فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جلیل یونسی *، مرتضی طاهری صفحات 13-42

  هدف اصلی این پژوهش تعیین و براورد اولویتها و وزنهای نسبی هر یک از معیارها و عوامل تعیین شده در بعد عملکرد مدیریتی، شخصیتی، رفتاری و ارزشی- بینشی مدیران و فرماندهان ناجا و همچنین وزن (ضریب) هر یک از منابع ارزیابی در تعیین نمره کل عملکرد با استفاده از نظر مدیران و فرماندهان ناجا است؛ بدین منظور از نمونهای به حجم 482 تن از مدیران و فرماندهان ناجا از شورای اداری برخی استانهای کشور و تمامی پلیسهای ستاد فرماندهی ناجا درخواست شد که میزان اهمیت عاملها را به صورت مقایسه های زوجی روی یک طیف نه درجهای مشخص کنند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که ضریب عاملهای هر کدام از ابعاد عملکرد یکسان نیست و ترکیب نمره های عاملی از جمع ساده نمره های عاملها روشی صحیح نیست و ترکیب نمره های عاملها و اعمال ضریب در تعیین نمره کل ضروری است. لازم به ذکر است این تفاوت در رده های تخصصی نیز دارای تفاوتهای مشهودی است. نتایج تحلیل کل رده های ناجا گویا است که عامل برنامهریزی و تصمیمگیری با وزنی برابر 236/0 مهمترین عامل بعد مدیریتی، عامل خلاقیت و انعطافپذیری با وزنی برابر 34/0 مهمترین عامل بعد شخصیتی، عامل امانتداری با وزنی برابر 217/0 مهمترین عامل بعد رفتاری، عامل پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی با وزنی برابر با 566/0 مهمترین عامل بعد ارزشی- بینشی است. همچنین به استناد نظر خبرگان مهمترین منبع ارزیابی در سازمان ناجا مقام مافوق، و ارزیابی فرد از عملکرد خود از کمترین اهمیت برخوردار است.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد 360 درجه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، تصمیمگیری چندمعیاره، مدیران و فرماندهان ناجا
 • رضا زهروی * صفحات 43-70

  در این مقاله تلاش گردیده تا موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات مدیران و فرماندهان در راستای خود پایی (نظارت همگانی درونی) مورد بحث قرار گرفته و شاخصهای آن تبیین و الویتبندی گردد. این مقاله از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران و فرماندهان برخی از یگانهای مستقل ستادی است. ابزار گردآوری شامل مصاحبه با نخبگان ناجا و توزیع پرسشنامه میباشد. پرسشنامه در دو نوع و هر کدام با 14 گویه تدوین و پس از اطمینان از اعتبار و پایایی توزیع گردید. آلفای کرونباخ به دست آمده 89/0 میباشد. نتایج نشان داد در محور نظارت مدیران و فرماندهان بر شخص خودش عامل تقویت اعتقاد مدیران و فرماندهان به نظارت خالق با رتبه میانگین 58/9 در الویت اول بوده و در محور نظارت مدیران و فرماندهان بر زیرمجموعه عامل توجه فرماندهان و مدیران به اصل ولایت پذیری با رتبه میانگین 91/9 در الویت اول قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نظارت همگانی درونی در مدیریت، نظارت همگانی بیرونی در مدیریت، پیشگیری و نظارت در مدیریت اسلامی
 • عنایت الله زمانپور *، عظیمه السادات ابوالحسنی صفحات 71-94

