فهرست مطالب

 • Volume:8 Issue:4, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/12/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نسرین ارشدی*، فاطمه کازرونی عفیفون، عبدالکاظم نیسی صفحه 295
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تعارض کار- خانواده با سلامت کلی، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی و با توجه به نقش تعدیل کننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار- خانواده انجام گرفت.
  روش
  اعضای نمونه این پژوهش شامل 234 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش پرسشنامه تعارض کار- خانواده، فهرست کیفیت خواب پیتزبورگ، پرسشنامه خودکارآمدی تعارض کار-خانواده، فرم کوتاه پرسشنامه زمینه یابی سلامت، پرسشنامه نارسایی شناختی در محیط کار و مقیاس رضایت زناشویی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تعارض کار-خانواده با سلامت کلی و رضایت زناشویی رابطه منفی و با نارسایی شناختی در محیط کار رابطه مثبت دارد. نتایج همچنین حاکی از نقش تعدیل کننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار- خانواده در رابطه بین تعارض کار- خانواده با سلامت کلی، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی بودند.
  نتیجه گیری
  با وجود این که تعارض کار-خانواده از جمله موضوعات پژوهشی مهم در حیطه رفتار سازمانی به حساب می آید، نقش تعدیل کننده متغیرهایی مانند کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار- خانواده بسیار کم در این پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان داد که این دو متغیر منابع لازم را برای فرد جهت کاهش تعارض کار- خانواده فراهم می آورند. بنابراین، از دیدگاه عملی، سازمان ها می بایست به منظور کاهش این تعارض لزوم طراحی ساز و کارهای مداخله ای را جهت ارتقای کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده دریابند.
  کلیدواژگان: تعارض کار، خانواده، سلامت کلی، نارسایی شناختی، کیفیت خواب، خودکارآمدی تعارض کار، خانواده
 • حبیبه خلقی، سعید قنبری*، مجتبی حبیبی صفحه 307
  مقدمه
  ناامیدی در نوجوانان از مهم ترین مشکلات نوجوانان می باشد، که می تواند باعث اختلال در عملکرد و آشفتگی روانی فرد شود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ناامیدی نوجوانان براساس مهارت های اجتماعی آنان و تعیین نقش مداخله ای راهبردهای مقابله ای انجام شده است.
  روش
  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 12 تا 19 ساله شهر تهران بودند که 625 دانش آموز (300 پسر و 325 دختر) با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش سه پرسشنامه؛ ناامیدی کودکان و نوجوانان(کازدین، راجرز و کولبوس، 1983)، مهارت های اجتماعی نوجوانان (ایندربیتزن و فوستر، 1992) و راهبردهای مقابله ای نوجوانان (فرایدنبرگ و لویس، 1993) بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مهارت های اجتماعی افزون بر اثر مستقیم بر ناامیدی نوجوانان به صورت غیر مستقیم نیز از طریق متغیر میانجی راهبردهای مقابله ای بر ناامیدی اثرگذار است. بین متغیر مکنون برونزای مهارت های اجتماعی و نشانگرهای آن، به ترتیب ضرایب مسیر 54/ 0 و 23/ 0 بین متغیر مکنون درونزای راهبردهای مقابله ای و نشانگرهای آن، به ترتیب ضرایب مسیر 55/ 0، 21/ 0 و 94/ 0و بین متغیر مکنون درونزای ناامیدی و نشانگر های آن، به ترتیب ضرایب مسیر 49/ 0 و 79/ 0 وجود داشت و تمام این مسیرهای علی معنادار بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت و ضرورت ناامیدی نوجوان و پیامدهای آن در زندگی آن ها، شناخت مهارت های اجتماعی موثر در کاهش علایم ناامیدی و چگونگی مقابله ی نوجوانان با این مشکلات، می تواند به شناخت عمیق تر ناامیدی در نوجوانان به منظور پیشگیری و ارائه راهبردهای درمانی مناسب منجر شود.
  کلیدواژگان: ناامیدی، مهارت های اجتماعی، راهبرد های مقابله ای، نوجوانان
 • عباس ذبیح زاده*، محمدعلی مظاهری، جواد حاتمی، مهین توکلی، محسن دهقانی، مریم علیپور صفحه 317
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر فرهنگ بر سبک تصمیم گیری بالینی سه گروه از روان درمانگران ایرانی (روان شناسان ایرانی تحصیل کرده در غرب، روان شناسان ایرانی تحصیل کرده در کشور و روحانیون مشاور) در سه بعد تصمیم گیری بر مبنای مصلحت اندیشی-واقعیت گرایی، فردگرایی- جمع گرایی و جهت گیری کوتاه مدت-بلندمدت بوده است.
