فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد جاویدی، رضا رنجبر، یزدان مظاهری، حسن مروتی، فرید براتی صفحه 3
  معمولا از گنادوتروپین ها برای تحریک تخمک گذاری و افزایش تعداد تخمک در انسان و حیوانات استفاده می شود. هدف این مطالعه تعیین اثرات تجویز دوزهای گوناگون PMSG وhCG بر روی رفتارهای جفت گیری و به دنبال آن ارزیابی میزان زایمان موفق و تعداد نوزادان در موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار می باشد. 60 سر موش ماده در پنج گروه 12تایی شامل کنترل، تیمار 2، تیمار 3، تیمار 4 و تیمار 5 به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه دارویی دریافت نکرد. گروه های تیمار 2، 3، 4 و 5 مقدار 75، 100، 150و 300 واحد بین المللی بر کیلوگرم PMSG و 48 تا 50 ساعت بعد، میزان 75، 100، 150 و 300 واحد بین المللی hCG به ترتیب به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. با گرفتن اسمیر از واژن و مشاهده اسپرم درصبح روز بعد از جفت گیری، روز اول حاملگی در نظر گرفته شد. در روزهای 21 تا 23 موارد زایمان و تعداد نوزادان ثبت شد.: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیان گر آن است که با افزایش دوز گنادوتروپین ها درصد جفت گیری افزایش یافته اما در مقابل میزان و درصد زایمان را کاهش می دهد. در بین 5گروه اختلاف معنی داری در میزان جفت گیری وجود داشته ولی از نظر میزان زایمان و تعداد نوزاد اختلاف معنی دار نیست(p≤0.05). با توجه به نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از دوز های بالاتر از150 PMSG و hCG می تواند اثرات نامطلوبی در وضعیت تولیدمثلی موش نژاد ویستار گذارد.
  کلیدواژگان: زایمان، جفت گیری، گنادوتروپین، سوپراولاسیون، موش صحرایی ویستار
 • ناصر شمس اسفندآبادی، ابوالفضل شیرازی، علی صحافی صفحه 9
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیردو روش همزمان سازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری بوده است.. در کل 133 راس گاو شیری با روزهای شیردهی 200-50 روز در تجربه قرار داده شد.گاوها به صورت تصادفی در سه گروه توزیع شدند گروه کنترل: (50=n).در این گروه از هیچ برنامه همرمانی خاصی استفاده نشد. این گاوها بعد از مشاهده علائم فحلی مطابق برنامه am/pm تلقیح شدند. گروه آوسینک):(46=n) که با پروتکل آوسینک تحت درمان قرار گرفتند.در روزهای 0 و9 به میزان 10 میکروگرم آنالوگGnRHو در روز 7 معادل 500 میکروگرم PGF2α به صورت عضلانی دریافت کردتد و 20-16 ساعت بعد از GnRH دوم، تلقیح مصنوعی شدند. گروه هیتسینک: (37=n.) که با پروتکل هیتسینک تحت درمان قرار گرفتند.در روز 0 به میزان 10 میکروگرم آنالوگGnRH و 7 روز بعد از آن 500 میکروگرم PGF2α، و 24 ساعت بعد یک میلی گرم استرادیول سیپیونات به صورت عضلانی دریافت کردند. گاو هایی که بعد از تزریق استرادیول فحلی نشان دادند با روش am/pm تلقیح شدند آن هایی که فحلی نشان ندادند 48 ساعت بعد از تزریق استرادیول، تلقیح اجباری شدند((TAI. تشخیص آبستنی بوسیله سونوگرافی در روز 30 و با روش لمس رکتال بین روزهای40تا 45 بعد از تلقیح مصنوعی انجام شد. میزان آبستنی در گروه های مختلف با روش Chi-square مورد مقایسه قرار گرفت.اگر چه میزان آبستنی در گروه اوسینک نسبت به گروه هیتسینک و گروه کنترل بالاتر بوده ولی این اختلاف از نظر آماری معنا دار نبود (p<0.05).
