فهرست مطالب

محیط شناسی - سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1394)
 • سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقالات پژوهشی
 • میترا بیات، محمدرضا مهرنیا، نوید مستوفی، مهدی رجبی هامانه صفحات 1-12
  بیوراکتور غشایی یکی از فناوری های پیشرفته مورد توجه برای تصفیه فاضلاب و بازیافت آب است که با ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی لجن فعال و فیلتراسیون غشایی صورت می گیرد. بیوراکتور غشایی در مقایسه با فرایندهای متداول تصفیه فاضلاب دارای مزایایی از جمله بازدهی بالای تصفیه است و به فضای کمتری نیاز دارد. از مهم ترین مشکلاتی که فرایندهای غشایی با آن مواجه اند، گرفتگی غشاست که کارایی فرایند را کاهش و هزینه های آن را افزایش می دهد. بنابراین، شناسایی ویژگی های موثر در این پدیده و از جمله هیدرودینامیک سامانه از موضوعات مهم پژوهش است. دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری قدرتمند برای درک ارتباط بین مکانیک سیالات و گرفتگی در بیوراکتورهای غشایی است. در این تحقیق اثر هیدرودینامیکی جریان چندفازی در گرفتگی غشا در یک بیوراکتور غشایی هواگرد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط عملیاتی مختلف شامل چهار نرخ هوادهی و قطر حباب مربوطه و دو غلظت توده زیستی مطالعه شد. شبیه سازی سه بعدی بیوراکتور غشایی به صورت دو و سه فازی با استفاده از مدل چندفازی اولرین و مدل اغتشاش k-ε انجام شده است. نتایج نشان داد با افزایش دبی هوادهی و غلظت توده زیستی، تنش برشی گاز و مایع بر سطح غشا افزایش و در نتیجه گرفتگی غشا کاهش می یابد. همچنین، اثر توزیع و رفتار حباب بر نتایج بررسی شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که استفاده از معادلات گرانولی اویلر در شبیه سازی سه فازی سامانه با در نظر گرفتن اندازه لخته ها، سبب نزدیک شدن نتایج شبیه سازی به حالت واقعی می شود. نتایج شبیه سازی به خوبی با داده های آزمایشگاهی هم خوانی دارد که تاییدی بر صحت شبیه سازی و مدل موازنه جمعیتی مورد استفاده است.
  کلیدواژگان: بازیافت آب، بیوراکتور غشایی، تصفیه فاضلاب، دینامیک سیالات محاسباتی، گرفتگی
 • عطا شاکری، رحیمه شاکری، بهزاد مهرابی صفحات 13-24
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی غلظت عناصر بالقوه سمی انتخابی (PETs) در آب، رسوب سد مخزنی شهید رجایی و تجمع این عناصر در ماهی زردپر و سفید رودخانه ای انجام شده است. فراوانی میانگین غلظت عناصر انتخابی در آب و رسوب به ترتیب در نیکل > کروم > آرسنیک > کادمیوم و کروم > نیکل > آرسنیک > کادمیوم است و در ماهی زردپر ترتیب این عناصر مشابه آب است، اما در ماهی سفید رودخانه ای به صورت کروم > نیکل > کادمیوم > آرسنیک است. غلظت عناصر آرسنیک، کادمیوم، کروم و نیکل در تمام نمونه های آب کمتر از استاندارد WHO و EPA است. کروم در هر دو نوع ماهی و نیکل در ماهی زردپر غلظتی بیشتر از استاندارد WHO نشان می دهد. بر اساس نتایج شاخص غنی شدگی، عناصر آرسنیک، کروم و نیکل غنی شدگی کم و عنصر کادمیوم غنی شدگی متوسطی را در نمونه های رسوب نشان می دهند. در مقایسه با استانداردهای کیفیت رسوب، میانگین غلظت آرسنیک، کروم و نیکل در رسوبات بیشتر از حد موثر آستانه (TEL) است. نیکل غلظتی بیشتر از مقادیر حد موثر احتمالی (PEL) و حد موثر متوسط (ERL) نشان داد. همچنین، رسوب منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص های PELQ و ERMQ برای عناصر کروم، آرسنیک، نیکل و کادمیوم در محدوده کمی سمی قرار می گیرد. بر اساس خطر سرطان زایی آرسنیک، تعداد وعده های مجاز برای هر دو نوع ماهی سد شهید رجایی دو وعده در ماه محاسبه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که غلظت عناصر سمی در ماهی زردپر و سفید رودخانه ای نشان دهنده شدت آلودگی است. به نظر می رسد گونه های ماهی بومی، به منزله شاخص زیستی برای پایش تجمع عناصر موثرند و آلودگی محلی و زیست دسترسی این آلاینده ها را به نحو مطلوبی ثبت می کنند.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر سلامتی، ایران، سد شهید رجایی، راهنمای کیفیت رسوب، عناصر بالقوه سمی
 • کامیار طاهری، نادر بهرامی فر، حمیدرضا مرادی، محسن احمدپور صفحات 25-37
  در این تحقیق تاثیر کاربری های اطراف رودخانه سیاهرود قائم شهر روی غلظت باقیمانده آفت کش ها در آب و رسوب بررسی شد. 11 سم ارگانوکلره (2،4''-DDD، 2،4''-DDE، 2،4''-DDT، 4،4''-DDD، 4،4''-DDE، 4،4''-DDT، Aldrine، deldrin، α-HCH، β-HCH و γ-HCH) و 3 سم ارگانوفسفره (Chlorpyrifos، Diazinon و Edifenphos) در آب و رسوب رودخانه سیاهرود قائم شهر در 7 ایستگاه (7 کاربری) و در سه فصل تابستان (فصل پرمصرف) بهار (فصل خشک یا کم باران) و پاییز (فصل تر یا پرباران) نمونه برداری شدند. سموم موجود در آب از طریق کارتریج و حلال شستشودهنده اتیل استات و سموم موجود در رسوبات با روش حلال- حلال (نرمال هگزان- دی کلرومتان) و حمام فراصوتی استخراج شدند و برای تمیزسازی از ستون حاوی فلوریسیل نیمه فعال استفاده شد و از طریق دستگاه GC/ECD اندازه گیری شدند. در نمونه های آب مقدار غلظت DDT ها از مقدار LOD تا 050/0 و سیکلودی آن ها از LOD تا 020/0 و HCH ها از LOD تا 780/0 و آفت کش های ارگانوفسفره تا μg/l86/1 و در نمونه های رسوب DDT ها از LOD تا 080/0 و سیکلودی آن ها تا μg/gdw 040/0 و HCH ها تا μg/gdw 170/0 و آفت کش های ارگانوفسفره تا μg/gdw 29/3 بوده است. نتایج نشان می دهد که در خصوص بقایای سموم ارگانوکلره در آب، بیشترین تاثیر را کاربری مسکونی و بعد از آن کاربری کشاورزی داشته و در رسوب بیشترین تاثیر برای کاربری کشاورزی و مسکونی بوده است و در خصوص بقایای سموم ارگانوفسفره، هم در آب هم در رسوب، به ترتیب کاربری های کشاورزی و باغات، مسکونی و کشاورزی (شالیکاری) بیشترین تاثیر را داشته اند. کمترین تاثیرات مربوط به کاربری های جنگل، کشاورزی 1، مسکونی 1 (شهر قائم شهر) و کشاورزی 3 است. در تمامی نمونه های آب و رسوب، در همه ایستگاه ها و در سه فصل، غلظت سموم آلی فسفره به علت مصرف فعلی آن ها بیشتر بود.
  کلیدواژگان: آلودگی، آب، سموم آلی، رسوب، گازکروماتوگرافی
 • اسحاق هاشمی، علیرضا صفاهیه، محمد علی سالاری علی آبادی، کمال غانمی صفحات 39-48
  احداث صنایع در سواحل بندر ماهشهر می تواند به ورود انواع آلاینده ها به خصوص جیوه به دریا منجر شود. به منظور آگاهی از میزان این آلاینده ها و وضعیت سلامت محیط زیست، پایش زیستی امری ضروری است. پرنده کاکایی پازرد (Larus cachinnans) به علت قرارداشتن در بالای زنجیره غذایی، دسترسی آسان و فراوانی، موجود مناسبی برای پایش زیستی جیوه در منطقه است. به منظور مطالعه تجمع جیوه در بافت های مختلف کاکایی پازرد، 18 نمونه پرنده به طور تصادفی از دو ایستگاه ماهشهر و شادکان شکار شدند. نمونه ها در آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زیست سنجی و بافت های مختلف آن ها شامل پر، کبد، کلیه، ماهیچه، استخوان، پوست و قلب جدا شدند. پس از خشک کردن و هضم نمونه ها غلظت جیوه آن ها به وسیله دستگاه جذب اتمی با روش بخار سرد اندازه گیری شد. بالاترین غلظت جیوه در هر دو جنس ماده و نر پرنده کاکایی پازرد در بافت پر (μg/g16/1±70/9 در پرنده ماده و μg/g32/0±27/8 در پرنده نر) مشاهده شد. کمترین غلظت جیوه در هر دو جنس ماده و نر در بافت قلب (μg/g03/0±42/0 در پرنده ماده و μg/g01/0±43/0 در پرنده نر) مشاهده شد. بین پرندگان ماهشهر و شادگان اختلاف معنی داری از نظر غلظت جیوه مشاهده نشد. بین محتوای جیوه در پر و کبد با وزن کاکایی پازرد همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده شد (05/0P<). نتایج مبین آن است که کاکایی پازرد گونه مناسبی برای پایش زیستی جیوه در بندر ماهشهر و شادگان است و بافت پر این پرنده مناسب ترین بافت قابل استفاده در پایش جیوه است. همچنین، مقایسه نتایج این مطالعه با استاندارد های سازمان بهداشت جهانی نشان داد که میزان جیوه در اندام های مختلف پرنده کاکایی پازرد بالاتر از استاندارد های مذکور است. با توجه به فعالیت وسیع پتروشیمی در منطقه به نظر می رسد نظارت دقیق تری بر دفع پساب این صنعت لازم باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی جیوه، پایش زیستی، کاکایی پازرد، ماهشهر
 • میرسجاد فخری، اصغر اصغری مقدم، مرتضی نجیب، رحیم برزگر صفحات 49-66
  نیترات از شایع ترین و عمده ترین آلاینده های غیرنقطه ای منابع آبی است. یکی از منابع اصلی تولید آن فعالیت های کشاورزی و استفاده از کودهای نیتروژنه است. به دلیل وفور فعالیت های کشاورزی در دشت مرند واقع در شمال غرب استان آذربایجان شرقی، میزان غلظت نیترات در منابع آبی این دشت بررسی شد. بدین منظور از 48 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، قنات و چشمه در مهر 1391 نمونه برداری شد و در آزمایشگاه آب شناسی دانشگاه تبریز آنالیز هیدروشیمیایی شدند. هدف از این تحقیق، بررسی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت مرند و ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با روش های AVI و GODS است. روش GODS با استفاده از چهار پارامتر شامل نوع آبخوان، خصوصیات منطقه غیراشباع، عمق آب زیرزمینی و نوع خاک و روش AVI از دو پارامتر ضخامت هر واحد رسوبی بالای آبخوان و هدایت هیدرولیکی تخمینی هر لایه، شاخص آسیب پذیری آبخوان را برآورد می کند. تجزیه و تحلیل نمونه ها با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و SPSS صورت گرفت. با مقایسه نتایج آنالیز هیدروشیمیایی نمونه ها با استانداردهای آب شرب مشخص شد که غلظت نیترات در بخشی از دشت مورد مطالعه بالاتر از حد استاندارد است. درصد بالایی از این آلودگی حاصل فعالیت های شدید کشاورزی به ویژه استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و آبشویی آن ها در زمین های کشاورزی و باغات منطقه است. از نظر توزیع مکانی، در بخش های شرقی و جنوب شرقی به علت وفور زمین های زراعی و فاضلاب های روستایی بیشترین غلظت نیترات مشاهده شد. انطباق مقادیر غلظت نیترات با نقشه کاربری ارضی نیز موید پتانسیل آلودگی بیشتر در این قسمت از دشت است. در نهایت ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت مرند از طریق دو روش AVI و GODS برای همخوانی نقاطی با آسیب پذیری بالا، با مناطقی از آبخوان که غلظت نیترات بالایی دارد، صورت گرفت.
  کلیدواژگان: آلودگی آب های زیرزمینی، آسیب پذیری، دشت مرند، نیترات
 • مهدی کرد، اصغر اصغری مقدم، محمد نخعی صفحات 67-79
  در دهه های اخیر آلودگی آب های زیرزمینی با نیترات در اثر افزایش استفاده از کودهای نیتراته، منابع آب شرب را با یک مشکل رو به رشد مواجه کرده است. دشت اردبیل دارای وسعتی حدود 900 کیلومتر مربع است که بیشترین بهره برداری آب در این دشت، از منابع آب زیرزمینی و از طریق چاه ها صورت می گیرد. در بررسی های کیفی مشخص شد که آبخوان دشت اردبیل در برخی از نقاط دارای مقادیر زیادی نیترات است. هدف از این پژوهش، مدل سازی توزیع غلظت نیترات در محدوده آبخوان دشت اردبیل است. برای این منظور اقدام به نمونه برداری از 61 حلقه چاه بهره برداری با توزیع مناسب منطقه ای شد که 45 نمونه برای مدل سازی و 16 نمونه برای اعتبارسنجی مدل به کار برده شد. برای مدل سازی با استفاده از منطق فازی، از مدل ساجنو استفاده شد که شامل سه مرحله بود: 1. تعیین ساختار داده ها از طریق خوشه بندی؛ 2. ارتباط داده های ورودی به خروجی های مدل از طریق تعریف قوانین یا رول ها و 3. تخمین پارامترهای مدل از طریق بهینه سازی حداقل مربعات خطا. برای اعتبار دهی به روش استفاده شده، نتایج مدل منطق فازی با نتایج کریجینگ مقایسه شده است. نتایج نشان داد که استفاده از منطق فازی برای مدل سازی توزیع مکانی روشی کارا و به خصوص در مناطق با وسعت زیاد که فاصله بین نقاط نمونه برداری زیاد است دارای عملکرد بهتری است. خروجی نهایی مدل توزیع غلظت نیترات نشان می دهد که غلظت نیترات در بخش هایی از حاشیه شمالی و جنوب غربی دشت، بالای 10 میلی گرم بوده و حدود 17 درصد آبخوان را به خود اختصاص می دهد. از این نقشه می توان در مدیریت کاربری آب برای مصارف شرب استفاده کرد و برای بهبود کیفیت آب در این مناطق تمهیدات مناسب را در آینده در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، خوشه بندی، منطق فازی، نیترات
 • مرجان عبدالهی، افشین قشلاقی، احمد عباس نژاد صفحات 81-95
  به منظور ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت راور (استان کرمان)، تعداد 18 نمونه آب از چاه های مختلف در کل گستره دشت برداشت شد. غلظت یون های اصلی و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب، همچنین غلظت برخی فلزات سنگین، به روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج به طور کلی نشان داد که میزان همه یون های اصلی و پارامتر های فیزیکوشیمیایی (به جز pH، بیکربنات و نیترات) از محل تغذیه به سمت تخلیه آبخوان و در جهت شیب هیدرولیکی افزایش یافته است. با توجه به تغییرات مکانی پارامتر ها و ارزیابی شاخص اشباع شدگی کانی های اصلی و محاسبه برخی نسبت های یونی، مشخص شد که فرایند تبخیر و به دنبال آن انحلال کانی های تبخیری، مهم ترین عامل کنترل کننده ویژگی های هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت راور است. تیپ آب برای 38 درصد از نمونه ها، کلروره و 44 درصد آن ها سولفاته تعیین شد. بر اساس نتایج، منشا فلزات سنگین در آب های زیرزمینی دشت راور، احتمالا شیل های زغال دار در بستر آبخوان آب زیرزمینی است. بر اساس نقشه های توزیع عناصر در منابع آب زیرزمینی آشکار شد که برخی منابع انسان زاد مانند فعالیت های شهر نشینی و آلودگی ناشی از جاده ها نیز احتمالا در غلظت برخی عناصر از جمله نیترات و سرب اثر گذاشته اند. نتایج تحلیل های آماری چندمتغیره مانند تحلیل مولفه اصلی و آنالیز خوشه ایسلسله مراتبی نیز وجود چند منشا را برای عناصر (فلزات و یون های اصلی)، در منابع آب تایید می کند.
  کلیدواژگان: دشت راور، کرمان، فلزات سنگین، منابع آب زیر زمینی، هیدروژئوشیمی
 • مجید شفیع پور مطلق، علیرضا پرداختی، مریم معجری صفحات 97-105
  گسترش شهرها و نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی موجب شکل گیری پایانه های مسافری شده است که به علت تجمع و تردد تعداد زیادی از خودروها پتانسیل آلودگی هوای ناشی از انتشار آلاینده های هوا در پایانه های مسافری برای مسافران، رانندگان و کارکنان پایانه وجود دارد. در این پژوهش به بررسی آلودگی هوای ناشی از انتشار آلاینده های هوای NO2، PM10، CO و SO2 در پایانه بیهقی در کلان شهر تهران با روش مدل سازی ریاضی با مدل های IVE و BREEZE AERMOD پرداخته شده است. ابتدا با جمع آوری آمار و اطلاعات پایه مربوط به خودروها، تردد و زمان حضور در پایانه ها، انتشار آلاینده های هوای CO، NO2، SO2 و PM10 از طریق مدل IVE استخراج شد. تخمین غلظت آلاینده های هوا با استفاده از میزان انتشار آلاینده های به دست آمده از مدل IVE، با مدل سازی از طریق BREEZE AERMOD انجام شده است. ارزیابی ریسک استنشاق آلاینده های هوا بر اساس نتایج خروجی مدل بالا با استفاده از روش ارائه شده از سوی RAIS صورت گرفته است. اندیس مخاطره تاثیر غیرسرطانی استنشاق آلاینده های هوا در پایانه مسافری بیهقی رانندگان 737/3، کارکنان محوطه 838/4 و کارکنان اداری 717/3 است که بیش از حد آستانه بوده است و این افراد در معرض مخاطرات ناشی از آلاینده ها به خصوص منو اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن اند. مسافران با اندیس مخاطره 202/0 در خطر کمی قرار دارند. با ارزیابی ریسک سرطانی مشاهده شد خطر ابتلای 5 نفر از کل افراد طی عمر خود در پایانه به انواع بیماری های سرطانی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، آلودگی هوا، پایانه مسافری، مدل IVE، مدل AERMOD
 • کیومرث شهبازی، داود حمیدی رزی، مجید فشاری صفحات 107-127
  بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به طریقی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد به گونه ای که فضای سرزمین دیگری را آلوده کند. اقتصادسنجی فضایی ابزار قدرتمندی برای بررسی میزان تاثیرپذیری سطح آلودگی یک کشور از سطح آلودگی کشورهای همسایه و مجاور آن است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر در انتشار کربن دی اکسید سرانه در بین 11 کشور حوزه دریای خزر تحت اثرات سرریز فضایی آلودگی و تکنولوژی طی بازه زمانی 1992- 2010 است. بدین منظور مدل دوربین فضایی (SDM) در چارچوب داده های تابلویی فضایی برازش شده است. ویژگی بارز مدل SDM نسبت به سایر مدل های فضایی (از جمله SAR و SEM)، واردکردن همزمان وقفه فضایی متغیر وابسته و وقفه فضایی متغیرهای توضیحی به منزله متغیرهای توضیحی جدید در مدل است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که درجه شهرنشینی و شدت انرژی در انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و کشش خودرگرسیون فضایی انتشار دی اکسید کربن سرانه، 22/0 و کشش انتشار دی اکسید کربن سرانه نسبت به میانگین وزنی فضایی شدت انرژی، 31/0 ارزیابی شد. درجه شهرنشینی بیشترین تاثیر را در انتشار آلاینده جوی دی اکسید کربن سرانه دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در درجه شهرنشینی به طور متوسط به 97/1 درصد افزایش در انتشار آلاینده جوی دی اکسید کربن سرانه منجر خواهد شد. همچنین، طبق نتایج، فرضیه زیست محیطی کوزنتس فضایی در کشورهای تحت بررسی تایید می شود. بنابراین، افزایش درآمد سرانه ابتدا موجب افزایش آلودگی جوی شده است، اما در ادامه سبب کاهش انتشار آلاینده جوی دی اکسید کربن سرانه خواهد شد. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش برای کشورهای منطقه، پایبندی به مفهوم محیط زیست مشترک در قالب کنوانسیون تهران و پیمان های زیست محیطی در قالب اکو (ECO) است.
