که اختلال عملکرد جنسی در زنان بالای 45 سال نسبت به دیگر گروه های سنی به طور معناداری بالاتر می باشد (p<0.001). هم چنین مقایسه عملکرد جنسی بر اساس طول مدت ازدواج نیز نشان داد که زنان با طول مدت ازدواج بیش تر از 15 سال بهترین عملکرد را در حیطه های رضایت جنسی (p<0.001)، دیسپارونیا (p<0.001) و تمایل جنسی (p<0.001) نسبت به دیگر زنان داشتند.
  استنتاج
  از آن جا که لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری التهابی مزمن است که با فازهای متناوبی از بهبودی و تشدید علائم بالینی همراه است، علاوه بر عوارض جسمانی، تاثیرات بالقوه گسترده ای روی عملکرد روانی- اجتماعی افراد مبتلا دارد و می تواند تاثیر منفی روی عملکرد جنسی زنان مبتلا و به ویژه زنان با سن بالاتر از 45 سال نیز داشته باشد. آگاهی مراقبت کنندگان از این مشکلات، ممکن است در جهت درمان و اداره مناسب بیماری و عوارض آن در جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوز، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی زنان، اختلال جنسی زنان
 • مسعود میرزایی، زهرا اکبری صفحات 317-325
  سابقه و هدف
  بیماری نارسایی مزمن کلیوی تخریب پیشرونده و برگشت ناپذیر عملکرد کلیوی است. درمان اصلی این بیماری دیالیز و در نهایت پیوند کلیه است، اما خود عمل دیالیز فرایندی تنش زا و استرس آور است و سبب بروز افسردگی در بیماران دیالیزی می شود. اهمیت شناسایی و بررسی افسردگی در بیماران دیالیزی تا بدان جاست که در صورت عدم شناسایی و درمان افسردگی، فرد دچار اختلال تغذیه، ضعف سیستم ایمنی بدن، عدم رعایت رژیم درمانی، افزایش شدت بیماری شده و در نهایت ممکن است باعث اقدام به خودکشی شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با روش متاآنالیز انجام شد. با استفاده از سازکارهای جستجو در پایگاه های SID، ScienceDirect و PubMed مقاله های مرتبط با موضوع جستجو گردید و هم چنین فهرست منابع مقاله های شناسایی شده برای یافتن مقاله های بیش تر مرور شد. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص 2I بررسی شد و داده های آن ها با استفاده از نرم افزار،comprehensive meta analysis تحلیل گردید.
  یافته ها
  در 19 مقاله مورد بررسی، میزان شیوع کلی افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران در مجموع، 63 درصد (56-70 درصد: فاصله اطمینان 95 درصد) برآورد شد. بیش ترین شیوع افسردگی 93 درصد (83-97 درصد: فاصله اطمینان 95 درصد) در سنندج در سال 1389 می باشد و کم ترین شیوع افسردگی 28 درصد در تهران سال 1388 (19-40 درصد: فاصله اطمینان95 درصد) می باشد.
  استنتاج
  در بررسی متاآنالیز یافتیم که شیوع افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته بالااست. بنابراین پیش نهاد می شود غربالگری جهت تشخیص زودرس افسردگی در این گروه از بیماران همگام با سایر اقدامات درمانی و تشخیصی انجام شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، دیالیز، ایران، متاآنالیز
 • نرگس نجفی، علیرضا داودی بدابی، مصطفی نجاتی شرف الدین، فاطمه آهنگرکانی صفحات 326-332
  سابقه و هدف
  سیاه زخم بیماری مشترک انسان و دام محسوب می شود که توسط باسیل گرم مثبت اسپوردار به نام باسیلوس آنتراسیس ایجاد می شود. ایران یکی از مناطق آلوده به این بیماری است. این مطالعه با هدف بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی و اقدامات درمانی موارد مبتلا به سیاه زخم انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و به روش توصیفی بر روی 28 بیمار ثابت شده سیاه زخم از طریق پرونده های بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی قائمشهر بین سال های1383 تا 1392 انجام گردید.
  یافته ها
  از میان 28 بیمار، 24 نفر مبتلا به سیاه زخم جلدی و 3 نفر سیاه زخم گوارشی و 1 بیمار (57/ 3 درصد) مبتلا به مننژیت بودند. 21 بیمار (75 درصد) ساکن روستا و 7 بیمار (25 درصد) ساکن شهر بودند. شایع ترین گروه شغلی بیماران دامداری بود (35 درصد). در میان بیماران مبتلا به سیاه زخم جلدی، وجود ادم و وزیکول شایع ترین علائم زخم بیماران بود. دست و انگشتان بیش ترین موارد ابتلا را داشتند.
  استنتاج
  در مناطق اندمیک بیماری سیاه زخم، هر زخم مشکوک با ادم غیرگوده گذار با یا بدون ضایعه نکروتیک باید از نظر سیاه زخم بررسی شود.
  کلیدواژگان: سیاه زخم جلدی، سیاه زخم گوارشی، بیماری مشترک بین انسان و حیوان
 • علی آذری، میترا غلامی، زهرا ترک شوند، احمد رضا یاری، احسان احمدی، بابک کاکاوندی صفحات 333-347
  سابقه و هدف
  افزایش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده حاوی رنگ به محیط های آبی می تواند سبب ایجاد مشکلاتی هم چون کاهش قابلیت نفوذ نور، ایجاد شرایط بی هوازی، ایجاد آلرژی و سرطان شود. جذب سطحی به عنوان یکی از موثر و کارامدترین روش ها در حذف رنگ مطرح است، لذا هدف مطالعه حاضر مغناطیسی کردن کربن فعال پودری با آهن صفر ظرفیتی و استفاده از آن به عنوان جاذب برای حذف رنگ از محیط آبی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از هم ترسیبی برای سنتز کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی استفاده شد. ویژگی جاذب با تکنیک های SEM،TEM، EDX، XRD و VSM مورد آنالیز قرار گرفت. اثر متغیرهای مستقل از جمله زمان تماس، pH محلول، دما، دوز جاذب و غلظت رنگ زا بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف رنگ بازیک بنفش) با روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس بنکن Box-Behnken مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنالیز واریانس (آنووا ANOVA)، به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ ها استفاده شد.
  یافته ها
  pH معادل با 3، زمان تماس65 دقیقه، دوز جاذب gr/l2 و دمای C◦45 به عنوان شرایط بهینه برای حذف رنگ BV16 حاصل شد. بررسی ایزوترم و مدل های سینتیکی نشان داد که داده های تجربی فرایند جذب رنگ بازیک بنفش با مدل لانگمیر (R2>0.995) و شبه درجه دوم (R2>0.931) همبستگی دارند.
  استنتاج
  در شرایط بهینه، کربن فعال مغناطیسی شده با آهن صفر، پتانسیل موثری را در حذف رنگ زا BV16 داشته و به دلیل خاصیت مغناطیسی، جداسازی آن از محلول آبی ساده و سریع تر است.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، کربن فعال مغناطیسی، رنگ بازیک بنفش 16، نانو ذرات آهن صفر، مدل Box، Behnken
 • جمشید یزدانی چراتی، مسعود مرادی، دائم روشنی، سیاوش اعتمادی نژاد، رضاعلی محمدپور تهمتن صفحات 348-354
  سابقه و هدف
  آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان محسوب می شود و شیوع ان طی چند دهه گذشته در جوامع صنعتی و در حال توسعه، افزایش داشته است. مدل خطرات متناسب کاکس یکی از مهم ترین مدل های مورد استفاده در تحلیل داده های بقا می باشد.این مطالعه با هدف ارزیابی مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان بعثت سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، 301 پرونده بیماران مبتلا به آسم که طی سال های 1384 تا 1391 در بیمارستان بعثت سنندج بستری شده بودند، بررسی و اطلاعات آن ها با استفاده از چک لیست استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آماری R 2.14.0 مدل کاکس طبقه بندی شده برازش شد.
  یافته ها
  با استفاده از آزمون نیکویی برازش فرض متناسب بودن مخاطرات بررسی شد که به جز متغیرهای وضعیت گردوغبار و تاهل، برای سایر متغیرها فرض متناسب بودن مخاطرات برقرار بود. برازش مدل کاکس طبقه بندی شده نشان داد که متغیرهای مواجهه شغلی، عفونت های ویروسی و شاخص آلوده بودن هوا،تاثیر معنی داری بر زمان بستری مجدد دارند (05/ 0< p).
  استنتاج
  بررسی نتایج برازش مدل کاکس طبقه بندی شده نشان داد که متغیرهای مواجهه شغلی (مثل مرغداری ها، تماس با مواد شیمیایی،تماس با گرد وغبارو...)، عفونت های ویروسی و شاخص آلوده بودن هوا عوامل معنی داری برای بستری مجدد هستند. لذا لزوم جدی گرفتن اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار، رعایت بهداشت فردی در مواجهه با عفونت های ویروسی و مراقبت از افراد آسمی در روزهایی که هوا الوده است، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیماری آسم، مدل کاکس طبقه بندی شده، تحلیل بقا، بستری مجدد
 • سیده فاطمه ابراهیمی فرد، مهدی فخار، مهدی شریف، سید داوود نصرالله پورشیروانی صفحات 355-362
  سابقه و هدف
  توکسوکاریازیس یکی از بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان با ائویوزینوفیلی بالا است و عوامل آن توکسوکارا کنیس وتوکسوکارا کتی از آسکاریس های (Ascarids) سگ و گربه هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع سرمی آنتی بادی IgG ضدتوکسوکارا در افراد بزرگسال سالم دارای ائوزینوفیلی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بابل و تعیین عوامل خطر آن بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. جامعه پژوهش افراد مراجعه کننده (6984 نفر) جهت بررسی های معمول شاخص های خونی به آزمایشگاه مرکز بهداشت بابل بوده که 322 نفر با سن بالای 15 سال دارای ائوزینوفیلی بالای ده درصد وارد مطالعه شدند و اطلاعات افراد در پرسشنامه ثبت گردید. سپس سرم افراد منتخب از نمونه خون جدا و در دمای 20- درجه نگهداری و توسط آزمایش الیزا، آنتی بادی IgG ضد توکسوکارا مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری کای دو و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع، از 322 نفر مورد بررسی، 76 نفر (5/ 23 درصد) با ائوزینوفیلی بالای ده درصد، آنتی بادی ضد توکسوکارا آن ها مثبت بود که از این تعداد، 45 نفر (2/ 59 درصد) نفر مذکر بودند. بین محل سکونت (با بالاتر بودن میزان آن در روستا) (001/ 0=p) و شغل (با بالاتر بودن میزان آن در کشاورزان) (005/ 0=p) و شیوع عفونت توکسوکارا رابطه معنی دار وجود داشت.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان داد کشاورزان و روستائیان در معرض خطر بیش تری برای ابتلا ئ به این عفونت قرار دارند. لذا پیشنهاد می گردد سطح آگاهی گروهای مذکور را افزایش داده و کنترل بیماری در سگ های ولگرد منطقه در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توکسوکاریازیس، شیوع سرمی، ائوزینوفیلی، الیزا
 • فرناز شیبانی فر، میر مهرداد میرسنجری صفحات 363-367
  سابقه و هدف
  فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می روند که از طریق مناطق ساحلی و رودخانه ها وارد دریا و از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع می یابند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میانگین غظت فلزات سنگین از جمله؛ روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل در بافت عضله میگوی موزی به عنوان فراوان ترین گونه مصرفی در بندرعباس و مقایسه آن با استانداردهای جهانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نمونه ای میگوی موزی مورد نیاز از صید روزانه صیادان بندرعباس در مهر ماه 1393 تهیه شدند. پس از جداسازی بافت عضله، نمونه های بافت توسط آون در دمای65 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک شدند و پس از انجام عملیات هضم اسیدی، غلظت فلزات سنگین نمونه ها به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلزات سنگین روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل در بافت عضله میگوی موزی به ترتیب 3/ 54، 3/ 18، 28/ 1، 02/ 1، 2/ 0 میکروگرم برگرم وزن خشک تعیین گردید. بیش ترین میانگین غلظت متعلق به فلز روی و کمترین غلظت، متعلق به فلز نیکل بود.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه بیانگر غلظت پایین فلزات سنگین روی، مس و سرب، اندازه گیری شده در میگوی موزی مصرفی شهرستان بندرعباس در مقایسه با استانداردهای جهانی است.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، میگوی موزی، استانداردهای بهداشتی
 • فرود صالحی، بیژن احمدی، مطهره ظاهرآراء، حمیده ریاسی صفحات 368-373
  سابقه و هدف
  امروزه با پیشرفت های به وجود آمده درباره پمپ قلبی- ریوی و بهبود فرآیندهای مراقبتی بیهوشی از جمله بهبود لوله گذاری داخل نای، امکان مداخله جراحی زودرس در تصحیح اختلالات آناتومیک قلبی مادرزادی تهدیدکننده حیات در بیماران در سنین پایین امکان پذیر شده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی الگوهای شریان کرونری در جمعیتی از نوزادان مبتلا به جابه جایی شریان های بزرگ انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی وگذشته نگر بوده است. در بیماران پس از تشخیص دقیق نوع بیماری قلبی، جهت عمل به سرویس جراحی قلب و عروق معرفی شدند. اطلاعات پرونده 63 بیمار با جابجایی عروق بزرگ مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت قرارگیری عروق کرونر از پرونده استخراج گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون های معناداری t-test و Chi-square انجام پذیرفت(p<0/05).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شیوع کرونر طبیعی در بیماران 47/ 90 درصد و فرم معکوس عروق کرونر در 32/ 6 درصد و LAD اینترامورال و RCA منفرد در 58/ 1 درصد از بیماران دیده شد. همچنین بین آناتومی عروق کرونر وعوارض بعد از آن ازجمله مرگ ومیر ارتباط معنی داری دیده نشد.
