فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال چهارم شماره 2 (بهار 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین دهقان*، عزت الله خالقی، عنایت الله کلانتر، محبوبه مهربانی، رامین آذربهرام صفحه 77
  مقدمه و هدف
  صرع ژنرالیزه بیماری مزمنی است که مشخصه آن حملات مکرر تشنج است و می تواند محتوای رادیکال های آزاد اکسیژن و انواع سوپراکسیدها را در مغز افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سطح مالونیل دی آلدهید(به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو) در پلاسمای بیماران صرع دو استان مهم کشور یعنی البرز و اردبیل است.
  مواد و
  روش
  120 نفر از بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه های نورولوژی در محدوده سنی 40-20 سال به عنوان گروه مورد و 313 فرد سالم از بین اهدا کنندگان خون در سازمان انتقال خون استان های مربوطه بدون سابقه بیماری های عصبی و همگن شده از نظر سنی به عنوان گروه کنترل، جهت بررسی سطح پلاسمایی مالونیل دی آلدهید در این مطالعه شرکت داده شدند. مقادیر پلاسمایی موارد ذکر شده به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بررسی پلاسمای بیماری صرعی نشان دهنده بالا بودن سطح مالونیل دی در مقایسه با افراد سالم بودکه این افزایش در جمعیت استان البرز با متراکم ترین جمعیت، از استان البرز چشمگیر تر و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود. میانگین مقدار MDA در گروه بیماران n mol/ml 46/ 1 و در گروه سالم n mol/ml 1/02 بود که به لحاظ آماری بین دو گروه اختلاف معنادار وجود داشت (p=0.001).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که بالا بودن سطح مالونیل دی آلدهید در مقایسه با افراد سالم صرعی می تواند نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی صرع داشته باشد.
  پیشنهاد: با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری در مورد نقش استرس اکسیداتیو در بیماری صرع بخصوص تعادل اکسیدان وآنتی اکسیدان انجام بگیرد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، اکسیدان، آنتی اکسیدان، MDA، البرز، اردبیل
 • نبی انصاری، کیومرث پوررستمی، فرزانه فیروزه، محمد زیبایی* صفحه 84
  مقدمه و هدف
  هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b یکی از عوامل مهم مننژیت باکتریال در کودکان در آسیا محسوب می شود. کپسول پلی ساکاریدی ریبیتول ریبوزیل فسفات (PRP) در تمامی سویه ها وجود دارد و می تواند هدف آنتی بادی های IgG باشد. با توجه به مطالعات محدود در مورد هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در کشور و نبود اطلاعات کافی در خصوص وضعیت ناقلین، دستیابی به یک الگوی جامع از شیوع این باکتری در مستعد ترین ناقلین یعنی کودکان از اهداف این مطالعه محسوب می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 194 (49 درصد دختر و 51 درصد پسر) نمونه سرم از کودکان زیر 6 سال مراکز درمانی شهر خرم آباد جمع آوری شد. جهت بررسی سرولوژیکی هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b، کیت الایزاAnti-H. influenzae PRP IgG مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 194 نمونه مورد مطالعه، 6 نمونه با توجه به واکنش آنتی بادی موجود با کپسول پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات باکتری هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b مثبت گزارش شد که معادل 3 درصد از جمعیت مورد مطالعه محسوب می شود. فراوانی باکتری در گروه سنی زیر 2 سال 67 درصد نشان داده شد و ارتباط معنا داری بین سابقه بیماری خاص در والدین و محل سکونت کودکان با میزان شیوع باکتری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  فراوانی افراد سرم مثبت از نظر هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در مطالعه ما 3 درصد از کل نمونه ها می باشد. پسران در این تحقیق درصد بالاتری از افراد سرم مثبت را نسبت به دختران شامل می شدند و فراوانی در گروه سنی زیر 2 سال غالب است. فاکتور سنی از جمله متغیر هایی است که مثبت بودن سرم را متاثر می سازد. در مقایسه با مطالعات انجام شده در سایر کشورها می توان گفت با توجه به عدم برنامه واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b وجود این باکتری در کودکان اهمیت بسیاری دارد.
