فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1391)
 • سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد کاظم ایران نژاد، محمد امین سمیع، خلیل طالبی جهرمی، علی علیزاده صفحات 1-18
  در این پژوهش اثرات جنبی سه پاد آفت هگزافلومورون،پی متروزین و اسپیرودیکلوفن که در ایران برای کنترل برخی آفات سبزی، جالیزی، پنبه و درختان میوه پیشنهاد شده اند، و چهار عصاره گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، کلپوره، Teucrium polium L (Lamiaceae)، آویشن Thymus vulgaris L. (Labiatae) و شاه تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)روی پارامترهای بیولوژیکیبالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens)در دمای 1 ± 26 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری:تاریکی (8:16) بررسی شد. برای تیمار مرحله تخم و لارو سن سوم به ترتیب از روش غوطه ورسازی و قطره گذاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که طول دوره ی رشدی از تخم تا حشره کامل، هنگامی که تخم ها و لارو های سن سوم با پاد آفت و عصاره تیمار شدند طولانی تر از شاهد بود. در بین پاد آفت ها و عصاره های گیاهی در مرحله تخم کمترین طول دوره ی رشد 3 /21 روز مربوط به اسپیرودیکلوفن و بیشترین آن 8/ 22 روز مربوط به شاتره بود. همچنین در تیمار لارو سن سوم نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر طول دوره رشدی (لارو سن سوم تا حشره کامل) برای پی متروزین (4/ 15 روز) و شاتره (8/ 14 روز) و کمترین مقادیر برای تیمارهای اسپیرودیکلوفن (4/ 12 روز) و هگزافلومرون (7/ 12 روز) بدست آمد. این نتایج نشان داد که پی متروزین روی طول دوره رشدی لارو سن سوم تاثیر داشت در حالی که روی مرحله تخم تاثیر معنی داری نشان نداد. با این رخداد به نظر می رسد این پاد آفت تاثیر منفی در توانایی دشمن طبیعی C. carnea برای کنترل آفات هدف ندارد.
 • فهیمه ژولیده، علیرضا معرفت، بیتا ناصری صفحات 19-30
  پوسیدگی ریشه و طوقه یا پاخوره گندم که عامل آن قارچ (Ggt (Gaeumannomyces graminis var. tritici است، یکی از بیماری های مهم گندمبه شمار می آید. در ایران این بیماری تاکنون از برخی مناطق مانند استان های مرکزی و گلستان گزارش شده است. طی چند سال اخیر علائم مشکوک به بیماری در برخی مزارع گندم استان زنجان مشاهده شده که با توجه به اهمیت کشت گندم در این استان بررسی دقیق بیماری الزامی بود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی قارچ عامل بیماری پاخوره گندم و بررسی تاثیر باکتری های ریشه گندم علیه قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای بود. بدین منظور از خاک اطراف بوته های آلوده به پاخوره گندم و همچنین از ریشه و ساقه های آلوده در 25 مزرعه گندم استان نمونه برداری صورت گرفت. از نمونه هاقارچ Ggt جداسازی شد. علاوه برشناسائی آن بر اساس کلید های معتبر، بیماریزائی آنها روی گندم اثبات گردید و به این ترتیب این بیمارگر برای اولین بار از استان گزارش گردید. همچنین حدود 420 جدایه باکتری از خاک و نمونه ها جداسازی شد. این رایزوباکترها براساس شکل پرگنه و مناطق نمونه برداری شده گروه بندی شدند. در ادامه 140 جدای هانتخاب و طبق روش های معمول آزمایشگاهی توانایی آنها جهت بازدارندگی از رشد قارچ Ggt با تولید آنتی بیوتیک، سیدرفور و یا مواد فرار بررسی شد. سپس آزمون های بیوشیمیایی لازم برای شناسائی 34 جدایه با قدرت آنتاگونیستی قوی انجام شد. نتایج نشان داد که باکتری های آنتاگونیست قوی عمدتا متعلق به جنسهای Pseudomonas، Bacillusو Erwinia بودند. به منظور مطالعه گلخانه ای تاثیر جدایه های نماینده این سه جنس روی شدت بیماری پاخوره گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون گلخانه ای مشخص نمود که تیمار بذر با باکتری های نماینده اثر قابل توجهی در کاهش شدت بیماری پاخوره گندم و افزایش شاخص های رشدی گندم در مقایسه با شاهد آلوده داشتند.