  استنتاج
  با ملاحظه نتایج پژوهش مشخص شد شیوع الگوهای غیر معمول شریان های کرونری در نوزادان مبتلا به جابجایی عروق بزرگ 53/ 9 درصد می باشد که این میزان شیوع کم تری را نسبت به آمار جهانی (1/ 33 درصد) نشان می دهد. همچنین میزان مرگ و میر در جمعیت مورد مطالعه کرونری طبیعی7/ 8 درصد و در کرونر غیرطبیعی4/ 33 درصد می باشد که با مطالعات همسان تفاوت چندانی نداشت واحتمالا به دلیل سخت تر بودن تکنیک عمل در این موارد می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی شریان های کرونری، جراحی قلب، جابجایی شریان های بزرگ
 • سیاوش عابدی، رضا محمودی، علی شریف پور، حسین آزاده، مسعود علیالی، سعید عابدیان کناری، سید جابر موسوی، فاطمه نجاریان ساروی، مهرناز مهربان، بابک محمودی صفحات 374-379
  سابقه و هدف
  بیماری آسم از بیماری های رایج تنفسی است که کنترل نوع شدید آن با وجود درمان تهاجمی در مواردی شکست می خورد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطر تنگی برگشت ناپذیر راه هوایی در بیماران مبتلا به آسم شدید می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد – شاهدی بوده است که در آن 72 بیمار مبتلا به آسم شدید 16 تا 75 ساله با انجام اسپیرومتری، قبل و بعد از دریافت سالبوتامول به دو گروه مساوی بیماران با آسم شدید برگشت پذیر و برگشت ناپذیر تقسیم شدند. سن شروع آسم، سابقه مصرف سیگار، BMI، متوسط سن ابتلا، سابقه حساسیت به آسپرین، سابقه مصرف کورتون، سابقه تماس با حیوانات به عنوان ریسک فاکتورهای بالینی و سطح IgE توتال سرم و درصد ائوزینوفیل خون محیطی و خلط به عنوان ریسک فاکتورهای التهاب راه های هوایی دو گروه با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  آسم با شروع در بزرگسالی در گروه برگشت ناپذیر به طور معناداری بیش تر از گروه برگشت پذیر بوده است (034/ 0= p). میزان مصرف سیگار (03/ 0= p)، سطح IgE سرم (003/ 0= p) و درصد ائوزینوفیل خلط (003/ 0= p) بیماران گروه آسم برگشت ناپذیر به طور معنادار بیش تر از گروه برگشت پذیر بوده است. میزان مصرف کورتون، BMI، سابقه حساسیت به آسپرین، سابقه تماس با حیوانات، درصد ائوزینوفیل خون محیطی در دو گروه مورد مطالعه تفاوت چندانی با هم نداشته اند.
  استنتاج
  توصیه به قطع سیگار به عنوان فاکتور خطری مهم در بیماران آسمی حائز اهمیت است. سطح IgE سرم و ائوزینوفیل خلط به عنوان شاخص های همراه در بیماران مبتلا به آسم برگشت ناپذیر مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: آسم شدید، برگشت پذیر، برگشت ناپذیر، عوامل خطر
 • شهرام علا، شیما ممشلی، سیدخلیل موسوی صفحات 380-385
  سابقه و هدف
  نارسایی مزمن کلیه به عنوان یک بیماری دایمی، پایدار و ناتوان کننده مطرح است که با عوارض و مشکلات فراوانی همراه می باشد و در صورتی که افراد مبتلا به آن تحت پیوند کلیه قرار نگیرند، برای زنده ماندن به طور دایم نیاز به دیالیز خواهند داشت. با توجه به آمار بالای بیماران تحت دیالیز در مازندران و نبود اطلاعات کافی از وضعیت آنان و لزوم دقت در خصوص مشکلات و هزینه های این بیماری، پژوهش حاضر در بیماران با نارسایی کلیه مزمن تحت همودیالیز در شهرستان ساری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقطعی است که بر روی تمامی بیماران تحت همودیالیز بخش های دیالیز بیمارستان امام (ره) و فاطمه الزهرا (س) ساری در نیمه اول سال 1392 انجام شد. ثبت داده ها با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات انجام شد که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد210 نفر وارد مطالعه شدند که مردان درصد بیش تری را به خود اختصاص داده بودند. بیش از نیمی از افراد سن زیر 60 سال داشتند و بیش از 60 درصد تحصیلات ابتدایی و کم تر بودند. اغلب آنان از کار افتاده و یا بی کار بودند. بیش ترین علت ایجاد نارسایی مزمن کلیوی پرفشاری خونی و دیابت بوده است که در اغلب افراد سابقه خانوادگی نیز وجود داشت.
  استنتاج
  با توجه به هزینه های سرسام آور این بیماران و سطح پایین آگاهی افراد به بیماری های مزمن دیابت و پرفشاری خونی، این نوع مطالعات باید زنگ خطری برای تصمیم گیرندگان عالی رتبه سیستم بهداشتی درمانی یک جامعه را به صدا درآورد تا با چشمانی باز برای آینده برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: همودیالیز، نارسایی مزمن کلیه، دموگرافیک
 • سمیه عباسی، محمدرضا هادیان، مهدی عبدالوهاب، محمود جلیلی، شهره جلایی صفحات 386-391
  سابقه و هدف
  به علت آسیب حرکتی در اندام فوقانی، طیف وسیعی از بیماران با سابقه سکته در انجام فعالیت های روزمره زندگی دچار محدودیت هستند. در حالی که رویکردهای مورد استفاده در توانبخشی افراد همی پلژی بیش تر بر جلوگیری از دفورمیتی و کاهش کانترکچر تمرکز دارند، رویکرد درمانی همراه با افزایش محدودیت بیش تر بر بازتوانی بیمار و بهبود عملکرد فرد متمرکز است. هدف ازانجام این مطالعه بررسی تاثیر روش درمانی همراه با افزایش محدودیت بر قدرت و زبردستی افراد همی پلژی بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 17 بیمار همی پلژی بزرگسال با دامنه سنی 50 تا 70 سال انجام شد. میانگین سنی این افراد 23/ 64 سال و میانگین مدت زمان گذشته از ضایعه 70/ 23 ماه بود. همه افراد شرکت کننده راست برتر بودند. پس از کسب رضایت و آشنایی فرد با نحوه انجام آزمون، قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور و اکستانسور شانه توسط ارزیابی دستی عضله (MMT) و قدرت عضلات Pinch توسط دستگاه پینچ گیج و قدرت عضلات Grip توسط دستگاه دینامومترجامار بر حسب کیلوگرم و میزان زبردستی توسط آزمون مینوسوتا ارزیابی شد.
  یافته ها
  روش درمانی همراه با افزایش محدودیت منجر به بهبود معنی دار متغیرهای قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور و اکستانسور شانه، قدرت Pinch و Grip و زبردستی می شود (000/ 0=p).
  استنتاج
  محدود کردن سمت سالم در روش درمانی همراه با افزایش محدودیت راهی است که می تواند بیمار و در مانگر را به هدف خود که همان بهبود عملکرد حرکتی است، برساند. مطالعه حاضر نشان داد که در توانبخشی افراد همی پلژی، می توان از این روش به عنوان راهکاری مطمئن، جهت افزایش قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور و اکستانسور شانه، قدرت Pinch و Grip و نهایتا بهبود عملکرد دست، به ویژه زبردستی بهره برد.
  کلیدواژگان: روش درمانی همراه با افزایش محدودیت، قدرت، زبردستی، همی پلژی
 • نسرین رشنو طائی، قدرت الله شمس خرم آبادی، حاتم گودینی، رجب رشیدی، عبدالرحیم یوسف زاده صفحات 392-399
  سابقه و هدف
  آلودگی هوای محیط بسته در کشورهای در حال توسعه، مشکل اساسی در حیطه سلامت در ابعاد جهانی محسوب می گردد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلاینده های هوای داخل و خارج منازل مسکونی شهر خرم آباد در پاییز و زمستان سال 1391 بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، غلظت 9 آلاینده گازی و ذره ای توسط دستگاه های مخصوص سنجش آلاینده های هوا (TSI، BABUC/A، PHOCHEK 5000) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری و آنالیز واریانس در سطح 5 درصد محاسبه و نتایج به صورت میانگین و انحراف از استاندارد بیان گردید.
  یافته ها
  از میان دو آلاینده داخلی که برای آن ها رهنمود تعیین گردیده است CO همواره در حدود رهنمود و NO2 بیش از رهنمود گزارش گردید. آلاینده های بیرونی نیز غیر از NO2 که از حد مجاز فراتر رفته بود، همگی در حد استاندارد بودند. غلظت های بیرونی NO2 و SO2 بیش از مقادیر داخلی این گازها بود در حالی که مقادیر داخلی گاز O3 و بسته به ویژگی های منزل VOCs و PM در حدود بالاتری از غلظت های هوای آزاد بوده است.
  استنتاج
  هوای داخل منزل از طریق تهویه بسیار مرتبط با هوای بیرون منزل بوده و گاهی با تجزیه، جذب و ته نشینی آلاینده های نفوذی، از کیفیت بهتری برخوردار می شود اما با وجود فعالیت هایی چون استعمال دخانیات و مواد شیمیایی، استفاده از وسایل گرمازای بدون تهویه، آشپزی، گردگیری نامناسب و عدم تهویه، کیفیت هوای درون بدتر از هوای بیرون می گردد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوای محیط بسته (IAP)، آلاینده داخلی، آلاینده بیرونی
 • فاطمه محمدی سراب بادیه، مجید سعیدی، رضا عنایتی فرد، کتایون مرتضی سمنانی، جعفر اکبری صفحات 400-405
  سابقه و هدف
  امروزه امکان انتقال عوامل بیماری زا توسط فرآورده های آرایشی بهداشتی از دیدگاه سلامت مورد توجه جامعه می باشد، که به علت استفاده گسترده و استاندارد نبودن برخی از این فرآورده ها، احتمال انتقال آلودگی و خطرات ناشی از ایجاد عفونت توسط باکتری های مختلف دور از انتظار نیست. در این مطالعه محتوای میکروبی کرم های مرطوب کننده موجود در بازار رسمی و غیر رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 9 نمونه کرم مرطوب کننده شامل 6 نمونه کرم غیر استاندارد (در بازار غیر رسمی) و 3 نمونه کرم تولید شده توسط تولیدکنندگان داخلی از نظر محتوی میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی، شمارش کلی کپک و مخمر و حضور میکروارگانیسم های ممنوع (سودومونا آئروژینوزا، استافیلوکوک طلایی و انتروباکتر) به دو روش Pour Plate و لوله های متعدد ارزیابی شد.
  یافته ها
  شمارش باکتری های هوازی در تمامی نمونه ها (غیر استاندارد و تولید داخلی) بیش تر از محدوده فارماکوپه cfu.g-1 1000 بود. در شمارش کلی قارچ ها در 17درصد نمونه های غیر استاندارد و در 67 درصد نمونه های داخلی بیش تر از محدوده فارماکوپه cells.g-1 1000 بود. در سه نمونه غیر استاندارد و دو نمونه تولید داخل استافیلوکوک طلائی؛ و در سه نمونه از کرم های غیر استاندارد و یک نمونه تولید داخل سودوموناس آئروژینوزا و در کلیه نمونه ها انتروباکترها شناسایی شدند.
  استنتاج
  بالا بودن میزان آلودگی در کرم های مرطوب کننده غیر استاندارد و تولید داخل مطرح کننده خطرات بهداشتی بالقوه این محصولات است. به منظور دستیابی به فرآورده های آرایشی بهداشتی ایمن باید همکاری میان تولید کننده، مقامات بهداشتی و مصرف کنندگان آن ها ایجاد شود. نتایج حاصل شده، ضرورت ارتقاء عملکرد سیستم تضمین کیفیت توسط تولید کنندگان داخلی را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فراورده آرایشی، آلودگی میکروبی، سودومونا ائروژینوزا، استافیلوکوک طلایی، کرم مرطوب کننده
 • فاطمه منتظر، سید امید عمادیان، محبوبه مجلسی صفحات 406-413
  سارکوم استرومای اندومتر یک تومور نادر رحم است که تقریبا 2/ 0 درصد از بدخیمی های رحم را شامل می شود و به دوگروه گرید بالا و گرید پایین تقسیم می شود. در این گزارش خانم 46 ساله ای معرفی می گردد که با شرح حال خونریزی غیر طبیعی رحم از یک سال قبل مراجعه کرده بود. گزارش سونوگرافی مبنی بر توده پولیپویید 3×4 سانتی متری در حفره رحم بود. بیمار تحت عمل جراحی هیسترکتومی رادیکال و امنتکتومی قرار گرفت. بر اساس یافته های میکروسکوپی و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی تشخیص سارکوم اندومتر فاقد تمایز (UES) برای بیمار مطرح شد.
