فهرست مطالب

Advances in Medical and Biomedical Research - Volume:23 Issue:99, 2015
 • Volume:23 Issue:99, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/05/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • قاسم یزدان پناه، مونا کاکاوند، حسن نیک نژاد صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  پرده ی آمنیون به عنوان یک بافت طبیعی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را به عنوان جایگزین مناسبی در مهندسی بافت عروق قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون جدا شده از پلاسنتای انسانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تاثیر سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون بر آزمون های انعقادی شامل مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد، همولیز و فعالیت پلاکتی بررسی شد، و نتایج آن با جایگزین عروقی صناعی ePTFE (Expanded Polytetrafluoroethylene) پوشانده شده با هپارین مقایسه شد. هم چنین میزان اتصال و تغییرات مورفولوژیک پلاکت ها پس از تماس قرار گرفتن با نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون های زمان پروترومبین (PT)، زمان پارشیال ترومبوپلاستین (aPTT)، زمان انعقاد خون کامل (CT) و همولیز، تایید کننده ی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون بودند. هم چنین سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون کمتر از ePTFEموجب تجمع پلاکتی شده ولی القاء آزاد شدن P-selectin در هردو برابر بود. تعداد پلاکت های چسبیده به سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون کمتر از ePTFE بود. هم چنین مورفولوژی بیشتر سلول ها در سطح سمت مزانشیمی کروی بوده، در حالی که در سطح ePTFE بیشتر پلاکت ها مورفولوژی دندرتیک داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که سمت مزانشیمی پرده ی آمنیون خون سازگار بوده و می تواند کاندید مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت به عنوان جایگزین عروق باشد.
  کلیدواژگان: پرده ی آمنیون، خون سازگاری، مهندسی بافت عروق، سلول های بنیادی، ePTFE
 • عباسعلی گایینی، محسن جاویدی، محمدرضا کردی، مسعود سلیمانی، علی اصغر فلاحی صفحات 14-24
  زمینه و هدف
  در این مطالعه تاثیر تمرینات تناوبی خیلی شدید بربیان ژن خانواده miR-29 که در قلب بیان شده و در فرآیندهای فیزیولوژیکی از جمله تنظیم ماتریکس برون سلولی شرکت می کند و نیز هایپرتروفی قلبی رت های نر سالم مورد آزمایش قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش 16 سر رت نر ویستار تهیه و به دو گروه کنترل (8=n) و تمرین (8=n) تقسیم و اجرای تمرین تناوبی خیلی شدید بر روی تردمیل، پس از یک هفته آشنایی، به مدت هشت هفته انجام شد. پروتکل ورزشی فزاینده شامل شش دقیقه گرم کردن (شدت 50 تا 60 درصد VO2max)، هفت اجرای تناوبی (چهار دقیقه با شدت 80 تا 90 درصد VO2max و سه دقیقه با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) و پنج دقیقه سرد کردن (شدت 50 تا 60 درصد VO2max) بود. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، رت ها تشریح و نمونه های قلبی در دمای 80- درجه ی سانتی گراد نگه داری شدند. میزان بیان ژن های miR-29a، miR-29b و miR-29c به روشRT-PCR سنجیده شد و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده آزمون آماری t مستقل انجام گردید.
  یافته ها
  تمرین موجب افزایش معنا دار بیان ژن های miR-29a به میزان 5/3 برابر، miR-29b به میزان 24/2 برابر و miR-29c به میزان 77/9 برابر در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شد (001/0>P). همچنین تمرین تناوبی خیلی شدید موجب افزایش 22 درصدی نسبت وزن قلب به وزن بدن شد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد تمرین موجب افزایش بیان miR-29 شده است که با هایپرتروفی فیزیولوژیک و بهبود عملکرد قلبی مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: هایپرتروفی قلبی، تمرینات تناوبی خیلی شدید، miR، 29
 • مریم رف رف، صفورا نبوی، محمدحسین صومی، عزیز همایونی راد، محمد اصغری جعفر آبادی صفحات 25-38
  زمینه و هدف
  شواهدی مبنی بر اثرات مفید پروبیوتیک ها در بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی بر آنزیم ها و بافت کبد در افراد مبتلا به NAFLD بود.
  روش بررسی
  این مطالعه روی 72 بیمار مبتلا به NAFLD انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به یکی از دو گروه مداخله یا کنترل تخصیص داده شدند (36= n در هر گروه) و به مدت 8 هفته روزانه به ترتیب 300 گرم ماست پروبیوتیک و 300 گرم ماست معمولی مصرف کردند. دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، اولتراسونوگرافی کبدی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، تی مستقل، تحلیل کواریانس و تی زوجی انجام شد.
  یافته ها
  دو گروه از نظر ویژگی های پایه در شروع مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. مصرف ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی موجب کاهش 06/13 درصد در سطح آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) گردید و سطح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) را به میزان 87/13 درصد کاهش داد (به ترتیب 02/0> Pو 005/0>P). در دو گروه تفاوت معنی داری در نسبت AST/ALT پس از مداخله دیده نشد (05/0P).
