فهرست مطالب

Holistic Nursing and Midwifery - Volume:25 Issue: 2, 2015
 • Volume:25 Issue: 2, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/03/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحسین امامی سیگارودی، هادی بصیری*، ژیلا شکنی، علی نوری سعید، لیلا روحی بلسی، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 1-7
  مقدمه
  ایمان و اعتقاد مذهبی یکی از سرمایه های زندگی بشر و دارای ارزشی بیشتر از هر متغیری است. سلامتی جسم و جان و هم چنین طول عمر، مدیون ایمانی است که در دل افراد قرار گرفته است. فرد مسلمان، انجام فرائض دینی و عبادت را بعنوان بهترین و مهمترین راه ادای دین می شناسد. ارائه مراقبت مذهبی به نیازمندان نیز علاوه برآنکه از وظایف مراقبت دهندگان و بخشی از حقوق بیمار است در دین بعنوان یک وظیفه شرعی و مهم مطرح شده است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین وضعیت ارائه مراقبتهای مذهبی به بیماران بستری در یکی از مراکز آموزشی– درمانی منتخب شهر رشت انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی–تحلیلی است. 100 نفر از بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی یکی از بیمارستانهای منتخب شهر رشت در سال 1390 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت ارائه مراقبت های مذهبی به بیماران بستری که شامل 20 سوال در حیطه های انطباق جنسیت پرسنل با مددجو، وضعیت رعایت حریم بیماران، وضعیت عیادت، ملاقات و رازداری و وضعیت تسهیلات انجام فرائض در بیمارستان بود، گردآوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله شاخص های آمار توصیفی و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  اکثریت نمونه ها(72%) بیشتر از 45 سال سن داشتند. اکثرا مونث (6/55%) و خانه دار(4/55%) بودند. 85 درصد نمونه ها تحصیلات زیردیپلم داشتند. بیماران با پرستاران بیشترین انطباق جنسیتی(بیمار و پرستار هر دو مونث یا مذکر) و با پزشکان کمترین انطباق را داشتند ولی تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبوده است(097/0 p<). رعایت حریم بیمار و وضعیت عیادت مطلوب نبود و تفاوت آماری معنی داری در بخش های مختلف از نظر ارائه مراقبت های مذهبی به بیماران مشاهده شد(009/0p=).
  نتیجه گیری
  به طور کلی یافته ها از نامطلوب بودن ارائه مراقبت در بیشتر حیطه های مورد بررسی حکایت دارد. این نکته توجه ویژه مسئولین جهت افزایش آگاهی پرسنل درمانی و اصلاح ساختار بیمارستانی در این مورد را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: دین، مراقبت از بیمار، بیماران بستری
 • زهرا بستانی خالصی، فاطمه رافت، صدیقه پاک سرشت* صفحات 8-15
  مقدمه
  مراقبت های نامناسب و ناکافی در دوران بارداری می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب نوزادی گردد. شاخص های متعددی جهت ارزیابی کفایت مراقبت های دوران بارداری بکار گرفته می شود که یکی از این شاخص های جدید جهت اندازه گیری دقیق تر و جامع تر، شاخص سودمندی کفایت مراقبت های دوران بارداری می باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش کوهورت تاریخی بود که در آن 205 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رشت شرکت داشتند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ای چهار قسمتی مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بار داری فعلی، اطلاعات مربوط به نوزاد و شاخص کفایت مراقبتها بود. مراقبت ها بر مبنای شاخص سودمندی کفایت در چهار گروه ویژه، کافی، متوسط و ناکافی بررسی شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و ازمون های آمار تحلیلی شامل آزمون های مجذور کای و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند..