  کلیدواژگان: خونریزی غیرطبیعی رحم، توده داخل رحم، سارکوم فاقد تمایز اندومتر
 • ام البنین امجدی، محمود عابدینی، علیرضا رفیعی، سمانه صفایی، ابوالقاسم عجمی، عارف حسینیان صفحات 414-430
  اینترفرون ها سایتوکاین های پلئوتروپیک هستند که دارای خاصیت ضدویروسی و تنظیم کنندگی ایمنی می باشند. فعالیت آن ها از طریق اتصال به گیرنده ها و مسیرهای انتقال پیام انجام می گیرد. بعضی از انواع اینترفرون ها نقش پیش التهابی و بعضی دیگر نیز اثرات ضدالتهابی دارند. عملکرد اینترفرون ها در ایجاد بیماری های خود ایمنی از طریق تولید اتوآنتی بادی ها به اثبات رسیده است اما شواهدی نیز وجود دارد که نشان دهنده نقش حافظتی آن ها می باشد. این عملکرد دوگانه ی اینترفرون ها در پاتوژنز بیماری های خود ایمن تاثیر مهمی بر نحوه ی درمان و انتخاب گزینه های درمانی مناسب دارد. این مطالعه مروری بر انواع اینترفرون ها و نقش آن ها در بیماری های خود ایمن مانند آرتریت سلول ژانت دارد و هم چنین به بررسی نقش متناقض اینترفرون ها در برخی از بیماری های خود ایمن نظیر لوپوس اریتماتوز سیستمیک، مالتیپل اسکلروزیس، آرتریت روماتوئید و اسکلرودرما می پردازد.
  کلیدواژگان: اینترفرون ها، بیماری های خود ایمن، اتو آنتی بادی، پاسخ ایمنی
 • جواد اختری، مهدی عباس تبار، سعید عابدیان کناری صفحات 431-455
  رابطه نانوتکنولوژی و ایمونولوژی را از جوانب مختلف می توان بررسی کرد. کاربردهای نانوتکنولوژی در علم ایمونولوژی گسترده بوده و از ویژگی های مهمی در زیست فناوری پزشکی برخوردار است. رهایش اجزاء فعال ایمونولوژیک به جایگاه های هدف با استفاده از حامل های نانو یکی از این موارد است. به علاوه کاربرد موفق نانوتکنولوژی در حوزه ایمونولوژی، نسل های جدیدی از واکسن ها، ادجوانت ها و داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی را تولید کرده که هدف نهایی آن بهبود پاسخ به بیماری های عفونی و غیرعفونی است. نانوتکنولوژی در شکل گیری واکسن ها و عوامل جدید سرکوب کننده سیستم ایمنی نقش دارد. از سوی دیگر دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس نانو می تواند سبب درک بهتر ما از پاسخ های ایمنی شود.
  کلیدواژگان: نانوتکنولوژی، واکسن، ادجوانت، ایمونولوژی، نانوذره
 • مریم قبادی ترا، مهدی فخار، مهدی کرمیان، مهدی شریف صفحات 446-460
  درماتیت سرکری که به نام خارش شناگران نیز معروف می باشد، بیماری زئونوزی است که به دنبال نفوذ سرکر شیستوزوماهای پرندگان و پستانداران در پوست انسان ایجاد می شود. این سرکرها پس از ورود به پوست تبدیل به شیستوزومولا شده اما نمی توانند بیش از آن تمایز یافته، پس از مرگ با آزاد سازی مقادیر فراوان آنزیم های پروتئاز سبب ایجاد پاسخ های ایمنی شدید به صورت درماتیت پوستی می گردند. اخیرا این بیماری به عنوان یک بیماری فراموش شده در سطح جهان مورد توجه بیش تری قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت کنونی بیماری از جنبه های مختلف در ایران و جهان می باشد. این مطالعه از نوع مروری غیر نظام مند بوده و اطلاعات مورد نظر از پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس نظیر Pub Med، Web of Science، Google Scholar،SID، و Iran Medex گردآوری گردیده است. بر اساس مقالات مورد بررسی، اصلی ترین عامل ایجاد درماتیت سرکریایی انسان در ایران و جهان، جنس تریکوبیلارزیا (Trichobilharzia) است که حدود 40 گونه شناخته شده دارد و پس از آن شیستوزوماهای نشخوارکنندگان (به ویژه گاو و گوسفند) در جایگاه بعدی اهمیت قرار دارند. مرغابی سانان (خانواده آناتیده) که اغلب مهاجر و آبزی می باشند، به عنوان میزبان نهایی جنس تریکوبیلارزیا مطرح هستند. میزبان واسط در چرخه زندگی انواع شیستوزومای ذکر شده، غالبا حلزون های دوزیست خانواده لیمنیده می باشند. درماتیت سرکری یکی از بیماری های وابسته به شغل است و بیش تر در افرادی مانند شالیکاران و شناگران که تماس زیادی با آب دارند، مشاهده می شود. به طور کلی در ایران مطالعات اندکی بر روی این بیماری و میزبان های نهایی و واسطه عامل ایجاد آن انجام گرفته است، لذا انجام مطالعات بیش تر در این خصوص ضروری به نظر می رسد. در عین حال با توجه به نقش مهم پرندگان آبزی مهاجر در آلوده نمودن منابع آبی، برنامه ریزی راهبردی جهت کنترل این بیماری در میان پرندگان و جلوگیری از انتقال عامل بیماری به انسان، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: درماتیت سرکری، تریکو بیلارزیا، شیستوزوماها، پرندگان آبزی، نشخوارکنندگان
 • هادی تابش، زهرا الهی، قاسم عموعابدینی، علی کاشفی، خسرو متقی صفحات 461-480
  برخی فرآیندهای بالینی نیازمند استفاده از یک دستگاه ریه مصنوعی (اکسیژناتور) می باشند. از جمله در سندرم های حاد تنفسی، ریه بیمار قادر به انجام کامل عملکرد طبیعی خود نمی باشد و نیازمند اندام کمکی جهت تکمیل عملکرد خود است. از سوی دیگر، در عمل جراحی قلب باز از آن جائی که قلب از حرکت باز می ایستد، در نتیجه خون به ریه ها پمپ نشده و خون در یک مدار خارج از بدن توسط ماشین قلب- ریه جریان می یابد. تلاش برای ساخت اکسیژناتور مناسب از بیش از سه قرن پیش آغاز شده و تاکنون به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است و همواره تلاش بر این بوده است که ویژگی های ساختاری و عملکردی مناسب این دستگاه که مهم ترین آن ها شامل سازگاری با خون، ایجاد سطح تماس زیاد بین خون و گاز، کاهش افت فشار بین جریان ورودی و خروجی و حجم عملیاتی کم می باشد، را ارتقا بخشند. این مقاله به بررسی تاریخچه، خصوصیات ساختاری و عملکردی و هم چنین کاربرد های بالینی انواع اکسیژناتورها در افراد بزرگسال، کودکان و نوزادان می پردازد. علاوه بر آن تکنیک های مورد استفاده و عوامل پیشرفت و یا عوامل محدودکننده در آن ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین در این راستا، جدیدترین نمونه های اکسیژناتور معرفی شده اند. توصیف امیدهای آینده در جهت رسیدن به اکسیژناتورهای قابل کاشت می تواند ایده و انگیزه های کارآمدی را در بین پژوهشگران زیست پزشکی در این زمینه ایجاد کند.
  کلیدواژگان: اکسیژناتور، ریه مصنوعی، غشا مویینه، CPB، ECMO
 • فاطمه سیاحی، محبوبه حسینی، هاجر ضیایی، شیرزاد غلامی صفحات 481-489
  سابقه و هدف
  بررسی انتشار جغرافیایی انتروبیوزیسنه تنها در تشخیص و درمان بلکه در شناخت عوامل تاثیر گذار در انتقال انگل و در پیشگیری و کنترل آن در کودکان موثر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی انتشار جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس به عنوان یک بیماری انگلی کرمی روده در استان مازندران از سال 1370 لغایت 1392 می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعه مروری می باشد که با جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت انتشار جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس در استان مازندران در طی 22 سال با بررسی مقالات چاپ شده در منابع معتبر و پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده ثبت و طبقه بندی و با استفاده از نرم افزار Arcgis،9.2 نقشه نحوی انتشار و توزیع جغرافیایی بیماری طراحی شد.
  یافته ها
  براساس اطلاعات بدست آمده از تحقیق حداکثر میزان آلودگی به انتروبیوس در مهدکودک های شهرستان بابل 6/ 33 درصد در سال 1376 و دختران مهدکودک های شهرستان ساری در 5/ 29 درصد در سال 1378 بوده است. میانگین انتشار بیماری در بهشهر، ساری، بابل و فریدون کنار بیش از 4 درصد به ویژه در کودکان مشاهده می شود. میزان آلودگی در تنکابن از غرب با میانگین 4-2 درصد وجویبار و نکاء در مرکز استان با میانگین کم تر از یک درصد مشاهده می شود.
  استنتاج
  بررسی وضعیت شیوع جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس در طی 22 سال، بیانگرالگوی انتشار بیماری در استان مازندران است که این نتایج در تشخیص و درمان بیماری و در مطالعات اینده می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: انتروبیوزیس، نقشه انتشار جغرافیایی، استان مازندران، ایران
 • فرزانه رشیدی فکاری، آرش سفیدگران*، شهرزاد وصال صفحات 490-491
  استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان و یکی از بیماری های شایع دوران سالمندی است، که شیوع آن در زنان بالای 50 سال 30 درصد می باشد(1). سازمان جهانی بهداشت (1991)، استئوپروز را به عنوان چهارمین دشمن اصلی بشر و مهم ترین علت شکستگی استخوان در جهان گزارش کرد(2). حال آن که ساده ترین و ارزانترین راه مقابله با استئوپروز، انجام اقدامات پیشگیرانه است. ایجاد رفتارهای پیشگیرانه نیاز به داشتن اطلاعات و آگاهی دارد، که این مهم با آموزش دادن حاصل می گردد(3). آموزش منجر به افزایش توانایی افراد در تصمیم گیری های بهداشتی شده و در نهایت موجب تغییر رفتار می گردد. آموزشگران باید با توجه به محتوای و هدف آموزشی، زمان و خصوصیات فراگیران، بهترین روش را جهت آموزش به کار گیرند. آموزش چهره به چهره، یکی از موثرترین راه های تاثیرگذاری بر فراگیر می باشد، اما این نوع روش آموزشی نیاز مند صرف زمان زیادی است و در مراکز پر ازدحام میسر نمی باشد(5). لذا در جهت صرف زمان کم تر، نیاز به استفاده از روش های غیرحضوری است. یکی از این روش ها آموزش با پمفلت می باشد. پمفلت نوعی رسانه آموزشی کم حجم است که جهت تغییر دانش، نگرش یا آموزش یک مهارت رفتاری استفاده می شود(6). باتوجه به مطالعات اندک و نتایج متناقض مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در زمینه آموزش با روش های کم هزینه و در دسترس مطرح است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی تاثیر آموزش چهره به چهره و پمفلت برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر به کارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه انجام شد.
|
 • Fatemeh Sayehmiri, Ali Asgar Moshtaghie, Salar Bakhtiyari Pages 1-8
  Background and
  Purpose
  The E23K polymorphism of ATP-sensitive potassium channel kcnj11 gene leads to the conversion of glutamate to lysine amino acids and this substitution is associated with increased risk of several diseases such as diabetes. We aimed to examine the association between kcnj11 E23K variation and risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in a Kurdish population.
  Material And Methods
  The study population included 173 patients with T2DM and 173 normoglycemic subjects. All subjects were genotyped using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Genotypic and allelic frequencies were then analyzed in each group. Serum lipids، fasting glucose، fasting serum insulin، HOMA-IR، and HbA1c levels were also determined. Data analysis was performed using SPSS software.
  Results
  Significant differences were seen between the two groups for allelic frequency of the T allele (P=0. 006). Also، the genotype frequencies showed a significant difference in CT genotype between the case and control individuals (OR=2. 77، 95% CI: 1. 29-5. 97، P=0. 009). Similarly، in the dominant model، the kcnj11 E23K was found to be significantly associated with T2DM (OR=2. 72، 95% CI: 1. 30-5. 68، P=0. 008). However، we did not observe any significant association in the recessive model (P>0. 05).
  Conclusion
  This study was performed for the first time in the Kurdish ethnic group in Iran. The E23K polymorphism of the kcnj11 was found to be significantly associated with T2DM in the studied population.
  Keywords: kcnj11, E23K, type 2 diabetes, Kurd
 • Farzane Rahimi, Mehdi Mohamadzade, Samad Zare, Minoo Ilkhanipour, Farah Farokhi Pages 9-20
  Background and
  Purpose
  Food with high cholesterol and saturated fatty acids may play a role in formation of plaque in the walls of arteries. The purpose of this study was to evaluate the effects of dietary supplements containing different amounts of cholesterol and phytosterol on blood lipid profiles in rat.
  Material And Methods
  In this study, 28 adult male rats were divided into 4 groups (n=5 per group). They were kept under a 12 h light/dark cycle at constant temperature with food and water available freely throughout the study. The dietary supplement containing ghee, barley oil and olive oil were added to the foods in three groups. After 21 days of treatment, to measure various blood biochemical parameters and performing histological studies, the process of extracting blood from the heart and cardiac tissue were performed, respectively. Data were analyzed by one way ANOVA and Tukey test in SPSS software. The significance level was considered as P<0.05.
  Results
  Serum cholesterol and LDL-c in the groups treated with ghee, olive oil and barley oil decreased significantly compared with that of the control group. HDL-c levels increased slightly in the group receiving ghee supplement. Also, the level of TG decreased significantly in the group treated with barley and ghee. In histological study of heart tissue, signs of atherosclerosis were found more in the group treated with barley.
  Conclusion
  The results showed that consumption of ghee and olive oil have positive impact on blood lipid profiles and some of the factors associated with atherosclerosis.