  نتیجه گیری
  مصرف ماست پروبیوتیک غلظت ALT و ASTسرم را در بیماران مبتلا به NAFLD کاهش داده و موجب بهبود اکوژنیسته بافت کبد گردید و احتمال می رود در بهبود بیماری کبد چرب سودمند باشد.
  کلیدواژگان: کبد چرب غیرالکلی، ماست، پروبیوتیک، آنزیم کبدی، اولتراسونوگرافی
 • فاطمه کیانی نوده، ریما منافی شبستری، احمد کاظمی، مجید صفا صفحات 39-51
  زمینه و هدف
  استفاده از مولکول های غیر پپتید ی با وزن مولکولی پایین که واکنش بینp53 و تنظیم کننده منفی اش یعنی MDM2 را تخریب می کنند، یک راهکار درمانی جدید جهت درمان انواع مختلف سرطان هاست. یکی از این ترکیبات بنام RITA (Reactivation of p53 and Induction of Tumor cell Apoptosis)به پروتئین p53 متصل شده و با مهار تشکیل کمپلکس p53- MDM2 موجب افزایش سطح p53 و در نتیجه القای آپوپتوز در سلول های سرطانی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر RITA بر میزان القای آپوپتوز در سلول های NALM-6 می باشد.
  روش بررسی
  سلول های NALM-6 با غلظت های مختلف RITA در فواصل زمانی معین تیمار شدند. میزان بقای سلولی و آپوپتوز به ترتیب با استفاده ازروش MTT و رنگ آمیزی پروپیدیوم ایدید ارزیابی شدند. از تکنیک وسترن بلات جهت بررسی سطح پروتئین های p53 و p53 استیله، پروکاسپاز-3 و PARP فعال استفاده شد. در نهایت داده ها توسط آزمون تی زوجی آنالیز شدند.
  یافته ها
  RITA دارای اثر سیتوتوکسیک بر سلول های NALM-6 است. بررسی فلوسایتومتری حاکی از افزایش معنادار (05/0>P) درصد جمعیت سلول های آپوپتوتیک در ناحیه Sub-G1 در سلول های تیمار شده با RITA در مقایسه با سلول های کنترل بود. نتایج وسترن بلات نشان دهنده افزایش القای تجمع و استیلاسیون p53 در سلول های NALM-6 توسط RITA بود. همچنین RITA باعث آپوپتوز بواسطه افزایش فعالیت کاسپازها در سلول های NALM-6 گردید.
  نتیجه گیری
  RITA باعث القای آپوپتوز وابسته به p53 در سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز لنفوسیت B(NALM-6) می شود.
  کلیدواژگان: RITA، p53، MDM2، آپوپتوز و لوسمی لنفوبلاستیک حاد
 • سجاد خرم روز، نسیم راهبری، نجمه پرهیزگاری، اصغر شریفی، محبوبه یزدان پناه، فرزانه غریب پور، سید محمدرضا ربانی، سید علی اصغر ملک حسینی، مسعود مرعشی فرد صفحات 52-63
  زمینه و هدف
  سودوموناس ایروجینوزا از عوامل مهم عفونت های سوختگی در بیمارستان ها است. این باکتری با تولید فاکتورهای بیماری زایی متعدد سبب ایجاد بیماری می شوند که بعضی از آن ها از طریق سیستم ترشحی تیپ 3 به درون سلول های یوکاریوتی وارد می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیتوتوکسین های، exoT، exoY exoS وexoU در بین نمونه های کلینیکی سودوموناس ایروجینوزا جدا شده از بیماران سوختگی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و طی یک دوره یکساله، 95 ایزوله سودوموناس ایروجینوزا از عفونت سوختگی بیماران بستری در بیمارستان پس از تعیین هویت با تست های بیوشیمیایی جمع آوری شد. شناسایی اگزوتوکسین های افکتوری،exoY، exoT exoS وexoU با روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شد. الگوی حساسیت ایزوله ها نسبت به 10 آنتی بیوتیک بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تمام ایزوله های سودوموناس ایروجینوزا حاوی ژن exoT بودند در حالی که 5/69 درصد ایزوله های ژنexoY را داشتند. میزان فراوانی ژن های exoU و exoS از سایر ژن ها پایین تر و به ترتیب 1/44 و 8/35 درصد بودند. 4/8 درصد از ایزوله ها به طور هم زمان دارای هر چهار ژن ذکر شده بودند. همراهی دو ژن exoS و exoU در حدود 5/10 درصد از ایزوله ها دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبته به سفپیم، افلوکساسین و آزترونام دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی پایین ژن exoS در سودوموناس ایروجینوزا مولد عفونت های سوختگی و مقایسه آن با سایر عفونت های ناشی از این باکتری، اهمیت کمتر این ژن را در فرایند عفونت سوختگی در مقایسه با سایر ژن ها نشان می دهد. ولی برخلاف این ژن، exoT و exoY در غالب ایزوله ها یافت شدند که احتمالا باکتری های حاوی آن ها نقش بیشتری در عفونت های سوختگی دارند.
