فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مصطفی عالی فر، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم صفحات 179-192
  انگورهای بی دانه به طور گسترده در سراسر جهان کشت می شوند. استفاده از تکنیک نجات جنین در برنامه های به نژادی انگورهای بی دانه، توانسته است بر مشکلات حاصل از روش های به نژادی سنتی غلبه کند. از آنجا که کارایی این تکنیک در سطح مطلوب نیست بنابراین، تلاش های زیادی در جهات مختلف به منظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط پژوهشگران انجام گرفته است.این پژوهش به صورت دو آزمایش جداگانه انجام گرفت و در هر دو آزمایش از سه رقم یاقوتی، فلیم سیدلس و پرلت به منزله والدین مادری و پدری استفاده شد. خوشه ها در زمان دو هفته قبل از شکوفایی با غلظت های مختلف سایکوسل و پوتریسین محلول پاشی شدند. تخمک ها 45 روز پس از گرده افشانی از حبه ها خارج و در محیط کشت NN تکمیل شده با 3 درصد ساکارز، 2/0 درصد زغال فعال و 6/0 درصد آگار کشت شدند. پس از گذشت 10 هفته، جنین ها از تخمک ها خارج و به محیط کشت MS تکمیل شده با 5/2 درصد ساکارز، 2/0 درصد زغال فعال و 7/0 درصد آگار منتقل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع ژنوتیپ والد مادری و پدری و نیز استفاده از پیش تیمار پوتریسین و سایکوسل تاثیر مثبت و معنا داری بر درصد تکامل آندوسپرم، رشد و جوانه زنی جنین ها و درصد گیاهچه های تولیدی داشت. استفاده از رقم پرلت به منزله والد مادری و رقم یاقوتی به منزله والد پدری و پیش تیمارهای سایکوسل و پوتریسین به ترتیب با غلظت 100 و 30 میلی گرم در لیتر سبب افزایش درصد صفات مورد بررسی شد.
  کلیدواژگان: آندوسپرم و جنین، تخمک، محیط کشت
 • وهب اسدی، محمد اسماعیل امیری، محسن پیرمرادیان صفحات 193-199
  عملیات تنک کردن برای تولید محصول با کیفیت در کشت هلو امری ضروری است. به دلیل هزینه بالای تنک دستی و ناکارآمدی تنک مکانیکی، تمایل به تنک شیمیایی رو به افزایش است. با هدف بررسی تاثیر گوگرد آهک (6 درصد و 8 درصد (60 و 80 میلی لیتر در لیتر) و دوبار مصرف 6 درصد)، آمونیوم تیو سولفات (20 و 25 میلی لیتر در لیتر و دوبار مصرف 20 میلی لیتر در لیتر) و پروهگزادیون کلسیم (آپوجی) (300 و 450 میلی گرم در لیتر و دوبار مصرف 300 میلی گرم در لیتر) به منزله تنک کننده، بر ویژگی های کمی و کیفی میوه هلو رقم رد هیون، پژوهشی در سال 1391 و 1392 در یک باغ تجاری با درختان شش ساله در شهرستان سمیرم اصفهان صورت گرفت. همه تیمارها جز آپوجی به طور معناداری سبب کاهش 65 درصدی تشکیل میوه شدند. تیمارها سبب افزایش 45 تا 50 درصدی حجم و وزن و نیز بهبود میزان کل مواد جامد محلول، رنگ میوه و سطح برگ شدند، ولی تیمارها تفاوت معناداری در میزان اسید کل نشان ندادند. درختان تیمار شده با ترکیبات دوبار مصرف آمونیوم تیوسولفات 20 میلی لیتر درلیتر و دوبار مصرف گوگرد آهک 6 درصد نسبتا خصوصیات کمی و کیفی بهتری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: آپوجی، آمونیوم تیو سولفات، بازده عملکرد، گوگرد، آهک، هلو
 • روح الله علی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، علی قرقانی، اسماعیل فلاحی صفحات 201-211
  افزایش بازارپسندی محصول و معرفی ارقام جدید برای مصارف تازه خوری از اهداف مهم اصلاح درختان سیب در دنیاست. در این مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی دو رقم سیب رد اسپار و گلاب کهنز بررسی شد. تعداد 19 صفت شامل صفات میوه (سفتی، وزن میوه و...) و درخت (محیط تنه، زمان گل دهی، و...) طی سال های 1390 و 1391 ارزیابی شدند. همبستگی های مثبت و منفی معنا دار بین برخی صفات مهم چون وزن میوه، قطر میوه، طول میوه، نسبت قند به اسید، اسید قابل تیتراسیون، اسیدیته (pH)، زمان گل دهی، زمان رسیدن و زمان ریزش برگ ها مشاهده شد. برخی صفات از جمله زمان ریزش برگ ها، رنگ میوه، زمان گل دهی، اسید قابل تیتراسیون، رشد سالیانه شاخساره ها، نسبت قند به اسید و وزن میوه ضریب تغییرات بالایی داشتند. در حالی که صفاتی از جمله نسبت طول به قطر، مواد جامد محلول، قطر میوه، pH عصاره میوه و زمان رسیدن ضریب تغییرات پایینی داشتند. به طور کلی، بیشتر ژنوتیپ های ارزیابی شده از نظر زمان رسیدن زودرس تا میان رس بودند. طی این بررسی تعدادی ژنوتیپ زودرس با محصول کمی و کیفی مناسب مشخص شدند.
