فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال دوم شماره 1 (بهار 1383)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1383)
 • 130 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • رسالت اهل قلم
  صفحه 2
 • مقاله
 • سبک شناسی سکه های ساسانی
  خسرو قلیزاده صفحه 4
 • بررسی کاربرد انواع گروه های اسمی در جایگاه مبتدا در جمله های نوشتاری کودکان فارسی زبان
  دکتر بهمن زندی، دکتر بلقیس روشن صفحه 19
  در بحث از ساختار موضوعی جمله معمولا این گفته به چشم می خورد که «در بیشتر موارد، مبتدا در جمله های خبری یک گروه اسمی است.» نگارندگان در مقاله حاضر قصد دارند بر مبنای این گفته مشخص نمایند که در زبان فارسی چه نوع عناصری در گروه های اسمی در جایگاه مبتدا واقع می شوند و، همچنین، میزان وقوع هر کدان نسبت به بقیه عناصر بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: مبتدا، خبر، اطلاع کهنه، اطلاع نو، ساختار موضوعی، ساختار اطلاعاتی، فاعل روان شناختی، معناشناسی کلام
 • زمان
  عباسقلی صادقی صفحه 27
  بعضی کلمات مبین هیچ معنایی نیستند. یعنی مفروضشان را چنانچه به محک تحلیل بزنیم زایل می شود و پی می بریم که دلالت بر چیزی ندارند. زمان یکی از این واژه هاست، این واژه یکی از پیچیده ترین مقوله ها در فلسفه و فیزیک است.
  کلیدواژگان: زمان، زمان مطلق، زمان نسبی، نظریه نسبیت، کوانتوم، رویداد دوره ای
 • مدیریت دانش در سازمانهای فکری
  دکتر سید علی اکبر احمدی صفحه 35
  با توجه به پویاییها و پیچیدگی های محیزی، سازمانی و شغلی در ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی در عصر کنونی، سازمانهای بعد از عصر اطلاعات، دانشگرا شده اند و دانش یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب می شود. بدیهی است که سازمانهای پیچیده جدید با توجه به ویژگیهای مذکور، سخت نیازمند مدیریت دانش هستید.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تجربه، سازمانهای فکری، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده
 • تاثیر نگرشهای فرهنگی بر رفتار مدیریت (رویکردی تطبیقی)
  دکتر حسن درویش صفحه 46
  فرهنگ بر مفروضات، ادراکات و رفتار مدیریتی انسان تاثیر به سزایی دارد. در طول تاریخ شش نوع جهت گیری ارزشی وجود داشته است که تاثیر شگرفی بر رفتارهای مدیریت در موقعیتهای مختلف داشته اند. تنوع این جهت گیریها در این مقاله با استفاده از روش تحقیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و به ترتیب زیر دسته بندی می شوند: 1- رابطه انسان با طبیعت در اشکال تسلیم طبیعت بودن، هماهنگی با طبیعت و تسلط بر طبیعت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، جهت گیری ارزشی، رابطه فرد با طیعت، جهت گیری افراد نسبت به زمان، ارزیابی ماهیت افراد، جهت گیری نسبت به کار و فعالیت، روابط میان افراد، نگرش به فضا و زمان
 • تحلیل علمی آزمونها
  دکتر محمد علی احمدوند صفحه 57
  ازمونهای چهار گزینه ای از متداولترین ابزارهای عینی اندازه گیری هستند که در دانشگاه پیام نور اجرا می شوند. برای بررسی کیفیت ارزشیابی دانشگاه، ده آزمون از دو گروه زمین شناسی و روان شناسی از دو دانشکده علوم و ادبیات و علوم انسانی به طور تصادفی انتخاب شدند. پاسخنامه دانشجویان، در دهآزمون مذکور، مورد تحلیل علمی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحلیل سوال، ضریب دشواری، ضریب تمیز، واریانس، پایایی. روایی