  کلیدواژگان: دریای خزر، سرریز فضایی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس، مدل دوربین فضایی
 • لعبت زبردست، اسماعیل صالحی، محمودرضا مومنی، هادی افراسیابی، مروارید محمد امینی صفحات 129-141
  آلودگی هوا از معضلات اصلی کلان شهرهایی مانند تهران است و کاهش آن به سطح قابل قبول به مسئله بسیار مهم زیست محیطی در این شهر تبدیل شده است. با توجه به پیچیدگی و تعدد عوامل دخیل در آلودگی هوای تهران، برای شناسایی و مدیریت بهتر این عوامل به روش های همه جانبه نگر نیاز است. استفاده از مدل های علی- معلولی از روش های چندبعدی و سیستمی برای مطالعه علل ایجاد مشکلات محیط زیستی و رابطه بین سیستم های محیط زیستی در جهت ارائه راه حل های مناسب است. در این میان مدل «نیروی محرکه- فشار- وضعیت- اثر- پاسخ» (DPSIR) رهیافت سیستمی است که ارتباطات کلیدی و مهم بین انسان و محیط زیست را مشخص می کند و از آن به منزله برداشتی فلسفی برای ساختاردهی و برقراری ارتباط با سطوح سیاستی و مطالعات محیط زیستی یاد می شود. این تحقیق، بخشی از نتایج دومین گزارش وضعیت محیط زیستی تهران (بخش مربوط به آلودگی هوا) است که در دوره زمانی سه ساله 1387- 89 تهیه شده است. در این تحقیق، با استفاده از مدل (DPSIR) ابتدا به تحلیل اجزای مختلف مولفه هوا در تهران پرداخته می شود. در این راستا، مهم ترین نیروهای محرکه موثر در آلودگی هوای تهران، شامل مسائل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، وسایل نقلیه موتوری و استقرار نامناسب صنایع است که شاخص های آن ها به صورت کمی ارائه شده است. در بخش فشارها نیز به مسائلی نظیر میزان مصرف سوخت های فسیلی، انتشار گازهای آلاینده، میزان پیمایش، خودروهای فرسوده و ترافیک پرداخته شده است. در بخش وضعیت، شاخص های کیفیت هوا و نقشه غلظت آلاینده ها ارائه و در بخش اثر نیز هزینه های خارجی مرتبط آلودگی هوای تهران محاسبه شده است. در نهایت با استفاده از همین چارچوب مفهومی، پاسخ های مناسب به تفکیک اجزای مدل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، رهیافت سیستمی در برنامه ریزی محیط زیست، مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر، پاسخ
 • فرزانه ساسان پور، علی موحد، علی شماعی، سوران مصطفوی صاحب صفحات 143-161
  این پژوهش با هدف سنجش و تحلیل کیفیت محیط در واحد همسایگی و محله بر آن است با شناسایی و ارزیابی وضعیت کیفی مولفه های سازنده کیفیت در این محیط های شهری، علاوه بر تعیین سطح کیفیت محیط در محدوده مطالعاتی به اولویت بندی مولفه های محیطی نامطلوب محیط موردنظر بپردازد؛ از این رو بر مشترکات دو مبحث «توسعه پایدار محله ای» و «کیفیت محیط» تاکید می کند که دلیل این امر تدقیق بیشتر موضوع، با توجه به میزان رضایت یا نارضایتی ساکنان از کیفیت محله است. پژوهش حاضر از نظر نوع، جزء تحقیقات «کاربردی» و از نظر روش، «توصیفی- تحلیلی» با تاکید بر «نگرش سیستمی» است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی بر پایه بررسی های عینی محقق و تکمیل پرسش نامه توسط ساکنان و مسئولان بوده است. مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مولفه های «کالبدی- فضایی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «اقتصادی»، «زیست محیطی» و «مدیریتی- حکمروایی» به صورت سلسله مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد بالا به پایین ایجاد شده است. به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل نشان از آن دارد که محله شهرک دانشگاه با امتیاز 305/0 دارای بالاترین کیفیت مطلوب نسبت به محله های دیگر و محله تپه مالان با 057/0 امتیاز دارای پایین ترین مطلوبیت کیفیت است. از لحاظ تفاوت ابعاد کیفیتی در کل شهر، نتایج نشان می دهد که خوشه «زیست محیطی» با وزن 364/0 در اولویت اول و خوشه «اقتصادی» با وزن 058/0، خوشه «مدیریتی- حکمروایی» با وزن 041/0 با تفاوت آشکار در رده پنجم و ششم قرار گرفته اند. در نهایت علاوه بر معرفی معیارهایی برای سنجش پایداری محله های مورد مطالعه، فرایندی در پیش روی تصمیم سازان و مدیران شهری قرار گرفته است که به واسطه آن می توانند به اولویت بندی اقدامات خود برای ارتقای کیفیت های محیطی منطبق بر فرایند توسعه پایدار بپردازند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار محله ای، سقز، کیفیت های محیطی، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، محیط شهری
 • ندا محسنی، عادل سپهر صفحات 163-177
  فرایندهای خودتنظیمی به ظهور الگوهای منظم متفاوتی در ساختار اکوسیستم ها منجر می شوند، به طوری که دینامیک این الگوها از قدرتمندترین شاخص ها برای پیش بینی گذرهای بحرانی است. به دلیل اهمیت پیش بینی وقوع گذرهای بیابانی در اکوسیستم های خشک، در دهه های اخیر مدل های پیوسته، متشکل از معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی برای تحلیل دینامیک الگوهای پوشش گیاهی با توجه به نوع مکانیزم مسلط در این اکوسیستم ها ارائه شده اند. در مقاله حاضر با نگاهی اجمالی به برخی از این مدل ها، با تاکید بر مدل جیلاد، روند تغییر الگوهای پوشش گیاهی در اکوتون های خشک بررسی شده است. هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین تحول ژئوسیستم ها، آستانه ها و دینامیک های غیرخطی الگوهای پوشش گیاهی برای پیش بینی پاسخ سیستم ها به تنش های محیطی، از طریق مدل های دینامیک پوشش گیاهی است. نتایج بر اساس مدل جیلاد بیانگر این واقعیت است که گذرهای بیابانی لزوما ناشی از تغییرات کاتاسترف نبوده، بلکه تغییر از وضعیت های همگن پوششی به شرایط همگن فاقد پوشش یا گذرهای بیابانی، فرایندی تدریجی و مرحله ای است. گواه این ادعا بر اساس کالیبراسیون خروجی های مدل با مشاهدات تجربی، شکل گیری الگوهای حدواسط و ترکیبی در محدوده های پایداری دوجانبه در حین گذر از یک وضعیت پایدار به سایر وضعیت های پایدار متناوب است. همچنان که اکوسیستم ها به نقاط گذر نزدیک تر می شوند، به دلیل تشدید تنش های محیطی، میزان انعطاف پذیری آن ها کمتر می شود به طوری که به تدریج، الگوها نظم خود را از دست می دهند و به صورت الگوهای نامنظمی از خطی، مارپیچ، درزی و نقطه ای در سیستم ظاهر می شوند.
  کلیدواژگان: الگوهای پوشش گیاهی، علائم پیش آگاهی، گذرهای بیابانی، محدوده پایداری دوجانبه، مدل های پیوسته
 • علی جعفری، زهرا آرمان*، علی سلطانی، علی لطفی صفحات 179-191

  منطقه حفاظت شده جنگلی هلن واقع در استان چهارمحال و بختیاری با وسعت 40131 هکتار را می توان با توجه به شرایط طبیعی و انسانی حاکم بر آن، نماینده جنگل های زاگرس مرکزی دانست. در این مقاله برای پایش اکولوژیک درازمدت منطقه، چارچوبی مرکب از مدل مفهومی اکوسیستم و اجزای برنامه پایش، ارائه شده است. مدل مفهومی به روش تحلیلی طراحی و تدوین شد. اجزای برنامه پایش شامل اهداف، شاخص ها، ایستگاه ها، روش ها، تناوب زمانی و مسئول و هزینه های پایش با توجه به ویژگی های منطقه، مشخص شدند. اهداف مطابق مدل مفهومی شامل بررسی تغییرات مساحت، تراکم و سلامت تاج پوشش، تنوع زیستی و رشد و تولید جنگل تعیین شدند. 80 پلات در قالب شبکه تصادفی منظم به منزله ایستگاه های پایش مشخص شدند که هر سال از یک چهارم آن ها، آماربرداری انجام و بدین ترتیب طی چهار سال تمام سطح منطقه پایش و این روند تکرار شد. در اولین سال اجرای برنامه 17 پلات به صورت آزمایشی آماربرداری شد که با توجه به تکرار نشدن نمی توان آن را پایش واقعی دانست، اما برای درک وضع موجود و پایلوت برنامه اصلی بسیار مفید است. نتایج پارامترهای اندازه گیری شده نشان می دهند میانگین تراکم تاج پوشش 25 درصد است. ابتلای 55 درصدی درختان بلوط به آفاتی مانند کنه های گیاهی، شته و زنجره نگران کننده است. تنوع گونه های درختی و درختچه ای کم (شاخص شانون وینر معادل 4/0)، اما تنوع گونه های علفی و بوته ای مطلوب (4/3) است. همچنین، 62/46 درصد فراوانی کلاس های قطری 0/10- 4/35 درختان نشان دهنده تبدیل شدن جنگل به وضعیت شاخه زاد است.

  کلیدواژگان: پایش اکولوژیک، جنگل هلن، چهارمحال و بختیاری، مدل مفهومی
 • مریم صارمی، عین الله روحی مقدم، اکبر فخیره صفحات 193-199
  عامل اصلی دمای کره زمین، دی اکسیدکربن است. بنابراین، به منظور کاهش دی اکسیدکربن اتمسفری و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانه ای، کربن اتمسفر باید جذب و در فرم های متعدد ترسیب شود. مراتع می توانند از این نظر حائز اهمیت باشند. تحقیق حاضر به بررسی اثر مدیریت چرا و قرق در ترسیب کربن گون کوهی (Astragalus peristerus)، به منزله یکی از گونه های غالب موجود در منطقه فشم می پردازد. در این پژوهش که در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی انجام شد، پس از استقرار ترانسکت ها، پلات گذاری انجام شد و گونه های غالب تعیین شدند. اندام هوایی و زیرزمینی گونه ها برداشت و به منظور تعیین ضریب تبدیل کربن اندام هوایی و زیرزمینی به کربن آلی، از روش احتراق استفاده شد. به همین منظور نمونه های گیاهی که در آون خشک شده بودند کاملا آسیاب شدند و از هر گونه 3 نمونه 5 گرمی تهیه شد. سپس این نمونه ها توزین شدند و به مدت 5 ساعت در کوره الکتریکی با دمای 550 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. با ضرب ضریب تبدیل کربن آلی در وزن تر اندام هوایی و زیرزمینی هر گونه، وزن کل کربن ترسیب شده به دست آمد. برای مقایسه وزن زیتوده گیاهی و ترسیب کربن گیاه بین دو منطقه قرق و تحت چرا از آزمون t-Test استفاده شد. با مقایسه ضریب تبدیل اندام هوایی و زیرزمینی گونه A.peristerus در دو مرتع قرق و چراشده، مشخص شد که اختلاف معنی داری بین ضریب تبدیل اندام مذکور در دو منطقه وجود ندارد (05/0P<). متوسط ترسیب کربن زیتوده هوایی و گیاهی گونه A.peristerus، در دو منطقه چراشده و قرق اختلاف معنی داری ندارد (05/0P<)، اما متوسط ترسیب کربن زیتوده زیرزمینی دارای تفاوت معنی دار بود (05/0P<). در نهایت می توان گفت، افزایش بیومس اگر همراه چرای متعادل باشد، به علت ورود مقادیر بیشتر مواد آلی به سیستم خاک سبب ارتقای کل کربن موجود در مرتع خواهد شد.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، چرا، قرق، گون، مراتع فشم
 • سیدمحمود هاشمی، احمد رضا یاوری، حمیدرضا جعفری صفحات 201-218
  ایران سرزمینی کوهستانی است به گونه ای که بیش از نیمی از آن را ارتفاعات بلند تشکیل داده است. از سوی دیگر ایران سرزمینی خشک است و بیابان ها در پست ترین ارتفاعات آن واقع شده اند. عمده سکونتگاه های کلان شهری در ارتفاعات میانی (میان بندها) بین دو وادی کوه و کویر قرار گرفته اند. اکوتون های کوهپایه ای محدوده ای در حد فاصل کوه های بالادست و دشت های میان بند قرار دارند که در اثر تحولات اخیر دچار تغییرات گسترده ای شده اند. در این مقاله اکوتون های کوهپایه ای دامنه های جنوبی البرز مرکزی تحت تاثیر منطقه شهری تهران- کرج بررسی شده اند. اهداف ویژه این تحقیق عبارت اند از: 1. استفاده از مفاهیم اکولوژی سرزمین برای ارزیابی کیفیت محیط زیستی در نواحی اکوتونی؛ 2. بازیابی پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و در نظر گرفتن هر نوع پوشش به منزله یک لکه؛ 3. محاسبه و اندازه گیری متریک های مکانی سرزمین و تجزیه و تحلیل ترکیب و توزیع فضایی لکه ها و 4. پایش و ردیابی تغییرات سرزمین طی زمان با استفاده از متریک های اکولوژیکی سرزمین. برای مقایسه روند تغییرات پوشش زمین و متریک ها از تصاویر ماهواره ای سال 2000 (Landsat 7 ETM+) و 2013 (Landsat 8 OLI/TIRS) استفاده شد. پوشش های زمین در چهار گروه عمده طبقه بندی شدند: پوشش گیاهی، فضای باز، ساخت و ساز و آب. محدوده اکوتونی کوهپایه ها در چهار واحد طولی پهنه بندی شد: 1. شمال تهران؛ 2. حومه تهران- کرج؛ 3. شمال کرج و 4. واحد حومه غربی کرج. متریک های اکولوژیکی سرزمین شامل NP، MPS، CAP، MNND، PARA و TE برای تحلیل مکانی- زمانی سرزمین به کار گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که در کل متریک های NP، AW-MPS، MNND، TE و PARA افزایش و متریک های CAP و MPS کاهش یافتند. این نتایج نشانه هایی از پیشرفت تکه شدگی و انقطاع در محدوده اند. در این تحقیق روند تغییرات اکوتون های کوهپایه ای به واسطه رشد کلان شهرهای تهران و کرج تجزیه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: اکولوژی سرزمین، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، منطقه شهری تهران، کرج
 • حسن نصرالله زاده ساروی، نیما پورنگ، آسیه مخلوق، حسن فضلی، فرشته اسلامی صفحات 219-232
  در سال های اخیر اکوسیستم دریای خزر تحت تاثیر گروه های مختلف گونه های مهاجم به خصوص شانه دار قرار گرفته است. بنابراین، در این مطالعه ارزیابی آثار شانه دار مهاجم در زیستگاه با بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی- شیمیایی در دریای خزر انجام شد. دگرگونی و تغییرات زیستگاه ها دارای گستره بدون اثر (H0) تا آثار شدید (H4) در محیط موجودات کفزی و پلاژیک است. تغییر زیستگاه از شواهد فرایند تهاجم است، اما دیرتر اتفاق می افتد. در این تحقیق از داده ها و اطلاعات موجود طی سال های 1375 تا 1389 در خصوص شاخص های فیزیکوشیمیایی (در اینجا به منزله ویژگی زیستگاهی بیان می شود) استفاده شده است. این سال ها به دو گروه زمانی قبل از معرفی شانه دار (1375- 1379) و بعد از ورود شانه دار (1380- 1389) به دریای خزر مربوط می شوند که به سه دوره اول (1375- 1379)، دوم (1380- 1385) و سوم (1387- 1389) به منزله دوره های ارزیابی تقسیم شده است. اطلاعات پروژه های انجام شده به وسیله پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در اکوسیستم دریای خزر و مقالات استخراج شده به منزله داده های اولیه در تحقیق حاضر استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که حتی در زمان حضور و شکوفایی شانه دار در سال 1381 اثر در زیستگاه (ساختار فیزیکوشیمیایی آب و رسوبات) در کلاس H0 قرار گرفت، زیرا آثار در زیستگاه و اکوسیستم از شواهد فرایند تهاجم در مرحله بعدی اند که دیرتر اتفاق می افتند. آثار شانه دار در زیستگاه به مرور زمان بیشتر می شوند و به مراحل H2 و H3 و در نهایت در سال 1385 به رتبه H4 می رسند، چنانکه در این دوره زیستگاه ماهیان پلاژیک از جمله کیلکای آنچوی و چشم درشت به شدت تخریب شده بود. در مرحله سازگاری (1387- 1389) با توجه به اینکه تراکم شانه دار روند کاهشی داشته اثر در زیستگاه از H3 تا H2 تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: شانه دار مهاجم، زیستگاه، پارامترهای های فیزیکی و شیمیایی، سواحل ایران، دریای خزر
 • غلامرضا حقیقت نایینی، ولی الله ربیعی فر صفحات 233-256
  در حال حاضر چالش های زیست محیطی از مهم ترین دغدغه های بشری محسوب می شوند. این مسئله زمانی بیشتر بر نگرانی ها افزوده که با پیچیدگی هایی همراه بوده است. تحقیقات نشان می دهند که چالش های زیست محیطی ریشه در عواملی دارند که در سطوح مختلف جهانی، منطقه ای و محلی مطرح اند. در این مورد اگرچه تاکنون مطالعات زیادی در خصوص ابعاد مختلف زیست محیطی شهرها انجام شده است، یک نگاه جدید با دید مکانی و جغرافیایی می تواند ابعاد جدیدی از عوامل و آثار زیست محیطی را مشهود کند. بدین ترتیب مطالعه و بررسی چالش های زیست محیطی جامعه شهری یکی از ضروریات شناخت مسائل شهری در وضع کنونی محسوب می شود، تا با دید و ادراکی عمیق از وضع مسائل محیط زیست شهری قدم های اساسی تری برای رفع چالش های زیست محیطی برای رسیدن به شهر با کیفیت زیست مطلوب برداشته شود.