  کلیدواژگان: اسید قابل تیتراسیون، اصلاح، بازارپسندی، زمان گل دهی، زودرسی
 • وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا، علیرضا فرخزاد صفحات 213-223
  به منظور بررسی اثر سایکوسل بر جنبه های مختلف رشد دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (0، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (آبیاری نهال ها با فواصل 5، 10 و 15 روز یک بار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در مدت چهار ماه انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای سایکوسل موجب کاهش سطح برگ، افزایش ضخامت برگ، میزان کلروفیل و قندهای محلول در مقایسه با شاهد شدند اما تاثیر معنا داری بر دمای برگ نداشتند. تیمار بالای سایکوسل (1000 میلی گرم در لیتر) موجب افزایش میزان پرولین و محتوای نسبی آب برگ (RWC) نسبت به دیگر تیمارها شد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطوح خشکی موجب کاهش سطح برگ،RWC، افزایش ضخامت برگ، دمای برگ، میزان کلروفیل، پرولین و قند های محلول در هر دو رقم شد. از نظر صفات مطالعه شده، رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومت بیشتری به خشکی داشت. نتایج نشان داد که سایکوسل می تواند اثر منفی ناشی از تنش خشکی در ارقام ماری و میشن زیتون را تعدیل کند.
  کلیدواژگان: پرولین، دمای برگ، سطح برگ، قندهای محلول، محتوای نسبی آب برگ (RWC)
 • ژیلا زنگویی، محمد رضا حسندخت، عبدالکریم کاشی صفحات 225-231
  این پژوهش به منظور بررسی اثر دو غلظت اسپرمیدین (5/0 و 1 میکرو مولار) بر القای ماده زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون شیشه ای انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد رویان زایی به ترتیب در محیط های کشت M2 و M5 به دست آمد. بیشترین (41/1) و کمترین (33/0) درصد رویان زایی به ترتیب متعلق به توده های روشناوند بیرجند و سفید نیشابور بود. بیشترین درصد باززایی (33/3) مربوط به توده آشخانه بجنورد در محیط کشت M2 بود. توده آشخانه بجنورد و توده درگز بیشترین و کمترین درصد بقای گیاه را داشتند (به ترتیب 25/81 و80/49 درصد). بنابراین، اسپرمیدین در دو غلظت 5/0 و 1 میکرومولار، بدون تنظیم کننده های رشد گیاهی دیگر، بر ماده زایی پیاز تاثیر مثبت نداشت و نبایستی جایگزین 2،4-D و BA شود. ترکیب اسپرمیدین با هورمون های دیگر رشدی می تواند سبب القای ماده زایی در پیاز شود.
  کلیدواژگان: اسپرمیدین، پیاز، کشت درون شیشه ای، ماده زایی
 • علی اصغر زینانلو، عیسی ارجی، محمد رضا تسلیم پور، محمد رمضانی ملک رودی، محمود عظیمی صفحات 233-242
  عوامل مختلفی به ویژه رقم و اقلیم در تولید روغن زیتون با کیفیت مطلوب نقش اساسی دارند. این پژوهش با 12 رقم زیتون در ایستگاه های تحقیقات زیتون (طارم، رودبار، گرگان، کازرون و سرپل ذهاب) بررسی شد. میوه های ارقام در هر منطقه با شاخص برداشت 4 5/4 برداشت شد. داده های مربوط به ترکیب اسید های چرب بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی ارزیابی شد. نتایج نشان داد مقدار اسید پالمیتیک در مناطق گرم سرپل ذهاب و کازرون به طور کاملا معنادار بیشتر بود. تشکیل اسید اولئیک به طور کاملا معنادار تحت تاثیر رقم و دمای منطقه است. مقدار آن در مناطق طارم، گرگان و رودبار بیشتر از مناطق سرپل ذهاب و کازرون بود. رقم آمفیسیس در تمام مناطق آزمایش شده اولئیک اسید بالا داشت. مقدار اسید لینولئیک منطقه سرپل ذهاب بیشتر از منطقه گرگان بود. نتایج نشان داد از میان ارقام مطالعه شده بهترین ترکیب اسیدهای چرب مربوط به رقم کرونیکی برای مناطق زیتون کاری طارم، رودبار و گرگان و فقط رقم آمفیسیس برای مناطق گرم مناسب بود. رقم شنگه پایین ترین کیفیت ترکیب اسیدهای چرب به ویژه در مناطق گرم را داشت.