  کلیدواژگان: هموفیلوس آنفلوانزا، کودکان، شیوع سرولوژیکی، ELISA
 • مریم صادقی*، مهرانگیز نادری نبی، مریم چگینی، علی قائدنیای جهرمی صفحه 91
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های اختلال استرس پس از آسیب در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند در سال 1387 بود.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه مورد مطالعه کلیه باز ماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند بود که به روش سرشماری مورد غربالگری اولیه قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 111 نفر از افراد بزرگسال دچار اختلال استرس پس از آسیب به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه مردان و 6 گروه زنان قرارگرفتند. در ابتدا افراد چک لیست اختلال استرس پس از آسیب و پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل نمودند، سپس 7 جلسه تحت آموزش رفتاردرمانی به شیوه گروهی قرار گرفتند، و در جلسه آخر مجددا توسط پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  انجام مداخله در افزایش سلامت عمومی بازماندگان و کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب، اضطراب، افسردگی، نشانه های جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی بازماندگان موثر است (p<0/0001). درمان های روان شناختی برای کاهش علایم اختلال استرس پس از آسیب در بازماندگان موثر است.
  کلیدواژگان: رفتار درمانی گروهی، سلامت عمومی، اختلال استرس پس از آسیب، آتش سوزی
 • سحر خوش کشت*، توران بهرامی باباحیدری، مریم شیری، مریم آقابراری، مرجان حاج فیروزآبادی صفحه 101
  زمینه و هدف
  یکی از دغدغه های نظام آموزشی اضطراب امتحان و تعدیل آن است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کار آزمایی بالینی دو گروهی و سه سو کور بر روی 91 نفر از دانشجویان پرستاری بود که به روش آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه A و B قرار گرفتند.
  علایم حیاتی و پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر قبل، 5 دقیقه بعد از مداخله و بعد از امتحان اندازه گیری و ثبت شد. سپس از دانشجویان خواسته شد تا شیشه کدری که محتویات آن برای آن ها، مجریان حاضر در کلاس ها و مشاور آمار قابل تشخیص نبود را در فاصله 5 سانتی متری بینی نگه داشته و به مدت 10 دقیقه استشمام نمایند. قابل ذکر است که نیمی از شیشه ها با 5 قطره عصاره اسطوخودوس و نیمی با 5 قطره آب مقطر پر شده و برچسب A و B زده شده بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نوع ماده موجود در شیشه ها فاش و نتایج پژوهش اعلام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه تجربه و کنترل از نظر متوسط میزان اضطراب امتحان، میزان ضربان قلب و فشار خون سیستولیک در طول زمان اختلاف آماری معنا داری وجود دارد (009/0، 023/0، 000/0P=).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اگرچه رایحه درمانی در کاهش میزان اضطراب امتحان تاثیر آماری معناداری نداشته است اما میزان آن را در طول زمان کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، اسطوخودوس، اضطراب امتحان، دانشجویان پرستاری
 • عسگر امامقلی، غلامرضا کاکا*، مینو صدری، غلامرضا حرفه دوست، صالح نجفی، سید همایون صدرایی صفحه 110
  زمینه و هدف
  روش های مختلفی برای ترمیم نقص و آسیب های وارده بر بدن مانند انواع زخم ها و بریدگی ها از دیر باز وجود داشته و مورد استفاده قرار گرفته است. مواد زیست سازگار زیادی برای اهداف داخل بدن به کارگیری می شوند که کیتوسان و ژلاتین از جمله آن ها می باشند. از طرفی، اخیرا استفاده و به کارگیری سلول ها به ویژه سلول های مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs) به دلیل تولید انواع و اقسام فاکتورهای رشد و فاکتور های تروفیک در تسریع بهبود و ترمیم مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه یک نوع غشای نازک حاصل از محلول پلیمری (Ch-G) از روش ریختگی مخلوط، به همراه سلول های BMSCs تهیه گردید. برای این منظور سلول های BMSCs پس از چهار مرحله پاساژ، بر روی غشای نازک (Ch-G) کشت داده شد. چسبندگی و شکل سلول های BMSCs توسط میکروسکوب اینورت، میزان خلوص و بنیادی بودن آن ها پس از روز ششم به روش ایمنوسیتوشیمی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تصاویر نشان داد که این سلول ها در طول این مدت تکثیر مناسب و مرگ سلولی اندک بر روی غشا داشتند. نتایج حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین سلول ها بر روی غشای نازک (Ch-G) در مقایسه با گروه شاهد داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سلول هایBMSCs به راحتی می توانند بر روی غشای نازک (Ch-G)، رشد و تکثیر مناسب داشته باشند، بنابراین می تواند پوشش مناسب از سلول- غشا به عنوان یک بیوچسب پانسمان جهت ترمیم بعضی از نقص ها، زخم ها و شکستگی های استخوانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ژلاتین، کیتوسان، سلول های BMSCs، غشای نازک
