فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، خرداد و تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین جناابادی، بهاره عزیزی نژاد *، آرزو مهدی زاده صفحات 69-73
  اهداف
  بسیاری از صاحب نظران معتقدند که آموزش تفکر انتقادی در فعالیت های اجتماعی و به خصوص تعاملات افراد موثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر رشد مهارت های اجتماعی دانشجویان پزشکی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند که از بین آنها 200 نفر (100 نفر برای گروه کنترل و 100 نفر برای گروه آزمایش) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. میزان مهارت های اجتماعی دانشجویان از طریق پرسش نامه استانداردشده ن در مراحل پیش آزمون و پس آزمون (بعد از آموزش تفکر انتقادی) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز کوواریانس یک طرفه انجام شد.
  یافته ها
  آموزش تفکر انتقادی بر افزایش مهارت های اجتماعی مناسب (003/0=p)، کاهش مهارت های اجتماعی نامناسب (005/0=p)، کاهش تکانشی عمل کردن و سرکش بودن (002/0=p)، برتری طلبی (044/0=p) و افزایش رابطه با همسالان (0001/0=p) تاثیر معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش تفکر انتقادی بر رشد مهارت های اجتماعی دانشجویان پزشکی موثر است.
  کلیدواژگان: تفکر، آموزش، مهارت های اجتماعی، دانشجویان علوم پزشکی
 • حدیثه منادی زیارت، لیلا فخارزاده *، سید کاوه حجت، صبریه خزنی، ندا اکبری نساجی، محمدحسین لطیفی، علی اصغر جسمی، مهدی رضایی صفحات 75-82
  اهداف
  فرآیند ارزیابی در قالب ارزیابی تکوینی و نهایی صورت می گیرد. ارزیابی تکوینی باید همراه با ارایه بازخورد صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بازخورد شفاهی بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری در دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی، 33 نفر از دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان که دوره کارآموزی بخش کودکان را در نیم سال اول سال تحصیلی 93- 1392 گذراندند، به روش نمونه گیری آسان و دردسترس (19 نفر در گروه مداخله و 14 نفر در گروه کنترل) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، فرم مشخصات شرکت کنندگان، پرسش نامه خودایفا در حیطه یادگیری شناختی و چک لیست یادگیری مهارت های بالینی بود. هر مربی در هر دو نوع روش آموزشی حضور داشت. در گروه مداخله، مربی بایستی حداقل یک نوبت در روز و در نزدیک ترین زمان ممکن به عملکرد دانشجو، بازخورد شفاهی را ارایه می نمود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 17 و آزمون های آماری مجذورکای، من ویتنی، T مستقل و T زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در هر دو گروه، میانگین نمرات فراگیران در حیطه یادگیری شناختی نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری بهبود یافت (001/0=p). همچنین تفاضل میانگین نمرات یادگیری بین دو گروه، از نظر آماری معنی دار بود (001/0=p). در حیطه مهارت های بالینی، میانگین نمرات در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت (001/0=p).
  نتیجه گیری
  بازخورد شفاهی می تواند موجب ارتقای یادگیری شناختی و یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری شود.