  کلیدواژگان: گاو شیری.، آبستنی، اوسینک، واژه های کلیدی: همزمانی، هیتسینک
 • الهام بنکدار، محمد علی ادریس، عزیزالله باختری، فرنوش جعفرپور، وجیهه عسگری، سید مرتضی حسینی، مهدی حاجیان، محمدحسین نصر اصفهانی صفحه 15
  تعدادی از شواهد و مدارک مبنی بر این هستند که دستکاری هایی هم چون کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی وحفاظت انجمادی می توانند در رشد جنین اختلال ایجاد کنند. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر دو نوع محیط کشت SOF وG1/G2 و هم چنین اثر انجماد شیشه ای درجنین دو سلولی بر میزان زنده مانی، تشکیل بلاستوسیست و میزان شکوفا شدن در یک مدل حیوانی موشی است. بدین منظور از جنین های دوسلولی موش سویه NMRI استفاده شد. نیمی از این جنین ها در مرحله دوسلولی انجماد شیشه ای شدند و نیم دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. جنین های گروه کنترل و هم چنین جنین های انجماد یافته پس از ذوب شدن هر کدام به دو گروه تقسیم شده، نیمی در محیط SOF و نیمی در محیط G1/G2 کشت داده شدند. میزان زنده مانی بین چهار گروه تیماری تفاوت معنی داری نداشت. از نظر میزان تشکیل بلاستوسیست و شکوفا شدن جنین های انجماد یافته و کشت داده شده در محیط کشت SOFنسبت به دیگر گروه های تیماری پایین تر بودند و با دو گروه تیماری مربوط به جنین های کنترل و کشت داده شده در محیط کشت G1/G2 وSOF تفاوت معنی داری داشتند (P<0.05). بنابراین می توان گفت فرایند انجماد باعث شده نمو جنین دچار اختلال شود و با توجه به این که جنین های کشت داده شده در محیط کشت G1/G2از نظر سه فاکتور بررسی شده نسبت به جنین های کشت داده شده در محیط کشت SOF اندکی بالاتر بودند می توان گفت محیط کشت G1/G2 نسبت به محیط کشت SOFگزینه ی مناسب تری برای کشت جنین موش است.
  کلیدواژگان: محیط کشت SOF وG1، G2، شکوفا شدن، تشکیل بلاستوسیست، انجماد شیشه ای، زنده مانی
 • محمد شادخواست، حسین نورانی، امین بیغم صادق، فهیمه اسلامی صفحه 25
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula officinalis) ترمیم زخم پوستی در مدل خرگوش بود..پنج خرگوش نیوزلندی با وزن نقریبی 2 کیلوگرم در این مطالعه استفاده شد. بعد از اماده سازی جراحی، پوست ناحیه پشت هر حیوان به صورت تمام ضخامت و گرد با قطر تقریبی 2 میلی متر و به فاصله 2 سانتی متر از یکدیگر در 5 ناحیه توسط پانچ پوستی برداشته شد. این مطالعه در پنج گروه که هریک 5 زخم داشتند انجام گرفت.که در زخمهای گروه یک لانولین استفاده شد.گروه دو تا چهارلانولین و غلظت های 5 /0،، 1 5 /1 عصاره اسطوخودوس را دریافت کردند.نهایتا گروه پنج کنترل منفی بود و زخمهای ان بدون استفاده از عصاره رها شد.زخمها از نظر ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتندو مساحت انها در روزهای 4، 8، 12، 16 و20 روز بعد از جراحی محاسبه شد.برای مطالعه هیستوپاتولوژی خرگوش ها در روز 20 بعد از جراحی کشته شدند و نمونه های بافتی از محل زخمهای ترمیم شده اخذ گردید.مساحت زخمهای درمان شده و کنترل از نظر اماری اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه اسطوخودوس به طور معنی داری ترمیم زخم پوست را بهبود نمی بخشد.