 • شاهین نریمان، سارا جانمحمدی*، حمید حقانی، مرضیه غفوری، کوروش کبیر صفحه 116
  زمینه و هدف
  به منظور تامین رشد جسمی و تکامل روانی نوزاد، انجام مراقبت مناسب توسط مادر لازم است و این مهم در گرو ایجاد ارتباط هرچه بیشتر مادر با نوزاد است. در صورتی که مادر درک مثبتی از نوزاد خود داشته باشد، ارتباط بهتری با او برقرار خواهد نمود. درک مادر از نوزاد بر اساس درک او از رفتارهای زیستی نوزاد می باشد. ویژگی های خاص نوزاد نارس، همچنین اضطراب و استرس مادر به دلیل زایمان پیش از موعد بر درک مادر موثر می باشند. هدف از این پژوهش، مشخص کردن درک مادر از نوزاد نارس و همچنین بررسی برخی عواملی است که ممکن است با درک مادر مرتبط باشند.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و نمونه ها شامل 150 مادر نوزاد نارس بستری در بخش ویژه در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و ابزار بررسی درک بروسارد(Broussard)، جمع آوری و با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیلی آزمون های مجذورکای، آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  غالب مادران دارای نوزاد نارس(90 درصد) درک منفی و تنها 10 درصد، درک مثبت از نوزاد خود داشتند. اشتغال مادر، عدم اشتغال پدر، گروه سنی مادر، دریافت حمایت از همسر، قصد بارداری، سابقه سقط و سابقه تولد نوزاد مرده با درک مادر از نوزاد نارس به صورت معناداری ارتباط داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  درک منفی از نوزاد نارس شایع است و گروه های خاصی بیشتر در معرض خطر هستند. از آنجا که درک منفی با بروز مشکلات تکاملی و رشدی در دوران کودکی همراه است، تامین تمهیداتی جهت کاهش اضطراب و استرس مادران و نیز تسهیلاتی در جهت افزایش روابط موثر مادر و نوزاد، از سوی تیم درمان ضروری به نظر می رسد. با شناخت موارد مستعد و حمایت تیم درمان می توان از ایجاد اختلال در روابط، کاستی در مراقبت و مشکلات تکاملی در آینده نوزاد پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: درک مادر، نوزاد، نارس، رشد و تکامل
 • حسین پارسا، سعید شمس نصرتی، فیروزه نادری* صفحه 124
  مقدمه
  هموسیستئین یک اسید آمینه کوچک حاوی سولفور است که در صورت افزایش در سرم باعث ایجاد عوارض گوناگونی می شود که از جمله می توان به بیماری های عروقی و قلبی اشاره کرد. دراین مطالعه به بررسی عوامل موثر در ایجاد عوارض همراه هموسیستئین بالا نظیر سن، جنس، بیماری زمینه ای ومصرف سیگار بررسی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 94 بیمار مبتلا به بیماری مزمن شریانی تحت مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. اطلاعات مربوط به سن، جنس، وجود بیماری زمینه ای(دیابت، فشارخون بالا، هیپرلیپیدمی)، مصرف سیگار از همه بیماران جمع آوری و ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه و نتایج سطح هموسیستئین خون وارد نرم افزار آماری SPSS شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تی تست و کای اسکوار تحلیل گردید.
  نتایج
  در این مطالعه 31 (33%)زن و 63 (67%) مرد با میانگین سنی 69 سال وارد مطالعه شدند. 16درصد بیماران دارای سطح هموسیستئین پایین 10 و 84درصد دارای هموسیستئین بالای 10 بودند. نتایج مطالعه نشان داد که سطوح هموسیستئین درافراد دارای فشار خون بالا، بیماری زمینه ای، سیگار، جنس مذکر و سن بالای 40 سال بالاتر از 10 و دارای تفاوت معنی داری بود (p <0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  میزان هموسیستئین در افراد مبتلا به بیماری فشار خون،بیماری زمینه ای، سیگاری، سن بالا و در مردان بالاتر بود.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، ایسکمی مزمن شریانی
 • آنیتا احمدی، نصرت الله ضرغامی، هانیه شیرازی، نرگس پور باقر، کبری امیدفر* صفحه 129
  مقدمه
  فرم پوسته – لایه نانوذرات مگنتیک با پوشش طلا از انواع نانوذراتی می باشند که به دلیل کاربرد وسیع و ویژگی های خاصشان، توجه زیادی را به خود معطوف داشته اند.
