فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمد علی نوربالا* صفحات 4-5
 • علیرضا آقایوسفی، برزو امیرپور*، احمد علیپور، حسین زارع صفحات 6-14
  مقدمه
  خشم و خصومت از میان نا هنجاری های اضطرابی با اختلال استرس پس از سانحه ارتباط بالایی دارد و می تواند تداوم نشانگان این اختلال را پیش بینی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پردازش شناختی در کاهش خشم و خصومت جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه اجرا شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش، نیمه آزمایشی (با طرح پیش آزمون- پس آزمون) و گروه کنترل بود. 24جانباز جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طریق تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارداده شدند. داده ها بر اساس چک لیست نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و خرده مقیاس های خشم و خصومت از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری گردآوری شدند. سپس جلسات درمان پردازش شناختی به مدت 12 جلسه 1 ساعتی برای گروه آزمایش اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری حاکی از آن بود که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در خشم و خصومت به طور معناداری کاهش یافته است (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  با عنایت به پیامدهای منفی خشم و خصومت بر روابط خانوادگی، اجتماعی و شغلی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، می توان از اثربخشی درمان پردازش شناختی در کاهش نشانگان خشم و خصومت بهره برد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، خشم، خصومت، درمان پردازش شناختی، جانبازان جنگ
 • بهزاد خدری*، پرویز دباغی صفحات 15-20
  مقدمه
  سلامت روان حاصل تجاربی است که در خلال ارتباط با دیگران، حس قوی و مثبت نسبت به خود را در فرد ایجاد می کند. بنابراین اهمیت آن در پیشگیری از بدکارکردی اجتماعی و بیماری های روانی در بین نیروهای نظامی بیش از پیش آشکار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله در سلامت روان سربازان می باشد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی 32 نفر سرباز که اقدام به خودکشی کرده بودند در دو گروه آزمون و گواه اختصاص داده شدند. در ابتدا افراد هر دو گروه پرشسنامه سلامت عمومی را تکمیل نمودند. سپس افراد گروه آزمون در جلسات آموزش حل مسئله شرکت کردند. در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره سلامت روان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته که حاکی از بهبود سلامتی گروه آزمایش می باشد. همچنین سلامت روان سربازان یگان های پاسدار و انتظامات نسبت به سایرین پایین تر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که برگزاری کارگاه های آموزش حل مسئله در بهداشت روان سربازان وظیفه تاثیرگذار است. مشاوره، راهنمایی و حمایت فرد در محیط های نظامی و همبستگی درون سازمانی از مهمترین پیشنهادات این پژوهش جهت افزایش سلامت روان در بین نیروهای نظامی می باشد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، سلامت روان، افسردگی، سربازان
 • ناصر گودرزی، پرویز دباغی، ارسیا تقوا، حبیب ولی پور* صفحات 21-26
  مقدمه
  جانبی شدن ناهنجار نیمکره های مغز از دیر باز به عنوان یکی از عوامل دخیل در سبب شناسی بیماری های روانی مطرح بوده است. این پژوهش به منظور بررسی جانبی شدن ناهنجار نیمکره های مغز در جامعه بیماران روانی بستری و مقایسه برتری جانبی اندام چشم، دست و پا در نمونه بیماران روانی و افراد سالم انجام شده است.
  روش بررسی
  مجموعا 113 نفر از دانش آموزان (65 مرد و 48 زن) دوره پیش دانشگاهی به عنوان نمونه افراد سالم و 83 نفر بیمار روانی بستری (57 مرد و 26 زن) به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبه تشخیصی و آزمون ام ام پی آی 2 فرم بلند و آزمون میلون 3 برای تشخیص بیماری های روانی و غربال نمونه افراد سالم استفاده شد. از آزمون دست برتری ادینبورگ برای سنجش برتری دست و از آزمون پا برتری چاپمن برای تعیین پابرتری استفاده شد. همچنین برای بررسی چشم برتری از روش علمی نگاه از درون سوراخ استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه برتری جانبی اندام در نمونه بیماران بستری و افراد سالم نشان داد که بین این دو گروه از نظر چشم برتری تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه جمعیت افراد عادی و بیمار در چشم برتری نشان دهنده معناداری در سطح 01/0 % بود و مشخص گردید که شیوع چپ چشمی در بیماران روانی بیشتر است. اما در مقایسه دست برتری و پابرتری گروه های دیگر تفاوت معنی داری به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که به طور کلی در نمونه بیماران روانی میزان بیشتری از چپ چشم برتری وجود دارد.
