فهرست مطالب

Modern Rehabilitation - Volume:9 Issue: 3, 2015
 • Volume:9 Issue: 3, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/05/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزاده قربانی، فرانک علی آبادی، محمد علی نظری، ملاحت اکبر فهیمی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  کمبود توجه/ بیش فعالی و تکانشگری از اختلالات شایع در کودکان است. این اختلال موجب ضعف تحصیلی می شود. هدف این مطالعه بررسی میزان اثربخشی نروفیدبک بر موفقیت تحصیلی کودکان 10-8 ساله مبتلا به این اختلال است.
  روش بررسی
  مطالعه بصورت مورد پژوهی کمی، روی دو پسر 8 و 10ساله مبتلا به Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD با بهره هوشی بین 100-90 انجام شد. علاوه بردارودرمانی، هر یک از آنها طی هشت هفته، 24جلسه درمان نروفیدبک با استفاده از دو پروتکل تتا/ بتا وافزایش SMR Sensori Motor Rhythm: کاهش تتا دریافت کردند. طی هر سه جلسه به توالی یکی از آزمون های ریاضی یا املاء از آنها گرفته شد. بعلاوه در انتها از نمرات کلاسی و آخر ترم آنها نیز برای بررسی اثر بخشی درمان استفاده شد.
  یافته ها
  درمان با نروفیدبک در بهبود نمرات دروس املاء و ریاضی این کودکان چه در ارزیابی های حین درمان و چه در آزمون های مدرسه موثر بود. افزایش نمرات ترم دوم نسبت به نمرات ترم اول که سه ماه پس از اتمام درمان انجام شد، پایداری اثر درمان را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نروفیدبک روش مکمل موثری در افزایش موفقیت تحصیلی این کودکان بود.
  کلیدواژگان: اختلال کمبود توجه، بیش فعالی و تکانشگری، نروفیدبک، موفقیت تحصیلی
 • فائزه دهقان، نوید میرزاخانی، مهدی علیزاده زارعی، کتایون رازجویان صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین مشکلات رفتاری و وضعیت حسی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی پرداخته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی، 24 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و 24 کودک طبیعی همسان شده شرکت کردند. پس از تکمیل پرسشنامه دموگرافیک و اخذ رضایت، از والدین کودکان در هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامه وضعیت حسی Sensory profile: SP)) و سیاهه رفتاری کودکان آخنباخ (Children behavior Check list: CBCL) را تکمیل کنند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16 Spss انجام شد. از آزمون کلوموگروف اسمیرونف برای بررسی میزان انطباق توزیع هرکدام از متغیرها با توزیع نرمال و از آزمون تی برای مقایسه متغیرها (نمرات CBCL و SP) در 2 گروه استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در متغیرهای حس طلبی، واکنش عاطفی، تون و تحمل عضلانی پایین، بی توجهی و حواسپرتی، ضعف ثبت حسی، حرکات ظریف / درک معناردار شده است. مقدار t های محاسبه شده از مقدار t بحرانی (96/1) و احتمال خطای (حدود اطمینان5 درصد) کمتر بوده است. اما در متغیرهای حساسیت حس دهانی، حساسیت حسی و بی تحرکی تفاوت بین میانگین های دو گروه معنادارنیست. همبستگی در بین متغیر های پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان و وضعیت حسی در متغیر حس طلبی و تهییج پذیری و متغیر تون و تحمل عضلانی، متغیر بی توجهی و حواسپرتی، حرکات ظریف و درک، ضعف ثبت حسی با برخی متغیر های سیاهه رفتاری کودکان همبستگی معنا دار وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میکند که با افزایش امشکلات در پرسشنامه وضعیت حسی مشکلات رفتاری در سیاهه رفتاری کودکان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پردازش حسی، اختلال نقص توجه و بیشفعالی، مشکلات رفتاری
 • ندا حسن پور، بهروز عطارباشی مقدم، شیوا موسوی، رامین سامی، ابراهیم انتظاری صفحات 19-26
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر متغیرهای دموگرافیک و مشخصات بیماری بر امتیاز کیفیت زندگی بیماران و نیز نحوه ی توزیع امتیازات کیفیت زندگی در مراحل مختلف بیماری انسداد مزمن ریوی (Chronic Obstructive Pulmonary Disease:COPD) بود.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 100 بیمارمبتلا به COPD انجام گرفت. روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه و ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه های حاوی اطلاعات دموگرافیک و نسخه فارسی اعتبارسنجی شده پرسشنامه بالینی بیماری انسداد مزمن ریوی (Clinical COPD Questionnaire: CCQ) بود.