  با توجه به اهمیت مقوله توانمندسازی و نیز نقش مدیران سازمان در توانمندسازی کارکنان، هدف این پژوهش بررسی نقش توانمندسازی ساختاری به عنوان متغیر میانجی بین عامل فردی هوش معنوی و توانمندسازی روانشناختی در میان مدیران ناجا است. در یافته های پژوهش علاوه بر اینکه میزان هر یک از این عوامل به صورت میانگین و مقدار همبستگیهای بین آنها ارائه شده؛ نقش هوش معنوی در تبیین توانمندسازی روانشناختی و ساختاری به صورت مستقیم بیان شده است. علاوه بر این با توجه به میزان اثر غیرمستقیمی که هوش معنوی از طریق توانمندسازی ساختاری بر روی توانمندسازی روانشناختی دارد، میتوان استنباط کرد که توانمندسازی ساختاری به عنوان میانجی، نقش تعیین کنندهای در تبیین توانمندسازی روانشناختی ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی ساختاری، توانمندسازی روانشناختی، هوش معنوی، نقش میانجیگری
 • مجید فقیه صفحات 95-116
  مقاله پیش رو در پی بررسی تاثیر هوش معنوی در عوامل موثر و پیشگیر از فساد اداری است. این پژوهش، پیمایشی با رویکرد کتابخانهای (اسنادی) و میدانی است. در همین راستا به منظورتحقق این امر، 130 نفر از کارکنان پلیس تخصصی اطلاعات و امنیت عمومی شهر تهران با جایگاه های 16، 17 و 18 به صورت کل شمار مورد انتخاب قرار گرفتند. در گام بعد، برای سنجش میزان هوش معنوی گروه هدف از پرسشنامه 42 ماده ای «هوش معنوی بدیع و همکاران» با چهار زیرمجموعه «تفکر کلی و بعد اعتقادی»، «توانایی مقابله و تعامل با مشکلات»، «پرداختن به سجایای اخلاقی» و «خودآگاهی و عشق و علاقه» با پایایی 769/0 سود برده شد. همچنین بهمنظور به دست آوردن نظر افسران ارشد و فرماندهان بالا رتبه در مورد عوامل موثر و پیشگیر در فساد اداری از پرسشنامهای تحت عنوان «عوامل موثر بر فساد اداری» با پایایی 973/0 به همراه 31 گویه و دو محور اساسی «عوامل رفتاری» و «عوامل ساختاری» و نه عامل استفاده شد. در وهله تحلیل توصیفی داده ها، مواردی هم چون مباحث دموگرافیک و جمعیت شناختی، میانگین، بیشینه و کمینه به تفکیک هر پرسشنامه و زیر مجموعه هایش محاسبه گردید. در گام ثانویه تحلیل استنباطی، همبستگی میان دو متغیر هوش معنوی (متغیر مستقل) و عوامل پیشگیر از فساد اداری (متغیر وابسته) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که توانایی مقابله و تعامل با مشکلات با میانگین 43/38 بیشترین و خود آگاهی و عشق و علاقه با میانگین 4/22 کمترین میزان را از ابعاد هوش معنوی را به خود اختصاص داده است و بر خلاف انتظار مقدار 168/ 0- در سطح معناداری 358/ 0 معرف واگرایی این دو متغیر در نظر آزمودنیها بود.
  کلیدواژگان: معنویت و هوش معنوی و مدیریت پیشرفته، فساد اداری و هوش معنوی، هوش معنوی پلیس و اداره جامعه
 • ابراهیم جان بزرگی صفحات 117-150

  در این مقاله پژوهشگر با استفاده از روش توصیفی و منابع کتابخانهای مربوط به قوانین جاری، مصاحبه با خبرگان شامل تعدادی از عاملان ذیحساب، کارکنان مالی و پشتیبانی، کارپردازان و کارشناسان ارشد حسابداری و حسابرسی و کارشناسان حقوق و مطالعه پرونده های قضایی موضوع اختلاس توسط کارکنان را با محوریت دلایل ارتکاب، راه های اجرا، روش های شناسایی و کشف و پیشگیری ازجرم اختلاس مورد بررسی قرار داد. نتایج پاسخ سوالات حاکی است که کار حسابرسی باعث شناسایی، کشف و ارائه ساز و کار مناسب پیشگیرانه در مورد اختلاسها خواهد شد؛ لذا با توجه به نقش کلیدی حسابرسی در ارتباط با این جرم پیشنهاد ایجاد یک واحد حسابرسی در بازرسی یا استفاده بهینه از مرکز حسابرسی موجود در طرح و برنامه بودجه در این راستا ارائه شده است.

  کلیدواژگان: اختلاس، حسابرسی، پیشگیری از اختلاس، قوانین و مقررات جزائی، ناجا
 • میچل پیسون گوف ترجمه: حمید جعفری صفحات 151-180

  از افسران پلیس انتظار میرود عملکردی موثر در محیط اجتماعی، سیاسی و سازمانی خود داشته باشند. امروزه بر مسئولیت پذیری افسران تاکید زیادی می شود و افزون بر آن پیشرفت فناوری، پدیدار شدن جرمهای جدید و چالشهای فراوان پیش رو این امر را تشدید کرده است. سازمان چگونه باید در چنین وضعی عمل کند؟ یک راه حل در رهبری نهفته است. رهبری، تعیین کننده عملکرد اثربخش سازمانها به ویژه سازمانهای پلیس است. ما در مورد رهبری چه میدانیم؟ رهبران و مدیران پلیس چه ویژگیهایی باید داشته باشند و چه اقداماتی باید انجام دهند؟ برای یافتن پاسخ این سوالها پژوهشهای پیشین در مورد رهبری پلیس به شکلی نظاممند بررسی شد که نتایج این بررسی در مقاله پیش رو آمده است.

  کلیدواژگان: رهبری پلیس
|
 • Jalilyunesi *, Mortezataheri Pages 13-42

  The main purpose of this study is to determine and investigate the relative priority and weight of the criteria and factors in administrative, personal, behavioral and value-insight performance of NAJA (Iranian Police organization) managers and commanders and also the weight of evaluation standards in determining total performance score using the mangers’ and commanders’ attitudes. For the above purposes, a sample size of 482 police managers was chosen. The results of the analyses show that coefficient factors of different performance dimensions are not equivalent and combination of score factors by summing simple scores up is not an accurate method and combination of score factors together with applying a coefficient when determining the total score is essential. It is worthy of notice that is specialist categories there are marked differences. The results of the analysis of all NAJA categories show that planning and decision-making factor of the management dimension with a weight of .236, creativity and flexibility factor of the personality dimension with .34, trustworthiness factor of behavior dimension with .217, and commitment to Islamic and revolutionary values factor of the value-insight dimension with .566 had the highest values. Also, according to the attitudes of experts the most important criterion for evaluation in NAJA is the superior officer, and the least important is the person’s self-evalution.