  کلیدواژگان: جانبی شدن نیمکره های مغز، بیماری های روانی، برتری اندام
 • مهدی ربیعی*، مسعود نیک فرجام، امیر محسن راه نجات، ارسیا تقوا، مریم حقانی صفحات 27-36
  مقدمه
  اختلال وسواس- اجباری یک اختلال ناتوان کننده است که یک عذاب قابل ملاحظه ای برای شخص به وجود می آورد. مطالعه حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی مدل رفتاری- شناختی و فراشناختی برای تبیین اختلال وسواس- اجباری انجام شد.
  روش بررسی
  برای دستیابی به اهداف پژوهش، 635 نفر مشارکت کننده شامل304 مشارکت کننده مذکر و 431 مشارکت کننده مونث به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های OCI-R، DAS، CDS، ATQ، MCQ و OCBS پژوهش روی آنها اجرا شد. روش پژوهش در مرحله اول توصیفی- همبستگی بود و برای اعتباریابی ساختار عاملی مدل رفتاری- شناختی و فراشناختی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos graphic و برای تحلیل مرحله دوم پژوهش از ترسیم نمودار استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مرحله اول پژوهش نشان داد که عامل شناختی از طریق میانجی های عامل فراشناختی و عامل رفتاری بر اختلالات طبقه وسواس- جبری تاثیر دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل رفتاری- شناختی و فراشناختی تدوینی پژوهش حاضر توان تبیین اختلالات طبقه وسواسی-جبری را دارد. همچنین نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که مدل طراحی شده با داده های نمونه پژوهش حاضر برازش مناسبی دارد و ارتباط نزدیکی با فرض های نظری دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  مدل پژوهش حاضر از جهت این که چند بعدی است و به هر سه جنبه رفتاری، شناختی و فراشناختی توجه می کند و این سه جنبه را لازم و ملزوم یکدیگر می داند و آنها را جدا یا در تناقض یکدیگر نمی داند یک مدل تبیینی جدید به حساب می آید. این مدل ممکن است پژوهش های آینده که مرتبط با اختلال وسواس-جبری هستند را ارتقاء بخشد و فرمول بندی موردی و درمان های بالینی مرتبط با این اختلال را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: مدل سازی، اختلال وسواس، اجباری، رفتار، شناخت، فراشناخت
 • محمدصالح محسنی*، افسانه توحیدی، مسعود باقری صفحات 37-41
  مقدمه
  بدیهی است که استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر می باشد. در این مطالعه ارتباط بین سنخ های شخصیتی با استرس در میان کارکنان یک واحد نظامی بررسی شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. برای این منظور 250 نفر از کارکنان یک واحد نظامی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به وسیله پرسشنامه های شخصیت نئو و پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس مورد سنجش و با استفاده از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  نتایج این مطاله نشان داد که بین سنخ های شخصیتی روان رنجوری و استرس کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به علاوه بین سنخ های شخصیتی برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و وظیفه شناسی با استرس کارکنان رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  هر چه کارکنان از نظر سنخ شخصیتی بیشتر روان رنجور باشند استرس بیشتری دارند و در نتیجه با افزایش برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و وظیفه شناسی میزان استرس آنها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: استرس، سنخ های شخصیتی، روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن، وظیفه شناسی
 • جعفر انیسی، فاطمه رحمتی نجارکلایی *، علی اکبر اسماعیلی، علی اکبر حقی صفحات 42-46
  مقدمه
  خودکشی در سرتاسر جهان یک مسئله مهم بهداشت عمومی است و پدیده خودکشی از عوارض مهم دنیای صنعتی عصر حاضر است. از طرفی خودکشی در نیروهای نظامی به دلیل دستیابی به سلاح و آشنایی با استفاده از آن، حجم استرس بالا و موقعیت های متمایز از دیگران یک مسئله مهم بهداشت روانی است. با توجه به مطالب مذکور این مطالعه با هدف تاثیرآموزش مهارت های حل مسئله در کاهش افکار خودکشی سربازان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. 500 سرباز در یکی از پادگان های نظامی از نظر داشتن افکار خودکشی مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آنان تعداد 90 نفر از سربازان که دارای افکار خودکشی بودند، غربالگری شدند و در قالب گروه های آموزش حل مسئله و کنترل به صورت تصادفی تقسیم و جایگزین شدند.