  روش
  طرح تحقیق مطالعه ی حاضر از نوع علی مقایسه ای و جامعه ی مورد نظر شامل کلیه ی روان درمانگران ایرانی بوده است. حجم نمونه ی مورد نظر شامل 83 روان درمانگر (30 درمانگر ایرانی تحصیل کرده در کشور، 21 درمانگر ایرانی تحصیل کرده در غرب، و 32 روحانی مشاور) بوده است که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر یک از شرکت کنندگان پس از مطالعه ی سه معمای بالینی درجه ی اهمیت گزاره هایی مبتنی بر ابعاد تصمیم گیری مورد سنجش در این مطالعه را در تصمیم گیری بالینی خود از یک (کمترین اهمیت) تا 10 (بیشترین اهمیت) نمره گذاری نمودند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که بین سبک تصمیم گیری درمانگران ایرانی تحصیل کرده در کشور و روحانیون مشاور با سبک تصمیم گیری درمانگران ایرانی تحصیل کرده در غرب در دو بعد از سه بعد مورد مطالعه تفاوت های معناداری وجود دارد؛ چنان که سبک تصمیم گیری گروه اخیر نسبت به همتایان خود در دو گروه دیگر، بیشتر فردگرایانه و کمتر مصلحت اندیش بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان این انگاره را مورد پذیرش قرار داد که تجربه ی فضاهای فرهنگی اجتماعی متفاوت سبک تصمیم گیری بالینی روان درمانگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، تصمیم گیری بالینی، روان درمانگر، روان درمانی
 • سعید اکبری زردخانه، حمید پورشریفی، حمید یعقوبی، حمید پیروی، حمیدرضا حسن آبادی، ناصر صبحی قراملکی، فهیمه قهو ه چی صفحه 325
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر ساخت ابزاری برای اندازه گیری عوامل محافظت کننده و خطر سلامت روان در دانشجویان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان کارشناسی سال اول اکثر دانشگاه های کشور در سال تحصیلی 88-89 تشکیل می دهند. به منظور استانداردسازی ابزار پژوهش حاضر از 13 ابزار استفاده گردید، که بخشی از آن ها در پژوهش حاضر بررسی می شوند و عبارتند از: مقیاس رضایت از زندگی؛ آزمون جهت گیری به زندگی؛ پرسشنامه خودکارآمدی عمومی؛ مقیاس التزام به وظایف دینی؛ مقیاس ناامیدی بک؛ مقیاس کمال گرایی اهواز و سیاهه حمایت اجتماعی و از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  مقیاس عوامل خطر و محافظت کننده سلامت روان دانشجویان دارای 42 گویه و شش خرده مقیاس- جو خانواده، کمال گرایی، جهت گیری مذهبی، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی ادراک شده و تمایلات خودکشی- است. ضرایب اعتبار ضرایب همگونی درونی این خرده مقیاس ها بین 59/ 0 (کمال گرایی) و 86/ 0 (تمایلات خودکشی) بدست آمد. ضرایب روایی حاصل از خرده مقیاس های ابزار تولیدشده با مولفه های ابزارهای همراه مطابق با مبانی نظری بود.
  نتیجه گیری
  مقیاس عوامل خطر و محافظت کننده سلامت روان دانشجویان ابزار مناسبی برای غربال گری مشکلات مربوط به عوامل موثر بر سلامت روان دانشجویان است.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانشجویان، غربال گری، عوامل خطر و محافظت کننده
 • افضل اکبری بلوطبنگان*، سید سعید واعظ فر، علی محمد رضایی صفحه 339
  مقدمه
  رفتار اجتماعی یکی از مهمترین سازه هایی است که بر رشد شخصیت کودکان تاثیر گذار است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین خصوصیات روانسنجی مقیاس رفتار اجتماعی کودک بود.
  روش
  بدین منظور 607 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس رفتار اجتماعی کودک و پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر پاسخ داده اند.
