فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال ششم شماره 22 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هیوا آزور، مهدی کاظمی صفحات 665-685
  هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت روابط کارکنان (اعتماد سازمانی و رضایت شغلی) و پیامدهای آن (تعهد سازمانی و قصد ترک شغل) است. مسئولیت اجتماعی شرکت با چهار بعد سنجیده شده است: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری 1662 نفر کارکنان شرکت کیسون است که در هفت پروژه درحال اجرای این شرکت مشغول به کارند. تعداد نمونه 315 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده با تعداد اعضای نمونه متناسب با تعداد کارکنان هر پروژه بوده است. برای تحلیل داده های پرسشنامه از دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل پژوهش با نرم افزار LISREL، نشان دهنده روایی و پایایی سازه های مدل و برازش مناسب مدل پیشنهادی است. یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان دادند که از میان چهار بعد مسئولیت اجتماعی فقط بعد اقتصادی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و فقط ابعاد اخلاقی و بشردوستانه بر رضایت شغلی دارای اثر مثبت و معناداری است. همچنین در بررسی تاثیر کیفیت روابط بر پیامدهای ناشی از آن هم ارتباط همه متغیرها (جز اثر اعتماد سازمانی بر قصد ترک شغل) دارای اثر معنادارند.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد ترک شغل، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • رضا اسماعیل پور، محمد دوستار، شیما سلطانی * صفحات 687-708

  از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازارهای درحال اشباع، با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در کالبد محصولات و خدمات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان در بازار درحال اشباع شرکت های مواد غذایی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی اعم از محصولات لبنی، گوشتی و انجمادی در استان گیلان است. حجم نمونه برابر با 199 نفر است. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد و روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های سنجش نرمال بودن داده ها و تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای درحال اشباع مواد غذایی، هم مستقیم و هم با میانجی گری عامل ترفیع، بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: بازار اشباعشده، تصمیم گیری مصرف کنندگان، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • اکرم اقبالی، شهناز نایب زاده، حسن دهقان دهنوی صفحات 709-730
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جامعه برند در ویژگی های برند است. مدل این پژوهش با استفاده از متغیرهای شناسایی و تعیین هویت جامعه برند، تعهد به جامعه برند، شناسایی و تعیین هویت برند، تعهد به برند، دلبستگی به برند و شباهت جامعه- برند شکل گرفته است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش پژوهشی همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های مورد نیاز، به روش تصادفی ساده، از بین 180عضو باشگاه مشتریان شعب بانک ملت شهرستان یزد جمع آوری شده است. برای بررسی تایید روابط بین متغیرها و عوامل از تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک PLS- که فن مدل سازی مسیر واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور همزمان و بررسی متغیر تعدیلگر فراهم می سازد- استفاده شده و همچنین با استفاده از آزمون سبل فرض نقش میانجی متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تعیین هویت جامعه برند با شناسایی و تعیین هویت برند رابطه معناداری دارد و همچنین در تعهد به جامعه برند تاثیر مستقیم داشته و ارتباط بین شناسایی و تعیین هویت برند و تعهد به برند نیز مورد تایید است. طبق یافته های پژوهش، تعهد به جامعه برند و شناسایی و تعیین هویت برند، هردو از طریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند اثر می گذارند.