هر دو گروه یک بار در مرحله پیش آزمون و یک بار در مرحله پس آزمون از نظر میزان افکار خودکشی اندازه گیری و مقایسه شدند. آموزش مهارت حل مسئله فقط برای گروه مطالعه انجام شد و برای گروه کنترل آموزشی انجام نشد. از مقیاس افکار خودکشی بک برای سنجش افکار خودکشی استفاده شد. داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی های گروه آزمایش 418/ 2± 51/ 23 و گروه کنترل 241 /2± 02/ 23 سال بود. آزمودنی های دو گروه از نظر سن و تحصیلات مقایسه شدند و عدم تفاوت دو گروه تایید شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش رت ئله در کاهش افکار خودکشی سربازان موثر است (05/ 0>p).به عبارت دیگر افکار خودکشی در گروه آموزش حل مسئله در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل توجه داشته است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  آموزش رت می تواند درکاهش افکار خودکشی سربازان موثر باشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد می گردد از پروتکل مهارت های حل مسئله جهت افزایش امید، کاهش افکار و اقدام به خودکشی سربازان استفاده شود.
  کلیدواژگان: افکارخودکشی، خودکشی، رت ئله، سربازان، نظامی
 • فاطمه رحمتی نجارکلایی *، محمدرضا جعفری، جعفر انیسی، مجید تلخابی صفحات 47-53
 • فرزاد قادری، ارسیا تقوا * صفحات 54-60
  مقدمه
  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، الگوی اصلی آسیب شناسی بسیاری از اختلالات روانی و مشکلات رفتاری هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سربازان با مشکلات رفتاری و سازشی و مقایسه آن ها با سربازان سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع طرح های علی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح شامل سربازان نیروی زمینی ارتش بودند که در سال های 94- 1393 خدمت سربازی خود را در یکی از یگان های ارتش جمهموری اسلامی ایران می گذراندند که از بین آنها 60 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند از سربازان دارای مشکلات رفتاری و سازشی از سربازان ارجاع داده شده به کمیسیون روانپزشکی بیمارستان 505 ارتش انتخاب شدند و پس از کسب رضایت آگاهانه و ذکر هدف از انجام پژوهش، مقیاس های راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر روی آنها اجرا شد. سپس از بین سربازان سالم، با استفاده از اجرای پرسشنامه سلامت روانی60 نفر از سربازان که به لحاظ متغیرهای سن، تحصیلات، تاهل و سایر متغیرهای دموگرافیک با گروه آزمایش همتا شده بودند، به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان(فرم کوتاه 18 سوالی) بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در راهبردهای سازش نایافته نظم جویی شناختی هیجان شامل ملامت خویشتن، نشخوارگری، فاجعه آمیز پنداری و ملامت دیگران، میانگین نمرات گروه سربازان با مشکلات رفتاری بیشتر از گروه هنجار است. در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان شامل پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری، افراد گروه سربازان با مشکلات رفتاری میانگین نمرات کمتری در مقایسه با گروه بهنجار کسب کردند، اما در راهبرد تمرکز مجدد مثبت بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سربازان با مشکلات رفتاری در مواجهه با رویدادهای منفی بیشتر از سبک های سازش نیافته تنظیم شناختی هیجان استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: نظم جویی شناختی هیجان، سربازان، مشکلات رفتاری
 • زینب موید صفاری، مرتضی محدودی زمان، لیلی امیرسرداری *، عمران حبی صفحات 61-67
  مقدمه
  خانواده کوچک ترین و در عین حال اساسی ترین اجتماع در تمامی جوامع و فرهنگ ها به شمار می رود و سلامت روان در این اجتماع کوچک اثرات مهمی را در جوامع بزرگ تر به دنبال خواهد داشت. شاخص ترین مسئله ای که با سلامت انسان، خصوصا زنان در خانواده مرتبط است؛ میزان شادکامی آنها است که این شادکامی، خود مرهون میزان قدردانی از سوی سایر افراد خانواده خصوصا در راس آنها، مرد خانواده می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قدردانی و شادکامی با سلامت روان زنان در خانواده های نظامی بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی-همبستگی تعداد 302 زن به طور تصادفی از میان 1400 نفر از زنان خانواده های نظامی ساکن در شمال شرق تهران به روش خوشه ایچند مرحله ای در سال 1392 انتخاب شدند. از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه قدردانی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه وتحلیل رگرسیون گام به گام بود.