  کلیدواژگان: بازخورد شفاهی، آموزش بالینی، یادگیری شناختی، یادگیری مهارت های بالینی، دانشجویان پرستاری
 • ولی مهدی نژاد *، رقیه اسماعیلی صفحات 83-89
  اهداف
  رویکردهای یادگیری، مجموعه ای از فعالیت های ذهنی فراگیران در هنگام مطالعه هستند که برای دریافت، سازمان دهی و یادآوری موثرتر اطلاعات به کار می روند. هدف این پژوهش، بررسی رویکردهای سطحی، استراتژیک و عمیق یادگیری در میان دانشجویان بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- پیمایشی در سال تحصیلی 92-1391، 380 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (152 پسر و 228 دختر) با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با جنسیت انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه برگرفته از پرسش نامه رویکردها و مهارت های مطالعه برای دانشجویان تیت و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های Tتک متغیره، Tمستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم افزار SPSS 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  179 نفر از دانشجویان (1/47%) از رویکرد استراتژیک، 133 نفر (0/35%) از رویکرد سطحی و فقط 68 نفر (9/17%) از رویکرد عمیق استفاده می کردند. در دو رویکرد عمیق (001/0p<) و استراتژیک (005/0p<) بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود داشت. بین گروه های سنی نیز در رویکرد سطحی (01/0p<) و رویکرد عمیق (005/0p<) تفاوت آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بیش از 80% دانشجویان برای مطالعه و یادگیری از رویکردهای سطحی و استراتژیک استفاده می کنند که متکی بر حافظه و نتیجه محور است. در مقابل، دانشجویان گرایش کمتری به استفاده از رویکرد عمیق در یادگیری دارند.
  کلیدواژگان: رویکرد یادگیری سطحی، رویکرد یادگیری عمیق، رویکرد یادگیری استراتژیک، دانشجویان علوم پزشکی
 • علیرضا میرزایی، فروزان کاوری زاده، وحید لهرابیان *، زیبا یگانه صفحات 91-97
  اهداف
  آزمون های پیشرفت تحصیلی از دیرباز نقش مهمی در آموزش داشته و به دلیل همین نقش همواره مورد نقد، بررسی و مطالعه بوده است. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت کاربرد انواع آزمون های (روش های ارزش یابی) پیشرفت تحصیلی در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-1392 (90 نفر) به روش کل شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته 29سئوالی بود که میزان کاربرد آزمون توسط استاد را ارزیابی می نمود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون T استیودنت و آنووای یک راهه انجام شد.
  یافته ها
  76 نفر (8/93%) از شرکت کنندگان، بیشترین تاکید را بر استفاده از آزمون پایان ترم داشتند. پرکاربردترین روش ارزش یابی پیشرفت تحصیلی، استفاده از سئوالات چندگزینه ای با فراوانی 76 نفر (8/93%) و کم کاربردترین روش ارزش یابی پیشرفت تحصیلی روش ارزش یابی 360درجه با فراوانی 4 نفر (9/4%) بود. مقایسه میانگین نمرات دیدگاه شرکت کنندگان بر حسب جنسیت و رتبه علمی تفاوت معنی داری را نشان نداد، اما مقایسه میانگین نمرات بر حسب دانشکده، در بیشتر مولفه ها تفاوت معنی دار نشان داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاکید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بر استفاده و به کارگیری نتایج ارزش یابی پایانی، روش های ترجیحا کم زحمت و متداول و همچنین تنوع اندک روش های ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، توجه به روش های نوین ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای اساتید ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: مراکز پزشکی آکادمیک، ارزش یابی تحصیلی، هیات علمی پزشکی
 • مهناز بهرامی، مجید حسن زاده *، زهره زندی، الهه ارمی، خیزران میری صفحات 99-104
  اهداف
  تقلب به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده یادگیری فراگیران در میان دانشجویان شایع است. هدف از این مطالعه، تعیین نظرات دانشجویان درباره تقلب امتحانی و راهکارهای مقابله با آن بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 169 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-1392 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه پژوهشگرساخته جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی نسبی و مطلق) و تحلیلی مناسب (مجذور کای و آنووای یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  45% دانشجویان تقلب را تجربه نموده بودند. از نظر دانشجویان، از بین عوامل موثر در وقوع تقلب، حجم زیاد مطالب درسی (2/51%) و سخت بودن واحد درسی (6/41%) بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند. وجدان فردی (3/35%) و باورها و اعتقادات شخصی (3/33%)، مهم ترین عوامل بازدارنده دانشجویان از تقلب بود. نگاه کردن از روی دست دیگران یا در معرض دید قراردادن برگه ها، دریافت یا ارسال پاسخ سئوالات از طریق ایما و اشاره و دریافت و ارسال پاسخ سئوالات به صورت شفاهی، رایج ترین روش های تقلب از نظر دانشجویان بودند.
