فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا جزینی، عبدالرحمن میرزاخانی، صیاد درویشی صفحه 9
  اختلال هنجاری را به عنوان مولفه ای از اختلال اجتماعی نام برده اند و مورد اخیر معمولا در مقابل انسجام اجتماعی به کار می رود. در جوامع منسجم، زمینه و بستر برای وقوع جرائم و بی نظمی فراهم نیست. بنابراین کاهش اختلال هنجاری می تواند ما را به سوی جامعه ای که احتمال وقوع جرم در آن کمتر است؛ رهنمون کند. بنابراین تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به رابطه کاهش اختلال هنجاری و پیشگیری اجتماعی از جرم انجام گرفت.
  روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مسئولان و کارکنان معاونت های اجرایی کلانتری های تهران بزرگ تشکیل می دهند. نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری ابتدا به صورت خوشه ایو سپس به صورت تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 110 نفر را شامل می شود. داده های پژوهش حاضر از طریق آزمون همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد بین ابعاد چهارگانه اختلال هنجاری با پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی داری وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار است.
  نتایج تحقیق بیانگر این است که کاهش اختلال هنجاری با ضریب همبستگی معادل 78 درصد موجب افزایش پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.
  کلیدواژگان: اختلال هنجاری، قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، پیشگیری اجتماعی
 • محمد بارانی، سینا نیک پرست صفحه 29
  این پژوهش با هدف بررسی جرائم زیست محیطی در استان خوزستان و راه های پیشگیری از آن انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف توصیفی و به لحاظ نحوه اجرا توصیفی و تحلیلی- پیمایشی است. داده های تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. به همین منظور پرسشنامه ای که حاوی 16 پرسش پنج گزینه ای بوده طرح و بین کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان به عنوان جامعه آماری توزیع شد. حجم نمونه این جامعه آماری 36 نفر و روش نمونه گیری نیز به صورت تمام شمار بوده است. داده ها، با دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است.
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده آن است که، جرائم زیست محیطی در استان خوزستان بیشتر شامل جرائم زیست محیطی علیه عناصر جاندار محیط زیست است و عامل اقتصادی نیز مهم ترین عامل موثر بر ارتکاب جرائم زیست محیطی در استان خوزستان بوده است. همچنین نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که با توسل به گونه های متفاوت پیشگیری به خصوص پیشگیری وضعی و توسعه مدار، می توان از بخش زیادی از جرائم زیست محیطی در استان خوزستان پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: جرائم زیست محیطی، استان خوزستان، عامل اقتصادی، پیشگیری توسعه مدار، پیشگیری وضعی
 • شهلا معظمی، سامان سیاوشی صفحه 71
  این پژوهش با هدف بررسی علل و عوامل بروز سرقت های خشن (زورگیری) در شهر تهران انجام شده است؛ هدف اصلی در این پژوهش نشان دادن وزن علل و عوامل فردی و اجتماعی در سرقت های خشن است.
  پژوهش حاضر، مطالعه کیفی و به روش تحلیل محتوا است که داده های آن با «مصاحبه ساختاریافته» به دست آمده است. مشارکت کنندگان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه گیری بر اساس اصول تحقیق کیفی تا دستیابی به اشباع داده ها که معیار آن تکراری شدن اطلاعات دریافتی است انجام شد.
  از تجزیه و تحلیل و مقایسه مداوم داده های پژوهش، 7 طبقه مفهوم اصلی با عنوان های «اعتقادات شخصی و باورهای اخلاقی»، «جلب توجه»، «اقوام و آشنایان»، «تلویزیون و سینما»، «وضعیت مالی»، «احساس نسبت به سرمایه دارها» و «اعتیاد» پدیدار شدند. وجود 7 طبقه خود می تواند مبین پیچیدگی عوامل موثر بر وقوع سرقت های خشن باشد.
  کلیدواژگان: سرقت خشن، خشونت، جرم، تهدید، آزار
 • سهیلا محمدی صفحه 99
  تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه علل گرایش به اعتیاد انجام شده است که نتایج حاصل همواره بر ناآگاهی در مورد علل و پیامدهای اعتیاد» به عنوان یکی از مهم ترین دلایل فردی و خانوادگی (اجتماعی) گرایش به اعتیاد تاکید کرده اند. آگاه سازی درخصوص علل و اثرات سوء مصرف مواد و اعتیاد، در بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، از مهم ترین راهبردهای پیشگیری اولیه از اعتیاد است که امروزه در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده، به طوری که در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، این مسئله به عنوان یک سیاست و برنامه ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی دانشجویان از علل و پیامدهای اعتیاد، و نیز مطالعه نقش دانشگاه - یکی از مراکز آموزشی هدف در سند جامع- در فرایند آموزش و آگاه سازی دانشجویان است.
