فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا پشت چمن، مریم جدید میلانی*، فروزان آتش زاده شوریده، علیرضا اکبر زاده باغبان صفحات 6-14
  هدف
  هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی و پیامکی بر تبعیت از درمان بیماران پس از عمل جراحی بای پس شریان کرونر، بستری در بخش های جراحی قلب بیمارستان های منتخب شهر تهران بود.
  زمینه
  یکی از مهم ترین جنبه های مراقبتی و پیگیری بعد از عمل جراحی بای پس شریان کرونر، تبعیت از برنامه درمانی است؛ به گونه ای که موفقیت جراحی در طولانی مدت به تبعیت از برنامه درمانی وابسته است.
  روش کار
  این کارآزمایی بالینی بر روی بیماران تحت جراحی بای پس شریان کرونر بستری در بخش های جراحی قلب بیمارستان های منتخب شهر تهران، در سال 1393 انجام شد. در این مطالعه، 90 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب و با تخصیص تصادفی، در یکی از سه گروه 30 نفری پیگیری تلفنی، پیامکی و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تبعیت از درمان به روش مصاحبه حضوری، در دو نوبت (شروع مطالعه و دو ماه بعد از شروع مطالعه) تکمیل گردید. قبل از ترخیص، به دو گروه پیگیری تلفنی و پیامکی، آموزش حضوری و کتابچه آموزشی داده شد. در گروه پیگیری تلفنی، هفته ای سه بار و به مدت دوماه تماس تلفنی برقرار گردید و در گروه پیگیری پیامکی، روزانه یک پیامک و به مدت دو ماه ارسال گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، آزمون دقیق فیشر، تی زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
  یافته ها
  بین دو گروه پیگیری تلفنی و پیامکی از لحاظ تغییرات نمره تبعیت از درمان قبل و بعد از مداخلهتفاوت آماری معناداری وجود نداشت. بین دو گروه پیگیری تلفنی و کنترل (0/0001p<) و دو گروه پیگیری پیامکی و کنترل (0/0001p<) از لحاظ امتیاز تبعیت از درمان، قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که پیگیری تلفنی و پیامکی، هر دو، منجر به بهبود تبعیت از درمان بیماران بعد از جراحی بای پس شریان کرونر می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود از این روش های مراقبتی، در پیگیری بیماران قلبی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پیگیری مراقبتی تلفنی، پیگیری مراقبتی پیامکی، تبعیت از درمان، جراحی بای پس شریان کرونر
 • زهرا نظام آبادی*، نسرین جعفری، زهرا فارسی، آرمین زارعیان صفحات 16-23
  هدف
  این مطالعه با هدف سنجش دانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی انجام شد. زمینه. اندازه گیری گازهای خون شریانی از آزمایش های پرکاربرد در بخش های مراقبت ویژه است. آگاهی و تسلط بر تفسیر گازهای خون شریانی از مهارت های ضروری پرستاران این بخش ها می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که جهت سنجش دانش 117 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1392 انجام شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو بخش اطلاعات فردی پرستاران و 45 سوال تخصصی در حوزه دانش و تفسیر گازهای خون شریانی بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد سطح دانش تفسیر گازخون شریانی بیش از نیمی از پرستاران، در حد متوسط تا ضعیف بود. بین نمره دانش واحدهای مورد پژوهش بر حسب برخی متغیرهای دموگرافیک، تفاوت آماری معنا دار دیده شد (0/05p<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بیانگر دانش ناکافی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی است. با توجه به اهمیت تفسیر گازهای خون شریانی، لازم است ضمن توجه به برنامه های آموزش مداوم و ضمن خدمت پرستاران، به آموزش موثر و کاربردی تفسیر گازهای خون شریانی توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت ویژه، پرستار، تفسیر گازهای خون شریانی، دانش
 • زهرا حسینی*، حمید پیروی، محمودرضا گوهری، عالیا صابری صفحات 24-31
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرین های غیرفعال دامنه حرکتی در مرحله حاد بروز سکته مغزی بر عملکرد حرکتی بیمار انجام شد.