  یافته ها
  بین شادکامی و قدردانی در بین زنان در سطح (p=0.01) رابطه مثبت وجود داشت و نمرات بالا در قدردانی با بالا بودن نمرات در شادکامی رابطه داشت. همچنین بین میزان قدردانی و شادکامی با سلامت روان زنان با توجه به ارتباط معکوس به دلیل شیوه نمره گذاری همبستگی منفی وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  متغیر شادکامی می تواند سلامت روانی زنان را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: قدردانی، شادکامی، سلامت روان زنان، خانواده های نظامی
 • مریم عزیزی *، فریال خمسه، محمد براتی، عفت افاقی، داوود عزیزی صفحات 68-71
  مقدمه
  با توجه به اهمیت سلامت روان در قشر فرهیخته دانشجو به ویژه دانشجویان نظامی که به دلیل وجود استرس و تنش در محیط نظامی سبب افزایش احساس ناامنی و کاهش کارایی و ایجاد اضطراب در دانشجویان می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 130 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب به شیوه سرشماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته و پرسشنامه 40 سوالی اضطراب حالت- صفت اشپیل برگر بود. برای تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS ویرایش 18 و از آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که 5/ 98% از دانشجویان دارای اضطراب حالت متوسط رو به بالا تا بسیار شدید و 5/ 98% نیز دارای اضطراب صفت متوسط رو به بالا تا بسیار شدید بودند بین متغیر ساکن بودن در خوابگاه با اضطراب حالت و صفت ارتباط معنا داری مشاهده شد. به طوری که میزان اضطراب در دانشجویان خوابگاهی بالا تر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اضطراب در دانشجویان و احتمال تشدید این مشکل در دوران مسئولیت پذیری، انجام روش های غربالگری و مطالعات وسیع تر در سطح دانشجویی جهت افزایش سلامت روان آنها ضروری به نظر می رسد. لذا پیشنهاد می شود، جهت کاهش اضطراب آنها از روش های مختلفی از جمله آرام سازی و اصلاح شرایط و محیط بهره برد.
  کلیدواژگان: اضطراب حالت، صفت، دانشجو، پرستاری، نظامی
 • امیر فرشید فیاض* صفحات 72-78
  مقدمه
  فسفید آلومینیوم یا قرص برنج یک گندزدای جامد می باشد که در سراسر دنیا جهت حفاظت غلات از دست حشرات و جوندگان به کار می رود و در طی سال های اخیر به دلیل دسترسی آسان به آن توسط جوانان جهت خودکشی استفاده می شود. در این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با بروز ادم ریوی و پنومونی آسپیراتیو در مسمومیت ناشی از قرص برنج پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه پرونده بالینی 67 مورد مسمومیت حاد خوراکی با فسفید آلومینیوم که در بیمارستان بهارلو پذیرش شده بودند و 28 پرونده کالبدگشایی پزشکی قانونی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کهریزک بررسی شدند. اطلاعات ثبت شده شامل جنس، پنومونی آسپیراتیو و ادم ریوی بودند. اطلاعات ثبت شده جمع آوری و سپس توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 آنالیز شدند.
  یافته ها
  تمامی بیماران درمان علامتی و حمایتی استاندارد را دریافت کرده بودند. از 67 بیمار 30 نفر(8/ 44%) مرد بودند. بین میزان سن بیماران با پنومونی آسپیراتیو رابطه معنی داری (035/ 0=p) مشاهده شد و با افزایش سن بیماران احتمال پنومونی آسپیراتیو بیشتر می شد به طوری که میانگین سنی بیماران مبتلا به پنومونی 45/ 14 ± 75/ 36 سال و میانگین سنی بیماران غیر مبتلا به پنومونی آسپیراتیو 43/ 10 ± 92/ 24 سال بود. همچنین بیمارانی که دچار ادم ریوی می شدند 5/ 1 برابر بیشتر از سایر بیماران خطر مرگ داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  مسمومیت با فسفید آلومینیوم به عنوان یکی از مسائل مهم در موضوع سلامت عمومی مطرح می باشد. در مطالعه حاضر به بررسی برخی از اثرات مربوط به مصرف قرص برنج پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق برای تسهیل در روند پیشگیری و درمان مسمومیت ناشی از قرص برنج می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: فسفید آلومینیوم، مسمومیت، خودکشی
 • احمدعلی روح الهی *، احسان احد مطلقی صفحات 79-80
|
 • Aa Noorbala * Pages 4-5
 • A. Aghayousefi, B. Amirpour *, A. Alipour, H. Zare Pages 6-14
  Background
  Anger and hostility among the anxiety abnormalities have a high association with posttraumatic stress disorder (PTSD) and can predict its persistence symptoms. This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive processing therapy on reducing anger and hostility in veterans with PTSD.
