فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی بیگدلو، محمدجواد جاوری صفحه 11
  پلیس جمهوری اسلامی ایران، به واسطه رویکرد جامعه محوری و فعالیت در بستر جامعه اسلامی، همواره در مسیر تبدیل شدن به الگوی پلیس اسلامی در بین کشورهای مسلمان بوده است. یکی از اسناد بالادستی که می تواند به تحقق بیشتر این هدف یاری رساند اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
  تحقیق پیش رو، به روش توصیفی- تحلیلی در نظر دارد ضمن دستیابی به شاخص های پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، موثرترین این شاخص ها را در تربیت و آموزش پلیس اسلامی مشخص نماید. از این رو برای دستیابی به این نتیجه، نظرات جمعی از استادان و طلاب معتبرترین حوزه های علمیه تهران- که می توان آنها را نخبگان حوزه تربیت اسلامی دانست- به تعداد 660 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران 171 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از چهار حوزه علمیه حضرت امام خمینی(ره)، حوزه علمیه امیرالمومنین (ع)، حوزه علمیه مدینه العلم صاحب الزمان (عج) و حوزه علمیه قائم (عج) انتخاب شدند که پرسشنامه محقق ساخته با 27 سئوال بسته بین آنان توزیع شد.
  در تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آماری «خی دو»، از بین 22 شاخص مدنظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ترتیب مولفه های حفظ و تقویت روحیه دینی و معنوی، خداباوری و گسترش روح ایمان، عمل صالح و تقوی در تمام رده ها با ارزش خی دو 135 /408، 072/ 297 و 624/ 289 در اولویت های اول تا سوم قرار دارند.
  کلیدواژگان: پلیس اسلامی، تربیت و آموزش، روحیه دینی، اقتدار، هوشمندی
 • محمدرضا رضایی، کتایون کامکاری، لیلا رضایی صفحه 39
  پلیس در سلامت هر جامعه، نقش مهم و کلیدی ای دارد. ازآنجاکه عملکرد نیروهای انتظامی تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون آمادگی جسمانی و ویژگی های روانشناختی است، تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار فاکتورهای آمادگی جسمانی و ویژگی های روانشناختی (سرسختی و سلامت روان) بر عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نوشته شده است. روش این تحقیق، توصیفی، هم بستگی و کاربردی بوده است. همچنین جامعه ی آماری، شامل کلیه ی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مناطق مختلف درحدود سیصدوشصت ویک نفر بوده اند که تعداد صدوهشتادوهشت نفر به صورت نمونه گیری، در دسترس به عنوان نمونه ی آماری براساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارها شامل آزمون-های اندازه گیری آمادگی جسمانی (آزمون های دوی هزاروششصد متر، درازنشست، دوی شصت متر، شنای سوئدی و بارفیکس)، پرسش نامه ی سلامت عمومی گلدبرگ (نشانگان جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی شدید) و پرسش نامه ی سرسختی اهواز (با سه مولفه ی تعهد، کنترل و مبارزه جویی) و پرسش نامه ی سازمان ساخته عملکرد نیروهای انتظامی استفاده شده است که در طرح مقدماتی سی نفری همگی پایایی (آلفا) بالای 75/0 داشته اند. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل رگرسیون) در سطح p<0/05 استفاده شد. نتایج آمادگی جسمانی و ویژگی های روانشناختی بر عملکرد نیروهای انتظامی تهران بزرگ، اثر مثبت معنی داری داشته است و همچنین مولفه های آمادگی جسمانی و بهداشت روان و درنهایت، مولفه های سرسختی نیز بر عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اثر مثبت معنی داری داشته است. از آنجاکه اهمیت عملکرد نیروهای انتظامی بر همگان مشخص است، ضرورت برنامه ریزی به منظور افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی و ویژگی های روانشناختی وجود دارد.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، سرسختی ذهنی، سلامت روان، کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، ویژگی های روانشناختی
 • صغری ابراهیمی قوام، نادر رحمانی صفحه 63