  زمینه
  تمرین های مکرر و مستمر در شش ماه اول پس از بروز سکته مغزی، به واسطه ایجاد تغییرات در سیستم عصبی تحت عنوان هایی همچون قابلیت انعطاف پذیری و فرایند دیاچسیس، سبب بهبود بخش قابل توجهی از عملکرد حسی و حرکتی بیماران می شود.
  روش کار
  بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک اولیه با شدت متوسط که در شش ساعت ابتدایی شروع علائم مراجعه کردند، به صورت غیرتصادفی در یکی از دو گروه آزمون (37 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. پس از تعیین نمره عملکرد حرکتی اندام دچار ضعف یا فلج بر اساس معیار تعدیل شده اشورث و قدرت عضلانی، تمرینات غیرفعال دامنه حرکتی در گروه آزمون در 48 ساعت اول بستری در 6 تا 8 نوبت 30 دقیقه ای اعمال شد. سپس یک ماه بعد، معاینات تکرار و داده ها مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین پیشرفت در میانگین نمره عملکرد حرکتی، در اندام فوقانی گروه آزمون (3/45) نسبت به وضعیت پایه (2/63) مشاهده شد. در مرحله حاد، مداخله، سبب بهبود قدرت عملکرد حرکتی در هر دو اندام فوقانی و تحتانی شد (P<0.0001). در گروه کنترل، بهبودی تنها در عملکرد حرکتی اندام فوقانی مشاهده شد (0/012=P). بیشترین تغییرات، در عملکرد حرکتی اندام فوقانی (0/045=P) و تحتانی (0/004=P)، در ماه اول نسبت به وضعیت پایه بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد، در ماه اول تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین نمره عملکرد حرکتی اندام های فوقانی و تحتانی حاصل نشد. در ابتدا به نظر می رسد که مداخله انجام شده در مرحله حاد سکته مغزی در بهبود عملکرد حرکتی بیماران گروه آزمون بی تاثیر است، ولی با بررسی تغییرات نمره عملکرد حرکتی در فواصل زمانی پایه تا ماه اول موثر بودن مداخله تایید شد. لذا با وجود بهبود عملکرد حرکتی در هر دو گروه، بهبودی در گروه آزمون برجسته تر بود.
  کلیدواژگان: ه مغزی، تمرین های غیرفعال دامنه حرکتی، وضعیت عملکردی، همی پلژی
 • طاهره نجفی قزلجه، حسین صالح زاده*، فروغ رفیعی، حمید حقانی صفحات 32-38
  هدف
  این مطالعه به بررسی تاثیر موسیقی بر اضطراب مبتلایان به نارسایی قلبی می پردازد.
  زمینه
  اضطراب به عنوان مسئله ای روانشناختی موجب افزایش ضربان قلب، تعداد تنفس و فشار خون می شود که این موارد برای بیماران قلبی، به ویژه مبتلایان به نارسایی قلب بسیار مضر می باشند.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این پژوهش، در هر گروه(کنترل و موسیقی درمانی) 30 بیمار بستری مبتلا به نارسایی قلبی به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس بیماران با استفاده از روش تصادفی ساده در گروه ها تخصیص داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر بود. در گروه موسیقی، برای هر بیمار بر حسب علاقه، دو مورد از سه نوع موسیقی بدون کلام کلاسیک، ملایم و سنتی ایرانی هر روز از طریق ضبط صوت و هدفون به مدت 20 دقیقه تا سه روز متوالی پخش شد. میزان اضطراب بیماران هر روز قبل از مداخله و 20 دقیقه بعد مداخله اندازه گیری و مقایسه شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS با آزمون های آماری تست دقیق فیشر، تی زوج و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و مداخله موسیقی از نظر شدت اضطراب وجود داشت. همچنین، قبل و بعد از اجرای موسیقی، تفاوت معنی داری از نظر شدت اضطراب در بیماران گروه مداخله وجود داشت (p<0.0001).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که موسیقی موجب کاهش معنی دار میانگین نمره اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلب می شود. بنابراین، با توجه به اهمیت کاهش اضطراب مبتلایان به نارسایی قلبی پیشنهاد می شود که در مراقبت از این بیماران از مداخله موسیقی استفاده شود.