  Materials And Methods
  The research method was semi experimental (with pre- and post- test) with a control group. Twenty four war veterans with PTSD based on sampling methods were selected and randomly divided into experimental and control groups. The data were collected by checklist-military and the data of anger and hostility subscales were collected by Buss and Perry aggression questionnaire. Subsequently، the sessions of cognitive processing therapy were carried out for the experimental group in 12 sessions of one hour.
  Results
  The multivariate analysis of variance showed that the mean scores of the experimental group compared with the control group was significantly decreased in anger and hostility (P<0. 05).
  Conclusion
  With regard to the negative consequences of anger and hostility in family، social، and occupational relationship in veterans with PTSD، cognitive processing therapy can be used to reduce the symptoms of anger and hostility.
  Keywords: posttraumatic stress disorder, anger, hostility, cognitive processing, war veterans
 • B. Khedri *, P. Dabaghi Pages 15-20
  Background
  Positive mental health results from experiences during communication that makes a strong and positive sense of self in person. Therefore، it is important for the prevention of social and mental disorders among military personnel more and more obvious. The main objective of this research was to study the effectiveness of problem-solving skills training on mental health rate of soldiers.
  Materials And Methods
  This project was designed as a semi experimental that reside of control groups with pre- and post-test measurements. Population contained of 32 soldiers with a suicide attempt in the Army Headquarters. These were selected in two groups of 16 subjects (test and control groups). Goldberg mental health (GHQ) questionnaire was used and covariance analysis method was used for data analysis.
  Results
  The results disclosed that the average mental health scores than the control group declined، and indicating that the experimental group is healthier. Guard units as same as police units had lower mental health than others.
  Conclusion
  Results showed that problem-solving workshops have an impact on mental health of soldiers. Consultation، guidance and support in a military environment and internal cohesion are the main recommendations of this research to improve the mental health of military personnel.
  Keywords: Problem Solving, Mental Health, Depression, Soldiers
 • N. Goodarzi, P. Dabbaghi, A. Taghva, H. Valipour * Pages 21-26
  Background
  Asymmetrical activation of brain hemisphere has been one of the dominant factors that involved in the etiology of psychiatric disorders. The aim of this study is assessment the defected lateralization of the brain`s hemispheres in psychiatric inpatient. Also in this study، the dominance in eye، foot، and hand in healthy and psychiatric inpatient has been compared.
  Materials And Methods
  Totally، 113 pre-university students (65 males and 48 females) and 83 psychiatric inpatients (57 males and 26 females) were selected with purposive sampling. We have used psychiatric diagnostic interview and long form MMPI-II test and Millon-III test to detecting mental disorders and screening healthy persons. Edinburg`s hand dominance test and chapman`s foot dominance has been used. Also the scientific method of watching through a hole is used in order to determining the dominance of eyes.
  Results
  The comparing of limb dominance in healthy samples and psychiatric inpatients showed that there was a significance difference of brain asymmetrical activity between healthy samples and psychiatric inpatients regarding their eye dominance (P=0. 01). It was determined that left eye dominance in psychiatric inpatients was more common. However، no significant difference was found in hand and foot between two groups.
  Conclusion
  Our findings proved that left eye dominance is more common in psychiatric inpatient.
  Keywords: Brain's hemisphere lateralization, psychiatric inpatients, limb dominance
 • M. Rabiei *, M. Nikfarjam, Am Rahnejat, A. Taghva, M. Haghani Pages 27-36
  Background
  Obsessive-compulsive disorder is disabling and distressing for the affected person. The purpose of this study was to develop and validation a metacognitive-cognitive-behavioral model for obsessive – compulsive disorder.