  این پژوهش به منظور ارائه ی مدلی مقدماتی ارزشیابی عملکرد فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی که با استفاده از روش گروه های کانونی داده های آن گردآوری گردید و با روش کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری این تحقیق، صاحبنظران واعضای هیات علمی دانشکده فنون راهنمایی و رانندگی، دانشکده علوم وفنون مرزبانی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی ودانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی و پلیس تخصصی حوزه های راهور، مرزبانی، اطلاعات و آگاهی و انتظامی در سال 1393-1392بود. نمونه پژوهش شامل 5 گروه کانونی 6-9 نفره از اعضای هیات علمی و مسئولان آموزشی دانشکده های مذکور و پلیس تخصصی در سطح ستاد ناجا بود. این پژوهش مقدماتی در طی5 مرحله انجام شد. در مرحله نخست ویژگی های عمومی، حرفه ای و تخصصی بنا به هر رسته در گروه های کانونی مورد ارزیابی قرار گرفت سپس در مرحله دوم مطابق با نقطه نظرات پنج گروه های کانونی مدل اولیه طراحی شد که دارای نه طبقه بود، در مرحله سوم این مدل در گروه های کانونی دانشکده های مذکور مورد نقد قرار گرفت وبا اعضای گروه پلیس تخصصی در این خصوص مصاحبه گردید. در مرحله چهارم براساس نقطه نظرات پنج گروه کانونی و پلیس تخصصی مدل اصلاح و تعداد طبقات به شش طبقه تقلیل یافت و در مرحله پنجم پس از توافق بر تعداد طبقات مدل شایستگی، عناصر هر طبقه مجددا در گروه های کانونی و پلیس تخصصی مطرح شد و نهایی سازیی گردید. براساس نتایج بدست آمده مدل مقدماتی شایستگی دانشگاه علوم انتظامی، مدلی هرمی و سلسله مراتبی که دارای شش طبقه بوده که به ترتیب، شایستگی های فردی، عمومی، حرفه ای، عملیاتی، دانشی /فنی تخصصی و مدیریتی است. این مدل نظری، مقدمه ای برای انجام پژوهش های عمده و متعددی را فراهم می آورد که می تواند زمینه ارتقای علمی دانشگاه علوم انتظامی و به روز سازی آموزشها و برنامه های آموزشی را بدنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی، شایستگی های فردی، شایستگی عمومی، شایستگی حرفه ای، شایستگی عملیاتی، شایستگی فنی، تخصصی، شایستگی مدیریتی
 • رسول نجارباغسیاه، مجید نعمتی صفحه 105
  یکی از منابع دانشی مهم در یادگیری زبان دوم، استفاده از فرمول های کلامی خاص آن زبان است؛ اما ممکن است این فرمول ها گرته برداری از زبان اول به زبان دوم بوده و به نوعی مانع استفاده ی صحیح از زبان دوم شوند؛ لذا هدف اصلی در این مطالعه آن است تا نقش فرمول-های کلامی زبان اول در تولید زبان انگلیسی بین فراگیرانی که انگلیسی را با اهداف پلیسی می آموزند را بررسی کرده و آن دسته از فرمول های کلامی که از زبان اول وارد زبان انگلیسی می شوند را با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای شناسایی و تفسیر کند. این مطالعه در بین سی نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی اجرا شد که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق مصاحبه به گروه های دونفره ی هم سان تقسیم شدند. داده ها از طریق ضبط سناریوهای اجراشده توسط افراد شرکت کننده و همچنین از طریق مصاحبه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد فراگیرا نی که انگلیسی را با اهداف پلیسی مطالعه می-کنند در یادگیری خود از فرمول های کلامی متنوعی استفاده کرده و این فرمول ها بیشتر درنتیجه ی دخالت زبان مادری (زبان فارسی) و به شیوه ی انتقال تولید می شوند. بر این اساس، تحقیق پیشنهاد می کند که بهتر است معلم در آموزش زبان انگلیسی به ماموران پلیس، فرمول های کلامی را به صورت تمرکز آشکار تدریس کرده و به آموزش منظورشناسی آن ها نیز توجه لازم را داشته باشد.
  کلیدواژگان: انگلیسی با اهداف ویژه، انگلیسی با اهداف پلیسی، تجزیه و تحلیل مقایسه ای، زبان اول، فرمول های کلامی
 • حبیب الله مزینانی صفحه 127
  بی تردید انجام هرگونه فعالیتی بدون داشتن هدف معین، مبنای عقلی و منطقی نداشته و روند ها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. وجود اهداف متعالی در یک موضوع راهبردی مانند تربیت وآموزش پلیس،که باید برای انجام ماموریتی خطیر،درچشم اندازی تا عصر ظهور امام مهدی(عج)، امری اجتناب ناپذیر می باشد لذا فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب، داشتن برنامه ریزی هدفمند، اجرای موفق ادوار تربیتی و آموزشی، درپروسه زمانی مختلف امکان پذ یرخواهد بود.