 • سعید واحدی، اباذر رجبی، سید باقر محمودی، محسن آقایی زاده صفحات 31-43
  در این تحقیق تعداد 30 توده اصلاحی جدید چغندرقند حاصل از تلاقی لاین های نرعقیم منوژرم و مولتی ژرم چغندرقند با دو منبع مقاوم 1009-W (حامل ژن مقاومت از منبع Beta procumbens) و 1010-W (حامل ژنهای مقاومت از منبع (Beta maritima در سال های 1384 و 1385 به همراه شاهدهای مقاوم و حساس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه با آلودگی طبیعی(مشهد و خوی) از نظر مقاومت به نماتد و عملکرد مورد مقایسه قرار گرفتند. متوسط تعداد تخم و لارو قبل از کاشت در مزارع آزمایشی در سال های اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 424 و 476 عدد دریکصد گرم خاک بود. نتایج آزمایش های مزرعه ای و گروه بندی خوشه ایژنوتیپ ها بر مبنای عملکرد شکر نشان داد ژنوتیپ های 231×(MSC2×W-1009)-P، 231×(MSR×W-1009) ×(FC709-2، 231×(MSR×W-1010 و 231×(MS261×W-1010) از پتانسیل عملکرد بالایی برخوردار بوده و با شاهد مقاوم خارجی در یک خوشه قرارگرفتند. ژنوتیپ های 231×(MSR×W-1010)، 231×(20447×W-1009)، 261×(MS20314×W-1009) و 231×(MC2×W-1009) در شرایط مزرعه پایین ترین شاخص تولید مثل نماتد را دارا بودند. به این ترتیب می توان از ژنوتیپ های فوق الذکر در تهیه ارقام مقاوم به نماتد استفاده نمود. ژنوتیپ 231*(MSR*W-1010) از نظر هر دو صفت از شاهد های مقاوم برتر و به عنوان یک ژنوتیپ مقاوم با پتانسیل عملکرد مناسب شناخته شد.
 • مسعود لطیفیان صفحات 45-57
  جهت تکمیل برنامه کنترل میکروبی شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensi L. در مدیریت تلفیقی آفات انباری خرما، تعیین فرمولاسیون مناسب قارچ Beauveria bassiana Balsamo با استفاده از روغن های گیاهی ضروری بود. با توجه به این موضوع 9 روغن گیاهی تصفیه شده خوراکی تجاری شامل روغن کلزا، سویا، کنجد، ذرت، نارگیل، هسته انگور، زیتون، آفتابگردان و بادام تهیه و جهت فرمولاسیون قارچ مزبور مورد آزمایش قرار گرفتند. براساس نتایج این پژوهش روغن گیاهی کنجد برای فرمولاسیون قارچ پیشنهاد شد زیرا در میان فرمولاسیون های روغنی مورد آزمایش، کمترین LC50 مربوط به قارچ B. bassiana جدایه C 441 فرموله شده با روغن کنجد روی حشرات کامل معادل104×491/ 1 اسپور در میلی لیتر بود. فرمولاسیون قارچ با روغن گیاهی کنجد باعث کاهش طول دوره وقوع درصدهای مختلف تلفات نسبت به شاهد شد. در میان روغن های گیاهی، روغن کنجد و روغن بادام به ترتیب دارای بیشترین اثر سینرژیستی وآنتاگونیستی در خواص زهرآگینی قارچ بوده اند. در میان اسید چرب های چرب موجود در روغن های گیاهی اسیدهای چرب مارگاریک و اوراسیک دارای اثر افزایشی و اسیدهای چرب پالمولیتیک و لینولئیک دارای اثر کاهشی در قدرت کشندگی قارچ B. bassiana بوده اند.