  کلیدواژگان: تعهد به برند، تعهد به جامعه برند، دلبستگی به برند، شناسایی و تعیین هویت برند، شناسایی و تعیین هویت جامعه برند
 • منیژه حقیقی نسب، حمیدرضا یزدانی، انسیه کریمی صفحات 731-753
  با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به مثابه ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته است. گردشگران سفرکرده، قابل اعتمادترین منبع اطلاعاتی برای گردشگران بالقوه اند و می توانند زبان گویای مقصد در وطن خود باشند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران و نتایج آن در شش بخش خدمات گردشگری شهر اصفهان و محاسبه رضایت کلی از مقصد است. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها از گردشگران خارجی سفرکرده به اصفهان در فاصله شهریور تا آبان 91 استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور، با بهره گیری از روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ تایید شد. مدل سازی معادلات ساختاری برای به دست آوردن ارتباطات بین سازه ها به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد ادراک شده و ارزش ارزیابی شده بر رضایت گردشگران تاثیر مثبت دارد. از طرف دیگر، رضایت گردشگران تاثیر منفی بر قصد اعتراض و تاثیر مثبت بر وفاداری آنان دارد. همچنین تاثیر مثبت انتظارات در عملکرد ادراک شده و عملکرد ادراک شده بر ارزش ارزیابی شده تایید شد. در بین شش بخش خدمات گردشگری، رستوران ها، بیشترین وزن را در شکل گیری رضایت تجمعی از خدمات داشت و پس از آن، هتل ها و حمل ونقل در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر نمره رضایت، جاذبه ها رتبه اول را به خود اختصاص داد و سپس، بخش های حمل ونقل، هتل ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مهاجرت قرار گرفتند. رضایت کلی از مقصد نیز 5/82 درصد به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارزش ارزیابی شده، رضایت، عملکرد ادراک شده، قصد اعتراض، گردشگران خارجی، وفاداری
 • محمدرضا حمیدی زاده، محمدحسین بلاغی اینالو، مهدی عطایی صفحات 755-772
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با تاکید بر مشوق های پولی و غیر پولی و همچنین، تصویر شرکت در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است. سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت. پس از اطمینان از پایایی و روایی، پرسشنامه در میان نمونه ای متشکل از 344 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی توزیع شد. روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. این پژوهش نشان داد که تبلیغات و مشوق ها بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است. اثر تبلیغات مثبت ولی اثر مشوق ها بر ارزش ویژه برند متفاوت بوده است. اثر مشوق های پولی بر ارزش ویژه منفی ولی اثر مشوق های غیر پولی بر ارزش ویژه برند مثبت بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، ترفیع پولی، ترفیع غیر پولی، تصویر شرکت، تلفن همراه
 • امیر خانلری، رضوان سبزه علی صفحات 773-790
  اگرچه یادگیری سازمانی اغلب هدف قلمداد می شود، از دید بسیاری از سهامداران، هدف نهایی بسیاری از سازمان ها، بهینه سازی نتایج مالی مانند بهره وری و سوددهی است. به کارگیری یادگیری سازمانی و نوآوری از جمله عواملی اند که باعث بهبود عملکرد مالی سازمان می شوند؛ درحالی که شرکت ها به دنبال بهبود عملکرد مالی، افزایش سود و کاهش هزینه های خود هستند، باید به تاثیر یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی سازمان ها توجه کرد. اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت ها از طریق فرایند نوآوری و بررسی تاثیر یادگیری سازمانی با نوآوری و نوآوری با عملکرد مالی. داده های آماری با استفاده از توزیع 137 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان و جمع آوری 120 عدد از آنها تهیه شد. پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL، هر سه فرضیه مطرح شده در پژوهش پذیرفته شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، خلاقیت، سازمان های نوآور، نوآوری، یادگیری سازمانی
 • محمدرضا شجاعی، رحیم محترم، سمانه آطاهریان صفحات 791-807
  شرکت ها برای بقا و موفقیت در فعالیت های صادراتی به شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. شناسایی عوامل داخلی، به این سبب که تحت کنترل شرکت ها هستند، از نظر اقدام به توسعه صادرات، بسیار بااهمیت است. به منظور بررسی تاثیر این عوامل بر عملکرد صادراتی شرکت ها، پژوهشی کاربردی و توصیفی (همبستگی- تحلیل رگرسیون) در محدوده شرکت های صادرکننده پسته در تهران، انجام شده است. به این منظور، با توجه به مدل مفهومی پژوهش، که از تلفیق مجموعه مدل های موجود در این زمینه ارائه شده است، اقدام به گردآوری داده های میدانی از 135 شرکت فعال در زمینه صادرات محصول پسته در تهران با استفاده از پرسشنامه شده است. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص است، برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول نمونه برای جامعه محدود، استفاده شد، که با توجه به محاسبه صورت گرفته، حجم نمونه آماری در این پژوهش برابر با 135 شرکت صادرکننده پسته در تهران است. نتایج تحلیل این داده ها نشان می دهد که عوامل داخلی شرکت، مثل ویژگی های مدیریتی و دسترسی به منابع داخلی، بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معنادار دارد و از بین یازده فرضیه فرعی، همه فرضیه ها جز دو فرضیه، تایید شد. بر اساس این نتایج، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده پسته در تهران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دسترسی به منابع داخلی، عملکرد صادراتی، محصول کشاورزی پسته، ویژگی های مدیریت
 • علی صفری، راضیه قره باشلونی صفحات 809-826
  این پژوهش تاثیر بازاریابی کارآفرینانه را در نوآوری، با درنظرگرفتن اثر تعدیلگری دو عامل گرایش به یادگیری و ساختار سازمانی، بررسی می کند و رابطه بین نوآوری و عملکرد بازاریابی را در قالب الگوی مورد نظر پژوهش می سنجد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان بازاریابی و فروش 42 شرکت فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با پایایی و روایی مقبول است که به تعداد 250 عدد در بین مدیران و کارکنان بازاریابی و فروش 42 شرکت فعال در سه صنعت مورد نظر توزیع شد که تعداد 195 پرسشنامه بازگشت و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی الگوی مورد نظر نشان داد بازاریابی کارآفرینانه در نوآوری، و نوآوری بر عملکرد بازاریابی هر سه صنعت تاثیر دارد و همچنین، گرایش به یادگیری و ساختار سازمانی دارای اثر تعدیلگری در رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و نوآوری است.