  هدف از انجام مقاله حاضر، مقایسه چالش های زیست محیطی در بافت های مرکزی، میانی و حاشیه ای در کلان شهر تهران است. روش تحقیق در مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که منطقه 11 با کسب حداکثر امتیاز نهایی یعنی 455/502 دارای بیشترین آلودگی های زیست محیطی است. منطقه 2 با امتیاز نهایی 455/307 با فاصله اندکی در ردیف دوم و منطقه 22 با امتیاز نهایی 09/190 در ردیف سوم جای می گیرد که منطقه 22 به نسبت از شرایط مطلوب زیست محیطی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تهران، چالش های زیست محیطی، مطالعه تطبیقی، منشا آلاینده ها، مناطق شهری
 • حمیدرضا صباغی، منوچهر طبیبیان * صفحات 257-273

  هدف این مقاله تبیین نظری انگاره اکوتوریسم شهری از طریق بررسی مباحث نظری توسعه پایدار و ریشه های شکل گیری مفهوم اکوتوریسم است. همچنین، این مقاله درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که تا چه میزان مفهوم اکوتوریسم قابلیت تطابق با محیط های شهری (محیط انسان ساخت) را دارد؟ گروهی از اندیشمندان حوزه طبیعت گردی، واژه ترکیبی «اکوتوریسم شهری» را، در تضاد و مخالفت با اصول بنیادین معنای اکوتوریسم می دانند. از طرف دیگر، گروهی درصددند که با بحث نظری ای که بیشتر متکی بر پروژه اجرایی است، ثابت کنند که مفهوم «اکوتوریسم شهری» راهبرد نوین در خصوص شهرهاست و لذا اکوتوریسم، در معنای بنیادین را «اکوتوریسم سنتی» می نامند. از این رو در این مقاله ضمن بررسی چرایی شکل گیری تفکر توسعه پایدار و قوام یافتن واژه اکوتوریسم از دل تحولات قرن بیستم میلادی در حوزه گردشگری، اصول بنیادین اکوتوریسم از دل متون اندیشمندان پس از دهه پنجاه در این حوزه استخراج شده است. این کنکاش در واقع، ورای بیان معنای اکوتوریسم است. به عبارت دیگر، هدف این مقاله مطالعه در ادبیات و انگاره[i] اصلی شکل گیری واژه اکوتوریسم (نه صرفا بیان معنای آن) با روش مقایسه ای- تحلیلی و بیان چرایی شکل گیری ادبیات اکوتوریسم شهری و تدوین انگاره آن است. از این رو با تدوین سیر تحول مباحث نظری در خصوص دو واژه اکوتوریسم سنتی و شهری بر خلاف مقالات سایر صاحب نظران که مبتنی بر نمونه موردی بحث کرده اند، نوآوری این مقاله در تدقیق و تعریف معنای واژه اکوتوریسم شهری و تدوین انگاره آن صرفا از طریق بیان مباحث نظری مربوطه است.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم شهری، اکولوژی شهری، اقتصاد شهری، برنامه ریزی گردشگری، توسعه پایدار گردشگری
 • محمود مولی نژاد صفحات 275-282
  شهرنشینی و توسعه شهرها همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، آلودگی ها را به شدت افزایش داده که عواقب آن در کوتاه مدت روی بیماری های مختلف و در بلندمدت موجب تشدید برخی نوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی آن، از جمله تغییر دوره های زمانی مطلوب از نظر اقلیم آسایش است. منظور از شرایط آسایش انسان مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی حداقل برای 80 درصد افراد مناسب باشد، به عبارت دیگر انسان در آن شرایط، نه احساس سرما کند و نه گرما. بنابراین، آب و هوای بسیار سرد و گرم برای زندگی مناسب نیست. در این مقاله با استفاده از داده های اقلیمی 30 ساله دما، رطوبت نسبی و سرعت باد طی دوره آماری (1976- 2005) در ایستگاه های منتخب تهران (مهرآباد، شمال تهران، ژئوفیزیک و دوشان تپه) و با بهره گیری از شاخص فشار عصبی ماه های مطلوب و نامطلوب برای آسایش فیزیولوژی انسان در دو دوره 15 ساله تعیین شد. نتایج نشان داد که نواحی شمالی تهران در دوره گرم سال ضریب آسایش مناسبی دارند، اما نواحی جنوبی به علت دارابودن ضریب شاخص عصبی بالا در شرایط عدم آسایش قرار دارند. همچنین، در دوره سرد نواحی شمالی تهران در شرایط عدم آسایش خنک قرار دارند در حالی که نواحی جنوبی به مراتب شرایط آسایشی بهتری دارند. به طوری که با افزایش روند دمایی در ایستگاه ها انتظار می رود در آینده نزدیک، ماه های سرد شرایط مساعدتری برای آسایش و راحتی فیزیولوژی انسان داشته باشند و متقابلا در ماه های گرم شرایط عدم آسایش تشدید شود.
  کلیدواژگان: اقلیم، آسایش، تهران، شهرنشینی، شاخص فشار عصبی
 • یاسر معرب، پیمان گلچین، محمد جواد امیری، رسول افسری صفحات 283-296
  انسان از آغاز شهرنشینی همواره کوشیده است تا کیفیت زندگی در محیط زیست خود را بهبود بخشد. خیابان های شهری یکی از مکان هایی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند و کیفیت آن، نقش بسزایی در بالارفتن کیفیت زندگی شهروندان دارد. همچنین، خیابان های شهری از مهم ترین فضاهای عمومی شهری اند که بستر فعالیت های انسانی و تعاملات اجتماعی را فراهم می کنند و بی توجهی به کیفیت آن ها سبب کاهش حضور شهروندان در این فضاها می شود. هدف کلی از پژوهش حاضر، به دست آوردن عوامل تاثیرگذار در دستیابی به خیابان های ممتاز شهری و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از این عوامل و بررسی آن ها در سه خیابان شهری انقلاب، فاطمی و کشاورز است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبانی نظری و شناخت عوامل و مولفه های تاثیرگذار آن بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد دلفی انجام گرفته است. تعیین میزان اهمیت عوامل تاثیرگذار بر اساس نظر متخصصان (34 نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص که در حوزه برنامه ریزی شهری، طراحی محیط زیست، طراحی فضای سبز و مهندسی محیط زیست تخصص داشته اند) و جمع آوری اطلاعات از خیابان های مورد مطالعه از طریق برداشت میدانی و تکمیل 100 پرسش نامه در هر خیابان، از شهروندان حاضر در آن ها نظیر عابران و مغازه داران انجام شده است. همچنین، به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از روش AHP و طیف لیکرت بهره گرفته شده است. در نهایت، ارزیابی ها و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که خیابان کشاورز با کسب میانگین امتیاز 207/0 در مقایسه با خیابان فاطمی با میانگین امتیاز 165/. و خیابان انقلاب با میانگین امتیاز 154/. از کیفیت مطلوب تری برخوردار است. در انتها نیز پیشنهادها و راهبردهایی به منظور ارتقای کیفیت خیابان های مورد مطالعه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خیابان شهری، خیابان های ممتاز، روش AHP، کیفیت زندگی، طیف لیکرت
|
 • Mitra Bayat, Mohammad Reza Mehrnia, Navid Mostoufi, Mehdi Rajabi Hamaneh Pages 1-12
  Membrane bioreactor (MBR) is an effective technology for wastewater treatment and water reuse which is becoming increasingly popular due to its numerous applications and advantages over conventional activated sludge process. This novel technology have advantages of small footprint, high concentration of mixed liquor suspended solids (MLSS), high removal efficiency of chemical oxygen demand (COD), less production of excess sludge and to be reliable and simple to operate. Membrane fouling and its consequences, regarding plant maintenance and operating costs, has gained attention in recent years as a major obstacle for development of this technology. Various methods have been used to reduce membrane fouling and new solutions are frequently proposed and used. Among different operational variables, aeration is the most effective factor on membrane fouling mitigation. Despite its major role in membrane fouling reduction, the energy consumption of aeration is the main operating cost for MBRs, such that approximately 30-50% of consumed energy in a submerged MBR is used for aeration. Hence, operation improvement by optimizing hydrodynamic conditions has a high technical and economic significance. Computational fluids dynamics (CFD) is a powerful tool for understanding the relationship between hydrodynamics and fouling in MBRs. Researches have been conducted to assess hydrodynamic and its effect on the system efficiency. Most of design, operational and geometrical variables, like bubble diameter, membranes distance, presence of baffles and walls in flat-sheet modules require evaluation and optimization. Membranes are mostly assumed to be rigid in CFD simulations of MBRs. In this study, effect of hydrodynamic characteristics of a submerged membrane bioreactor on membrane fouling was investigated using computational fluid dynamics simulation. In this study, effect of hydrodynamic characteristics on fouling in an airlift MBR was investigated using CFD simulation. Three-dimensional two and three-phase simulation was implemented using Eulerian approach and k-ε turbulent model. Results indicated that by increasing air flow rate and MLSS concentration, shear stress on membrane surface increase and membrane fouling decreases. Also effect of considering population balance model in simulation was studied. In addition results indicated that using granular model in three-phase simulation would lead to a more realistic simulation. Simulation results were in good agreement with experimental data which demonstrate the ability of this CFD approach and population balance model as an efficient tool. Materials and methods Experiments were carried out in a submerged membrane bioreactor which is 70 cm in height, 23 cm in length and 21 cm in width with operating volume of 20 L for activated sludge. A flat-sheet chlorinated polyethylene membrane with mean pore size of 0.45 μm and effective membrane area of 0.11 m2 was used. Two baffles were located at both sides of membrane. The required air was pumped through a sparger located beneath the membrane, and its flow rate was measured using a flow meter. The biomass was obtained from a municipal wastewater treatment plant in Tehran, Iran. The driving force for filtration was created by vacuum. In all experiments, the system was fed by a synthetic influent, glucose, ammonium sulfate, and ammonium phosphate which are the sources of carbon, nitrogen, and phosphorus, respectively. The tests were carried out at four different air flow rates of 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 m3/h and at two MLSS concentrations of 8 and 12 g/L. The permeate flow rate, MLSS concentration and membrane resistance were measured. Total gas hold-up was also estimated by visual determination of bed expansion. A three-dimensional two- and three-phase model was used to investigate the hydrodynamics of the MBR. In order to describe liquid and gas properties in multiphase flow, an Eulerian-Eulerian approach was implemented. The standard k-ε turbulent model was used for phases to model turbulence. A fine mesh was generated between the membranes. However, to decrease the number of computational cells, only a quarter of the set-up was considered as the simulation domain due to the symmetry from both sides. The projected area of the air spargers at the bottom of the system were considered as the air velocity inlet boundary condition. The boundary condition at the top of the MBR was set to open to atmosphere in order to let the air exit to the atmosphere. Also a bubble size distribution with ten bubble classes and the possibility of coalescence and breakage was used in some of the simulations. In this work, phase-coupled simple with pressure based solver was applied for the Eulerian multiphase simulations. The velocities were solved coupled by phases, but in a discrete method. This method solves momentum and pressure based continuity equations simultaneously, thus the rate of convergence improves compared to the segregated method which solves the governing equations sequentially.
  Results And Discussion
  - The effect of bubble size distribution in MBR Due to importance of bubble characteristics and their distribution in bioreactors, a simulation was carried on in which the bubble size distribution, based on experimental data, was used. MBR was simulated at TMP of 40 kPa, MLSS concentration of 8 g/L and four different air flow rates of 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 m3/h. Ten bubble classes are studied with possibility of accumulation and breakage. Bubble size distribution in 5 stages of bioreactor was investigated. Results indicate that by increasing the aeration intensity, ratio of larger bubbles increases in the system. After formation of air bubbles at the sparger, their coalescence and breakage occur during their movement towards the free liquid surface and gradual increase of bubble diameter can be observed. Larger bubbles are commonly seen at higher levels, near the membrane surface and the wall. Average bubble diameter from both simulation and experimental results were compared. Simulation results correlate with experimental data which verified bubble size distribution in simulation. So a mean bubble diameter was used in other following simulations. - The effect of MLSS concentration and aeration intensity In order to investigate the effect of aeration as the main effective factor in membrane fouling reduction, simulation was done at various air flow rates of 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 m3/h. Gas holdup was measured experimentally and was compared with simulation results. Results demonstrate that increasing the aeration intensity, and consequent growth in average bubble diameter, causes a greater gas holdup in the bioreactor. Although the growth in the average bubble diameter leads to reduction of the gas holdup due to higher rise velocity, the overall effect of increasing the aeration intensity and average bubble diameter is higher gas holdup in the system. Also by increasing MLSS concentration and consequence increase in the activated sludge viscosity, more bubbles are trapped in the riser which leads to more gas holdup. In airlift bioreactors, flow of air is the main cause of liquid motion and circulation. Therefore, by increasing the aeration intensity, the liquid velocity increases in both riser and down comer which leads to a greater shear stress on the membrane surface. Also, at higher MLSS concentrations, which correspond to greater liquid viscosity, air and liquid shear rates increase. However at lower aeration intensities, changing the MLSS concentration does not make a significant change in the shear stress. This is due to the fact that aeration cannot impose the necessary rate of mixing in the bioreactor and provide the force required for particles movement. Exerting more shear stress on membrane surface in higher aeration intensity leads to a decrease in cake formation on membrane surface and membrane fouling resistance. Also gas shear stress contours on membrane surface at various air flow rates was investigated. It was seen that a greater shear stress is exerted on the surface in the middle and upper half of the membrane which is owing to higher velocity and turbulence of gas and liquid mixture in this region. Also, at air flow rate of 0.2 m3/h, the maximum shear stress is exerted on a small part of the membrane surface, while by increasing the air flow rate to 0.8 m3/h, a greater surface area is exposed to the maximum shear stress. - Validation of the model In order to validate simulation results, gas shear stress and its effect on MBR operation and membrane resistance was studied under different conditions. Results indicate that by increasing air flow rate, resistance reaches its lowest amount. By increasing aeration intensity stress changes resulting from gas and liquid becomes ascending. It should be mentioned that both stresses influence cake formation and total resistance on surface tension, But it cannot be specifically said which effect is more. Other studies indicate that in constant pressure systems much change is not observed after reaching semi-constant condition. As mentioned before, aeration causes cross flow on membrane in air lift bioreactor and the more aeration causes more flow circulation velocity and lifting force on particles, which leads to membrane resistance reduction. Liquid shear stress changes on membrane surface in different air flow rates, shows a similar trend. Also gas hold up was measured experimentally and was compared to simulation results. It was seen that simulation results are in good agreement with experimental data which indicates model accuracy and ability of computational fluid dynamics for investigation and prediction of bioreactor hydrodynamic. - The effect and behavior of solid particles distribution Three-phase simulation was studied in order to approach real conditions and identification of solid particles aggregate. Three-phase simulation in aeration intensity of 0.8 m3/h and MLSS concentration of 8 g/L was done. Average particle diameter was determined by microscopic image of active sludge and image analysis of 6 µm. Eulerian approach was used to model three-phase simulation. Volume fraction distribution of solid phase particles of sludge, liquid and air were investigated. Results show that solid particles accumulate less near membrane and are accumulated more in bottom of bioreactor due to more aeration and liquid circulation around baffles. In order to achieve more uniform distribution of solid particles, air distributor can be placed at the bottom in order to prevent particle accumulation in that area. Conclusion A submerged membrane bioreactor was investigated using CFD simulation. A two- and three-phase simulation using Eulerian approach was implemented. In addition, the effect of permeate flux was considered in simulation. Simulation results were validated against the experimental data. From the results reported here, the following conclusions can be drawn: - By using bubble size distribution, bubbles behavior during their movement in system can be investigated. Results show that bubble size increases during their movement from sparger to free surface of liquid and bigger bubbles tend to accumulate near membrane surface and walls. - By increasing aeration intensity and MLSS concentration in system, gas and liquid shear stress on membrane surface increases. - Simulation results were in good agreement with experimental data which indicates model accuracy and ability of computational fluid dynamics for investigation and prediction of bioreactor hydrodynamic. - Application of granular model in three-phase simulations causes reactor conditions come closer to actual one. Results indicate that solid particles tend to accumulate more in bottom of bioreactor and less near membrane and around baffles.
  Keywords: Wastewater treatment, water reuse, membrane bioreactor, fouling, computational fluid dynamics
 • Ata Shakeri, Rahimeh Shakeri, Behzad Mehrabi Pages 13-24
  The pollution of the aquatic environment with heavy metals and trace elements has become a worldwide problem during recent years, because they are indestructible and most of them have toxic effects on organisms. Potentially toxic elements (PTEs) added to an aquatic system by anthropogenic and natural sources are distributed during their transport between different compartments of aquatic ecosystems, such as water, sediment and biota. The main goals of present study are: 1) determine concentrations of As, Cd, Ni and Cr in water and sediment as well as their accumulation in fish, 2) Evaluating contamination and toxicological factor in the river and lake dam sediments and 3) calculate monthly fish consumption limits for carcinogenic and noncarcinogenic health.
  Materials and Methods
  Study area Shahid Rajaei dam is located in 40Km south of the Sari City, in the north part of Iran (Fig. 1) with 160 million cubic meters capacity and approximate catchment of 1244Km2. It is constructed on Tajan River and its reservior is fed by Shirinrood and Sefidrood rivers (in the confluence of these rivers, Tajan river arise). It was designed to provide irrigation, drinking, and industrial water in the region. The main activities in this area are agriculture, crop irrigation, and dairy activities. The main human settlements are in upstream including Ferim, Afrachal, Ali-Abad, Sekuya villages with a total of more than 10000 habitants. Geological formations in the region in terms of lithology are mainly limestone, dolomitic limestone, sandstone, marl and shale (Fig. 1). Sampling and analysis For water quality assessment, 16 water samples were collected from the surface waters including 9 sites along the Shirinrood (Sh-1 to Sh-9) and 4 sites along Sefidrood (S-1 to S-4) rivers and 3 samples from Lake Dam (M-1 to M-3) during two periods (November 2012 and September 2013). The location of the sampling points is shown in Fig. 1. The samples were kept at 4°C prior to analysis. As, Cd, Ni and Cr were analyzed by ICP-MS in Westlab, Australia. 26 Sediment samples were collected from Sefidrood, Shirinrood rivers and dam lake, using a pre-cleaned stainless steel grab sampler for Lake samples (SR-7 to SR-15) and using a plastic scoop for river samples (SR-1 to SR-6 and SR-16 to SR-26) in October 2012. Figure 2 shows the location of the sampling points. The collected samples were immediately stored in polyethylene bags and air-dried in the laboratory at room temperature. Then, gravel and plant root were removed. The samples were passed through a 63 micron steel sieve. The concentrations of the constituent potentially toxic elements (PTEs) were measured at Zar Azma Laboratory (Iran) using ICP-MS methods. Fish samples, including two species Barbel and L. cephalus of Cyprinidae family, were collected from the Lake Dam. The fish samples were washed with deionized water, packed in polyethylene bags and kept at -20°C, then, transported on ice to the laboratory. As, Cd, Cr and Ni were analyzed by atomic absorption spectrometry.
  Keywords: Potentially toxic elements, Sediment quality guidelines, Risk assessment, Shahid Rajaei Dam, Iran
 • Kamyar Taheri, Nader Bahrami Far, Hamid Reza Moradi, Mohsen Ahmad Pour Pages 25-37
  Introduction
  In the present days, there are more concerns about using Irregular use or misusing pesticides and its effects on environment and human health and this concern is to some extent that needs the programs for decreasing to use pesticides as a part of the agricultural major strategy and the other uses. The lack of basic information about pesticides in environment is a limitation for determining standard values, so according it setting up the programs for decreasing to use pesticides is possible. Considering to these descriptions, the importance of Pollution monitoring, because of pesticides and its relation with relevant uses in Siahrud River that one of the important rivers in the north of iran is clearly appeared In terms of human activity and environmental.