  یافته ها
  برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس پنج عامل را اندازه گیری می کند. نتایج روایی ملاکی نشان داد که رفتار اجتماعی با انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، غیبت از مدرسه و نمره انضباط رابطه معناداری ندارد. اعتبار مقیاس رفتار اجتماعی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس90/ 0،خرده مقیاس قربانی72/ 0، رفتار اجتماعی عملی 69/ 0، رفتار اجتماعی ارتباطی 68/ 0، رفتار ضد اجتماعی آشکار 75/ 0 و رفتار ضد اجتماعی رابطه ای 76/ 0 بدست آمدکه تقریبا رضایت بخش بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی پرسشنامه رفتار اجتماعی در جامعه دانش آموزان مدارس ابتدایی ازخصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر درپژوهش های روانشناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس رفتار اجتماعی، کودکان، مدارس ابتدایی، روایی، اعتبار
 • امیر محسن راه نجات، مهدی ربیعی، سید حسن سلیمی، علی فتحی آشتیانی، وحید دنیوی، جعفر میرزایی صفحه 347
 • شبنم جوانمرد*، عبدالله معتمدی، طاهره پیرمراد صفحه 355
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تعیین رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با رویکردی تحولی و مقایسه آن بین دو گروه جوان و میانسال بود. همچنین نقش تعدیلی زایندگی مورد توجه قرار گرفت.
  روش
  شرکت کنندگان متشکل از 141 نفر از پرستاران پنج بیمارستان شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی و زایندگی ابزار مورد استفاده در این پژوهش بودند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل های استنباطی حاکی از وجود تفاوت معنادار بین دو گروه جوان و میانسال در رفتار شهروندی سازمانی بود. همچنین رابطه مستقیم رفتار شهروندی و زایندگی به تایید رسید و نشان داده شد که تعامل سن و زایندگی پیش بین بهتری برای رفتار شهروندی سازمانی است.
  نتیجه گیری
  پیش بینی نظریه تحولی اریکسون در رابطه با تعارض تحولی دوره میانسالی و نقش زایندگی در مراقبت از نسل بعد و تعهد به جامعه، در محیط کار نیز قابل کاربرد است. به عبارت دیگر درست است که میانسالی در محیط کار نیز به رفتارهای فرانقشی می-انجامد، اما فقط در صورتی که تعارض این دوره با موفقیت حل شده و زایندگی در فرد میانسال شکل گرفته باشد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، میانسالی، زایندگی
 • تورج هاشمی نصرت آباد*، مجید محمود علیلو، سولماز حسین زاده سعید صفحه 365
  مقدمه
  هدف این پژوهش تعیین نقش راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان و روان نژندگرایی و برون گرایی در نشانه های وسواس فکری-عملی بود.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و پرسشنامه مادزلی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که راهبردهای بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، دیدگاه گیری به واسطه برون گرایی به صورت منفی و راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری به واسطه برون گرایی به صورت مثبت تغییرات نشانه های وسواس فکری- عملی را پیش بینی می کنند. علاوه بر این راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، فاجعه انگاری به واسطه روان نژندگرایی به صورت مثبت و راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری به واسطه روان نژندگرایی به صورت منفی تغییرات نشانه های وسواس فکری- عملی را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان به واسطه روان نژندگرایی و برون گرایی می توانند درقالب یک مدل پیش بینی کننده نشانه های وسواس فکری- عملی در جمعیت غیربالینی باشند. این یافته ها تلویحات عملی در مداخلات بالینی دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان، روان نژندگرایی، برون گرایی، وسواس فکری، عملی
 • مهناز سربندی*، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی صفحه 375
  مقدمه
  از اوایل بارداری تا دوره پس از زایمان، تغییرات زیادی به طور همزمان در سطح بیولوژیکی، اجتماعی و روانی رخ می دهد،نحوه سازگاری با این تغییرات می تواند زنان و حتی مردان را در معرض خطر مشکلات روان شناختی قرار دهد. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری و رضایت زناشویی زنان باردار صورت گرفت.