  کلیدواژگان: ارقام زیتون، ایران، دما، سازگاری، کیفیت روغن
 • لیلا تبریزی، فرناز دژابون، یونس مستوفی، مهدی مریدی فریمانی صفحات 243-258
  به منظور بررسی تاثیر برخی عوامل پس از برداشت بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، اثر منبع تغذیه گیاه شامل کود گاوی کاملا پوسیده (25 تن در هکتار)، کمپوست زباله شهری (20 تن در هکتار)، کمپوست قارچ مصرف شده (15 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (15 تن در هکتار) و شاهد و روش های مختلف خشک کردن شامل آون (60، 70 و 80 درجه سانتی گراد)، مایکروویو (300، 600 و 900 وات) و روش طبیعی (خشک کردن در دمای اتاق) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی در سال های 1389و 1390 بررسی شد. عوامل فیزیکی و فیتوشیمیایی شامل سینتیک خشک شدن و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید کل، ترکیبات فنولی و کاروتنوئید کل ارزیابی شدند. نتایج حاصل بیانگر نبود تاثیر معنا دار نهاده های آلی به منزله منبع تغذیه بر خصوصیات کیفی همیشه بهار جز فلاونوئید کل بود در حالی که این خصوصیات به طور معنادار تحت تاثیر روش های خشک کردن قرار گرفتند. کاربرد مایکروویو در توان های 300، 600 و 900 وات به ترتیب بیشترین میزان فلاونوئید، ترکیبات فنولی و کاروتنوئید کل را به دنبال داشت درحالی که دماهای مختلف آون از کمترین میزان این صفات برخوردار بود. همچنین اثر متقابل خشک کردن و منبع تغذیه بر فعالیت آنتی اکسیدانی همیشه بهار معنادار بود و بیشترین و کمترین میزان این صفت، به ترتیب، از اثر متقابل ورمی کمپوست و مایکروویو 900 وات و ورمی کمپوست و آون 60 درجه سانتی گراد به دست آمد. بررسی روند منحنی های خشک شدن نشان داد که با افزایش توان مایکروویو و دمای آون، شیب منحنی کاهش رطوبت افزایش و زمان خشک شدن گل ها کاهش می یابد. در مجموع گزینش صحیح روش خشک کردن به عوامل متعددی بستگی دارد و در این میان استفاده از روشی بر مبنای مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در هزینه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سینتیک خشک شدن، فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید، گیاه دارویی، نهاده های آلی
 • آزیتا بقال زاده کوچه باغی، فریبرز زارع نهندی، رحیم نقشی بند حسنی صفحات 259-268
  به منظور بررسی اثر CPPU و GA3 بر کیفیت و کمیت میوه انگور سلطانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در تاکستانی تجاری نزدیک شهرستان بناب به اجرا در آمد. در مرحله میوه بندی محلول پاشی با استفاده از اسید جیبرلیک (صفر، 20 و 40 میلی گرم بر لیتر) و CPPU (صفر، 5/7 و 15 میلی گرم بر لیتر) صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای تنظیم کننده رشد بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه انگور سلطانی مثل طول و قطر حبه، جرم حبه، درصد ماده خشک و رطوبت میوه، ارزش رنگ قرمز، میزان مساحت سطح و چروکیدگی حبه اثر معنا دار داشتند. در مقابل، این تیمارها بر pH و اسید کل میوه تاثیری نداشتند. همچنین برهم کنش تیمارهای تنظیم کننده رشد بر میزان ویتامین ث و حجم حبه ها اثر معنا داری نشان داد. اسید جیبرلیک سبب کاهش میزان بریکس، درصد ماده خشک و ارزش رنگ قرمز شد و میزان چروکیدگی حبه ها را افزایش داد. در مقابل، تیمار 5/7 میلی گرم بر لیتر CPPU به دلیل نداشتن اثر منفی بر ویژگی های یادشده در بالا برای اسید جیبرلیک، به نظر می رسد به منزله یک تیمار مناسب برای بهبود کیفیت و کمیت میوه انگور رقم سلطانی در شرایط تاکستان های منطقه برای هر دو هدف توام تازه خوری و کشمش قابل پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، فورکلرفنورون، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه انگور سلطانی
 • روح انگیز نادری، علیرضا خالقی، مصباح بابالار، سید علیرضا سلامی صفحات 269-278
  دما و به ویژه یخبندان های دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدود کننده پراکنش جغرافیای گیاهان چوبی است. مطالعه ای درباره میزان مقاومت به تنش یخ زدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نمونه برداری از شاخه های یک ساله با رشد یکسان از پانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند با فاصله زمانی سی روز یک بار انجام شد. نمونه ها برای اعمال دماهای انجماد (5-، 10-، 15-، 20-، 25- و 30- درجه سانتی گراد) به سرماساز ترموگرادیان منتقل شدند؛ سپس میزان مقاومت به دماهای انجماد با اندازه گیری نشت الکترولیت ها، رشد مجدد نمونه ها، رطوبت نسبی شاخه ها، میزان پرولین، پروتئین و کربوهیدرات های محلول ارزیابی شد. نتایج نشان داد با کاهش دمای یخ زدگی، نشت الکترولیت ها در اسفند ماه در نمونه های درختان بالغ و چهار ساله به طور معنا داری افزایش می یابد، اما در سایر ماه ها مقاومت بالایی نشان دادند و بین درصد نشت الکترولیت ها و درصد بقای نمونه ها همبستگی معنا داری (**88/0- =r) مشاهده شد. بیشترین و کمترین کربوهیدرات های محلول در ماه های مختلف به ترتیب مربوط به ماه های آذر و اسفند بود و همبستگی منفی بالایی با درصد نشت الکترولیت ها (**98/0- =r) داشت. حداقل محتوای پرولین شاخه ها نیز مربوط به ماه اسفند بود که بیشترین نشت یونی و کمترین رشد مجدد در نمونه ها مشاهده شد. با توجه به اینکه خسارت عمده یخ زدگی در این گونه مربوط به ماه اسفند و دماهای کمتر از 20- درجه سانتی گراد است، به نظر می رسد درخت توت آمریکایی نسبت به دماهای انجماد مقاوم و یا به نسبت مقاوم است.