  Materials And Methods
  Pesticide standards were purchased from Sigma-Aldrich and all reagents purchased from Merck. The area of Siahrud with an area of over 10070 hectares is placed in Mazandaran province in Qaemshahr city in Iran, The length of this river is 5 km. In this research, sampling was done in three season, summer (August), autumn (November) and spring (May) 2012. For selecting sites, it was used land-use map. Each site was placed between two Land-uses and it was indentified 7 site based on it(Table 1). In each site, it was taken 3 water samples, (3 replications) using horizontal water sampler and 3 sediment samples by using sediment core sampler. The sediment samples was taken from the upper 5cm of the sediment surface and all samples were placed in glass containers and were transported to the laboratory in ice.
  Keywords: Pollution, Organotoxin, GC, Water, Sediment
 • Eshagh Hashemi, Alireza Safahieh, Mohammad Ali Salari Ali Abadi, Kamal Ghanemi Pages 39-48
  Introduction
  Despite the limited anthropogenic activity in Arctic regions, the levels of heavy metals are of concern and the Arctic is considered as an important global sink for mercury depletion. Mercury is not readily available to the food Web in its natural form. However, inorganic mercury are converted to organic mercury compounds by microbial processes of anaerobic organisms. MeHg is more lipophilic, highly bioaccumulative and the most toxic form of mercury. The Stablishment of industrial in the coastal zone resulted in producing and realsiay of various types of contanius in to the marine Enviromental the neighbor hoad of khormusa to Bandar Mahshar petrochemical complex could be poteutialy harm ful for marine ecosystem interms of Hg pollution.Birds are often the most numerous representatives of vertebrates in polar and subpolar regions making them ideal bioindicators of pollution. Marine birds are exposed to a wide range of trophic levels, and those at the top of the food chain are susceptible to bioaccumulation of pollutants. Mercury in the marine environment in order to understand the extant of Hg contamination in the marine environment and its health. Seabirds are useful as bioindicators of coastal and marine pollution. Marine birds, defined as birds that spend a significant proportion of their life in coastal or marine environments, are exposed to a wide range of chemicals because most occupy higher trophic levels making them susceptible to bioaccumulation of pollutants. Since different families, have different life history strategies and cycles, behavior and physiology, diet, and habitat uses, their vulnerability varies. Further, the relative proportion of time marine birds spend near shore, compared to pelagic environments, influences their exposure. Biomonitoring studies are necessary. due to long living, staying at the top of food chain, availability and large number of yellow-legged (larus cachinnans) in Mahshahr area. Gull yellow leg of seabirds around the world, including Europe, Africa, Asia and the Pacific are found. Methyl mercury due to its great affinity to high affinity for fat and protein Rail sulfide groups in the food chain is transmitted rapidly and accumulate in organisms. In areas where fish and other marine products food group constitutes a major source of organic mercury bioaccumulation of mercury in human tissues. This study was carried out to study the level of mercury accumulation in yellow gull and the amount of mercury witch is transter to the apper trophic level in mahshar area. Since birds are fed high levels of the food chain, they are often known ecology,
  Material And Methods
  Gull yellow (larus cachinnans) were collected from the khormusa and Bandar mahshar.The collection gull yellow (n=18). Samples were brought to the laboratory right away, birds were dissected immediately. Liver, Breast feather, kiendy, musel, heart, bone and skin were removed the bodies of the speciments. Feather were washed in deionized water alternated to removed loosely adherent external contamination. All sample were wrapped in aluminium foil and stored at minimum -20ºC.The seabirds were weighed and size measured.All sample were dried in a 50 ºC oven.The biological sample were digested by a mixture of nitric acid and patacium permangenat in a closed aqueous system in a hot plate.After pressure digestion, the biological sample waz supplied with stannous chloride and hydrochloric acid to reduce the Hg in a sample to atomic Hg.Mercury was measured by Atomic Absorption cold vapour (AAS). The statistical analysis was carried out using SPSS soft ware version 16. The data were normality using a Kolmogorov-Smirnov test. Mercury concentration in samples were test for mean differences among species using one-way analysis of variance (ANOVA). When significant differences were observed among the species and tissus, Tuky-Kramer test was applied to determine which means were significantly different. Values are given as mean± standard errors and we considered a p value ˂0.05 to be statistically significant. Discussion of Results &
  Conclusions
  In both sexes the maximum Hg concentration were measured in feather(9.70±1.16 µ/g in female and 8.27±.32 µ/g in male). The minimum Hg concentration were observed heart muscle(.42±.03 in female and. 43±.01 µ/g in male).. A significant and positive correlation found between Hg concentration in feather or liver and total weight of the birds (p˂0.05). The maximum hg concentration was found in the feathers either in male and females. While the minimum hg concentration was found in heart muscle. A significant difference was found between male and females in terms of hg concentration in feather and liver(fig 1). many studies have pointed out that hg have to accumulate in birds feathers.it is suggested that feather and liver could serves as suitable bimonitor agent for hg a yellow leg gull. There waz no significant difference between hg concentration in the birds belonging to different stations. This was true for both male and female birds (fig 2).Althogh the studies stations are far from each other it is suggested that birds from both stations have a same feeding ground. Figure 1- concentration hg in yellow gulls(male and female) in mahsahr Figure 2- concentration hg in yellow gulls(male and female) in aboukhozayer Many seabirds can fly in long distance. Therefore it is possible that mahshar and shadegan gulls gather in the same feeding ground to feed. Comparision between hg concentration in different tissues of yello legged gull in this study (Tabel1) with some other birds from other parts of the world deuonstrated that yellow legged in this study accumulated. Highe concentration of hg in it tissue. This finding alarms that controlling and managing action are require to pollution in the mahshar area. Significant correlation was observed between hg concentration in different tissues and total body weight of the birds.The correlation coefficient was higher in the case of feather(Fig 3). Fig 3-corralation between feathers and weight yellow gulls Genrally most of the hg body burdent accumulation in feathers and the contain proteins rich of sulfur amino acid. it is suggested yellow-legged is appropriate agent for Hg biomonitoring in bandar Mahshahr and it is feather is the most suitable tissue for Hg monitoring. Also compare our results with standard World Health Organization, found that mercury levels in Yellow-legged above mentioned standards.
  Keywords: pollution Hg, Meahshar, Yellow, legged gulls, Bimonitoring
 • Mir Sajad Fakhri, Asghar Asghari Moghaddam, Morteza Najib, Rahim Barzegar Pages 49-66
  Introduction
  More than 90% of drinking water in cities around the world and about 40% of the agricultural water supply from groundwater resources.,Thus, groundwater quality consideration issue is inevitable. One of the most important parameter which can show the quality of drinking water is nitrate concentration. Nitrate enters the groundwater and surface water through the decomposition of human and livestock wastes, industrial outputs and agricultural fertilizers leaching. Typically, the concentration of nitrate is higher in shallow groundwater and decreases with increasing depth and toward downstream due to the diffusion process, mixing and dilution with low nitrate groundwater.
  Materials And Methods
  Marand plain is located in East Azarbaijan Province in the northwest of Iran, with an area of approximately 826 square kilometers. The plain is a part of Caspian basin. Groundwater resources of the plain have been formed in Quaternary alluvial sediments. The sediments formed in the mountain range pediments are coarse and gradually the grain sizes decreases towards the central parts of the plain and turned into clay and silt at the and end parts. Zilbir Chay and Zonouz Chay are important rivers in the study area. Based on the results of geophysical investigations and geological logs, there are three types aquifer including; unconfined, confined and semi-confined aquifers in the plain (Fig 1). Unconfined aquifer is formed in ancient terraces, recent terraces, alluvial fans and fluvial sediments and the main materials of deposits are gravel, sand, silt and clay. The thickness of the unconfined aquifer varies in different parts of the plain. The southern part of the plain is made ​​of semi-hard conglomerate with Plio-Pliostecene debris and it must consider as low permeable and semi-permeable layers because of clay and marl layers. Confined aquifer, mostly in the form of ancient alluvial deposits, is covered by clay and marl layers with thicknesses varying from 10 to 30 m. The maximum thickness of the confined aquifer reaches to 170 meters in some parts of the plain. The confined aquifer has expanded in the central and western parts of the plain and even in some parts of the Zilbir Chay and Zonouz Chay Rivers terraces. The semi-confined aquifer is placed in western part of the plain. To evaluate nitrate contamination, sampling from 48 shallow and deep wells of the aquifers was carried out in July 2012. Parameters and analyzed ions include pH, EC, major cations, anions and nitrates. Nitrate was analyzed by spectrophotometer and other cations and anions by standard methods at hydrogeology laboratory of Tabriz University. Then, the spatial distribution map of nitrate concentration was plotted using the ArcGIS10 software. Groundwater vulnerability assessment performed by two methods including AVI (Aquifer Vulnerability Index) and GODS (Groundwater Occurrence, Overlying lithology, Depth of groundwater and Soil rates) methods. Results and Discussions Nitrate contamination: Evaluation of nitrate concentrations in groundwater of the Marand plain indicated that nitrate concentrations are over the allowable concentration in drinking water (45 mg/L) in 12 analyzed water samples (Fig 1). an Based on nitrate concentrations and land use map, it can be certainly stated that the nitrate concentration are well defined with land use map however, the particle size distribution of sediments and hydrogeological conditions have a determinant role in the distribution of nitrate concentrations. Nitrate concentration in the central and eastern parts of the plain is more than other places because of the active ​​agricultural area, entrance of wastewater to groundwater, unconfined aquifer type and coarse sediments are located in this part of the plain. The lowest nitrate concentrations collected from west and northwest parts of the plaindue to the low agricultural activity in comparison with other parts of the plain, the confined aquifer condition and fine-grained sediments in this part of the plain. The nitrate concentrations decrease with increasing the depth of wells. It can be mentioned that the concentrations of dissolved oxygen in water decrease with increasing depth, hence it is possible to enhance denitrification process and remove some amount of nitrate. Fig 1. Spatial distribution of nitrate concentration and the maximum allowance concentration Figure 2 shows the spatial distribution of nitrate concentration and land use map of the study area. This figure shows, that the high concentrations of nitrate in the east and southeast part of the plain reflects extent and intensity of agricultural activity and therefore increase agricultural fertilizers, including phosphate fertilizers, nitrogenous and potash in this regions. Moreover, unconfined aquifer type and coarse sediments cause to increase the permeability of the aquifer and the rapid nitrate leaching from the unsaturated zone and lead to increasing nitrate concentrations in this part of the plain. The reasons for the lower nitrate concentrations in the central and western parts of the plain are type of the aquifer (confined aquifer), fine-grained sediments and undesirable quality of water for agricultural purposes. Fig 2. Comparison of variation in nitrate concentration with land use map Vulnerability of Marand plain groundwater To determine the contamination potential of the plain, two Vulnerability assessment methods named as AVI and GODS methods were used. Vulnerability mapping with AVI and GODS methods (Fig 3a,b) show that those parts of the plain, which contain unconfined aquifer type have the highest contamination potential whereas those parts of the plain containing confined aquifer condition have lowest contamination potential.
  Keywords: Groundwater Contamination, nitrate, Marand Plain, Groundwater vulnerability
 • Mehdi Kord, Asghar Asghari Moghaddam, Mohhamad Nakhaei Pages 67-79
  Introduction
  The Ardabil plain aquifer, with area about 900 km2, has high concentration amounts of nitrate in some parts. Nowadays, nitrate pollution in groundwater due to the widespread application of fertilizers and increasing of drinking water demand, has encountered consumers with problem. The adverse health effects of high nitrate levels in drinking water have been well documented. In the last two decades use of fuzzy logic has considered to simulate of environmental process because of complexity in modeling domain and uncertainty in data. Most of these research studies has profited from advantages of fuzzy logic beside other scientific methods. In previous published academic researches which investigated vulnerability of aquifer by fuzzy logic, it has been concluded that data clustering and determination of bounds between these clusters is a matter of importance and the efficiency of fuzzy logic is higher than traditional methods. Reviewing the previous records indicates that there is not any literature about modeling of nitrate in Ardabil plain. So in this study distribution of nitrate in Ardabil plain aquifer has been estimated using fuzzy logic modeling and the performance of this method has been compared with kriging.
  Material And Methods
  The study area is located between latitude 38°00′ and 38°30′ and longitude 48°00′ and 48°40′ and it covers an area of approximately 900 km2. In order to spatial distribution modeling of nitrate concentration in Ardabil plain, a total of 61 wells were sampled for chemical analyses on November, 2011. In this study 75% and 25% of samples were used for calibration and verification, respectively. Fuzzy logic: Contrary to classic sets, that their members are completely belong to them, in fuzzy sets the members have membership grades between 0 and 1. One of the applications of fuzzy theory is modeling. In order to modeling by fuzzy logic, first input data are shown as fuzzy membership functions, then these membership functions are related to output data via definition of fuzzy rules. Sugeno model is used in process of this kind of modeling which consists of three stages: 1- clustering, 2- identification of rules and 3- parameter estimation. To determine the optimum number of clusters, the software of FuzME has been applied. After the determination of classes, inputs of model were related to the outputs by definition of the if-then fuzzy rules. In the last step, least square errors were minimized to calibrate model. Kriging: Kriging is a geostatistics interpolation method which is an efficient linear unbiased estimator. After the examination of normality of data and using normalization for data without normal distribution, the best experimental and theoretical variogram basis isotropic or anisotropic properties of data plotted by GS+ software. As a result the best chosen variogram was exponential with nugget effect of 0.09 and sill about 0.50. Discussion of Results &
  Conclusions
  In this study longitude and latitude have considered as inputs and nitrate concentrations have kept for output of model. For the reason that the UTM amounts were large numbers, in the beginning the inputs normalized between 0 and 1 then they were classified in six clusters by fuzzy c-mean clustering method. Since the number of rules in this type of modeling is equal to the clusters, therefore the set of inputs was related to the set of outputs via defining six rules and the parameters of model were estimated by the running of the model. The calibrated parameters of input and output membership functions are given in table (1).
  Keywords: nitrate, groundwater, Fuzzy Logic, clustering
 • Marjan Abdolahi, Afshin Qishlaqi, Ahmad Abasnejad Pages 81-95
  Introduction
  Groundwater resources in arid-semiarid zones universally suffer from problems of over-abstraction and declining water tables. In addition to the issues related to quantity, degradation of groundwater quality now assumes major importance in the arid and semiarid regions. In such areas, natural factors such as the low precipitation, combined with high evapotranspiration, result in higher in groundwater composition. Besides the natural factors, a range of human related factors might influence the chemical quality of groundwater For this reason, hydrochemical evaluation of groundwater resources, particularly in arid and semiarid regions is of great importance. Ravar plain located in Kerman province is a typical arid region with high evaporation rate and low annual rainfall. Another important feature of this area is abundant of evaporative rock units which are important in terms of quality of groundwater. Groundwater is the only source of water for drinking and irrigation purposes in the Ravar plain. The present study was undertaken to evaluate the environmental and hydrochemical properties of these resources and to determine the natural or anthropogenic factors influencing on groundwater quality. Materials and Methods Study area The Ravar region with an area of ​​4080 square kilometers, is located in north of ​​ Kerman province between longitudes 57°30ˊ56˝E and latitudes 31°30ˊ31˝N (Figure 1). The average elevation (altitude) of the study area is 1,170 m above sea level. Owing to its proximity to the Lut Desert, the Ravar plain has a typical characteristic of a desert climate that is characterized by low mean annual precipitation (47 mm) and high evaporation rate (approximately 3,766 mm). Geologically, the study area falls in the central zone of Iran. The geologic formations exposed in the study area range in age from Precambrian to Quaternary and include sedimentary (chiefly evaporatic in nature), igneous rocks and unconsolidated materials (Quaternary deposits). Figure 1. A map showing the Ravar plain and groundwater sampling stations Groundwater sampling: Eighteen groundwater samples were collected from abstraction wells throughout the plain (Figure 1). Samples were analyzed in the laboratory for the major ion chemistry and heavy metals by means of standard methods. The pH and electrical conductivity (EC) were measured using calibrated pH and EC meters. Calcium and chloride (Cl-) and bicarbonate (HCO3-) were also determined using titration method. Mg was determined by subtracting the amount of hardness from the Ca content. Sodium also measured by flame photometry. Sulphate (SO4-2) and nitrate (NO3-) were also determined by gravimeter and spectrophotometer, respectively. Total dissolved solids (TDS) were computed by multiplying the EC by a factor of 0.65. Heavy metals were measured by atomic absorption spectrophotometer (AAS) equipped with a graphite furnace. To get a better understanding on hydrochemical mechanisms controlling the groundwater composition, multivariate statistical techniques were applied to hydrochemical data. Also, the measured hydrochemical parameters were compared to permissible limits set by world health organization (WHO) for drinking water purposes. Graphical methods were used to analyze the hydrochemical data and to determine the groundwater chemical evaluation
  Results And Discussion
  Variations of major ion concentrations and some physicochemical parameters in the Ravar groundwater resource According to the spatial distribution map of pH values, the maximum level of this parameter is observed near the recharge area. Toward the discharge area, chloride and sulfate become gradually dominant. EC level also tends to increase from the recharge area toward discharge area in the direction of the groundwater flow path. It seems that high rates of evaporation, followed by dissolution of evaporated minerals are the most important hydrochemical factors controlling the variations of ion concentrations and some physicochemical parameters of water samples. Although anthropogenic sources such as irrigation-return flow and leaching of domestic wastewater can increase the content of sulfate, nitrate and bicarbonate in groundwater resources, the effect of natural processes (i.e. evaporation and dissolution of evaporative rocks) on variation of ion concentrations is more obvious and effective. The chemical composition of water samples from the study area is plotted on the Piper diagram. According to this diagram, the hydrochemical types of groundwater samples are typically Na-SO4-Cl. Effect of evaporation process on hydrochemical quality of groundwater resources of the Ravar plain In order to explore the effect of evaporation on quality of the Ravar groundwater resources, the mean of parameters measured in the recharge and discharge areas were mutually compared. As it was expected, levels of TDS, EC and major ions such as sodium, chloride, sulfate, calcium and magnesium measured in the discharge area is approximately 5 times higher than their corresponding parameters measured in the recharge area. Therefore it can be concluded that levels of hydrochemical parameters of local groundwater resources are significantly controlled by evaporation process. It can be also possible that some anthropogenic activities might influence on the groundwater quality via irrigation-return flow. However, the impact of anthropic activities on the groundwater composition is negligible when compared to natural process that control hydrochemical characteristics of local groundwater Concentration and origin of heavy metals in groundwater resources of the Ravar plain Generally, concentration of heavy metals in the groundwater resources of the study area is low and almost all measured metals (except for Pb) are within the permissible limits for drinking water. It is also found that anthropogenic sources such as road traffic can be responsible for high concentrations of lead in the some groundwater samples. Overall the origin of heavy metals in the groundwater resources can be related to coal-bearing black shales units exposed in the study area. Regarding arsenic, it can be inferred that in alkaline prevailing in groundwater, As can be as released and occurred as soluble ions in the groundwater composition Multivariate statistical analysis: Results obtained from principal component analysis (PCA) indicated that investigated metals are grouped into three principal components. The first component, explaining the highest percentage of the total variance, has strong positive loadings on TDS, TH, EC, SO4-2, Mg+2, Ca+2, NO3-, Cl- and Na+ indicates dissolution of evaporate minerals. This component represents the role of evaporation in variation of groundwater quality. Also the first component shows strong negative loadings on Pb and Se, indicating the same source (coal-bearing black shales) for these elements. The second component is associated with As and pH suggesting that As release are associated with increasing in water pH. HCO3 and Pb have also strong positive loadings in this component which can explain correlation of lead with pH. The component 3, accounts for 20 % of the total variance, shows strong positive loadings on Mn and Cd indicating again similar origin for these two elements (coal-bearing black shales). These findings are consistent with the results obtained from cluster analysis.