  روش
  این پژوهش، از نوع مطالعه شبه آزمایشی بود، جامعه هدف(آماری)، کلیه زنان بارداری بود که در اواخر سه ماهه دوم و یا در اوایل سه ماهه سوم بارداری بهسر می بردند و طبق معیار پرسش نامه اضطراب بارداری، دارای اضطراب بارداری بودند. بعد از نمونه گیری در دسترس، افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند که گروه آزمایشی به عنوان گروهی بود که در آن، شرکت-کنندگان به مدت نه جلسه تحت آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتندو در گروه گواه هیچ گونه آموزش روان شناختی صورت نگرفت و افراد صرفا در فرآیند عادی مراقبت های دوران بارداری مرکز زنان و زایمان قرار داشتند. هر دو گروهقبل از شروع برنامه، پرسش نامه اضطراب بارداری را پر کردند و بعد از داشتن معیارهای شرکت در این پژوهش و قرار گرفتن در گروه های مربوطه، پرسش نامه های مرتبط با متغیرهای پژوهش را تکمیل کردند و پس از پایان کلاس ها نیز دوباره پرسش نامه ها توسط تمام شرکت-کنندگان در پژوهش، اعم از گروه آزمایشی و گواه، تکمیل شد و نتایج به دست آمده توسط شاخص تحلیل کوواریانس، مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی توانست تفاوت معناداری را در پیش آزمون و پس آزمون متغیر اضطراب بارداری و رضایت زناشویی ایجاد کند. به نظر می رسد این برنامه در ایجاد روایط مناسب بین زوج ها، مدیریت هیجانات سخت و ایجاد انعطاف بیشتر در برخورد با شرایط استرس زا نقش داشته باشد. اگرچه این مهارت ها برای بارداری، زایمان و فرزندپروری به کار گرفته شد ولی می تواند به دوره فرزندپروری و حتی سرتاسر زندگی انتقال یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به سودمندی اولیه این برنامه در این پژوهش و چالش های روانی، زیستی و اجتماعی مرتبط با بارداری و زایمان و توجه نسبتا کمی که به برنامه های پیشگیرانه در استرس و مسائل شناختی/رفتاری دوران بارداری و تاثیر بلندمدت آن بر جنین و کودک وجود دارد، وزارت بهداشت می تواند برای پیش گیری از مسائلی که در دوران بارداری و بعد از آن برای مادر و نوزاد رخ می دهد، از این برنامه استفاده کند.
  کلیدواژگان: اضطراب بارداری، رضایت زناشویی، برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی
 • کیومرث بشلیده، سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، مصطفی بهارلو* صفحه 383
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روانشناختی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون انجام گرفت.
  روش
  طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) می باشد. به این منظور تعداد250 نفر از کارکنان این شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی (PES)، رهبری اخلاقی (ELS)، تبادل رهبر _ عضو (LMXS)، عزت نفس (SES)، جایگاه مهار درونی (LOCS)، تعهد سازمانی (OCS)، خشنودی شغلی (JSS) و رفتار مدنی سازمانی (OCBS) بودند. داده ها از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر مثبت مستقیم رهبری اخلاقی، الگوی تبادل رهبر _ عضو، عزت نفس و جایگاه مهار درونی بر توانمندسازی روانشناختی، اثر مثبت مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی و اثر مثبت غیرمستقیم توانمندسازی روانشناختی از طریق تعهد سازمانی و خشنودی شغلی بر رفتار مدنی سازمانی بود.
  نتیجه گیری
  می توان چنین نتیجه گیری کرد که سازمان ها می توانند از طریق برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی روانشناختی، اتخاذ رویکرد رهبری اخلاقی، بهبود روابط سرپرستان با کارکنان، برگزاری کارگاه های آموزشی جهت افزایش عزت نفس کارکنان و همچنین تشریح فواید اتخاذ جایگاه مهار درونی برای کارکنان و اینکه کارکنان خودشان را مسئول اعمال شان بدانند و تاثیرگذاری بر فرایندهای شناختی کارکنان، موجبات افزایش احساسات مرتبط با توانمندی در کارکنان را فراهم کرده و از این طریق به نتایج مثبتی همچون تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی بیشتر کارکنان دست یابند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، پیشایندها، پیامدها
 • سمیه زارع، ماریا آگیلار وفایی*، فضل الله احمدی صفحه 395
  مقدمه
  با توجه به ماهیت تنش زای پدیده ی طلاق و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای زنان و همچنین تاکید روز افزون بر نقش باورهای مذهبی و معنوی در مقابله با رخدادهای تنش زا، پژوهش حاضر با هدف کشف چگونگی مقابله معنوی/ مذهبی در زنان مطلقه طراحی گردید.
  روش
  این پژوهش با روش کیفی از نوع آنالیز محتوی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق بدون ساختار با 18 زن مطلقه که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی گرانهایم و لودمن انجام گرفت که شامل: پیاده کردن نوار مصاحبه به صورت کلمه به کلمه، چندین بار خواندن کل متن برای به دست آوردن درک کلی از محتوای آن، تقسیم متن به واحدهای معنایی، استخراج خلاصه ای از واحدهای معنایی و کد گذاری آن ها، طبقه بندی کدهای اولیه درون زیرطبقات و طبقات بر اساس شباهت ها و تفاوت های آن ها، و استخراج کردن درون مایه (تم) نهایی به عنوان محتوای نهفته در داده ها بود.