  نتایج
  بیشترین موارد زایمان زودرس، مرگ جنین، وزن پایین هنگام تولد نوزاد و زردی نوزادی در گروه با مراقبت ناکافی مشاهده شد(p<0.05). بین چهار گروه از نظر سن، اشتغال، تحصیلات، شاخص توده بدنی و شرکت در کلاس های آمادگی زایمان تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. بین قد و دور سر نوزاد در هنگام تولد، در چهار گروه کفایت مراقبت های دوران بارداری نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اجرای برنامه کاهش تعداد مراجعات مادران باردار براساس برنامه مراقبتی بارداری کنونی در ایران، این پژوهش ضمن تائید تاثیر و سودمندی کفایت مراقبت های دوران بارداری بر کاهش پیامدهای نوزادی، بار دیگر بر انجام حداقل مراقبت ها تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: مراقبت دوران بارداری، شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری، نوزاد
 • عزت پاریاد، مرضیه جهانی صیاد نویری*، احسان کاظم نژاد لیلی، اعظم اکبری، عاطفه قنبری خانقاه، شهناز بوراکی صفحات 16-23
  مقدمه
  خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود. پرستاران نیز به دلیل حضور و فعالیت در مراکز درمانی و ارتباط مستقیم با بیماران و همچنین قرار گرفتن در معرض تنش های متعدد همواره در معرض انواع خشونت قرار دارند.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت صورت گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه یک تحقیق مقطعی از نوع توصیفی و تحلیلی بود که جامعه آن را پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت تشکیل می دادند و از بین آنها 442 نفر با نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار نمونه گیری پرسشنامه برگرفته از ابزار ناکرینر (Nachreiner) و رحمانی بود که توسط آن میزان بروز خشونت در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی شامل آزمون تی مستقل و مجذور کای انجام گرفت.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان داد که1 /54 درصد از کارکنان تجربه مواجهه با خشونت کلامی و 1/ 11 درصد تجربه خشونت فیزیکی داشته اند. خشونت کلامی اغلب از سوی همراهان بیمار و خشونت فیزیکی اکثرا از سوی بیمار بوقوع پیوسته است و در اکثریت موارد افرادی که بروز خشونت را گزارش نداده، علت آن را بی فایده بودن گزارش قلمداد نموده اند. به علاوه یافته ها نشان داد که بین سطح تحصیلات و خشونت کلامی (P=0.02) و بین وضعیت کاری(P=0.02) و تاهل(P=0.02) با خشونت فیزیکی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان میدهد که خشونت کلامی و فیزیکی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی رشت در موارد متعددی رخ داده است که به نظر می رسد جهت کاستن از وقوع ان نیاز به چاره اندیشی باشد.
  کلیدواژگان: خشونت در محل کار، خشونت، کادر پرستاری بیمارستان
 • شاهرخ مقصودی، مائده رحیمی محسنی*، عبدالحسین امامی سیگارودی، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 24-32
  مقدمه
  توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی می باشد. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی و اجتماعی موثر بر آن، از جمله هویت، یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه ها می باشد.
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که بر روی 371 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391 انجام گردید. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد سبک هویت تشکیل شده بود. به منظور بررسی وضعیت تحصیلی از میانگین معدل کل دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (اسپیرمن و من ویتنی و کروسکال والیس) تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته های این تحقیق نشان داد اکثریت (3/ 69%) واحد ها داری سبک هویت اطلاعاتی، 2/ 27 درصد دارای سبک هنجاری و 5/3 درصد واحد ها دارای سبک هویت سردرگم- اجتنابی بودند. آزمون اسپیرمن نشان داد که بین سبک هویت هنجاری(03/ 0 >P وr=0/11) و بعد تعهد (001/ 0 >P و 55/ 0= r) و معدل کل دانشجویان ارتباط آماری معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  بین سبک هویت هنجاری و تعهد با وضعیت تحصیلی ارتباط آماری وجود دارد. بدین ترتیب به نظر می رسد جهت دست یافتن به پیشرفت های تحصیلی توجه به سبک های هویت دانشجویانی که پیشرفت های یک کشور را رقم می زنند ضروری باشد.
  کلیدواژگان: هویت، آموزش، دانشجو
 • مهدی حیدرزاده، مریم رسولی*، فرحناز محمدی شاه بلاغی، حمید علوی مجد، حمیدرضا میرزایی، مامک طهماسبی صفحات 33-41
  مقدمه
  رشد پس از سانحه، تجربه ذهنی تغییرات روان شناختی مثبت است که توسط فرد و در اثر مقابله با موقعیت های به شدت چالش برانگیز ایجاد می شود.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش تعیین ابعاد رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان بوده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه پژوهش را بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به دو بیمارستان اصلی ارجاع بیماران مبتلا به سرطان تشکیل داده و نمونه ها شامل 402 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه بودند که به روش در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و «ابزار رشد پس از سانحه»بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس) استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان 14 ± 7/ 46 و60 درصد از آنها زن، 5/ 38 درصد از نمونه ها مبتلا به سرطان متاستاتیک بودند. میانگین نمره رشد پس از سانحه در نمونه های حاضر در این مطالعه 7/ 14 ± 68/ 68 بود. در میان ابعاد رشد پس از سانحه، ابعاد «معنویت» و «ارتباط با دیگران»، بیشترین نمره را کسب کردند (به ترتیب 13/ 2 ± 63/ 7 و 9/ 4 ± 03/ 25). از میان متغیرهای مختلف، سن(001/ 0>P؛ 193/ 0- = r)، ارتباط معکوس با رشد پس از سانحه داشت و اختلاف معنی داری بین سطح تحصیلات (P<0/013) و درآمد (015/ 0= P) با رشد پس از سانحه بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که با وجود مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی متعدد در بیماران مبتلا به سرطان، مواجهه با این حادثه تنش زا منجر به پیامدهای روان شناختی مثبت نیز می شود.
