فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 33 (بهار 1394)
 • پیاپی 33 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد علی پور، طاهره قربانی *، ولی الله فرزاد صفحات 9-20
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های نمایه حافظه فعال، حافظه فعال شنیداری و حافظه فعال فضایی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، مواد محرک، متادون و افراد بهنجار انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و طرح پژوهشی چند گروهی از نوع گروه های مقایسه ای (مقابله ای یا ایستا) با گروه بهنجار بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و متادون بود که در مهر تا اسفند 1392 به مراکز ترک اعتیاد خمینی شهر مراجعه کرده بودند. نمونه انتخابی از این جامعه شامل 154 نفر از افراد سوء مصرف کننده (54 نفر مصرف کننده مواد مخدر، 50 نفر مصرف کننده مواد محرک، و 50 نفر دریافت کننده داروی متادون) و 50 نفر گروه بهنجار بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس حافظه فعال وکسلر ویرایش سوم را تکمیل کردند.
  یافته ها
  بین گروه بهنجار و گروه های مصرف کننده مواد مخدر، محرک و متادون در خرده مقیاس حافظه فعال، حافظه فعال شنیداری و فضایی تفاوت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از مواد مخدر و محرک باعث آسیب پایدار در فرایندهای شناختی از جمله حافظه فعال می شود. هرچند تحقیقات نشان می دهد که با گذشت زمان این فرایندهای شناختی بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، حافظه فعال، حافظه فعال شنیداری، حافظه فعال فضایی
 • مجتبی سلم آبادی *، حسین سلیمی بجستانی، حمزه خیامی آبیز، رضا جوان صفحات 21-39
  هدف
  هدف این مطالعه، تعیین سهم ابعاد فرسودگی تحصیلی، تاب آوری و استرس ادراک شده در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان بود.
  روش
  در این مطالعه همبستگی، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه اینمونه ای 200 نفری از دانش آموزان متوسطه استان خراسان جنوبی انتخاب شدند و به پرسش نامه های تاب آوری، فرسودگی تحصیلی، استرس ادراک شده، و گرایش به اعتیاد، پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین فرسودگی تحصیلی، استرس ادراک شده و تاب آوری با گرایش به اعتیاد وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معناداری بین فرسودگی تحصیلی و استرس ادراک شده به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ابعاد فرسودگی تحصیلی (خستگی مفرط، بی علاقگی، احساس ناکارآمدی) و ابعاد استرس ادراک شده (واکنش های عاطفی منفی، سطح توانایی مقابله) و تاب آوری 20 درصد توانایی پیش بینی گرایش به اعتیاد را دارند. از بین این ابعاد فقط سطح توانایی مقابله و تاب آوری در گرایش به اعتیاد تاثیر داشته است. لذا توجه بیشتر مسئولین آموزش و پرورش در جهت پیشگیری و درمان اعتیاد دانش آموزان، برای داشتن جامعه ای سالم ضروری است.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، تاب آوری، استرس ادراک شده، اعتیاد
 • سید محمدحسین موسوی نسب *، لطیفه شمس الدینی لری، زهرا منصوری صفحات 41-55
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای رضایت از زندگی برای راهبردهای مقابله با استرس و نگرش به اعتیاد بود.
  روش
  پژوهش حاضر یک طرح توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه آبادان بودند که400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب و پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای، رضایت اززندگی و نگرش به اعتیاد را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  راهبرد مقابله ای مساله مدار توانست به صورت غیر مستقیم از طریق رضایت از زندگی، نگرش به اعتیاد را پیش بینی کند. اما راهبرد مقابله ای هیجان مدار نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم بر نگرش به اعتیاد تاثیری نداشت.
  نتیجه گیری
  چنانچه نوجوان به راهبردهای مقابله ای کارآمد مجهز نباشد و میزان رضایت از زندگی پایینی داشته باشد زمینه ای برای نگرش مثبت به اعتیاد در نوجوان فراهم می شود. می توان با آموزش مهارت های زندگی از جمله نحوه مقابله با استرس و افزایش رضایت زندگی در نوجوان از اعتیاد پیش گیری نمود.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، راهبردهای مقابله با استرس، نگرش به اعتیاد
 • محمود شیرازی *، منور جانفزا صفحات 57-69
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی دشواری های تنظیم هیجانی و خودکنترلی بااستعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد بود.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود که در مقوله طرح های توصیفی قرار دارد. جامعه ی آماری پژوهش افرادتحت درمان مراکز درمانی سرپایی شهرستان بم بود که از بین آنها 135 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های دشواری های تنظیم هیجانی، خودکنترلی و استعداد به اعتیاداستفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که که بین دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی (ابعاد دشواری های تنظیم هیجانی) با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین خودکنترلی و استعداد به اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین در کنار روش های معمول ترک آموزش کنترل هیجانات و تکنیک های خودکنترلی به مراجعان می تواند در کاهش وابستگی نقش ایفا کند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، خودکنترلی، استعداد به اعتیاد
 • فریده فرجی *، ندا کاکایی، محمد کاظم عاطف وحید، احمد سهرابی، سمیرا پورقربانی صفحات 71-89
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل خطر و پیش بینی کننده خودکشی در سوءمصرف کنندگان مواد مخدر انجام شد.