  Conclusion
  Evaporation process, followed by dissolution of evaporite minerals are the most important factors controlling the chemistry of groundwater in the Ravar plain. Anthropogenic activities such as agricultural activities and road traffic are also responsible for high concentrations of some constituents (e.g. nitrate, bicarbonate and some heavy metals) in the groundwater samples. Based on the results of t multivariate statistical analysis, the origin of heavy metals in the groundwater resources of the study area is found geogenic (natural), probably related to coal-bearing black shales units in the study area.
  Keywords: Groundwater Resources, Hydrogeochemistry, Heavy metals, Ravar plain, Kerman
 • Majid Shafie, Pour, Alireza Pardakhti, Maryam Mejari Pages 97-105
  Introduction
  Public transportation system is the perfect solution to organize transportation in the city. This system reduces the demand for private car or taxi area provides economic savings. Public transport will not only reduce the use of private vehicles, but it will reduce traffic and air pollution. The public transportation system of buses to be Extremist as one of the most efficient public transportation systems mentioned. Bus terminals play an important role in the regulation of urban transportation. However, these terminals have the potential to become sources of air pollution. The mathematical model can easily estimate emissions of terminal vehicles and concentrations of pollutants. With alternative methods of sampling and measurement model can more quickly and cost less to review existing situation and to anticipate the future. If needed, it can be subject to examination and sampling. The purpose of this study is to assess the risks facing those in the terminal, including drivers, office workers and travelers to the area, and air pollutants CO, NO2, SO2 present at the terminals on modeling and PM10 Payments.
  Materials And Methods
  IVE model is designed to estimate emissions from motor vehicles intended to focus control strategies and transportation planning on those that are most effective, predict how different strategies will affect local emissions and measure progress in reducing emissions over time. Input data of this model consist of vehicle types, number of vehicles, their presence time in terminal, engine type, age, exhaust control technology, fuel type and speed. Moreover the essential geographical and meteorological information that were collected by documents, questionnaires and statistical modeling. According to the traffic in the terminal and at different hours of the day, the average amount of estimated emissions of air for NO2, PM10, CO and SO2 were determined which is one of the BREEZE AERMOD inputs. Terminal resource modeling for air pollutants to a level that is unevenly spread is considered. In this way, surface coordinates and the release of three terminals are needed. For more accurate determination of concentrations of air pollutants concentration field is required. Concentrations of air pollutants in the desired period of time without taking into account the effects of air pollutants at the terminal air pollution monitoring stations near the terminals were estimated. Exposure to the range of terminal points needed to determine how the output data set is analyzed. Finally the required parameters and output in period of time were set. After completing all input data, running the model with known concentrations of air pollutants were estimated. Two groups of people directly exposed to air pollutants in the terminal. A group containing of drivers and terminal staff that long at all periods of their career are in contact with the concentrations of air pollutants and the other group contain of passengers with different patterns of exposure to air pollutants. In this research, risk assessment method of RAIS from USEPA is used. Discussion of Results and
  Conclusions
  Emissions of air pollutants and their concentrations in the IVE model and BREEZE AERMOD model have been used for risk assessment. Air pollution emissions are calculated by IVE model. The output data of IVE model is used as the input data for the BREEZE AERMOD model which the concentration of pollutants are estimated by this model. Finally the cancer and non-cancer risk of CO, NO2, SO2 and PM10 concentrations is calculated By the RAIS, which is achieved by the use of non-cancer and cancer risk assessment of pollutants, quantitative assessment of risks from inhaled pollutants and populations that are affected. Searches performed for the pollutants NO2, CO and SO2 gradients cancer is currently not available. Only the cancer risk of PM10 has been calculated by its cancer slope factor. After calculation of the cancer risk for the population, the cancer risk is multiplied by the number of people in contact. Inhalation of hazardous air pollutants per passenger in Beihaghi terminal, HQinhale results for the different groups are shown in Table 1. Table 1- Cancer and non-cancer risk assessment of air pollutants in the Beihaghi terminal.
  Keywords: City Terminal, Air pollution, Risk Assessment, IVE model, AERMOD model
 • Kiumars Shahbazi, Davoud Hamidi Razi, Majid Feshari Pages 107-127
  Introduction
  Under the principles of international law, no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause damage to the environment of other States. Spatial econometrics provides a powerful tool to assess the influence of the pollution of neighboring countries on a country's pollution level. Spatial spillover effects play a significant role in assessing the impact of economic growth on environmental quality, because some environmental phenomena are inherently spatial; flowing of pollution water, atmospheric pollution and the spread of epidemic phenomena causing spatial autocorrelation in Analysis of spatial econometrics. Moreover, countries can interact strongly with each other through channels such as trade, technological diffusion, capital inflows, and common political, economic and environmental policies. The Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis assumes an inverted-U-shaped relationship between emissions and per capita income; In other words emissions increases up to a certain level as income goes up; after turning point, it decreases. Some studies have suggested that the shape of the EKC is a consequence of high-income countries in effect exporting their pollution to lower-income countries through international trade. In such cases, externalities can spillover the limits among countries, contributing in the explanation of environmental effects of economic growth. According to the empirical studies ignoring spatial autocorrelation and spatial heterogeneity in econometrics analysis will lead to false statistical inference. Also in new conception of common environment, planet earth composed inseparable environment which all the elements are correlated together and therefore damage to the environment and State responsibility in this regard should not be strictly limited to national borders and territories under them. The collapse of the USSR and the emergence of new states in the Caspian coastal area caused this unique sea are affected by various pollutants. Sensitive and fragile environment of the Caspian Sea for being closed sea and accumulation of pollutants have confronted this sea by ecological crisis. With regard to the outline provided above, the main objective of this paper is to investigate the factors influencing on CO2 emissions among 11 Caspian Sea countries Based on the spatial form of “STIRPAT” model. STIRPAT is summarized form of “Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology”. Also to examine the hypothesis of Environmental Kuznets Curve, square of per capita income considered in the model. The results show a significant impact of energy intensity and urbanization on the level of per capita carbon dioxide emissions in the presence of positive spatial spillover effects of pollution and energy intensity (proxy of technology). The contributions of this study are: (a) method of estimating; (b) stipulated model; and (c) considering contiguity and inverse-distance spatial matrices to estimate the spillover effects. Material and
  Methodology
  General specification for the spatial panel data models is: yit=τyit−1+ρWyit+Xitβ+θDXit+ai+γt+vit vit=λEvit+uit Where uit is a normally distributed error term, W is the spatial matrix for the autoregressive component, D the spatial matrix for the spatially lagged independent variables, E the spatial matrix for the idiosyncratic error component. ai is the individual fixed or random effect and γt is the time effect. Depending on conditions, the following nested models are: The Spatial Autoregressive Model (SAR) with lagged dependent variable (θ=λ=0) The Spatial Durbin Model (SDM) with lagged dependent variable (λ=0) The Spatial Autocorrelation (SAC) Model (θ=τ=0) The Spatial Error Model (SEM) (ρ=θ=τ=0) The Generalized Spatial Panel Random Effects (GSPRE) Model (ρ=θ=τ=0)Where the standard SAR and SDM models are obtained by setting τ=0 (or when panel is static). The spatial panel Durbin model occupies an interesting position in Spatial panel Econometrics. Spatial durbin model allows simultaneously spatial interactions for dependent variable and explanatory variables. In other words, The main feature of SDM than other spatial models (such as; SAR and SEM) is simultaneously entering of spatial lag of dependent variable and spatial lags of explanatory variables as new explanatory variables in the model. In this paper we stipulated spatial durbin form of “STIRPAT” model as follows: Where, I is Influence (per capita CO2 emissions), A is Affluence (per capita income), T is Technology (energy intensity as proxy), U is Urbanization Degree (% of urban population in total population), WI is spatial weighted of emissions and DT is spatial weighted of technology. W and D are row standardized contiguity and inverse-distance spatial matrices, respectively. In contiguity matrix, Element ij of W is 1 if points i and j are neighbors and is 0 otherwise. But in inverse-distance matrix, element ij of D contains the inverse of the distance between points i and j calculated from the coordinate variables (longitude and latitude). Dimensions of matrices W and D are 11×11. Note because all variables are expressed in natural logarithm, the coefficients will be representing the elasticity. Furthermore, to examine Environmental Kuznets Curve hypothesis we stipulated the following model: Where, A2 is square of Affluence (per capita income). If the estimated values of coefficients’ of A and A2 were positive and negative, respectively and also statistically significant, EKC hypothesis will be accepting for the countries of Caspian Sea region. The data of this paper obtained from World Development Indicators CD-ROM of World Bank and online database of U.S. Energy Information Administration (EIA). 11 countries under review are: Iran, Turkey, and Russia, Central Asia countries (Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan) and Caucasus countries (Azerbaijan, Armenia and Georgia). Empirical model has been estimated by using Stata / SE 12.0 and Eviews 7.0 Softwares. Also, In order to determine the latitude and longitude coordinates for inverse-distance spatial weighted matrix and contiguity matrix, Geographic Information System (GIS) has been used. Empirical
  Results
  Like most empirical research in economics, we start with unit root tests. The LLC and IPS panel unit root tests were run for each series. These tests were run with a constant, and constant and trend term and an automatic lags election process using the AIC with a maximum of five lags. According LLC, all variables are stationary in level with constant and trend. Also in order to investigate panel unit root test in the presence of spatial dependence, panel unit root test with cross-sectional dependence was run. In the latter panel unit root test null hypothesis is homogeneous non-stationary and alternative is heterogeneous stationary. According to both panel unit root tests all variables are stationary in level and regression will not be spurious. Then, Panel-level heteroskedasticity and autocorrelation test were run. According to Hausman test result, spatial fixed effects of method is more efficient than random effect. By estimating of Equation (2) with maximum likelihood method and considering fixed effect, elasticity of emissions with respect to per capita income, energy intensity and urbanization were evaluated 0.77, 0.46 and 1.97, respectively. Spatial autoregressive elasticity and spatial elasticity of emissions with respect to energy intensity were estimated 0.22 and 0.31, respectively. Also, by estimating of Equation (3), spatial environmental Kuznets curve phenomenon has been confirmed in these countries. Thus initially increasing of per capita income will increase per capita CO2 emission, but after a certain threshold of per capita income, per capita CO2 emissions will continue to decrease, given that we control explanatory variables effects. Positive spatial spillover of pollution is confirming this issue that it should be done steps to decrease regional pollution, because a part of this pollution is influenced by contaminations of neighboring countries. This action is only solved by collaborating and undertaking between regional countries for cutting down the emissions of pollutions. Also, the magnitude of elasticity of per capita CO2 emissions with respect to degree of urbanization in both models (1.97, 2.19) show a important point that the most percent of emissions movements of air pollution are explained by urbanization movements. Therefore urban policy makers should consider this vital issue. According to the Wald test and Likelihood Ratio (LR) test, the spatial coefficients are significant at 1% level and Spatial Durbin Model has correctly stipulated.
  Conclusion
  In this study, by use of spatial panel durbin model, the impact of per capita income, energy intensity and urbanization on per capita CO2 emissions are assessed in the presence spatial spillovers of pollution and technology among 11 countries around Caspian Sea in during of 1992-2010. The results of this study are consistent with similar studies results that per capita CO2 has spatial dependence and Follow an inverted U pattern known as EKC (Environmental Kuznets Curve). The Caspian Sea region has dimensions of geopolitics, geostrategic and geo-economics. These factors caused the importance of regionalism and integration in order to achieve sustainable development in this area. There are the most important political advices for regional countries, such as considering the environmental common concept in the form of Caspian treaty convention (Tehran) and environmental treaties in the form of ECO (Economic Cooperation Organization). Also, in addition to increasing per capita income, it is important that regional countries provide the substantial basis for decreasing the per capita CO2 emissions through the rising of energy efficiency (reducing energy intensity) and improvements of urban infrastructures. Technical collaboration, especially in energy sector can culminate in Synergy in sustainable economical development and decreasing of emissions of pollutants in regional countries.
  Keywords: EKC Hypothesis, Spatial Durbin Model, Spatial Spillovers, Caspian Sea
 • Lobat Zebardast, Esmaeel Salehi, Mahmood Reza Momeni, Hadi Afrasiabi, Morvarid Mohammad Amini Pages 129-141
  Introduction[1] Air pollution is one of the major environmental issues in industrial cities such as Tehran, in such a way that in a certain time, this city was announced as the second polluted city in the world after New Delhi. Geographical location of this city produces a situation that air pollution does not find a way for dilution. Therefore air pollution and its reduction to an acceptable level is a very important and complicated issue in Tehran, in which several factors play different roles. Thus, in order to obtain a better identification and management of factors affecting this phenomenon, a holistic and integrated method is needed. Cause- effect models with systemic structures are suitable for studying environmental issues as well as the interactions between different parts of the environmental systems which help the environmental planners and decision makers to get to an appropriate solution. Driving force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework is a system approach for identifying key interactions between human and environment and can be used to relate the environmental issues with political levels. This tool integrates socio- economic and natural factors in one framework and makes a basis for more detail analysis. Its main goal is to introduce policy options and evaluate the efficiency of suggested measures for solving environmental problems. This research is a part of the second State of Environment (SoE) report for city of Tehran (Air pollution section). In this study, using the (DPSIR) framework, different components of air pollution in Tehran are analyzed and then proper responses are suggested. Materials and Methods In DPSIR framework used in this research, driving forces are human related factors that cause an environmental issue or problem. These factors are generally related to socio-economic developments that need to use environmental resources and will lead to produce pollution or waste and therefore cause a load or pressure on the environment. This pressure can end in a change in environmental parameters state which causes a negative impact on ecosystem and human welfare. Therefore, efficient solutions or responses are needed to address these problems. Responses can go back to every part of the DPSIR chain, but desirable and efficient responses are those that go back to the beginning of the framework, or the driving forces. in this paper, the DPSIR framework is used to analyze different factors of air parameter in city of Tehran in form of quantitative indices and then using this conceptual model, appropriate responses are presented for each component of the model. Different components of this framework are presented in figure (1). Results and Discussion According to DPSIR model, population density and intensity and the need for transportation are two main driving forces that cause increase in fossil fuel consumption which shows a considerable rise in the period of investigation, especially for gas. The number of vehicles present in the city is also one of the main factors affecting the air pollution. Investigation showed that there were a number of 4130044 motor vehicles in city of Tehran in 2010 which means 0.51 motor vehicles for every citizen of Tehran. In addition to the vehicles used by the residents of Tehran which are possibly driven in the city and creating their share of air pollution, there are other vehicles which are driven to and from Tehran by the commuters. The Karaj freeway with more than 18% of such a traffic load carries the highest number of cars coming and leaving Tehran. Share of mobile source in Tehran's air pollution, which is classified as a pressure indicator, increases in the period of investigation. The high volume of road traffic, and also air transportation in Tehran metropolitan in the period of this investigation has been the major source of air pollutions. Therefore, the major cause of air pollution is still the mobile sources. The percent share of mobile source of pollution has increased from 91.34% in 2008 to 92.73% in 2010. Also the most important fuel from the aspect of share in mobile source air pollution has been gas. In state section, statistics show a decrease in days with healthy air condition, especially in 2010. As it is shown in Fig (2), the highest concentration of air pollutants such as NOx and particulate matters are found in central and southern parts of city of Tehran. In impact section, it is stated that air pollution has very negative consequences on human health so that 45.5 percent of death in Tehran has been related to heart and respiratory diseases, which are related to air pollution. Also it poses a huge external cost on the economy which has been calculated 16111 billion Rials for the year 2010 with an increase of 460 billion Rials in comparison to the beginning year of investigation. In response section, at first, actions and responses from different organization in charge of air pollution is assessed and then suggested solutions are proposed. This research showed that not only the state of air pollution in Tehran in time of investigation has become worse, but also the mitigation measures taken were not successful in improving the situation. This is due to the fact that the preventive measures did not address the correct palace in the casual chain of creating air pollution in Tehran, that is decentralization and moving the population gradually from Tehran. Therefore, in response section, using DPSIR framework, suggested mitigation measures were presented for every part of the casual chain, from which decentralization and reducing the population of Tehran and its adjacent area are the major solutions. Other responses include improving public transportation, improving the green spaces with particular attention to ecological network and green infrastructure and increasing public awareness in order to reduce the use of private vehicles.
  Keywords: Air pollution, Driving force, Pressure, State, Impact, Response model, System approach in environmental planning
 • Farzaneh Sasanpour, Soran Mostafavi Saheb Pages 143-161
  Introduction Cities and neighborhoods in Iran couldn’t adjust themselves to quick changes of the recent decades and have lost their quality in many aspects. due to poor planning and governance at the regional and urban design on physical function, rapid growth of large-scale migrations and inefficient policies and procedures in dealing with urban neighborhoods neglected urban neighborhoods as well as constructive role in promoting social identity, economic, physical of urban, neighborhoods problems are somehow unprecedented appearance. Vision of neighborhood sustainable development strengthened new approach of urban problems that return to concept that imagined neighborhoods as cells if urban living. Following, one of the approaches that emerged from increasing urbanization is environmental quality: as an approach that seeking “urban favorable living”. Present research based on share point of two topic: “neighborhood sustainable development” and “environment quality”. Because of deep study this research according residents satisfaction and non-satisfaction of residents’ neighborhood quality. Finally in edition of producing criteria to neighborhood sustainably assessment, proposed the process to the decision makers and managers to priorities action for improving environment quality consistent of sustainable development process. This paper intends to promote the environmental quality and people satisfaction of living in neighborhood by recognizing and prioritizing the main environmental quality factors which have effect on satisfaction of living in neighborhood. Neighborhoods of Saqez is decades was selected for this study. So, in this paper, the environmental quality of urban in Neighborhoods of Saqez City was evaluated from residents Perspective. In this regard, this study is to pursue the following
  Objectives
  -The evaluation of urban environmental quality of Saqez neighborhoods. -Identify the affecting factors on quality of urban environment in the neighborhood. Materials and methods According to the research objectives and components, the type of this research is practical and the methodology is descriptive- analytical. A survey of 6 neighborhoods in Saqez, according to the administrative division – is political. The sampling method was multi-stage: stage one was cluster sampling and in stage two, simple random sampling was used. First, based on the total population the number of samples was specified. Cronbach's alpha was used to obtain the reliability of the research instrument. The value of 0. 86 for the tool suggests that this tool has very good reliability. To obtain validity of the questionnaire we used for factor analysis by KMO. KMO value of 0. 75 for this tool indicates a good level of validity. Some of the information has been gathered from the Population Census of Housing, data from annals, organizations, and institutions concerned. For data analysis ANP model was used to evaluate the ability of neighborhoods of Saqez City. The statistical population was 38, 749 people according to the 2011 census. Cochran's formula was used to determine sample size. The sample size was with 95% confidence for the 380 questionnaires. This number is collected as a percentage of the neighborhoods population. Results and discussions Model of assessment of environmental quality based on special –physical, social- cultural, economic, environmental, management- governance components in Hierarchical methods. The Table 2 Priority components involved of assessment environmental quality in the vision of the citizens and city managers indicated. This two group most important issues lower environmental quality neighborhoods Saqez City in economic, management- governance know. Based on the results obtained from the model Network Based, The final weight of the clusters show that cluster environmental with 0. 364 Wight, and special –physical with 0. 220 Wight have more deference according other components, and Economic cluster with 0. 058, management- governance with 0. 041, Have non- suitable situation with relative deference. Accordingly, by comparing results of clusters and nodes Priorities for solutions Favorable environment was found in the neighborhoods of the Saqez City. As shown in the table3: normal column, in fact Priority of each option based on the form Paired comparisons is displayed and most common method is to view the results. Ideal column values by dividing each of the numbers normal column upon largest number of columns is achieved: also value number of the selected option is always one. Weak column values directly from the super matrix are received. According to Table 3, Shahrak Daneshgah neighborhood are with0. 305 Wight in first priority, Shanaz neighborhood with 0. 297 Wight in second priority, And Bazar neighborhood with 0. 143 Wight in third priority. Tape Malan neighborhood on the final priorities by rating the importance 0. 057. It can be deduced that ANP method is more accurate and could be the basis for prioritization purposes. The results of this process with the results Intuitive insight Is coincident. According result, central neighborhood (Bazar, Shanaz, Koshtargah) than marginal neighborhoods (Tape Malan Baharestan Pain, Shahrak Daneshgah) exceptions Shahrak Daneshgah, have more suitable and environmental sustainably. According index Shahrak Daneshgah with Wight Ideals 1. 000 is in best situation and high environmental quality than other neighborhoods and Tape Malan with Wight Ideals 0. 187 mark is in lowest level and environmental quality. Conclusions The results of the comparative analysis of each of the six dimensions of environmental quality in the neighborhoods studied Suggest that the Shahrak Daneshgah neighborhood 0. 305 to earn points towards the points 0. 057 Tape Malan. Tape Malan Neighborhood Priority action plan aimed at improving the quality of the environment in relation to the index are studied. On the other hand, environmental quality has direct relationship with satisfaction of living in neighborhoods. For prioritization of indicators، ANP quotient which shows the proportion of each factor on the environment quality was used. Then، by multiplying the ANP quotient by the proportion of each indicator in their factor، the impact of each indicator was recognized in the environment quality. In the next step, the arrangement of priority of indicators for promotion of environment quality by living in neighborhoods can be achieved. It can be said, Terms of priority areas planning that Tape Malan Neighborhood of the priority action plan with aim of improving environmental quality In relation to the index are studied. At the end، for promotion of the environmental qualities, some solutions was recommended. The main special –physical indicators that should be considered to promote the environmental qualities are including neighborhood that is well-connected with important parts of the city، aesthetic aspects of the neighborhood، mixed use، neighborhood center and sense of central location. The main social indicators are residents’ responsibility، social interaction and participation in public activities، and interaction with city managers.