  کلیدواژگان: سرطان، فشار روانی، بیماران
 • ناهیدسرافراز، محبوبه رسول زاده، محبوبه کفایی، فاطمه عطوف*، مریم قاسمی پور صفحات 42-48
  مقدمه
  روزه یک فریضه الهی است و بسیاری از زنان باردار تمایل به انجام این فریضه دارند. اما نگرانی درخصوص عواقب احتمالی روزه داری بر سلامتی جنین وجود دارد.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین روزه داری مادران باردار در ماه رمضان بر وزن هنگام تولد نوزاد، اجرا شد.
  روش کار
  این مطالعه در سال 1387 بر روی خانمهای باردار ترم، مراجعه کننده به زایشگاه های شهر کاشان که بارداری آنها در ماه رمضان بود، صورت گرفت، که در دو گروه روزه دار و غیرروزه دار مقایسه شدند. برای کنترل مخدوش کننده های متعدد، از مدل رگرسیونی استفاده شد. داده های حاصل از مطالعه با استفاده از شاخص های امار توصیفی و آزمون های آماری ، مجذور کای، انالیز واریانس و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین وزن هنگام تولد نوزاد در گروه روزه دار 498± 3338 گرم و درگروه غیر روزه دار 339± 3343 گرم بود. نتایج نشان داد که بین میانگین وزن نوزادان مادران روزه دار و غیر روزه دار اختلاف معنی داری وجود ندارد(P<0.931). همچنین با انجام مدل رگرسیون خطی و با کنترل متغیر های مداخله گر ملاحظه شد روزه داری پیش بینی کننده وزن نوزاد نبوده است
  نتیجه گیری
  در افراد تحت مطالعه، روزه داری مادران در دوران بارداری تاثیری برکاهش وزن نوزادان نگذاشته بود.
  کلیدواژگان: روزه داری. آبستنی. وزن نوزاد هنگام تولد. نوزادان
 • سیده زهرا شفیع پور، علی شیخی*، مهشید میرزایی، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 49-56
  مقدمه
  مشکلات رفتاری و هیجانی بیشترین شکل آسیب شناسی روانی کودک را تشکیل می دهد. سبک های فرزندپروری یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری شخصیت کودکان بوده و بکارگیری سبک های ناکارآمد می تواند به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری منجر گردد.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین سبک های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان6 تا 12 ساله صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی 741 دانش آموز 6 تا 12 ساله اول تا پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال 1390 انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبود و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (Baumrind) و فرم گزارش معلم گردآوری شده و با کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش Stepwise تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که والدین اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه (5/ 96٪) بودند. همچنین 1/ 12 درصد از کودکان دارای مشکلات برونی سازی شده و 9/ 8 درصد از آنان دارای مشکلات درونی سازی شده بودند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه هم با مشکلات رفتاری درونی سازی شده (p<0.003) و هم با مشکلات برونی سازی شده (p<0.02) رابطه منفی معنادار دارد. سبک فرزندپروری سهل گیرانه تنها با مشکلات رفتاری درونی سازی (p<0.006) رابطه مثبت معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  فرزندپروری مقتدرانه که با ترکیبی از کنترل به همراه حمایت عاطفی بالا، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دوسویه کودک و والدین مشخص میگردد، نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات رفتاری در کودکان دارد، همچنین سبک سهل گیرانه که با نظارت کم و بی تفاوتی والدین نسبت به رفتار کودک مشخص میگردد می تواند منجر به بروز مشکلات رفتاری در کودکان گردد.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری کودکان، فرزند پروری، والدین
 • پژوهشگران: میترا طرقه*، مهناز علی اکبری دهکردی، احمد علیپور صفحات 57-64
  مقدمه
  پرستاری یکی از مشاغل تنش زا است و یکی از سندرم های رایج ناشی از تنش در بین پرستاران فرسودگی شغلی می باشد. بالا بردن ظرفیت تاب آوری یکی از عوامل موثر در برخورد با تنش ها است، بنابراین پرداختن به این موضوع که شوخ طبعی چه تاثیری بر فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران دارد، امری مهم به نظر می رسد.
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط شدت فرسودگی شغلی و تاب آوری با شوخ طبعی در پرستاران انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روی 60 پرستار شاغل در بیمارستانهای استان قزوین انجام شده است. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و ابزار سنجش، پرسش نامه شوخ طبعی (Sense of Humor Questionnaire) و پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (Maslach & Jackson) و پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون (Canner & Davidson) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  نتایج
  یافته های مطالعه نشان داد که شدت فرسودگی شغلی در پرستاران با شوخ طبعی بالا کمتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بود (P<0.029)، فراوانی فرسودگی شغلی در پرستاران با شوخ طبعی بالا کمتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بود (P<0.0045) و هم چنین تاب آوری در پرستاران با شوخ طبعی بالا بیشتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بود(0001/ 0 = P).