  کلیدواژگان: مداخله موسیقی، نارسایی قلب، اضطراب
 • تورج بابایی، رقیه صادقی*، هومن بخشنده صفحات 40-47
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش چهره به چهره قبل از عمل بر میزان درد بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.
  زمینه
  درد از مشکلات پس از جراحی بای پس شریان کرونری است. جهت تسکین درد، استفاده از روش های غیردارویی بر روش های دارویی ترجیح داده می شوند.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی، 72 بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند، به طور مساوی در یکی از دو گروه تجربه و کنترل قرار گرفتند. واحدهای مورد پژوهش در گروه تجربه، آموزش به بیمار پیرامون کنترل درد را به مدت 20 تا 30 دقیقه دریافت کردند، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پس از عمل جراحی، هنگامی که بیمار به بخش مراقبت ویژه منتقل شد، دو ساعت پس از خروج لوله تراشه، شدت درد بر اساس مقیاس عددی جانسون اندازه گیری شد و سپس، دو بار با فاصله سه ساعته این اندازه گیری تکرار شد. همین طور، چک لیست روش های غیردارویی مورد استفاده جهت کنترل درد و داروهای ضد درد دریافت شده در طی روزهای بستری بیمار در بخش مراقبت ویژه تکمیل شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، توزیع فراوانی) و تحلیل (آزمون کای دو و من-ویتنی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، بین دو گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شدت درد دو گروه، دو ساعت پس از خروج لوله تراشه، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (0/313p=)، اما بین شدت درد گروه تجربه و کنترل، 5 ساعت (0/015p=) و 8 ساعت (0/006p=) پس از عمل، اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. همچنین، این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مسکن جهت تسکین درد بعد از عمل در بیماران گروه تجربه کمتر از بیماران گروه کنترل بود (0/046p=).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، آموزش به بیمار پیرامون کنترل درد می تواند منجر به کاهش شدت درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر گردد و به عنوان یک مداخله غیردارویی به پرستاران بخش های جراحی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، احساس درد، عمل جراحی بای پس عروق کرونر
 • محبوبه حاجی عبدالباقی، اسمعیل محمدنژاد* صفحات 56-62
  هدف
  این مطالعه مروری با هدف بررسی پاتوفیزیولوژی و راه های پیشگیری از زخم فشاری در بیماران تحت جراحی قلب انجام شد.
  زمینه
  زخم های فشاری به عنوان یکی از مسائل مهم بهداشت و درمان جامعه، و یکی از شاخص های کشوری ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت درمانی مطرح هستند. زخم فشاری به عنوان یکی از عوارض بستری شدن در بیمارستان باعث کاهش سطح سلامتی، ایجاد عوارض در بیمار، تحمیل هزینه های سنگین بیمارستانی و به هدر رفتن وقت کادر درمانی می شود.
  روش کار
  این مقاله به مرور پژوهش های مربوط به زخم فشاری در بیماران جراحی بای پس عروق کرونر می پردازد که در بانک های اطلاعاتی PubMed، Medline، SID، Scopus،CINAHL، OVID، PsycINFOو Embaseباجستجوی کلیدواژه های bedsore، prevention، control، Coronary Artery Bypass Graft،و معادل فارسی آنها انجام شده است.
  یافته ها
  علل اصلی ایجاد زخم فشاری در بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر، نیروی کششی، اصطکاک، رطوبت، سوء تغذیه، کم خونی، عفونت، تب، چاقی، لاغری مفرط، سن بالا و اختلال درگردش خون محیطی می باشند و مهمترین راه پیشگیری، شناسایی افراد در معرض خطر با استفاده از معیار ارزیابی قبل از عمل، مشاهده مداوم و تمیز نگه داشتن پوست، تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت یک بار، استفاده از وسایل توزیع کننده فشار (تشک های بادی و آبی و تجهیزات ثابت مانند پوشش های فوم دار حاوی ژل) بر روی نواحی تحت فشار می باشد.
