فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 77، خرداد و تیر 1394)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 77، خرداد و تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقالات تحقیقاتی کوتاه
 • صدیقه عسگری، احمد موحدیان عطار، مهسا طالقانی*، اکبر بدیعی، نزال صراف زادگان صفحات 1-6
  زمینه و هدف
  بیماری های عروق کرونر یکی از دلایل مهم مرگ و میر در جهان به شمار می آیند و امروزه تلاش های بسیاری برای شناسایی ریسک فاکتورهای جدید صورت می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین غلظت سرمی سرب، جیوه و کادمیوم و بیماری عروق کرونر انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، غلظت سرمی سرب، جیوه و کادمیوم در 65 بیمار (35 زن و 30 مرد) مبتلا به تنگی عروق کرونر و 65 شاهد (43 زن و 22 مرد) با استفاده از دستگاه جذب اتمی بدون شعله اندازه گیری و به کمک آزمون های تی مستقل، کای دو و آنالیز کواریانس مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد میانگین غلظت فلزات در بیماران به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل بالاتر است (05/ 0>P). بعد از تعدیل سایر ریسک فاکتورهای قلبی، باز هم اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد سطح سرمی فلزات سنگین می تواند با بیماری عروق کرونر ارتباط داشته باشند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، جیوه، کادمیوم، بیماری عروق کرونر
 • مقالات پژوهشی اصیل
 • نفیسه حاجی آقا محمدی، مرتضی سدهی*، سلیمان خیری، ابوالفضل خوشدل صفحات 7-16
  زمینه و هدف
  یکی از مسایل مهمی که بر سلامت جامعه تاثیر می گذارد، سلامت رشد کودک می باشد. بر این اساس شناخت عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان و نیز شناخت اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای سلامت آن ها بسیار مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر شاخص های رشد شیرخواران شامل قد، وزن و دور سر در شیرخواران با استفاده از تحلیل رگرسیون چندک می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از اطلاعات مطالعه کوهورت انجام شده، در گروه تحقیقات طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از ماه مبارک رمضان سال 1385 تا 1388، استفاده شده است. 92 نوزاد سالم که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اثرات عوامل موثر برروی شاخص های رشد، وزن، قد و دور سر، در چندک های مختلف با استفاده از مدل رگرسیون چندک مقایسه شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، شاخص های رشد با وزن ابتدای تولد رابطه مستقیم دارد. تاثیر مستقیم سن مادر نیز تا 6 ماه برای وزن و دور سر کاملا مشهود بود. رتبه تولد روی شاخص های رشد اثری معکوس داشت. مصرف آهن در چندک های 20 و 40 قد و مصرف شیر مادر در دهک دوم دور سر معنی دار بود (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از روش رگرسیون چندک به خاطر برازش خطوط رگرسیونی مختلف جامع تر از روش رگرسیون خطی بود و اثرگذاری متغیرهای تحصیلات پدر، رتبه تولد، شاخص توده بدنی مادر، تعداد اعضای خانواده، مصرف آهن، ویتامین و شیر مادر توسط رگرسیون خطی یافت نشد. در ضمن توجه بیشتری نسبت به شاخص های رشد دختران خصوصا تا بعد از 6 ماه باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: رگرسیون چندک، شاخص های رشد، شیرخوار
 • اکرم شه پری، مرتضی دهقان *، راضیه پوراحمد، مرتضی هاشم زاده چالشتری، مسعود امیری، صدیقه کاظمی صفحات 17-25
  زمینه و هدف
  پوکی استخوان یک بیماری خاموش است که مسبب کاهش در استحکام و تراکم بافت استخوانی بوده و منجر به افزایش شکستگی استخوان ها می شود. اهمیت پلی مورفیسم های ApaI و TaqI ژن گیرنده ویتامین D (VDR) در متابولیسم و تراکم استخوان در نقاط دیگر جهان نشان داده شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین این پلی مورفیسم ها با میزان تراکم استخوان در زنان 45 سال و بالاتر در استان چهارمحال و بختیاری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 200 خانم 45 سال و بالاتر مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان شهرکرد در سال های 92-1391 شرکت کردند. تراکم استخوان گردن ران و مهره های کمر با استفاده از روش DEXA اندازه گیری و براساس درجه T-Score آن ها به دو گروه بیمار (130) و سالم (70) تقسیم شدند. ژنوتیپ های مختلف (ApaI (AA/Aa/aa و (Taq1 (TT/Tt/tt با روش PCR RFLP تعیین و فراوانی آن ها در گروه بیمار محاسبه شد.
  یافته ها
  بین پلی مورفیسم ApaI و میزان تراکم استخوان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. پلی مورفیسم TaqI و میزان تراکم استخوان گردن ران ارتباط معنی داری داشت؛ ولی با تراکم استخوان مهره های کمری ارتباط معنی داری نداشت. بیماران دارای ژنوتیپ هموزیگوت غالب (TT) در مقایسه با ژنوتیپ های دیگر، کمترین میزان تراکم استخوان گردن ران را داشتند و میزان تراکم استخوان مهره های کمر در سه ژنوتیپ TaqI یکسان بود.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم TaqI ممکن است یک نشانگر خوب در تشخیص زنان مستعد پوکی استخوان در استان چهارمحال و بختیاری و حتی در ایران باشد. اگرچه باید جمعیت های دیگر و بزرگتری برای تایید این نتایج مطالعه شوند.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، پوکی استخوان، تراکم استخوان، ژن گیرنده ویتامین D
 • ایوب رستم زاده، هیوا محمدی بلبان آباد، داریوش فاتحی* صفحات 26-34
  زمینه و هدف
  استفاده روز افزون از تلفن های همراه باعث افزایش نگرانی ها در مورد آثار بیولوژیک امواج این دستگاه بر بافت های بدن، بخصوص سیستم عصبی مرکزی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر امواج تلفن همراه بر مهاجرت سلول های گرانولار مخچه در رت انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر نوزاد رت به طور تصادفی به 4 گروه ده تایی تقسیم شدند. یک گروه شاهد و سه گروه آزمایشی I، II و III که در روزهای 7 تا 13 بعد از تولدشان روزانه بترتیب 5/ 0، 2 و 8 ساعت از فاصله cm10 مورد تابش امواج تلفن همراه قرار گرفتند. در روز چهاردهم، پس از کشتن رت ها و تهیه مقاطع بافتی، با استفاده از نرم افزار موتیک سلول های گرانولار مخچه شمارش شدند؛ همچنین ضخامت لایه گرانولار با نرم افزار Nikon اندازه گیری شد.