  کلیدواژگان: پرولین، تنش یخ زدگی، رشد مجدد، کربوهیدرات های محلول، نشت الکترولیت
 • محمد جواد نظری دلجو، احمد خلیقی، مصطفی عرب، رویا کرمیان، حمیده جابریان همدان صفحات 279-290
  مهم ترین عارضه پس از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ناحیه زیر گل آذین است. پدیده تشکیل لیگنین یکی از فرضیه های مهم مطالعه شده و دلایل خمیدگی ساقه ژربراست. به منظور مطالعه تاثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز به منزله مهم ترین آنزیم دخیل در چرخه فنیل پروپانوییدها و در نتیجه تشکیل لیگنین و کنترل عارضه خمیدگی ساقه، آزمایشی با استفاده از سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (mM 1 و 75/0، 5/0، 25/0، 0) در دو رقم ژربرای حساس (Ecco) و مقاوم (Double dutch) به خمیدگی براساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر معنا دار رقم، هورمون و اثر متقابل رقم و اسید سالیسیلیک بر پایداری غشای سلولی، درصد خمیدگی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تشکیل لیگنین بود. با توجه به نتایج آزمایش ارتباط مستقیم و منفی بین میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و درجه خمیدگی ساقه وجود داشت. بر همین اساس رقم Double dutch با درجه خمیدگی کمتر، فعالیت آنزیمی دو برابری نسبت به رقم Ecco با درجه خمیدگی بیشتر، نشان داد. همچنین اسید سالیسیلیک بسته به غلظت و رقم تاثیر معنا داری بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و در نتیجه عارضه خمیدگی ساقه نشان داد. به طوری که بیشترین فعالیت آنزیمی در ارقام Double dutch و Ecco به ترتیب در غلظت های 5/0 و 25/0 میلی مولار حاصل شد. به طور کلی، نتایج آزمایش بیانگر تاثیر مثبت اسید سالیسیلیک به ویژه در غلظت های پایین بر لیگنین ساقه گل دهنده و عارضه خمیدگی ساقه ارقام بررسی شده ژربرا بود.
  کلیدواژگان: ارقام مقاوم و حساس به خمیدگی ساقه، استحکام ساقه، ضایعات پس از برداشت، لیگنین، مسیر فنیل پروپانوییدها
 • بهمن زاهدی، امیر صحرارو صفحات 291-296
  به منظور مطالعه ریز ازدیادی گیاه مرزه خوزستانی، بذور این گیاه در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) نیم غلظت کشت و سپس گیاهچه ها واکشت شدند. پس از آن نمونه ها در سطوح مختلف هورمون های BA و Kinetin، به صورت منفرد یا در ترکیب با IBA کشت شدند. نتایج نشان داد، بیشترین میزان پرآوری (4/2 شاخه) در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر IBA و 3 میلی گرم در لیتر BA مشاهده شد. در بخش طول شاخه، طویل ترین شاخه ها (76/5 سانتی متر) در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر IBA و 5/1 میلی گرم در لیتر BA به دست آمد. بیشترین درصد ریشه زایی (2/85 درصد) در محیط کشت MS با 4/1 غلظت نمک به دست آمد. بیشترین تعداد ریشه (3/12) با طول 55/1 سانتی متر ریشه، در محیط کشت MS با 2/1 غلظت نمک، به دست آمد. بیشترین درصد ریشه زایی (3/64 درصد) در غلظت 25/0 میلی گرم در لیتر IBA و بیشترین تعداد ریشه (4/8 و 7/7)، به ترتیب در غلظت های 25/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر IBA، به دست آمدند. در مجموع می توان تیمار 25/0 میلی گرم در لیتر IBA به همراه 3 میلی گرم در لیتر BA را به منزله مفید ترین ترکیبات هورمونی برای ریزازدیادی مرزه خوزستانی نام برد.
  کلیدواژگان: ریزازدیادی، ریز نمونه، مرزه خوزستانی، محیط کشت، هورمون
 • معصومه عباسی، ولی ربیعی، جلال صبا صفحات 297-301
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی انگور در شهرستان ماهنشان (زنجان) پژوهشی طی سال های 1390 1391 انجام شد. در مراحل مختلف رشدی (بازشدن جوانه، شکوفه دهی، و رسیدن میوه) صفات کمی و کیفی 12 ژنوتیپ انگور (مراغه، شاهانی، خلیلی، آق اوزوم، قرمز کشمش، آق کشمش، قارا کشمش، عسگری، پرت پرت، صاحبی، قزل اوزوم و گندمه) براساس توصیف گر بین المللی IBPGR ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که کلیه ژنوتیپ ها به گونه اروپایی (Vinifera) تعلق دارند. در بین ژنوتیپ ها قزل اوزوم و گندمه پرچم های واژگون داشتند که در برنامه های اصلاح نباتی اهمیت زیادی دارند. نتایج تجزیه همبستگی ساده، وجود همبستگی های مثبت و منفی معنا دار بین برخی صفات را نشان داد. تجزیه خوشه ای صفات ارزیابی شده در فاصله اقلیدوسی10، ژنوتیپ ها را به سه گروه مجزا تقسیم کرد. پنج ژنوتیپ (کشمش قرمز، کشمش سفید، عسگری، پرت پرت و آق اوزوم) در گروه اول قرار گرفتند و در گروه های دوم و سوم به ترتیب ژنوتیپ های (مراغه، شاهانی و خلیلی) و (قزل اوزوم، گندمه، کشمش سیاه و صاحبی) قرار گرفتند. همچنین نتایج تجزیه به مولفه های اصلی اول 32/78 درصد از تغییرات کل را توجیه کرد.