  روش
  این مطالعه علی-مقایسه ای روی 91 نفر سوءمصرف کننده مواد مخدر انجام شد که شامل 42 مرد و زن اقدام کننده به خودکشی و 49 مرد و زن همتا بدون سابقه اقدام به خودکشی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های شخصیتی میلون، داس-42 و راهبردهای مقابله ای استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان اقدام به خودکشی در سوءمصرف کنندگان مرد، در رده سنی جوان، مجرد، با تحصیلات سیکل، بیکار و با سابقه خودکشی های قبلی، سوءاستفاده شده ی جنسی و جسمی در کودکی، دارای مشکلات قانونی، مشاهده خودکشی و خودزنی دیگران، خشونت و خودکشی در خانواده می باشد. اقدام کنندگان به خودکشی در اختلالات شخصیت افسرده، وسواسی، ماژوخیسم، مرزی و در نشانگان بالینی جسمانی شکل، سوءمصرف الکل علاوه بر مصرف مواد، اختلال افسردگی اساسی و میزان استرس نمره بالاتری به دست آوردند. راهبرد تکلیف مدار و اجتنابی کمتر استفاده شده و بیشتر راهبرد هیجان مدار را در مقابله با تنیدگی زاها به کار می بردند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق می تواند در شناسایی و پیشگیری از خودکشی در سوءمصرف کنندگان مواد مخدر کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: خودکشی، سوءمصرف مواد، عوامل خطر، اختلالات شخصیت
 • مهین سهیلی، غلامرضا دهشیری، سیده فاطمه موسوی * صفحات 91-106
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس پیش بینی کننده های شیوه های فرزندپروری، استرس و تیپ شخصیتی D انجام شده است.
  روش
  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش تعداد 200 نفر (100 مرد و100 زن) از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ادراک شده، پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه تیپ شخصیتی D و مقیاس گرایش به مصرف مواد می باشد.
  یافته ها
  سبک فرزندپروری طرد با گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت و سبک گرمی عاطفی رابطه منفی نشان داد. همچنین استرس و تیپ شخصیتی D با گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  رابطه بین والدین و فرزندان، استرس و تیپ شخصیتی D می توانند عوامل پیش بینی کننده گرایش افراد به سوء مصرف مواد تلقی شوند.
  کلیدواژگان: شیوه های فرزندپروری، استرس، تیپ شخصتی D، گرایش به مصرف مواد
 • سعید شهابی *، علی مراد کرمی، محمدرضا باعزت، علی اصغر امیری صفحات 107-120
  هدف
  مرفین از جمله مواد مخدر است که از آلکالوئیدها و اجزای مهم تریاک می باشد. اگر این ماده به صورت ناقص تهیه شود به رنگ های متفاوتی ظاهر می شود. لذا از روی رنگ آن نمی شود این ماده را شناسایی کرد.
  روش
  در این مطالعه از افردی که به مواد مخدر اعتیاد داشتند و دارای شرایط لازم جهت اخذ نمونه ادراری بودند دعوت به عمل آمد. پس از استخراج مرفین از نمونه ها به روش سم کروم، غلظت های استاندارد مختلفی از آن به دستگاهHPLC تزریق گردید و نمودارهای به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه تغییراتی در روش کارجهت بهینگی فرایند اندازه گیری و تعیین مرفین در ادرار انسان صورت گردید.
  یافته ها
  مشخص شد میزان مرفین موجود در نمونه ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا قابل اندازه گیری بوده و همچنین می توان میزان ناخالصی های موجود در مواد مخدر که ممکن است از خود مرفین خطرناک تر باشد را تعیین کرد.
  نتیجه گیری
  از این روش می توان برای تشخیص استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، مرفین، کروماتوگرافی، اعتیاد
 • مهدیه رحمانیان *، مریم زمانی، هوشنگ علیبازی صفحات 121-134
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی خصوصیات شخصیت بر رابطه بین سبک دلبستگی و نگرش به مواد می باشد.