  Materials And Methods
  Totally، 635 participants (304 male and 331 female) were randomly selected and the instruments (OCI-R، DAS، CDS، ATQ، MCQ and OCBS) were administered on them. To test the factor structure validity of the model of metacognitive-cognitive-behavioral for obsessive–compulsive disorder were used of structure Analyses.
  Results
  The results of this study showed that cognitive factor through metacognitive and behavior mediators affected on the symptoms of the obsessive-compulsive disorder. And the results of the structural equation modeling supported a metacognitive-cognitive-behavioral model for obsessive-compulsive disorder. Also، the results showed that the model had the best fit to the data and is closely related to the theoretical assumptions.
  Conclusion
  The model presented in this study illustrates a multidimensional approach that the model focuses on the metacognitive -cognitive-behavioral dimensions; hence، the model presented in this study is a new explanatory model. The model may prompt future research into obsessive–compulsive disorder and facilitate clinical treatment and case formulation.
  Keywords: Modeling, Obsessive–compulsive disorder, Behavior, Cognition, Metacognition
 • M. Mohseni *, A. Towhidi, M. Bagheri Pages 37-41
  Background
  Obviously، stress is an integral part of human life. This study was aimed to examine the relationship between personality traits and stress among the employees of the air corps base in Kerman.
  Materials And Methods
  The study was descriptive and the correlational kind. The participants were 250 employees of Kerman air corps base that were selected by simple randomized sampling method and they were measured by the NEO personality trait questionnaire and the inventory of depression، anxiety and stress (DASS) and data by using descriptive statistics such as mean، standard deviation، and inferential statistics such as stepwise regression were analyzed.
  Results
  The results showed that there is a significant and positive relationship between neuroticism personality trait and the employees’ stress. In addition، there is a significant and negative relationship between the extroversion، openness، and conscientiousness types of personality traits and stress.
  Conclusion
  It is concluded that the employees become more neurotic personality type، they become more stressful and with the increase of extraversion، openness، agreeableness، and conscientiousness their stress is decreased.
  Keywords: Stress, Personality Traits, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness
 • J. Anisi, F. Rahmati Najarkolaei *, A. Esmaeeli, A. Hagghi Pages 42-46
  Background
  Nowadays، Suicide is a major public health problem in the worldwide، and an important complication of the industrial world. On the other hand، in military forces، suicide is a mental health problem because these groups have familiar with the use of weapons، the high stress level situations، and a distinct situation from the others. Therefore، this study was conducted to investigate the effectiveness of problem solving skills in the adjustment and reduction of suicidal ideation of soldiers.
  Materials And Methods
  This study was a semi-experimental study (pre- and post- test with control group). Totally، 500 soldiers at a military barracks that having suicidal ideation were studied، and among them 90 soldiers who have had suicidal ideation were screened and then were randomly divided into two groups (the control group and problem solving group). Both groups were measured twice، once in the pre-test and once in the post-test، finally their rates of suicidal ideation were compered. The problem solving skills was conducted only for treatment groups and control group did not receive any training. Beck’s Suicidal Ideation Scale was used to measure suicidal ideation. The data were analyzed by SPSS software and covariance methods were used.
  Results
  The mean age of experimental group and control group were 23. 51± 2. 418 and 23. 02±2. 241، respectively. The groups had no difference in age and education. The results showed that problem-solving skills training is effective in reducing suicidal thoughts in soldiers (p<0. 01). In other words، suicidal ideation had a significant decrease in problem solving groups compared with the control group.
  Conclusion
  Problem-solving skills training can be effective in reducing suicidal thoughts of soldiers. It is suggested that the protocol of problem-solving skills be used to raise hopes and reduce thoughts and suicide attempts.
  Keywords: Suicidal ideation, problem solving skills, soldiers, military
 • F. Ghaderi, A. Taghva * Pages 54-60
  Background
  It has been proved that emotion regulation plays an important role in adaptation to the stressful life events. Therefore, this study aimed to compare the cognitive emotion regulation strategies in soldiers with behavioral problems and healthy people.
  Materials And Methods
  In this causal-comparative (ex-post facto) study, 60 soldiers with behavioral problems and 60 healthy people were selected by purposive sampling. The tools employed in this research are CERQ-Short form and demographic questionnaires and the data provided was analyzed by descriptive statistic (frequency, percentage, mean, standard deviation) alongside inferential statistic (means’ comparison, MANOVA) measures using SPSS software (version 21).