 • خدیجه عباسی، سعید عباسی، خلیل بردی فتوحی فر صفحات 59-69
  بیماری سرخشکیدگی و شانکر سیتوسپورایی که توسط گونه هایی از جنس Cytospora ایجاد می شود، از شایع ترین بیماری های درخت گردو در بسیاری از نقاط کشور است. در این مطالعه، به منظور شناسایی گونه های مولد بیماری و تعیین گونه ی غالب روی درختان گردو، طی بازدید هایی که در سال 1387 از مناطق عمده ی پرورش گردو در 12 استان کشور به عمل آمد، بیش از 200 نمونه از شاخه های آلوده دارای علائم شانکر سیتوسپورایی و حاوی اندام باردهی قارچ، جمع آوری شدند. بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی اندام زایای غیرجنسی شامل: وجود یا عدم وجود کنسپتاکل، تعداد استیول، شکل و رنگ دیسک، نحوه ی آرایش حجره ها، اندازه کنیدیوم، رنگ توده کنیدیوم و اندازه و نحوه ی انشعاب کنیدیوفور، چهار گونه شامل؛ Cytospora cincta، C. chrysosperma، C. leucostoma و C. schulzeri شناسایی گردیدند. از این بین، گونه C. chrysosperma به عنوان گونه غالب روی درخت گردو شناخته شد. همچنین درخت گردو به عنوان میزبان جدیدی برای گونه C. schulzeri گزارش می شود.
 • الهام یوسفی همدانی، بهرام شریف نبی، مسعود بهار صفحات 71-82
  بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و طوقه که توسط گونه های Armillaria ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم گیاهان چوبی اعم از درختان میوه، جنگلی و زینتی در مناطق مختلف می باشد. این بیماری در استان اصفهان به شدت شیوع دارد و همه ساله خسارت فراوانی را به درختان میوه وارد می سازد. از آنجا که در میان درختان میوه تعداد کمی رقم مقاوم به بیماری یافت می شود و هیچ اقدام موثری نیز در کنترل کامل بیماری وجود ندارد، ردیابی عامل بیماری در خاک جهت پایه ریزی یک طرح مدیریتی و کاهش خسارت بیماری حائز اهمیت است. در این تحقیق جهت ردیابی سریع، حساس و اختصاصی جدایه هایArmillaria از نمونه های خاک و چوب، از آغازگرهای اختصاصی AR1 و AR2 با موفقیت استفاده شد. استخراج DNA به طور مستقیم از نمونه های خاک و چوب انجام گرفت و ناحیه ITS در مرحله اول به وسیله آغازگرهای عمومی ITS1 و ITS4 در واکنش PCR و در مرحله دوم توسط آغازگرهای اختصاصی AR1 و AR2 در واکنش nested PCR تکثیر شد. با استفاده از روش nested PCR، ردیابی بیمارگر به طور مستقیم در نمونه های خاک و ریشه بدون نیاز به جداسازی و کشت میسلیوم آرمیلاریا و در مراحل اولیه بیماری امکان پذیر می باشد.
 • علی محمدی پور، احمد بغدادی، مهران غزوی، نجمه نیک پور صفحات 83-91
  در این بررسی چهار جدایه قارچ (Beauveria bassiana (Vuilleminاز خاک مناطق فشند، آتشگاه، قره آقاچ و حشره ملخ روی حشره کامل شته روسی گندم(Mordvilko) Diuraphisnoxia در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. پس از تعیین غلظت های حداقل و حداکثر این چهار جدایه با غلظت های103،104،105،106 اسپور در میلی لیتر، برای هر حشره آزمایش و غلظت کشنده 50 و90 درصد محاسبه گردید. کم ترین غلظت کشنده50 درصد،105×4 اسپور در میلی لیتر مربوط به جدایه DEBI002 و بیشترین آن106×5/ 2 اسپور در میلی لیتر، مربوط به جدایه DEBI010 بود. کمترین زمان 50 درصد مرگ و میر محاسبه شده مربوط به جدایه DEBI002 در غلظت 106 اسپور در میلی لیتر، 8/ 2 روز بود. نتایج تجزیه واریانس ANOVA بین چهار جدایه روی شته روسی گندم در قالب طرح کاملا«تصادفی در دو روز 6 و10 به این صورت محاسبه شد. در غلظت 105 اسپور در میلی لیتر و در روز ششم، جدایه (DEBI002 (34.95% ± 3.64، جدایه (DEBI015 (37.1% ± 6.11 وجدایه (DEBI001 (32.35% ± 1.3 در گروهA، و جدایه (DEBI010 (18.74% ± 1.91 در گروه B و در غلظت 105 اسپور در میلی لیتر در روز دهم، جدایه (DEBI002 (1/23 ± 45/1%، جدایه DEBI015 (7/21 ± 48/ 39%) و جدایه(DEBI001 (2/65 ± 39/43% در گروهA و جدایه (DEBI010 (3/9 ± 23 /16% در گروه B قرار گرفتند.