  کلیدواژگان: پرچم واژگون، تجزیه خوشه ای، تنوع، توصیف گر، مولفه های اصلی
 • فرشاد دشتی، سعید ذوقی، احمد ارشادی صفحات 303-312
  به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص های رشد، عملکرد و ویژگی های کیفی طالبی گلخانه ای پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور، رقم (میرلا و گالیا 52)، هرس شاخه (تک و دو شاخه) و تراکم (2، 4/2، 8/2 و 6/3 بوته در مترمربع) انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو رقم واکنش پذیری بهتری نسبت به هرس دو شاخه در رابطه با تعداد میوه در بوته نشان دادند. در رابطه با بیشتر صفات رشدی و کیفی میوه رقم گالیا نسبت به رقم میرلا برتری نشان داد. در رابطه با هرس، هرس دو شاخه، بالاترین تعداد میوه در بوته (15/3)، عملکرد (47/12کیلوگرم در مترمربع)، عملکرد تک بوته (79/4کیلوگرم در بوته) و طول میان گره را داشت. با افزایش تراکم کاشت، عملکرد در مترمربع، ارتفاع بوته و طول میان گره افزایش ولی تعداد گره، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و وزن تک میوه کاهش یافت. در نهایت هرس دو شاخه و تراکم 6/3 بوته در مترمربع با توجه به عملکرد بالا (60/11کیلو گرم) و عدم تاثیر منفی بر اندازه و کیفیت میوه تیمار برتر در هر دو رقم تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: اندازه میوه، تعداد میوه، رشد رویشی، رقم میرلا، رقم گالیا، 52
 • مریم جبلی، محبتعلی نادری شهاب، حمیدرضا فیضی، علی اشرف جعفری صفحات 313-322
  پده (Populus euphratica Oliv.) گونه بومی مقاوم به گرما، سرما و شوری است و دامنه اکولوژیک گسترده ای دارد. ماندگاری بذر پده در شرایط متعارف بسیار کوتاه است و امکان نگهداری آن در شرایط بانک ژن وجود ندارد. برای نگهداری بذر این گونه در شرایط عادی (°C22+) و فراسرد یا ازت مایع (°C196-) از سه تیمار PVS2، گلیسرول 30 درصد و آبگیری همراه با بذور شاهد استفاده شد. بذور به مدت یک هفته، یک ماه و یک سال در شرایط فراسرد ذخیره و در °C22+ به ژرمیناتور وارد شدند. جوانه زنی بذور در °C22+ در پیش تیمارهای گلیسرول 30 درصد و PVS2، از 90 درصد به 00/35 و 67/41 کاهش یافت. جوانه زنی در یک سال ذخیره سازی، در شرایط فراسرد (°C196-) از 90 در صد به 67/26 و 33/28 کاهش یافت. تیمار کاهش رطوبت بذر یا آبگیری بهترین نتیجه را در جوانه زنی و استقرار بذر در آزمایشگاه و گلخانه داشت. بذور شاهد در شرایط عادی بیش از چند ماه زنده مانی نداشتند و بذور فراسردی نیز در طول یک سال ماندگاری در شرایط فراسرد (°C196-) تغییری در زنده مانی، جوانه زنی و استقرار آن ها مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آبگیری، بذر Populus euphratica، فراسرد، نیتروژن مایع
 • مهدی رضائی، احمد بالندری صفحات 323-331
  در این پژوهش طی سه سال متوالی (1389 1391) یک سری تلاقی های دو طرفه بین ژنوتپپ های وحشی زرشک و زرشک بی دانه باغی انجام گرفت و میزان تشکیل دانه و میوه در این تلاقی ها بررسی شد و سپس بقای دانهال ها در سیستم های کشتی ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده اثر معنا دار ژنوتیپ دانه گرده در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه های دانه دار زرشک باغی بود. دانه گرده ژنوتیپ R2N1 به ترتیب با 46 و 22/2 درصد تشکیل میوه و دانه گرده ژنوتیپ R4N1 با 69 و 20/22 درصد تشکیل میوه و دانه کمترین و بیشترین میزان را داشتند. همچنین اختلاف معناداری بین ژنوتیپ ها در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه های دانه دار هنگام گرده افشانی با دانه گرده زرشک بی دانه وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانه های گرده زرشک بی دانه باغی کارایی لازم در تشکیل دانه در ژنوتیپ های وحشی زرشک را دارند و پدیده نرعقیمی در زرشک باغی وجود ندارد. نتایج بررسی میزان بقای دانهال ها نشان داد که کشت بهاره دانه در بستر کوکوپیت مخلوط با کمی پرلایت در زیر سیستم میست به میزان قابل توجهی درصد بقای دانهال ها را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: بقای دانهال، دانه گرده، گرده افشانی
 • مهدی حدادی نژاد، سمیه قاسمی عمران، فاطمه عظیمی آهنگری صفحات 333-343
  تمشک سیاه به دلیل وجود جمعیت های وحشی و طبیعی آن در سراسر کشور به خصوص در منطقه شمال از تنوع برخوردار است اما به جز مواردی محدود توجه جدی به آن نشده است. این پژوهش با هدف بررسی توده های وحشی تمشک سیاه در مناطقی از مازندران صورت پذیرفت. ابتدا مناطق و سپس توده های تمشک موجود شناسایی و بر اساس توصیفگر تمشک صفات برگ، شاخه، خار، گل و صفات کمی و کیفی میوه نمونه های تمشک سیاه در سه تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد همبستگی منفی و معناداری بین میزان خسارت ظاهری آفات و بیماری ها در بوته با تعداد خار، جهت خار، سطح مقطع تنه و نوع برگچه انتهایی بوته ها وجود دارد. براساس نتایج تجزیه به عامل ها چهار عامل اصلی صفات خار، کمیت میوه، عادت رشد بوته و گلدهی بیش از 95 درصد از واریانس کل را توصیف کردند. صفات مرتبط با خار شامل اندازه و جهت خار، کرکدار بودن شاخه و سطح مقطع شاخه، اندازه میوه و اندازه گل 50 درصد واریانس کل را شامل می شدند. بنا بر نتایج تجزیه خوشه ای نمونه ها در حد تفاوت 100 درصد به دو دسته تقسیم شدند. نمونه های مربوط به منطقه قائم شهر با وجود قرار داشتن در یک منطقه با یکدیگر تفاوت نشان دادند و در دسته های جداگانه قرار گرفتند که موید وجود تنوع در بین ژنوتیپ های استفاده شده افراد محلی برای تمشک چینی است. در دسته دوم تفکیک نمونه ها با منشا جغرافیایی آن ها مطابقت داشت.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، خارداری، منطقه، همبستگی صفات
|
 • Mostafa Alifar, Ali Ebadi, Mohamad Reza Fatahi Mogadam Pages 179-192