  کلیدواژگان: خرگوش، زخم، پوست، عصاره ا سطوخودوس، ترمیم
 • محمد جواد قراگزلو، تقی تقی پور بازرگانی، علیرضا خسروی، شهاب الد ین جوادی، جمیله سالار آملی، مهرداد لطیفی صفحه 33
  مسمومیت با جیوه در سال 1391در شهرستان شاهرود استان سمنان در یکی از دامداری های صنعتی تولید شیر رخ داد و از نظر بالینی به صورت ناتوانی در حرکت و از پا افتادگی تا پد یدار شدن حالت احتضار و نهایتا مرگ دام مبتلا خودنمایی می کرد. یافته های هیستوپاتولوژی که عمد تا آسیب های عروقی بافت های مننژ ومغز، پارانشیم مغز از جمله نرون ها و بافت کلیه را نشان داد که ظن مسمومیت با ترکیبات ارگانیک جیوه را تقویت می نمود. در آزمایشات سم شناسی میزان متیل مرکوری در بافت های مغز، کلیه و کبد گاو رو به موت ذبح شده به ترتیب 07 /0، 03 /0 و 02 /0 میکروگرم در هرکیلو گرم بود و میزان متیل مرکوری در کلش برنج مورد مصرف در واحد درگیر 9 /0 میلی گرم در کیلوگرم اندازه گیری شد.. به استناد نشانه های بالینی و هیستوپاتولوژیک مغز و کلیه دام ذبح شدن و نتایج سم شناسی علت تلف شدن 75% گاوهای آبستن سنگین و کم شیر در واحد درگیر که عمده غذای آن ها را کلش برنج تشکیل می داد مسمومیت با متیل جیوه تشخیص داده شد.به علت در دسترس نبودن داروهای باند کننده های و دفع کننده های جیوه از بدن تنها توصیه گردید که مصرف جیره آلوده به جیوه به طور کامل متوقف شده و برای درمان دام هایی که به تازه گی مبتلا شده بودند از ذ غال فعال و مسهل از یک طرف واز سوی دیگراز مایع درمانی برای تامین آب و الکترولیت و آنتی اکسیدان هایی چون ویتامینE،، سلنیوم و ویتامین C بهره گیرند.
  کلیدواژگان: حالت احتضارومرگ، مسمومیت با متیل مرکوری، واژه های کلیدی: گاو، آسیب های مغز و کلیه
 • محمد قاسمی شمس آبادی، عبد الکریم زمانی مقدم، سعید حبیبیان دهکردی، حسین حسن پور صفحه 41
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آنتی اکسیدانتی گیاهان دارویی آویشن و دارچین و رابطه ی آن با میزان تولید انجام گرفت. بدین منظور تعداد 100 بلدرچین ژاپنی 42 روزه در 5 گروه و هر گروه حاوی 3 تکرار و 4 بلدرچین در هر تکرار توزیع شده و 5 جیره ی آزمایشی شامل گروه شاهد، آویشن 1 درصد، آویشن 2 درصد، دارچین 1 درصد و دارچین 2 به آن ها خورانده شد. میزان خوراک مصرفی، تولید تخم، نیتریک اکساید و هم چنین مالون دی آلدهید سرم (به عنوان شاخص ارزیابی استرس اکسیداتیو) اندازه گیری شدند. بررسی نشان داد که گیاهان دارویی آویشن و دارچین در غلظت های 1 درصد باعث افزایش مصرف خوراک و در غلظت های بالاتر باعث کاهش مصرف خوراک شدند (05 /0 > P). هم چنین آویشن 1 درصد باعث افزایش وزن لاشه و بهبود ضریب تبدیل تخم گذاری شد ولی در غلظت های بالا اثر سوء داشت (05 /0 > P). دارچین در هر دو غلظت 1 و 2 درصد باعث کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل تخم گذاری شد(05 /0 > P). میزان نیتریک اکساید هیچ تغییر معنی داری نداشت ولی میزان مالون دی آلدهید در جیره ی حاوی آویشن 1 درصد به طور معنی داری کاهش یافت (05 /0 > P). درمجموع نتایج مطالعه ی حاضر حاکی از آن است که آویشن در غلظت های پایین نه تنها بر فاکتور های رشد و تولید اثر مثبت دارد بلکه به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی مطرح است.