  نتیجه گیری
  می توان با رعایت اقدامات اولیه پیشگیرانه از زخم فشاری به دنبال جراحی بای پس عروق کرونر جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: ایمنی، پیشگیری، زخم فشاری، جراحی قلب
 • فاطمه بهرام نژاد، الهام نواب*، مژده نوید حمیدی، نسرین مهرنژاد صفحات 64-69
  هدف
  این مطالعه مروری با هدف بررسی نقش دیابت در بروز آترو اسکلروز انجام شد.
  زمینه
  آترواسکلروز فرایند تجمع چربی در عروق است که از مهمترین عوامل خطر و تشدید کننده آن، تجمع کربوهیدرات ها و دیابت می باشد. عوامل متعدد قابل تعدیل و غیرقابل تعدیلی در بروز آترواسکلروز نقش دارند که پرستاران می توانند با اقدامات به موقع، عوامل قابل تعدیل را اصلاح کنند.
  روش کار
  این مطالعه به شیوه مروری و با جستجوی دستی و الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی همچون Embase، Medline، Cochran Library، Scopus، Elsvier، Blackwell Synergy، Springer، و نیز پایگاه های SID، IranMedex، و Magiranبا محدودیت زمانی در فاصله سال های 2005 تا 2014 صورت گرفته است.
  یافته ها
  بیشترین علت مرگ در بیماران دیابتی، بیمارهای عروق کرونر می باشد. در افراد دیابتی، فرایند تسریع آترواسکلروز به دلیل اختلال در روند تولید نیتریک اکساید بیشتر است و اختلال آبشار انعقادی منجر به چسبندگی پلاکتی می شود، از این رو افراد دیابتی به ویژه زنان دیابتی بیشتر در معرض آترواسکلروز و بیماری های عروق کرونر هستند.
  بحث: پرستاران با آموزش و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 می توانند بسیاری از عوامل قابل تعدیل ابتلا به آترواسکلروز را در این بیماران کاهش دهند و منجر به افزایش کیفیت زندگی در این بیماران شوند.
  کلیدواژگان: دیابت، آترواسکلروز، بیماری عروق کرونر
|
 • Zahra Poshtchaman, Maryam Jadid Milani *, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Alireza Akbarzadeh Bagheban Pages 6-14
  Background
  One of the most important aspects of care and follow-up after coronary artery bypass graft surgery is treatment adherence program. As the long term success of the surgery depends on the treatment of adherence plan.
  Aim
  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of phone and SMS follow-up care on patients'' treatment adherence after coronary artery bypass graft.
  Method
  This clinical trial was performed on patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in the heart surgery unit in Tehran hospitals in 2014. In this study، 90 patients were selected purposively and allocated into telephone follow-up group (n=30)، SMS follow-up group (n=30) and control group (n=30). Demographic and treatment adherence questionnaire were completed twice (before intervention and two months after the intervention). The telephone follow-up and SMS follow-up groups were given training and booklet before discharge. In telephone follow-up intervention، three calls a week was made for two months and the SMS follow-up group received text messages daily for two months. To analyze the data، Chi-square test، Fisher exact test، t-test and ANOVA، ANCOVA، and Bonferroni test were used.
  Findings
  There was no statistically significant difference between the telephone follow-up and SMS follow-up groups in terms of treatment adherence scores، before and after intervention. A statistically significant difference was seen between telephone follow-up and control groups (p<0. 0001)، and SMS follow-up and control groups (p<0. 0001) in terms of treatment adherence scores، before and after the intervention.
  Conclusion
  Both SMS and telephone follow-up are effective to improve treatment adherence in patients after coronary artery bypass graft. It is suggested to use these interventions for patient following coronary artery bypass graft.
  Keywords: Telephone follow, up care, SMS follow up care, Treatment adherence, Coronary Artery Bypass Graft
 • Zahra Nezam Abadi *, Nasrin Jafari, Zahra Farsi, Armin Zareiyan Pages 16-23
  Aim
  This study assessed the knowledge of nurses about arterial blood gases interpretation in intensive care units of selected hospitals in Tehran.