  نتیجه گیری
  پدیده غیراخلاقی تقلب نیاز به توجه بیشتری از طرف اساتید، مدیران آموزشی و پژوهشگران دارد. با این وجود بسیاری از انواع تقلب با وضع قوانین، آموزش درست و مدیریت آموزشی قابل اجتناب است.
  کلیدواژگان: تقلب امتحانی، دانشجویان، راهکارهای مقابله ای
 • سیروس قنبری *، محمدرضا اردلان، ایمان کریمی صفحات 105-113
  اهداف
  دانشجویان رویکردهای مطالعه خود را براساس شیوه های ارزش یابی اساتید تنظیم می کنند. شیوه های فعلی ارزش یابی از آموخته های فراگیران دارای نارسایی هایی است. هدف این پژوهش، بررسی چالش های ارزش یابی از آموخته های دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی و تاثیر این چالش ها بر رویکرد مطالعه عمل فکورانه بود.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- پیمایشی در کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و مقطع علوم پایه دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393 انجام شد و 357 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های شناسایی چالش های ارزش یابی دانشجویان و رویکرد مطالعه عمل فکورانه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی، تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و SPSS 20 انجام شد.
  یافته ها
  چالش های مربوط به عدم توجه به تفاوت های فردی (81/0) بیشترین و چالش های مربوط به عدم استفاده از ارزش یابی های غیرعینی (73/0) کمترین بار عاملی را داشتند. تاثیر چالش های ارزش یابی بر مطالعه عمل فکورانه دانشجویان 74/0- بود (01/0=p).
  نتیجه گیری
  هر چه تجربیات آموزشی برای دانشجویان محسوس و در محیط بیشتر تعاملی صورت بگیرد و به نوعی تفاوت های فردی و قابلیت های آنها شناسایی و به رسمیت شناخته شود، چالش های موجود در شیوه های فعلی ارزش یابی از دانشجویان به حداقل می رسد و رویکرد مطالعه عمل فکورانه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، دانشجویان، علوم پزشکی، معادلات ساختاری
 • فهیمه حسنی * صفحات 115-122
  اهداف
  هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که می تواند باعث افزایش سازگاری دانشجویان شود و یادگیری آنان را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر خودراهبری در یادگیری دانشجویان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش علی- مقایسه ای در سال 1394 در دانشجویان دختر رشته پرستاری مقطع کارشناسی شهر قم انجام شد. 86 دانشجوی دختر پرستاری از یکی از دانشگاه های شهر قم به روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران و پرسش نامه یادگیری خودراهبر فیشر، کینگ و تاگو توسط نمونه ها تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات یادگیری خودراهبر و دو مولفه خودمدیریتی و رغبت به یادگیری، در دانشجویان دارای هوش فرهنگی بالا به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان با هوش فرهنگی پایین بود. اما در مولفه خودکنترلی بین دانشجویان با هوش فرهنگی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  هر چه هوش فرهنگی فرد بالاتر باشد، خودراهبری در یادگیری، خودمدیریتی و رغبت به یادگیری نیز بالاتر است.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، یادگیری خودراهبر، خودمدیریتی، خودکنترلی، رغبت به یادگیری
 • شیده قرایی، ساناز کارگزار *، مریم امیرچقماقی، حسن غلامی صفحات 123-130
  اهداف
  ارزیابی مستمر خدمات آموزشی برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش ضروری است. دانشجویان اصلی ترین منبع برای بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش هستند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد انجام شد.