  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، دارچین، بلدرچین ژاپنی، اکسیداسیون، آویشن
 • سید مرتضی قریشی، محمد نوری، مسعود قربانپور، آریا رسولی صفحه 51
  داروهای پروکینتیک دارای توانایی بالایی در افزایش تخلیه شیردان و حرکات روده ای هستند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تجویز خوراکی داروهای اریترومایسین، سیزاپراید و بتانکول به عنوان عوامل افزایش دهنده سرعت تخلیه شیردان در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله های نوزاد است. بیست وچهار راس گوساله نوزاد در 4 گروه 6 راسی شامل سه گروه درمانی و یک گروه شاهد تقسیم بندی شدند. گوساله ها در گروه شاهد 3 لیتر از بانک آغوز گاوی محتوی استامینوفن، به میزان 50 میلی گرم برحسب کیلوگرم وزن بدن به وسیله لوله مری دریافت کردند. در سه گروه درمانی دیگر اریترومایسین (mg/kg 20) و استامینوفن (mg/kg 50)؛ سیزاپراید (mg/kg 5 /0) و استامینوفن (mg/kg 50)؛ بتانکول (mg/kg 5 /0) و استامینوفن (mg/kg 50) به 3 لیتر آغوز اضافه شد. سرعت تخلیه شیردان از طریق غلظت پلاسمایی استامینوفن پلاسما تخمین زده می شود. بانک آغوز از گاوهای هولشتاین چند شکم زائیده بلافاصله بعد از زایمان تهیه گردید. نمونه های خون وریدی برای تعیین غلظت پلاسمایی استامینوفن و غلظت سرمی ایمونوگلوبولین قبل و بلافاصله بعد از خوردن آغوز گرفته شد. بر اساس نتایج اریترومایسین و سیزاپراید باعث افزایش معنی دار غلظت پلاسمایی استامینوفن و سرعت تخلیه شیردان (0001 /0P<) شدند. هم چنین غلظت سرمی ایمونوگلوبولین در این دو گروه نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد. اما بتانکول در مقایسه با گروه شاهد تغییری در سرعت تخلیه شیردان و غلظت سرمی ایمونوگلوبولین ها ایجاد نکرد.
  کلیدواژگان: پروکینتیک، سیزاپراید، اریترومایسین، ایمونوگلوبولین، بتانکول، گوساله
 • علیرضا غدیری، آریا رسولی، علیرضا قدردان مشهدی، علی غلامی سپهوند صفحه 61
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین اندازه ی مهره ای قلب (VHS) در گوساله های بومی و دو رگ (هلشتاین) سالم می باشد. مطالعه روی 34 راس گوساله از نژادهای بومی (16 راس) و دو رگ (18 راس هلشتاین) سالم، انجام شد. رادیوگرافی از نماهای جانبی چپ به راست (چپ) و راست به چپ (راست) انجام گرفت. در رادیوگراف های جانبی راست و چپ طول مهره-های چهارم تا ششم سینه ای (T)، مهره های چهارم تا ششم جناغی بر حسب سانتی متر اندازه گیری شد. همچنین اندازه محور بلند، محور کوتاه و مجموع محور بلند و کوتاه قلب بر حسب سانتیمتر و تعداد مهره های سینه ای (شمارش از لبه قدامی T4 به سمت خلف) به دست آمد. میانگین (± انحراف معیار) و میزان همبستگی شاخص های ذکر شده با نرم افزار آماری SPSS محاسبه شد. در تمام موارد ارتباط و همبستگی اندازه محور بلند و کوتاه و مجموع آنها با طول مهره ی چهارم سینه ای معنی دار بوده و بیشتر از طول مهره های چهارم تا ششم جناغی در هر دو نما بود. بر اساس آزمون T زوجی هیچ گونه اختلاف معنی داری بین ابعاد قلب بر حسب سانتی متر و مهره، بین دو نمای رادیوگرافی مشاهده نشد (05 /0p>). میانگین (± انحراف معیار) اندازه ی مهره ای قلب در گوساله های نژاد بومی و دو رگ به ترتیب 3 /0±0 /9 و 4 /0±4 /9 مهره و در مجموع دو نژاد (34 راس) در رادیوگراف های جانبی چپ و راست به ترتیب 4 /0±2 /9 و 4 /0±3 /9 مهره بود. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه ی مهره ای قلب در گوساله های سالم از سگ ها کوچکتر و از گربه ها بزرگتر است.