  یافته ها
  جمعیت سلولی ناحیه گرانولار داخلی مخچه در گروه آزمایشی III نسبت به گروه شاهد، به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05). همچنین در گروه آزمایشی III نسبت وزن مخچه به وزن بدن (P<0.05) و ضخامت لایه گرانولار خارجی (P<0.05) نسبت به گروه شاهد، به طور معنی داری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  امواج تلفن همراه با افزایش مهاجرت سلول های گرانولی، باعث تغییر آناتومیکی و در نتیجه جلوگیری از تکامل آن می شوند که این تغییرات می توانند باعث اختلال در فعالیت متابولیکی مخچه شوند.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، تلفن همراه، سلول های گرانولار، مخچه، موش صحرایی
 • عباس مختاری فارسانی*، عباس دوستی صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  کلستریدیوم دیفیسیل یک باسیل گرم مثبت و اسپورزا می باشد که قادر به ایجاد بیماری در انسان و حیوانات است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن های ویرولانس و مقاومت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده از مدفوع گوساله ها در استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی تعداد 150 نمونه مدفوع تازه گوساله جمع آوری و کلستریدیوم دیفیسیل به کمک روش های کشت باکتریایی جداسازی شد. DNA ژنومی باکتری ها با استفاده از کیت استخراج DNA، تخلیص و ژن های tcdA و tcdB با استفاده از روش Multiplex PCR شناسایی گردید. برای بررسی مقاومت دارویی از روش انتشار دیسک به روش Kirby-Bauer استفاده گردید.
  یافته ها
  تعداد 90 نمونه (60%) دارای کلستریدیوم دیفیسیل بوده که از این تعداد، 8 نمونه (8/8 %) دارای ژن tcdA و 16 نمونه (7/ 17%) ژن tcdB داشتند. در آزمایش مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده شد که بیشترین میزان مقاومت، به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک های کلیندامایسن (100%) و اریترومایسین (90%) است و بیشترین حساسیت به ترتیب مربوط به سیپروفلوکساسین (50%) و وانکومایسین (20%) می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر کلستریدیوم دیفیسیل دارای شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی بالا بوده که می بایست با اتخاذ روش های پیشگیری و درمانی مناسب و همچنین محدود کردن استفاده از داروهای ضد میکروبی در انسان و دام از توسعه ی این باکتری و به خصوص سویه های بیماریزا جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم دیفیسیل، ژن tcdA، ژن tcdB، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • علیرضا براری *، جبار بشیری، علیرضا رحیمی، الهام مختاری صفحات 43-53
  زمینه و هدف
  عامل رشد عصبی مشتق از مغز نقش مهمی در رشد و تکامل دستگاه عصبی دارد. تحقیقات حیوانی نشان داده اند که سطوح سرمی این فاکتور تحت تاثیر فعالیت ورزشی قرار می گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی دایره ای بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتیزول سرمی در مردان غیر فعال بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 30 دانشجوی پسر غیر فعال به طور تصادفی به سه گروه تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه استقامتی برنامه تمرینی استقامتی شامل 45-30 دقیقه دوی تناوبی با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه را به مدت چهار هفته اجرا کردند. آزمودنی های گروه های تمرین مقاومتی نیز سه جلسه در هفته، به مدت چهار هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه را انجام دادند. قبل و 48 ساعت بعد از دوره ی تحقیق، نمونه گیری خونی برای سنجش مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتیزول از آزمودنی ها به عمل آمد.
  یافته ها
  تمرین استقامتی و مقاومتی دایره ای غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز را به طور معنی داری افزایش داد. در بررسی نتایج پس آزمون تفاوتی بین گروه های تمرینی مشاهده نشد؛ ولی بین دو گروه تمرین استقامتی و گروه کنترل تفاوت معنی دار بود. تمرین استقامتی و مقاومتی تاثیر معنی داری بر سطوح کورتیزول سرمی نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، تمرین استقامتی و مقاومتی دایره ای باعث افزایش فاکتورهای نروتروفیک می شود که ممکن است بدین طریق باعث ایجاد سازگاری های ساختاری و عملکردی در دستگاه عصبی شود.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، عامل رشد عصبی مشتق از مغز، کورتیزول
 • صالح قنبری*، داود اکبرزاده، حسن اکبرزاده، خلیل اسماعیل پور صفحات 54-60
  زمینه و هدف
  اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و یکی از آسیب های جدی به دنبال سوء مصرف مواد، آسیب مغزی است. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه حافظه آینده نگر و گذشته نگر در مردان معتاد، معتاد ترک کرده و سالم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) تعداد 35 نفر معتاد، 32 نفر معتاد ترک کرده و 35 نفر غیر معتاد، به طور هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حافظه گذشته نگر و آینده نگر استفاده گردید. برای تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین معتادان، معتادان ترک کرده و افراد سالم در عملکرد حافظه آینده نگر تفاوت معنی داری وجود دارد (05/ 0>P)؛ اما در عملکرد حافظه گذشته نگر تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین حافظه آینده نگر در معتادان بیشتر از معتادان ترک کرده و افراد عادی است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنابراین افزایش طول مدت اعتیاد باعث تخریب بیشتر حافظه آینده نگر شده و در نتیجه ترک اعتیاد را مشکل تر می سازد.