  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد بازاریابی، نوآوری
 • ابراهیم عباسی، علی اکبر رجبی میاندره صفحات 827-844
  هدف از این مطالعه، شناخت عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی به خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان بانک های خصوصی است. به این منظور، دیدگاه 420 مشتری از شش بانک خصوصی استان گلستان در سال 1390- که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند- از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج پژوهش، به روش تحلیل عاملی تاییدی، نشان داد که هفت عامل به ترتیب اولویت، رضایت مشتری، تصویر ذهنی، کیفیت خدمات، اعتماد، هزینه تعویض، ویژگی خدمت دریافتی و ارزش خدمات دریافتی در ایجاد وفاداری الکترونیکی مشتریان موثر بوده است. به علاوه چهار مانع به ترتیب اولویت، فنی، امنیتی و حریم خصوصی، مالی- اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی در وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیکی نقش بازدارندگی داشته اند.
  کلیدواژگان: استان گلستان، بانک های خصوصی، خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی
 • محمد غفاری، بهرام رنجبریان، سعید فتحی صفحه 845
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند مقصد گردشگری اصفهان است. جامعه آماری پژوهش گردشگران خارجی است که در آبان ماه 1392 به شهر اصفهان سفر کرده اند. از این جامعه نامحدود، نمونه ای به حجم 200 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی شد. سپس برای بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش ادراک شده، رضایت گردشگر، تصویر ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ارزش ادراک شده از مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری، وفاداری به مقصد گردشگری و رضایت گردشگر دارد. به علاوه، رضایت گردشگر تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری دارد. در نهایت تصویر ذهنی مقصد گردشگری، وفاداری به مقصد گردشگری را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، وفاداری به مقصد گردشگری
 • مسعود کیماسی، سعید شیرکوند، علی گلرخ صفحات 867-887
  با تغییر رویکرد موجود به خدمات مالی و پدیدآمدن تفکر ارائه کلیه خدمات مالی به صورت یکپارچه، «بانک بیمه» مفهومی است که بیش از پیش مورد توجه هردو صنعت بیمه و بانکداری قرار گرفت تا آنها بتوانند به واسطه ایجاد هم افزایی، پاسخگوی فضای کسب و کار رقابتی در این حوزه باشند. برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در این فضا از الزامات به شمار می آید؛ به همین سبب، برای موفقیت در پیاده سازی این مفهوم، آشنایی با عوامل کلیدی موفقیت بانک بیمه یکی از گام های ضروری برای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی- پیمایشی است و هدف اصلی اش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی بانک بیمه است. چارچوب نظری این پژوهش، برمبنای عوامل استخراج شده از پیشینه پژوهش است که در ابتدا و با استفاده از پرسشنامه، ضروری بودن این عوامل بررسی شد و سپس عوامل ضروری از طریق تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی بانک بیمه را می توان در پنج دسته کلی قرار داد.