  کلیدواژگان: سودوموناس ایروجینوزا، عفونت سوختگی، سیتوتوکسین های ترشحی
 • زهرا سلطانی، محمد خمسه، حسین چیتی، مجید ولی زاده، سعیده مظلوم زاده صفحات 64-73
  زمینه و هدف
  سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D- ارتباط معکوسی با چاقی، سندرم متابولیک و حوادث قلبی عروقی نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح ویتامین D- با اجزای سندرم متابولیک در پزشکان شهر زنجان بود.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 108 پزشک شاغل در شهر زنجان انجام گرفت. نمونه خون وریدی جهت ارزیابی سطح ویتامین D-،گلوگز ناشتا، تری گلیسرید و HDL بررسی شد. بررسی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III صورت پذیرفت. در نهایت اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و میانه ی سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D- به ترتیب 13/1±42/21 و 65/17 نانوگرم در میلی لیتر بود. شیوع کمبود ویتامین D-، 62 درصد و شیوع سندرم متابولیک 2/21 درصد بود. در بین اجزای سندرم متابولیک، هیپر تری گلیسریدمی با 6/55 درصد و HDL پایین با 38 درصد بیشترین شیوع را داشتند. در بین اجزای سندرم متابولیک اختلاف معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D- و تری گلیسرید به دست آمد (009/0P=).
  نتیجه گیری
  شیوع کمبود ویتامین D- و سندرم متابولیک در بین پزشکان شهر زنجان کمتر از جمعیت عمومی بود. ارتباط معنی داری بین سطح سرمی ویتامینD- و تری گلیسرید به دست آمد که احتمالا به علتBMI بالاتر در این افراد بود.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، ویتامین D، چاقی، پزشکان
 • ندا معصومیان، فخری حقی صفحات 74-82
  زمینه و هدف
  انتقال افقی اینتگرون ها موفق ترین راه انتشار ژن های مقاومت ضد میکروبی و پیدایش گونه هایی با مقاومت چندگانه می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس 1 و 2 و کاست های ژنی مربوطه و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری و اسهالی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی مقطعی، 200 ایزوله ی اشریشیاکلی از نمونه های بالینی ادرار و مدفوع جمع آوری گردید. پس از تایید ایزوله ها توسط آزمون های بیوشیمیایی استاندارد، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش دیسک دیفیوژن طبق توصیه CLSI نسبت به 13 آنتی بیوتیک انجام شد. فراوانی اینتگرون های کلاس 1و2 و کاست های ژنی مربوطه با روش PCR تعیین گردید.
  یافته ها
  بیشترین میزان مقاومت در برابر اریترومایسین (5/96 درصد) مشاهده شد و 5/98 درصد سویه ها به ایمی پنم حساس بودند. از 200 ایزوله مورد بررسی، اینتگرون کلاس 1 در 181 ایزوله (5/90 درصد) شناسایی شد و 5/78 درصد از سویه های حامل اینتگرون کلاس 1، مولد کاست های ژنی بودند. همچنین اینتگرون کلاس 2 در 15 ایزوله (5/7 درصد) شناسایی شد که تنها 2 درصد از سویه ها مولد کاست های ژنی بودند. فراوانترین کاست های ژنی شناسایی شده، dfrA (کد کننده دی هیدروفولات ردوکتاز) و aad (آمینوگلیکوزید آدنیل ترانسفراز) بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، بیانگر انتشار اینتگرون های کلاس 1 در بین ایزوله های اشریشیاکلی می باشد. بنابراین، شناسایی ایزوله های مولد اینتگرون و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در جهت اجرای برنامه های کنترل عفونت و ممانعت از انتشار سویه های مقاوم از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، اینتگرون، کاست ژنی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • راحله بناکار، فرهاد دریانوش، اسکندر رحیمی صفحات 83-4
  زمینه و هدف
  آدیپوکین ها یا آدیپوکیتوکین ها، سایتوکین هایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می شوند و از جمله می توان به واسپین و کمرین اشاره کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات سطوح واسپین و کمرین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی می باشد که در ابتدا برای این مطالعه 35 سر موش نژاد اسپرگوداولی از نمونه های در دسترس آزمایشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب شدند، 15 سر موش در گروه کنترل و 20 سر موش در گروه تجربی قرار گرفتند.بر روی آزمودنی ها از نظر تغذیه، جنسیت (ماده) و سن (دو ماهه) کنترل های لازم انجام شد. آزمودنی های گروه تمرینی با شدت بالا مطابق با برنامه تمرینی تحقیق حاضر، فعالیت دویدن روی نوارگردان را به مدت 8 هفته و هر هفته 5 جلسه اجرا کردند. این تمرین به صورت فزاینده و با رعایت اصل اضافه بار انجام شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss.16 و آزمون t مستقل و جهت تعیین رابطه بین متغیر های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه تمرینی باعث کاهش سطوح پروتئین واسپین (0001/0P<) و افزایش سطح سرمی کمرین (0001/0P<) می شود.