  کلیدواژگان: حافظه گذشته نگر، حافظه آینده نگر، معتاد، معتاد ترک کرده، افراد سالم
 • پیمان زمانی، مجید روانبخش، سارا نادری* صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  عوامل زبانشناختی می توانند باعث کاهش یا تشدید ناروانی های گفتاری در کودکان گردند. یکی از این عوامل، نوع تکالیف زبانی است که به کودک ارائه می شود. در این مطالعه، تاثیر دو نوع تکلیف زبانی تقلید جمله و جمله سازی الگویی بر روی شدت ناروانی های گفتار در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت خفیف و متوسط بررسی شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، بر روی 58 کودک دارای لکنت (29 نفر لکنت خفیف و 29 نفر لکنت متوسط) و 58 کودک دارای گفتار روان با دامنه سنی 6-4 سال انجام شد. شدت ناروانی گفتار توسط دو آزمون مجزا (تقلید جمله و جمله سازی الگویی) سنجیده شد و نتایج دو آزمون با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  شدت لکنت در دو تکلیف تقلید جمله و جمله سازی الگویی در پسران دارای لکنت متوسط به ترتیب 26/ 1±79/ 23 و 87/ 1±00/ 29 و در دختران دارای لکنت متوسط، به ترتیب 93/ 1±27/ 25 و 32 /2±18/ 33 بود. در هر دو جنس کودکان دارای لکنت خفیف و همچنین کودکان غیر لکنتی، نمره شدت ناروانی های گفتار بین دو تکلیف تفاوت معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت خفیف و کودکان غیر لکنتی همتا، اجرای تکالیف تقلید جمله و جمله سازی الگویی باعث افزایش شدت لکنت نمی شود؛ اما در کودکان پیش دبستانی مبتلا به لکنت متوسط، اجرای تکلیف جمله سازی الگویی باعث تشدید نمره شدت لکنت می شود. پیشنهاد می شود گفتار درمانگران جهت طراحی تکالیف زبانی با سطوح دشواری متفاوت برای کودکان دارای لکنت از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تکلیف تقلید جمله، تکلیف جمله سازی الگویی، شدت لکنت
 • بهاره وکیلی*، بهروز عطایی، پویا پارسایی، رضوان شفیعی، پریسا شعاعی صفحات 70-75
  زمینه و هدف
  دانشجویان علوم پزشکی معمولا در معرض تماس با عوامل عفونی مثل هپاتیت A می باشد. این مطالعه سرولوژیکی به منظور بررسی فراوانی نسبی هپاتیت A در بین دانشجویان پزشکی در بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1390 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) 403 دانشجوی سال اول به روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب و نمونه سرم آن ها به منظور تعیین آنتی بادی توتال IgG و IgM علیه هپاتیت A با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دانشجویان شامل 252 نفر (5/ 62 درصد) مرد و 151 نفر (5/ 37 درصد) زن بودند. شیوع آنتی بادی علیه هپاتیت A، 67/5 درصد ارزیابی شد. در این میان ابتلا به هپاتیت A با محل سکونت (P=0/01) و نوع آب آشامیدنی (P=0/018) ارتباط معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به در معرض خطر بودن دانشجویان پزشکی، غربالگری اولیه و واکسیناسیون افرادی که علیه هپاتیت A مصونیت ندارند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، آنتی بادی، هپاتیت A، شیوع
 • زهرا داودی*، سعادت احمدی صفحات 76-83
  زمینه و هدف
  عدم سازش و وجود اختلالات رفتاری در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی و هر گروه و جمعی، اشخاص نامتعادلی زندگی می کنند. این پژوهش با هدف مقایسه اختلالات روانی و ضریب سختی در افراد زندانی و غیر زندانی شهرستان شهرکرد در سال 1392 انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 100 نفر زندانی و 100 نفر غیر زندانی، در متغیرهای سن، تحصیلات، میزان درآمد، تاهل و طبقه اجتماعی همتا سازی شده و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تشخیص اختلالات روانی (SCL-90-R) و مقیاس ضریب سختی (AQ) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان اختلالات روانی درافراد زندانی و غیر زندانی وجود ندارد (P>0.05). ولی میزان ضریب سختی در افراد زندانی به صورت معنی داری بیشتر از افراد غیر زندانی بود(P<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش ضریب سختی بر اختلالات روانی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک ویژگی شخصیتی در برابر فشارهای زندگی محافظت کننده می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، ضریب سختی، زندانی
 • امید فانی مکی*، آرش امیدی، سید احمد هاشمی نژاد صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  آسپرژیلوس فلاووس (Aspergillus flavus) مهم ترین قارچ تولید کننده آفلاتوکسین B1 است. این توکسین می تواند از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شده و مسمومیت ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)، خارمریم (Silybum marianum L.) و صبر زرد (Aloe vera) بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی غلظت های صفر، 100، 200، 300 و 400 قسمت در میلیون (ppm) از اسانس گیاهان مورد مطالعه در چهار تکرار استفاده شدند. برای سنجش حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MFC) کلنی قارچ، از محیط کشت غنی (Yeast Extract Sucrose) استفاده شد. غلظت آفلاتوکسین B1 و اجزای عمده اسانس ها به ترتیب با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و گاز کروماتوگرافی جرمی (GC-Mass) اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  مهمترین اجزای تشکیل دهنده اسانس های آویشن، خارمریم و آلوئه ورا به ترتیب کارواکرول، سیلی دیانین و گلوکومانان ها بودند. کمترین بازده تولید آفلاتوکسین B1 متعلق به غلظتppm 200 از اسانس آویشن بود، (001/ 0=P). در مقابل، بیشترین بازده تولید توکسین در تیمار حاوی ppm 100 اسانس آلوئه ورا مشاهده شد، (013/ 0=P). بدین ترتیب، حداقل غلظت مهار کنندگی اسانس آویشن ppm200 و حداقل غلظت کشندگی آن ppm400 برآورد شد.