  روش
  به این منظور 190 نفر از دانشجویان جدید الورود نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال، پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فقط سبک دلبستگی اجتنابی می تواند پیش بینی کننده نگرش به مواد باشد و ویژگی شخصیت روان نژندی به طور معناداری تعدیل کننده این رابطه می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق می تواند کاربردهایی جهت تدوین درمان و برنامه های آموزشی برای پیشگیری از مصرف مواد در جمعیت آسیب پذیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی، نگرش به مواد، روان نژندی
 • سمیه نجفی *، فرح نادری، علی صاحبی صفحات 135-144
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی کاربست تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی و انعطاف پذیری کنشی در افراد مصرف کننده مواد مخدر مرد شهر تهران بود.
  روش
  در طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل تعداد 40 نفر از افراد مصرف کننده مواد مخدر به صورت تصادفی از یک مرکز دولتی انتخاب شدند. گروه آزمایش در معرض 12 جلسه 90 دقیقه ای مداخله آموزشی تئوری انتخاب قرار گرفتند، پس ازآن ازهر دو گروه آزمون گرفته شد. مرحله پیگیری نیز دوماه بعد انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه کیفیت زندگی و مقیاس انعطاف پذیری کنشی کارنر و دیویدسون بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کاربست تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی و انعطاف پذیری کنشی تاثیر دارد. این نتیجه در مرحله پیگیری نیز ادامه یافت.
  نتیجه گیری
  این روش برای درمان افراد معتاد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تئوری انتخاب، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری کنشی، اعتیاد
 • سمیرا یاوری *، ربابه نوری، حمیدرضا حسن آبادی صفحات 145-164
  هدف
  پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین فعالیت مذهبی، تقلای مذهبی، نگرش به مواد، الگوگیری اجتماعی، بهزیستی معنوی و مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان بود.
  روش
  به این منظور 504 دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه های خوارزمی، پردیس کشاورزی و آزاد کرج به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه های بهزیستی معنوی، فعالیت مذهبی، تقلای مذهبی، الگوگیری اجتماعی، عقاید منفی درباره مواد و بخش دخانیات پرسشنامه رفتارهای پرخطر را پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر فعالیت مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با عقاید منفی درباره مواد، الگوگیری اجتماعی، بهزیستی معنوی و انگیزه های مصرف میانجی گری می شود. همچنین اثر تقلای مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با بهزیستی معنوی میانجی گری می شود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مذهب از طریق برقراری نظم اخلاقی، قواعد درونی و بیرونی و روش های مقابله ای سالم مانع پیوستن فرد به گروه های ناسالم دوستان و همسالان می شود لذا کمتر به سمت مصرف قلیان و سیگار کشیده می شود. بنابراین توجه به این عوامل در برنامه های پیشگیرانه برای مصرف مواد به ویژه سیگار و قلیان به عنوان دروازه ورود به مصرف مواد دیگر می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: مصرف مواد، معنویت، الگوگیری اجتماعی، نگرش به مواد، دانشجو
|
 • Ahmad Alipour, Tahereh Ghorbani *, Valiallah Farzad Pages 9-20
  Objective
  The present study was an attempt to examine the difference in the profile of working memory، auditory working memory، and spatial working memory between drug، stimulant، and methadone abusers and normal people.
  Method
  This study was a causal-comparative one with between-group comparison methodology. All the individuals addicted to opiates، stimulants، and methadone who had referred to Khomeini treatment centers of the city from September 2013 to February 2014 constituted the statistical population of the study. The number of 154 abusers (54 drug abusers، 50 stimulant abusers، and 50 methadone abusers) and the number of 50 normal participants were chosen as the sample of the study by purposive sampling method. The participants responded to Wechsler Memory Scale—third edition (WMS-III).
  Results
  There was a significant difference between the normal group and drug، stimulant، and methadone abusers in terms of working memory، auditory working memory، and spatial working memory.
  Conclusion
  Drug and stimulant use leads to sustained damage in cognitive processes such as working memory. However، research indicates that these cognitive processes will improve with the passage of time.
  Keywords: Drug Abuse, Working Memory, Auditory Working Memory, Spatial Working Memory
 • Mojtaba Salmabadi *, Hossein Salimi Bajestani, Hamze Khayami Abiz, Reza Javan Pages 21-39
  Objective
  This study aimed at determining the role of academic burnout، resilience، and perceived stress in predicting students'' addiction potential.