  Keywords: Atherosclerosis, heart tissue, ghee, male rat, olive oil
 • Bahman Moradi Poodeh, Kasra Ghanaat, Saeid Abedian Kenari, Zahra Kashi Pages 21-30
  Background and
  Purpose
  Cardiovascular diseases are the leading causes of death in people with diabetes. These diseases occur earlier in diabetics than non-diabetics. Increased plasma homocysteine levels are among the factors that accelerate atherosclerosis in diabetic patients. Plasma homocysteine levels increase significantly in patients with atherosclerosis. Therefore, in this study, homocysteine levels were assessed in patients with diabetes mellitus and coronary atherosclerosis.
  Materials And Methods
  A case-control study was conducted in which the subjects were divided into three groups (n=25 per group): the group of diabetic patients with atherosclerosis, diabetic patients without atherosclerosis, and atherosclerotic patients without diabetes. The fasting plasma homocysteine levels and other variables were measured by ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) and routine laboratory methods, respectively. Data analysis was performed applying Spearman and Pearson tests in SPSS V.13.
  Results
  The means of homocysteine levels in diabetic patients with atherosclerosis, in atherosclerosis subjects without diabetes and in diabetic patients without atherosclerosis were 18.52±6.36, 13.56±4.53, and 9.99±3.3 μmol/L, respectively. We observed significant differences between the three groups (P <0.05).
  Conclusion
  In diabetic patients with atherosclerosis, the serum concentration of homocysteine was higher than those of the other groups. High levels of homocysteine may have a role in high prevalence of atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Keywords: Homocysteine, diabetes, atherosclerosis
 • Seyed Nooredin Mousavinasab, Jamshid Yazdani Cherati, Hossein Karami, Shahrbanoo Khaksar Pages 31-38
  Background and
  Purpose
  Acute leukemia is a malignancy with a rapidly progressive course of the lymphoid or myeloid cells. A prognostic factor for its survival and treatment is of particular importance in medical research. Therefore, this study aimed at applying competing risk model to compare clinical and pathologic factors in pediatric acute leukemia.
  Materials And Methods
  A historical cohort analysis was performed on survival data of 97 children with acute leukemia collected from Pediatric Oncology Department in Booali Sina Hospital in Sari from 2006 to 2014. We recorded data including age at diagnosis, type of leukemia, sex, white blood cell count, and platelet count. Statistical analysis using competing risk model, Cox regression model and STATS software were performed.
  Results
  The median follow-up period was 14.83 mounts during which 27 patients (27.83%) (17 ALL cases and 10 AML cases) passed away. In competing risk model significant relationship was found between type of leukemia, hemoglobin count and white blood cell count with survival time.
  Conclusion
  In order to identify the prognostic risk factors on the survival of patients with acute leukemia, in presence of competing risks, using the competing risk regression model was found more efficient compared to cox regression model.
  Keywords: Competing risk, survival time, acute leukemia
 • Somayeh Shahani, Neda Zakeri, Negar Hamzkanlu, Seyed Jalal Hosseinimehr Pages 39-47
  Background and
  Purpose
  Bleomycin as an anticancer drug causes side effects on normal tissues. The aim of this study was to investigate the effect of methanolic extract of Cichorium intybus seed (CI) on antiproliferative activity of bleomycin on human non-malignant skin and ovarian cancer cells.
  Materials And Methods
  Human non-malignant fibroblast cells (HFFF2) and ovarian cancer cells (SKOV-3) were treated with bleomycin and methanolic extract of CI at various concentrations (20, 100, 500, 1000 and 2000 µg/ml). Their effects on cell viability were evaluated after 72 hrs. The antioxidant properties of the extract was investigated using DPPH (1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) free radical scavenging.
  Results
  Bleomycin killed normal skin and ovarian cancer cells. The cell survival rate increased significantly in groups receiving 100 and 1000 µg/ml of methanolic extract of CI (101% and 103% in HFFF2, respectively), while it was 82% in bleomycin-treated cells. CI did not show any protective effect on SKOV-3 cells treated with bleomycin. The extract exhibited considerable free radical scavenging activity.
  Conclusion
  Our study suggests that methanolic extract of Cichorium intybus seed with antioxidant activity probably protects non-malignant skin cell against toxicity induced by bleomycin without any significant protection on cancerous cell.
  Keywords: Cichorium intybus, bleomycin, cell toxicity, cancer
 • Ahmadreza Bekhradnia, Bahare Gilannejad, Samira Qaraje, Hamid Irannejad Pages 48-54
  Background and
  Purpose
  Quinoxaline derivatives are standing interest of people who work on anti-cancer drugs. There are many reports about using these agents as DNA cleaving, transglutaminase 2 inhibitor, topoisomerase II inhibitor and tumor antibiotic. Other drugs used in treatment of tuberculosis such as isoniazid, pyrazinamide and rifampin have similar structures to quinoxaline and quinoxaline 1, 4-di-N-oxide derivatives. This study aimed to prepare 2, 3 diaryl quinoxaline and quinoxaline oxide as potential anticancer and antituberculosis compounds.
  Materials And Methods
  The first step involved the conversion of benzaldehyde to benzoine in the presence of sodium cyanide. Direct oxidation of related benzoines to 1,2-diketon compounds were performed using nitric acid which then underwent a nucleophilic attack by phenylenediamine that led to quinoxaline derivatives in high yield. Subsequently, anhydride acetic acid and hydrogen peroxide was employed for the oxidation quinoxaline derivatives to desired 1,4- N-oxide quinoxaline.
  Results
  The 2,3-diarylquinoxaline and quinoxaline oxide derivatives were synthesized and their chemical structures were confirmed using1H-NMR and IR spectroscopy.
  Conclusion
  In this study an efficient method was developed for the preparation of novel derivatives of quinoxaline and 1,4- N-oxide quinoxaline as potential anticancer and antituberculosis agents.
  Keywords: Quinoxalin derivatives, quinoxaline, N, oxide derivatives, anti, microbial, anticancer
 • Marzie Kavoussi Ghahfarokhi, Homa Mohseni Kochesfehani, Mahmoud Rafieian, Kopaei, Pezhman Beshkar, Hedayatollah Shirzad Pages 55-65
  Background and
  Purpose
  Adenocarcinoma gastric cancer is one of the most common cancers of upper gastrointestinal tract. Many natural compounds are known to have anti-tumor activities through induction of tumor cell apoptosis. Tribulus terrestris is a plant with antioxidant and anti-inflammatory effects that has been recommended in the world and Iranian traditional medicine. These effects have been proven in some recent studies. This study was performed to evaluate the anti-tumoral effect of chloroform fraction fruit of Tribulus terrestris (TT) on human adenocarcinoma gastric cancer.
  Materials And Methods
  In this experimental study, AGS cells were first cultured in standard conditions in plate and then incubated with different concentrations of chloroform fraction for 24, 48 and 72 hours. Cell viability was determined using MTT assay. Cell death induction and cell cycle arrest were determined using flow cytometry.
  Results
  The results demonstrated that the chloroform fraction decreased AGS cell viability in a concentration and time-dependent manner. The data indicate that this fraction increased apoptosis effectively in AGS cell line and cell cycle was arrested at G0/G1 phase.
  Conclusion
  The effective compounds of the chloroform fraction of the plant Tribulus terrestris (TT) fruit induced apoptotic cell death in human gastric cancer cells. These compounds could be of great benefit in prevention or treatment of human gastric cancer.
  Keywords: Adenocarcinoma gastric cancer, apoptosis, Tribulus terrestris, cell cycle
 • Abdolbaset Mirzaeipour, Ebrahim Salehifar, Ghasem Janbabai, Bizhan Kouchaki, Samaneh Borhani, Masoumeh Rashidi Pages 66-73
  Background and
  Purpose
  Colorectal cancer is the fourth most common cancer in Iran. The incidence of this cancer, especially in the northern regions in Iran, has increased in the last two decades. This study was designed to update the demographic and clinical characteristics of patients with colorectal cancer in Mazandaran province.
  Material And Methods
  All patients with diagnosis of colorectal cancer who were treated during 2008-2014 in Imam Khomeini Educational Hospital and Touba polyclinic (a university affiliated center) were included. We evaluated the age, sex, location of tumor, stage of tumor, presence of metastasis, location of metastasis, and clinical symptoms.
  Results
  Three hundred and sixty four patients, including 53.4% male and 46.6% female, were examisned. Almost one-third (31.3%) of patients were younger than 50 years of age and there was no significant difference in the mean age of both sexes (p=0.42). At time of diagnosis, 37.2% of patients were in stage 4. Family history of cancer was positive in 45%, and this rate increased to 63.9% in cases younger than 50. The mean age of patients with positive family history was lower compared to those with negative family history (P=0.028).
  Conclusion
  The mean age of colorectal cancer in studied patients, especially those with positive family history, was lower compared to what have been found in similar studies. The majority of patients were in advanced stages at the time of diagnosis. These findings call for more attention to the initial sign and symptoms of colorectal cancer and carrying out screening programs for early diagnosis and treatment.
  Keywords: Cancer, colorectal, demographic
 • Jafar Akbari, Majid Saeedi, Katayoun Morteza Semnani, Reza Enayati Fard, Babak Shakerian Pages 74-85
  Background and
  Purpose
  Solubility behavior of a drug is one of the key determinants of its oral bioavailability. The bioavailability may be enhanced by increasing the solubility and dissolution rate of drug by combining the drug with a hydrophilic carrier. Naproxen is a poor water non-soluble analgesic and anti- inflammatory drug. A possible way of overcoming the naproxen low aqueous solubility is to alter the physical properties of the drug by preparing a solid dispersion. In this study, Gelucire 50/13 and PEG 4000 were employed to produce solid dispersions with naproxen.
  Material And Methods
  Naproxen solid dispersions were prepared in various amounts of drug and polymer (PEG4000) using hot melting method. The influence of several amounts of gelucire 50/13 was also studied. Dissolution studies, Differential scanning calorimetry (DSC), Fourier–transform infrared spectroscopy (FTIR), and X-ray powder diffractometry (XRD) were used to evaluate any interaction between the drug and other components in solid dispersions.
  Results
  According to dissolution study, drug release from solid dispersions and physical mixture were higher than that of the pure drug. Also, dissolution rate of solid dispersions and physical mixtures enhanced by increasing the concentration of polyetilen glycol. The result of DSC and FTIR showed that there was no chemical interaction between the drug and the polymer. XRD patterns indicated that piroxicam exists in its solid state in all solid dispersions.
  Conclusion
  The increased dissolution rate of naproxen by solid dispersion technique could be due to increase wettability and hydrophilic nature of carrier and surfactants.
  Keywords: Naproxen, solid dispersion, polyethylene glycol 4000, gelucire 50, 13, dissolution rate
 • Hassan Amini, Kambiz Hassanzadeh, Esmael Izadpanah, Mohammad Raman Moloudi Pages 86-93
  Background and
  Purpose
  The exact mechanisms of morphine dependence and withdrawal syndrome remain unclear. Many studies have been performed to find a drug for prevention of withdrawal symptoms. The aim of this study was to evaluate the effect of mefloquine (a gap junction inhibitor) on morphine withdrawal symptoms in male rats.
  Materials And Methods
  In an experimental study, adult male Wistar rats weighting 225± 275 g were randomly divided into 6 groups (n=8 per group). In order to induce dependency, additive doses of morphine were injected subcutaneously for 13 days. At day 13, after the last dose of morphine, saline (1 ml/kg: control) or mefloquine (5, 15, 30 mg/kg) were injected intraperitoneally. After 30 min, all groups received naloxone (4 mg/kg, ip) and the withdrawal signs including jumping, rearing, genital grooming, abdominal writhing, body grooming and wet dog shake, were recorded for 60 minutes.
  Results
  The results showed that mefloquine in all used doses decreased the withdrawal symptoms and the total withdrawal scores compared to control group.
  Conclusion
  Mefloquine was found effective as a gap junction inhibitor in decreasing the symptoms of morphine withdrawal syndrome.
  Keywords: Mefloquine, morphine, withdrawal symptoms
 • Yunes Nazari Dashlibrun, Mohammad Ramezanian, Mohammad Ebrahimi Saravi, Mohsen Arabi Pages 94-102
  Background and
  Purpose
  Nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen are the most commonly used drugs for pain relief after impacted third molar surgery. Recently, new generation of these drugs have been introduced that act more selectively and have lower gastrointestinal side effects. To the best of our knowledge there are not enough studies about the effectiveness of these drugs. This study compared the efficacy of celecoxib with ibuprofen and acetaminophen codeine.
  Materials And Methods
  A randomized clinical trial was conducted in 180 patients attending oral and maxillofacial surgery department affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Patients were divided into three groups to receive a single dose of celecoxib 100mg, Ibuprofen 400 mg or acetaminophen codeine (acetaminophen 300mg + codeine 20mg) after surgery. A questionnaire was completed by the patients in which the pain intensity was recorded at 2, 4, 6, 10, 16, and 24 hrs after surgery.
  Results
  At 2 and 4 hr after taking the medications the pain intensity was significantly lower in the group receiving celecoxib (P<0.05). Considering the time of use of rescue medication, there was no significant difference between ibuprofen and celecoxib (P>0.05) while significant difference was found in the acetaminophen codeine group (P<0.05). Also, considering the pain intensity, ibuprofen and celecoxib had similar effects and both were superior to acetaminophen codeine.
  Conclusion
  Ibuprofen and celecoxib showed similar effects in decreasing the intensity of pain in subjects so, celecoxib could be considered as the drug of choice when there are contraindications for ibuprofen.
  Keywords: Acetaminophen codeine, ibuprofen, celecoxib, pain, impacted wisdom teeth, postoperative complication
 • Reza Enayatifard, Jafar Abrari, Majid Saeedi, Hamedeh Hashtroudi, Fatemeh Siavoshian Pages 103-112
  Background and
  Purpose
  In Situ Gel dosage forms are successfully used as drug delivery systems to control drug release and protect the medicaments from a hostile environment. The aim of this study was to formulate and evaluate in situ oral topical gels of fluconazole based on concept of pH triggered system.