  یافته ها
  شش درصد بیماران در مرحله خفیف، 34 درصد در مرحله متوسط، 49درصد در مرحله شدید و 11 درصد در مرحله ی خیلی شدید بیماری بودند. امتیاز کل و امتیاز حوزه های پرسشنامه کیفیت زندگی در بین بیماران در مراحل مختلف بیماری تفاوت معناداری داشت (05/0 P <). نتایج آزمون آماری نشان داد که بین سن و طول مدت بیماری با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد. در مقایسه ی امتیاز کلی و حوزه های CCQ بین دوگروه زن و مرد دیده شد که زنان در امتیاز کل و حوزه عملکردی CCQ در مقایسه با مردان کیفیت زندگی پایین تری داشتند(05/0 P <).
  نتیجه گیری
  بررسی توزیع امتیازات کیفیت زندگی بیماران مبتلا به COPD در مراحل مختلف بیماری نشان داد که امتیازات کیفیت زندگی در مراحل خفیف و متوسط و نیز در مراحل شدید و خیلی شدید هم پوشانی دارند ودر نتیجه طبقه بندی مراحل بیماری بر اساس یافته های اسپیرومتری قادر نیست بیماران را بر طبق وضعیت سلامت وکیفیت زندگی طبقه بندی کند. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، جنس وطول مدت بیماری فاکتورهایی موثر بر کیفیت زندگی هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بیماری انسدادی مزمن ریوی، اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بالینی بیماری انسداد مزمن ریوی
 • کسری کاظمی، علی امیری، نسترن قطبی، علی اشرف جمشیدی، محمد رازی صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  آسیب لیگامان صلیبی قدامی در رقابت ها و تمرینات ورزشی شایع است. عملکرد سیستم عصبی عضلانی بدنبال پارگی این لیگامان برهم می خورد. تمرینات اغتشاشی می تواند برای بهبود عملکرد بیماران با جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی مفید باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تمرینات اغتشاشی بر نیروی عکس العمل زمین و وضعیت عملکردی این بیماران بود.
  روش بررسی
  20 بیمار با بازسازی لیگامان صلیبی قدامی بطور تصادفی به دو گروه مداخله (میانگین سنی 4/3 ± 2/24 سال) و کنترل (میانگین سنی5/2 ± 1/27 سال) تقسیم شدند. گروه مداخله ده جلسه تمرینات اغتشاشی (Perturbation training) را روی تخته تعادل یک جهته، تخته تعادل چند جهته و Bosu انجام دادند. حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین و زمان رسیدن به این حداکثر حین فرود آمدن روی یک پا از روی پله به ارتفاع 30 سانتیمتر بر روی صفحه نیروی KISTLER ثبت شد. همچنین پرش لی ضربدری (Cross hop) به عنوان یک آزمون عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از اغتشاش درمانی؛ مقدار نیروی عکس العمل زمین و زمان رسیدن به حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین در زانوی جراحی شده دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0 P>). همچنین نمرات عملکردی زانوی جراحی شده بین دو گروه مداخله و کنترل از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (62/0= P). بعد از اغتشاش درمانی؛ مقدار نیروی عکس العمل زمین در پای جراحی شده گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل شد (003/0= P). هر چند میانگین زمان رسیدن به حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین در پای جراحی شده گروه مداخله نسبت به پای جراحی شده گروه کنترل افزایش یافت ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنا دار نشد(50/0 P=). همچنین نمرات آزمون عملکردی در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل شد (03/0= P)
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد تمرینات اغتشاشی می تواند در بیماران با بازسازی لیگامان صلیبی قدامی، عملکرد حرکتی بهتری ایجاد کند. این بهبودی با یافته های کمی دستگاه صفحه نیرو که نشان داد بیماران مقدار نیروی بیشتری را در زمان طولانی تری هنگام فرود آمدن روی یک پا تحمل می کنند، همراه بود.
  کلیدواژگان: اغتشاش درمانی، نیروی عکس العمل زمین، بازسازی لیگامان صلیبی قدامی، عملکرد
 • سحر گنجه ای، حسن سعیدی، بهشید فرهمند صفحات 36-43
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین شکایات از اختلالات راه رفتن در کودکان، راه رفتن با پنجه رو به داخل می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر فوری کفی گیت پلیت بر زاویه راه رفتن در کودکان با الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل بود.
  روش بررسی
  زاویه راه رفتن 17 کودک 4 تا 10 ساله با الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل در 3 وضعیت پابرهنه، با کفش معمولی و کفش معمولی به همراه کفی گیت پلیت، با 3 بار تکرار موفق برای هر وضعیت و با استفاده از دستگاه اسکن فشارهای کف پایی مدل Rs scan pressure platform اندازه گیری و ثبت شد.