  یافته ها
  در این پژوهش چهار گروه از داده ها به دست آمد که شامل «توکل به خدا»، «باور به حمایت خدا»، «انجام مناسک مذهبی» و «تسلیم معنوی» بود، که از این طبقات درون مایه (تم) «رویارویی معنوی» به عنوان یک راهبرد غالب و موثر در زنان مطلقه در مواجهه و سازگاری با پدیده طلاق استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به غلبه و کارآمدی ادراک شده ی مقابله معنوی و مذهبی در این زنان، لازم است که متخصصین امر از جمله روانشناسان، مشاوران و مددکاران به باورهای دینی و الهی افراد توجه بیشتری مبذول داشته، از آن برای تقویت برنامه های حمایتی و مراقبتی خود بهره گرفته و این افراد را به سمت سازگاری بهتر رهنمون سازند.
  کلیدواژگان: طلاق، سازگاری، تحلیل محتوا، باورهای معنوی، مذهبی، پژوهش کیفی
 • حسین قمری گیوی*، زهرا محبی، کامیاب ملکی صفحه 405
  مقدمه
  هدف اصلی این پژوهش مقایسه و بررسی اثر بخشی دو روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و دارو درمانی بر کاهش فشارخون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری فشارخون بالا می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مبتلا به بیماری فشارخون بالایی بود که به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان خلخال مراجعه کردند. تعداد 40 نفر از این زنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHO-QOL-BREF) و دستگاه فشارسنج بود. داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آموزش ایمن سازی در مقابل استرس موجب کاهش میزان فشارخون سیستولیک و افزایش تمام خرده مقیاس های کیفیت زندگی (سلامت جسمی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی، محیط اجتماعی) در زنان مبتلا به بیماری فشارخون بالا شده است. ولی بر کاهش فشارخون دیاستولیک تفاوت معناداری را ایجاد نکرده است.
  نتیجه گیری
  روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس در کنار دارودرمانی می تواند به عنوان یک شیوه مداخله ای مفید درکاهش فشار خون و ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون بالا مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، دارودرمانی، کیفیت زندگی، فشارخون
|
 • Nasrin Arshadi *, Fatemeh Kazerouni, Abdolkazem Neisi Page 295
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the relationship of work-family conflict (WFC) with overall health، workplace cognitive failure and marital satisfaction، considering the moderating role of sleep quality and work-family conflict self-efficacy.
  Method
  Participants include 234 employees of the Aghajari Oil and Gas Production Company (AOGPC) who were selected by a stratified random sampling method. These participants completed the Work-Family Conflict Questionnaire، Pittsburgh Sleep Quality Index، Work-Family Conflict Self-Efficacy Questionnaire، Short form of Health Survey Questionnaire، Workplace Cognitive Failure Questionnaire، and the Marital Satisfaction Scale. Hierarchical regression analysis was used to test the hypotheses.
  Results
  Findings indicated that WFC was negatively related to the overall health and marital satisfaction and was positively related to workplace cognitive failure. Results also revealed that sleep quality and work-family conflict self-efficacy moderated the relationship of work-family conflict with overall health، workplace cognitive failure and marital satisfaction.
  Conclusion
  WFC has been an important area of research in organizational behavior. However، there has been an absence of investigations examining the moderating role of sleep quality and work-family conflict self-efficacy. This study showed that sleep quality and work-family conflict self-efficacy provide employees with the resources needed for lower WFC. Therefore، from a practical point of view، the organizations need to find the necessity of designing effective intervention strategies targeted at improving sleep quality and work-family conflict self-efficacy with the aim of reducing WFC.
  Keywords: Work, Family Conflict (WFC), Overall Health, Workplace Cognitive Failure, Sleep Quality, WFC Self, Efficacy
 • Habibeh Kholghi, Saeed Ghanbari *, Mojtaba Habibi Page 307
  Introduction
  Hoplessness in teenagers is one of their most important problems, which can cause dysfunction and psychological distress. This study aims to predict hopelessness in teenagers based on their social skills and coping strategies undertaken to examine the role of intervention.
  Method
  This research is a descriptive study. The population of this study consisted of all the students aged from 12 to 19 in tehran. 625 students, which included 300 boys and 325 girls were selected by cluster sampling. The survey questionnaire instruments were; Adolescents hoplessness (Kazdin, Radgerz & Colbuse, 1983), Teenage Inventory of Social Skills (Inderbizen & Foster, 1992) and coping strategies in adolescents (Frydenberg & Lewis, 1993). The data obtained from the structural equation modeling (SEM) were analysed by using the LISERAL software.