|
 • Pages 1-18
  The side effects of three pesticides، hexaflumuron، pymetrozin and spirodiclofen and four plant extractions including، Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، Teucrium polium (Labiatae)، Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) and Thymus vulgaris L. (Labiatae) were evaluated on survival rate and reproductive parameters of Chrysoperla carnea (Stephens) at 26±1oC، 60±5% RH and 16:8 (L: D) photoperiod. The egg and 3rd instar larvae were assayed using dipping and topical application methods، respectively. The results demonstrated that the developmental period from egg to adults، was longer than controls. Among the pesticides and plant extractions، the pymetrozin (21. 3 days) and the F. parviflora (22. 8 days) had the lowest and highest effect on the developmental period against egg، respectively. In addition، the study was carried out on the 3rd instar larvae، and the results showed that the highest value of the developmental stage from 3rd instar larvae to adult was assayed by pymetrozin (15. 4 days) and F. parviflora (14. 8 days)، and the lowest value was calculated by hexaflumuron (12. 7 days) and spirodiclofen (12. 4). These results revealed that pymetrozin affected the 3rd instar larvae longevity but it didn not have a significant effect on the egg. It would also be expected that this pesticide doesn not have a negative effect on the efficacy of C. carnea as abiological control agent on target pests.
 • Pages 19-30
  Wheat root and crown rot known as take-all disease caused by Gaeumannomyces graminis var. tritici is one of the most important diseases of wheat worldwide. In Iran,the disease has been reported from provinces such as Markazi and Golestan. In recent years, symptoms of the disease such as stunted and yellow plant, rotted roots and whitened/empty heads have been observed in wheat fields in various areas of Zanjan province. This study was conducted to probe the existence of the disease in the province, to identify its causal agent and to identify wheat rhizobacteria for possible use in the biocontrol of the disease. To this aim, 25 samples were collected from wheat roots and soil surrounding them in various areas of the province. Fungi were isolated on potato dextrose agar (PDA) and identification of Ggt was performed based on CMI Description. Pathogenicity of fungal isolates was proved on wheat in the greenhouse. Isolation and identification of rhizobacteria were performed based on conventional procedures. From 420 bacterial isolates, 140 isolates were selected based on preliminary grouping and were screened for their antagonistic effects in the lab. Thirty-four isolates with the most inhibitory power were selected for identification by biochemical tests. Results showed that antagonistic bacteria mainly belonged to Pseudomonas, Erwinia and Bacillus genera. Finally, three strains representing the three genera were selected and their capability for the control of the disease was studied under greenhouse conditions. Results revealed that bacteria belonging to the mentioned genera can be used for biocontrol of the disease.
 • Pages 31-43
  In this research, 30 sugar beet breeding populations developed by crossing of sugar beet monogerm and multigerm male strile lines with nematode resistant wild sources (W-1009 contaning resistance gene from Beta procumbens and W-1010 contaning resistance genes from Beta maritima) were compared with resistant and susceptible checks with respect to nematode resistance and yield. The experiments were conducted as randomized complete block design with four replications in 2005- 2006, under beet cyst nematode (BCN) infested fields in Mashhad and Khoy areas. The reproductive factor (RF) of BCN was also estimated. The number of eggs and larvae of the nematode in the first and second year of the trials in the two areas was 424 and 476 cysts or larvae per 100g soil, respectively. The results of field trials and cluster analysis based upon sugar yield showed that the genotypes 231×(MSC2×W-1009)-P, 231×(MSR×W-1009) ×FC709-2, 231×(MSR×W-1010) and 231×(MS261×W-1010) had high yield potential and were grouped with the foreign resistant check in the same cluster. However, the genotypes 231×(MSR×W-1010), 231×(20447×W-1009), 261×(MS20314×W-1009) and 231×(MC2×W-1009) had the lowest reproduction factor (RF) in the field trials. Therefore, the above-mentioned genotypes could be used for developing nematode resistant varieties. Among those, the genotype 231×(MSR×W-1010) was superior to the resistant checks with respect to both traits and thus it was identified as a resistant genotype with a high yield potential.