  Materials And Methods
  An in situ gel system consisting of carbopol 934, hydroxypropyl methylcellulose and sodium alginate was used in different concentrations to prolong the release of fluconazole. Fluconazole was added to polymer’s solution after being hydrated. Formulations were evaluated for gelling capacity, physical stability, pH, drug content, viscosity and in vitro release.
  Results
  The use of carbopol as in situ gel forming agent was substantiated by the property to transform into stiff gels when the pH was raised. The gelling capacity, pH and drug content of formulations were found to be satisfactory. The viscosity range was from 60 to 104 centipoise in shear rate of 20 rpm. The formulations showed pseudoplastic flow and were able to release the drug slowly. The formulations showed no significant changes in different condition during the period of 90 days and were found to be stable.
  Conclusion
  The ideal formulation can be utilized for the sustained release property.
  Keywords: In situ gel, prolonged release, carbopol, sodium alginate, hydroxypropyl methylcellulose, fluconazole
 • Laleh Mehrad, Ali Ramazani, Maryam Garshasbi Pages 113-122
  Background and
  Purpose
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates are the most common pathogen that causes hospital and community acquired infections. Studying on drug resistance, it is important strategy to prevent these types of infections. The use of molecular typing methods is essential for determining the origin of the strains and also in epidemiological investigations. The aim of present study was to survey the molecular characteristics of Staphylococcus aureus (SA), to detect mecA gene, and typing SCCmec in the strains isolated from staffs in Vali-aser and Mousavi hospitals in Zanjan province.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 104 SA isolates collected from the clinical samples at Vali-aser and Mousavi hospitals. The identification of all tested isolates were confirmed by Gram's stain, coagulase and manitol salt agar and the isolates were tested for antibiotic resistance by the disc-diffusion method. In addition, the genotypes of SCCmec in the MRSA isolates were determined by multiplex PCR and the results were analyzed using the chi-square.
  Results
  The highest resistance was shown against oxacillin, penicillin, tetracyclin and co-trimoxazole and the most sensitive antibiotics were amikacin and ciprofloxacin and all of the isolates were sensitive to vancomycin and all of the isolates were resistant to at least three classes of antibiotics. Five (8.6%) MRSA strains were SCCmec type I, 11 (19%) were type II, 20 (34.5%) were type III, 17 (29.3) were type IV-a, 1 (1.7%) were type IV-b, 2(3.4%) were type IV-c, 11 (19%) were type IV-d and 18(31%) were type V. Overall, 19 (32.7%) MRSA strains could not be typed.
  Conclusion
  Our findings show that clinical isolates of MRSA in our hospital carrying various types of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) types. SCCmec typse III and V were the predominant strain of MRSA identified.
  Keywords: methicillin, resistant Staphylococcus aureus (MRSA), mecA, Antibiotic resistance, SCC mec Typing
 • Jafar Akbari, Reza Enayatifard, Majid Saeedi, Laleh Kalavi Pages 123-130
  Background and
  Purpose
  In ocular delivery the physiological constraints imposed by the protective mechanisms of the eye lead to low absorption of drugs, resulting in a short duration of the therapeutic effect. Thus using in-situ gelling systems could increase the residence time of the drug in the eye. These systems are instilled as drops into the eye and undergo a sol-to-gel transition in the cul-de-sac. The aim of this study was to formulate and evaluate an ophthalmic delivery system for diclofenac sodium (a nonsteroidal anti-inflammatory drug), based on the concept of ion-activated in situ gelation.
  Material And Methods
  Ion-activated in situ gelling systems (sodium and calcium) consisting of sodium alginate and hydroxyl propyl methyl cellulose were prepared in different concentrations under aseptic condition. Diclofenac sodium was added after hydration. Formulations were evaluated for gelling capacity, physical stability, pH, drug content, viscosity and in-vitro drug release.
  Results
  The clarity, pH and drug content of the developed formulation were found to be satisfactory. The developed formulation was stable and provided sustained drug release over an 8-h period. The viscosity was found to be in the range of 29 to 63 centipoise in shear rate of 20 rpm. The formulations showed pseudoplastic flow behavior. The ideal formulation showed no significant changes during a 90-day period and was found stable.
  Conclusion
  The developed formulation can be used as an in-situ gelling vehicle to enhance ocular bioavailability and the reduction in the frequency of instillation, thereby resulting in better patient compliance.
  Keywords: Diclofenac sodium, in, situ gel formulation, sodium alginate, HPMC
 • Farshad Bahrami Asl, Majid Kermani, Mahdi Farzadkia, Ali Esrafili, Soheila Salahshour Arian, Adel Mokammel, Dariush Zeynalzadeh Pages 131-140
  Background and
  Purpose
  Antibiotics have worldwide uses and they can enter water sources through different ways. Due to their different inappropriate effects, they have created a major concern in environmental control practices. Metronidazole (MTN) is an example of these antibiotics. This study was performed to investigate the efficiency of ozonation process (SOP) in MTN removal from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  The solution pH (3-12), reaction time and initial MTN concentration (1-40 mg/L) were investigated for their effects on efficiency of the removal process. The MTN concentration was analyzed by HPLC. Biodegradability improvement and mineralization rate were studied by BOD5/COD and TOC tests, respectively.
  Results
  The optimum pH for SOP was 10. The best compatibility for drug degradation kinetic was found with pseudo-second order (liner type II) model. The BOD5/COD increased from 0.09 in SOP influent to 0.33 in SOP effluent and the MTN mineralization rate was about 68%.
  Conclusion
  Higher ozone decomposition in alkaline pH increased the radical production and improved removal efficiency. Moreover, higher mineralization rate reduced the environmental risks of effluent discharges.
  Keywords: Biodegradability, metronidazole (MTN), mineralization, ozonation
 • Mohammad Shokrzade, Omran Habibi, Ali Abbasi, Maryam Makhlugh, Aneseh Sadat Hosseini, Safie Poolaee Pages 141-151
  Background and
  Purpose
  Alcoholic liver disease (ALD) such as alcoholic steatosis, hepatitis and cirrhosis are complex multistep chronic diseases reported in many animal studies. Chronic alcohol consumption induces hepatic oxidative stress due to increased generation of reactive oxygen species and/or reduced antioxidant capacity. Trametes versicolor belongs to the more advanced Basidiomycetes class of fungi that grows on tree trunks throughout the world. The aim of this study was to investigate the hepatoprotective effect of methanol and hot-water extraction from Trametes versicolor.
  Materials And Methods
  Trametes versicolor was collected and maceration extraction was performed. The extraction was then powdered through freeze drying. This study was performed in 20+5g weight male mice that were randomly divided into 8 groups (n=4 per group). Different doses of extract were gavaged for a week. Finally, liver tissues were removed for measuring Glutathione (GSH) level and blood samples were taken for determining AST, ALT and ALP levels.
  Results
  There were statistically significant differences in GSH and ALT, AST, ALP levels between the groups receiving Ethanol + different doses of extracts and Ethanol. No significant differences were found in GSH and liver enzymes level in the group receiving Ethanol + methanol and hot-water extract of Trametes versicolor 200 mg/Kg compared with the normal group.
  Conclusion
  The results showed the antioxidant effect of investigated extracts on hepatotoxicity of ethanol in mice. These extracts can return GSH concentrations to normal levels and protect liver cells from damage and increase of AST, ALT and ALP enzyme levels.
  Keywords: Mice, Trametes versicolor, liver toxicity
 • Mojtaba Mohseni, Mina Tavasol Pages 152-160
  Background and
  Purpose
  Research for discovery and development of new and effective antimicrobial agents has been raised due to increasing rate of numerous multi-drug resistant pathogens. Marine bacteria especially Bacillus species are a rich source of potentially versatile secondary metabolites with antimicrobial activities. In this study, sediments of the Caspian Sea were screened for natural products obtained from Bacilli spp. with antimicrobial activities.
  Materials And Methods
  Marine sediments were collected from different locations of the Caspian Sea shores. To isolate Bacillus, diluted samples were inoculated on rich medium and incubated at 30 °C. Preliminary screening of the isolates was performed using cross steak method against Gram positive and Gram negative bacteria. In addition, crude extracts of the selected Bacillus spp.were screened for antimicrobial activity using Kirby-Bauer disc diffusion method by determining the growth inhibition zone.
  Results
  Of the sediments, 19 Bacillus spp. were isolated and screened for antimicrobial activities. In preliminary screening, seven Bacillus spp. showed good antibacterial activity against test bacteria and identified as selective isolates. Results in the secondary screening of the crude extract from cultures demonstrated good antibacterial and antifungal activities in active isolates. Bacillus spp. MT18 and MT24 exhibited more antimicrobial activities than the others.
  Conclusion
  According to this study the sediments of the Caspian Sea are potentially rich in Bacillus spp. that are capable of producing secondary metabolites with antimicrobial activities and this requires further research.
  Keywords: Marine Bacillus, natural products, antimicrobial activity, Caspian Sea
 • Maryam Mohammadi, Sichani, Vajihe Karbasizadeh, Samaneh Chaharmiri Dokhaharani Pages 161-171
  Background and
  Purpose
  Dental caries is a pathological infectious disease. It begins with the formation of dental plaques which is a structurally and functionally organized biofilm. Streptococcus mutans is the most important bacterium in the formation of dental plaque and dental caries. This study aimed at evaluating the antibacterial and antibiofilm activity of Quercus infectoria galls against Streptococcus mutans.
  Materials And Methods
  The bacterial strain used in this study was Streptococcus mutans (ATCC: 25923). Extracts were prepared by Soxehlet apparatus and maceration. They were then dissolved in sterile distilled water to a final concentration of 0.16 to 10.00 mg/ml. The antimicrobial activities of the extracts were determined using well diffusion method. The antibiofilm activities of the extracts were examined in a microdilution assay using TTC. Statistical analysis was performed in SPSS V.18.
  Results
  The methanol, ethanol, and acetone extracts of Quercus infectoria galls showed strong inhibitory effects against Streptococcus mutans. The MIC values of extracts were similar and ranged from 160µg/ml to 320µg/ml, whereas the MBC values ranged from 320µg/ml to 640µg/ml. Aqueous extracts of oak galls did not show antimicrobial activity. The extracts of Quercus infectoria galls strongly inhibited the formation of Streptococcus mutans biofilms at concentrations higher than 19.5µg/ml.
  Conclusion
  The extracts of Quercus infectoria galls displayed similarities in their antibacterial activity against Streptococcus mutans. Also, they were found effective in preventing biofilm formation of Streptococcus mutans. The galls of Quercus infectoria are considered potentially good sources of antimicrobial agent.
  Keywords: Antibacterial activity, dental plaque, oak gall, plant extract, Streptococcus mutans
 • Abdolmotaleb Seyed Mohammadi, Ghorban Asgari, Abdollah Dargahi, Seyedeh Azam Mobarakian Pages 172-187
  Background and
  Purpose
  Dyes are one of the most contaminants in textile industrial wastewater that are often carcinogenic, mutagenic and non-degradable. Therefore, their removal from effluents is very essential to avoid environmental consequences. The purpose of this study was to gain a better insight into the adsorption process and using an economic technology for dye waste water treatment. For these purposes activated carbon was used.
  Materials And Methods
  In this study, the adsorbent surface properties were evaluated using converted Fourierinfera red (FT-IR) test and scanning electronic microscope (SEM). In discontinuous station, adsorbent effectiveness for methylene blue dye removal was measured considering pH, reaction time, adsorbent dose, initial dye concentration and temperature. Finally, data was analyzed using seven kinetic and four isotherm models.
  Results
  The highest removal efficiency of methylene blue was obtained at pH=6, reaction time=180 minutes, and adsorbent dose=2 gl-1. Removal efficiency of methylene blue in initial concentration (50 mg-1) was 91.08%. In this study the adsorption process followed the Langmuir isotherm (R2= 0.9971). Also, kinetic studies showed high correlation coefficient on pseudo-second order equation ((R2= 0.996).
  Conclusion
  According to this study, activated carbon from Oak fruit bark could be used as an effective and economic adsorbent in wastewater treatments.
  Keywords: Oak active carbon, methylene blue, adsorption synthetics, isotherm equations
 • Shahnaz Barat, Yahaya Javadian, Ghadamali Talebi, Mahsa Aghajani Pages 189-196
  Background and
  Purpose
  Urinary incontinence is one of the most common problems in women. The aim of this study was to investigate the frequency of different types of urinary incontinence in women who referred to pelvic floor disorders clinic.
  Materials And Methods
  In a descriptive cross-sectional study 200 women with symptoms of urinary incontinence were evaluated from all patients who were referred to pelvic floor disorders clinic in Roohani Teaching Hospital, 2013-2014. The research parameters were age, height, weight, para, type and number of delivery, urge incontinence, stress incontinence, and mixed incontinence.
  Results
  The patients mean age, mean weight, and mean BMI were 48.24± 9.95, 75.82±13.33kg and 29.95± 5.32 kg/m2, respectively. Stress incontinence was observed in 90 (45%) urge incontinence was found in 45 patients (22.5%), and mixed incontinence was seen in 65 participants (32%). Among the subjects 145 (72.5%) had vaginal delivery of whom 23.4% had urge incontinence, 40% had stress incontinence, and 36.6% had mixed incontinence. In patients with cesarean section, urge incontinence was observed in 31.2%, stress incontinence in 56.2% and mixed incontinence was seen in 12.5%.
  Conclusion
  According to high frequency of stress incontinence, health care providers should consider early detection and treatment of these patients.