  Results
  Results show that social skills directly & indirectly lead to hopelessness through the mediation variable of coping strategies. Between endogenous latent variables and the indicator of social skills, the path coefficients were respectively 0/54 & 0/23, between endogenous latent variables and the indicators of coping strategies the path coefficients were respectively 0/55, 0/21 & 0/94 and between the latent variable of indigenous hoplessness and the indicator the path coefficients wererespectively 0/49 & 0/79. It can be said that and all the causal paths were significant.
  Conclusion
  Considering the importance and necessity of teenager hopelessness and its effects on teenagers’ life, recognizing social skills and also getting to know the ways of which teenagers cope with these type of problems are effective in decreasing the symptoms of hoplessness and can finally lead to a deeper recognition of hoplessness in teenagers in order to prevent and present suitable therapeutic methods.
  Keywords: Teenager Hoplessness, Social Skills, Coping Strategies
 • Abbas Zabihzadeh *, Mohammadali Mazaheri, Javad Hatami, Mahin Tavakoli, Mohsen Dehghani, Maryam Alipoor Page 317
  Introduction
  The purpose of this study was to examine the effect of culture on the clinical decision-making style of three groups of Iranian psychotherapists (Iranian psychotherapists graduated from Iranian universities [GIU], Iranian psychotherapists graduated from western universities [GWU] and counselor clergymen) in three dimensions of decision-making: expedience vs. realism, individualism vs. collectivism and long-term vs. short-term orientations.
  Method
  The research design of this study was expost facto and the population of the study included all the Iranian psychotherapists. The sample constituted of 83 participants (30 GIU, 21 GWU and 32 counselor clergymen) who were selected with a convenience sampling method. Each of the participants were presented with three clinical dilemmas. They were given the chance to rank each item on a scale from one (least significant) to 10 (most significant) based on the degree of involvement of the above-mentioned decision-making dimensions in their clinical decisions.
  Results
  The results of MANOVA indicated that there are significant differences between the decision-making style of GIU and counselor clergymen and GWU in expediency, individuality and collectivity. It can be said that the decision making style of the GWU in compared with the opponents in the two others group were more individualistic and less expedient.
  Conclusion
  According to the results of this study, this hypothesis can be accepted that the experience of different socio-cultural environments affect the clinical decision making style of psychotherapists.
  Keywords: Culture, Clinical Decision Making, Psychotherapist, Psychotherapy
 • Saeed Akbari Zardkhaneh, Hamid Posharifi, Hamid Yaqubi, Hamid Peyravi, Hamidreza Hasanabadi, Naser Sobhi, Qaramaleki, Fahimeh Ghahvehchi Page 325
  Introduction
  The aim of this study was to develop a tool which measures protective and risky factors in students.
  Method
  The current research is a distributive survey. The population of the study was comprised of the students from most the universities of the country from 2010 until 2013. In order to standardize the study’s tool 13 tools were used, some of which were examined in this study such as: Life Satisfaction Scale (LSS); Life Orientation Test (LOT); General Self Efficacy (GSE); oblique to religious behavior; Beck Hopelessness Scale; Ahwaz Perfectionism Scale (APS) and Perceived Social Support Scale. Two methods of the Exploratory and confirmatory factor analysis were also used in this study.
  Results
  This tool has 42 items and 6 subscales included family atmosphere, perfectionism, religious orientation, self-efficacy, perceived social support, suicide tendencies. Validity and internal homogeneity coefficient for subscales was between 0/59 (perfectionism) and 0/86 (suicide tendencies). Validity coefficients of tool’s subscales which produced were accordance with the theoretical.
  Conclusion
  The Risk and protective factors scale is a suitable tool in order to screening problem related to effective factors in student's mental health.
  Keywords: Mental Health, College Students, Screening, Risk, Protective Factors
 • Afzal Akbari Balootbangan *, Sayed Saeid Vaezfar, Ali Mohammad Rezaei Page 339
  Introduction
  Social behavior is one of the most important structures that has an impact on the personality development of children. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the social behavior of children in school.
  Method
  607 students were selected by a multistage cluster sampling method to measure the childrens’ social behavior.These selected students responded to Harter's Educational Motivation questionnaire.
  Results
  For the data analysis, factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations were used. The factor analysis revealed five factors to assess the scale. The criterion validity results showed that social behavior and academic motivation, academic achievement, school absences and discipline scores are not statistically significant. The socialbehavior rating scale using Cronbach's alpha coefficient for the total scale, 0.90, the victim subscale, 0.72, actual social behavior, 0.69, social behavior, 0.68, antisocial behavior expose 0.75 and antisocial behavior relation. 0.76, respectively, all of which are satisfactory.