 • Pages 45-57
  In order to complete the microbial control of the sawthoothed beetle by the fungus Beauvaria bassiana (isolate 441c) in IPM program of stored date, 9 edible and commercial vegetable oils including Canola, Soybean, Sesame, Corn, Coconut, Grape seed, Olive, Sunflower and Almond were investigated to formulate the fungus. Results showed that B. bassiana formulated with sesame oil was the most suitable among the oils used in this research because of the lowest LC50 with 1.491×104 spore/ml. Sesame oil had also the highest synergistic effect with the quickest mortality effect and almond oil had the highest antagonistic effect on the fungus. The lowest and highest immunity coefficient of the pest population was calculated with sesame and soybean oils formulation, respectively. Among the fatty acids found in vegetable oils, The Margaric and Arashidic acids had additive effects and the fatty acids Palmoletic and linoleic had an impact effect on the pathogenesis of the fungus B. bassiana.
 • Pages 59-69
  Cytospora canker caused by the fungus Cytospora spp. is one of the most common diseases of walnut trees in many parts of Iran. To identify the species of Cytospora on the walnut trees, during 2008-2009, more than 200 samples of infected twigs and branches with symptoms of Cytospora canker were collected from the major walnut cultivation areas in Iran. Based on morphological characteristics of asexual fruiting bodies on the bark (including presence or absence of conceptacle, shape, size and number of ostiol, shape and color of disk, arrangement of chambers, color of tendrils, size of conidia, conidiophores and conidiogenous cells and branching type of conidiophores) four species, namely Cytospora cincta, C.chrysosperma, C.leucostoma and C.schulzeri were identified. C.chrysosperma consisting of about 80% of collected isolates was determined as prevalent species. Moreover, the walnut tree was known as a new host species for C. schulzeri.
 • Pages 71-82
  Armillaria root and crown rot is an important disease of woody plants including fruit, forest and ornamental trees in different regions. The disease is common in Isfahan and causes economical losses on a broad range of fruit trees. There only a few tolerant varieties to disease, and there is no efficient method in controlling the disease. Therefore, detection of the pathogen from soil is necessary to establish an IPM program for decreasing losses. In this study, specific primers were successfully used for rapid, sensitive and specific detection of Armillaria isolates from soil and wood samples. DNA was isolated directly from soil and wood samples and ITS region was amplified using universal primers ITS1 and ITS4 and specific primers AR1 and AR2 in nested PCR. The nested PCR method enables the detection of pathogen directly from soil and root samples without the need for isolation and cultivation of mycelium of Armillaria and in earlier steps of the disease progress.
 • Pages 83-91
  In this study, the effects of four Beauveria bassiana isolates, obtained from the soil of Fashand, Atashgah and Ghare-agaj and one from a grass hopper Sphingonotus sp. on the adults of Russian wheat aphid Diuraphis noxia were studied under laboratory conditions. After determination of the minimum and maximum concentrations, the adult Russian wheat aphid was treated with conidial concentrations of 1×103 to 1×10 6 spore/ml to calculate LC50 & LC90. DEBI002 proved to have the lowest LC50 (4 ×105 spore/ml) whilst DEBI010 showed the highest LC50 (2.5×106 spore/ml). The lowest LT50 was obtained 2.8 days for DEBI002 at 1×10 6 spore/ml. In a completely randomized block design, the mortalities caused by the isolates on 6th & 10th days were as follows: At 1×10 5 spore/ml, on 6th days DEBI002(34.95% ± 3.64), DEBI015(37.1% ± 6.11) & DEBI001 (32.35% ± 1.3) were classified as level A & DEBI010 (18.74% ± 1.91) as level B. On 10th days, at 1×10 5 spore/ml DEBI002(45.1% ± 1.23), DEBI015(39.48% ± 7.21) and DEBI001(39.43% ± 2.65) were classified as level A & DEBI010 (16.23% ± 3.9) as level B (Duncans Muitple Range Test).