  Background
  Measurement of arterial blood gases are widely used in intensive care units. The knowledge and mastery in interpretation of arterial blood gases is an essential skill for critical care nurses.
  Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 117 nurses working in intensive care units at selected military hospitals in Tehran in 2013. Data were collected using a questionnaire consisted of 45 questions about personal and professional information، also in the domain of blood gases interpretation based on Bloom''s classification of knowledge (judgment and evaluation phase). Data are analyzed by SPSS and descriptive and inferential statistics were presented.
  Findings
  Knowledge of intensive care unit (ICU) nurses was moderate to poor in arterial blood gas interpretation. A statistically significant difference was seen between the knowledge of the subjects in terms of some variables. Conclusion. Given the importance of arterial blood gases interpretation in ICUs، it is necessary to pay attention to in-service and continuing education programs for nurses.
  Keywords: Arterial blood gas interpretation, Intensive care unit, Knowledge, Nurses
 • Zahra Hosseini *, Hamid Peyrovi, Mahmud-Reza Gohari, Aliya Saberi Pages 24-31
  Aim
  The study was conducted to examine the effect of passive range of motion exercises on motor function of patients in acute phase of stroke.
  Background
  Stroke is one of the most common cerebrovascular disorders. Continuous repetitive exercises in the first six month of stroke may restore significant part of sensory-motor function.
  Method
  In a randomized controlled trial، the patients with moderate or sever ischemic stroke who experienced hemiparesis or hemiplegia were recruited. Motor function level of defected limb was assessed based on “modified ashworth scale” and motor strength scoring tool. Patients in experimental group (n=37) received passive range of motion exercises، within the 48h of onset of stroke، 6-8 times with 30-45 minutes duration. Patients in control group (n=24) received conventional care. The groups were compared one month after intervention.
  Findings
  The most recovery was found in upper extremity strength after first month (3. 45) relative to basic assessment (2. 36). In experimental group، motor strength of upper and lower extremity improved، one month after intervention (P<0. 0001). The results showed recovery in motor strength just in upper extremity of control group، after one month (P=0. 012). Intervention had no effect on muscle tone.
  Conclusion
  According to more positive changes in motor function of experimental group after one month، it is suggested to apply the intervention for this group of patients.
  Keywords: Stroke¸ Passive range of motion training¸ Functional status¸ Hemiplegia
 • Tahereh Najafi Ghezeljeh, Hossein Salehzadeh *, Forough Rafii, Hamid Haghani Pages 32-38
  Aim
  This study aimed to examine the effect of music intervention on anxiety in patients with heart failure.
  Background
  Anxiety as a psychological problem can increase heart rate، respiration rate and blood pressure all of which have an advert effect on heart in patients with cardiovascular disease، particularly patients with heart failure.
  Method
  This controlled clinical trial study was conducted in Doctor Shariati Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. In this study، in each group (control، and music intervention)، 25 hospitalized patients with heart failure were recruited through convenience sampling. Then، patients were allocated to groups by simple randomization. Data were collected by demographic characteristic form and Spiel Berger anxiety assessment questionnaire. In music group، music including two of the three types of classical، gentle and Iranian traditional music was played for 20 minutes after meeting for 3 sequential days by a tape recorder and headphone. Before and 15 minutes after intervention، patients'' anxiety was measured and compared. Data was analyzed by using independent t-test، Paired t-test، Fisher’s exact test through SPSS.
  Findings
  There was a statistically significant difference between control and music intervention groups regarding anxiety score. Also، there was a statistically significant difference، before and after music intervention in anxiety score of patients with heart failure (p<0. 0001).
  Conclusion
  The findings indicated that music intervention significantly reduces anxiety in patients with heart failure. Because of the importance of anxiety reduction in patients with heart failure، it is proposed that music intervention be used in the care of these patients.
  Keywords: Anxiety, Heart Failure, Music Intervention
 • Touraj Babaee, Roghaye Sadeghi *, Hooman Bakhshandeh Pages 40-47
  Aim
  The purpose of this study was to examine the effect of patient education on postoperative pain perception in patient undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG).