  نمونه مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان شهر مشهد هستند؛ روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. در بررسی صورت گرفته علاوه بر تشریح داده ها در قالب آماره های توصیفی و نمودارها، از شاخص های استنباطی (آزمون تی) نیز جهت تبیین اطلاعات گردآوری شده بهره گرفته شده است. نتایج کلی تحقیق حاکی از سطح پایین آگاهی از علل و پیامدهای سوءمصرف مواد و اعتیاد در میان دانشجویان به علت عدم برخورداری از آموزش صحیح و نیاز به برگزاری برنامه ها و طرح های آموزشی جامع و مستمر بیشتر از سوی دانشگاه ها است.
  کلیدواژگان: آگاهی، علل و اثرات اعتیاد، پیشگیری اولیه، آموزش
 • عبدالحسین رضایی راد، بتول سلیمانی، ولی مریدی صفحه 123
  یکی از شدیدترین کیفرهایی که از دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش بینی شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده است، همانا کیفر مرگ نسبت به مجرمانی است که مهم ترین جرائم را مرتکب شده اند. مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به حذف ابدی مجرم می انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم. در این مقاله تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حق حیات (اعدام)، مبارزه با معلول است و چاره ی قطعی کنترل رفتارهای مجرمانه نیست. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به اسناد و مدارک آماری، به مطالعه کارکرد بازدارندگی کیفر اعدام در سه جرم یادشده می پردازد. هدف این تحقیق، زمینه سازی در جهت تعدیل قوانین کیفری، اصلاح فرد و جامعه، ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، کارآمدترشدن مجازات ها برای بهبود وضع جامعه و افزایش نقش بازدارندگی مجازات اعدام در پیشگیری از جرم است.
  کلیدواژگان: کیفر اعدام، بازدارندگی، جرم، قتل عمد، مواد مخدر، جرائم جنسی مستوجب اعدام
 • منصوره دسترنج صفحه 145
  امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احساس ناشی از آن است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر امنیت اجتماعی جوانان دختر در شهر بستک است.
  این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی و شیوه پرسشنامه، در بین جوانان دختر 18-29 ساله ساکن شهر بستک انجام شده است. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 136 نفر از جوانان دختر شهر بستک به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
  تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس انجام و نتایج زیر به دست آمد: میان تحصیلات جوانان و امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد. همچنین میان پایگاه اقتصادی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه ای نشان داده نشده است. سن جوانان و میزان استفاده آن ها از رسانه های ارتباط جمعی تاثیری در امنیت اجتماعی ندارد. جوانان متاهل و شاغل امنیت اجتماعی بیشتری دارند. میان نگرش به عملکرد پلیس و امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، احساس امنیت، عوامل اجتماعی جوانان دختر، شهر بستک
 • مارگارت شاو ترجمه: _شهرداد دارابی_ صفحه 165
  امروزه افزایش نرخ بزهکاری در سراسر جهان به یکی از دغدغه های رایج اشخاص جامعه تبدیل شده و حجم زیادی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه و برنامه ریزی در راستای مهار پدیده مجرمانه می شود. این تلاش ها در دوره های مختلف به شیوه های گوناگون صورت پذیرفته است که در ابتدا به شکل پاسخ های کیفری و واکنشی و در حال حاضر، بیشتر به شکل کنشی و پیشگیرانه انجام می شود. در این مقاله ضمن بررسی الگوهای بین المللی پیشگیری از جرم در برخی از کشورها، به این مهم اشاره می شود که استفاده از روش های پیشگیری در هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و وضعیت اجتماعی آن و نحوه پیروی از برنامه های پیشگیرانه کشورهای توسعه یافته، متفاوت خواهد بود؛ ضمن این که دستاوردها و موفقیت های این عرصه نیز تبیین می شود.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، الگوهای بین المللی، کشورهای توسعه یافته
|
 • Alireza Jozeini, Abdorrahman Mirzakhani, Sayyad Darvishi Page 9
  Norm disorder has been regarde as a factor of social disorder and recently, it is used in contrst with social union. In united societies there is no groundwork for the occurrence of crime and disorder. Therefore, the reduction of norm disorder can lead us to a society in which the crime rate is lower. Therefore, the present research was done with the intention of finding the relation between the reduction of norm disorder and social prevention of crime.the research methodology with regard to the data is qualitative, with regard to goals, practical and with regard to the nature, a correlation study. The sample group consists of authorities and staff of executive branches of police stations in Tehran. The smple group, according to sampling method, consists of people, first in bunch form then accidental and then through sample volume measurement. The research data were analyzed by statistical tests known as Pearson Correlation in SPSS. The results of the test show that there is a meaningful relation between the fourfold aspects of norm disorder and social prevention of crime, which has a high correlation.The results indicate that the reduction of norm disorder with a correlative coefficient of % causes the social prevention of crime.
  Keywords: Norm Disorder, Norm Polarization, Norm Contradiction, Norm Instability, Social Prevention
 • Mohammad Barani, Sina Nikparast Page 29
  The aim of this research is to evaluate the environmental offenses in Khuzestan and the methods for dealing with it. The research method is descriptive and it, s descriptive –analytical – measurable in terms of the performance. The data required for this research was collected through the library and field method. For this purpose,a questionnaire containing questions with with fire options was designed and distributed between the employees of Khuzestan, s general department of environment protection as statistical population and ased them to answer the questions carefully within a week.Sample size of this statistical population consisted of people and the method of sampling was in the ful-count form.After collecting the required data,we analyzed them quantitatively and qualitatively and used the soft were spss for the analysis of quantitative data.The results showed that the environmental offenses in Khuzestan province consisted mainly of the environmental offenses against the animals and economical factor is the important factor affecting on the environmental offenses in Khuzestan. Moreover the other results showed that by using the different methods of prevention particularly the situational and development – oriented prevention. We can prevent from the large part of these offenses in Khuzestan.