  نتیجه گیری
  شوخ طبعی و به کار گیری آن به هنگام مواجهه با تنش می تواند به کاهش فرسودگی شغلی و افزایش تاب آوری در پرستاران منتج شود. پیشنهاد می شود انجام پژوهشهای مداخله ای و آموزش شوخ طبعی به پرستاران در آموزش های پرستاری مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شوخ طبعی، فرسودگی شغلی، تاب آوری، پرستاران
 • ساقی موسوی، اعظم عطابخش*، محمدتقی مقدم نیا، احسان کاظم نژاد لیلی، لیلا روحی بلسی صفحات 65-72
  مقدمه
  انجام مانیتورینگ بالینی و پایش مداوم بیمار با تاکید بر استفاده از تجهیزات و امکانات کافی و مناسب اساس کار پرستاران حرفه ای به عنوان ارائه دهندگان مراقبت ویژه میباشد. این امر درک و توجه به مسائل مربوط به وسایل و امکانات مورد نیاز در امر مراقبت ویژه را لازم ساخته است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین موانع عملکردی مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از شیوه سرشماری استفاده شد و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان (130 نفر) در سال 1391 تشکیل می دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی – شغلی نمونه ها و اطلاعات مربوط به موانع عملکردی مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات برگرفته از پرسشنامه ابزارسنجش موانع عملکردی گرسز (Gurses) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی صورت گرفت.
  نتایج
  عمده ترین موانع عملکردی مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات که توسط نمونه های مورد پژوهش تجربه شده بود،به ترتیب شامل: کمبود وسایل و تجهیزات در بخش، اجبار در استفاده از وسایل و تجهیزات فرسوده در مراقبت از بیماران و تجهیز نامناسب تخت ها یا اطاقهای غیر ایزوله واگذار شده به آنان بود به طوری که2/ 89 درصد صرف زمان زیادی جهت یافتن وسایل در انبار بخش یا تریتمنت را مهمترین مانع عملکردی در ارتباط با تکنولوژی و تجهیزات ذکر کرده اند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان می دهد کمبود وسائل در بخش های ویژه و اجبار در استفاده از وسایل نامناسب می تواند مراقبت را تحت تاثیر قرار دهد که این نکته توجه مسئولین مربوط را به بررسی تجهیزات، طلب می نماید.
  کلیدواژگان: تکنولوژی زیست پزشکی، بخش های مراقبت ویژه، کادر پرستاری، بیمارستان
 • هنگامه کریمی*، فاطمه شیرینکام، پروین سجادی، مولود شریفی، معصومه بایندری صفحات 73-83
  مقدمه
  تغذیه مناسب برای حفظ سلامت در طول حیات ضروری است و عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید. سوء تغذیه در سنین نوجوانی ممکن است بر توانایی های شناختی لازم برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی، صبحانه و میان وعده در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر رامسر صورت پذیرفت.
  روش کار
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، 208 دانش آموز دختر و پسر دوره اول متوسطه مدارس دولتی به وسیله نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. اطلاعات بوسیله ی پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه بسامد مصرف ماهیانه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (مجذور کای و کروسکال والیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج پژوهش بسامد مصرف مواد غذایی اصلی اکثریت نمونه ها (2/ 56 درصد) در حد نامطلوب بوده است. 8/ 92 درصد از نمونه ها به خوردن صبحانه در منزل و 2/ 96 درصد آنان به خوردن میان وعده در مدرسه عادت داشتند. 1/ 34 درصد از دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش لبنیات، 6/ 10 درصد انواع گوشت، 9/ 13 درصد تخم مرغ، 4/ 17 درصد سبزیجات و 1/34 درصد میوجات را همیشه مصرف می کردند. ارتباط معنی داری بین جنسیت واحدهای مورد پژوهش با بسامد مصرف شیر (02/ 0 >p)، گوشت ها (00001/ 0>p)، تخم مرغ (004/ 0>p) و ترشیجات (04/ 0>p) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش بر لزوم تمرکز بر ارتقاء وضعیت تغذیه دانش آموزان با آموزش تغذیه بصورت تدوین برنامه های آموزشی برای دانش آموزان و والدین و گنجاندن آن در برنامه ی آموزش مدارس تاکید دارد.
  کلیدواژگان: وضعیت تغذیه، صبحانه، دانش آموزان، نوجوان
 • معصومه موحدی*، یزدان موحدی، علی فرهادی صفحات 84-92
  مقدمه
  سرطان دسته ای از بیماری هاست که با رشد کنترل نشده و تهاجم به بافت های موضعی و متاستاز مشخص می شود. روحیه امیدوارانه از عوامل بسیار مهم و از عناصر ضروری در بیماران سرطانی است که اثرات زیادی بر سازگاری بیماران با شرایط زندگی، به خصوص در زمان درد و محرومیت دارد. امید می تواند در افزایش سلامت عمومی بیماران سرطانی سهم به سزایی داشته و در مراحل مختلف بیماری تاثیرگذار باشد.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش امید درمانی بر امید به زندگی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش، مطالعه ای از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به سرطان بودند که در بیمارستان شفا اهواز تحت درمان قرار داشتند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. ابتدا از کلیه افراد آزمون امید به زندگی و سلامت عمومی به عمل آمد؛ سپس تعداد 30 نفر از جامعه فوق که نمره کمتری را در این آزمونها کسب کرده بودند، انتخاب شدند. آموزش امید درمانی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. پس از اتمام جلسات، پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش وکنترل اجرا شد.