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان گفت پاسخ آدیپوکین ها به فعالیت ورزشی شدید (هشت هفته ای) در موش های ماده متفاوت می باشد و نمی توان گفت که همگی روند افزایشی یا کاهشی پیدا می کنند و این موضوع احتمالا تحت تاثیر مدت یا شدت فعالیت ورزشی می باشد.
  کلیدواژگان: آدیپوکین، کمرین، تمرین هوازی شدید، واسپین
 • پریسا خوشنویس اصل، منصور صادق زاده، نورالدین موسوی نسب، علی رضایی صفحات 95-103
  زمینه و هدف
  کتواسیدوز دیابتی از عوارض شایع و تهدید کننده ی حیات در کودکان مبتلا به دیابت قندی می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مستعد کننده، پیش آگهی و عوارض ایجاد شده در بیماران مبتلا به کتواسیدوز بستری در شهر زنجان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه پرونده بیماران بستری شده به علت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان های موسوی و ولیعصر زنجان طی سال های 85-90 بررسی شد و علت مراجعه، علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و پیش آگهی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  51 کودک مبتلا به کتواسیدوزبا میانگین سنی 9/3±6/6 سال مورد بررسی قرار گرفتند. شایع ترین شکایت بیماران تهوع و استفراغ 4/67 درصد و شایع ترین یافته دز هیدراتاسیون 1/94 درصد و تاکی پنه 2/82 درصد بود. از نظر یافته های آزمایشگاهی (49 درصد) از بیماران هیپوکالمی (5/25 درصد) هیپوگلیسمی (6/17 درصد) هیپوناترمی (8/11 درصد) هیپرناترمی، و 5 بیمار (8/9 درصد) هیپرکالمی داشتند. از نظر پیش آگهی، 48 بیمار مرخص و 3 بیمار (9/5 درصد) فوت شدند که دو مورد فوتی بعلت ادم مغزی بود.
  نتیجه گیری
  ادم مغزی از عوامل عمده مرگ ومیر در مطالعه ما بود لذا توصیه می شود نسبت به پیشگیری و درمان بموقع ادم مغزی توجه کامل مبذول گردد.
  کلیدواژگان: پیش آگهی، دیابت، عوارض، کتواسیدوز، DKA
 • طاهره الهی، محبوبه صادق آبادی صفحات 104-115
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان ابتلا به افسردگی در کودکان خانواده های تک والدی و دووالدی بر اساس آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و بررسی همگرایی این آزمون ها در تشخیص افسردگی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش علی- مقایسه ای انجام شد و جامعه آماری آن همه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در سال تحصیلی 93-92 شهر اصفهان بودند که از بین آن ها 217 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژهش حاضر پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس، 1992) و آزمون ترسیم خانواده (هال، 1951) بود. دانش آموزان ابتدا پرسشنامه افسردگی کودکان را تکمیل کردند و سپس در آزمون ترسیم خانواده مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده ها بر اساس جنسیت و نوع خانواده (تک والدی و دو والدی بودن) با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون، رابطه معناداری (001/0>P، 328/0=R) را بین دو آزمون در تشخیص افسردگی نشان داد. میانگین افسردگی کودکان تک والدی در پرسشنامه افسردگی کودکان و نیز در آزمون ترسیم خانواده به طور معناداری بالاتر از کودکان دووالدی بود. تفاوتی بین میانگین افسردگی دو جنس در پرسشنامه افسردگی کودکان وجود نداشت، در حالی که در آزمون ترسیم خانواده تفاوت معناداری بین پسران و دختران وجود داشت.
  نتیجه گیری
  جدایی از یکی از والدین با احتمال بالای ابتلا به افسردگی در فرزندان همراه است و هر دو آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان همگرا با هم از قدرت تشخیصی بالایی در تشخیص افسردگی کودکان برخوردارند.