  مشارکت کنندگان و
  روش ها
  در این مطالعه کیفی در سال 1391، 25 نفر از دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد در سه دوره آموزشی شامل علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی شرکت داشتند و نظرات آنان طی بحث گروهی، پیرامون هدف اصلی، ضبط و پیاده شد. برای شناسایی ذهنیت های مختلف نسبت به وضعیت آموزش از روش شناسی کیو استفاده شد. سپس اطلاعات در قالب عبارات و به عنوان «نمونه مرتب سازی کیو» در اختیار دانشجویان قرار گرفت و نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مختص به مطالعات کیو آنالیز شد.
  یافته ها
  در مرحله اول آنالیز کیو، افراد براساس ذهنیت های خود درباره مشکلات آموزشی، طبقه بندی شدند. اما به دلیل همبستگی جزیی میان عبارت ها، تحلیل عاملی اکتشافی در شناسایی این ذهنیت ها کمک زیادی ننمود. لذا عبارت ها با استفاده از شیوه پدیدارشناسی حیطه بندی شد و در چهار حیطه شامل؛ حرفه ای گری، امکانات و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزشی و ارزش یابی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  مهم ترین مشکلات آموزشی دانشکده دندان پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان، نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه ای، عدم تناسب تعداد دانشجویان و امکانات آموزشی در فانتوم و بخش، وضع نامناسب کتابخانه علمی، عدم استفاده از تکنیک های مشارکت دانشجویان، عدم کفایت برخی از واحدهای بالینی و نمره دهی سلیقه ای و بدون معیار است.
  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، متدولوژی کیو، آموزش دندان پزشکی، دانشجویان
|
 • Jenaabadi H., Azizi Nejad B. *, Mehdizade A Pages 69-73
  Aims
  Many experts believe that critical thinking teaching is effective in social activities and especially interactions. This study aimed to evaluate the effect of critical thinking education on the development of social skills of medical students.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study with pre-test and post-test was done in 2013. The study population consisted of all first-year medical students at the Urmia University of Medical Sciences that among them 200 patients (100 patients in control group and 100 patients in experimental group) were selected using stratified random sampling method. The social skills of students were studied through Matson standardized questionnaire at pre-test and post-test (after critical thinking education). Data were analyzed using One-way analysis of covariance.
  Findings
  Critical thinking education had a significant effect on appropriate social skills enhancement (p=0. 003)، inappropriate social skills reduction (p=0. 005)، reducing impulsive acting and being rebellious (p=0. 002)، supremacy (p=0. 044)، and enhancement of relationships with peers (p=0. 0001).
  Conclusion
  Critical thinking education is effective on development of social skills of medical students.
  Keywords: Thinking, Education, Social Skills, Students Medical
 • Monadi Ziyarat H., Fakharzadeh L. *, Hojjat S.K., Khazni S., Akbari Nasaji N., Latifi M.H., Jesmi A.A., Rezaei M. Pages 75-82
  Aims
  Evaluation process is done in form of formative and final assessments. Formative assessment should take place with offering feedback. This study was done with the aim of determining the effect of oral feedback on learning results of nursing students at Abadan Medical Sciences School.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental interfering study، 33 of 5th semester nursing students of Abadan School of Medical Sciences who had passed pediatric training courses during the first semester of 2013-14 academic year were selected by easy and available sampling method (19 people in intervention and 14 people in control group). The data gathering tools were demographic information form، self- done questionnaire in the field of cognitive learning and checklist of learning clinical skills. Every coach was present in both types of training methods. In intervention group، the coach should offer the oral feedback at least one time per day and as closely as possible to student performance. Data was investigated using Chi-square، Mann-Whitney، statistical independent T and paired T tests.
  Findings
  In both groups، the average of learner''s scores improve significantly compared to their pre-test in field of cognitive learning (p=0. 001). Also، the differential mean of learning scores among the two groups was significant (p=0. 001). In the field of clinical skills، there was a significantly difference between the average of scores of intervention and control groups (p=0. 001).
  Conclusion
  Oral feedback can improve cognitive learning and learning clinical skills among nursing students.