  نتایج
  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0.01)، به نحوی که آموزش امید درمانی موجب ارتقای امید به زندگی و سلامت عمومی در گروه آزمایش شده است(p<0.01).
  نتیجه گیری
  به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، ارائه خدمات آموزشی و برنامه های ارتقاء دهنده امید با روش های مناسب مانند یادگیری بر اساس حل مسئله یا مشارکت فعال بیمار می تواند اثرات مفیدی بر جای گذارد.
  کلیدواژگان: آموزش بیماران، امید، بهداشت و تندرستی، سر طان
 • سیده نوشاز میرحق جو، ندا نایبی*، رامش مجدتیموری، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 93-101
  مقدمه
  بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف مهارتهای ارتباطی در دانشجویان پرستاری به منظور اصلاح و برنامه ریزی آموزش بالین ضروری است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین مهارت های ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 176 دانشجوی پرستاری انجام گرفت. آزمودنی ها به روش تمام شماری وارد پژوهش شدند و پرسشنامه عوامل مرتبط و ابزار سنجش مهارتهای ارتباطی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه آنالیز گردید.
  نتایج
  آزمودنی ها میانگین نمرات 23/ 53 و 60/ 121 را به ترتیب در مهارتهای ارتباطی عمومی و اختصاصی کسب نمودند. مهارت ارتباطی دانشجویان در سطح متوسط تا خوب قرار گرفت. اختلاف معنادار آماری از نظر میانگین نمره مهارت های ارتباطی با متغیرهایی همچون وضعیت تاهل، آموزش مهارت های ارتباطی و تجربه مراقبت از فرد بیمار در خانواده مشاهده شد(05/ 0>p). همبستگی مثبت و معناداری بین سن، میزان اهمیت شرایط محیط بالین و مهارتهای ارتباطی وجود داشت. همچنین وضعیت تاهل از عوامل مرتبط و پیش بینی کننده مهارتهای ارتباطی بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که مهارتهای ارتباطی دانشجویان در سطح متوسط تا خوب قرار دارد و با توجه به وجود ارتباط بین آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارت در آن و نیز همبستگی مثبت سن با مهارت های ارتباطی در مطالعه حاضر، به نظر می رسد آموزش مهارتهای ارتباطی ترجیحا در بدو ورود به دانشگاه در ارتقاء این مهارتها مفید باشد.
  کلیدواژگان: روابط پرستار بیمار، ارتباط، دانشجویان پرستاری
|
 • Emami Sigaroodi Ah, Basiri H.*, Shekani J., Nouri Saeed A., Rouhi Balasi L., Kazemnejad Leili E Pages 1-7
  Introduction
  Faith and religious beliefs are important and even the most fundamental assets of life. Physical and spiritual health and also length of life is owed to beliefs of people. A Muslim considers performing religious affairs as the most and best way of religious commitment. Providing religious care to those in needs is patient''s right and it''s an important religious duty.
  Objective
  This study aimed to determine the condition of religious care provided to hospitalized patients in selected educational centers in Rasht city.
  Methods
  This is a descriptive-analytic study. One hundred patients hospitalized in medical-surgical units in one of the selected hospitals in Rasht city in 2011were chosen by convenience sampling method. Data were collected through a researcher made questionnaire to survey the religious care provided to hospitalized patients that included 20 questions in domains of sex conformity، condition of patient privacy، praying condition، visiting and confidentiality and condition of praying facilities in hospital. Collected data were analyzed by using descriptive statistics and Friedman test.
  Results
  Most samples (72%) were older than 45 years. Most were female (55. 6%) and housewife (55. 4%). 85% had education under diploma. Patients had the most sex conformity with nurses and least conformity with the doctors but it was statistically non-significant (p<0. 097). Patient privacy compliance and condition of praying was unfavorable and there was no significant difference between different units (p=0. 009).
  Conclusion
  Overall findings indicated that care provided was unsatisfactory in most domains surveyed. Study results require authorities to increase the knowledge of personnel and promote the hospital structure.
  Keywords: Religion, Patient Care, Inpatients
 • By: Bostani Khalesi Z., Rafat F., Pakseresht S.* Pages 8-15
  Introduction
  Inadequate and improper prenatal care may result in adverse neonatal outcomes. Various are implemented to evaluate the adequacy of prenatal care; one of the new indices for accurate and comprehensive measurement is adequacy of prenatal care utilization index.
  Objective
  The aim of this study is to determine the adequacy of prenatal care and its relationship with neonatal outcomes.