  یافته ها
  کفی گیت پلیت به همراه کفش معمولی و همینطور کفش معمولی به تنهایی سبب افزایش معنادار (05/0 P<) زاویه راه رفتن در کودکان با الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل شدند. بطوریکه کفی گیت پلیت به همراه کفش معمولی و کفش معمولی به تنهایی به ترتیب سبب افزایش زاویه راه رفتن به میزان 16/11 و 85/3 درجه نسبت به حالت پابرهنه شدند.
  نتیجه گیری
  استفاده از کفی گیت پلیت به همراه کفش معمولی می تواند سبب بهبود ظاهر راه رفتن در کودکان با الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل شود.
  کلیدواژگان: راه رفتن با پنجه رو به داخل، کفی گیت پلیت، زاویه راه رفتن
 • مسلم رحمانی، علی حیرانی، کامران یزدانبخش صفحات 44-53
  زمینه و هدف
  با افزایش سن، در عملکرد فیزیکی و شناختی نظیر تعادل و زمان واکنش اختلالاتی رخ می دهد و بنا بر برخی مطالعات، فعالیت منظم جسمانی در طول عمر موجب به تاخیر انداختن این اختلالات می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیر فعال شهر کرمانشاه بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش، 40 نفر مرد سالمند غیر فعال با میانگین سنی (54/6 ± 15/72) از مراکز سالمندان شهر کرمانشاه انتخاب و به صورت کاملا تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. جهت ارزیابی تعادل و زمان واکنش شرکت کنندگان از آزمون های تعادل ایستای لک لک، مدت زمان برخاستن و رفتن و دستگاه زمان واکنش استفاده شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی پیلاتس نظیر حرکات کششی در تمامی مفاصل عضلانی، تمرین تعادلی پا، ایستادن روی یک پا، تنفس عمیق را انجام دادند. پس از حصول اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف، جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاضر نشان داد در قیاس با گروه کنترل، شرکت در تمرینات پیلاتس موجب بهبود معناداری (در سطح 05/0) در عملکرد تعادل و زمان واکنش شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، تمرینات پیلاتس می تواند باعث بهبودی در تعادل و زمان واکنش سالمندان شود. بنابراین برای بهبود عملکردهای شناختی و حرکتی سالمندان، می توان شرکت در فعالیت های جسمانی نظیر تمرینات پیلاتس را توصیه نمود.
  کلیدواژگان: تمرینات پیلاتس، سالمندان، تعادل ایستا، تعادل پویا، زمان واکنش
 • مهدی رمضانی، قربان تقی زاده، مهدی عبدالوهاب، لاله لاجوردی، مهرداد سعیدی بروجنی صفحات 54-63
  زمینه و هدف
  کمردرد غیراختصاصی مزمن یکی از مسائل مهم سلامت در نیروهای نظامی بوده و عوامل مختلفی در به وجود آمدن آن گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین کمردرد با سطح تحصیلات، Body Mass Index: BMI، ورزش، وضعیت سیگار کشیدن، وضعیت شغلی و پاسچرهای بد در نیروهای نظامی مرد می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه غیرتجربی مورد- شاهدی، 92 نفر (با میانگین سنی 16/29 سال و انحراف معیار 55/8 سال) مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن و 93 نفر (با میانگین سنی 80/26 سال و انحراف معیار 22/9 سال) افراد غیرمبتلا به کمردرد به صورت غیراحتمالی ساده از نیروهای نظامی مرد پادگان ها و مراکز نظامی شهر تهران انتخاب شدند. ابزراهای اندازه گیری در این مطالعه شامل پرسشنامه خودساخته، ترازو و متر نواری بود.
  یافته ها
  بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک دوتایی، عوامل خطر درجه تمرینات (003/0= P)، وضعیت کشیدن سیگا ر (042/0= P)، درجه BMI (034/0= P)، درجات پاسچر بد شامل حرکات بلند کردن اشیا سنگین (00 7 /0= P)، حرکات خم شدن (003/0= P)، حرکات چرخیدن از ناحیه کمر (011/0= P)، جابجایی اشیا حجیم (034/0= P)، جابجایی اشیا سنگین (05/0= P) و کار کردن در وضعیت چمباتمه (005/0= P) ارتباط معناداری با کمردرد داشتند و وضعیت شغلی (999/0= P)، سطح تحصیلات (056/0= P) و درجه پاسچر بد شامل حرکاتی شبیه به چلاندن لباس (958/0= P) ارتباط معناداری با کمردرد نداشتند.