  کلیدواژگان: افسردگی، تک والدی، دو والدی، آزمون ترسیم خانواده، پرسشنامه افسردگی کودکان
 • علی یگانه، غلامرضا شاه حسینی، پوریان رویان، افشین احمدزاده حشمتی صفحات 116-125
  زمینه و هدف
  آرتروز مفصل هیپ یکی از شایع ترین شکایات بیماران است تلاش های زیادی شده تا به علل آن پی برده شود. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه محققین بوده عوامل مورفولوژیک و ارتباط آن ها با تغییرات استئوآرتریت این مفصل می باشد و از آنجا که این عوامل خود تحت تاثیر عوامل فیزیکی بدن و نژاد می باشند برآن شدیم تا این عوامل را در جامعه ی ایرانی مورد بررسی قرار دهیم
  روش بررسی
  300 رادیوگرافی روبروی نرمال لگن از نظر پارامتر های آناتومیک هیپ مورد ارزیابی قرار گرفت که این پارامترها عبارت بودند از: زاویه مرکز سر فمور- لبه استابولوم، ایندکس استابولوم، زاویه گردن- تنه فمور و نسبت سر به گردن فمور. همچنین پارامتر های فیزیکی افراد شامل قد، وزن و شاخص توده بدنی نیز اندازه گیری شدند. ارتباط این متغیرها توسط نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین زاویه مرکز سر- لبه استابولوم 34 درجه، میانگین ایندکس استابولوم 38 درجه، میانگین نسبت سر به گردن فمور 1.4 و میانگین زاویه گردن- تنه ی فمور 130 درجه بود. 7/4 درصد جامعه مورد بررسی دارای زاویه مرکز سر- لبه ی استابولوم بیشتر از 25 درجه بودند. در خصوص ارتباط پارامترهای آناتومیک هیپ با پارامتر های فیزیکی بین زاویه گردن- تنه فمور با قد و همچنین بین نسبت سر- گردن فمور با شاخص توده بدنی ارتباط مستقیم و نیز بین زاویه گردن- تنه فمور با شاخص توده بدنی و همچنین بین نسبت سر- گردن با قد ارتباط معکوس مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  میانگین پارامترهای آناتومیک هیپ در ایرانیان مشابه با جوامع دیگربود. در این جامعه 7/4 درصد افراد بدون علامت، دارای دیسپلازی استابولوم بودند.
  کلیدواژگان: دیسپلازی استابولوم، زاویه گردن، تنه، ایندکس استابولوم، نسبت سر، گردن، زاویه مرکز سر، استابولوم
 • مجید محمد شاهی، فاطمه حیدری، مجید کاراندیش، سارا ابراهیمی، محمدحسین حنیفی زاده صفحات 126-140
  زمینه و هدف
  چاقی وضعیت التهابی خفیفی است. به نظر می رسد بین کفایت رژیمی و فاکتور های التهابی ارتباط وجود دارد Healthy Eating Index(HEI) یکی از شاخص های مهم ارزیابی کفایت رژیمی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آموزش HEI بر سطوح سرمی فاکتور های التهابی در زنان چاق انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 زن چاق با 30P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بهبود کیفیت رژیم غذایی ممکن است بتواند به عنوان فاکتوری مستقل در پیشگیری از بیماری های مزمن از طریق تعدیل شرایط التهابی ایفای نقش کند.
  کلیدواژگان: شاخص تغذیه سالم، فاکتور های التهابی، چاقی
|
 • G. Yazdanpanah, M. Kakavand, H. Niknejad Pages 1-13
  Background And Objective
  Amniotic membrane (AM) as a natural tissue has lots of unique features which make it a suitable candidate for vascular tissue engineering. The aim of this study was to evaluate blood compatibility of mesenchymal surface of the AM.
  Materials And Methods
  In this study, the effect of mesenchymal surface of the AM on internal and external coagulation pathways, hemolysis and platelet activity was measured and the results were compared with heparin-coated ePTFE as a synthetic vessel substitute. In addition, platelet adhesion and their morphologic changes after being in contact with samples were analyzed by electron microscopy.
  Results
  Prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT), clotting time and hemolysis tests showed that the AM is hemocompatible. Additionally, mesenchymal surface of the AM induced platelet aggregation less than ePTFE while both similarly provoked secretion of P-selectin. Number of adhered platelets to mesenchymal surface of the AM was less than ePTFE. The platelets on the mesenchymal surface had round morphology whereas ePTFE exhibited dendritic shape platelets.
  Conclusion
  Results of this study showed that the mesenchymal surface of the AM is hemocompatible which could be a proper candidate for vascular tissue engineering.
  Keywords: Amniotic membrane, Hemocompatibility, Vascular tissue engineering, Stem cells, ePTFE
 • Aa Gaeini, M. Javidi, Mr Kordi, M. Soleimani, Aa Fallahi Pages 14-24
  Background And Objective
  In this study the effect of high intensity interval training on miR-29 expression that is expressed in the heart and in the regulation of physiological processes, including extracellular matrix and cardiac hypertrophy of healthy male rats were examined.
  Materials And Methods
  16 Wistar rats were divided into training (n=8) and control (n=8) groups. After one week of familiarization, the training protocol was performed for 8 weeks. The progressive training protocol included 6 min warm up (with 50 to 60% of VO2max), 7 frequency (4 min with 80 to 90% of VO2max and 3 min with 50 to 60% of VO2max) and 5 min cool down with 50 to 60% of VO2max. The animals were sacrificed 24 hours after the last session of training program and cardiac samples were kept at a temperature of - 80 ° C and the variable expression levels (miR-29a، miR-29b and miR-29c) were measured by RT-PCR method. Analysis of the results was performed by independent t-test.
  Results
  Training led to a significant increase in miR-29a (3. 5 fold), miR-29b (2. 24 fold) and miR-29c (9. 77 fold) gene expression in the training group compared with the control group (p<0. 001). Also training brought about 22% increase in heart weight to body weight ratio (HW/BW) in the training group (p<0. 001).
  Conclusion
  These results point out that training increases miR-29 expression which is associated with physiological cardiac hypertrophy and improved heart performance.