  ارزشمندی وجود پلیس در جامعه و خدمات سازنده ی او،ازاهمیت بالایی برخوردار بوده وبرای توسعه این وظیفه مهم، هر اندازه آموزش های کمی وکیفی اجرا نمایند، می تواند بهتر ایفای نقش نماید.
  اهداف وشاخص های پلیس عصر ظهور با الهام از ارزش های اساسی اسلام ناب محمدی(ص) قابل دسترس خواهد بود و با عملیاتی نمودن این مبانی و اصول، اهداف مورد نظر محقق خواهد شد، انشا اله.
  کلیدواژگان: اهداف، تربیت، آموزش، پلیس، عصرظهور
 • علیرضا بیده، عمران شعبانلی صفحه 153
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین تصویر اسلامی عاملیت آدمی و نشان دادن ضرورت لحاظ آن در تعریف و تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی است. دیدگاه انسان عامل در تقابل با رویکرد مکانیستی، غایت گرایی را به عنوان سبک اصلی تبیین رفتار برگزیده، عاملیت را در کانون هویت و کیستی انسان قرار داده، برای عمل، جایگاهی گسترده در موجودیت آدمی قایل شده و بالاخره، عمل را واجد مبادی درونی شناختی، گرایشی، ارادی- اختیاری، طراحی و تصمیم گیری در نظر گرفته است. نگریستن از دیدگاه دین به تربیت نیروی تراز، ضرورت مبنایی نظریه ی اسلامی انسان عامل در تربیت را لازم می آورد. پژوهش حاضر، مبتنی بر رویکرد استنتاج و از نوع کیفی است که در آن از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. پرهیز از تاکید صرف بر حرفه گرایی و مهارت آموزی، توجه به اعمال ارتباطی کارکنان، جامع نگری در توجه به نیازها و استعدادهای فراگیران و نگریستن به حرفه به منزله ی عمل را می توان در شمار دلالت های دیدگاه انسان عامل در زمینه ی تربیت حرفه ای دانست.
  کلیدواژگان: انسان شناسی اسلامی، تربیت، رفتارگرایی، رویکرد مکانیستی، عاملیت، غایت گرایی
|
 • Mehdi Bigdeloo, Mohamad Javad Javeri Page 11
  Police Islamic Republic of Iran by the Islamic population of approach in the context of population of central and activities, Always on the way to becoming a pattern of police in Muslim countries. Upstream of documents that can assist in achieving this goal more Thought is the Supreme Leader.The present study, the analytical method intends to achieve the parameters of the thought police Leader, most of the indicators in the education and training of police identify.Hence, to achieve this result, a group of faculty and students in most seminaries comments Tehran that they can be educated elites of Danst The number was selected as the target population using randomly stratified Cochran formula of four Seminary of Imam Khomeini, Seminary Ali (AS), the Seminary Mdynhallm alzaman Seminary Ghaem selected The questionnaire with closed questions was distributed among them.In analyzing the data from the questionnaires using statistical "chi", the leader of the indicators considered Components in order to maintain and strengthen the spirit of religion and spirituality, God and spread the spirit of faith, Righteousness and piety in all classes with the chi-square value of, and in the first and third priorities are.
  Keywords: Islamic police, education, training, the religious spirit, strength, intelligence
 • Mohammadreza Rezaee, Katayoon Kamkari, Leila Rezaee Page 39
  Police play an important role in every society’s health. Given that police performance is influenced by different factors such as physical fitness and psychological characteristics, the present study aimed to investigate the effects of physical fitness and psychological characteristics (toughness and mental health) on police performance. The method of this study was descriptive, correlational and practical. The study population consisted of all Tehran police staff (no.), of which individuals were selected through Morgan’s Table as a sample. Physical fitness tests (-meter and -meter running tests, sit-up, push-up, etc.), Goldberg’s general health (physical syndrome, anxiety, sleep disorder, impaired social function, and depression), Ahvaz toughness scale (commitment, control and militant), and organizational constructed questionnaire for the police staff performance were used. Cranach’s alpha coefficient in all of the pretested individuals was. Data analysis was done by using descriptive and inferential statistics (regression analysis) at p <. The results indicated that physical fitness and psychological characteristics had positive significant effect on the police performance. Also physical fitness and mental health subscales as well as toughness components had positive significant effect on the police performance. Given that the importance of police performance was clear; therefore, planning for improving the physical fitness factors and psychological characteristics is necessary.