  نتیجه گیری
  داشتن تمرینات منظم و BMI عادی، احتمال ابتلا به کمردرد را در نیروهای نظامی کاهش داده در حالی که سیگار کشیدن و انجام زیاد فعالیت های فیزیکی آسیب رسان در حین کار (بلند کردن اشیا سنگین، حرکات خم شدن و چرخیدن از ناحیه کمر، جابجایی اشیا حجیم و سنگین و همچنین کار کردن در وضعیت چمباتمه برای مدت طولانی) این احتمال را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: کمردرد غیراختصاصی مزمن، نیروهای نظامی، عوامل خطر بیومکانیکی، ورزش
 • سعید افتخاری، خلیل خیام باشی، سید محمد مرندی، مصطفی یوسف زاده صفحات 64-71
  زمینه و هدف
  جهت اجرای موثرتر مهارت های ورزشی، پیشگیری از آسیب واحد تاندونی- عضلانی، و درمان صحیح آگاهی از روش های مختلف کششی و بکارگیری موثرترین و راحت ترین آنها جهت ایجاد انعطاف پذیری امری بدیهی است. در این تحقیق، اثرات کوتاه مدت و ماندگاری سه روش کشش Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: PNF، ایستا، و پویا بر انعطاف عضلات همسترینگ دانش آموزان پسر مطالعه شد.
  روش بررسی
  مطالعه نیمه تجربی و دارای پیش و سه پس آزمون بود. نمونه گیری از نوع خوشه ایدر دسترس و مشتمل بر 168 پسر دبیرستانی سالم بود(سن 07/0 ± 7/15، قد 56/0 ± 2/171، وزن 14/1 ± 9/63. (گروه های تحقیق شامل چهار گروه از این قرار بود: گروه PNF 42 نفر، گروه ایستا 43 نفر، گروه پویا41 نفر، و گروه کنترل 42 نفر. گروه های تحقیق به مدت سه روز در تحقیق شرکت نمودند. از گروه های تمرینی پس از یک جلسه کشش سه پس آزمون به عمل آمد.
  یافته ها
  تحلیل واریانس برای داده های تکراری نشان داد که انعطاف عضلات همسترینگ گروه های تحقیق دارای تعامل است. به این معنا که انعطاف عضلات همسترینگ در گروه های تمرینی به طور معناداری پیشرفت داشتند، اما در گروه شاهد بدون تغییر ماندند (05/0 ≥ p)همچنین آزمون توکی نشان داد که تاثیر کوتاه مدت و ماندگاری این تاثیر در اثر دو روش کشش PNF و ایستا همسان و معنادار هستند (05/0≥ p) در حالی که ماندگاری تغییرات کوتاه مدت انعطاف عضلات همسترینگ در گروه پویا پس از گذشت 24 ساعت ماندگار نبود876/0 P=
  نتیجه گیری
  طبق یافته های پژوهش، اثر کوتاه مدت کشش در هر سه گروه تمرینی با گروه کنترل اختلاف معنا دار داشت. و در ماندگاری 24 و 48 ساعته، کشش PNF و ایستا با اخ ت لاف معنا داری نسبت به کشش پویا برتری داشتند. در مجموع کشش PNF و ایستا کارآمدتر از کشش پویا می باشند.
  کلیدواژگان: کشش PNF، کشش ایستا، کشش پویا، انعطاف پذیری
 • سعیده سعیدی، نیما جمشیدی صفحات 72-83
  زمینه و هدف
  تحقیقات نشان داده اند تنش های فشاری و برشی وارد بر غضروف مفصلی و منیسک ها بعد از منیسکتومی زانو عامل اساسی در آسیب های مخرب مفصلی از جمله استئوآرتریت می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین دیاگرام توزیع تنش منیسک های داخلی و خارجی و تعیین سطح مناسب جهت منیسکتومی می باشد.
  روش بررسی
  مدل اجزای محدود 3 بعدی بیومکانیکی مفصل زانو به کمک عکس های سی تی اسکن ساخته شد. ساختار استخوانی مفصل سالم در نرم افزار Mimics و منیسک های داخلی و خارجی در Solidworks طراحی شدند.
  یافته ها
  دیاگرام توزیع تنش ماکزیمم در مفصل سالم دو برابر مفصل منیسکتومی شده بود. نواحی حداکثر فشار و تمرکز تنش مشخص شد و سطح مناسب منیسکتومی تعیین گشت. ماکزیمم تنش برای مفصل سالم که با نواحی بحرانی تلقی شده اند، در ناحیه خلفی منیسک داخلی با مقدار MPa(Mega Pascal) 622/1، و در لبه های قدامی منیسک خارجی با مقدار MPa 159/1 رخ می دهد.