  روش ها
  در این مطالعه، نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) با میانگین سایز nm 10 از روش هم رسوبی و با استفاده از آمونیاک سنتز گردیدند. در مرحله بعد، در حضور ترکیبات فوق،Au3+ توسط سیترات سدیم احیا می گردد و روی آنها می نشیند. سایز تقریبی نانوذرات اکسید آهن- طلای (Fe3O4 / Au NPs) تولیدی کمتر از nm 25 برآورد گردیدند. صحت سنتز نانوذرات اکسید آهن و پوشش دهی آن با طلا توسط تکنیک های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ساختار پوششی طلا و هسته اکسیدآهن توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)، اسپکتروسکوپی با طیف مرئی و مادون قرمز (UV-Vis)، پراکنش اشعه ایکس (XRD) و انتقال فوریه فروسرخ (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات تجمع پیدا نمی کنند، یکدستند و دارای رنج سایزی محدودی می باشند.
  یافته ها
  نانوذرات اکسید آهن – طلا از خود پیک رزونانس پلاسمونی در محدوده nm 600-500 و به خصوص درnm 550 نشان می دهند. بعلاوه، اتصال آنتی بادی به اکسید آهن - طلا مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که آنتی بادی قابلیت اتصال به نانوذرات را در یک مرحله دارا می باشد.
  نتیجه گیری
  اتصال آنتی بادی به نانوذرات یک روش مفید و کاربردی در زمینه های تشخیص و درمان می باشد.
  کلیدواژگان: نانوذرات مگنتیک با پوشش طلا، فرم پوسته، لایه، آنتی بادی
|
 • M. H. Dehghan*, E. Khaleghi, E. Kallantar, M. Mehrabani, Ramin Azarbahram Page 77
  Objectives
  Generalized epilepsy is a chronic disorder characterized by recurrent seizure which can increase the content of reactive oxygen species and super oxide generation in the brain. The aim of the present study was to estimate not only the plasma level of MDA (as marker of oxidative stress) in patient with epilepsy, but also to compare the t level in two study group Methods and Materials: Hundred and twenty patients from those referred to neurology departments with age limitation of 20-40 years(as the case group) and three hundred thirteen normal subjects aged between 20-40 years referred to Blood Donation Organization (as the control group) were involved in the study. Plasma level of MDA of the above mentioned two study group, were determined by spectrophotometric assay.
  Results
  The analysis of the plasma from epileptics revealed: increased MDA level in comparison of control persons and these differences were statistically significant. The mean value of MDA in case group was 1.46 nmol / ml and in control one was 1.02 nmol/ml that was statistically significant (p=0.001).
  Conclusion
  Our results indicate on the oxidant elevation and oxidative disturbances in epileptic patients, which can play an important role in the pathophysiology of epilepsy.Suggestion: We suggest that further studies should be done on the role of oxidative stress in patients and its balance with anti-oxidant of epilepsy.
  Keywords: MDA, Oxidative stress, Oxidant, anti oxidant
 • N. Ansari, K. Pourrostami, F. Firoozeh, M. Zibaei* Page 84
  Background And Objective
  Haemophilus influenzae type b (Hib) is now recognized as an agent of bacterial meningitis in Asia. Polyribosil Ribitol Phosphate (PRP) capsule are in all of the strains and IgG antibodies can be target. Due to limited studies on H. influenzae type b in the country and the lack of sufficient information on the status of carriers, achieve a comprehensive model of the spread of the bacteria in the carrier's most vulnerable children is the aim of this study.
  Material And Methods
  In this study, 194 (49% female and 51% male) serum samples were collected from children under 6 years old referred to medical centers in Korram Abad. The serological study of H. influenzae type b was carried using anti-H. influenzae PRP IgG antibodies kit by indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
  Results
  Of 194 children under 6 years-old screened for H. influenzae-specific IgG antibodies with ELISA, 6 (3 percent) were IgG seropositive. Prevalence of bacteria in children under 2 years was 67% that demonstrated no significant association between seropositivity in subjects and place of residence of children with the prevalence of bacteria.