  کلیدواژگان: بانک بیمه، تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل کلیدی موفقیت
 • محمد محمودی میمند، صمد خباز باویل، خورشید فروغی نیا صفحات 889-910
  دولت ها در جمهوری اسلامی ایران در راستای مدیریت توسعه صادرات، می کوشند با ارائه محرک های صادراتی در قالب ها و شکل های مختلف و متنوع، زمینه های افزایش صادرات غیر نفتی را فراهم آورند.به سبب توان بالقوه مناسب ایران در امر صادرات قطعات خودرو، پژوهش حاضر، ضمن شناسایی محرک های صادراتی تاثیرگذار در صنعت قطعات خودرو، اقدام به سطح بندی و تعیین روابط آنها در قالب مدلی ساختاری- تفسیری (ISM) کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد شرکت های صادرکننده قطعات خودرو در سطح شهرستان تبریز است. نتیجه نهایی و اصلی پژوهش دربرگیرنده مدل یکپارچه محرک های صادراتی در صنعت قطعات خودرو در یک سلسله مراتب با روابط یک طرفه یا دوطرفه است. این مدل یکپارچه از بررسی و تحلیل روابط و سطح بندی محرک های تاثیرگذار در صادرات قطعات خودرو به دست آمده است و به مدیران و تصمیم گیران حوزه تجارت و صادرات کشور کمک می کند تا دیدی جامع از ارتباطات پیچیده بین محرک های اثرگذار بر حوزه صادرات قطعات خودرو دارا باشند و در سیاست گذاری های خود اولویت ها را شناسایی کنند و نظم و جهت گیری مناسبی داشته باشند.
  کلیدواژگان: سطح بندی، صادرات غیر نفتی، قطعات خودرو، محرک های صادراتی، مدل سازی ساختاری تفسیری
|
 • Hiva Azvar, Mehdy Kazemi Pages 665-685
  The purpose of this study is to specify corporate social responsibility effect on relationships quality (organizational trust and job satisfaction) and its outcomes (organizational commitment and turnover intention). CSR was measured by four dimensions: economic، legal، ethical and philanthropic. This research is a descriptive - correlative one and is done as a survey. The statistical population is from Kayson Company. 7 running projects of the company were chosen. This company has 1662 employees. 315 persons were selected as sample. The sampling method was random and the members of sample are proportional to the number of employees in Kayson Company in each project. For the analysis of questionnaire data، SPSS and LISREL softwares were used. Statistical results are presented in statistical and descriptive analysis. The results of the research model by LISREL software shows the reliability and validity of the proposed model. The findings of structural equation modeling showed that among four dimensions of social responsibility، only the economic one has a significant positive effect on organizational trust; Moreover، ethical and philanthropic dimensions has had an effect on job satisfaction. Also the effect of relationship quality on its outcomes has a significant meaning among all the variables (except the effect of organizational trust on turnover intention).
  Keywords: Corporate social responsibility, organizational trust, Job Satisfaction, Organizational Commitment, turnover intention
 • Reza Esmaeilpour, Mohammad Dostar, Shima Soltani Pages 687-708

  Nowadays in growing and mature markets، one of the most efficient techniques is making the strong distinction. This distinction is achieved by developing the concept of corporate social responsibility in products and services. Consequently، the aim of this study is to evaluate the impact of CSR on consumer decision making in the food maturing market. The companies in this market produce frozen، meat and dairy product. This research is a practical study، In terms of methodology this is descriptive - survey study and In terms of content is a correlation. The study populations are consumer''s food products including dairy، meat and freeze products. Also the sample size was 199. Data collected from the questionnaire and also we use survey and library methods. For data analysis، tests were used to assess data normality and confirmatory factor analysis and structural equation modeling in LISREL and SPSS software packages. The results indicate that corporate social responsibility in the food maturing markets، both directly and also mediated promotion has an impact on consumer decision making. However، direct effect of this agent is stronger than the indirect effect.

  Keywords: Corporate social responsibility, Consumer decision Making, Mature Market
 • Akram Eghbali, Shahnaz Nayebzade, Hasan Dehghan Dehnavi Pages 709-730
  The aim of research is The Effect of brand community on brand characteristics. The model of research has been formed with using variables; brand community identification، brand community commitment،brand identification، brand attachment، brand commitment and perceived community - brand similarity. This research is applied research according to the purpose of research and according to research method is correlation. Required data is collected by using questionnarires and survey methodology. The statistical population of this research has been Club Bank Mellat in the city Yazd and was used from stratified sampling to select the samples and collected 180 sample. In this study،The confirmation of the relationship between variables and factors of the PLS confirmatory factor analysis techniques The variance of a technology-driven modeling and feasibility study of the theory and measures Simultaneously and provides an offset variable is used. The variables studied by Soble test has assumed the role of mediator. Results show that there are a significant relationship between brand community identification and brand identification، Also brand community identification influences brand community commitment positively. According to findings of the study، Brand attachment mediates brand community commitment''s positive influence on brand commitment. Brand attachment mediates brand identification''s positive influence on brand commitment.