  Background
  Pain is a common complication after CABG surgery. Non-pharmacological methods are more favorable than pharmacological agents.
  Method
  In this quasi-experimental study، 72 patients who were scheduled for elective CABG surgery were randomized to experimental (n=36) and control group (n=36). Experimental group received educational intervention about pain control، one day before surgery (20-30 minutes duration)، while control group received no intervention. Following transferring to the ICU and 2 hours after extubation، patients’ pain intensity wasmeasured by Johnson’s numerical scale. The measurements wererepeated twice withanintervalof threehours. The type and dosage of pain medication administered during ICU stay were recorded. To analyse the data، descriptive (mean and standard deviation، frequency distribution and percentage) and analytical statistics (Chi-square and Mann-Whitneytest) were used.
  Findings
  There was no statistically significant difference between two groups in terms of demographic characteristics. Two hours after extubation، there were no statistically significant difference between experimental and control group in the intensity of pain (P=0. 313). Pain intensity was significantly lower in experimental group than control group، 5 hours (P=0. 015) and 8 hours (P=0. 006) after surgery. The results also showedthat the amount ofanalgesics used to relieve post-operativepain was significantly lower in experimental group than control group (P=0. 046).
  Conclusion
  Patient education about pain control may have positive effects on postoperative pain in patients undergoing CABG surgery. This intervention could serve as an effective strategy for nurses to improve pain management among these patients.
  Keywords: Patient education, Pain perception, Coronary Artery Bypass Graft surgery
 • Mahbobeh Haji-Abdolbaghi, Esmaeil Mohammadnejad * Pages 56-62
  Aim
  The purpose of this paper is to review pathophysiology and prevention of presser ulcer in cardiac surgery.
  Background
  Decubitus ulcer is a one of the important issues of health care، national patient safety index and quality of health care. Decubitus ulcer as complication of hospitalization affects patients'' health negatively، increases the costs of hospitalization and takes personnel time، especially in CABG patients.
  Method
  The data bases Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)، Scopus، Medline، Embase and PsycINFO were searched for by the key words «Prevention»، «Bed sore» «CABG»، «Decubitus ulcer» and «Control»، alone or with their Persian equivalents.
  Findings
  The main cause of decubitus ulcer in patients after CABG consists of tensile forces، friction، moisture، malnutrition، anemia، infection، fever، obesity، excessive weight، age and impaired peripheral circulation. The most important preventive ways are identifying individuals at risk using standard pre-operative evaluation، regularly observing and keeping the skin clean، changing the position of the patient every two hours، using pressure distribution devices such as wind and water mattresses، and foam equipment such as coatings containing gel on the at risk areas.
  Conclusion
  The risk of decubitus ulcer after CABG can be reduced by preventive strategies.
  Keywords: Patient safety, Prevention of decubitus ulcers, Heart surgery
 • Fatemeh Bahramnezhad, Elham Navab *, Mojdeh Navid Hamidi, Nasrin Mehrnezhad Pages 64-69
  Aim
  This review study was done with the purpose of exploring the role of diabetes role in the development of atherosclerosis.
  Background
  The process of accumulation of fat in the blood vessels is called atherosclerosis. The most important risk factors and aggravating condition of atherosclerosis are the accumulation of carbohydrates and diabetes.
  Method
  In this study، we reviewed the electronic and manual searches of databases such as Medline، Embase، Springer، Blackwell Synergy، Elsevier، Scopus، Cochran Library and the databases SID، Iran Medex and Magiran within the time period of 2005 -2015.
  Findings
  The most common cause of death in patients with diabetes is coronary artery disease. Because nitric oxide production is higher in diabetic patients، the process of atherosclerosis occurs more rapidly and coagulation cascade disorder leads to the platelet adhesion، so، diabetic people، especially women، are more prone to atherosclerosis and coronary artery disease.
  Conclusion
  Nurses can modify several risk factors for atherosclerosis in these patients through education and follow-up، thereby، improving quality of life in these patients.
  Keywords: Diabetes, Atherosclerosis, Coronary artery disease