  Keywords: Feedback, Education, Clinical Competence, Students Nursing
 • Mehdinezhad V. *, Esmaeeli R. Pages 83-89
  Aims
  Approaches to learning are series of mental activities of learners during study which used for more effective receiving، organizing and recalling information. The purpose of this study was to study superficial، strategic and deep approaches to learning among students. Instrument &
  Methods
  In this descriptive survey which is done in 2012-13 academic year، 380 students of Zahedan University of Medical Sciences (152 males and 228 females) were selected using a stratified sampling method based on gender. The instrument of this research was the Tait et al revised ASSIST questionnaire. SPSS 20 was used to analyze data by single variant T، independent T، Analysis of Variance، and Bonferroni Post Hoc tests.
  Findings
  179 of students (47. 1%) were using strategic approach، 133 students (35. 0%) were using superficial approach and only 68 (17. 9%) were using deep approach. There was a significant difference in the deep (p<0. 001) and strategic (p<0. 005) approaches between average scores of male and female students. Among the age groups، there was also a significant difference in the superficial superficial (p<0. 01) and deep approach (p<0. 005).
  Conclusion
  More than 80% of students use superficial and strategic approaches that are memory-based and result-oriented. In contrast، students are less oriented to use deep approach to learning.
  Keywords: Learning, Students Medical, Education
 • Mirzaei A.R., Kawarizadeh F., Lohrabian V. *, Yegane Z. Pages 91-97
  Aims
  Academic achievement exams have long played an important role in education and so have been always judged، reviewed and restudied. The aim of this study was to investigate the use of different types of academic achievement exams (evaluation methods) by faculty of Ilam University of Medical Sciences. Instrument &
  Methods
  In this descriptive and cross-sectional study، faculty members of Ilam University of Medical Sciences in the second semester of 2013-14 academic year (N=90) were studied by total counting. Data were gathered by a researcher made questionnaire by 29 questions that was assessing the application level of educational progress evaluation methods by faculty members. For data analysis، SPSS 16 software was used and descriptive and inferential statistics (Student T test and one-way ANOVA) were performed.
  Findings
  76 of participants (93. 8%) placed a greater emphasis on the final exam. The most widely used methods for students'' progress evaluation was multiple-choice questions (93. 8%; n=76)، and low used assessment method was 360 degree evaluation (4. 9%; n=4). Comparing of mean scores of participants based on gender and academic degree، were not showed a significant differences، but comparison of the mean scores of participants based on faculty showed a significant difference (p<0. 05).
  Conclusion
  With respect to faculty member''s emphasis on use and application of the final evaluation results and preferably less effort and common procedures، as well as less variety of evaluation methods of students'' progress، paying attention to the new methods of educational achievement evaluation and implementation training courses for teachers is essential.
  Keywords: Academic Medical Centers, Educational Measurement, Faculty Medical
 • Bahrami M., Hassanzade M. *, Zandi Z., Erami E., Miri Kh Pages 99-104
  Aims
  Cheating as one of the important threatening factors of learning is widespread among students. The aim of this study was to determine the students’ views about of cheating and its coping strategies. Instrument &
  Methods
  In this descriptive analytical study، 169 undergraduate students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences in the second semester of 2013-14 academic year were selected by available sampling method. Data were collected through a researcher-made questionnaire and were analyzed by descriptive (mean، standard deviation and absolute and relative frequency distribution) and analytic (Chi-square and One-way ANOVA) statistic tests in SPSS 11. 5 software.
  Findings
  45% of students have experienced cheating. High amounts of texts (51. 2%) and difficult texts (46. 1%) were the most important cheating factors. Individual conscience (35. 3%) and personal beliefs (33. 3%) were the most important inhibiting factors of cheating. Looking down on others or expose the paper، send and receive answers to questions through gestures and send answers to questions orally، were the common methods of cheating.