  Method
  In this correlational study، the number of 200 high school students in of South Khorasan province was selected as the participants through random cluster sampling and they responded to the three pertinent questionnaires، namely resilience scale، academic burnout scale، perceived stress scale، and addiction potential scale.
  Results
  The results showed that academic burnout، perceived stress، and resilience were positively correlated with addiction potential. Similarly، there was a significant positive relationship between academic burnout and perceived stress.
  Conclusion
  Dimensions of burnout (emotional exhaustion، apathy، impotency)، dimensions of perceived stress (negative emotional responses and coping ability level)، and resilience could predict 20% of addiction potential. Among these dimensions، only coping ability level and resilience were significantly effective in predicting addiction potential; therefore، educational authorities are recommended to pay more attention to the prevention and treatment of addiction in students towards having a healthy society.
  Keywords: Academic Burnout, Resilience, Perceived Stress, Addiction
 • S-Mohammad Hossein Mousavi-Nasab *, - Latifeh Shams Odini Lori, - Zahra Mansouri Pages 41-55
  Objective
  The present study aimed at examining the mediating role of life satisfaction in determining the relationship between coping strategies for stress and attitudes towards addiction.
  Method
  This study was a descriptive-correlational study whose statistical population included all the high school students of Abadan. Then، the number of 400 students was selected by random sampling method as the sample and they filled in attitude towards addiction scale، coping responses inventory، and life satisfaction inventory.
  Results
  Problem-focused coping strategies could indirectly predict attitude towards addiction by means of life satisfaction. However، emotion-focused coping strategies could predict attitudes towards addiction neither directly nor indirectly.
  Conclusion
  If adolescents are not equipped with efficient coping strategies and have low levels of life satisfaction، they will be directed into a state with positive attitude towards addiction. It is possible to prevent addiction in adolescents via teaching life skills، including efficient strategies to cope with stress and high levels of life satisfaction.
  Keywords: Life Satisfaction, Coping Strategies for Stress, Attitude towards Addiction
 • Mahmoud Shirazi *, Monavar Janfaza Pages 57-69
  Objective
  The present study aimed to examine the predictive role of difficulties in emotion regulation and self-control in potential for addiction among drug-dependent individuals.
  Method
  This was a correlational study which falls within the category of descriptive studies. The statistical population of the current study included all patients under treatment in outpatient health centers in Bam، among whom 315 individuals were selected through cluster sampling method as the participants of the study. Difficulties in Emotion Regulation Scale، Self-Control Scale، and Addiction Susceptibility Questionnaire were used for data collection purposes.
  Results
  The results indicated that difficulties engaging in goal directed behavior، impulse control difficulties، lack of emotional awareness، and lack of emotional clarity (dimensions of difficulties in emotion regulation) had a significant positive correlation with potential for addiction. In addition، there was a negative significant relationship between self-control and potential for addiction among drug-dependent individuals.
  Conclusion
  In addition to common methods of abstinence from drug dependence، teaching self-control and emotional control techniques to addicted patients can help them reduce their dependence.
  Keywords: Emotion Regulation, Self, Control, Potential for Addiction
 • Farideh Faraji *, Neda Kakayi, Mohammad Kazem Atef Vahid, Ahmad Sohraby, Samira Purghorbani Pages 71-89
  Objective
  The present study was conducted to identify risk and prediction factors of suicide attempts among drug abusers.
  Method
  This causal-comparative study was conducted on 91 drug abusers that included 42 male and female suicide attempters and 49 male and female counterparts. Millon multi-axial personality inventory-II (MCMI-II)، Dass-42 (depression، anxiety، stress)، and coping styles inventory were used for data collection purposes.
  Results
  The highest rate of suicide attempt was found in young male drug abusers with these characteristics: single، junior school graduate، unemployed، suicide history، sex and physical abuse history during childhood، legal problems، suicide and self-injury witness، and violence and suicide in family members. Compared to non-attempters، suicide attempters obtained higher scores in depressive، obsessive، masochistic، and borderline personality disorders; clinical somatoform symptoms، alcohol abuse in addition to drug use، major depressive disorder، and stress. Suicide attempters also used lower levels of task-focused and avoidance-focused strategies and higher levels of emotion-focused strategies to cope with stressors.
  Conclusion
  The findings of this study can contribute to suicide identification and prevention among drug abusers.
  Keywords: Suicide, Drug Abusers, Strategies
 • Mahin Soheili, Gholamreza Dehshiri, Seiyedeh Fatemeh Mousavi * Pages 91-106
  Objective
  This study was an attempt to predict potential for drug abuse on the basis of three predictors of parenting style، stress and type D personality.