 • بررسی جایگاه گزینه درست در آزمونهای چهار گزینه ای
  نرگس عباسی، ملیحه نیک کار صفحه 67
  از آنجا که نظام ارزیابی کیفی در دانشگاه پیام نور بیشتر بر آزمونهای چند گزینه ای تاکید دارد، پرسشهای چند گزینه ای باید ناظر بر محتوای دروس باشند. طراحان سوالات باید به منظور تعیین درجه دشواری سوالات و روانی آنها به تحلیل مواد یا پرسشهای امتحان بعد از اجرای آن بپردازند و در تنظیم آزمون باید به تقسیم تصادفی جوابها در شقوق الف، ب، ج، د توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: توزیع دو جمله ای، انتخاب تصادفی، آزمون های تستی
 • راهبردهای کمک جویی دانشجویان آموزش از راه دور با موفقیت سطح بالا یا پایین
  محسن ذوالفقار ترجمه: محسن ذوالفقار صفحه 74
  هدف این مقاله ارائه گزارشی است از بررسیهای انجام شده درباره جنبه های گوناگون کمک جویی دانشجویان دانشگاه آزاد هنگ کنگ، که از موفقیت سطح بالا و موفقیت سطح پایین برخوردار بودند. بررسیها نشان می دهند از نظر آماری تفاوت معناداری میان گروه های موفق سطح بالا و پایین وجود ندارد.
  کلیدواژگان: راهبرد کمک جویی، موفقیت سطح بالا، موفقیت سطح پایین، دانشگاه باز هنگ کنگ
 • افغانستان هارتلند آسیا
  حسن حکمت نیا صفحه 84
  افغانستان، مرکز کانونی آسیا، دارای موقعیت ژو.پولتیکی و ژنو استراتژیک بسیار با اهمیتی است. بنابراین، این کشور به رزمگاه قدرتمندان دنیا بدل شده است. در این مقاله، نگارنده موقعیتهای ژئوپولتیکی این کشور را برسی می کند و نیز به اشغال افغانستان از سوی نیروهای نظامی بیگانه، در خصوص اینکه چگونه این کشور در سال 1979 به اشغال روسیه درآمده می پردازد.
  کلیدواژگان: افغانستان، هارتلند، اشغال نظامی افغانستان، جنگهای داخلی افغانستان
 • بهره برداری از آمارهای ثبتی و اطلاعاتی
  مهدی کیانی صفحه 97
  این مقاله به ارتباط بسیار نزدیک و مستقیم سیستمهای اطلاعاتی و نظام آمارهای ثبتی پرداخته و با بیان چگونگی به کارگیری و استقرار نظام آمارهای ثبتی، استفاده مطلوب و مناسب از سیستمهای اطلاعاتی را بیان خواهد کرد. عملا در بسیاری از سازمانها داده ها ضمن عملیات جاری، به طور مستند تولید می شوند و پس از رفع نیاز آن روز کاری، فرمهای اطلاعاتی و داده ها به زونکنها و بایگانیها سپرده می شوند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعاتی، نظام آمارهای ثبتی، داده های آماری، ساختارهای سازمانی
 • مراجع و تازه های علمی
 • خلق اثر، ویژگیهای کتاب مرجع، چگونگی انتخاب موضوع و وضع کتابخانه های ایران
  کامران فانی صفحه 102
  «خلق اثر، ویژگیهای کتاب مرجع، چگونگی انتخاب موضوع و وضع کتابخانه های ایران» عنوان سخنرانی استاد کامران فانی، از کتاب شناسان برجسته کشور است که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور ایراد شد و از آن رو که حاوی نکات اساسی و ارزشمند برای پژوهشگران عرصه های تحقیق است، در این شماره از پیک نور درج می شود.
  کلیدواژگان: کتاب مرجع، انتخاب موضوع، کتابخانه ایران، فهرست نویسی، کتاب شناسی
 • گزارش
 • برگزاری اولین کارگاه آموزشی تبیین اصول آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور
  حکیمه دست رنجی صفحه 107
 • نمایه
  صفحه 113