  Keywords: neighborhood sustainable development, urban environment, environmental qualities, Analytic network process (ANP), Saqez city
 • Neda Mohseni, Adel Sepehr Pages 163-177
  The significance of spatial heterogeneity in understanding ecological processes has been recognized long ago. One of the earliest expressions of this recognition is the habitat heterogeneity hypothesis that links spatial heterogeneity to niche vegetation patterns formation and species coexistence. Yet, an important if not crucial aspect of landscape heterogeneity has escaped deep consideration, that is, the possible occurrence of spatial instabilities leading to self-organized heterogeneity. Self-organized heterogeneity or pattern formation, is ubiquitous in the nature. In theory, spatial patterns may provide more powerful leading indicators, as they contain more information than a single data point in a time-series. For systems that have self-organized patterns formation, there are specific signals. However, these signals tend to be specific to the particular mechanism involved and cannot be generalized to other systems. The interaction between vegetation and hydrologic processes is particularly tight in water-limited environments where a positive feedback links water redistribution and vegetation. The vegetation of these systems is commonly patterned, that is, arranged in a two phase mosaic composed of patches with high biomass cover interspersed within a low-cover or bare soil component. These patterns are strongly linked to the redistribution of runoff and resources from source areas (bare patches) to sink areas (vegetation patches) and play an important role in controlling erosion (runoff-run-on mechanism). Disturbances of such as overgrazing or aridity, can alter the structure of vegetation patterns reducing its density and or size which leads to a “leaky” system. A leaky system is less efficient at trapping runoff and sediments and loses valuable water and nutrient resources, inducing a positive-feedback loop that reinforces the degradation process. The most common vegetation pattern found in arid and semi-arid ecosystems is usually referred to as spotted or stippled and consists of dense vegetation clusters that are irregular in shape and surrounded by bare soil. Another common pattern is banded vegetation, also known as “tiger bush”, in which the dense biomass patches form bands, stripes or arcs. Banded vegetation is usually aligned along contour lines and is effective in limiting hillslope erosion. Banded patterns commonly act as closed hydrological systems, with little net outflow and sediment coming out of the system. The effect of spotted vegetation on erosion is more complex and depends on the connectivity of the bare soil areas. Depending on the spatial mechanisms that dominate in arid ecosystems, particular changes in spatial patterns may signal whether vegetation is close to collapsing into bare ground. In during the past few decades have used from mathematical countinume models for evaluation tend of vegetation pattern as, an early warning singnal for predicting desertification transitions in the arid ecosystems. In present paper, describes interaction between vegetations nonlinear dynamics, environmental disturbances and different vegetation patterns according to countinume model of GILAD. Analysis of vegetation patterns can be helpful in understanding desertification. 1- Materials & Methods 2-1- Vegetation dynamic Models There is a variety of models for the simulation of vegetation dynamics in water-limited ecosystems. Recent models that capture the interaction between spatial water redistribution and vegetation patterns can be divided in two main groups: First models, discrete or individual-based models and Second models, continuum models or partial-differential-equations (PDEs) models. Discrete models are numerical algorithms that go down to the level of individual plants and often describe them in great detail. Continuum models, consist of spatially continuous variables satisfying sets of coupled PDEs. This models capable of describing continuous processes such as overland water flow, soil-water dynamics, erosion-deposition processes, etc. PDE models are reaction – diffusion equations, that is, systems of PDE that combine linear diffusion with nonlinear interactions. From the implementation point of view discrete models are formulated in terms of algorithms that are executed by numerical computations, whereas continuum PDEs models are amenable to mathematical analysis besides numerical computations. The continuum PDEs models, are powerful tools for studying of pattern formation theory. 2-2- Vegetation Pattern formation Based on the GILAD model Vegetation pattern formation Based on the GILAD model is a result of positive feedbacks operating at local scale. We focus here on two important feedbacks. The first, is a positive feedback between above-ground and below-ground biomass (hereafter the root-augmentation feedback) and is related to the root-to-shoot ratio, a characteristic trait of plant species (Fig.1a). As a plant grows its root zone extends to new soil regions where water can be taken up from. As a result the amount of water available to the plant increases and the plant grows even further. The second feedback, is a positive feedback between biomass and water (hereafter the infiltration feedback) (Fig. 2b). Bare soils in arid regions are often covered by biological soil crusts which reduce the infiltration rate of surface water into the soil relative to the infiltration rate in vegetation patches. As a consequence vegetation patches act as sinks for runoff water generated by their crusted neighborhoods. This accelerates their growth, sharpens the infiltration contrast and increase even further the soil moisture in the patch areas. Soil erosion in bare areas and deposition in vegetation patches is another mechanism that can induce or enhance infiltration contrast.1- Discussion & Results The model discussed this article, shows that the resource concentration mechanism predicts global bistability associated with catastrophic shifts at large spatial scales and self-organized patterns. A variety of mechanisms in ecosystems lead to resource concentration through consumer-resource feedback. The consumers, harvest resources from their surroundings and harvest are facilitated by mass flow of resources toward consumers, triggered by the consumers themselves. Furthermore, consumers spread relatively slowly as compared to flow of resources. A general pattern emerging from these interactions is that consumers are positively associated with resource abundance at short spatial range, but negatively at long spatial range. Thus, a common principle applies to these locally reinforced consumers, in that there is a positive feedback effect that is short-ranged and a negative feedback effect that is long-ranged. This is a necessary condition for self-organized patterns to form. Such scale-dependent feedback can explain a diversity of patterns in ecosystems. The differences in structure and scale of patterns are the result only of varying strength and scale of feedback influence, illustrating the general nature of the underlying scale-dependent mechanisms explaining self-organized patterns in ecosystems. The notion of scale-dependent feedback controlled by the resource concentration mechanism is crucial for a predictive theory of catastrophic shifts in ecosystems. This suggests that catastrophic shifts can be predicted by self-organized patterns. Therefore, the concepts of catastrophic shifts and self-organized patterns are tightly linked, whereby a scale-dependent feedback is triggered by resource concentration. This mechanism predicts global bistability and catastrophic shifts between spotted and uniform states. Vegetation pattern formation theory and appearance of spatially mixed and intermediate patterns in bistability systems of uniform and spatially periodic states)The multitude of intermediate states in the bistability range of bare soil and a periodic spot pattern(according to GILAD model, suggests that desertification may not necessarily be abrupt, but rather a gradual process. 2- Conclutions Geomorphic systems are typically nonlinear, owing largely to their threshold-dominated nature. Nonlinear geomorphic systems may exhibit complex behaviors not possible in linear systems, including dynamical instability and deterministic chaos. Linking self-organized patterns with catastrophic shifts by the resource concentration mechanism may help to bridge the present gaps among theory, observation, and management. The self-organized patterns may indicate imminent shifts if resource input decreases in time. For instance, the spotted state may develop only when resource input is decreased, not when it is increased. This means that a snapshot in time of a spotted state would already indicate imminent catastrophic shift. Applications of the pattern formation approach to water-limited landscapes predict the possible emergence of spatial heterogeneity as a self-organization phenomenon. The predicted spatial patterns can be periodic (spots, stripes and gaps), irregular with a characteristic length scale, or scale free. The pattern formation approach provides clear criteria for the realizations of these different pattern types in terms of environmental conditions, such as precipitation rate, infiltration rate, water-ground friction force, topography and disturbances, and in terms of species traits, such as biomass growth rate, uptake rate and root-to-shoot ratio. Three values of the pattern formation modeling approach have been emphasized: (1) It reveals universal elements such as instabilities, bistability ranges, and resonant responses, for which a great deal of knowledge is already available. (2) It captures processes across different length scales and organization levels and adaptive response to environmental changes. (3) It provides an integrative framework for studying problems in spatial ecology, coupling aspects of landscape, population, community and restoration ecology.
  Keywords: Vegetation patterns, Early warning signals, Desert transition, Bistability, Continume models
 • Ali Jafari, Zahra Arman, Ali Soltani Pages 179-191

  Introduction Forest ecosystems have continuously downgraded due to every environmental pressure including climate change, aerosols deposits, industrial pollutions and other degradation factors. The output soon or late would be a different forest. Forest monitoring is a well-regulated and usually long running procedure, which has the ability to detect these phenomena and reactions based on aims it perceives and principals it pursues. In international agreements, the ecological forest monitoring programs, which scheduled in twenty-first agenda of biodiversity convention, titled “continuous monitoring”. As a result, countries have to commence initial studies as a duty toward international obligations. Unquestionable ecological assignment of Zagros oak forests (preservation of biodiversity, soil and water) and their socio-economic and cultural features compels considering a sustainable management plan. To do that, present and futuristic information about the structure and function of these ecosystems is in need. As long as ecological monitoring of these forests implemented, the possibility of providing this information for sustainable forest management would be possible. Therefore, in this article based on an ecological monitoring program, we attempted to run a conceptual model to illustrate the expression, structure and function of the Central Zagros forests. The fulfillment of the model creates a framework for a long term planning and brings about the necessary information for ideal and sustainable management. Material and methods Materials: Helen Protected Forest with an area equivalent to 40131 ha is located in Chaharmahal-va-Bakhtiari province in Iran. The topography of the area is mountainous and altitudes rages from 1168 m in Paule Armand up to 3225 m of mountain peaks. The Climate is semi-humid with hot-dry summers and cold winters with average annual rainfall of 800-400 mm and mean annual temperature of 14° C. Range and forest lands covers 30 and 10 thousand hectares of Helen Protected Forest respectively. The dominant tree species in the region is oak, but other trees and shrubs like Astragalus, Daphne and hawthorn can be seen. Human populations inside and around the region, comprise of 12870 people which are divided into 31 villages.

  Method

  The research has carried out on two stages, including the formulation of conceptual model and fulfilling the ecosystem-monitoring program. A combination of library searches as well as field excursions generated an acceptable understanding of the region and clarified the project goals. Considering the prevailing conditions in the region, in the second stage, descriptive and comparative analysis formulated the appropriate model. In the design phase of the program, monitoring and component determination have carried out based on successful studies in other countries. Regardless of the type of the source, ecological monitoring program in general consist of target determination, monitoring indices and stations. In this study with respect to the issue of forest monitoring, several stations have been assigned and implemented, as it illustrated in Figure 1 and Table 1 to determine the matching and other components. Results Base on the socio-economic and ecological conditions, which exist in the region, a conceptual model formulated for Helen Protected Forest. The dominant functional relationship between the various components and their monitoring programs expressed in accordance with the plot locations and the indicators. Due to lack of repetition, these may not be the actual monitoring results, but as a pilot for the original calibration program are quite useful to understand the status quo. Surface area, density and health of canopy measurements showed a density of seven trees per plot and 25% foliage cover. In addition, 10 out of 17 plots had signs of infestation, which were mainly because of oak leaf eating caterpillars. In average 55% of the oak trees were infected to ticks, aphids or cicadas. Biodiversity: The numerical value of the tree and shrub species diversity, in accordance with the index of Shannon-Wiener was equivalent to 0.4 and correspondent value for bushy and herbaceous species was 3.4. Forest growth and yield: The rate of growth and the production of trees and forests can establish by measuring changes in breast height diameter and the tree crown diameter until next monitoring period. This is done by using of special relationships. Based on the monitoring pilot phase, what is now can be said is that the 46.62 percentage of diameter 10-35.4 cm class implies that forest has been under pressure of clear cutting in the past.

  Discussion

  Long term ecological monitoring in Zagros landscapes creates a promising opportunity for managers, decision makers and researchers in field of natural resources to collect and verify data for dynamic environmental policies. Since there are records of numerous failures in long term monitoring in landscape scales, the necessity of proper understanding especially in inter-components competence is inevitable to avoid unwanted costs. Although the results in this study come from a portion of the protected forest where was more reachable, but the model outcome showed that destructive factors like understory cultivation create a hostile conditions for forest dynamic growth. Overgrazing and charcoal exploitation are the problems everywhere in the region. Therefore, the study recommends the expansion of the ecological monitoring to all over the protected area.

  Keywords: ecological monitoring, conceptual model, Helen Protected Forest, Chaharmahal va Bakhtiary province
 • Maryam Saremi, Einollah Rouhimoghaddam, Akbar Fakhireh Pages 193-199
  Introduction Climate change is one of the most important challenges in sustainable development, which has a negative impact on aquatic and terrestrial ecosystems. This will change rainfall patterns the power to increase hurricane and the risk of drought, flood and will strengthen pressure on water resources. Researchers generally agree that the main cause of the increase in global temperature is carbon dioxide. So in order to reduce atmospheric carbon dioxide and greenhouse gas balance of content, in the form of numerous atmospheric carbon capture and should be sequestration. Rangelands us good options for research on carbon sequestration projects, because on the one hand, many pastures Iran located in the arid and semiarid region that encompasses an area of about 90 million hectares. Due to the pasture species on carbon sequestration, several studies within and outside the country have been conducted. to investigate the carbon sequestration potential shrub species dominate (Helianthemum lippii, Dendrostellera lessertii and Artemisia sieberi) in arid rangelands Grbaygan FASA, showed that the ability of the three species differ in carbon sequestration and Artemisia sieberi plant was highest. Effect of different vegetation types on carbon sequestration in grasslands Miankaleh showed that the rate of carbon sequestration in plants and different species And with increasing levels of woody cover and percentage increases. Increase the electrical conductivity of the soil in sand sagebrush species like the atmosphere, reducing the amount of precipitation, but has an adverse effect on the species of wild pomegranate. In the review of rangeland carbon sequestration in North America, it was concluded that the relationship between carbon sequestration and the percentage of annual plants in pastures grazed negative. Mills rangeland carbon sequestration potential in two different species of Artemisia sieberi and Stipa barbata in management were assessed. According to the results, the percentages cover of plant species in the area because of the most plain and at the lowest long-term protection. The highest rate of carbon sequestration in the area because it was so S.barbata. In recent years the role of pastures as a basis for reducing atmospheric carbon dioxide and carbon sequestration are given more importance. But so far, many studies on the effects of grazing management on carbon sequestration is taken. This study evaluated the effects of grazing and enclosure management on carbon sequestration potential species (Astragalus peristerus) as one of the dominant species in Fasham rangelands. Material & Methods Material Study area at a distance of approximately 24km from the city Shemiran and the North East of Tehran is made. The study area has a 314 /5 ha area.159 acres it to preserve plant and animal species, enclosure the surface contains 155/5 hectares that are grazing in the face. Such a wide geographic region between longitudes51° 29¢to 51 ˚ 36¢and35˚ 55¢ to35˚ 58¢ is located. Based on data recorded rainfall, average rainfall will see website Fasham station as the station 696/ 2mm, mean maximum and mean minimum annual rainfall is in 1321 and 248/5 mm. The average annual temperature in 15/2C° and the average warmest and coldest months of the year July and January, respectively, with 28/4 and 1/7C° have been. The absolute maximum and minimum recorded temperatures such as those belonging to two months, and 39 /8 and -11/4 C° is. Prevailing wind direction in the area southwest of the annual average wind speed of most is 6/3 Nat. The strongest wind direction and speed this year average West is 47 nots. General area of bare soil or soil with very low stone, gravel depth of medium to heavy texture on the floor with FAO classification Lithicand Eutric Leptosols or Calcaric Regosols are classified. Soil acidity this is the area between 7/2-7/5. Methods After preliminary identification and delimitation of the study area, in order to study the vegetation variables, stochastic methods - systematic methods. That each of the treatments (enclosure and under grazing) two transect length of 100 meters (a transect perpendicular to the direction of the slope and a transect slope) along each transect, 10 plots of one square meter (based on plant distribution pattern) was established. To determine canopy cover and dominant species, the existing plant lists and percentage of vegetation cover within each plot was determined to be separate species. For estimating above-ground biomass of crops including direct measurement method (cutting and weighing) were used. Underground biomass estimate of the root: shoot ratio was used. To this end, 10 of these were selected by digging the soil to a depth of root penetration root biomass was harvested. Then having a total weight of plant biomass (above ground biomass + underground biomass) mass ratio biomass underground aerial biomass was determined by applying the ratio of the weight of the aerial biomass, the weight of the underground biomass were estimated land area. aerial and ground to determine the conversion coefficient of carbon to organic carbon, the combustion method was used. Therefore, the plant samples were dried in the oven thoroughly grinding of any third sample was prepared from 5 g. Both were estimated land areas. Then the samples were weighed and the electric oven temperature to 550 C° was 5 hours. Samples (organic material or ash) after leaving electric oven and cool were weighted by the desiccator. Then the amount of organic carbon (g) of each plant organ separately calculated. Thus, the total weight of carbon sequestration was to (g m). This study was conducted in a completely randomized block design. The data normality by the Kolmogorov-Smirnov and homogeneous variances were analyzed by test Leven. To compare plant biomass weight, feed conversion and plant carbon sequestration in enclosure and area under grazing-Test was used totes it. SPSS16 software for statistical computing and graph drawing was done in Excel 2010. Discussion of Results&Conclusions Biomass weight The mean weight of aboveground and underground biomass of the species listed in the area of protection and because there is a significant difference (P < 0.01), but the biomass of plant species in the area, there is no significant difference. coefficient of biomass Conversion coefficient of biomass to organic carbon by comparing aerial and ground feed in the pasture enclosure and grazed A.peristerus determined no significant differences between feed There are two areas of the body (P<0.05). Carbon Sequestration Aerial biomass carbon sequestration and biomass of plant species in the area grazed and ungrazed A.peristerus no significant difference. But biomass carbon sequestration underground, cant difference was significant (P<0.05). Carbon distribution Both grazed and enclosure grassland carbon underground organs over shoots. Grassland ecosystem carbon levels are the best tools for effective management: grazing intensity and frequency of grazing through the system why are applied. More biomass of plant species in grazed A.Peristerus greater amount allocated to is.Compared to carbon convert coefficient of the two treatments grazed and enclosure A.peristerus grazing doesn’t represent cant difference in the two regions. Maybe animal grazing don’t have a large influence on the ability to store carbon is. Conversion coefficient of carbon in underground organs to above ground because of the higher wood moisture content less is more. Increase carbon sequestration from biomass grazed A.peristerus is underground. Among these are perennial plants that which is grazing the normal range increases the underground biomass of this species is the result of increasing carbon sequestration. Perhaps the greatest effect because the carbon dynamics because of the effect on the composition of plant communities. Grazing encourage the species of grasses and annual Forb which is the root cause of the fiber density, not down can contribute to carbon sequestration. The distribution of carbon in A.peristerus biomass underground was more than aerial biomass. Biomass carbon content below about 10% of the total carbon in biomass and its turnover is very slow performing (every 7 years). Thus, short-term disturbances above ground biomass can not only because of the great variation of soil organic carbon is stored. A large amount of organic matter inputs to soils of grazing land is the organ part underlying soil (e.g. root). As a result, the upper land disturbances such as grazing, fire, etc. on the bottom of the soil organic matter is indirectly. Can be said in general, pasture management is multi-faceted. Achieved if biomass is increased with moderate grazing, due to larger amounts of organic matter to the soil system will enhance the total carbon in pasture. There sult is making moderate grazing capacity of rangeland management is the best option to accompany taking advantage of the natural benefits of carbon storage and sequestration and them Itigation of global warming shall be. It is worth noting that in terms of soil and vegetation in enclosure pastures are stall condition, cand eploy and protectthe soiland be effective to taken later in the pasture ready to be principled.