  نتیجه گیری
  هر سه اسانس آویشن، خارمریم و آلوئه ورا دارای اثر ضد قارچی بر روی آسپرژیلوس فلاووس بودند. احتمالا ترکیبات فنولیک موجود در اسانس آویشن بیشترین فعالیت ضد قارچی را بر علیه تولید آفلاتوکسین B1 در مقایسه با دو اسانس دیگر موجب شده است. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد، افزودن اسانس آویشن به مواد خوراکی می تواند از رشد قارچ و تولید آفلاتوکسین ممانعت کند.
  کلیدواژگان: آویشن، خارمریم، صبر زرد، آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین B1
 • علیرضا دهقان، ابوالفضل قلی پور *، راضیه نظری، فاطمه هیبتی صفحات 93-104
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی هستند. مقاومت به متی- سیلین در این گروه از باکتری ها مشاهده شده است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه مقاومت به متی سیلین به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی در باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس جدا شده از نمونه های بیمارستان های آموزشی شهرکرد طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 2900 نمونه مختلف شامل خون، ادرار و غیره از بیماران بستری در بیمارستان های هاجر (س) و آیت الله کاشانی شهرکرد از آذر ماه سال 1391 تا مهر ماه سال 1392 جمع آوری شد؛ سپس با انجام آزمایشات میکروبیولوژی، تعداد 150 ایزوله استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی انتخاب شد. در مرحله بعد به طور همزمان مقاومت فنوتیپی به روش انتشار از دیسک (Disk diffusion) و مقاومت ژنوتیپی (ژن مقاومت به متی سیلین) با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی گردید.
  یافته ها
  از بین 150 ایزوله مورد بررسی، در بررسی فنوتیپی 70 ایزوله (66/ 46 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد برابر با 98/ 54-49/ 38 درصد) و در بررسی ژنوتیپی 64 ایزوله (66/ 42 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد برابر با 51-63/ 34 درصد) به متی سیلین مقاوم بودند. توزیع مقاومت فنوتیپی و مقاومت ژنوتیپی در دو بیمارستان مورد مطالعه برابر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج ژنوتیپی نشانگر حضور ژن مقاومت به متی سیلین می باشد. بررسی ژنوتیپی به کمک واکنش زنجیره پلیمراز مرکب، ابزاری مطمئن برای نشان دادن میزان مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس می باشد.
  کلیدواژگان: بیمارستان های آموزشی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، مقاومت ژنوتیپی
 • مهناز کلوشادی، اسفندیار حیدریان*، کیهان قطره سامانی، محمود رفیعیان، کوپایی صفحات 105-118
  زمینه و هدف
  اینترلوکین-6 باعث ایجاد خاصیت آنتی آپوپتوزی و مقاومت دارویی در سلول های سرطانی پروستات می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر کارواکرول بر بیان ژن IL-6، پروتئین های سیگنالی آن و توانایی مهاجرت در رده سلول های سرطان پروستات (DU-145) می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، سلول های DU-145 با غلظت های مختلف کارواکرول به مدت 48 ساعت تیمار شدند. سپس، درصد زیست پذیری سلول ها به کمک روش رنگ سنجی تترازولیوم (MTT) اندازه گیری و غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها (IC50) محاسبه شد. میزان IL-6 در غلظت های مختلف کارواکرول با استفاده از کیت الایزا تعیین شد. بیان ژن IL-6 و پروتئین های سیگنالی آن (pStat3، pErk و pAkt) به ترتیب با استفاده از روش های Real time RT PCR و Western blot تعیین شدند. توانایی مهاجرت و تهاجم سلول های DU-145 با استفاده از تست Invasion بررسی شد.