  Keywords: Cardiac hypertrophy, High intensity interval training, MicroRNA, 29
 • M. Rafraf, S. Nabavi, Mh Somi, A. Homayouni, Rad, M. Asghari, Jafsrabadi Pages 25-38
  Background And Objective
  There are evidences for the beneficial effects of probiotic products on non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The aim of the current study was to investigate the effects of probiotic yogurt consumption compared to conventional yogurt on enzymes and ecogenisity of liver in patients with NAFLD.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 72 patients with NAFLD. Subjects were randomly allocated to either the intervention or control group (n=36, in each group) and consumed 300 g of probiotic yogurt or 300 g of conventional yogurt everyday for 8 weeks, respectively. Dietary intakes, anthropometric parameters, liver ultrasonography, serum levels of liver enzymes were measured at the beginning and the end of the study. Statistical analysis was performed using SPSS software and chi-square test, independent sample t-tests, analysis of covariance and paired t-tests.
  Results
  There were not any significant differences in baseline characteristics at the beginning of the study. Probiotic yogurt consumption caused 13.6% decrease in Alanine Amino Transferase (ALT) compared with the control group and reduced Aspartate Amino Transferase (AST) by 13.87% (P <0.02 and P <0.005, respectively). No significant changes were seen in AST to ALT ratio between the groups after the trial (P-value >0.05). Results of liver ultrasonography showed significant improvement in intervention group versus control group (P-value <0.02).
  Conclusion
  Probiotic yogurt consumption lowered serum ALT and AST concentrations in our subjects and improved liver ecogenisity. Nevertheless, it might have a role in the improvment of NAFLD.
  Keywords: Non, alcoholic fatty liver disease, Probiotic, Yogurt, Liver enzymes, Ultrasonography
 • F. Kiani Ndeh, R. Manafi Shabestari, A. Kazemi, M. Safa Pages 39-51
  Background And Objective
  The use of low-molecular-weight, nonpeptidic molecules that degrade the interaction between the p53 protein and its negative regulator MDM2 (Murine- double minute colon 2) is a new therapeutic strategy for treatment of various types of cancer. One of these agents is RITA (reactivation of p53 and induction of tumor cell apoptosis) which binds to p53 protein and inhibits formation of p53-MDM2 complex while induces apoptosis in tumor cells by increasing p53 protein levels. The aim of this study was to assess the possible in vitro apoptotic effects of RITA on pre-B ALL NALM-6 cells.
  Materials And Methods
  NALM-6 cells were treated with different concentrations of RITA at different time intervals. The viability of NALM-6 cells and apoptosis was measured by MTT assay and PI staining, respectively. The level of p53, acetylated p53 as well as cleaved PARP and procaspase-3 were determined by Western blot in RITA-treated cells. The results were analyzed using Paired t test.
  Results
  RITA has cytotoxic effects on NALM-6 cells. Flow cytometry analysis indicated increased apoptotic cells in sub G1 region in treated cells (P < 0.05). The Western blot analysis revealed that protein expression levels of p53, and its acetylation increased in response to RITA. In addition, RITA-induced apoptosis associated with activation of caspase-3 and PARP cleavage.
  Conclusion
  The results of this study showed that RITA induced p53-dependent apoptosis in pre-B ALL NALM-6 cells.
  Keywords: RITA, p53, MDM2, Apoptosis, ALL 1, Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia
 • Ss Khoramrooz, N. Rahbari, N. Parhizgari, A. Sharifi, M. Yazdanpanah, F. Gharibpour, Sm Rabani, Saa Malekhosseini, M. Marashifard Pages 52-63
  Background And Objective
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen causing nosocomial burn infections. Disease results from the production of numerous virulence factors, some of which are injected directly into the eukaryotic host cells via the type III secretion system (T3SS).The aim of this study was to determine the prevalence of cytotoxins encoding exoT, exoY, exoS and exoU genes among the P. aeruginosa isolated from burn patients.
  Materials And Methods
  Over one year period of study, a total of 95 isolates of P. aeruginosa were collected and identified from burn infections in hospitalized patients. Polymerase chain reaction (PCR)-based method was used for detection of exoT, exoY exoS and exoU genes. According to CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) guidelines antimicrobial susceptibility testing was performed by disc diffusion method against 10 antibiotics. The data were analyzed by χ2 test. A p value of <0.05 was considered as statistically significant.
  Results
  All of the isolates of P. aeruginosa contained exoT gene while exoY gene was detected in 69.5 % of isolates. The prevalence of exoU and exoS genes was 44.1% and 35.8%, respectively. 8.42% of isolates harbored all of the four genes. Coexistence of exoS and exoU was seen in 10.5% of the isolates. High resistance rates were seen for cefipime, Azteronam and Ofloxacin.