  Keywords: carbon sequestration, grazing, enclosure, Astragalus peristerus, fasham pasture
 • Seyyed Mahmood Hashemi, Ahmad Reza Yavari, Hamid Reza Jafari Pages 201-218
  1. Introduction Environmental changes can be monitored at many scales but the scale of landscape and region has more information in support of sustainable spatial planning. The availability of remote sensing imagery provides multi-scale observation with periodic repetitions over time. Landscape and regional scales are adequately covered by satellite images. Remote sensing images provide non-average and dis-aggregated data suitable for sustainable environmental planning. The spatial arrangement of elements impacts on horizontal flows and movements across land mosaics. Hence, modification of landscape directly affects ecological processes, flows and movement. Coarse-scale monitoring focuses on the structural composition and spatial configuration at the scale of landscape or region. Advances of environmental planning and management in the last decades can be described as two dimensions: (1) theoretical shift that has happened in the methodologies of the study of natural and cultural systems. Systems approach and nested hierarchical organization are the core concepts of this novel paradigm. Moving across scales is the most important strategy to cope with complexity, nonlinearity, and copious feedback loops of ecological systems. (2) The technological developments that have enhanced the efficiency of data collection, surveying, analysis and synthesis. Remote sensing and satellite imagery technology have granted synoptic and updated digital data and improved availability and accessibility of materials for spatial and temporal investigations. GIS and spatial information systems have promoted the application of techniques of analysis, simulation and modeling. Spatial indices are quantitative tools for detecting structural pattern of land mosaics. The indices indicate three main aspects of landscape transformation, including loss, degradation and fragmentation. The structural pattern of the landscape can be measured in two main dimensions, i.e. composition and configuration. Composition indices quantify number, type and extent of elements, but the configuration indices measure spatially-explicit attributes, namely arrangement and layout of elements in the mosaic. The temporal dynamics of land mosaics could be monitored by means of a comparative approach and variability of the landscape indices. The variability of the indices over space-time dimensions could serve as a bridge between spatial pattern and ecological functioning. The spatial-temporal monitoring of landscape can act as a decision support system and is a prerequisite for diagnosis of adaptivity and resilience. Coarse scale monitoring of heterogeneous environment by measuring landscape ecological indices can help to enhance the efficiency and the effectiveness of land use decisions. 1.1. Iranian landscapes The high, arid plateau of Iran is composed of diverse and contrasting environments. Iran’s diversity in climatic conditions and its rich biodiversity and ecosystems are rooted in its unique geography. Iran is a typical high mountain country situated within the dry belt of Asia. Half of Iran is composed of high mountains. The Iranian high mountains are a rather continuous chain especially at the Elburz and Zagros which enclose Iran in northwest-northeast and northwest- southeast directions. The temperature in Iran is characterized by relatively large annual range about 22°C to 26°C. The rainy period in most of the country is from November to May followed by dry period between May and October with rare precipitation. The average annual rainfall of the entire country is about 240 mm. 1.2 Objectives The mountainous matrix in Iran has created specific conditions, constraints, opportunities and advantages. Sequence of different altitude zones in the upland to lowland (or mountain to desert) continuum can be regarded as an association of landscapes. Most human settlements and large metropolitan areas have placed on the mid-altitudes between mountain and desert. Current share of urbanization in Iran is more than 71.4 percent and the annual growth rate of urban population in the last decade was 4.69 %. Urbanization growth has caused the sprawl of urban areas upwardly into the ecotonal foothills (the zone between high- and mid lands) and has transformed the structure and function of this strategic zone. These Foothill zones connect mountains in the upland to the plains in the midlands. This ecotonal band serves as an interrelation joint between high and mid altitudes. The main goal of this study is to investigate the ways of connection, relations and changes in this ecotonal strip. However, Specific objectives of this study are: (1) applying landscape ecological concepts in evaluation of the ecotonal environment; (2) retrieval of land covers using Landsat images of 2000 and 2013; (3) calculation of spatial indices of landscape and analysis of spatial distribution of patches mosaic; and (4) monitoring and tracking the landscape changes over time by means of spatial indices. 2. Material and Methods 2.1. Study area Study area of this research is the ecotonal zone between up-land mountain and mid-land plain in the southern slopes of the central Elburz region. Tehran-Karaj region placed on the southern slopes. 2.2. Data Two satellite images of Landsat 8 OLI (2013) and two images of Landsat 7 ETM+ (2000) are used to capture land cover classes. Considering natural conditions and urbanization impacts, the ecotone strip is longitudinally divided into four zones: (1) north Tehran to Kan River; (2) Kan River to Karaj River; (3) Karaj River to Kordan River; and (4) Kordan River to Abyek. Analysis and results are performed zone-specifically using ArcMap (Version 9.3, ESRI) Zonal Statistics in Spatial Analyst Extension. 2.3. Land cover classification We classified land covers into four main groups: vegetation covers, anthropogenic impervious surfaces, open spaces, and water bodies. The supervised method with maximum likelihood is applied to classify the satellite images. 2.4. Calculation of Landscape Indices We used the eight landscape indices to quantify the spatial pattern of the ecotone zone in the southern slope of Elburz. This study considers each land cover as a patch. Landscape indices are as follows (Table 2): NP (number of patches), CAP (class area proportion), MPS (mean patch size), AW-MPS (area-weighted mean patch size), TE (total edge), PARA (perimeter to area ratio) and MNND (mean nearest neighbor distance). 3. Results and Discussion Our results indicate the measurement of indices for the years 2000 and 2013 in total landscape and sub-landscape as well as class levels. At the 13-years period from 2000 to 2013, land covers in the ecotonal belt have changed as follows: vegetation changed from 12.8 to 8.53 percent; open class from 51.43 to 38.55 percent; and built class from 28.73 to 52.59 percent. Class area proportion of vegetation (CAP_Veg) in the entire area declined by 2000 to 2013, which also the same trend has occurred in all zones. Maximum and minimum changes of vegetation class have taken place, respectively, in zone 1 (North of Tehran) with 22.61 % and zone 4 (Suburb of Karaj-Qazvin) with 14.07 %. Total NP_Bui climbed from 636 to 1155 during the period of 13 years. Interesting point was the reduction of NP_Bui in the zone 1 (from 202 in 2000 to 140 in 2013), contrary to the general trend of increase in other zones. This is due to the expansion of the built patches and then joining them together. This change, a transformation of the contextual matrix is called. The highest value of NP_Bui was in zone 4 (212 for 2000 and 737 for 2013). The mean patch size (MPS) is calculated as the division of the total area to the number of patches. Throughout the area, MPS descended from 36.97 in 2000 to 19.62 hectares in 2013, which are a result of the elevated numbers and the declined areas of patches. These are also signs of fragmentation process. The arithmetic mean patch size (MPS) carries the same weight for all patches, but the area-weighted mean patch size (AW_MPS) exerts the weight of each patch through the ratio of the patch area to the total area. When the variance of sizes is high, arithmetic mean can not be a good description of the actual condition, but area-weighted mean can offer the better understanding of the landscape state. AW_MPS in the entire area was 8998.87 ha in 2000 increased to 16685.13 ha in 2013. The extremes of AW_MPS in 2000, respectively, were zone 4 (with a value of 13328.09 ha) and zone 2 (2915.71 ha), which changed to zone 1 (with a value of 11104 ha) and zone 2 (with 3476.89 ha) in 2013, accordingly. 4. Conclusion Generally, the landscape indices NP, CAP_Bui, AW-MPS, TE, PARA and MNND hadincreasing trend during this period, but MPS, MNND, CAP_Veg and CAP_Opn declined from 2000 to 2013. MNND_Veg and MNND_Opn rose over the time indicating the highest degree of fragmentation, but MNND_Bui is decreased showing that connectivity increased. In the whole area NP_Veg, NP_Opn and NP_Bui had increased value between 2000 and 2013, which is a sign of fragmenting. Our results show that 32.93 percent of the ecotonal zone has changed during 13 years (2000 to 2013). Vegetation covers and open spaces were the main source of land cover conversions and built area was the ultimate sink of conversions. The explosive trend of urbanization in the ecotonal zone signifies that regional inter-relations within upland-lowlands continuum have been altered. Local scale changes could only be perceived if the wider geographical context and its choric relations are taken into account. Broad scale monitoring with satellite images can be linked to a local scale monitoring to form a monitoring network of environment on many scales. Monitoring of landscape condition and its changes through the time is a necessary tool for land use decision and spatial planning. Determining the state and trends of landscape elements are necessary for a better understanding of the ecological resources. The ecotonal zone between two major landscapes (mountain and glacis) along highland-lowland continuum system acts as an intermediate connector having many ecological services at several scales. Ecotones are ecologically significant area for monitoring of environmental quality. Ecotonal belt formed at the foot of the mountain is more diverse than the surrounding context and have to be treated as a strategic location for monitoring environmental quality.
  Keywords: Urban region of Tehran, Karaj, Remote Sensing, Geographical Information System, Landscape ecology
 • Hassan Nasrollahzadeh Saravi, Nima Pourang, Asieh Makhlough, Hassan Fazli, Freshteh Eslami Pages 219-232
  Introduction
  Since 1980s, the Mnemiopsis leidyi (M. leidyi) was affected on the Black Sea ecosystems. This invasive species has a negative impact on many fish biomass of the Black Sea due to competition feeding on edible zooplankton and fish eggs and larvae of Anchovies. At the same time, the possibility of arriving was estimated into the sensitive ecosystems such as the Caspian Sea. Then this species was observed in the Caspian Sea during November in 1999. In the Black Sea, some details of impact of M. leidyi on communities, habitats and ecosystems and ultimately "biological pollution levels (Bio-Pollution Level, BPL) during arrival, establishment, expansion and adjustment process from1980 to 2000 were studies. In this assessment, impact of invasive species on communities, habitats and ecosystems were classified into five groups (no effect, weak, moderate, strong and extreme).In recent years, M. leidyi was causing problems such as reducing the amount of zooplankton, an increase nutrients at water column and snow bed (Eutrophication). However no quantitative estimation has been done for ranking the impact in the Iranian basin of Caspian Sea. Therefore, this study conducted to evaluate the impact of M. leidyi on habitat in term of environment parameters.
  Material and Methods
  In this research, data of physic-chemical parameters (as habitat straits) from 1996 to 2011were applied. These years were classified into two group: before introduction of ctenophore (1996-2000) and after introduction of ctenophore (2001-2011) and also these two periods were grouped into three assessment periods which included the years of 1996-2000, 2008-2011 and 2008-11, respectively. In this study, the years before the introduction of ctenophore considered as a un-disturb ecosystem and the data for these years used as reference data (Reference Value). Also the maximum studied depth was 20 meter; it is because of the high density of ctenophore which was recorded up to 20 m depth. A variety of habitat modification activities of alien species may be ranked from no noticeable alterations in benthic or pelagic environment up to massive impacts causing irreversible changes which classified into five groups: no habitat alteration (H0), alteration of a habitat(s) but no reduction of spatial extent of a habitat(s) (H1), alteration and reduction of spatial extent of a habitat(s) (H2), alteration of a key habitat, severe reduction of spatial extent of habitat(s); loss of habitat(s) within a small area of the assessment unit (H3) and loss of habitats in most or the entire assessment unit, loss of a key habitat.
  Results And Discussion
  Since the late 1960s, like many marine environments, increasing anthropogenic activities has been a major cause of instability and disturbed in the Caspian Sea environment, therefore, the M. leidyi restructured not only increase its distribution in the Caspian Sea but also it sometimes will have high abundance. The present paper was conducted to changes habitat of the Caspian Sea, namely in terms of physicochemical parameters and nutrient in the south Caspian Sea region of Iran coastal which examined quantitative (numerical). Environment parameters showed obvious changes after introduction of M. leidyi to the references value (years before introduction into the Caspian Sea). As the statistical analyses showed the significant difference among mean values of physico-chemical parameters (p<0/05) during 3 defined periods. Meanwhile in T-test, significant difference of parameters observed between before/after introduction of M. leidyi into the Caspian Sea. The excretion of nutrients and secretion of mucus by M. leidyi should be increase the nutrient content of Caspian Sea, as well as river discharge and bottom turbulence. However, the nutrient content (except organic nitrogen) showed decreasing trend from 2008-2011. It was due to consumption of the nutrient by massive phytoplankton reproduction in the years. High abundance of primary producer and photocentetic organisms increased the water oxygen dissolved and carbon dioxide. However, pH of water didn’t change significantly due to high buffered water of Caspian Sea. Large part of excretion material by M. leidyi contained of dissolved organic carbon and nitrogen and a little part is from organic phosphorus. Meanwhile, rate of phosphorus turnover is faster than carbon and nitrogen elements. So as it expected inorganic phosphorus decreased and organic nitrogen increased from 1998 to 2011. M. leidyi effect on quality both water and sediment and changes the habitats. Meanwhile, these two habitats (water and sediment) have mutal effect. It expected levels of organic matter was increased in the bed with a bed of snow (create mucus from M. leidyi). Although, that information related to the percent of the total organic matter was not completed and there is a lack of information especially in the early years of the second period (the years 2001 and 2002), but its percentage increase since 1998 (the first period) to the year 2003 (second period). Although, compared to the year 2003 showed a decline but the data is not substantially decreasing the reference values. In fact, slope of trendlines showed slowly changes of each parameter in figures, but comparative values ​​of the environmental parameters changes more clearly than in the year before introduction of M. leidyi (Reference value). Impact on habitats and ecosystem process became evident at later stages of an invasion. As the results showed that even at the presence and bloom of ctenophore the impact on habitat classified in H0 during 2001-02. Evidences of impact on habitat increased by years and shifted to the ranks H2, H3 and finally H4 during 2005-06. Even in this period, biomass of big eyes and anchovies fishes severely destroyed. In the adaptation phase (2008-2010) habitat changes classified on H2 to H3 according to the decreasing of ctenophore density. Evaluation of South-Eastern and Eastern regions of the Caspian Sea indicated that this part of the sea based on habitatsا features was ranked H0-H4 in 2004, and the effects of M. leidyi was multiple levels and it was the expression of biological contamination less than 4 and nearly brought on stage was "adaptation. Similar condition showed that the stage adaptation of the Black Sea in 2000, about 20 years after the introduction of the M. leidyi in the Black Sea occurred. Also, because of differences between the Black Sea and the Caspian Sea are such strong predatory Beroe ovate feeding M. leidyi a significant decrease since 1997 in the Black Sea, the abundance of M. leidyi was reached the maximum level in the Caspian Sea until 2002. The maximum level of M. leidyi was registered about 7 years after the first observation of invasive comb jelly in the Black Sea, while this condition was happened about 3 years after first introduction of M. leidyi in the Caspian Sea. Some studies showed that the maximum rate of invasive M. leidyi in the Black Sea in 1989 coincided with the expansion of the fourth level of pollution or habitat (H4), respectively. The fourth level of pollution (H4) in the Caspian Sea in 1385 was calculated about four years after the expansion of the M. leidyi (in 1380 and 1381). Shorter time to reach various stages of habitat pollutions and the biological contamination level (BPL) in the Caspian Sea compared to the Black Sea, indicates that the Caspian ecosystem is very fragile due to its semi-enclosed compared to the Black Sea which connected to open Seas.
  Conclusion
  There are some evidences such as increases of eutrophic level (from oligotrophy to meso-eutrophy), increases of dissolved oxygen, algal bloom, increases/decrease of Shannon diversity index in phytoplankton/zooplankton and increase of sediment-feeders of macro-benthos in different years of third period of study (2007-10) that indicating to stress and disturbance in Caspian Sea environment. The engineering of these events was mainly by M. leidyi. In Caspian Sea, maximum abundance of M. leidyi observes in 2001-2 (about 3 years after the introduction of the invader) and class H4 calculated for years of 2005-6 (approximately 4 years after M. leidyi blooming in 2001-2. While in the Black Sea, the maximum abundance of M. leidyi and class H4 of the impact happened 7 years after arrival of the invader in to the ecosystem. It seems that the semi-closed system of the Caspian Sea is more sensitive than Black Sea. Finally, there are others factors of impacts including an increase of sea level, river flows fluctuation, oil and gas production, chemical pollution, eutrophication, others biological invasion, diseases, natural tectonic activity and climate changes on habitats and ecosystem of Caspian Sea. These factors have overlap with the biological invasion of M. leidyi. Therefore the scaling of these factors and determination of their weights in impact process is key tasks of a regional habitat protection of the Caspian Sea.