  Conclusion
  Unethical phenomenon of cheating needs more attention from masters، educational administrators and researchers. However، many types of cheatings can be controlled by legislation، training and educational management.
  Keywords: Educational Measurement, Students, Attitude
 • Ghanbari S. *, Ardalan M.R., Karimi I. Pages 105-113
  Aims
  Students regulate their study approaches based on teacher evaluation practices. Current methods of evaluating the learners’ knowledge have shortcomings. The aim of this study was to evaluate the challenges of evaluation of learning of medical sciences universities’ students and the impact of these challenges on deliberate practice study approach. Instrument &
  Methods
  This descriptive-survey research was performed in all undergraduate، master، and medical students (basic sciences stage) students of Hamedan University of Medical Sciences in 2014 and 357 students were selected by random sampling. Data were gathered using recognizing the challenges of evaluation of students and Deliberate Practice Study Approach questionnaires. Data analyses were done by descriptive statistics، factor analysis technique and Structural Equation Modeling using LISREL and SPSS 20 software.
  Findings
  Challenges related to the lack of attention to individual differences (0. 81) had the highest and challenges related to the use of non-objective evaluation (0. 73) had the lowest loading factor. The effect of evaluation challenges on deliberate practice study approach was -0. 74 (p<0. 01).
  Conclusion
  More tangible the educational experiences for students and be done in more interactive environment and in a way their individual differences and abilities be identified and recognized، their challenges in the current practices of evaluation of students are minimized، and affected Deliberate Practice Study Approach.
  Keywords: Program Evaluation, Students Medical, Structural Equatio
 • Hassani F. * Pages 115-122
  Aims
  Cultural intelligence is a new domain of intelligence that can increase students'' adaptation and can influence their learning. The conducted study aimed to investigate the effects of cultural intelligence on self-directed learning. Instrument &
  Methods
  This causal-comparative study was conducted in 2015 in undergraduate nursing students of Qom City، Iran. 86 female nursing students were selected from one university of Qom City، using the cluster sampling method. The Ang et al. cultural intelligence and Fisher، King and Tagoe self-directed learning questionnaires were completed by samples. Data was analyzed using SPSS 19 software by ANOVA and multivariate analysis of variance.
  Findings
  The mean of self-directed learning، the two components of self-management and willingness to learn، were significantly higher in students with high cultural intelligence than students with low cultural intelligence. However، there was no significant difference in self-control between students with high vs. low cultural intelligence.
  Conclusion
  The higher a person''s cultural intelligence is the higher self-directed learning، self-management and willingness to learn will be.
  Keywords: Cultural Intelligence, Cultural Competency, Learning
 • Gharaei Sh., Kargoza S. *, Amirchakhmaghi M., Gholami H. Pages 123-130
  Aims
  Continuous evaluation of educational services is important to maintain and promote the quality of education. Students are the main sources of analyzing the strengths and weaknesses of education. This study was done to investigate the educational problems of Mashhad dental school from the students’ viewpoint. Participants &
  Methods
  In this qualitative study from April 2012 to June 2012، 25 dental students of Mashhad Dental School in 3 basic sciences، physiopathology and externs stages were participated and were attended in group discussions and their comments on the main goal of the study were recorded. Then the data was given to the students in terms of “a Q sort sample” and results were analyzed using exploratory factor analysis specific to Q analysis.
  Findings
  In the first stage of Q analysis the students were classified based on their mindset about educational problems. However، due to the low correlation between the phrases، exploratory factor analysis did not help much to identify the mentalities. Thus، the phrases were classified in four areas by phenomenological method; professionalism، training facilities، training management and evaluation.
  Conclusion
  The most important educational problems of Mashhad dental school from the students’ viewpoint were: lack of sufficient education in professional ethics، the disproportion between the number of student and educational facilities in clinic and preclinic، inappropriate condition of scientific library، not using new techniques for students participation، insufficiency of some clinical courses and criterionless scoring.
  Keywords: Qualitative research, Q, Sort, Education Dental, Students