  نتیجه گیری
  نواحی بحرانی، منطقه مجاز جهت عمل منیسکتومی را برای جراح تعیین می کند. با افزایش نیروی وزن یا عمل منیسکتومی دیاگرام توزیع تنش تغییری نمی کند بلکه فقط مقدار تنش در همان ناحیه مفصل سالم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اجزای محدود، منیسک، تیبیوفمورال، پتلافمورال، بیومکانیک، منیسکتومی
 • پونه قاسمی، ملیحه هادیزاده، احسان صداقت نژاد، سید جواد موسوی، محمد پرنیان پور صفحات 84-91
  زمینه و هدف
  آزمون های ردگیری یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری و کمی کردن عملکرد سیستم عصبی عضلانی و نیز به عنوان یکی از روش های دقیق و انعطاف پذیرجهت اندازه گیری ظرفیت عملکردی کنترل حسی حرکتی و هماهنگی حسی حرکتی محسوب می شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تکرارپذیری خطای کنترلی طی آزمون های ردگیری الگو در ناحیه تنه در صفحه گشتاور زمان در افراد سالم می باشد.
  روش بررسی
  20 فرد سالم (13 مرد و 7 زن)، به صورت تصادفی آزمون های ردگیری الگو شامل دو الگوی دندان اره ای و سینوسی با دو دوره تناوب 10 ثانیه (3 سیکل) و 15 ثانیه (2 سیکل) که هرکدام دارای مقدار کمینه برابر 30 و مقدار بیشینه برابر 70 درصد حداکثر تلاش ارادی فرد بودند، را انجام دادند. ردگیری الگوها به صورت تک محوره و در شش جهت گشتاوری متمایز (خمش به جلو، خمش به عقب، چرخش به راست، چرخش به چپ، خمش جانبی به راست و خمش جانبی به چپ) صورت گرفت. میانگین خطای مطلق ردگیری الگو (Error Mean) و میزان کارایی ردگیری انجام شده با محاسبه مجذور مجموع مربعات نسبی خطا (Relative Root Mean Square Error: RRMSE) طی هر آزمون برای هر شرکت کننده محاسبه گردید. تکرارپذیری نسبی (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) مقادیر خطای Error Mean و RRMSE نیز برای همه ی شرکت کننده ها تعیین شد. همچنین تکرارپذیری مطلق و کم ترین تغییر قابل تشخیص با 95 درصد اطمینان محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که دامنه تکرارپذیری نسبی داده ها (ICC) برای Error Mean، 87/0 – 5/0، دامنه خطای معیار اندازه گیری، 006/0- 002/0و دامنه کم ترین تغییر قابل تشخیص با 95 درصد اطمینان 016/0- 007/0 بود. به علاوه این مقادیر برای RRMSE به ترتیب 86/0 – 5/0، 05/0- 024/0 و 139/0- 065/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  تحلیل نتایج این مطالعه نشان دهنده تکرارپذیری بالاو بسیار بالای میانگین خطای مطلق ردگیری الگو و مجذور مجموع مربعات نسبی خطا حین انجام آزمون های ردگیری الگو در ناحیه تنه در صفحه گشتاور زمان در افراد سالم می باشد. بنابراین در تحقیقات می توان از آزمون های ردگیری الگو برای کمی سازی کنترل پذیری تنه و از متغیرهای نامبرده به عنوان پارامترهای تکرارپذیر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تکرارپذیری، آزمون های ردگیری الگو، خطای گشتاوری، فعالیت ایزومتریک تنه
|
 • Azadeh Ghorbani, Faranak Aliabadi, Mohammad Ali Nazari, Melahat Akbarfahimi Pages 1-8
  Background And Aim
  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder is a common disorder in children. ADHD leads to poor academic achievement. The purpose of this research was to study the effects of neurofeedback on academic achievement of 8-10 years old children with ADHD.
  Material And Methods
  It was a single subject study, was done on two 8 and 10 years old boys with ADHD with IQ=90-100. In addition to medication, each of them received 24 sessions of neurofeedback during 8 weeks. In each three sessions, one of the dictation or math tests was taken. Also the scores of class exam and final exam were used to assess treatment efficacy.
  Results
  Neuro feedback treatment is effective on increasing math and dictation scores of ADHD children in both clinic and school. Increase of the scores of final exams which were taken three months after treatment represents stability of treatment effect.
  Conclusion
  Neuro feedback treatment was an effective complementary method on increasing academic achievement in these children.