  کلیدواژگان: قفسه سینه، اندازه ی مهره ای قلب، گوساله، رادیولوژی
 • مجید محمدصادق، احمدعلی زرگران صفحه 71
  در این مقاله، به منظور نشان دادن اهمیت تعداد پیش دوشی، با مراجعه به دامپروری های اطراف گرمسار، تعداد 30 راس گاو با شیر سالم انتخاب شد. سپس طی آماده سازی پستان قبل از دوشش، از پیش دوشی های اول، سوم و پنجم نمونه شیر گرفته شد. نمونه های گرفته شده بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و تعداد تام باکتری های شیر تمام نمونه ها و تعداد سلول سوماتیک پیش دوشی پنجم تعیین شد. سپس 48 ساعت پس از خیس کردن جایگاه دامها، شمارش تعداد تام باکتری و سلولهای سوماتیک در پیش دوشی های فوق تکرار شد.
  نتایج نشان داد میانه تعداد باکتری ها در جایگاه خشک در پیش دوشی اول 4458.5، سوم 1725 و پنجم 0 بود. همچنین میانه تعداد باکتری ها در جایگاه تر در پیش دوشی اول 23741.5، سوم 10750 و پنجم1250 بود. بنابراین بار میکروبی از پیش دوشی اول تا پنجم در هر دو جایگاه کاهش و در جایگاه تر در مقایسه با جایگاه خشک افزایش نشان داد (P=0.00). میانه تعداد سلولهای سوماتیک در جایگاه خشک (103× 675) کمتر از جایگاه تر (103×712.5) بود(P=0.00). به استثنای پیش دوشی سوم در جایگاه خشک، ارتباطی بین تعداد سلول سوماتیک و بار میکروبی یافت نشد. از این مطالعه نتیجه گیری شد که پنج بار پیش دوشی در جایگاه خشک و بیشتر از 5 بار در جایگاه تر برای نیل به اهداف موردنظر در پیش دوشی لازم است.
  کلیدواژگان: تعداد دوشش درپیش دوشی، بارمیکروبی، تعداد سلول های سوماتیک، آماده سازی پستان
|
 • J.Javidi Dasht, Bayaz*, R.Ranjbar, Y.Mazaheri, H.Morovati Page 3
  Gonadotrophins are used for ovulation and number of oocytes in human and animals. The aim of this study was to determine the effects of different doses of gonadotrophin on mating behavior, delivery and number of pups in adult wistar rats. 60 female rats randomly divided to 5 groups (n=12 per group). Animals were treated with 75,100,150 and 300 IU/Kg each of PMSG and hCG by 48-50 h apart. Control group did not receive any drug. The successful mating of the females was assayed by examining vaginal smears between 07:00-09:00 am. The number of delivering mothers and infants was recorded on days 21-23, and defined as those successfully delivering pups. There were no differences finding among mating rates and delivery rates (p≤0.05). Our results showed that high doses of gonadotrophin improved the mating were whereas decreased the delivering rate. Mating rate showed significant changes between different groups but delivery rate and number of pups did not showed significant difference (p≤0.05). It could be concluded that high doses of PMSG and hCG, 150 IU/Kg could have inverse effects on reproductive status of Wistar rats.
  Keywords: Gonadotrophin, Wistar rat, Superovulation, Mating, Delivery rate
 • N.Shams, Esfandabadi*, A.Shirazi, A.Sahafi Page 9
  The aim of this study was to evaluate the effect of Heatsynch and Ovsynch(two methods of ovulation synchronization) on pregnancy rate in dairy cows. This study was carried out in a large dairy herd in suburbs of Esfehan province. In total 113 dairy cows with 50-200 days in milk entered in the study. In this experiment cows were alternately assigned to three proups.1) control group (n=50) received no treatment. Cows that were detected in estrous were inseminated by on farm technician.2) Ovsynch group (n=46) received an i.m injection of 10 μg GnRH analog on days 0 and 9 and an i.m injection of 500 μg of PGF2α on day 7, then inseminated 16-20 hour after second GnRH injection. 3) Heatsynch group (n=37) received an i.m injection of 10 μg GnRH analog and 500 μg of PGF2α on days 0 and 7 respectively and then then 1mg estradiol cypiyonate 24 hour after PG injection. Cows that were detected in estrous after estradiol treatment were inseminated as a.m. / p.m.protocol. Timed artificial insemination(TAI) was performed for cows that were not detected in estrous 48 hourafter estradiol treatment.Pregnancy detection were performed on day 30 and between days 40-45 after insemination by ultrasonography and rectal palpation respectively. The differences in Conception rate between three groups were analyzed by using Chi-Square method. Although conception rate in Ovsynchgroup (%41.3) were higher than Heatsynch(%37.8) and control(%36) groups, but there was no significant differences in conception rate between three groups.