  یافته ها
  میزان IC50 کارواکرول معادل Mμ2/406 به دست آمد. کارواکرول در غلظت Mμ150 باعث افزایش بیان mRNA مربوط به IL-6 وافزایش سنتز پروتئین آن گردید؛ اما در غلظت های بالاتر از Mμ150 بیان mRNA و سنتز IL-6 به صورت وابسته به دوز کاهش یافت (05/ 0>P). کارواکرول در غلظت بالاتر از Mμ150 بصورت وابسته به دوز باعث کاهش پروتئین های مسیرهای سیگنالی داخل سلولی pStat3، pErk و pAkt شد؛ همچنین، کارواکرول توانایی تهاجم و زیست پذیری سلول های سرطانی DU-145 پروستات را به طور معنی داری کاهش داد (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  کارواکرول از طریق کاهش پروتئین های مسیرهای سیگنالی داخل سلولی و بیان ژن IL-6 باعث کاهش رشد، تکثیر و توانایی مهاجرت سلولی و باعث القاء آپوپتوز در سلول های سرطان پروستات (DU-145) می گردد. بنابراین، کاواکرول به عنوان یک ماده درمانی سودمند در درمان سرطان پروستات می تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 6، سرطان پروستات، کارواکرول، پروتئین های سیگنالی
 • مریم طهرانی پور *، فاطمه عطاریان صفحات 119-126
  زمینه و هدف
  قطع عصب یا کمپرسیون، باعث تخریب جسم سلولی نورون های شاخ قدامی نخاع می شوند. گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) از خانواده نعنائیان دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظت نورونی عصاره آبی برگ گیاه چای کوهی بر دانسیته نورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی نر می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به شش گروه کنترل، کمپرسیون و گروه های کمپرسیون و تیمار با دوزهای 25، 50، 75 و (mg/Kg100 (6=n تقسیم شدند. به منظور ایجاد کمپرسیون، عصب سیاتیک با استفاده از قیچی قفل دار به مدت 60 ثانیه در معرض کمپرسیون قرار گرفت. عصاره آبی چای کوهی به صورت تزریق درون صفاقی طی هفته های اول و دوم پس از کمپرسیون صورت گرفت، پس از 28 روز از زمان کمپرسیون رت ها تحت متد پرفیوژن قرار گرفته و پس از نمونه برداری نخاع ناحیه کمری، دانسیته نورون ها با روش دایسکتور و متد استریولوژی محاسبه و نتایج گروه ها با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها دانسیته نورونی در گروه کمپرسیون نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشت (001/ 0>P). همچنین دانسیته نورونی گروه های تیمار در مقایسه با گروه کمپرسیون افزایش معنی داری نشان داد (001/ 0>P).
  نتیجه گیری
  عصاره آبی برگ گیاه چای کوهی دارای اثرات حفاظت نورونی بر روی نورون های شاخ قدامی نخاع پس ازایجاد ضایعه است و ممکن است در بیماران ضربه نخاعی مفید باشد.
  کلیدواژگان: چای کوهی، نورون حرکتی آلفا، عصب سیاتیک، حفاظت نورونی، کمپرسیون
|
 • Sedighe Asgari, Ahmad Movahedian Attar, Mahsa Taleghani *, Akbar Badiee, Nazal Sarrafzadegan Pages 1-6
  Background And Aims
  Coronary artery disease (CAD) is one of the major causes of mortality in the world. So, nowadays there is a continuing attempt to identify the risk of new factors. This study was aimed to evaluate the correlation between serum concentration of lead (Pb), mercury (Hg), and cadmium (Cd) with coronary artery disease.
  Methods
  In this descriptive analytic study, serum concentrations of Pb, Hg and Cd were determined in 65 patients (35 women and 30 men) with coronary artery stenosis, and 65 individuals in control group (43 women and 22 men) were determined using atomic absorption machine without flame and compared using independent t-test, Chi-square and covariance analysis.
  Results
  It was observed that the mean concentration of lead, mercury and cadmium were significantly higher in patients (P˂0.05). The same result was also obtained after adjustment with other cardiovascular risk factors (P<0.05).
  Conclusion
  The result of the present study showed that serum levels of heavy metals are associated with the presence of CAD.
  Keywords: Heavy metals, Lead, Mercury, Cadmium, Coronary artery disease
 • Nafise Hajiaghamohammadi, Morteza Sedehi *, Soleyman Kheiri, Abolfazl Khoshdel Pages 7-16
  Background And Aims
  Infant's growth health is one of the important elements effectively on social health. Accordingly, recognizing effective factors on infant's physical growth as well as identifying essential procedures to preserve and improve their health matters is very important. The aim of this study was to determine influential factors on growth parameters including height, weight and head circumference of infants using quantile regression analysis.
  Methods
  This cohort analytic descriptive study was conducted in Islamic research committee of Shahrekord University of Medical Sciences from Ramadan 2006 to 2009. 92 healthy infants including entrance criteria were studied. The impacts of effective factors on growth parameters like height, weight and head circumference in various quantiles were compared using quantile regression model.
  Results
  Growth parameters have a direct relationship with the birth weight of infants. The direct relationship of mother's age was pretty apparent up to 6th month. Birth rank had a reverse effect on growth parameters. Iron consumption at the 20 and 40 quantiles of height and feeding of mother’s milk at the second deciles of head circumference was significant (P<0.05).
  Conclusion
  Due to fit of various regression lines, obtained results indicated that quantile regression is more comprehensive than a linear regression model. Effectiveness of variables of father's education, birth rank, mother's Body Mass Index, the number of family members, iron intake, vitamin and feeding mother milk was not observed by linear regression. Meanwhile, a greater attention is needed to girl's growth especially during the first 6 month after birth.
  Keywords: Quantile Regression, Growth parameters, Infant
 • Akram Shahpari, Morteza Dehghan *, Razieh Pourahmad, Morteza Hashemzadeh, Chaleshtori, Masoud Amiri, Sedigheh Kazemi Pages 17-25
  Background And Aim
  Osteoporosis is a silent disease causing decrease in firmness and accumulation of bone, and leading to increase in bone fracture. The importance of ApaI and TaqI polymorphisms of vitamin D receptor gene in bone metabolism and density has been shown in other parts of world. The aim of the present research was to study the association of these polymorphisms with bone mineral density in women with 45 years old and older in Chahamahal and Bakhteiari province.