  Method
  In this descriptive-correlational study، 200 students (100 males and 100 females) of Islamic Azad University of Karaj were selected by convenience sampling. For data collection، perceived parenting styles questionnaire، perceived stress scale، type D personality scale، and addiction potential scale were used.
  Results
  The results showed that rejecting/neglecting parenting style and emotional warmth were positively and negatively correlated with addiction potential، respectively.
  Conclusion
  The child-parent relationship and also the relationship between stress and type D personality can be considered as predictive factors in addiction potential.
  Keywords: Parenting Styles_Stress_Type D Personality_Addiction Potential
 • Saeed Shahabi *, Ali Morad Karami, Mohammad Reza Ba Ezzat, Ali Asghar Amiri Pages 107-120
  Objective
  Morphine is one of the important narcotics which constitutes one of the alkaloid and opium components. If this substance is prepared defectively، it will appear in a variety of colors. Therefore، it is not possible to identify this substance by its color.
  Method
  In this study، drug addicts were invited to take urine tests. After morphine extraction from urine samples by chromium toxicity method، different standard concentrations were injected into HPLC device and the resultant diagrams were analyzed. Then، some changes were made into the methodology for the optimality of measurement process and morphine determination in human urine.
  Results
  It was found that the amount of morphine available in the urine samples was measureable through high-performance liquid chromatography and the amount of impurities added to drugs could be determined.
  Conclusion
  This method can be used for diagnosis.
  Keywords: Drugs, Morphine, Chromatography, Addiction
 • Mahdieh Rahmanian *, Maryam Zamani, Hooshang Alibazi Pages 121-134
  Objective
  The present study aimed at investigating the moderating role of personality traits in the relationship between attachment styles and attitude towards drugs.
  Method
  To this end، 190 first-semester students of Tehran Payam Noor University (south center) in 2013-2014 were randomly selected and requested to complete adult attachment scale، Eysenck personality questionnaire، and attitude towards drugs questionnaire.
  Results
  The results of this study indicated that only avoidance attachment style could predict attitude towards drugs and this relationship could be significantly moderated by neuroticism.
  Conclusion
  The results of this study can have applications and implications in the development of treatment and training programs for addiction prevention in vulnerable populations.
  Keywords: Attachment Styles, Personality Traits, Attitude towards Drugs, Neuroticism
 • Somaye Najafi *, Farh Nadri, Ali Sahebi Pages 135-144
  Objective
  This study was an attempt to evaluate the effectiveness of the application of choice theory in quality of life and resilience of male drug users of Tehran.
  Method
  An experimental research design with pretest-posttest and control group was employed for this study wherein 40 drug users were randomly selected from a governmental center. The experimental group was exposed to twelve 90-minute intervention sessions of choice theory. Then، both groups were tested. The follow-up was performed two months later. Quality of life questionnaire and Connor-Davidson resilience scale were used for data collection purposes.
  Results
  The results of this study showed that the application of choice theory had an impact on quality of life and resilience. This finding was actively present in the follow-up، as well.
  Conclusion
  This Method can be used to treat addicts.
  Keywords: Choice Theory, Quality of Life, Resilience, Addiction
 • Samira Yavari *, Robabe Nuri, Hamid Reza Hasan Abadi Pages 145-164
  Objective
  This study was an attempt to explore the structural relationship between religious activity، religious struggle، attitude to drugs، social modeling، spiritual well-being، and cigarette and tobacco smoking among students.
  Method
  For this purpose، 504 male and female students from Kharazmi University، Agricultural Paradise، and Azad University of Karaj were selected by cluster sampling and they were asked to complete spiritual well-being scale، religious activity scale، religious struggle scale، social modeling scale، negative beliefs about drugs، and the tobacco section of the high-risk behavior questionnaire.
  Results
  The results showed that the effect of religious activity on cigarette and tobacco smoking was mediated by negative beliefs about drugs، social modeling، spiritual well-being، and incentives for drug use. Similarly، the effect of religious struggle on cigarette and tobacco smoking was mediated by spiritual well-being.
  Conclusion
  It seems that religion prevents people joining the unhealthy peer groups by the establishment of moral discipline، internal and external rules، and healthy coping styles; therefore، people get less attracted to cigarette and tobacco smoking. Accordingly، these factors should be paid more attention in prevention programs for drug use، particularly cigarette and tobacco that are considered as the gateway to other drugs.
  Keywords: Drug Use, Spirituality, Social Modeling, Attitude to Drugs, Students