  Conclusion
  The prevalence of H. influenzae type b seropositivity in our study was 3% of the total sample. In current study, a higher percentage of males than females were seropositive and frequency of predominant bacteria in patients younger than 2 years. The age factor is a variable that positively affects serum. Regarding to non-Hib vaccination in children, the presence of the bacteria in children can be important.
  Keywords: Children, ELISA, Haemophilus influenzae, Seroprevalence
 • M. Sadeghi*, M. Naderi, Nabi, M. Chegini, A. Ghaedniaye, Jahromi Page 91
  Background
  The aim of this present study was to the effectiveness of behavior therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder symptoms and general health of in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand in 1387.
  Methods
  The present plan study of experimental design with pre - and post - test method after the test. community study all the survivors industrial hub of fire martyr Babaie city shazand township to approach the census initial screening. 111 people, including the study sample of adults in post - traumatic stress disorder after the damage to the non - random sampling method available and chosen at random in 2 men's and 6 women's group exposure. at the beginning of the Check - List post - traumatic stress disorder, and public health, then 7 completed training session behavioral therapy group manner, and again in the final session by evaluated questionnaires.
  Results
  Do intervention in increasing public health survivors and reduce the symptoms of post - traumatic stress disorder, anxiety, depression, the signs of physical and social function is effective survivors (p<0/0001).
  Conclusion
  Psychological treatments to reduce the symptoms of post- traumatic stress disorder is effective in the survivors.
  Keywords: Behavioral group therapy, Fire, General health, Post traumatic stress disorder
 • S. Khoshkesht*, T. Bahrami Babahaidari, M. Shiri, M. Aghabarari, M. Hajfiroozabadi, H. Jalili, C. Amiri, M. Rahimzadeh Kivi Page 101
  Background
  Exam anxiety and reduce of that, is one of the problems of educational systems. The aim of this study was to investigate the effect of aromatherapy on level of exam anxiety among nursing students in Alborz University of Medical Sciences.
  Methods
  This is a triple blind clinical trial on 91 nursing students of Alborz University of Medical Sciences which have been sampled simply and randomized divided into group A and group B.Vital signs and Spielberg state–trait anxiety inventory were measured and recorded at baseline and 5 minutes after intervention and after exam. Then, the students were asked to place the bottle of aroma (lavender or sterile water) at a distance of 5 cm of nose and inhale for 10 minutes. Half of students were exposed to bottles that fulfilled by 5 drops of lavender essential oil and half of them were exposed to bottles that fulfilled by 5 drops of sterile water that labeled as A or B and was blind for subjects, researchers and analyzer. After analysis, content of each bottle was disclosed.
  Results
  The results showed that there were meaningful difference between average exam anxiety, pulse and systolic blood pressure along the time (P=0.000, 0.023, 0.009).
  Conclusion
  These results showed that although aromatherapy has been not meaningful statistical effective but can reduce the exam anxiety in nursing student along the time.
  Keywords: Aromatherapy, Lavender, Exam anxiety, Nursing students
 • Emamgholi, Gh. Kaka *, M. Sadri, S. Najafi, Gh. Herfehdost, S. H. Sadraie Page 110
  Background and
  Purpose
  Various methods for repairing defects and injuries such as wounds and cuts on the body have long been used. Biocompatible material into the body for the purposes of applying the Chitosan and gelatin are among them. On the other hand, recently the use and application of special cells in the bone marrow stromal stem cells (BMSCs) to produce a wide variety of growth factors and tropic factors in the healing and restoration of great concern was.
  Methods
  In this study, a thin film of polymer solution (Ch-G) of mixture casting method, cells with BMSCs were obtained. For this purpose, cells were passage BMSCs after four steps, the thin membrane (Ch-G) were cultured. Adhesion of the BMSCs cells by inverted microscopy, the purity and the stem was examined by immunocytochemistry after the sixth day.
  Results
  Demonstrate that the proper proliferation and apoptosis of cells during this period was low on the membrane. The results showed no significant difference between the cells on thin membranes (Ch-G) compared with the control group.