  Methods
  In this descriptive analytical study, 200 women participated aged 45 years old and older who referred to Bone Mineral Density Assay Centers in Shahrekord in years 2012-2013. Bone mineral density at femur neck and lumbar spine was measured by DEXA method. Based on T- score, these women divided tin two groups, 130 patient individuals and 70 healthy individuals. Then, different genotypes of Taq1 (TT/Tt/tt) and ApaI (AA/Aa/aa) were determined by PCR-RFLP method and their frequencies were calculated.
  Results
  Statistical analyses did not show any significant relationship between ApaI polymorphism and bone density (P>0.05). TaqI polymorphism and femur neck bone density showed a significant relationship (P<0.05), but no significant relationship was seen with lumbar spine bone density (P>0.05). Patients with hemozygote dominant genotype (TT) compared with other genotypes had the least femur neck bone mineral density. Lumbar spine bone mineral density in all genotypes of TaqI was identical.
  Conclusion
  TaqI polymorphism may be a good marker for diagnosis of osteoporosis in susceptible women in Chahamahal and Bakhteiari Province and even in Iran. However, further and larger populations should be studied to verify the results of this study.
  Keywords: Polymorphism, Osteoporosis, Bone mineral density, Vitamin D receptor gene
 • Ayoob Rostamzadeh, Hiva Mohammadi, Bolbanabad, Daryoush Fatehi* Pages 26-34
  Background And Aims
  Increasing use of mobile phones is caused an increase of concerns about biological effects of cell phone waves (CPWs) on the body tissues, especially on the central nervous system. The aim of this study was to investigate the effect of CPWs on migration of cerebellum granular cells in neonatal rat.
  Methods
  In this experimental study, 40 neonatal rats were randomly divided in 4 groups (n=10), one control group and three case-groups (I, II, III). In the days 7-13 of post-born, the case-groups I, II, and III were irradiated to the CPWs from 10cm for 0.5, 2, and 8 hrs; respectively. After killing the rats in day 14, tissue sections were prepared and the granular cells of the internal layer of the cerebellum were counted using Motic software. Furthermore, thickness of the external granular layer was measured using Nikon software.
  Results
  Comparing group III to control-group, the cell numbers of internal granular were decreased significantly (P<0.05). Moreover, in group III, the ratio of the cerebellum-weight to the body-weight decreased significantly (P<0.05) as well as the external layer thickness decreased significantly compared to control group (P<0.05).
  Conclusion
  CPWs with increasing migration of granular cells leads to anatomic changes. Finally, it prevents from cerebellum development and can lead to disorder in its metabolic activities.
  Keywords: Electromagnetic waves, Cell phone, Granular cells, Cerebellum, Rat
 • Abbas Mokhtari, Farsani*, Abbas Doosti Pages 35-42
  Background And Aims
  Clostridium difficile (C. difficile) is a gram-positive, toxin-producing bacillus that can infect both human and animals. The aim of this study was to investigate the frequency of virulence genes and evaluation of antibiotic resistance among C. difficile isolated from feces of calves in Chaharmahal and Bakhtiari province.
  Methods
  In this cross-sectional study, 150 fresh feces of calves were collected and C. difficile was isolated from feces of calves using bacterial culture methods. Bacteria genomic DNA was extracted by a DNA extraction kit, and tcdA and tcdB genes were identified by Multiplex PCR method. In the final stage, antimicrobial resistance was carried out by standard Bauer-Kirby disk diffusion method.
  Results
  90 samples (60%) were included C. difficile, 8 samples (8.8%) tcdA and 16 samples (17.7%) tcdB. The highest rate of antibiotic resistance was against Clindamycin (100%) and Erythromycin (90%), respectivly. In addition, the highest rate of antibiotic sensitivity was against Ciprofloxacin (50%) and Vancomycin (20%).
  Conclusion
  According to the results of present study, the prevalence and antibiotic-resistant of C. difficile was high. It should be adapted to appropriate methods of prevention and treatment, as well as restricting the use of antimicrobial drugs in the development of human and animal bacteria, especially, pathogenic strains.
  Keywords: Clostridium difficile, tcdA gene, tcdB gene, Antibiotic resistance
 • Ali Reza Barari *, Jabbar Bashiri, Ali Reza Rahimi, Elham Mokhtari Pages 43-53
  Background And Aims
  Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has an important role on nervous system growth and development. Animal studies have shown that exercise affects serum levels of BDNF. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance and circuit resistance training on BDNF and serum cortisol in inactive males.
  Methods
  In this clinical trial study، 30 inactive males were randomly divided into 3 groups: endurance training، resistance training، and control groups. The endurance training group performed interval running for 30-45 minutes at the intensity of 60-75% of maximum heart rate during 4 weeks. The resistance training group performed circuit resistance training at the intensity of 60-75% with one repeated maximum، 3 days in a week for 4 weeks. Blood samples were taken before and 48 hours after experimental period to assess serum levels of brain-derived neurotrophic factor and cortisol.
  Results
  Circuit endurance and resistance training increased significantly the serum concentration of BDNF (P<0. 001). There was no intergroup difference between training groups (P>0. 05). The intergroup difference was only observed between endurance training and control groups (P<0. 001). Moreover، both endurance and circuit resistance training had no significant effect on serum cortisol levels (P>0. 05).
  Conclusion
  According to the findings of the present study، it can be concluded that endurance and circuit resistance training increase neurotropic factors which may lead to structural and functional adaptation in nervous system.