  Methods
  This analytic historical cohort study was performed on 205 pregnant women referring to health centers in Rasht city. Data gathering instrument consisted of a four part questionnaire covering demographic data، data related to current pregnancy، data related to neonate and adequacy of prenatal care utilization index. Care was classified in four groups: intensive، adequate، moderate and inadequate. Data were analyzed using by descriptive statistics and، Chi-square and Spearman''s correlation coefficients.
  Results
  Most cases of preterm birth، fetal death، low birth weight، neonatal jaundice was in the group with inadequate prenatal care (p<0. 05). There was no significant difference in four groups as regard to age، employment، education، body mass index and attendance of childbirth preparation classes. There was no significant difference found in four groups between height and head circumference at birth and adequacy of prenatal care.
  Conclusion
  In attention to implementation of reducing number of referrals of pregnant mothers (based on Standardization Protocol for Mothers in Iran)، this study، along with confirmation of effect of adequacy of prenatal care on reduction of neonatal outcomes، once again emphasizes on providing the minimum care (based on the National Protocol).
  Keywords: Prenatal care, Adequacy of prenatal care utilization index, Neonate
 • Paryad E., Jahani Sayad Noveiry M.*, Kazemnejad Leili E., Akbari A., Ghanbari Khanghah A., Booraki Sh Pages 16-23
  Introduction
  Violence at work is considered an important risk factor worldwide. Nurses due to their presence and practice in treatment centers، direct contact with patients and also many stresses are at risk of various types of violence.
  Objective
  The aim of this study was to determine the incidence of violence against nurses working in educational-medical centers in Rasht city.
  Methods
  This is a descriptive-analytical cross sectional study which its population consists of nurses employed in educational-medical centers in Rasht city and 442 nurses were selected by stratified randomize sampling methods. Data collection instrument was extracted from Nachreiner and Rahmany tools used to survey incidence of violence against nurses in the educational-medical centers in Rasht. The findings were analyzed by descriptive and inferential statistics such as T and Chi square tests.
  Result
  Findings showed that 54. 1% and 11. 1% of nurses experienced verbal and physical violence respectively. Verbal violence in most cases occurred by visitors and physical violence often occurred by patients and in most cases who did not report violence was because it was considered useless. In addition results indicated a significant relationship between verbal violence and level of education (P= 0. 02) and physical violence and work condition (P=0. 02) and marital status (P=0. 02).
  Conclusion
  Results indicated high frequency of verbal and physical abuse toward nurses in health centers in Rasht and different measures are needed to decrease its incidence.
  Keywords: Workplace Violence, Violence, Hospital Nursing Staff
 • By:Maghsoudi Sh, Rahimi Mohseni R.*, Emami Sigaroodi A., Kazemnezhad Leily E Pages 24-32
  Introduction
  The educational status is the more important purpose of the head of educational development programs in every country. the purpose of the educational institutions، is based on increasing academic success Therefore review and evaluation of students'' achievement during study، investigation of cognitive factors and social influence including identity are indispensable elements for improving the quality of education in universities.
  Objective
  in this study we examined the association between educational status and identity style.
  Methods
  This cross-sectional study is a descriptive - analytical study which was conducted on 371 students of Guilan University of Medical Sciences. The samples were selected using a stratified systematic. The questionnaire was consist of demographic characteristics and standard questionnaire-style identit، respectively. In order to evaluate the educational status، final mark of students were applied. Data were analyzed using parametric statistical tests (mean ± SD) and bread-parametric (Spearman and Mann-whitney and kruskal-wallis).
  Result
  Spearman''s test showed that the normative identity style (P<0/03) and commitment (P<0/001) is correlated with the average total students.
  Conclusion
  there was correlation between normative identity style and commitment statistically. Consequently it seems that for educational progress achievement in each country، the identity and psychosocial status of students is essential.
  Keywords: Identification (psychology), Education, Students
 • Heidarzadeh M., Rassouli M., Mohammadi Shahbolaghi F., Alavi Majd H., Mirzaei H., Tahmasebi M Pages 33-41
  Introduction
  Posttraumatic growth is defined as subjective positive psychological changes following the struggle with highly challenging life events.
  Objective
  The aim of current study was to determine dimensions of posttraumatic growth in patients with cancer.
  Methods
  This is cross-sectional descriptive study. Study population included all cancer patients of two main referral hospitals in Tehran and samples consisted of 402 patients who had the entrance criteria were chosen by convenience method. Instruments used included demographic characteristics questionnaire and Posttraumatic Growth Inventory. For data analysis، descriptive and analytical statistical tests (T-test and Variance analysis) were used.
  Results
  Mean age of samples was 46/7 ± 14 and 60% were female، 38/5% had metastatic cancer. The mean Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) score of the participants was 68/68 ± 14/68. Among dimensions of post trauma، the dimension of «spiritual changes» and «communication with others» had the highest score (7/63±2/13 and 25/03±4/9 respectively). From different variables age (r= 0/193; P<0/001) had reverse relation with post traumatic growth and significant difference was shown between level of education، (P<0/013)، income (P<0/15) and growth after trauma.
  Conclusion
  Study results showed that despite many physical، psychological and social problems in cancer patients، confronting such stressful trauma can result in positive psychological outcome.