  Conclusion
  Considering the low prevalence of exoS in P. aeruginosa causing burn infection in comparison with other infections caused by this bacterium, it seems that this gene has a minor role in the P. aeruginosa pathogenesis isolated from burn infection. Instead, exoT and exoY were found in nearly all isolates and probably, these genes may have a greater role in burn infections.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Burn infection, Cytotoxins genes
 • Z. Soltani, M. Khamse, H. Chiti, M. Valizadeh, S. Mazloomzadeh Pages 64-73
  Background And Objective
  Previous studies indicate an inverse association of serum 25-hydroxyvitamin-D level with obesity, metabolic syndrome and cardiovascular events. This study was aimed to assess metabolic syndrome correlation with serum Vit-D levels of physicians in Zanjan city (Iran).
  Materials And Methods
  In an analytical cross-sectional study, a total of 108 physicians were selected and their 25-hydroxyvitamin D status, fasting blood glucose, triglyceride and HDL were assessed using venous blood. Metabolic syndrome was defined based on ATPIII criteria. Data was analyzed using SPSS software.
  Results
  The mean serum 25(OH) D concentration was 23.40±23.72 ng/ml and its median level was 17.65 ng/ml. 25 (OH) D concentrations <20 ng/ml was observed in 62% of the participants. The prevalence of Metabolic Syndrome for the whole sample was 21.2%. The most prevalent components of metabolic syndrome were hypertriglyceridemia and low HDL with a prevalence of 55.6% and 38%, respectively. Significant correlative difference was found between serum 25(OH) D levels and triglyceride (P = 0.009).
  Conclusion
  The prevalence of vitamin D deficiency and metabolic syndrome among physicians in Zanjan was lower than general population. A significant association between serum levels of Vitamin D and triglyceride was detected, which may be due to higher BMI.
  Keywords: Metabolic syndrome, Vitamin D, Obesity, Physicians
 • N. Masoumian, F. Haghi Pages 74-82
  Background And Objective
  Horizontal transfer of integrons is the most successful transfer of antimicrobial resistance genes and the emergence of multi-drug resistance strains. The aim of the present study was to investigate the prevalence of class I and II integrons and their gene cassette assortments and antibiotic resistance profile in Escherichia coli strains isolated from diarrheal and urine specimens.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 200 E. coli isolates were collected from the clinical urine and stool specimens. After identification of isolates by biochemical tests, the antibiotic susceptibility test (disk diffusion method) was done according to CLSI advice against 13 antibiotics. DNA extraction was performed and class 1 and 2 integrons and associated gene cassettes were determined using PCR method.
  Results
  The highest resistance was found against erythromycin (96.5%) and %98.5 of isolates were susceptible to imipenem. Out of 200 isolates, class 1 integron was detected in 181 (90.5%) isolates and 78.5% of these isolates were positive for the gene cassettes. Also, class 2 integron was detected in 15 (7.5%) isolates and 2% of them were positive for the gene cassettes. Dihydrofolate reductase (dfrA) and aminoglycoside adenyl transferase (aad) gene cassettes were found most frequently in intI1 positive isolates.
  Conclusion
  These results indicate that class 1 integrons are widespread among E. coli isolates. Therefore, appropriate surveillance and control measures are essential to prevent further spread of integron producing isolates.
  Keywords: Escherichia coli, Integron, Gene cassette, Antibiotic resistance
 • R. Banakar, F. Daryanoosh, E. Rahimi Pages 83-4
  Background And Objective
  The adipokines or adipocytokines are cytokines secreted from adipocyte tissue including Vaspin and chemerin. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of intense aerobic exercise on vaspin and chemerin level changes in female Spraw dawly rats.
  Materials And Methods
  Among the Spraw Dawly rats available in the laboratory of Shiraz University of Medical Sciences, 35 samples were selected and divided into control (15 rats) and experimental (20 rats) groups. The necessary controls were conducted in terms of nutrition, sex (female) and age (two months old). For 8 weeks, the training group rats performed a high-intensity exercise in accordance with the training program, consisting of running on a treadmill 5 times a week. This exercise was carried out progressively and in compliance with the principle of overload. The data was analyzed using independent t-test by SPSS (version 16). In order to determine the relationship between the study variables, Pearson's correlation coefficient was utilized.
  Results
  The research findings suggest that physical exercise reduces vaspin protein levels (P<0.0001) and increases serum levels in chemerin (P<0.0001).
  Conclusion
  It was found out that the response of adipokines in female rats to intense exercises (for 8 weeks) is different; though, it cannot be claimed that all of them exhibit increasing or decreasing effects. The response is probably influenced by the duration or the intensity of the exercise.
  Keywords: Adipokine, Chemerin, Intense aerobic exercise, Vaspin
 • P. Khoshnevisasl, M. Sadeghzadeh, N. Mousavinasab, A. Rezaei Pages 95-103
  Background And Objective
  Diabetic ketoacidosis is one of the most common and life threatening complications in children with diabetes mellitus. The aim of this study was to evaluate predisposing factors, complications and prognosis of the patients with diabetic ketoacidosis admitted to Zanjan hospitals.
  Materials And Methods
  The records of patients with DKA admitted to Mousavi and Vali-e Asr Hospitals of Zanjan city from 2006 to 2011 were studied. The presenting complaints along with laboratory results were collected and analyzed.