  Seedless grapes are widely grown all over the world. Embryo rescue technique proved to be able to overcome the problem of embryo abortion in seedless grape breeding program. Since, the efficiency of this technique is not desirable, so a lot of efforts have been done in different directions in order to improve this technique. This study was conducted in two separate experiments in which chlormequat and putrescine were employed in different experiments. Cultivars of Yaghooti, Flame Seedless and Perlette were used as both female and male parents in both experiments. Clusters sprayed with different concentrations of chlormequat and putrescine 14 days before blooming. Ovules were excised from berries 45 days after pollination and cultured in NN medium supplemented with 3.0% sucrose, 0.2% activated charcoal and 6% agar. Embryos were removed from the ovules after 10 weeks and transferred onto MS medium supplemented with 2.0% sucrose, 0.2% activated charcoal and 6.5% agar. The results showed maternal and paternal genotypes, pre-treatment with chlormequat and putrescine had positive and significant effect on endosperm and embryos development, embryos germination and plant production. The use of cv. Perlette as female parent, cv. Yaghooti as male parent and pre-treatment with chlormequat and putrescine at 100 and 30 mg/L increased the percentage of measured traits.
  Keywords: ovule, medium, endosperm, embryo
 • Vahab Asadi, Mohammad Amiri, Mohsen Pirmoradian Pages 193-199
  Thinning operations is essential to produce quality products in peach cultivation. Inefficiencies due to the high cost of hand thinning and mechanical thinning increased tendency to chemical thinning. In order to study the effect of lime sulfur (6%, 8% and 6% twice), ammonium thiosulfate (20, 25, 20 mL/L twice) and Apogee regulator (300, 400 and 300 mg/L twice) as thinning agents on fruit quantitative and qualitative characteristics of peach ʻRed havenʼ, a research was carried out in a commercial orchard on selected uniform Six-year-old trees in Semirom, Isfahan, Iran in 2012-2013. Results showed that all of the treatments, but Apogee (300 and 450 mg/L) significantly thinned the fruits and reduced fruit set up to 65 percent. Treatments increased fruit weight, volume (45- 50 percent), total soluble solids (TSS) and color and also enhanced leaf area index (LAI). However, there was no significant differences among control and the treatments for total fruit acidity. Trees treated with ATS (20 ml/l twice) and lime sulfur (6% twice) showed relatively best of quantitative and qualitative characteristics.
  Keywords: Peach, Lime, Sulfur, Ammonium thiosulfate, Apogee, Yield efficiency
 • Ruhollah Ali, Zabiholah Zamani, Mohammad Reza Fatahi, Ali Ghareghani, Esmaeil Falahi Pages 201-211
  Increasing product marketability and introduction of new cultivars for fresh consumption of apple is the world's most important breeding objectives. In this study, the qualitative and quantitative characteristics of the genotypes from cross between Red Spur and Golab-e-Kohanz apple cultivars were evaluated. A total of 19 traits including fruit attributes (firmness, fruit weight,...) and the tree traits (trunk circumference, flowering time,...) were evaluated for two consecutive years. Results of simple correlation analysis showed positive and negative correlations between some important characteristics such as fruit weight, diameter and length, ratio of sugars to acids, acidity (pH), flowering and maturity time and the time of leaf abscission in the fall. Some attributes such as the time of leaf abscission, fruit color, flowering time, titrable acids, annual growth of shoots, the ratio of sugar to acid and fruit weight showed the highest variation coefficients. While, the attributes including the fruit length to diameter ratio, total soluble solids, fruit diameter, pH of fruit juice and the maturation time had the lowest variation coefficients. In general, most evaluated genotypes in terms of the maturity time were early to midseason. During the study, a number of early genotypes with good quality and quantity of yield were determined.
  Keywords: breeding, titrable acids, earliness, flowering time, marketability
 • Vahid Akbari, Rasool Jalilimarandi, Jalil Khara, Alireza Farokhzad Pages 213-223
  In order to investigate the effect of cycocel on different growth aspects of two olive cultivars (Mary and Mission), a greenhouse experiment was conducted taking into account three factors of: cycocel at three levels (0, 500 and 1000 mg L-1), drought stress of three levels (irrigated at 5, 10 and 15 days intervals) and two olive cultivars (Mary and Mission) in a factorial experiment based on randomized complete block design of three replicates during four months. The results showed that both cycocel treatments decreased leaf area, increased leaf thickness, chlorophyll content and soluble sugars, but no significant difference in leaf temperature was observed compared with the control. High cycocel treatments (1000 mg L-1) increased proline and relative water content (RWC) compared with the other treatments. Also, results showed that increased periods of drought reduced leaf area, RWC, but increased leaf thickness, leaf temperature, chlorophyll content, proline and soluble sugars in both cultivars. In above-mentioned parameters, 'Mission' showed higher resistance to drought stress than 'Mary'. Results suggested that cycocel treatment can neutralize some negative effects of drought stress in 'Mary' and 'Mission' of olive trees.