  Conclusions
  Our findings indicate that the Persianversion of the elementary school student's social behavior questionnaire has acceptable psychometric properties and can be used as a valid tool in psychological research.
  Keywords: Social Behavior Scale, Children, Elementary Schools, Validity, Reliability
 • Amir Mohsen Rahnedjat, Mehdi Rabiei, Seyed Hosen Salimi, Ali Fathi, Ashtiani, Vahid Donyavi, Jafar Mirzai Page 347
 • Shabnam Javanmard*, Abdollah Motamedi, Tahere Pirmorad Page 355
  Introduction
  The purpose of this research was to investigate the nurses’ Organizational Citizenship Behavior (OCB) with a developmental approach and a comparison of OCB between young and middle-aged nurses. The moderating effect of generativity was also considered in this study.
  Method
  The participants of this study included 141 nurses of five hospitals in Tehran which were selected randomly. Organizational Citizenship Behavior inventory and Loyola Generativity Scale were used for data collection. Data analysis was performed by SPSS software, with an independent sample t test, Pearson correlation coefficients and hierarchical regression analysis.
  Results
  Data analysis indicated significant differences in OCB, between young and middle-aged groups. Also, the relationship between OCB and generativity was confirmed. Furthermore results showed that the interaction of age and generativity is a better prediction for OCB.
  Conclusion
  Erikson’s developmental theory prediction about the role of middle-age stage’s conflict in caring for the next generation and commitment to the community is applicable in workplaces. In other words, it’s true that middle-aging leads to extra-role behaviors, but only if conflicts are solved and generativity is formed in that middle-aged person.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Middle, Aging, Generativity
 • Touraj Hashemi*, Majid Mahmoud Alilou, Solmaz Hosseinzadeh Saied Page 365
  Introduction
  The aim of this study was to consider the cognitive emotion regulation strategies, neuroticism and extravertion with obsession- compulsion symptoms in non- clinical people.
  Methods
  The present study was a descriptive- causal study. 400 students from Tabriz University were selected by multistage clustering. The Cognitive emotion regulation questionnaire, Neo-FFI personality inventory, and the Maudzly questionnaire were completed by students.
  Results
  Path- analysis were used for analyzing the data. Results showed that positive reappraisal, refocusing on planning, and extraversion perspective-taking changed the obsession-compulsion symptoms in mediation negatively. Also, self-blame and extraversion rumination changed the obsession-compulsion symptoms in mediation positively.In addition self -blame, rumination, catastrophizing through neuroticism changed obsession- compulsion symptoms in mediation of neuroticism positively. Acceptance strategies, positive reappraisal, positive refocusing, refocusing on planning, and extraversion perspective-taking changed obsession- compulsion symptoms in mediation of neuroticism negatively.
  Conclusion
  These findings indicated that cognitive emotion regulation strategies with a mediator of extraversion and neuroticism can be predicted as obsession- compulsion symptoms. These findings have empirical implication in clinical interventions.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Neuroticism, Extraversion, Obsession, Compulsion
 • Mahnaz Sarbandi *, Shahram Mohammadkhani, Alireza Moradi Page 375
  Introduction
  From early pregnancy until the postpartum period, simultaneously many changes occur in the biological, social and psychological levels. While adapting to these changes, women and even men can be at risk for psychological problems. This research was a quasi-experimental study in order to assess the effects of mindfulness-based childbirth and parenting education programs on pregnancy anxiety and marital satisfaction in pregnant women.
  Method
  In this study, the target population (statistics), were all the pregnant women in the end of their second trimester or early third trimester of pregnancy who were anxious during pregnancy according to the pregnancy anxiety questionnaire. After the available sampling, participants were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group was a group which received nine sessions of mindfulness-based childbirth and parenting education programs. The control group received no psychological training and was in the routine prenatal care process of the Gynecological center. Before starting the program, both groups filled out the pregnancy anxiety questionnaire and after having the participated criteria for this research, located in the respective groups, and completed questionnaires related to the research variables. After the end of the classes, questionnaires were completed by all the participants, both the experimental and control group. The results obtained by covariance analysis, were analyzed.
  Results
  Mindfulness based childbirth and parenting programs could make a significant difference between the pre-test and post-test in pregnancy anxiety and marital satisfaction. It seems that, this program can create good relations between couples; involving managing difficult emotions and creating greater flexibility in dealing with stressful situations.