  Keywords: Endurance training, Resistance training, Brain, derived neurotrophic factor, Cortisol
 • Saleh Ghanbari*, Davoud Akbarzadeh, Hasan Akbarzadeh, Khalil Ssmailpour Pages 54-60
  Background And Aims
  Addiction is a physical, mental, social and spiritual illness and one of the serious damages following substance abuse is brain injury. The main aim of the present study was to compare of prospective and retrospective memory in addicted males, have left addicts, and healthy.
  Methods
  The study was a descriptive study. 35 addicted, 32 have left addicts, 35 healthy selected by purposive sampling. Prospective and retrospective memory questionnaire (PRMQ) was used for data collecting. Data were analyzed using of multivariate (MANOVA) and Turkey test.
  Results
  There were significant differences in prospective memory performance between addicts, have left addicts, and healthy (P<0.05), but there was no significant difference in retrospective memory performance. Turkey test results also showed that prospective memory score mean more than in addicts and have left addicts, and healthy(P<0.05).
  Conclusion
  The increase duration of addiction causes prospective memory destruction and therefore makes it more difficult to quit addiction.
  Keywords: retrospective memory, Prospective memory, addict, have left addicts, healthy people
 • Peyman Zamani, Majid Ravanbakhsh, Sara Naderi* Pages 61-69
  Background And Aims
  Linguistic factors can decrease or increase the children’s speech disfluencies. One of these factors is the type of linguistic tasks presented to the child. The aim of this study was to investigate the effect of two tasks of sentence imitation and sentence modeling on severity of speech disfluencies in preschool children with stuttering.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study performed on 58 children with stuttering (29 subjects with mild stuttering and 29 subjects with moderate stuttering) and on 58 children with fluent speech aged 4-6 years old. The severity of speech disfluencies was measured by two separate tasks (sentence imitation and sentence modeling), and the results of two tasks were compared.
  Results
  The mean stuttering severity score in boys with moderate stuttering in two tasks of sentence imitation and sentence modeling was 23.79±1.26 & 29.00±1.87 respectively and significant difference was observed (P=0.004). The mean stuttering severity score in girls with moderate stuttering was 25.27±1.93 & 33.18±2.32 respectively and significant difference was observed (P=0.007). The score of speech disfluencies in both sexes of non-stutter children and mild stuttering had no significant difference between two tasks (P>0.05).
  Conclusion
  In preschool children with mild stuttering and peer non-stutters, performing two tasks of sentence imitation and sentence modeling could not increase the severity of stuttering. In preschool children with moderate stuttering, doing the task of sentence modeling increased the stuttering severity score. It is suggested that speech therapists apply the findings of this study to develop linguistic tasks with various levels of difficulty for children with stuttering.
  Keywords: Sentence imitation task, Sentence modeling task, Stuttering severity
 • Bahareh Vakili*, Behrooz Ataei, Pouya Parsaei, Rezvan Shafie, Parisa Shoaei Pages 70-75
  Background And Aims
  Medical sciences students are commonly exposed to infectious agents, including hepatitis A virus (HAV). The aim of this study was to determine the prevalence of HAV antibody among newly admitted medical students of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional analytic descriptive study, 403 freshmen were selected non probability and serum samples evaluated by Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) to determine total antibodies IgG and IgM against hepatitis A.
  Results
  A total of 403 students, 252 (62.5%) males and 151 (37.5%) females, were included in the study. The prevalence of Anti-HAV IgG-IgM was detected 67.5%. It was found a significant relationship between hepatitis A infection with residence and drinking water (P<0.01 & P<0.018, respectively).
  Conclusion
  Freshmen are considered as a high risk group for HAV infection. So, primary screening and vaccination of negative anti-HAV antibody individuals is recommended.
  Keywords: Medical student, HAV Seropositivity
 • Zahra Davoodi*, Saadat Ahmadi Pages 76-83
  Background And Aims
  Non-existence of concordance and having behavioral disorders in human society is common and abundant. Imbalance individuals are founded in each class and group of society. This study aimed to compare mental disorders and adversity quotient (AQ) in prisoners and non-prisoners in Shahrekord in 2013.
  Methods
  This study is a descriptive analytic research. 100 prisoners and 100 non-prison inmates in age, education, income, marital status and social class matched and randomly selected. Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) and adversity quotient (AQ) questionnaires were used to gather data for the diagnosis of mental disorders and adversity quotient.
  Results
  The results showed no significant difference found in the rate of mental disorders in prisoners and non-prisoners (P>0.05), but the AQ of the prisoners was more than the AQ of non-prisoners (P<0.001).
  Conclusion
  According to the findings of current research, AQ Could effect on mental disorders, and is a protective factor due to personality features against pressures in life.
  Keywords: Mental disorders, Adversity quotient, Imprison
 • Omid Fani, Makki*, Arash Omidi, Seyed Ahmad Hasheminejad Pages 84-92
  Background And Aims
  Aspergillus flavus is the most important fungus for production of Aflatoxin B1 (AFB1). This toxin can be entered in the body through feed chain and ultimately leads to intoxications. The aim of this study was to investigate the effects of thyme (Thymus vulgaris L.), milk thistle (Silybum marianum L.) and cape aloe (Aloe vera) essences on the growth of A. flavus and AFB1 production.
  Methods
  In this experimental study, concentrations of 0, 100, 200, 300 and 400 ppm of the studied plants essences were used in 4 replications. The AFB1 and major components of each essence were measured by Thin Layer Chromatography (TLC) and Gas Chromatography– mass Spectrometry (GC-MS) method. A rich medium (Yeast Extract Sucrose) was used for measuring the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC).