  Keywords: Physical fitness, Psychological characteristics, Toughness, Mental health, Police
 • Soqra Ebrahimiqavam, Nader Rahmani Page 63
  This study was performed with the aim of developing a primary model for performance evaluation of police university graduates. The study with a practical nature, used focus groups method in order to gather the needed data and was analyzed by qualitative method.The study population were selected from experts and university professors of police university. This model went through critical investigation and there was an interview with professional police College of Science and Technology Frontier, College of Science, Technology Traffic, College of Science and Technology of Information and Knowledge, College of Science, Office Technology and Support in -. The sample consisted of focus group of - persons each from faculty members and educational staff from the above mentioned faculties and professional police at the command and major. This primary study was performed at stages. At first stage general professional and specific characteristics According to each major was evaluated in focus groups. At the second stages, a primary model was designed according to viewpoints of the focus groups. This model consisted of nine categories. At the third stage, this model went through critical investigation and there was an interview with professional police focus group. At the fourth stage, the model was improved by using the five focus groups and professional police views and the number of categories was reduced to six. at the fifth stage after gaining a general agreement on the number of levels and categories of competency model, the elements regarding every category were reviewed in focus groups and by professional police and then was finalized.According to the obtained results, the model for competency in Police University is a Pyramidal and hierarchical one, Consisted of six levels which were personal, general, professional, operational, scientific/technical, and specific and management competency. This theoretical model provides an introduction for vast and several surveys which can prepare the ground for police university scientific promotion and making the educational courses more up-to-date and will be followed by educational courses and plans.
  Keywords: Gratuated Students of I.R.I Police, Personal Competencies, General Competencies, Perfessional Competencies, Operational Competencies, Technical Competencies, Management Competencies
 • Rasoolnajjabagsiah, Majidneamati Page 105
  One of the main sources of second/foreign (L) language knowledge is the use of Formulaic Expressions (FEs). These expressions, however, might be produced as a result of loan translation, and thus may impede language learning. This study, therefore, is to explore the use of FEs among Iranian police officers as language learners to identify how they might enter FEs from L into L through a contrastive analysis approach. The study sample included participants selected through available sampling and interview. Data were collected through recording role-plays and interviews. The study findings showed that, although Iranian police officers as ESP learners used a variety of FEs, they translated them from L to L as a negative transfer. The study, then, suggests that language teachers apply noticing awareness techniques in teaching Fes, and pay more attention to the pragmatic function of the FEs.
  Keywords: English for Specific Purposes (ESP), English for Police Officers (EPOs), First language (L), Formulaic Expressions (FEs), Contrastive Analysis (CA)
 • Habibalah Mazinani Page 127
  No doubt doing every Thing Witout goal or gools; is inrosible and isnt based on wisdomand logic. Being exelent goals and objective in a basic and Strategic object" Education Taining is necessany for long- Term mission until Imam Mahdi's emerging. There are be planning, programming, organizing Per Forming educationa and Training Periods With short– long and Middle- long objective and different levels.
  Keywords: Objectives, Education, Training, police, EmergingEra
 • Alireza Bide, Omran Shabanli Page 153
  The main purpose of the present research is to explain the Islamic picture of human agency and to indicate the necessity of the consideration of such an Islamic picture in the definition and education of Islamic model police forces. In the perspective of human agency, in contrast to mechanistic approach, teleology is selected as the main style in explaining behavior, agency is at the center of human identity, action is of a widespread position in human existence, and finally, action enjoys internal cognitive, attitudinal, voluntary-arbitrary, planning and decision making constituents. To have a religious perspective towards training Islamic model police forces will clarify the basic necessity of the Islamic view of human agency in education. The present research is based on deductive and qualitative approaches by the use of qualitative content analysis. Avoiding mere emphasis on professionalism and training, considering the communicative activities of the staff, a comprehensive look at the students’ needs and talents, and regarding a profession as an action are among the reasons why a human agency perspective should be used in professional education.
  Keywords: Islamic anthropology, Education, Behaviorism, Mechanistic approach, Agency, Teleology