  Keywords: Neoplasm, Stress, Psychological, Patients
 • Sarafraz N., Rasolzadeh M., Kafaie M., Atoof F.*, Ghasemipoor M Pages 42-48
  Introduction
  Fasting is a commitment to God، therefore many pregnant women have a tendency to perform it، but they are concerns about its possible complications which may affect fetal health.
  Objective
  This study aimed to determine the relationship between fasting on pregnant women and their fetal birth weight.
  Method
  This study was conducted on pregnant women referring to maternity hospitals in Kashan city during Ramadan in 2009 who were divided into two groups of fasting and no fasting. Regression model was used to control the multiple confounding factors. Study data obtained were analyzed using descriptive statistics and independent tests، Chi-square، Variance analysis and Linear Regression.
  Results
  The mean gestational age in fasting group was 3338±498gr and 3343±339gr in no fasting group. Findings indicated no significant difference between the mean neonate birth weight born to fasting and no fasting pregnant woman (P<0. 931). Also conducting linear regression and controlling variables showed that fasting was not a predictor of birth weight.
  Conclusion
  People studied showed that fasting of mothers had no effect on neonatal birth weight.
  Keywords: Fasting, Pregnancy, Birth Weight, Newborn
 • Shafipour S. Z, Sheikhi A.*, Mirzaei M., Kazemnezhadleili E Pages 49-56
  Introduction
  Misbehavior and over-activity are the most problems among children. However، how to communicate with children is important and may relate to their parenting style. Parenting styles play an important role in the formation of abnormality and normal personality behavior in children. The use of adaptive styles in children can lead to many negative consequences، including behavioral problems.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles and children misbehavior (internalizing and externalizing).
  Methods
  This cross-sectional descriptive study performed with randomly selection on 741 student aged 6 to 12 first grade to fifth grade public and private schools of 1th and 2th region in the city of Rasht in 2012. The information collected tool was Baum rind parenting style questionnaire and teacher reports. The data was analyzed using descriptive and Pearson correlation and multiple linear regression method stepwise.
  Results
  The results showed that parents of subjects with authoritative parenting style were the most (96/5%) with a mean of (SD) 41/26 ± 8/29. Also، 12/1% of children have externalizing misbehavior and 8/9% of them have internalizing problems. Results indicated that authoritative style had negative significant relationship between internalized behavior problems score (p<0. 003) and externalizing problems score (p<0. 020). There was a significant positive relationship between permissive style and internalized behavior problems score (p<0. 006). The results of regression analysis showed that authoritative style is a negative significant predictor with all internalizing and externalizing behavior problems and permissive style is a positive significant predictor of all internalizing behavior problems.
  Conclusions
  Authoritative parenting، with associations of control under high passionate support، creates independence and conjoint relationship between child and parents، which could characterize an important role in prevention of problems behavioral disorders of children. Also permissive style with little supervision and parental unresponsiveness towards the child''s behavior could also lead to behavioral problems in children.
  Keywords: Child Behavior Disorders, Parenting, Parents
 • Torgheh M.*, Aliakbari Dehkordi M., Alipour A Pages 57-64
  Introduction
  Nursing is among most stressful jobs and a common syndrome is job burnout in nurses caused by stress. Enhancing coping capacity is an effective factor in dealing with stresses. Thus it seems significant to study the effect of sense of humour on job burnout and nurses’ resiliency.
  Objective
  The present study was conducted to determie the relationship between severity of nurses’ burnout and tolerance and their sense of humor.
  Methods
  This correlational descrirtive study was conducted on 60 employed nurses in hospitals of Ghazvin province and targeted sampling method was used. Measuring instruments used included Sense of Humor Questionnaire (SHQ) and job burnout of Jackson and Maslach and resiliency of Kanner and Davidson(CD-RISC). Data were analyzed using One-way variance analysis test.
  Results
  Study findings suggested that burnout severity was less in nurses with high sense of humour than nurses with low sense of humor (P<0.029). Frequency of job burnout in nurses with high sense of humor was less than nurses with low sense of humor (P<0.0045) and also، resiliency of nurses with high sense of humour was more than nurses with low sense of humor (P<0.0001).
  Conclusion
  Sense of humor and applying it when dealing with stress can lead to decrease in job burnout and increase coping capacity in nurses.It is recommended to consider interventional studies and educating nurses on sense of humour in nursing program.
  Keywords: humour, burnout, resiliency, Nurses
 • Mousavi S., Atabakhsh A.*, Moghadamniya M. T, Kazemnezhad Leili E., Rouhi Balasi L Pages 65-72
  Introduction
  Performing continuous and clinical monitoring of patients with emphasis on proper and adequate facilities and equipments is the basis of the work of professional nurses as care providers in intensive care units. This requires attention and understanding the issues related to needed equipment and facilities in intensive care.
  Objective
  This study evaluates the performance obstacles associated with technology and equipment from the perspective of nurses in intensive care centers.