  Keywords: Environmental offenses, Khuzestan province, Economica factor, Development, oriented prevention, situational prevention
 • Shahla Moazami, Saman Siavashi Page 71
  This study aimed to investigate the cause of robberies was conducted in Tehran. The main objective of this study was to show the weight of the individual and social cause of robberies. This acquisition of scientific knowledge in the filed of prevent crime and legislative studies of the reaction efficiency. this study is a qualitative and analyzing data is obtained with “structured interview” participant were selected randomly. Sampling based on qualitative research methods to achive data saturation. the finding of the analysis and comparison of continuous research data are category. There are»personal beliefs and moral beliefs””attention””family and friends””t-v program- cinema””financial position””feel to reach person””addiction”. There are category could indicative of the complexity of factors that influence the robberies..
  Keywords: robbery, violence, crime, thereat
 • The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention / (with emphasis on the role of university in education and primary prevention)
  Soheila Mohammadi Page 99
  So far, many researches have been done in the field of causes of inclination toward addiction and the results have always emphasized that lack of knowledge of the reasons and consequences of addiction is one of the most important reasons of individual and familial (social) inclination to addiction. Knowledge about reasons and consequences of using drugs and addiction in the individual, familial, and social aspects is one of the strategies of primary prevention of addiction which is used worldwide nowadays. Iran is no exception and in the comprehensive document of primary prevention of addiction, this issue has been emphasized on as a national policy and program. This research studies the amount of the knowledge of students about the reasons and the consequences of addiction and also the role of university (as a target educational center in the comprehensive document) in the process of educating and informing the students. The sample group consists of college students in Mashhad. Reseach methodology is measurement and for data collection a questionnaire has been used. Besides the explanation of data in the form of descriptive statistics and graphs, inferential indicators (t-test) have also been used in order to collect data. The results of the research are indicative of the low level of knowledge of reasons and consequences of using drugs and addiction among students as a result of lack of proper education and the need for running more programs and comprehensive educational plans by universities.
  Keywords: Knowledge, Reasons, Consequences of Addiction, Primary Prevention, Education
 • Abdolhossein Rezaee, Rad, Batool Soleymani, Vali Moridi Page 123
  One of the most severe punishments which has been part of the criminal law for so long and has been a common punishment tool throughout history. Indeed, death penalty is for those who commit major felonies. A punishment which eliminates the criminals permanently and it is most often used in order to stop that crime from being repeated by eliminating the offender. This article studies the preventive efficacy of hanging in three offenses, sexual offenses deserving hanging, homicide, drugs. The studies show that hanging and the fear of it is not enough to stop a person with the intention of committing a crime from doing so. Confronting crime through arresting and death punishment (hanging) is actually fighting the effect (not the cause) and this is not the right solution to control criminal behavior. This research is descriptive-analytic and based on library sources and statistical documents. It studies the preventive efficacy of hanging in the three mentioned offenses. The objective of this research is laying the groundwork for balancing the criminal law, correction of individual and society, improving social security level, higher efficacy of punishments in improving the status of society and increasing the preventive role of the punishment of hanging in crime prevention.
  Keywords: Hanging Punishment, Prevention, Offenses, Homicide, Drugs, Sexual Offenses Deserving Hanging
 • Mansooreh Dastranj Page 145
  Security is a prerequisite of a healthy society and feeling of security lays the groundwork for the expansion of societies and the prosperity of a society depends on the maintenance of security and its subsequent feeling. The objective of this study is to identify social factors influential in social security for young girls in the city of Bastak. This study was administered using questionnaire technique for young girls aged - living in Bastak. For this purpose, young girls of Bastak were randomly selected using Cochran formula. The data were analyzed by SPSS and the results were as follows: There is no relation between educational level and social security of a relationship. Also, there is no relation between socioeconomic base and social security. Age and the usage of social media by young people have no effect on social security. The ones who were married and had a job had a higher level of social security. There is a positive relation between viewing police functionality and social security.
  Keywords: Social Security, Young Girls, City of Bastak
 • Margaret Shaw, Translated By: Shahrdad Darabi Page 165
  Nowadays increase of delinquency rate in throughout of world conversion with one of the social anxity and volume of too government national income to be used for combating against crime and planing for control of criminality phenomenon. this efforts in defferent periodes connected to various methods and initially formed by reaction and penal approach and now with proactive and prevention form. also in this paper analysed international models of crime prevention of some defferent countris and to refer this point important wich use of prevention methods in evry country with due attention to economic circumestances, political, cultural and social situations and manner of obedience and preventive planing developmented countris.
  Keywords: Crime Prevention, Situational Prevention, International models