  Results
  Results showed significant difference between the cognitive emotion regulation strategies in soldiers with behavioral problems and healthy people; Moreover, results indicated that soldiers with behavioral problems facing the negative life events use the cognitive emotion of regulation negative strategies, but healthy people use the cognitive emotion regulation positive strategies
  Conclusion
  soldiers with behavioral problems in facing the negative life events, they use the cognitive emotion regulation maladaptive and negative strategies.
  Keywords: Cognitive emotion regulation, soldiers, behavioral problems
 • Z. Moayed Saffari, M. Mahdoodizaman, L. Amirsardari, E. Hobbi Pages 61-67
  Background
  The family is the smallest and almost fundamental community in all societies and cultures, and its mental health has influence on bigger communities. The happiness level is the most significant issue that is related to human health, especially women in the family whose happiness is related to their spouse's gratitude. The aim of this research was to evaluate the relationship between gratitude, happiness and mental health among women in military families.
  Materials And Methods
  In a correlation descriptive study, 302 women of 1400 wives were selected by multi-stage cluster sampling from military families in west of Tehran in 2013. To collect data, Goldberg's general health questionnaire and Oxford happiness questionnaire and Gratitude questionnaire was used. The data were analyzed using the Pierson’s correlation coefficient and Stepwise regression analysis.
  Results
  There was a positive correlation between gratitude and happiness (p=0.01). There was a negative correlation (regarding the method of scoring) between gratitude, happiness and mental health among women in military families.
  Conclusion
  The happiness parameter can predict the women’s mental health.
  Keywords: gratitude, happiness, mental health, wives, military families
 • M. Azizi *, F. Khamseh, M. Barati, E. Afaghi, D. Azizi Pages 68-71
  Background
  With regard to the importance of mental health in student category particularly for military students, owing to the stress and tension in the military atmosphere which leading to insecurity, reducing the efficiency, and anxiety in these students, therefore this study has been done to investigate the prevalence of state and trait anxiety and its relationship with demographic variables in nursing students of elected military medical university.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 130 nursing students of elected military medical university were selected by census method. Data collection tools included the researcher made demographic questionnaire and Spielberger State-Trait anxiety inventory that included 40 questions. Statistical analysis was performed by SPSS software version 18 and descriptive statistics were calculated.
  Results
  The results showed that 98.5% of the students had a moderate to high to extreme anxiety state and 98.5% of these students had moderate to very severe anxiety. There was a significant association between dormitory residency and state-trait anxiety, as the anxiety level was higher in dormitory resident student.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of anxiety and likely to exacerbate the problem in the period of responsibility, therefore screening methods and increasing students’ mental health in is essential. So, it is suggested that using methods for reducing anxiety such as improving the environment conditions.
  Keywords: State, Trait anxiety, Nursing students, Military
 • Af Fayaz* Pages 72-78
  Background
  Aluminum phosphide or rice tablet is a solid disinfectant that globally used to protect cereal crops from insects and rodents. However in recent years, due to its easy accessibility; the youth used it for suicide. In this study, related factors in pulmonary edema and aspiration pneumonia among rice tablet poisonings were investigated.
  Materials And Methods
  This study examined the clinical records of 67 patients with acute oral toxicity as a result of consumption aluminum phosphide admitted in Bahrlo hospital as well as 28 files of autopsy in Kahrizak forensic research center. Recorded data included patients’ gender, aspiration pneumonia, and pulmonary edema. The data was analyzed using the software SPSS ver. 16.
  Results
  All patients received standard conservative therapy. Out of 67 patients, 30 (%44.8) were male. A significant correlation was also found between patients’ age and aspiration pneumonia (p=0.035), so that the older patients have more possibility to engage the aspiration pneumonia. The mean age of patients with and without aspiration pneumonia was 36.75±14.45 and 24.92±10.43. In addition, the mortality risk was 1.5 times more in patients with pulmonary edema.
  Conclusion
  Aluminum phosphide poisoning is a topical issue in public health. This study investigated some consequences of aluminum phosphide consumption. The results of this study can help to facilitate the prevention and treatment of rice tablet poisoning.
  Keywords: Aluminum phosphide, poisoning, suicide