  Keywords: Attention deficit, Hyperactivity disorder, Neuro feedback, Academic achievement
 • Faezeh Dehghan, Navid Mirzakha, Mehdi Alizadeh Zare, Katayon Razjoyan Pages 9-18
  Background And Aim
  Investigating the relationship between sensory processing and behavior in 7 to 10 years old children with attention deficit disorder and hyperactivity
  Objective
  This study examined the association between behavioral problems and emotional status of children with attention deficit disorder and hyperactivity.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, 24 children with ADHD and 24 normal matched children in the age range of 7- 10 years old were participated. After completing a demographic questionnaire and consent informed Letter, The children's parents were asked to complete Sensory Profile Questionnaire (SP) and Child Behavior Checklist (CBCL).
  Results
  Data analysis was performed using SPSS 16 software. Kolmogorov-Smirnov test are used to assess compliance of each variable distribution with normally distributed variables. T-test were used to compare variables (CBCL and SP scores) in the 2 groups. T-test results show that the difference between the means of two groups in sensory seeking, emotional reactivity, and low endurance /muscle tone. Inattention / distractibility, poor sensory registration, fine movement/ perception and emotional reactivity are significant. The calculated t value is lower from the t-critical (1.96) and the probability error (CI 5%). But in variables such as the oral sensory sensitivity, sensory sensitivity and sedentary difference between the two groups’ averages is not significant. There are significant correlations between some of Child Behavior Checklist questionnaire variables and sensory profile in sensory seeking and emotional reactivity variable, low endurance / muscle tone variables, the variable inattention and distractibility, fine movements/ perception and sensory registration.
  Conclusion
  our study suggest that behavioral problems in the Child Behavior Checklist grows by increasing these problems in sensory profile questionnaire.
  Keywords: Sensory processing, Attention deficit, hyperactivity disorder, Behavioral problems.
 • Neda Hassanpour, Behrooz Attar Bashi Moghadam, Shiva Musavi, Ramin Sami, Ebrahim Entezari Pages 19-26
  Background And Aim
  The purpose of the present study was to determine the influence of demographic variables and disease characteristics on the quality of life scores and the distribution of the scores at different stages of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
  Materials And Methods
  One hundred patients with COPD participated in this cross-sectional study. Interview and the validated Persian version of the clinical COPD questionnaire (PCCQ) were used for data collection. The method of data collection for the study was interview with a demographic and validated Persian version of the clinical COPD questionnaire (PCCQ).
  Results
  Six percent of patients were revealed as mild COPD, 34 percent of patients as moderate COPD, 49 percent of patients as severe COPD and 11 percent of patients as very severe COPD. Significant differences were observed for total score and the component scores of the PCCQ among four stages of the disease. The age and length of the disease correlated significantly with the total PCCQ score (P<0.05). In order to compare between the CCQ total score and three domains of male and female groups, the results showed that women compared to men had lower quality of life in CCQ total score and functional areas (P<0/5).
  Conclusion
  Distribution of the quality of life scores in patients with different stages of COPD patients showed that there is an overlap quality of life scores in the mild, moderate, severe and very severe stages of COPD patients. As a result, classifying the disease using spirometry cannot distinct patients with COPD according to impairments in their health status. In adittion, the age, sex and length of the disease are the main factors that may affect the quality of life.
  Keywords: Quality of life, Chronic obstructive pulmonary disease, Demographic information, Clinical COPD questionnaire
 • Kasra Kazemi, Ali Amiri, Nastaran Ghotbi, Ali Ashraf Jamshidi, Mohammad Razi Pages 27-35
  Background And Aim
  Anterior cruciate ligament (ACL) injury is common in sports competition and training. Following ACL rupture, neuromuscular system performance is disrupted. Perturbation training can improve the function of patients with ACL reconstruction. The aim of the present study was to assess the effects of perturbation training on ground reaction force and functional status of these patients.
  Materials And Methods
  Twenty patients with ACL reconstruction were randomly assigned into intervention (mean age: 24/2 ±3/4 years) and control (mean age: 27/1 ± 2/5 years) groups. The intervention group performed ten sessions perturbation training with rocker board, wobble board and Bosu. Peak vertical ground reaction force (GRF) and time to peak vertical GRF were recorded by KISTLER force plate during single leg landing from a 30cm height step. In addition, cross hop test also was evaluated as a functional test.
  Results
  Before perturbation training, both GRF and time to peak vertical GRF in reconstructed knee had not significant difference between two groups (P>0/05). In addition, functional test score had not significant difference between the groups (P=0/62). Following perturbation training, peak vertical GRF in reconstructed knee was greater than that in control groups (P<0/003).Although time to peak vertical GRF in reconstructed knee increased, there was not statistically significant difference between two groups (P=0/50). Furthermore, functional test score was statistically greater in intervention group (P=0/03).