  Conclusion
  Considering that BMSCs can easily be on thin-film cells (Ch-G), growth and reproduction are good, so it can cover the cell membrane as a dressing Adhesive Bandage to repair some defects, wounds used and bone fractures.
  Keywords: BMSCs, Chitosan, Gelatin, Thin membrane
 • M. Ghafoorie, S. Janmohammadi*, Sh. Nariman, H. Haghani, K. Kabir Page 116
  Background and
  Purpose
  Appropriate maternal care is necessary to provide Physical growth and mental development of neonate which is related to establishing a good relationship between mother and infant. Positive perception of mothers to their neonates, creates a better relationship between them. Maternal perception of neonates is based on her understanding of biological behavior of the infant. Special features of prematurity, maternal stress and anxiety due to premature delivery are effective on maternal perceptions. The purpose of this study was to determine the maternal perception of premature infants as determining it’s related factors.
  Methods
  In a cross-sectional design, 150 mothers of preterm infants who were been admitted to Neonatal intensive care units of 2 selected hospitals of Iran University of Medical Sciences, entered the study. Broussard questionnaire were used to measure the maternal perception. Data were analyzed by using descriptive statistical analysis and Kay square and Fisher's exact tests were used for analyzing the data.
  Results
  Most of mother’s had a negative perception of their preterm infant. Based on the results, Mather’s job, fathers’ job, mothers’ age, husband’s support, desire about the pregnancy, history of miscarriage and still birth were related with perception of mothers of preterm infants.
  Discussion
  Negative perceptions in mothers of preterm infants are prevalent and in some groups are in higher risk. As negative perception can have a role in developmental processes and cause problems in future, preparing circumstances to decrease mothers’ stress and providing facilities and interventions to increase mother-infant communications are essential. These are treatment team’s duties. The health care team can screen susceptible cases and by supportive interventions, it is possible to create better mother-baby relationship and prepare better care to prevent future developmental problems.
  Keywords: Infant, Growth, Development, Maternal perception, Premature
 • H. Parsa, S. Shams Nosrati, F. Naderi* Page 124
  Background
  Homocysteine is an small amino acid, containing sulfur that if increased causing various complications, such as cardiovascular diseases are heart.
  Objective
  The relationship between homocysteine and age, sex, underlying disease, cigarette consumption was determined.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study, 94 patients with chronic arterial disease were studied. Data on age, sex, Chronic disease (diabetes, hypertension, hyperlipidemia), smoking status were collected from all patients. Information collected by questionnaires were entered into SPSS software And using descriptive and inferential statistics (t-test and chi-square) were analyzed.
  Results
  In this study, 31 (33%) women and 63 (67%) were male with a mean age of 69 years were enrolled. 16% of patients with lower homocysteine levels (<10) and 84 percent have a high homocysteine (>10). The results showed that homocysteine levels in persons with high blood pressure, chronic disease, smoking, male gender and age above 40 years were above 10 and was a significant difference with Control group (p <0.05).
  Conclusion
  Homocysteine levels was Above 10 in patients with hypertension, Chronic disease, smokers, older age and in men.
  Keywords: Chronic vascular disease, Homocysteine
 • A. Ahmadi, N. Zarghami, H. Shirazi, N. Pourbagher, K. Omidfar* Page 129
  Background
  Gold (Au) Fe oxide core-shell nanostructure is a major class of nanoscale material that has attracted a considerable attention due to the biotechnological and biomedical applications and specific properties.
  Methods
  Here we synthesized the magnetite nanoparticles (MNPs) with an average size of 10-12 nm in diameter using the chemical co-precipitation of Fe2+ and Fe3+ in strong alkaline material. Then, an Au coated Fe oxide core-shell nanocomposite with an average diameter of 18-20 nm was produced in the presence of sodium citrate as the reducing agent. The structures of Au shell and magnetic core (Au–Fe oxide) were studied by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) and fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR).
  Results
  Results showed that the NPs were agglomerate-free and shaped regularly, with a narrow sized distribution. The Au-coated Fe oxide NPs exhibited a surface plasmon resonance peak in the range of 500-650 nm with a remarkable peak at 550 nm.
  Conclusions
  Immobilization studies with antibody (Ab) demonstrated that the Au Fe oxide core-shell nanostructure can be used to immobilize Ab, making them valuable for biomedical and biological applications.
  Keywords: Antibody, Au Fe oxide NPs, Core, shell nanocomposite, Immobilization