  Keywords: leaf area, relative water content (RWC), soluble sugars, Proline, leaf temperature
 • Zhila Zanghue, Mohamad Reza Hasandokht, Abdo., Lkarim Kashi Pages 225-231
  In order to investigate the effect of two spermidine concentrations (0.5 and 1 µ M) on in vitro gynogenesis of six onion accessions from Khorasan province this research was carried out. Results showed that the highest and lowest percentage of gynogenesis rate was belonged to M2 and M5 media, respectively. The highest (1.41) and lowest (0.33) percentage of gynogenic embryo were belonged to Roshnavand-e- Birjand and Sefid-e- Naishabur accessions, respectively. The highest percentage of plant regeneration was belonged to Roshnavand-e- Birjand accession in M2 medium culture. Ashkhane-e- Bojnourd and Dargaz accessions had the highest and lowest percentage of plant survival rate (81.25 and 49.8, respectively). Therefore, spermidine in two concentrations of 0.5 and 1 µ M, without other plant growth regulators, had no positive effect on onion gynogenesis and should not be used instead of 2,4-D and BA. Combination of spermidine with other plant hormones could induce gynogenesis in onion.
  Keywords: onion, gynogenesis, In vitro culture, spermidine
 • Ali Asghar Zeinanloo, Isa Arji, Mohamadreza Taslimpour, Mohamad Ramazani Malak Roodi, Mahmood Azimi Pages 233-242
  Many factors, particularly the planted cultivar for oil production and climatic conditions, can affect olive oil quality. This research was conducted with 12 olive cultivars in olive research stations with different climatic conditions (Taroum, Roodbar, Gorgan, Kazeron and Sarpolezehab). Fruits with 4-4.5 ripening indices were harvested in each region. Fatty acids composition data were analyzed in a factorial experiment based on complete randomized block design. Results indicated that palmitic acid was significantly higher in warm climates, Kazeron and Sarpolezehab. The cultivar and climate conditins had significant effects on oleic acid content and this fatty acid was higher in Taroum, Roodbar, and Gorgan regions compared with Kazeron and Sarpolezehab. Cv. Amphissis had high Oleic acid content in all conditions. Mean linoleic acid content was observed in warm condition of Sarpolezehab which was higher than mean value in Gorgan, The result indicated that Kronaiki oil exhibited the best fatty acid composition in Taroum, Roodbar and Gorgan regions and Amphissis was the only cultivar suitable for warm climate. 'Shengeh' produced the lowest oil quality with regard to fatty acid composition especially in warm region.
  Keywords: Olive Cultivars, Oil quality, Adaptability Temperature, Iran
 • Leila Tabrizi, Farnaz Dezhabon, Yunes Mostofi, Mehdi Moridi Farimani Pages 243-258
  With considering importance of post harvest operation on quality criteria of pot marigold (Calendula offıcinalis L.), the effect of flower nutrient source (organic inputs such as cattle manure (25 t ha-1), municipal waste compost (20 t ha-1), spent mushroom compost (15 t ha-1), vermicompost (15 t ha-1) and control) as well as different drying methods including microwave (300, 600 and 900 W), oven (60, 70 and 80oC) and natural-shade drying in room temperature were investigated on physical and phytochemical characteristics of flowers in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in Research Laboratories ofUniversity College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran and Shahid Beheshti University during 2010 and 2011 growing seasons. Criteria such as drying kinetic, antioxidant activity, total flavonoid content, total phenolic compounds and total carotenoid were evaluated. Results indicated that organic inputs had no significant effects on quality criteria of pot marigold except of total flavonoid content while drying methods significantly affected phytochemical criteria. Application of microwave 300, 600 and 900 W resulted in highest amount of total flavonoid content, total phenolic compounds and antioxidant activity, respectively. However, oven drying caused the lowest amount of phytochemical criteria. Interaction effect of nutrient source and drying method significantly affected antioxidant activity in which the highest amount of antioxidant activity was obtained in combination of vermicompost and microwave 900 W. In addition, application of vermicompost combined with oven drying at 60oC caused the lowest amount of antioxidant activity. Based on results of drying curves trend, drying of flowers by microwave showed a faster drying rate than oven and natural-shade drying in which by increasing microwave power and oven temperature, time of flower drying decreased whereas slope of moisture content reduction curve showed accelerated trend. In general, selection of optimum drying method depends on several factors and also it should be considered based on optimum use of energy and effective cost.
  Keywords: Antioxidant activity, Drying kinetic, Flavonoid, Medicinal plant, Organic inputs
 • Azita Bbaghalzadeh Koocheh Baghi, Fariborz Zaare Nahandi, Rahim Naghshband Hassani Pages 259-268
  In order to study the effects of CPPU and GA3 on fruit quality and quantity of Sultanina grapes, a factorial experiment in a randomized complete block design was implemented in a commercial vineyard near Bonab city (West Azerbaijan province). The spraying was done at fruit set stage using CPPU and gibberellic acid. According to the results, it was found that these plant growth regulators had a significant effect on the diameter and length of the berry, weight, dry matter and moisture, the red value and shrinkage of the fruit while these treatments did not affect the pH and acidity of the fruit. Also, the interaction between growth regulators showed a significant effect on vitamin C content and berry size. Gibberellic acid reduced the level of brix, dry matter percent and the red color value and Increased berries shrinkage In contrast, treatment with 7.5 mg CPPU Not have adverse effects of gibberellic acid and It seems to be an appropriate treatment to improve fruit quality and quantity of Sultanina grapes in the vineyards of the region and can be suggested for both fresh consumption and raisin production.