  Conclusion
  This s tudy showed that perturbation training can improve functional status in patients with ACL reconstruction. In addition, force plate findings indicated that the patients tolerated more forces at longer time in single leg landing.
  Keywords: Perturbation training, Ground reaction force, ACL reconstruction, Function
 • Sahar Ganjehie, Hassan Saeedi, Behshid Farahmand Pages 36-43
  Background And Aim
  One of the most common complaints of gait disorders in children is intoeing gait. The aim of this study was to investigate the immediate effect of gait plate insole on gait angle of intoed children.
  Materials And Methods
  Angle of gait was measured in 17 children aged 4 to 10 years with intoeing gait in 3 modalities: barefoot, ordinary shoes and gait plate insole with ordinary shoes for 3 times consecutively with Rs scan pressure platform.
  Results
  Gait plate insole with ordinary shoes as well as ordinary shoes alone caused a significant increase (p<0.05) in angle of gait in intoed children. As gait plate insole with ordinary shoes and ordinary shoes increase angle of gait 11.16 and 3.85 degrees respectively versus barefoot.
  Conclusion
  Use of gait plate insole in association with ordinary shoes can improve gait appearance in children with intoeing gait.
  Keywords: Intoeing gait, Gait plate insole, Angle of gait, Gait angle
 • Moslem Rahmani, Ali Heirani, Kamran Yazdanbakhsh Pages 44-53
  Background And Aim
  Physical and cognitive performance changes such as impairment in balance and reaction time occur with aging. In according to some studies, these disorders may be delayed by systematic physical activities. This study aimed to investigate the effect of Pilates training on the improvement of balance and reaction time of sedentary adulthood men in Kermanshah city.
  Materials And Methods
  In this study, 40 sedentary adulthood men, aged (72.15±6.74), selected and divided into two equal groups randomly. These old men lived in Elderly centers in Kermanshah. In order to measure the participants’ balance and reaction time, static balance test stork, timed up and go test and reaction time system was used. Participants participated in a course of 8-week Pilates exercise program such as stretching movements in the muscular joints balance practicing of legs, standing on one foot and deep breathing. After assurance of normality using K-S test, independent t-test was used for data analysis.
  Results
  The results showed in comparison with control group, participation in Pilates protocol, could improve balance and reaction time in elderly men significantly (p<.0.05).
  Conclusion
  According to results of this study, Pilates training can improve balance and reaction time of the elderly. So to improve the cognitive and motor functions of the elderly, it can be recommended to participate in physical activities such as Pilates training.
  Keywords: Pilates training, Elderly, Static balance, Dynamic balance, Reaction time
 • Mehdi Ramezani, Ghorban Taghizade, Mehdi Abdolvahab, Laleh Lajavardi, Mehrdad Saeidi Brojeni Pages 54-63
  Background And Aim
  Chronic non-specific low back pain is one of the important health problem in military and different factors have been reported in its emergence. The aim of this study is to determine the association between low back pain and education level, Body Mass Index (BMI), exercise, smoking status, work status and bad postures in military men.
  Materials And Methods
  In this non-experimental case-control study, 92 subjects (mean age= 29.16 year, SD= 8.55 year) with chronic non-specific low back pain and 93 subjects (mean age= 26.80 year, SD=9.22 year) without low back pain were selected by simple non-probability method from military centers in Tehran. Evaluation tools of this study included a self-administrated questionnaire, weighting scale and metal tape measure.
  Results
  According to the results of bivariate logistic regression, risk factors of exercise (P= 0.003), smoking status (P= 0.042), grade of BMI (P= 0.034), bad posture grades including heavy objects lifting movements (P= 0.007), bending movements (P= 0.003), rotating movements from the lumbar (P= 0.011), carrying bulky objects (P= 0.034), carrying heavy objects (P= 0.05) and working in squatting position (P= 0.005) had a significant association with low back pain. Job status (P= 0.999), education level (P= 0.056) and bad postures grades movements like wringing clothes (P= 0.958) had not a significant association with low back pain.
  Conclusion
  Doing regular exercise and having normal BMI decrease the risk of suffering from low back pain in the military while smoking and doing injurious physical activities during work (lifting heavy objects, bending movements and rotating from the lumbar, carrying bulky and heavy objects, and working in squatting position for a long time) increase the risk of suffering from low back pain.
  Keywords: Chronic non, specific low back pain, Military forces, Biomechanical risk factors, Exercise
 • Saeed Eftekhari, Khalil Khayambashi, Seyed Mohammad Marandi, Mostafa Yosefzadeh Pages 64-71
  Background And Aim
  Acquaintance about different stretching methods and applying of the most effective them is necessary to improve sport skills, prevent sport injuries and accurate treatment. Several techniques of stretching exercises are recommended to improve flexibility and among them static, dynamic and PNF techniques have been widely used. The purpose of present study was to compare immediate 24 and 48 hours effects of static, dynamic and PNF stretching techniques on boy students hamstring flexibility.