  Keywords: Estrous Synchronization, Ovsynch, Heatsynch, Pregnancy, Dairy Cows
 • Bonakdare., Edriss, M.A., Bakhtaria., Jafarpourf., Asgariv., Hosseini, S.M., Hajianm., Nasr, Esfahani, M.H.* Page 15
  There is some evidence that shows some manipulations during assisted reproductive technologies such as in vitro culture and vitrification can affect fetal development. The aim of this study was to evaluate the effect of culture medium (handmade culture medium: SOF vs. commercial culture medium: G1/G2) and vitrification (vitrified vs. non-vitrified) on survival rate, blastocyst formation and hatching rate. For this purpose, 2-cell embryos were recovered from naturally synchronized NMRI females and divided in two groups (vitrification and control groups). Embryos from each group cultured in SOF or G1/G2 culture medium. Results showed that survival rate was not significantly different between groups. The potential of embryos in vitrified-SOF group to develop towards blastocyst stage and also hatching rate were significantly lower than non-vitrified-G1/G2 group (P 0.05). These results suggest that, the potential of embryos to develop towards blastocyst stage and hatching rate might be affected by the vitrification procedure and culture medium.
  Keywords: Vitrification, G1, G2, SOF culture medium, Survival rate, Blastocyst formation, Hatching rate
 • M.Shadkhast*, A.Bigham, Sadegh, H.Nourani, F.Eslami Page 25
  This study was undertaken to determine the effects of Lavandulla officinalis extract on cutaneous wound healing in rabbit model.Five Newzeland rabbits weighing about 2 kg were used.After routine surgical preparation five round full thickness skin wound 5 mm in diameter and 2 cm distance from each other were performed on the back of each rabbit by cutaneous punch.The study was accomplished on five groups with 5 wounds in each which Lanoline was used in the wounds of group 1.Group2 to 4 recieved Lanoline and 0.5%, 1% and 1.5% Lavandulla officinalis extract respectively. The wound were studied macroscopically and measurement were calculated 4,8,12, 16 and 20 days after surgery.For histopathological study the rabbits were euthanized twenty days after surgery and tissue sample were taken from the site of healed wounds.There was no statistically significant difference in the area of wound between treated and control wounds.The results of this study showed the Lavandulla officinalis extract did not improve cutaneous wound healing in rabbit.
  Keywords: Lavandulla officinalis extract, Healing, Rabbit, Skin, Ulcer
 • M.J.Gharagozlou*, T. Taghipour, A.R.Bazargani, Khosravi, Sh.Javadi, J.Salar Amoli, M.Latifi Page 33
  In 2012 methyl mercury toxicosis rapidly caused affected cattle enable to move, recumbent and even moribund in this intoxication. Pathological findings were hyalinization and fibrinoid necrosis of the meningeal and brain parenchyma vasculatures, degeneration and necrosis of the nerve cells including the cerebellar purkinji cells,hemorrhages within leptomeninges and Virchow Robin spaces due to vascular damages, brain edema and toxic nephritis characterized by coagulative necrosis and degenerative changes of the cells lining of proximal tubules of the kidney. In this engagement the amount of methyl mercury in the fixed brain tissue, kidney and liver of moribund slaughtered cattle were 0.07, 0.03 and 0.02 ppm respectively. In addition, the amount of methyl mercury of rice straw, the main food of the two affected sections of the herd, was 0.9 ppm. Considering clinical symptoms and histopathological findings in the brain and kidney and toxicological examination, the heavy pregnant cattle and low milk producing cows which consumed much more contaminated rice straw had methyl mercury intoxication. Due to lack of mercury binders, it was not possible to treat the intoxicated animals. Nevertheless, it is necessary to consider the three following advices; -animals should not reach to mercury polluted feed staffs, 2-as soon as new cases diagnosed, they should be treated with charcoal, an astringent and complimentary treatments including liquid therapy and injection of anti-oxidants (Vitamin C, Vitamin E and Selenium).