  Keywords: brand community identification, brand community commitment, brand identification, brand commitment, brand attachment
 • Manijeh Haghighinasab, Hamid Reza Yazdani, Ensieh Karimi Pages 731-753
  In recent years as tourism industry growing، the importance of tourist satisfaction assessment has been noticed as a tool for developing competitive advantage. Because those tourists who have visited the destination are the most reliable source of information for potential tourists and satisfied tourists may have a positive word of mouth recommendation. The study aimed to examine antecedents and consequences of tourist satisfaction in six tourism-related service sectors in Isfahan and calculate overall satisfaction with the destination. Structural equation modeling is employed to investigate the relationships amongst the constructs. The findings show the positive effect of perceived performance and assessed value on tourist satisfaction. On the other side، tourist satisfaction has a negative effect on complaint intention and has a positive effect on loyalty. Across the six tourism-related sectors، the Attractions had the highest rank in tourist satisfaction، followed by Transportation، Hotels، Restaurants، Retails Shops and Immigration. Also the overall destination satisfaction for Isfahan is 82. 50.
  Keywords: Inbound Tourist, Tourist Satisfaction, assessed value, perceived performance, Loyalty
 • Mohammad Reza Hamidizadeh, Mohammad Hossein Balaghi Inalu, Mahdi Ataei Pages 755-772
  Purpose of this study is investigation of effective factors on brand equty with enphasising on monetary and non-monetary promotion and corporate image among students of Shahid Beheshti University. Evaluation of variables conducted by means of questionnaire. After determining reliability and validity، questionnaire was distributed in sample that includes 344 students of Shahid Beheshti University. The Method of research is Survey – correlation and based on structural equation. This study show that advertisement and promotions effecting brand equity. Nevertheless advertisement has positive effect، but effect of promotions was mixed. Effect of monetary promotions on brand equity was positive and effect of non-monetary promotion was negative.
  Keywords: brand equity, Monetary Promotion, Non, Monetary Promotion, Handy phone, Corporate Imag
 • Amir Khanlari, Rezvan Sabzehali Pages 773-790
  Although the organizational learning is often known as a goal، but in the view of many stakeholders the final aim of many organizations is optimization of financial results such as productivity and innovation is among various factors which optimize the organizations financial performance، however، as firms seek their financial performance improvement، higher profit and minimum cost، it is necessary to understand how the organization learning and innovation are effective on the organization financial performance. With respect to the research analytical model، the main aims of the present research are: the examination of organization learning effect on firm''s financial performance mediated by innovation process، and the exploring of interrelation between the organizational learning and innovation، and between the innovation and financial performance. The research has been undertaken on industrial and performance. The search has been undertaken on industrial and part manufacturing estates located in Golpaygan city and following some analysis''s using LISREL software، the proposed hypothesizes were accepted.
  Keywords: Organizational learning, Performance measurement, Innovation, Creativity, Pregant organizations
 • Mohammadreza Shojaie, Rahim Mohtaram, Samaneh Ataherian Pages 791-807
  The Companies need to identify the factors affecting their export performance to survive and succeed in export activities. Identifying the interior items because are controlled by the companies، are very important for export promotion. To evaluate the impact of these factors on the export performance of companies، an applied and descriptive research (correlation - regression analysis) has been done in the range of exporting pistachio companies in Tehran. According to the conceptual model، which is combined from the models presented in this case، is used questionnaires to collect field data from 135 companies engaged in export pistachio in Tehran. Regarding the limited and determined society size، formula for finite population sampling is used to calculate the sample size. The sample size in this study، is 135 exporting pistachio companies in Tehran. The analysis of data shows interior factors such as property management and access to resources، has got a significant positive impact on export performance. All but two of the eleven sub-hypothesis have been confirmed. Based on these results، recommendations are provided for improving of export performance of exporting pistachio companies in Tehran.