  Keywords: Ctenophore invader, Habitat, Physico, chemical parameters, Iranian coast, Caspian Sea
 • Golamreza Haghighat Naeini, Valiollah Rabieifar Pages 233-256
  Introduction The current environmental challenges one of the main concern of is humanity. The issue of when more Added concern has been associated with complications. Research suggests the environmental challenges are rooted in factors in the different levels of global, regional and local levels are considered. In this case although many studies have been In Different aspects of urban environment is done, But a new look Spatial and geographical view could be new dimension of factors and environmental impact it makes evident. Extent of existing pollution, in the urban areas of boundaries traditional pollution exceeded. Today in the environmental science of Pollution study of the Due to advances in industry and technology as has become the most important issues of the day. It seems, the different urban spheres (center, intermediate tissue or periphery areas) In Tehran with Different degrees Of Invasion of the Adverse environmental effects and risks have been, so that residents And the physical body Exposed to damage and injuries Are placed unwanted. Tehran city One of the most polluted cities in the world. In the current situation of Country Which Tehran as Mastermind behind and management Country is considered and pollution Tehran Has become a regional and national issue. It cleans the air not only the health of In Tehran but also increases the country health. The aim of the present paper compares the environmental challenges in tissues of central, intermediate and peripheral in the metropolis of Tehran. Materials and methods Research Methodology In this study, a descriptive study - analytical and research type applications and approach of, it is both quantitatively and qualitatively. Data collection Research needed of through studies of library and use of documents the data collected by field by the relevant organizations and also the use of Projects was carried out the relevant in the three regions (2-11-22) in Tehran. Assess environmental challenges Mentioned areas in three phases hierarchically and systematically is done, is provided below. It is notable that the three stages of the form expanded in the section analysis have been expressed. Stage First: determine the parameters Types of pollution (air, water, soil and noise) and weighting their importance Stage Second: normalizing and determine the severity of the amount of pollutant parameters in the three regions Step Three: Determine the relative intensities the amount of pollutant parameters and calculate the final score in three regions Results and discussion For a better understanding of the environmental challenges in the three regions (2-11-22) Tehran, Type of pollutants Mentioned areas individually, based on the source and origin of pollution (natural – human), Causes of aggravating of the pollution the effects of pollution on various factors like humans, plants, animals, and the urban fabric (buildings) are described. Based on the results of the calculations, the final score Air Pollution in the zone 11, weighing 409.34 Than Zone 2 and 22 Has the greatest pollution. Regions 2 and 22 Respectively 316.76 and 273.90 with weights have acquired. Region 2 Also air pollution is high. But Region 22 Better conditions than other two regions. But the main factor of Higher air pollution in the Region 11 Caused by There are extensive sources of carbon monoxide, sulfur dioxide and industrial workshops, The high production rate and attraction trip And so is above area. In terms of pollution of water and soil, Region 11 with a score of 553.8 most contaminated Shows, Region 2 with a score of 304.0 in the second row And Region 22 with a weight of 142.2 the lowest of pollution is placed in the third level. In terms of noise pollution, at Region 11 with a score of 492.88 from most Noise pollution indicate, Region 2 and 22 respectively with scores of 305.06 and 202.06 in the next rows are placed. The main causes of Cars More traffic because the focus of medical centers, educational, administrative and commercial 11 regions is.)Figure 1(Figure 1: Average weight challenges of biological (air, water, soil and noise) of the triple (2-11-22) in Tehran Map 1: Status of challenges of biological in the triple (2-11-22) Tehran Conclusion The growth urbanization and Excessive use of fossil fuels In Cars Industries in the city Become to intensify Environmental crises in urban areas. Currently, Environmental challenges one of the most fundamental Concerns of urban human society especially for urban specialists is considered. Thus, studying the environmental challenges of urban community one of the necessities Understanding urban issues the current situation is. With a vision and a deep understanding from situation in urban environment more fundamental steps to fix environmental challenges to achieve a City High Environmental Quality to be removed. The results of this research show the region 11 with the acquisition the highest final score The 502.455 Environmental pollutions most is. Region 2, with a final score of 307.455 with the a small distance in the second row And District 22 with the final score of 190.09 in the third row takes place The District 22 Relatively favorable conditions Of environmental is. Most causes of Contaminants Region 11 in Tehran than Regions 2 and 22, Due to exposure In a specific geographical location And establishment of the central part of the urban and Followed the presence of high levels of pollutants Such as Produced and attracted high of travel, Most industrial workshops, Production of aerosols, Production of carbon monoxide and other polluting sources of direct and indirect The essential role of in the environment it is undesirable to play. Actually Region 11 than the 2 and 22 per unit area most pollution of air, water, soil and noise In Tehran is produce.
  Keywords: comparative study, environmental challenges, Source pollutants, urban Regions, Tehran
 • Hamid Reza Sabbaghi, Manouchehr Tabibian Pages 257-273
  Introduction

  Firstly, for exploring the basis of ecotourism, we should look for the basis of literature configuring of the tourism development and emersion of sustainability though in it. Tourism planning has progressed over this period after the WWII, with an detonation of economic and marketing ideas coming to prevailing tourism planning, so as it called “Boosterism” which we cannot consider it as a model of planning at all and model of “Mass tourism” with the belief of “the more is the better” was the best idea for its tourism development. Economic approach, with marketing techniques as its tolls is the next step in tourism development. During the 1970s, the results of tourism development proceeded, was an uneven distribution of benefits, and recognition of multitude of negative tourism’s impacts became more evident, so the question of development raised up as “growth paradigm” which referred “cautionary perspective” to this school of thought which this perspective might be considered as the physical/spatial planning tradition. The summery of evolution in the Think/Idea, Model and Tools in Tourism development after WWII are mentioned in Table 1. Table 1- Evolution in the Think/Idea, Model and Tool in tourism development after World War II Position of ecotourism in this stage instead of mass tourism in reducing impact on the environment, maximum social respect, economic revenue As a special type of tourism with local social structure and environmental preservation and also previous definitions. During the 80’s decades there are a great discussion between the tourism planning literature and language of marketing to prolong the destination’s growth stage. In late 1980, the theorizers described the model of “soft tourism” and considered it as the new development model instead of mass tourism. Also during this period “responsible tourism”, “green tourism”, and “appropriate tourism” introduced as new terms. The concept of sustainable tourism was bring together in the late 1980’s by the tourism industry’s reaction to the Brundtland report on sustainable development following the WCED in 1987. Some explains that conference report “Our Common Future” as “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. All above discussions and critics replaced by the Rio Earth Summit in 1992, that marked the beginning of a worldwide commitment which replaced Sustainable development (as a right in Agenda 21) must be applied in a way that respond to the social and environmental needs of current and future generation. But the problem was it is ignored on the working agenda and three pillars. In Barbados Conference it was for the first time that “sustainable tourism” and “nature based tourism” recognized as the branch of the sustainable development in final dissertation and action plans, and also ecotourism, economic growth and environmental preservation introduced as sustainable tourism development elements in all conference branches. Discussion and Results The article, explore the discussion on ecotourism through an expansion of its meaning starts from the Hetzer states about “ecological tourism” and then other theorizers, and then explore discussion about “the concept of ecotourism” through the viewpoints of some critic. They all can be concluded as below items: - Sustainable use of biodiversity and natural resources - Impact minimisation, both upon the natural and socio-cultural environment, especially in therms of climate change energy, energy consumption and traditional cultures; - Empowerment and fully informed participation of local stakeholders, particularly local communities and indigenous peoples; - Awarness-raising and environmental education of all stakeholders, especially travellers and hosts; - Lasting economic benefits for all actors In comparison of the meaning and concept of ecotourism, we have one important question: why “small scale” and “the exact location-the location where action of ecotourism occurs” is not mentioned in above five elements? By literature review, it is obviously that although there is no great dissension between theorizers but there is not any common agreement on the discussion about that question too. There is a discussion about comparison of the mass tourism and soft tourism and he conclude that mass tourism ought to be useful for preserved areas, so it can be rejected the small scale. Also it can be drawn two polar of extremes for continuum of ecotourism paradigm. One pole is the view that all tourism (including ecotourism) has negative impacts on the nature...Conversely in the other pole, human are viewed as living creatures (as it called fauna) – whose behavior and activities is inevitably “natural” … so therefore human behavior is “natural”. As the human is part of the “natural process” and, as a result, they are literally unable and powerless to act and behave unnaturally. Therefore, no differention between ecotourism and other models of tourism in terms of their “naturalness” and thus, all ecotourism is tourism and conversely. This argument shows that there are no common agreement on the scale of ecotourism. So as it concluded in article three items can be considered as the common agreement on the concept of ecotourism: - Environmental/Biodiversity conservation and reduction of travel and development impacts - Local economic empowerment - Education through ecological and cultural Travel and experience After 1990’s decade correlated with the world acceptation on the definitions of ecotourism, the experimental activities tried to implement the concept of ecotourism in the urban area. This pragmatically activity starts with the activities of Green Tourism Association (GTA) in the city of Toronto in 1996. The next important step was the first international Urban Ecotourism Conference hold in in 2004, in its declaration, it respect Urban Ecotourism as an ongoing opportunity to conserve biological and social diversity, create new jobs and improve the quality of life and delivered declaration by these four goal as it deliberately defined by Planeta: • Restoring and conserving natural and cultural heritage including natural landscapes and biodiversity, and indigenous cultures; • Maximizing local benefits and engaging the local community as owners, investors, hosts and guides; • Educating visitors and residents on environmental matters, heritage resources, sustainability; • Reducing our ecological footprint. In the article it discussed ideas and implemented project according to the urban ecotourism. All those projects have this hypothesis that urban ecotourism is an applied idea so all of them try to implement their ideas by experiment them in a real urban region. According to all of them, urban ecotourism is an opportunity to conserve our urban areas and make it more sustainable. Some experimental articles is tried to define the dimension of urban ecotourism using fuzzy numbers construction. They tried to introduce an alternative approach, the fuzzy number construction approach, to construct Sustainable Urban Ecotourism Indicators System (SUEIS), which may contribute to the understanding of urban ecotourism, and to excavate the discrepancies of urban ecotourism and traditional ecotourism. The most important thing is that a relative unanimity is in the urban ecotourism theorizers article and case study. Constituents of their principles includes the concept of ecotourism which deployed expressions like these in their work. The concept of urban ecotourism consequence of the experimented and discussion can be draw in a diagram as below: Figure 1: Dimension of urban ecotourism

  Conclusion

  Most of the theorizer believe that urban ecotourism is a Contradiction in term. In this regard there are some practitioners who implemented the ecotourism in an urban region. Conversely, the group believed in urban ecotourism, predicate others as “traditional ecotourism” and try to deduce theirselves. In this article by discussion on evolutionary configuring the concept of ecotourism, it tries to consequence that there is no differention between two groups. In the other hand, the urban ecotourism is not a new paradigm and according to their pragmatist approaches it depends on the three main concept which those are as same as the ecotourism. While urban ecotourism is a burgeoning subject in the research of ecotourism, more attempts are needed to interpret the contents of urban ecotourism.

  Keywords: urban ecotourism, urban planning, sustainable development, Tourism planning, urban ecology
 • Mahmoud Molanejad Pages 275-282
  Introduction Climate affects, more than any other factors, the type and form of human life, so that many cities that have made or developed regardless of climatic information are suffering from weather-related problems such as air pollution, water supply and flooding etc. By using the meteorological information in designing new cities as well as developing old cities can reduce the mentioned problems. Human comfort condition, based on the definition, is a thermal condition that is comfortable for at least 80% of people. Regarding the high impact of climate on human comfort, the humankind has been always looking for a suitable usage of the local climate. It was investigated the effective bioclimatic indices over human comfort in Shiraz city and their results showed that Shiraz with having a various bioclimatic condition holds a warm to very cold climatic conditions throughout the year. Attempt was made to study the climatic comfort index in Boushehr city. His findings from THI index indicated that the months of April, May, November, December, January, February and March are appropriate in terms of climate comfort for human. Investigation on the thermal comfort was made in Shahrud-Semnan from military viewpoint. In addition, the effect of climate on the architecture of Qom city was carried out by attempted to classify the climate based on effective parameters on life quality in Markazi province. Therefore, considering the high impact of climate on the human comfort as well as the spread of urbanization, in this research this subject is studied in the megalopolis city of Tehran. Materials & Methods Tehran city, in terms of climatic classification, possesses a warm and dry climate with an annual mean precipitation of approximately 250mm. The figure 1 shows the location under study and indicates climatology stations used. Figure 1 geographical position of Tehran city and the stations under study In the paper, the relations between three elements of temperature, relative humidity and wind speed is identified for 2 periods of 15-years from 1976 to 2005 for the selected stations in Tehran city and these data are studied using neurotic pressure index. This index is aimed to explain the level of comfort using temperature, humidity and wind. The index is stated as follows: Where, is the digital index for comfort; is the effective temperature and humidity index supposing a calm weather; is an index that adds up the effect of the surplus coldness resulting from the air motion and are obtained from the following equations: Where, is temperature in Fahrenheit; is relative humidity in %; is the speed of wind in knots. After obtaining digital index for comfort () from the above relation for finding the heating rate, the table 1 will be used. Table 1 grading index for comfort related to humid in warm climate Fully uncomfortable condition After estimation of the coefficients of the neurotic pressure index, for better indicating the variation of the heating index for comfort in Tehran, the zoning was carried out. With objective in this research, the existing methods including spatial interpolation, spatial analysis for data related to stations and inverse distance weighting (IDW) were used. Similarly in this methodology after defining the coefficients of the neurotic pressure index for two 15 periods including warm and cooling conditions, the index for comfort was extended to surface level and finally by using map of comfort variation and GIS software (Arc Map) the zoning map was developed as follows indicated in figures 2-5. Discussion of Results & Conclusions The coefficients of the neurotic pressure index were evaluated for the selected stations for a 2-period of 15-years in different months of the year. The findings indicated that during the first period the thermal phase in the months of January, February and December was cold and with lack of comfort, so that the North of Tehran station possessed the most condition of the lack of comfort during the cold period of the year. In addition, during the hot period of the year also the months of May, June, July, August and September possessed a thermal phase with a lack of comfort to absolutely lack of comfort. Meanwhile, the months of March and October hold the best comfort condition as well as among the stations, Mehrabad, in comparison with other stations, was recognized as the best station in terms of climate comfort. Generally, the results for the second period also showed that these coefficients had an ascending trend in most of the months. On the other hand, the condition from a cold thermal comfort turned into a hot thermal comfort, which indicates an increase in the local temperature due to the climate change in the study area. The results of interpolation by GIS also indicated that in the cold period, there is strong lack of comfort in the northern areas of Tehran city, meanwhile an appropriate comfort condition was replaced during the hot period. But for the southern areas of the city, there is an appropriate thermal comfort condition during the cold period and a lack of comfort is replaced during the hot period, though.
  Keywords: Climate, Comfort, Urbanization, Neurotic Pressure Index, Tehran
 • Yasser Moarab, Peiman Golchin, Mohammad Javad Amiri, Rasul Afsari Pages 283-296
  1- Introduction The increasing growth of urbanization in recent decade and occurring most of the economic and social activities of human being in urban environments cause that the city is considered as a place a citizen spends much time and it is one of the effective and important places in which the majority of memories, experiences, emotions are formed. Thus, cities play important role in cultural construction and formation of individual and social personality of human being. Public spaces of city as composed of two elements of street and square are considered as the most important part of cities in which most routine activities of people are occurred and they play the important role in formation of social personality of human being. As urban streets cover 75% of cities are raised as the cultural symbol and defining the economic, social and cultural structure of city. Sometimes, they are the civil life position of city and occurrence of social activities of citizens in urban life and they are of great importance. Thus, organized design and their development make the social and cultural life quality of people more enriched. Today, the role of urban streets is weakened as a place for social interactions, visits, contacts and the gathering place of citizens due to the development of motorized vehicles. This caused that streets are turned into vehicle-based streets and they play communicative space role. To evaluate the quality of urban streets, based on the effective factors from the view of urban planners and considerable studies in this regard and the views of experts, Delphi method is applied to collect their views, 4 indices and 16 components as the criterion of selection of components, their share components from the view of theorists are considered in this study. These indices and components are shown in Table 1. Table 1- Effective indices and components to create excellent street 2- Study area Enghelab, the distance between England square to Valiasr intersection, Fatemi streets, the distance between Fatemi square to Fatemi intersection and Kargar Shomali and Keshavarz, the distance between Valiasr square to Keshavarz intersection and Kargar Shomali are located in one of the most crowded townships of Tehran city on one hand and the importance of designing and improvement in these regions on the other hand and as designing and improvement of urban street consistent with the designing principles can meet the economic demands by increasing competitive capability of city from economic aspects and absorbing the investors. Also, it is a key factor to improve the emotions and morale of the residents (increasing life quality) and it is an exact criterion for pathology of urban development and it has necessary requirements as the case sample to be investigated. 3- Study method The method of the study is descriptive-analytic and field design. At first, the theoretical framework of this study is based on data collection of library resources, article and internet references. To identify the studied site, field study is performed by aerial images and maps. To complete the required information, recognizing the existing condition (environmental, structural and perspective) is done via observation and questionnaire. This study applied AHP method to determine the weight of indices and effective componets to achieve excellent street in urban space by Delphi method. Then,11 Expert choice was used for data analysis. For data collection, the pairwise comparison of the indices and components is done by 34 faculty members and experts specialized in urban planning, environment design, green space design and environment engineering. Their valuation is based on their experiences and studies. Later, these indices and components are evaluated by citizens including pedestrians and shop owners in three streets of Enghelab, Fatemi and Keshavarz. To evaluate the effective factors on creating excellent streets, a questionnaire is applied. In each of 3 streets, 100 questionnaires and totally 300 questionnaires are distributed randomly among the citizens in spring consisting 5% of the population of users and employees to compare these three stress with the criteria of urban excellent streets. It can be said the scores are given to 30 questions designed by Likert design from the citizens. The items are consisting very low, low, average, good and very good to evaluate the questions. Then, to compute and summarize the scores, the following formula is used. N= N = The sum of score of each index = The mean of scores of 100 questionnaires = Component weight = Index weight = Number of components Finally, the sum of the mean of scores is added and again averaging is performed to perform the prioritization of each of the streets based on score mean. 4- Study findings After the investigation of the indices and components by 34 experts, field study is performed of the case samples. Later, the results of the survey and information are analyzed. Of the sum of the views of 100 respondents in each street, Keshavaraz street by the mean score 0.207 had good quality compared to Fatemi street with score mean 0.165 and Enghelab street with score mean 0.154. The analysis of social and cultural component of streets showed that Keshavarz street with mean score 0.282 compared to Fatemi and Enghelab streets with the score mean 0.219 and 0.196, respectively had relative superiority and based on the results, the service and welfare component of Keshavarz street with the score mean 0.278 showed high value compared to Enghelab street with score mean 0.228 and Fatemi street with the mean score 0.219. Here, environmental component of Keshavarz street with mean score 0.163 compared to Fatemi and Enghleab streets with the score mean 0.150 and 0.116 had relative superiority and finally aesthetic component showed that Keshavarz street with score mean 0.084 compared to Enghelab street with score mean 0.077 and Fatemi street with score mean 0.075 had better condition. 5- Discussion and Conclusion Generally, in this study, at first the effective factors on quality of urban streets are investigated, then, they are evaluated in three streets of Keshavarz, Fatemi and Enghelab. The results of these evaluations in three streets of Keshavarz, Fatemi and Enghelab showed that Keshavarz street with the mean score 0.207 compared to Fatemi streets with the score mean 0.165 and Enghelab with score mean 0.154 had good quality. Finally, social and cultural indices in four components in these three streets were not in good quality and by improving the quality of these componets, they are considered as the most important components to create excellent urban streets. Regarding the welfare services index, Enghelab and Fatemi streets had problems in three componets of hygiene, furniture and comfort and by improving their quality, we can be hopeful regarding the total improvement of quality of these three streets. Regarding environmental index, Enghelab and Fatemi streets had not good quality in four components and by improving their quality, we can increase the quality of these two streets. On the other hand, Keshavarz street has good quality in terms of vegetation and climatic comfort and by improving the appropriate disposal of runoff and using environment-friendly materials in this street, we can increase its quality. Regarding aesthetics, all components had low quality in three streets and to increase the quality of these streets, we should improve them.
  Keywords: Urban street, Life quality, Excellent streets, AHP method, Likert scale