  Results
  Carvacrol, silydianin, and glucomannan were the main constituents of the essential oil of thyme, milk thistle and cape aloe. The lowest yield of AFB1 production belonged to the concentration of 200 ppm in thyme essence (P=0.001). In contrast, the maximum yield of toxin was observed in the concentration of 100 ppm in cape aloe (P=0.013). However, MIC for thyme essence was 200 ppm and MFC of this essence was estimated 400 ppm.
  Conclusion
  300 and 400 ppm of thyme essences has the highest MIC and MFC on fungal colonies growth and AFB1 production. Thyme essence may be added to food to prevent fungal growth and aflatoxin production.
  Keywords: Thymus vulgaris L., Silybum marianum L., Aloe vera, Aspergillus flavus, Aflatoxin B1
 • Alireza Dehghan, Abolfazl Gholipour*, Razieh Nazari, Fatemeh Heibati Pages 93-104
  Background And Aims
  Coagulase-negative Staphylococci is one of the most important factors for nosocomial infections. Resistance to methicillin has been observed in this group of bacteria. This study was aimed to investigate and compare resistance to methicillin using two phenotypic and genotypic methods in Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus bacteria isolated from samples in training hospitals of Shahrekord.
  Methods
  In this analytic descriptive study, 2900 various samples including blood, urine, and etc. were collected from patients hospitalized in Hajar (PBUH) and Ayatollah Kashani hospitals of Shahrekord. Then, 150 isolates of coagulase-negative Staphylococci were selected using microbiological experiments. In the next step, phenotypic resistance was simultaneously assessed by disk diffusion and genotypic resistance [methicillin-resistant gene (mecA)] by multiplex PCR.
  Results
  Of isolated 150 cases under study, findings showed that 46.66% of the samples (70 isolates with confidence interval of 95% equal to 38.49-54.98%) were resistant to methicillin in phenotypic analysis. Besides, in genotypic analysis 42.66% of the samples (64 isolates with confidence interval of 95% equal to 34.63-51%) had methicillin-resistant gene (mecA). Distribution of phenotypic and genotypic resistance in two hospitals under study was equal, and had no significant difference (P>0.05).
  Conclusion
  The genotypic results indicate the presence of methicillin-resistance gene. Genotyping through PCR is a reliable tool to show the rate of methicillin-resistance in Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus.
  Keywords: Genotypic resistance, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Training hospitals
 • Mahnaz Keloushadi, Esfandiar Heidarian *, Keihan Ghatreh, Samani, Mahmoud Rafieian, Kopaei Pages 105-118
  Background And Aims
  Interleukin-6 (IL-6) causes anti-apoptotic and drug-resistant effects in prostate cancer cells. Carvacrol, an herbal antioxidant, exists in many different plants. The aim of this study was to evaluate the effects of Carvacrol on IL-6 gene expression, cellular signaling proteins, and cell emigration in DU-145 prostate cancer cells.
  Methods
  In this experimental study, DU-145 cells were treated with various concentrations of carvacrol for 48 hours. Then, cell viability was assessed by MTT assay and the 50% inhibitory concentration (IC50) was determined. IL-6 levels at various concentrations of carvacrol were determined by ELISA kit. Il-6 gene expression and cell signaling proteins (pStat3، pErk and pAkt) were determined using real-time RT-PCR and western blot analysis, respectively. DU-145 cells migration and invasion were assessed by invasion assay test.
  Results
  Carvacrol IC50 for DU-145 prostate cancer cells was 406. 2 μM. Carvacrol at 150 μM exhibits IL-6 expression at both mRNA and protein levels, but carvacrol reduces IL-6 expression at more than 150 μM at both mRNA and protein levels in a dose-dependent manner (P<0. 05). Carvacrol suppresses pStat3, pErk, and pAkt cell signaling proteins at a dose-dependent manner more than 150 μM. Also, carvacrol significantly declines cell viability and emigrational invasion ability in DU-145 prostate cancer cells (P<0. 05).
  Conclusions
  Carvacrol reduces cell growth, proliferation, and cell emigration through diminished cell signaling proteins and IL-6 gene expression, and it causes induction of apoptosis in DU-145 prostate cancer cells. Therefore, carvacrol can be considered as a useful therapeutic agent to treat prostate cancer.
  Keywords: Interleukin, 6, Prostate cancer, Carvacrol, Signaling proteins
 • Maryam Tehranipour *, Fateme Attatian Pages 119-126
  Background And Aims
  Compression causes the cells body degeneration of alpha neurons in anterior horn. Stachys lavandulifolia of Laminacea family has antioxidant and anti-apoptosis effects. The aim of this study was to investigate the neuroprotective effect of aqueous extract of Stachys lavandulifolia leaves, on alpha neurons density after sciatic nerve compression in male rats.
  Methods
  In this experimental study, 60 male wistar rats were divided randomly into six groups: control, compression, and compression with treatment (25, 50, 75, 100 mg/kg doses). In order to induce compression, sciatic nerve was exposed to compression for 60 second using locker pincers. Extract injection was done intraperitoneally in the first and second week after compression. 28 days after compression, rats were occurred under profusion method. Then, after sampling of the lumber spinal cord, the density of neurons was measured using dissector and stereological methods and the results were compared together.
  Results
  According to the present results, density of neurons in compression group decreased significantly compared to the control group (P<0.001). Moreover, Neuronal density increased significantly in all treatment groups compared to the compression group (P<0.001).
  Conclusion
  Aqueous extract of Stachys lavandulifolia leaves has neuroprotective effect on neurons in anterior horn of the spinal cord after injury. Probably, it can be useful in patients with spinal cord injury.
  Keywords: Stachys lavandulifolia, Alpha motoneuron, Sciatic nerve, Neuronal protection, Compression