  Conclusion
  According to the preliminary efficacy of this program in this study, and psychological, biological, and social challenges related to pregnancy and childbirth, and relatively little attention to preventive programs on stress and cognitive/behavioral problems during pregnancy and its long-term effects on the fetus and baby, the Ministry of Health can use this program to prevent problems for mothers and their baby during pregnancy and postpartum.
  Keywords: Pregnancy Anxiety, Marital Satisfaction, mindfulness, Based Childbirth, Parenting
 • Kiomarc Beshlideh, Seyed Esmaeil Sheykh Shabani, Baharluo M.* Page 383
  Introduction
  The aim of this research was to design and test a model of precedents and outcomes of psychologicalempowerment in employees of the Marun oil and gas producing company.
  Method
  The method was a correlation through a Structural Equation Modeling (SEM) design. For this purpose 250employees were selected from this company through simple random sampling. The instruments used in the present study included the Psychological Empowerment Scale (PES), Ethical Leadership scale (ELS), Leader _ Member Exchange Scale (LMXS), Self _ Esteem Scale (SES), Locus Of Control Scale (LOCS), Organizational Commitment Scale (OCS), Job Satisfaction Scale (JSS) and Organizational Citizenship Behavior Scale (OCBS).
  Results
  Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and mediation analysis. Structural equation modeling analyses indicated that the proposed model fits the data properly. The results also supported the direct effect of ethical leadership, leader _ member exchange, self – esteem and locus of control on psychological empowerment, direct effect of psychological empowerment on organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior, and indirect effect of psychological empowerment on organizational citizenship behavior through organizational commitment and job satisfaction.
  Conclusion
  It can be concludedthat by holding training courses of psychological empowerment, adopting to an ethical leadershipapproach, improvingthe relationship between supervisors and employees, holding training workshops to increase the self-esteem of employees, describingthe benefits of adopting to the internal focus of control for employees, and whether employees know themselves responsible for their actionsand influence on their cognitive processes, organizations can increase the feelings associated with employees empowerment.All the above mentioned can lead to achieving positive results such as higher organizational commitment, job satisfaction and organizational citizen behavior in employees.
  Keywords: Psychological Empowerment, Precedents, Outcomes
 • Somayyeh Zare, Maria Aguilar, Vafaie, Fazlollah Ahmadi Page 395
  Introduction
  Considering the stressful nature of the phenomenon of divorce, its unpleasant consequences particularly for women, and furthermore the increasing emphasis on the role of religious and spiritual beliefs in coping with stressful life events, the present study aimed to explore the personal experience by which divorced women cope with divorce via religious / spiritual beliefs.
  Method
  A qualitative study using content analysis approach, was conducted. Deep-interviews were held with 18 divorced women. In this study a purposeful data sampling method was applied. For the analysis of the data, the Graneheim's model of content analysis was applied containing verbatim transcription, reading interviews several times to obtain a sense of the whole, division of the text into meaning units and coding them, categorization of the codes into sub- categories and categories, and finally formulation of the latent content into a theme.
  Results
  Four categories were obtained from data that included: "Turning to God", "Believe in divine support", "Doing religious practice", and "Spiritual surrender". Among these categories, the theme "Spiritual encounter" emerged as an effective strategy.
  Conclusions
  In agreement with the perceived efficacy of spiritual encountering in these women, it is suggested that specialists should pay more attention to divorced women’s religious and spiritual beliefs, integrate them in their supportive programs and help divorced individuals towards a better adjustment.
  Keywords: Divorce, Adjustment, Content Analysis, Spiritual, Religious Beliefs, Qualitative Research
 • Hossein Ghamari Kivi *, Zahra Mohebbi, Amyab Maleki Page 405
  Introduction
  This research aimed to compare the effectiveness of stress inoculation training and drug therapy on blood pressure and quality of life in woman with hypertension.
  Method
  The statistical population consisted of all the woman who suffered from hypertension in the health and medical centers of Khalkhal. The sample (N=40) was selected by available sampling.The data collecting tools included the short form of the quality of life questionnaire)WHO QOL BREF(and a barometer. This study had an experimental design and data were analyzed by multiple analysis of covariance.
  Results
  Stress inoculation training decreases systolic blood pressure and increases the level of quality of life for women suffering from hypertension. Although it can be said that this training does not decrease diastolic blood pressure.
  Conclusion
  Stress Inoculation Training (SIT) is effective on the improvement of quality of life and decreases blood pressure in the patients with Hypertension.
  Keywords: Stress Inoculation Training, Drug Therapy, Quality of Life, Hypertension