  Keywords: Dairy cow, Methyl mercury toxicity, Prostration, Moribund, CNS, kidney damages
 • M.Ghasemy Shamsabadi*, A. Zamani, Moghaddam, S.Habibian Dehkordi, H.Hassanpour Page 41
  This study was conducted to evaluate antioxidant activity of Cinnamon and Thyme and its relationship to quails egg and meat production performance. 100 quails were fed five diets: G1: control, G2: control diet + 1% of Thymus powder, G3: control diet + 2% of Thymus powder, G: control diet + 1% of Cinnamon, and G5: control diet + 2% of Cinnamon. A complete randomized design (CRD) with 5 treatments, 3 replicates and 4 birds in each replicate was used. Live weight, egg production, feed intake, and egg production conversion ratio were determined. After blood sampling, Nitric oxide and TBARS values were evaluated. The results indicated that G2 group had highest level and G3 and G5 groups had lowest level of live weight. Quails in the G4 group had significantly higher feed intake (P<0.05). There were no significant difference between treatments on egg production. The best performance and highest FI observed in G2 group (P<0.05). Nitric oxide values were not significantly different. Lowest amounts of TBARS were in G2 group (P<0.05) and highest amounts were in G5 group. In conclusion, this study suggests that using 1% Thymus has beneficial effects on laying performance and also Thyme has high antioxidant capacity in quails.
  Keywords: Japanese quail, Thymus, Cinnamon, Nitric oxide, Oxidation
 • A.R.Ghadiri*, A.Rasooli, A.R.Ghadrdan Mashadi, A.Gholami Sepahvand Page 61
  The aims of this study were to obtain vertebral heart size (VHS) in healthy, native and mixed breed (Holstein) calves. The study was conducted on 34 clinically native (16) and mixed breed (18) healthy calves. Left to right (LR) and right to left (RL) lateral radiographs were made in lateral recumbency. In LL and RL radiographs, lengths of 4th thoracic vertebra (T) to T6, 4th sternebra (S) to S6 were measured in centimeter. Long and short axis of the heart and sum of them, were also measured. Measurements were recorded in centimeters and number of thoracic vertebral length spanned by each dimension, measured caudally from T4. Means ± SD and correlation coefficients between the measurements were calculated with standard statistical software (SPSS). There were significant correlations between long and short cardiac axes and sum of them versus T4 to T6 and their correlations were more than sternebrae 4-6 length in LL and RL radiograph. There were no significant differences in cardiac dimension, in vertebrae and centimeters between LL and RL radiographs, based on student’s t test (P>0.05). In native and mixed breed calves, means ± SD VHS were 9.0 ± 0.3 and 9.4 ± 0.4 vertebrae, respectively. Means ± SD VHS of native and mixed breed calves was 9.2±0.4 and 9.3±0.4 in LL and Rl radiographs, respectively. Our results showed that VHS of calves were smaller than dog and larger than cat. Keywords: Calf, Vertebral Heart Size, Thoracic Radiology.
  Keywords: Calf, Vertebral Heart Size, Thoracic Radiology
 • A.A.Zargaran, M.Mohammad, Sadegh* Page 71
  In this article, in order to demonstrate the importance of the numbers of pre-milking stripping on the milk total bacterial count (TBC) of milking of cows, thirty cows with clinically normal milk were selected from Garmsar suburban farms. Milk samples were collected from the first, the third and the fifth milking strips in the process of pre- milking udder preparation. In order to determine TBC and SCC, the collected milk samples were immediately transported to a laboratory. TBC and SCC were rechecked after 48 hours of wetting the beddings. Results showed that the medians of TBC in the dry bedding group were significantly different between first (4458.5), third (1725) and fifth 0) stripping, and in the wet bedding group between first (23741), third (10750) and fifth (1250) stripping (P=0. 00). TBC was statistically higher in dry bedding than wet bedding group (P=0. 00). SCC was also statistically higher in the dry bedding (675×103) than in the wet bedding (712.5×103) group (P=0. 00).The correlation between SCC and TBC was not found, with an exception in third stripping in dry bedding group (P>0.05). It was concluded that pre-milking stripping was essential, at least until 5 strips in a dry bedding, and more than 5 strips in a wet bedding.
  Keywords: Pre, milking udder preparation, Stripping times, Total bacterial count, SCC