  Keywords: export performance, Features of management, access to internal resources, pistachios crop
 • Ali Safari, Razieh Gharebashlooni Pages 809-826
  The purpose of this paper was to investigate effect of entrepreneurial marketing on innovation with Consideration moderating effect of two-factor learning orientation and organizational structure. Then assess the relationship between innovation and the marketing performance. in this research sales and marketing managers of 42 sample companies in three industries were selected، industrial automation، Telecommunications and communications، computer and digital equipment. For Collecting data Was used questionnaire with acceptable reliability and validity. 250 questionnaire were distributed in the 42 companies in three industries. 195 questionnaires returned and were analyzed. To test the hypotheses spss19 software is used. Analyses results revealed that entrepreneurial marketing are positively related with innovation in the three industries. and innovation are related with marketing performance in the three industries. also results of this study revealed learning orientation and organizational structure have moderating effect on the relationship between entrepreneurial marketing and innovation in the three industries.
  Keywords: entrepreneurial marketing, Innovation, marketing performance
 • Ebrahim Abasi, Aliakbar Rajabi Miandare Pages 827-844
  The purpose of this study is identifying effective factors and barriers to loyalty in electronic banking services in the private banks customers. For that goal، a survey was done with a questionnaire sampling from 420 the customers of private banks in Golestan province، who have used electronic banking services in 2011. The results indicated that seven factors in order of preference، customer satisfaction، mental image، service quality، trust، switching costs، service attributes، perceived service value have been affected in creating customers e-loyalty. In addition، four barriers in order of preference، technical، security and privacy، financial and economic and cultural and social have had deterrence role in customer''s loyalty in electronic banking services.
  Keywords: E, loyalty effective Factors, barriers, Electronic banking services, Private Banks, Golestan province
 • Mohammad Ghafari, Bahram Ranjbarian, Saied Fathi Page 845
  The purpose of this study is to develop a brand equity model for Isfahan as a tourism destination. The statistical population of this study consists of the inbound tourists who have traveled to Isfahan in November 2013. A sample of 200 tourists has been selected from this population. A self-administrated questionnaire has been used for collecting the research data. In order to analyze the research data and test the hypotheses، both descriptive and inferential statistics have been used. The results reveal that the tourism destination brand awareness influences significantly the perceived value، tourist satisfaction، tourism destination brand image، and tourist loyalty. The results also indicated that the perceived value influences tourism destination image، tourist satisfaction and loyalty significantly. The findings also showed that tourist satisfaction influences significantly tourism destination brand image and do not influences tourist loyalty significantly. Finally، the results revealed that tourism destination brand image influences tourist loyalty significantly.
  Keywords: brand equity, Tourism Destination Brand Equity, Tourism Destination Loyalty
 • Masoud Kiemasi, Saied Shirkavand, Ali Golrokh Pages 867-887
  Created by changing the approach to financial services and created the idea of a united and focused on providing financial services،Bancassurance is a concept that every day more and more attention has been from both the insurance and banking industry،to be able creat synergy،They are responsive to the business environment، competition in this field. Planning and strategic management in this space requirement is considered، Therefore، for successful implementation of this concept، Understanding the Critical success factors of bancassurance as one of the steps for planning and strategic management، it is essential. The present study is a survey-descriptive research that aims to identify CSF of Bancassurance. The theoretical framework for this study is based on extracted from the literature is variable، is founded، Using a questionnaire at the beginning of process and the factors that were critical factors were investigated using exploratory factor analysis، they were classified، The results showed that the key success factors of implementation Bancassurance be made in 5 categories
  Keywords: Bancassurance, Critical Suscess Factor, Exploratory Factor Analysis
 • Mohammad Mahmodi Meimand, Samad Khabbaz Bavil, Khorshid Foroghinia Pages 889-910
  Iranian governments have tried to increasing the non-oil export by providing export incentives in various forms and shapes. Because of the potential ability of Iran in the export of auto parts، this study identified the impact of export incentives in the automotive industry and determined the levels and their relationships in the form of an Interpretative structural model. The Statistical population of this research includes senior managers of auto-part companies in Tabriz city that which are active in the export of auto parts. Research final result includes an integrated model of export incentives in the automotive part industry with unilateral or bilateral ties. This integrated model is obtained by examining the relationships and levels of export affecting incentives the automotive industry. This model helps administrators and decision-makers in the field of trade and export، to have comprehensive view on the complex relationships between effective incentives affecting the areas export of auto parts export. It also enables managers and decision makers to have proper orientation and to identify priorities in their policy.
  Keywords: Non, oil export, export incentives, leveling up, interpretive structure modeling, auto part