  Methods
  This study is a cross-sectional descriptive analysis. The sample in this study includes all nurses working in intensive care units in hospitals affiliated to Guilan University of Medical Sciences (130 persons) in 2013. For data collection، one part of Gurses performance obstacles questionnaire was used which contained background and demographic information and information about performance obstacles associated with technology and equipment during a shift. Data was gathered through interviews conducted by the researcher. Data analysis was conducted using descriptive statistics.
  Results
  Findings suggest that the major performance obstacles associated with technology and equipment experienced by nurses respectively include lack of equipment (50%)، having to use old and poor conditioned equipment (46. 9%) and non-isolated beds or rooms assigned to nurses (33. 8%).
  Conclusion
  Study results indicated that shortage of equipment in ICUs and force to use this poor condition equipment can affect care provided and those in charge should pay attention to this problem.
  Keywords: Biomedical Technology, Intensive Care Units, Hospital Nursing Staff
 • By: Karimi H. *, Shirinkam F., Sajjadi P., Sharifi M., Bayandari M Pages 73-83
  Introduction
  Appropriate nutrition is necessary all through life and it''s an important factor in student learning and education development. Malnutrition in adolescents may affect cognitive abilities necessary for learning process and consequently educational achievement.
  Objective
  This study was conducted to determine dietary pattern، breakfast and snack in guidance school students in Ramsar city.
  Methods
  In this cross sectional descriptive analytical study 208 governmental middle schools were selected by cluster sampling. Data were gathered by demographic questionnaire and HFFQ (Harvard’s Food Frequency Questionnaire). Data were analyzed using descriptive and analytic statistics (chi-square، kruskal –wallis).
  Results
  Based on study findings، the main food group consumption of most participants (56. 2%) were unsatisfactory. 92. 8 % of samples ate breakfast at home and 96. 2 % had snack in school. Samples always consumed milk products (34. 1%) meat (10. 6%)، egg (13. 9%)، vegetables (17. 4%) and fruits (34. 1%). There was significant relationship between sex and frequency of milk (P< 0. 02)، meat (p<0. 00001)، egg (p< 0. 004) and sours consumption (p< 0. 04).
  Conclusion
  Study results indicated the need for governmental policies to focus on promotion of nutrition education through students and parents education programs by incorporating it in the school curriculum.
  Keywords: Nutritional Status, Breakfast, Students, Adolescent
 • Movahedi M.*, Movahedi Y., Farhadi A Pages 84-92
  Introduction
  Cancer is among diseases characterized with uncontrollable growth and invasion of tissues and metastasis. Hopeful spirit is important and essential factor in cancer patients that has many effects on patients’ adaptability with life situation، especially in periods of pain and suffering. Hope has a significant role on promoting the general health of patient with cancer and affects various steps of disease.
  Objective
  This study aims to determine the effect of hope therapy training on promoting hope to live and general health in patients with cancer.
  Method
  This is an experimental study with pre and posttest with control group. Samples included cancer patients being treated in Shafa Hospital in Ahvaz. They were selected by simple random method. At first، all patients completed the general health and life expectation tests. Then، 30 patients who had the lowest scores in these tests were selected. The training of hope therapy was done in 8 sessions; each session lasted 90 minutes. After finishing sessions، posttest was administrated to experimental and control group.
  Results
  Data analysis showed a significant difference in mean scores of control and experimental group (p<0. 01)، so the training of hope therapy leads to improving hope to live and general health in experimental group.
  Conclusion
  In order to improve cancer patients’ quality of life، presenting educational services and hope promoting program with proper methods such problem based learning or patient active participation can be effective.
  Keywords: Patients, Education, Hope, Health, Neoplasm
 • Mirhaghjou S. N, Nayebi N.*, Majd Teymouri R., Kazemnejad Leily E Pages 93-101
  Introduction
  Training and understanding of the strengths and weaknesses of communication skills in Clinical education programming for nursing students is essential..
  Objective
  This study aimed to determine communication skills and related factors within patient by nursing students of shahid beheshti nursing & midwifery faculty of Rasht.
  Methods
  This cross - sectional study was performed in year 1391 on 176 nursing students. The participants were recruited into the study by completed the questionnaire of related factors and Communication skills assessment tools (A، S، M، A). Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test، ANOVA، Pearson and Spearman correlation and multiple linear regressions.
  Results
  The mean scores between participant for general and specific communication skills were 53/23 and 121/60 respectively. Communication skills level amongst students was at moderate to good. The mean scores of variables such as marital status، communication skills training and experience in patient care did not showed significant (p<0/05). The results showed a positive correlations between age، presence of the clinical environmental conditions and communication skills.
  Conclusion
  The results of present study showed that communication skills of students are at moderate towards good. Due to this study; according relationship between communication skills training and proficiency in communication skills and positive correlation with age، It seems that communication skills training would be preferably useful if start from the beginning of the study in nursing college.
  Keywords: Communication, Nursing Students, Nurse, Patient Relations