  Results
  This study was carried out on fifty one patients with diabetic ketoacidosis. The mean age of children was 6.6±3.9 years. The most frequent symptoms were nausea and vomiting and the most frequent signs were dehydration (94.1%) and tachypnea (88.2%). Regarding laboratory results, 49% of patients showed hypokalemia, 25.5% hypoglycemia, 17.6% hyponatremia, 11.8% hypernatremia, and 9.8% hyperkalemia. Finally, 48 patients were discharged while 3 patients died; two of whom were died due to cerebral edema.
  Conclusion
  Cerebral edema was the major mortality factor in our study. Therefore, prevention and treatment of cerebral edema is recommended.
  Keywords: Complications, Diabetes, DKA, Ketoacidosis, Prognosis
 • T. Elahi, M. Sadeghabadi Pages 104-115
  Background And Objective
  The purpose of this study was to compare depression in children of single parent and two-parent families and examine the convergence of Family Drawing test and Children’s Depression Inventory (CDI) in diagnosing depression disorders.
  Materials And Methods
  This study was of causal-descriptive type. Sample included 217 third grade students who were selected randomly. The research instrument was Children’s Depression Inventory (kovacs, 1992) and Draw-A-Family-test (Hall, 1951). Students completed Children’s Depression Inventory and then they were assessed using family drawing test.
  Results
  Data were analyzed based on gender and family type (single parent and two-parent family) using descriptive methods, Pearson correlation and T test. Results from Pearson correlation indicated a significant correlation (R=0/328, p<0/001) between two tests. The mean of depression of children with single parent in Children’s Depression Inventory and Family Drawing Test was significantly higher than the mean of depression of children with normal families. There was no difference in the mean of depression between girls and boys in Children’s Depression Inventory, but a significant difference was observed between two genders in terms of Family Drawing test.
  Conclusion
  Separation from one of the parents is associated with high risk of depression in children. Both of the aforementioned tests have high analytic value in diagnosis of children’s depression.
  Keywords: Depression, Single parent, Two, parents, Family Drawing test, Children Depression Inventory
 • A. Yeganeh, Gh Shah, Hoseini, P. Rooyan, A. Ahmadzadeh Heshmati Pages 116-125
  Background And Objective
  Arthrosis of the hip joint is one of the most common complications of patients and many efforts have been made to find its etiology. One of the subjects important for researchers is morphologic parameters of the hip joint and its relationship with osteoarthritis of this joint. Since these parameters themselves are affected by physical parameters of the body and the race, we made an endeavor to study these parameters in an Iranian population.
  Materials And Methods
  300 normal anteroposterior radiograms of the pelvis were studied for anatomic parameters of the hip joint including: center edge angle of Wiberg, acetabular index, neck-shaft angle and head-neck ratio. Physical parameters of subjects including height, weight and body mass index (BMI) were recorded. The relationship between these parameters were studied using SPSS software.
  Results
  Mean center-edge angle was 34 degrees, mean acetabular index was 38 degrees, mean head-neck ratio was 1.4 and mean neck-shaft angle was 130 degrees. Center-edge angle was greater than 25 degrees in 4.7% of our population. With respect to correlation between anatomic parameters of the hip and physical parameters, neck-shaft angle and height, and also head-neck ratio and BMI had positive correlations with neck-shaft angle and BMI, but head-neck ratio and height had inverse correlation.
  Conclusion
  The mean parameters of hip joint in Iranian population are similar to other populations. In our population, 4.7% of asymptomatic hips had acetabular dysplasia.
  Keywords: Acetabular dysplasia, Neck, shaft angle, Acetabular index, Head, neck ratio, Center, edge angle
 • M. Mohammad, Shahi, F. Haidari, M. Karandish, S. Ebrahimi, Mh Haghighizadeh Pages 126-140
  Background And Objective
  Obesity is a low grade inflammatory condition. It seems that there is an association between diet quality and inflammatory markers. Healthy Eating Index (HEI) is one of the important tools to assess diet quality. In this study, we assessed the effect of improving HEI score through nutritional education on serum levels of inflammatory markers in obese women.
  Materials And Methods
  This study was a randomized clinical trial on sixty obese women who were assigned to educated and non-educated groups. Three months of nutritional education, one session in a week, was conducted for education group. The HEI scores of diet for seven days were recorded. Then, the concentrations of inflammatory markers (hs-CRP, TNF-α) and the anthropometric indexes were assessed at the baseline and at the end of the study in both groups.
  Results
  After adjustment for energy intake, weight and age, the HEI score of educated group improved significantly. Prior to receiving education, the HEI mean score was in need of improvement (60.58±6.31) in the educated group. Throughout education it improved to a good level (83.34±5.12). After adjustment for energy intake, weight and age, the plasma levels of hs-CRP, TNF-α significantly decreased (all p values were <0.05).
  Conclusion
  It seems that the quality of diet could be an independent factor in preventing chronic diseases through improving inflammatory condition.
  Keywords: Healthy eating index, Inflammation markers, Obesity