  Keywords: Analysis Hierarchy Process, Multi-Criteria Decision-Making, NAJA Mangers, Commanders
 • Reza Zahravi * Pages 43-70

  Abstract
  I
  n this article, the researcher has tried to discuss the issue of crime and offence prevention in managers and commanders in line with self-monitoring (internal public supervision) and determine and prioritize and its indices. The article has a functional goal and uses a descriptive-observational method. The population of the study included some of the managers and commanders of Iranian Police Command. The data collection tools included an interview and a survey. The questionnaire had two types with each having 14 items. It was distributed among the participants after confirming its validity and reliability. The Cronbach alpha coefficient achieved was .89. The results show that in the self-monitoring of managers’ and commanders’ belief in God’s observance with a mean of 9.58 had the highest place in their supervision over their staff the factor of Devine Obedience with a mean of 9.91 had the highest place.

  Keywords: Internal Public Supervisor in Management, External Public Supervision in Management, Prevention, Supervision in Islamic Management
 • Zamanpur *, Azimealsadatabolhasani Pages 71-94

  With regard to the importance of empowerment and also the role of managers in empowering their staff, the aim of the current research is to investigate the role of structural empowerment as a mediating variable between the individual factor of spiritual intelligence and psychological empowerment in managers of the Iranian Police Organization. In the findings of research, in addition to the amount of these variables as means and their correlations being given, the role of spiritual intelligence in determining structural and psychological empowerment has been directly addressed. Moreover, with regard to the indirect effect which spiritual intelligence has through structural empowerment on psychological empowerment, it can be concluded that structural empowerment, as a mediating variable, has an important role in determining psychological empowerment.

  Keywords: Structural Empowerment, Psychological Empowerment, Spiritual Intelligence, Mediating Role
 • Majidfaghih Pages 95-116
  The current article aims to investigate the effect of spiritual intelligence on the effective factors in the prevention of corruption. The study is a survey study which uses library and field methods. For the above purposes, 130 participants were chosen from the staff of Intelligence and Security Police of Tehran with rankings of 16, 17 and 18. In the next step, in order to measure spiritual intelligence, a 42-item questionnaire called “spiritual intelligence of Badi’ et al” was used. It has four sub-scales with a reliability of .769: “holistic thinking and the belief dimension”, “ability to resist and tackle problems”, “regarding moral considerations” and “self-consciousness and fondness”. Also, in order to receive the attitudes of senior officers and commanders about the affective and preventive factors in administrative corruption another questionnaire was used: “Effective factors in administrative corruption”. It has 31 items and a reliability coefficient of .973 with nine components and two main sections: “behavioral factors” and “structural factors”. SPSS 21 was utilized for statistical analysis. At first, the descriptive data such as demographics, mean, maximum, minimum were separately extracted for each questionnaire and its corresponding sub-scales. Then, inferential analyses were carried out to investigate the correlation between two variables of spiritual intelligence (independent variable) and preventive factors in administrative corruption (dependant variable). The results showed that “ability to resist and tackle problems” with a mean of 38.43 had the highest and “self-consciousness and fondness” with a mean of 22.4 had the least mean. Contrary to expectation, the coefficient of .168 with a significance of .358 shows the divergence of these variables in participants’ view.
  Keywords: Spirituality, Spiritual Intelligence, Advanced Management, Administrative Corruption, Spiritual Intelligence, Spiritual Intelligence in Police, Society Administration
 • Ebrahim Jan Bozorgi Pages 117-150

  In this article, the researcher investigated the strategies for identification, detection and prevention of embezzlement using the following methods and resources: a descriptive method, library resources related to current laws, interviews with a some experts including accountant agents, financial and support staff, suppliers and the graduates of MA of accounting and auditing and law experts and studying judicial cases on embezzlement by the police staff. The results show auditing ca identify, detect and offer appropriate tools and options to prevent embezzlement; therefore due to the important role auditing in financial crime prevention it is suggested that an auditing unit be established in Inspection Police of NAJA or put the current accounting center in the Planning and Budgeting Section into more effective use.

  Keywords: embezzlement, Prevention of Embezzlement, Administrative, Judicial Laws, Naja
 • Mitchell Pearson Translator: Hamid Jafari Pages 151-180

  Police are required to understand and effectively operate in a complex social, political, and organizational environment. There is increased demand for accountability from and within policing; advancements in technology, emergence of new crime types, austerity measures, and a plethora of additional challenges. So how does an organization operate in such conditions? One answer lies in leadership. Leadership is one of the most important predictors of whether organizations are able to effectively function in dynamic environments and as such the need for effective police leadership is greater than ever. But what do we know about police leadership? What are the characteristics of police leaders and what activities do they undertake? In answering these questions we undertook a systematic review of the research literature pertaining to police leadership and present the findings in this article.

  Keywords: Police Leadership