  Keywords: Urinary incontinence, stress incontinence, urge incontinence, mixed incontinence
 • Pages 197-205
  Background and
  Purpose
  Coronary artery bypass surgery (CABG) is an effective and important treatment for patients with coronary artery disease. In recent years there has been increasing interest in prediction of mortality and patient's outcome after cardiac surgery. Several models have been designed to identify related risk factors. This study aimed at evaluating EuroSCORE model in CABG patients in Sari Fatemeh Zahra Center for Cardiac Surgery.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was performed and EuroSCORE was calculated for 1000 patients who had CABG. To determine the rate of mortality, the patients were followed for 30 days after the surgery. The main risk factors affecting mortality and validity and reliability of EuroSCORE were also evaluated.
  Results
  Thirty-day mortality rate was 1.5%. The main risk factors affecting mortality rate were age, poor left ventricular dysfunction, chronic pulmonary disease, high serum Cr, critical preoperative state, pulmonary hypertension, other than CABG and post infarct septal rupture.
  Conclusion
  EuroSCORE model could predict the rate of mortality in 78% of the samples. In other studies this rate was predicted at 75%, therefore, EuroSCORE model was found more efficient in this study.
  Keywords: Coronary artery disease, coronary Artery Bypass surgery, EuroSCORE, mortality
 • Hossein Zeraati, Hamidreza Behnam Vashani, Akram Rezaeian, Majid Abrishami, Tayebeh Reyhani, Naser Shoeibi Pages 206-216
  Background and
  Purpose
  Retinopathy of prematurity (ROP) screening is a painful procedure that causes physiological changes in premature infants. Multisensory stimulation is a non-pharmacological analgesic method which affects physiologic measures during painful procedures. This study aimed at determining the effect of multisensory stimulation on heart rate during screening examination of premature infants for ROP.
  Materials And Methods
  A single blind randomized clinical trial was carried out in July 2014, in which 80 premature infants in Mashhad Khatamolanbya Hospital were randomly divided into two groups. In the intervention group, multisensory stimulation was administered 15 minutes before the start of the examination while the control group received standard care. Heart rates of infants were recorded at 30 seconds intervals, before, during, and after eye examination in a researcher made check list for physiological characteristics. Data was analyzed by independent t test and repeated measures ANOVA in SPSS ver.14.
  Results
  The infants were 53.8% girls and 46.2% boys. The mean gestational ages of the intervention and control groups were 30.4±1.7and 30.6 ± 1.8 weeks, respectively. Significant differences were seen between the two groups in heart rate during evaluation (P<0.001). Also, there were significant changes in heart rate during the examination (P<0.001) which were found to be higher in the control group.
  Conclusion
  Multisensory stimulation program leads to a small increase in heart rate, therefore, it is useful in reducing the rate of physiologic changes during ROP screening.
  Keywords: Multisensory stimulation, heart rate, Retinopathy of prematurity, premature infant
 • Ali Zafarzadeh, Mohammadhadi Mehdinejad, Nazak Amani (Msc) In Environmental Health Engineeringdaz Pages 217-226
  Background and
  Purpose
  Industrial effluent and sewage sludge are used as fertilizer since they contain high levels of nutrient. The main pollutant in industrial effluent is heavy metals. In this study an assessment was made on the impact of industrial wastewater effluent and sewage sludge on accumulation of heavy metals in agricultural soil at Agh ghallah industrial Estate.
  Materials And Methods
  In a descriptive-analytic study, 72 samples (sewage sludge, effluent and soil) were collected from the Industrial state. All sampling and tests were performed according to standard methods and concentration of heavy metals was determined using polarography method. To analyze the data, SPSS was used and 95% confidence intervals (P<0.05) were applied.
  Results
  The mean concentrations of Cd, Cu. Pb and Zn in sewage sludge were 0.53, 15.9, 1.44 and 692.7 mg/kg dw, respectively which were found to be lower than EPA standard. The concentrations of investigated heavy metals were within normal range in wastewater effluent that was discharged into surface water. The mean concentrations of metals in soil irrigated by wastewater were higher than those of the control soil. In a 10-year period, the concentration of lead and zinc increased 130 and 4 fold and cadmium and copper concentrations increased less than two-fold. There was a significant correlation between Zn and Pb in soil, sewage sludge and control soil (P<0.05). However, the concentration of Cd and Cu were not affected (P> 0.05).
  Conclusion
  The concentrations of heavy metal were found lower than the maximum allowable level. Therefore, in this area, wastewater and sewage sludge could be used to irrigate agricultural lands and greenspaces in shortage of water, however, environmental regulations should be taken into account.
  Keywords: Sludge, industrial effluent, heavy metals
 • Sohei Sobhanardakani, Faezeh Faezeh Einabadi, Mahdi Hashemi Pages 227-238
  Background and
  Purpose
  PAHs are the most important pollutants of groundwater resources. Therefore, this study aimed at determining the PAHs concentrations in water samples exploited from wells near gas stations in Hamadan, Iran.
  Materials And Methods
  We collected 52 water samples from 30 cm depth of the wells from 13 gas stations in winter and spring in 2012. The extraction and identification of hydrocarbons concentration were performed using liquid-liquid micro extraction and EPA-8270 reference standards, respectively. All statistical analyses were performed using the SPSS statistical package.
  Results
  The PAHs in winter and spring has been observed with acenaphthylene recording the highest concentration of 0.043±0.047 µg/L and 0.059±0.073 µg/L, respectively and naphthalene and fluoranthene with the least concentration of 0.194±0.041 µg/L and 4.29±6.96 µg/L, respectively. Also, the mean concentrations of evaluated hydrocarbons in specimens compared with permissible exposure limits proposed by WHO, EPA and Iranian National Standards Organization showed that the mean concentrations of naphthalene in all evaluated samples were significantly higher than EPA permissible exposure limits.
  Conclusion
  The mean concentrations of naphthalene in some samples were higher than permissible limits, therefore, water exploitation from the wells near gas stations could result in many environmental and health problems. So, periodic monitoring of fuel tanks and groundwater resources near gas stations is recommended.
  Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons, water pollution, gas station, Hamedan
 • Farshad Bahrami Asl, Majid Kermani, Mina Aghaei, Sima Karimzadeh, Soheila Salahshour Arian, Abas Shahsavani, Gholamreza Goudarzi Pages 239-249
  Background and
  Purpose
  Weather is one of the essential needs of human. Due to increasing of the air pollution, air pollution is one of the most important challenges of human life, in the last decades. Air pollutants, including NO2 can have significant adverse health effects on the human. Therefore, evaluation of the health effects of this pollutant is necessary for its control. The aim of this study was evaluation of health effects of NO2 on the human in Mashhad, Tabriz, Shiraz, Isfahan and Arak metropolises of Iran in 2011-2012.
  Materials And Methods
  The necessary data was obtained from Environmental Protection Agencies of related metropolises. The validity of data was evaluated according to the WHO criteria. The valid data entered into the AirQ software and the results were obtained.
  Results
  Isfahan with the annual concentration of 128 µg/m3 has the highest concentration of NO2. In all cities, the average concentration was higher than the national standard. For total mortality, cardiovascular death and hospitalization for chronic obstructive pulmonary, Mashhad had the greatest number, with 286, 161 and 43 cases, respectively.
  Conclusion
  the most adverse health effect of NO2 was in Mashhad and Isfahan cities, respectively. It can be explained by increasing the number of vehicles, traffic and fuel consumption and high levels of temporary and permanent population in the religious and tourist sites.
  Keywords: Air Pollution, Health Effect, Metropolis, Modeling, NO2
 • Mirhossien Fazelian, Bahman Ramavandi Pages 250-263
  Background and
  Purpose
  Phenols are considered as priority pollutants because of their potential harm to human health. So, they should be removed from water resources to avoid further pollutions. The aim of this research was to evaluate phenol adsorption from aqueous solution using activated carbon provided from Populus alba.
  Materials And Methods
  In this experimental study we used activated carbon as adsorbent with a mesh 40 that was provided from P. alba. After preparation of stock solution, the effect of influencing parameters on adsorption process such as pH (4, 6, 8, 10), contact time (3-60 min), adsorbent dosage (0.25-5g/l), and initial phenol concentration (10-50 mg/L) were evaluated. Also, to describe the experimental data, the Langmuir, Freundlich, and Temkin isotherms, pseudo first- and pseudo second- order kinetic models were assessed. All experiments were conducted twice and the mean of percentage removal was obtained.
  Results
  BET surface areas of the activated carbon provided from P. alba were obtained at 1068 m2/g. According to Langmuir model, the maximum adsorption capacity of 172.41 mg/g was attained. Kinetic evaluation indicated that the adsorption of phenol by the investigated activated carbon followed the pseudo-second order reaction. This study showed that increase in contact time and adsorbent dosage increased the adsorption of phenol. While increase in pH and initial phenol concentration decreased phenol adsorption. Phenol was completely removed at pH4.
  Conclusion
  The activated carbon provided from P. alba was found with a good potential for phenol removal from wastewaters. P. alba tree is abundantly found in many areas in Iran, therefore, it could be used to produce adsorbent and may be applied for removal of pollutants in water and wastewater industry.
  Keywords: Phenol, adsorption, P. alba, isotherm, kinetic
 • Mohammad Ali Zazouli, Zohreh Koushki, Farzaneh Tabarinia, Hajar Tabarinia, Hemat Gholinia Pages 264-274
  Background and
  Purpose
  Nowadays, tendency to consume bottled water shows significant growth due to increase of demand for safe drinking water, limited resources of fresh water and the public beliefs about the quality of bottled water. The aims of this study were to evaluate the microbial and physicochemical quality of bottled water in Mazandaran province and their heavy metal concentration.
  Materials And Methods
  This descriptive-cross sectional study was done in 60 types of 1.5 lit bottled water from 15 different brands which have been bottled in different seasons in Mazandaran province in 2012. We assessed 33 microbial and physicochemical characteristics and concentrations of heavy metals applying standard method and compared them with those recommended by WHO and Iran National Standard Organization.
  Results
  The analyzed samples were 100% in the range of Iran National Standard regarding microbial and physicochemical quality. Among chemical parameters, fluorine (0.01 mg/l) was the least while nickel (0.08 mg/l) and boron (1 mg/l) were the most common. Compared to standard guidelines, among heavy metals, mercury, chrome and lead were found with maximum level (0.001, 0.01 and 0.05 mg/l, respectively). There was no significant difference between the measured and listed values on the labels of bottled water (P<0.05).
  Conclusion
  Results showed that the values of all parameters except Nickel were acceptable and did not exceed the standard guidelines for bottled water quality. However, continuous monitoring of bottled water is necessary since there is an increasing trend in consumption of bottled water and new brands are being distributed in the market.
  Keywords: Bottled water, microbial, physicochemical quality, heavy metals
 • Mohammad Soltanian, Abdollah Dargahi, Fatemeh Asadi, Ali Ivani, Parastoo Setareh, Elaheh Saleh Pages 275-287
  Background and
  Purpose
  Geographic information system (GIS) and appropriate statistical method for management and analysis of groundwater has been growing rapidly. New devices and information support system has a significant role in management of water resources, especially in limited and valuable water resources. The aim of this study was to evaluate the changes in the physicochemical quality of groundwater watershed in Gharehsou during a ten year period (2003-2012).
  Materials And Methods
  The results of water physicochemical parameters analysis were obtained from the regional water authority. The annual average of parameters were determined using descriptive statistics in SPSS Ver.16 by applying Friedman Test and MEASURE with significant level α= 0.05. The annual parameters changes were compared and zoning of different parameters for groundwater quality of gharasoo watershed was determined through ArcGIS9.3 software.
  Results
  The results showed that physicochemical parameters had an increasing trend during the first five years while in the next five years despite annual fluctuations a decreasing trend was observed. No significant correlation was found in annual variation of potassium, calcium, chloride, and conductivity (P> 0.05). Geographically, density and high concentration of chemical compounds in groundwater was seen more in north west, west and south west areas. The most increases of cation and anion concentrations were observed between 2005-2008.
  Conclusion
  The results showed that most of the groundwater watershed contained bicarbonate, and the changes in chemical composition of groundwater watershed depended on rain fall, water harvesting, and type of soil.
  Keywords: Groundwater, geographic zoning, Gharehsou
 • Elham Azmoudeh, Farzaneh Jafarnejad, Seyed Reza Mazlom Pages 288-299
  Background and
  Purpose
  Different concerns in attaining maternal role have negative effects on mother-infant interaction and maternal perception of infant temperament. It also leads to adverse maternal and child outcomes. Therefore, it is important to identify women at-risk, their sources of concern and designing appropriate interventions. This study was conducted to determine the effect of early parental-educational intervention on concerns of primiparous women in performing maternal role.
  Materials And Methods
  A pretest/posttest experimental design was applied including a control group. The participants were 55 primiparous women attending Mashhad health centers that were randomly allocated to intervention and control groups. The intervention consisted of face to face training sessions, informative booklet and video and two sessions of telephone counseling, that was based on principles of Bandura's self-efficacy. Cambridge Worry Scale was also completed before and 60 days after child birth.
  Results
  The main concerns were the child's future health (4.01±1.01) and current health (3.81±1.19). There was a significant difference between the intervention (28.0±1.8) and control group (33.5±8.3) in the mean score for maternal worry before the intervention (P=0.017). Analysis of covariance showed that the mean score of worry was significantly lower in the intervention group when the effect of pre-intervention worry score was eliminated (P=0.008).
  Conclusion
  Identifying the sources of concern and designing educational interventions based on self-efficacy would positively influence these factors and reduce maternal worry. Therefore, this approach is recommended as an effective, low cost and non-invasive intervention to reduce psychological problems in primiparous women.