  Materials And Methods
  The study was Quasi Experimental with one pre-test and 3 post test. One hundred and sixty eight high school students (age, 15.7 ± 0.07 years; height, 171.2 ± 0.56 cm; weight 63.9 ±1.14 kg) participated in this study. Participants randomly assigned into for groups. Group one performed static, group two dynamic, group three PNF techniques of stretching and fourth group considered as a control group. The groups participated during 3 days on this study. To measure hamstring flexibility sit and reach test was administered pre and post intervention.
  Results
  ANOVA with repeated measures were used to analyze the data. The finding revealed significant differences between pre and post tests for all three stretching techniques immediately after stretching exercises while no changes was reported for control group (P≤0.05). Tokays fallow up tests indicated that 24 and 48 hours post intervention effects of static and PNF stretching were remained while dynamic stretching effect was disappeared 24 hours post intervention.
  Conclusion
  Based on the finding of this study all three stretching techniques improved immediately hamstring flexibility while the effect of static and PNF techniques of stretching remained up to 48 hours post stretching. As a result, static and PNF stretching are more efficient than dynamic stretching.
  Keywords: PNF stretching, Static stretching, Dynamic stretching, Flexibility
 • Saeedeh Saeedi, Nima Jamshidi Pages 72-83
  Background And Aim
  Researches had shown that the high levels of shear and compression stresses that appear in the articular cartilage after meniscectomy are partly responsible for cartilage pathologies, such as osteoarthrosis. In this study, we probe to determine the stress distribution of the medial and lateral meniscus and to choose the appropriate region of meniscectomy.
  Materials And Methods
  Biomechanical 3D finite element model of the knee joint was generated from CT-scan images. Mimics modeled the bony structure of knee and Solidworks developed the medial and lateral meniscus.
  Results
  Under an axial femoral compressive load, the maximal contact stress in the articular cartilage after meniscectomy was about twice that of a healthy joint. The maximal contact pressures took place in the posterior region of the medial meniscus, with average values of 1.622 MPa and in the anterior horn of the lateral menisci with 1.159 MPa.
  Results
  Critical regions determine the allowed region of menisectomy for surgeon. Not only stress distribution doesn`t change by increasing of body weight or meniscectomy, but also the rate of stress increase after meniscectomy.
  Keywords: Finite element, Meniscus, Tibiofemoral, Patellafemoral, Biomechanics, Meniscectomy
 • Pouneh Ghasemi, Maliheh Hadizadeh, Ehsan Sedaghat Nejad, Seyed Javad Mousavi, Mohammad Parnian Pour Pages 84-91
  Background And Aim
  The tracking tests are a known method to measure and quantify the performance of the neuromuscular system. They are also one of the accurate and flexible methods for measurement of the performance capacity of sensory-motor control or sensory-motor coordination. The purpose of the present study was to examine reliability of the torque error during trajectory tracking tasks in trunk region in torque-time plane in healthy subjects.
  Materials And Methods
  Twenty healthy subjects (7 female and 13 male) randomly performed target tracking tasks with two patterns (sinusoidal and saw shape). The sinus and saw tracking tasks had two periodic cycles included 10 seconds (3 cycles) and 15 seconds (2 cycles). The amplitude of the signal was set at about 30% to 70% of Maximum Voluntary Exertions (MVE) of each participant. The tracking tasks were performed in 6 directions of uniaxial exertion (flexion, extension, left and right rotation, and left and right lateral bending). Absolute error mean and the performance of the tracking task were determined by calculating Relative Root Mean Square Error (RRMSE) for each participant during each trial. Relative reliability (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) of the error mean and RRMSE for all participants was determined. Also absolute reliability (Standard Error of Measurement: SEM) and Minimal Detected Change (MDC95) were computed.
  Results
  The results have shown that ICC, SEM and MDC95 for error mean ranged from 0.5 to 0.87, 0.002 to 0.006 and 0.007 to 0.016, respectively. Also these variables for RRMSE ranged between 0.5- 0.86, 0.05- 0.024 and 0.065- 0.139, respectively.
  Conclusion
  The repeatability analysis showed high and very high reliability for torque errors (Error Mean, RRMSE) measures during trajectory tracking tasks in torque time plane in asymptomatic subjects. Therefore this performance can be used for quantification of trunk controllability and also mentioned variables as reliable parameters in researches.
  Keywords: Reliability, Trajectory tracking tests, Torque error, Isometric trunk exertion