  Keywords: Concern, self, efficacy, maternal role
 • Karam Sina, Mohammad Babai Shibabandani, Asghar Nadi Ghara Pages 299-308
  Background and
  Purpose
  One of the major purposes of health and clinical centers is the satisfaction of patients which will consequently enhance their status of health. This study aimed at determining the level of inpatients satisfaction in Sari Imam Khomeini Hospital from the services provided according to SERVQUAL model.
  Materials And Methods
  In a descriptive-analytical study in 2013, 331 inpatients in different wards of Sari Imam Khomeini Hospital (internal medicine, surgery, women, orthopedic, etc.) were selected via cluster sampling. Data was collected using the SERVQUAL model and analyzed in SPSS applying kolmogrov-Smirnov test, one sample t test, paired-t test and Fridman test.
  Results
  The mean scores for expectations and perceptions were 4.10 ± 0.28 and 2.69 ± 0.26, respectively. Significant difference was found between patients’ expectations and their perceptions (t= 17.65, P< 0.05). This difference was also significant in any of the fivefold dimensions of SERVQUAL in Sari Imam Hospital. In tangibility dimension of SERVQUAL model, the main factors perceived by patients were empathy, physical appearance, responsiveness, assurance, and reliability, respectively.
  Conclusion
  According to this study there was a significant difference between patients’ expectations and perceived quality, which indicates that patients were not satisfied with the services provided.
  Keywords: Service quality, satisfaction, inpatients, SERVQUAL model
 • Leila Amini, Maryam Heidari, Anousheh Haghighi, Fatemeh Rahimi Kian Pages 309-316
  Background and
  Purpose
  Systematic lupus erythematous (SLE) is an autoimmune disorder. Ninety percent of the lupus cases are women. Because of the chronic and painful nature of this disease, it can affect patient’s quality of life, sexual function and reproductive health. The aim of this study was to investigate the sexual function of women with SLE who referred to selected rheumatologic clinics in Tehran.
  Materials And Methods
  This descriptive study was performed in 196 women with SLE attending selected rheumatologic clinics in Tehran, 2013-2014. Two questionnaires were completed including FSFI for sexual function and a demographic questionnaire.
  Results
  The mean scores and SD for different domains of FSFI were as following: sexual desire (4.21±1.49), sexual excitement (3.32±1.57), vaginal lubrication (3.69±1.72), orgasm (3.48± 1.61), sexual satisfaction (2.68±1.00), and dyspareunia (4.77± 2.55). Total mean score was 22.18±5.98. The most prevalent disorder was sexual satisfaction and the least prevalent disorders were vaginal lubrication, orgasm, and dyspareunia. Moderate and mild sexual function disorders were seen in 31.6% and 14.7%, respectively. None of the subjects reported sever sexual function disorder. Women older than 45 years of age were observed with higher sexual function disorders (p<0.001). Participants have been married for over 15 years showed better sexual function in sexual satisfaction, dyspareunia, and sexual desire domains (p<0.001).
  Conclusion
  SLE is a chronic inflammatory disease characterized by alternate phases of remission and exacerbation of symptoms that could cause physical and socio-mental disturbances. It also has negative effect on sexual function of affected women. Awareness of health care providers about these problems may help in providing proper management of the disease and consequently improve the involved patients’ quality of life.
  Keywords: Lupus Erythematous, female sexual function, quality of life, female sexual disorder
 • Masoud Mirzaei, Zahra Akbari Pages 317-325
  Background and
  Purpose
  Patients with chronic renal failure suffer from progressive and irreversible destruction of renal function. Dialysis is the main treatment and eventually a kidney transplant may help the patients. However, the dialysis process is stressful and may cause depression in dialysis patients. Delay in diagnosis and treatment could result in nutrition disorder, low immune function, Nonadherence to dietary protocols, increased disease severity, and consequently committing suicide. This study aimed at identifying and assessing the level of depression in dialysis patients in Iran over a period of one decade.
  Materials And Methods
  A meta-analysis was performed for relevant articles in Persian and English Scientific databases including SID, ScienceDirect and PubMed. Reference lists of identified articles were reviewed for additional articles. Heterogeneity of study was checked using I2 index. Data were analyzed using the Comprehensive Meta-analysis (CMA) software.
  Results
  The overall prevalence of depression in dialysis patients in Iran was 63% (95% Cl 56%-70%) during 2003-2013. The highest prevalence of depression was recorded in Sanandaj in 2010, 93% (95% Cl: 83%-97%) and the lowest prevalence of depression was found in Tehran in 2009, 28% (95% Cl: 19%-49%).
  Conclusion
  The prevalence of depression in dialysis patients in Iran was found to be higher than that of the developed countries. Therefore, screening for early detection of depression in dialysis patients, along with other diagnostic and therapeutic measures is of great benefit in reducing the consequences of depression.
  Keywords: Depression, dialysis, Iran, depression, systematic review, meta, analysis
 • Narges Najafi, Alireza Davoudi Badabi, Mostafa Nejati Sharafoldin, Fatemeh Ahangarkani Pages 326-332
  Background and
  Purpose
  Anthrax is a zoonotic disease caused by gram-positive Bacillus anthracis spore. Iran is one of the areas contaminated by this disease. This study aimed to evaluate the clinical and laboratory findings, and treatment of anthrax cases.
  Materials And Methods
  This retrospective and descriptive study was performed in 28 patients with anthrax hospitalized in Razi Hospital, Ghaemshahr, during 2004 -2014. The required data were obtained from patients’ files. Data was analyzed by SPSS V.16.
  Results
  Among the patients 24 had cutaneous anthrax and intestinal anthrax and meningitis were seen in three and one patients, respectively. Twenty one patients (75%) lived in rural areas and seven (25%) were urban. The most common occupation in patients was ranching (35%). In patients with cutaneous anthrax, the most common symptoms were associated with edema and vesicles ulcer. Hands and fingers were the most susceptible.
  Conclusion
  In anthrax-endemic areas, any suspicious lesions or none pitting edema, with or without necrotic lesions, should be examined for anthrax.
  Keywords: Cutaneous anthrax, intestinal anthrax, zoonotic
 • Ali Azari, Mitra Gholami, Zahra Torkshavand, Ahmadreza Yari, Ehsan Ahmadi, Babak Kakavandi Pages 333-347
  Background and
  Purpose
  Increasing industrial activities and the subsequent discharge of untreated wastewater containing dye to aqueous environment can cause problems such as reducing the sun light penetration, creating anaerobic conditions, allergy and cancer. Adsorption is considered as one of the most efficient and effective methods for dye removal. The aim of this study was to magnetize the activated carbon with zero-valent iron and using it as an adsorbent for dye removal from aqueous solution.
  Materials And Methods
  In this study, co-precipitation method was used for synthesizing magnetic zero valent iron-activated carbon nanocomposite. Characteristics of absorbent were analyzed by SEM, TEM, EDX, XRD, and VSM techniques. We evaluated the effect of independent variables including contact time, solution pH, temperature, adsorbent dosage and the concentration of dyes on response performance (removal efficiency of Basic Violet dye) with response to surface methodology based on box-behnken design. ANOVA was applied to analyze the responses.
  Results
  The optimum conditions for basic violet 16 dyes removal were obtained at pH= 3, contact time= 65 min, absorbent dose= 2 g/L and temperature= 45 C°. Investigating the isotherm and kinetic models showed that the experimental data were correlated with Langmuir adsorption isotherm model (R2>0.995) and pseudo-second order kinetic (R2>0.931).
  Conclusion
  In optimal conditions, magnetic zero valent iron-activated carbon nanocomposite has the potential to remove violet 16 dyes. Also, its separation from the solution is more simple and faster due to its magnetism property.
  Keywords: Adsorption, magnetic activated carbon, basic Violet 16 dyes, zero, valent iron nanoparticles, Box, Behnken model
 • Jamshid Yazdani Charati, Masoud Moradi, Daem Roshani, Siavash Etemadnejad, Reza Ali Mohammd Pour Pages 348-354
  Background and
  Purpose
  Asthma is one of the most common chronic diseases worldwide and its prevalence has increased over the past decades in industrialized and developing countries. Cox proportional hazards model is one of the main models used in the analysis of survival data. This study was performed to evaluate the Stratified cox model in identifying the factors influencing readmission of asthma patients in Sanandaj Besat Hospital.
  Materials And Methods
  In a retrospective study, 301 records of asthma patients hospitalized during 2005 -2012 in Sanandaj’s Besat Hospital were reviewed, and information was extracted in a check list. Data was then fitted to R 2.14.0 stratified Cox model.
  Results
  By using Goodness-of-fit test (GOF) Proportional Hazard (PH) assumption was tested. PH assumption was true for all variables, except for dust and marital status. Fitted stratified Cox model showed occupational exposure, viral infections, and PM10 with significant effect on the time of readmission (P <0.05).
  Conclusion
  In this study occupational exposure (such as farms and contact with chemical materials), viral infections, and PM10 were significant factors associated with readmission of asthma patients. Therefore, it is recommended to focus more on principles of occupational health, practicing personal hygiene in exposure to viral infections and caring for people with asthma on polluted days.
  Keywords: Asthma, stratified Cox model, survival analysis, readmission
 • Seyedeh Fatemeh Ebrahimifard, Mahdi Fakhar, Mehdi Sharif, Seyed Davood Nasrollahpoor Shirvani Pages 355-362
  Background and
  Purpose
  Toxocariasis is a worldwide zoonotic disease with high eosinophil count caused by Toxocara (T.canis and T. cati(. The aim of the present study was to determine the seroprevalence of Toxocara IgG antibody among healthy adult individuals with over 10% eosinophilia count who referred to Health center of Babol and also to find out the risk factors associated with this infection.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study, a total of 6984 subjects, 322 healthy adult with over 10% eosinophilia and aged above 15 years old, were randomly chosen throughout 2013. Serum samples were collected and examined using indirect ELISA technique as specific IgG against Toxocara canis. Statistical analysis of the data was performed using Chi square test in SPSS ver. 16.
  Results
  The overall seroprevalence of Toxocara infection was 23.5% (n=76) in studied individuals. The cases were 45 (59.2%) male and 31(40.8%) female. The results showed significant differences between inhabitant area (elevated rate in rural area) (P=0.001) and job (elevated rate in farmers) (P=0.005).
  Conclusion
  Our study showed that farmers and individuals resident in rural areas are more at risk of toxocariasis. Enhancing public awareness about this disease and more efficient control of stray dogs are recommended to decrease the rate of this infection.
  Keywords: Toxocariasis, seroprevalence, eosinophilia, ELISA
 • Farnaz Sheybanifar, Mir Mehrdad Mirsanjari Pages 363-367
  Background and
  Purpose
  Heavy metals are the most important contaminants that enter the sea through rivers and shore zones and aggregate in the aquatic body through food chain. The purpose of this study was to compare the concentration of heavy metals (cadmium, copper, zinc, lead, and nickel) in the muscle tissue of Banana shrimp as the most abundant used species in Bandar Abbas, and also to compare these concentrations with global standards.
  Materials And Methods
  In this study, shrimp samples were obtained in October 2014 from daily hunting of fishermen in Bandar Abbas. After separating the muscle tissues they were dried in oven at 65 °C for 24 hours. Following acid digestion, the measurement of heavy metals concentration was performed by atomic absorption machine.
  Results
  The samples’ mean concentration of zinc, copper, lead, cadmium, and nickel were 54.3, 18.3, 1.28, 1.02 and 0.2 ppm, respectively. The maximum and average concentrations were observed in zinc and the minimum level of contaminants was found in nickel.
  Conclusion
  This study showed that the concentration of heavy metals including Zn,Cu and Pb in Banana shrimps were less than the amounts recommended by WHO, MAFF, USEPA, thereby not considered a health risk. However, the concentration of Ni and Cd were found to be almost harmful for human health, therefore, lower intake of Banana shrimp in this region is recommended.
  Keywords: Heavy metals, Banana shrimp, health standards
 • Frood Salehi, Bijan Ahmadi, Motahareh Zaherara, Hamideh Riasi Pages 368-373
  Background and
  Purpose
  Nowadays cardiovascular developments in pumping of heart-lung and improvements in anesthesia care, including intubation, have made early surgical intervention possible to correct life-threatening congenital anatomic abnormalities in patients of lower ages. This study was performed to evaluate the coronary artery patterns in neonates with transposition of the great arteries (TGA) in Tehran.
  Materials And Methods
  In this retrospective cross sectional study the patients were introduced for cardiac surgery after exact diagnosis of the type of heart disease. The records of 63patients with TGA were studied and status of the coronary artery location was considered. Data was analyzed using t-test and Chi-square and P<0.05 was considered as the significance level.
  Results
  The results showed that the coronary artery was in normal status in 90.47%, while the prevalence of reverse perspective, intramural LAD and RCA single were found in 6.32%, 1.58% and 1.58% of patients, respectively. There was no significant correlation between coronary anatomy and complications after surgery, including patient mortality.
  Conclusion
  The prevalence of unusual patterns of coronary arteries in neonates with great vessels of transposition was 9.53% which was found to be lower than the global rate (33.1%). Also, the rate of mortality in subjects with normal coronary was 8.7% and in those with abnormal coronary arteries was 33.4%. These rates were not significantly different from similar studies probably due to difficult nature of these cases surgical technique.
  Keywords: Pattern of the coronary artery, heart surgery, transposition of the great arteries
 • Siavash Abedi, Reza Mahmoudi, Ali Sharifpour, Huosein Azadeh, Masoud Aliyali, Saeid Abedian Kenari, Seyed Jaber Mousavi, Fatemeh Najarian Saravi, Mehrnaz Mehraban, Babak Mahmoudi Pages 374-379
  Background and
  Purpose
  Asthma is a widespread chronic inflammatory disease of the airways that may become uncontrollable in severe subtypes, even with radical treatments. The present study attempts to determine the risk factors of the irreversible airway obstruction in severe asthma patients.
  Materials And Methods
  The study population were 72 patients with severe asthma, aged 16- 75 year old. Spirometry was performed and after receiving Salbutamol the subjects were divided into two groups (n= 36 per group). Group I included patients with severe reversible asthma and group II had severe irreversible asthma. Clinical risk factors were considered including age of the first onset of asthma, smoking, BMI, aspirin allergy, taking corticosteroids, and history of animals contact. Moreover, the level of total serum IgE, and the percentage of eosinophils in peripheral blood smear and sputum were investigated. Afterwards, a comparison was made between the two groups.
  Results
  Adult-onset rate was significantly higher in patients with irreversible asthma (P=0.34). Smoking rate (P= 0.003), serum IgE levels (P =0.003), percentage of sputum eosinophil (P =0.003) were significantly higher among patients with irreversible asthma. There was no significant difference between the two groups in the use of corticosteroids, BMI, aspirin sensitivity, history of contacts with animals, and peripheral blood eosinophil levels.
  Conclusion
  Smoking is a great risk factor and its quitting is of great benefit for patients with asthma. Serum IgE and sputum eosinophil levels may be considered as co-factors in patients with irreversible asthma.
  Keywords: Severe asthma, reversible, irreversible, risk factor
 • Shahram Ala, Shima Mamashli, Khalil Mosavi Pages 380-385
  Background and
  Purpose
  Chronic kidney disease (CKD) is a permanent debilitating disease that is accompanied by many complications. Patients suffering from CKD need dialysis for survival if kidney transplant is not performed for them. The rate of CKD and patients undergoing dialysis is increasing in Iran but there is a lack of information about the burden of disease. The aims of this study were to evaluate the causes of CKD and its complications in patients treated with hemodialysis in Sari.
  Materials And Methods
  A descriptive and analytical study was performed in all patients undergoing hemodialysis in Imam Khomeini and Fatemeh Zahra Hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2013. Data was analyzed using SPSS V.16.
  Results
  The patients were 210 of whom most were male. The subjects were almost younger than 60 years of age. The mean educational level was elementary or lower. The main causes of CKD were diabetes and hypertension with previous history in the family.
  Conclusion
  High burden of disease and lack of insight on chronic diseases such as diabetes and hypertension among people calls for more attention of health authorities in feature planning to reduce the rate of CKD and its consequences.
  Keywords: Hemodialysis, Chronic kidney disease, demographic
 • Somaye Abbasi, Mohammadreza Hadian, Mehdi Abdolvahab, Mahmood Jalili, Shohre Jalaee Pages 386-391
  Background and
  Purpose
  Functional disabilities due to stroke produce a wide range of problems in daily activities. Rehabilitation approaches focus on preventing and reducing contractures and deformities. But constraint-induced therapy focuses on improving the performance of hemiplegic patients. The purpose of this study was to investigate the effects of constraint-induced therapy on strength and dexterity in adults with hemiplegia.
  Materials And Methods
  The study population included 17 adult hemiplegics patients aged 50-70 years. The mean age of the patients was 64.23 with RT side dominancy and the time passed from stroke was 6 months (mean time= 23.70 months). Informed consent was obtained from the patients. Abductor and extensor muscles isometric strengths were measured using MMT. Also, pinch and grip strength was measured by Pinch Gauge and Jamar dynamometer, respectively. In addition, dexterity was evaluated by Minnesota manual dexterity test.
  Results
  Constraint-induced therapy showed significant improvement in the performance of pinch and grip strengths, abductor and extensor muscles isometric strengths and dexterity (P=0.000).
  Conclusion
  Constraining the normal limb improves the performance of other affected limbs. This study suggests that constraint-induced movement therapy is of great benefit in increasing the isometric strength of shoulder extensor and abductor muscles, pinch and grip strength and dexterity. These improvements could consequently affect hand function in hemiplegic patients.
  Keywords: Constraint–induced therapy, strength, dexterity, hemiplegia
 • Nasrin Rashno Tai, Ghodratolla Shams Khoramabadi, Hatam Godini, Rajab Rashidi, Abdolrahim Yusefzadeh Pages 392-399
  Background and
  Purpose
  Indoor air pollution in developing countries is considered as one of the main problems in healthcare. This study aimed at investigating the levels of indoor/outdoor air pollutants in Khorramabad during autumn and winter 2012.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, nine gas concentrations and particulate pollutants were measured using air pollution measuring instruments including TSI، BABUC/A، and PHOCHECK 5000. Results were calculated using SPSS software and were expressed as mean and standard deviation.
  Results
  According to limit values recommended by National Ambient Air Quality Standards for indoor pollutants, levels of CO were found within this limit, while NO2 were observed at higher concentrations recommended by the guideline. Outdoor pollutants except NO2 met the standard levels. Outdoor concentrations of NO2 and SO2 were higher than their indoor concentrations. The levels of indoor O3, VOCs and PM concentrations (depending on house features) were slightly higher than those of the outdoor levels.
  Conclusion
  Indoor air is associated with outside air through ventilation. Sometimes, breaking down, absorbing and sedimentation of influencing pollutants will improve the air quality indices. However, activities such as smoking and using chemicals, heating without proper ventilation, cooking, improper cleaning of house, and lack of ventilation could worsen the indoor air quality.
  Keywords: Indoor air pollution (IAP), indoor pollutant, outdoor pollutant
 • Fatemeh Mohammadi Sarab Badyeh, Majid Saeedi, Reza Enayatifard, Katayoun Morteza, Semnani, Jafar Akbari Pages 400-405
  Background and
  Purpose
  There is a high risk of pathogen contamination in poor quality cosmetic products that are illegally smuggled into our country. Such contaminations can be easily passed to consumers and endanger their health. In this study the microbial contamination were investigated in some nonstandard moisturizing creams found in poor quality markets and standard creams from drug stores.
  Materials And Methods
  The study included nine samples of moisturizing creams obtained from poor quality markets and three samples placed on drug stores and standard markets. The samples were evaluated for microbial content (bacterial total count, fungal count, and presence of Pseudomon asaeruginosa, Staphylococcus aureus and Entrobacter) using pour plate and multiple tube techniques.
  Results
  Aerobic bacteria counts in all samples were more than cfu.g-1 1000. Fungal contamination was seen in 17% in non-standard samples and in 67% in standard creams which were again more than cfu.g-1 1000. All samples were found contaminated by entrobacters. Staphylococcus aureus was observed in three samples of nonstandard and two samples of drug stores. We detected P. aeoroginosa in three samples of nonstandard and one sample of standard moisturizing creams.
  Conclusion
  High level of contamination in moisturizing creams would influence the health of consumers. It is believed that low grade raw materials and insufficient manufacturing surveillance in production process are amongst the main reasons for microbial contamination in cosmetic products. Hence, more supervision is needed to control such problems.
  Keywords: Cosmetic, moisturizing cream, microbial content, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus
 • Fatemeh Montazer, Seyed Omid Emadian, Mahboobeh Majlesi Pages 406-413
  Endometrial stromal sarcomas are rare malignant tumors that make around 0.2% of all uterine malignancies. These tumors are divided into low grade and high grade. In this case report a 46 year-old woman is presented with history of abnormal uterine bleeding since one year ago. The ultrasound imaging showed a polypoid lesion measuring 4x3 centimeter in uterine cavity. A radical hysterectomy and omentectomy was performed. According to Microscopic and immunohistochemistry findings undifferentiated endometrial sarcoma (UES) was suggested.
  Keywords: Abnormal uterine bleeding, intrauterine mass, undifferentiated endometrial sarcoma
 • Omolbanin Amjadi, Mahmoud Abedini, Alireza Rafiei, Samaneh Safaii, Abulghasem Ajami, Aref Hosseinian Pages 414-430
  Interferons (IFNs) are pleotropic cytokines with strong anti-viral and immunomodulatory properties. Their function is dependent to signaling pathway upon binding to IFN receptor. Both pro- and anti-inflammatory effects are seen in interferons-related immune responses. While, interferons are in direct correlation with autoantibodies production during autoimmunity, they have protective effects. This paradoxical role of interferons may impose on immunopathogenesis of autoimmune diseases and selecting appropriate medical strategies. Here, we will review the role of interferons in autoimmune diseases such as giant cell arteritis and describe a general overview on their dual role in autoimmune diseases including, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, and scleroderma.
  Keywords: Interferons, autoimmune diseases, autoantibody, immune response
 • Pages 431-455
  The relationship between nanotechnology and immunology can be evaluated from different aspects. The application of nanotechnology and immunology is widespread and has important features in medical biotechnology. Delivery of active immunological compounds to the target sites using nano-carriers is one of the issues related to nanotechnology and immunology. Moreover, successful application of nanotechnology in the field of immunology resulted in development of new generations of vaccines, adjuvants and immunomodulatory drugs that aim to improve response to infectious and non-infectious diseases. Nanotechnology plays a key role in the formation of new vaccines and immunosuppressive agents. On the other hand, the manipulation and control of objects at the nano scale level can promote our conception of immune responses. In current review we discuss the effect of size, charge, shape, hydrophobic and porosity properties of a compound on the immune response and investigate the role of nanotech‌nology in engineering of each of these features. It is expected that in future the collaboration between nanotech‌nology and immunology could lead to new strategies in prevention and treatment of human diseases.
  Keywords: Nanotechnology, vaccine, adjuvant, immunology, nanoparticle
 • Maryam Ghobaditara, Mahdi Fakhar, Mehdi Karamian, Mehdi Sharif Pages 446-460
  Human cercarial dermatitis (HCD) known as swimmer’s itch is a zoonotic disease caused by penetration of cercariae of birds or ruminants schistosomiasis through the human skin. The cercariae cannot develop to schistosomula and remains in the skin until it dies. In that case, the released protease enzymes cause dermatitis. Recently, this neglected disease has received much attention in different parts of the world. This study is a narrative review of the published articles regarding the present status of HCD. The data were collected from available scientific databases such as Google Scholar, Pubmed, Web of science, Scopus, Springer and Scientific Information Database (SID), Iran medex, etc. Trichobilharzia was identified as the main causative agent of HCD which includes over 40 species of avian parasites. Also, the aquatic birds (family Anatidae) are known as the main hosts of Trichobilharzia. Several snails are known as intermediate hosts of these agents, which Lymnea is dominant (in southern regions of Iran Melanoides Tubercolata). HCD is a job-related disease which is seen mostly in paddy field workers and swimmers due to contact with contaminated water. Few studies have been conducted in Iran on this disease, so further studies are suggested. Migratory birds have an important role in infecting water resources, consequently strategic plans to control the disease among birds that could also prevent the disease transmission to humans is recommended.
  Keywords: Cercarial dermatitis, Trichobilharzia, Schistosomes, aquatic birds, ruminants
 • Hadi Tabesh, Zahra Elahi, Ghasem Amoabediny, Ali Kashefi, Khosrow Mottaghy Pages 461-480
  Several therapeutic methods need an artificial lung (oxygenator) to replace the natural lung function. For instance in some acute respiratory syndromes, the patient’s lungs are unable to perform their normal function and would need an assistive device to fulfill their performance. Moreover, in open heart surgery, when the heart has stopped pumping, blood is not sent to the lungs, and should be flowed in an extracorporeal circuit. The demand to design a proper oxygenator had begun since more than three centuries ago, and has achieved significant achievements so far. Efforts have been made to promote the performance characteristics of oxygenators by increasing their hemocompatibility, providing larger surface area between blood and gas phases, reducing blood pressure drop between inlet and outlet flow and lowering their priming volume. This article reviews the history, structural and functional properties of oxygenators and provides a wide perspective of their clinical applications for adults, children and neonates. Moreover, techniques used in each prototype, as well as limiting factors are discussed. The state of art oxygenators and future aspects towards implantable oxygenators are also introduced which might be effective in motivating biomedical scientists to conduct their researches in this field.
  Keywords: Oxygenator, artificial lung, capillary membrane, CPB, ECMO
 • Fathmeh Sayahi, Mahboubeh Hossini, Hajare Ziaei, Shirzad Gholami Pages 481-489
  Background and
  Purpose
  Study of the geographical distribution of Enterobiasis (Oxyuriasis) not only helps in early diagnosis and treatment of the disease but alsoprovides more informationin recognizing the factorsaffectingthetransmissionof parasite in children. The aim of thisstudy was to investigate the geographical distribution of the diseasein Mazandaran province as a common helminthes disease during 1991 to2013.
  Material And Methods
  This review study was performed by collecting the data onthe geographical distribution of disease during 22 years. Data was obtained by reviewing the published literature and Internetsearchengines. Data was then classified and Arc GIS, 9.2 was applied to map the geographical distribution of thedisease.
  Results
  According to this study, the maximum levels of infection with Enterobiasis were seen in nurseries in Babol (33.6%) in 1998 and in girls attending nurseries in Sari (29.5%) in 1999. The mean prevalence of disease in Bahshar, Sari, Babol and Fereydunkenar were more than 4% which was found to be more in children. In western regions of the province, Tonekabon was found with a high prevalence of Enterobiasis (2-4%), while in central region of Mazandaran Joibar and Nekahthe prevalence rate was less than one percent.
  Conclusion
  The study of geographical prevalence of Enterobiasis during 22 years has shown the patterns of disease distribution in Mazandarnprovince. These results could be beneficial in diagnosis and treatment of Enterobiasis and also in future studies.
  Keywords: Enterobiasis, geographical distribution map, Mazandarn province, Iran