  Keywords: Seedless grape, growth regulator, fruit quality, Forchlorfenuron, Gibberellic acid
 • Rohangiz Naderi, Alireza Khaleghi, Mesbah Babalar, Alireza Salami Pages 269-278
  Low temperature is one of main factors limiting distribution of woody plants. In order to evaluate the resistance of 4-years old seedlings and adult trees of Maclura pomifera to freezing stress, a factorial experiment was carried out based on completely randomized design with three replications in the faculty of Agriculture, University of Tehran. During 2012-2013 sampling were done from the annual branches and carried out from December to March with 30-days interval. Samples were transferred to the thermogradiant freezer with the six freezing temperature of -5, -10, -15, -20, -25 and -30oC. Then, the resistance to freezing temperatures was measured based on electrolyte leakage, start to growing, relative humidity of branches, contents of proline, protein and soluble carbohydrates. The results showed that with the decrease in freezing temperature, electrolytes leakage was significantly increased in March taken samples in both adult and 4-years old trees; However, they showed high resistance in other months, and there were a significant correlation between electrolyte leakage and viability of samples (r=-0.88**). Maximum and minimum soluble carbohydrates contents were related to December and March, respectively, which have high negative correlation (r=0.98**) with electrolyte leakage during this months. Minimum content of proline in shoots was observed in March, which was correlated to highest electrolyte leakage and minimal re-growth of shoot samples during this month. Since the major freezing damages in Maclura pommifera occur in March, and in temperatures below the -20°C, this species seems to be resistant or relatively resistant to freezing temperatures.
  Keywords: Electrolyte leakage, Freezing stress, Proline, Relative humidity of branches, Soluble carbohydrates
 • Mohammad Javad Nazari Deljou, Ahmad Khalighi, Mostafa Arab, Roya Karamian, Hamide Jaberian Hamedan Pages 279-290
  The most important postharvest disorder of cut gerbera is stem bending disorder, which occurs below the capitulum. Stem strength and lignification is one of important phenomenon and causes of gerbera stem bending. Therefore, this experiment was conducted to evaluate the effects of salicylic acid (SA) on phenylalanine ammonia-lyase enzyme activity (PAL), as an important enzyme in phenylpropanoids pathway, consequently lignin formation and stem bending disorder of cut gerberas, with different pulse treatment of SA (0,0.25,0.5,0.75 and 1 mM) on two gerbera cultivars with different stem bending percentages. Based on the results, cultivar, SA and their interaction effects, showed significant effects on ion leakage, stem bending, PAL activity and lignification. The results showed a direct and negative correlation between PAL activity and stem bending. Accordingly, ‘Double dutch’ as a resistant cultivar to stem break showed 2 times higher PAL activity than ‘Ecco’ with high stem bending. SA effect depending on cultivar and concentration, had significant effect on PAL, lignification and stem bending; so that, the highest enzyme activity in ‘Double dutch’ and ‘Ecco’ cultivars was observed at 0.5 and 0.25mM concentrations, respectively. The results showed that, SA in low concentrations with increasing of stem lignification led to decreasing of stem bending disorder in both cultivars.
  Keywords: phenylpropanoids pathway, lignin, resistant, sensitive cultivar to stem bending, stem strength, stem break, postharvest losses
 • Bahman Zahedi, Amir Sahraroo Pages 291-296
  An experiment was conducted to study the micropropagation of Satureja khuzistanica. The seeds were planted in 1/2MS medium. After germination and growth of plantlets, they were subcultured in fresh medium. Then, they cultured into medium supplemented by different concentrations of BA and Kinetin. Results showed that, the highest proliferation (2.4 shoots) was observed at concentrations of 0.5 mg/l IBA and 3 mg/l BA while the lowest proliferation (1.12 and 1.04 shoots) was produced at concentration of 0.25 mg/l IBA, 1.5 mg/l BA and also 0.5 mg/l Kinetin. The tallest shoots (5.76 cm) were obtained at concentration of 0.5 mg/l IBA and 1.5 mg/l BA whereas the smallest ones (2.44 cm) were observed at concentration of 1 mg/l Kinetin. Lowest percentage of survived plantlets (46.6 %) were observed in the media with IBA at concentration of 0.25 mg/l and BA at concentration of 1.5 mg/l. Quarter salt strength MS basal medium induced rich rooting response (85.2%), when compared with ½ salt strength MS (46.66%) and MS (17.6%), media. The highest rooting percentage (64.30%) and number of roots (7.7 and 8. 4) were obtained at 0.25 and 0.50 mg/l IBA, respectively. Overall, media containing 0.25 mg/l IBA plus 3 mg/l BA can be recommended for micropropagation of S. khuzistanica.
  Keywords: explants, hormone, media, micro propagation, Saturja khuzistanica
 • Masomeh Abbasi, Vai Rabiei, Jalal Saba Pages 297-301
  In order to study the genetic diversity of grapevine in Mahneshan (Zanjan) an experiment was performed during 2012 and 2013. In different phenological growth stages (bud burst, anthesis and fruit ripening) quantitative and qualitative characteristics of 12 genotypes (Marageh, Shahani, Khalili, Ag-ozom, Germez keshmish, Ag-keshmish, Gara-keshmish, Asghari, Pert-pert, Gezel-ozom and Gandomeh) based on IBPGR descriptor were evaluated. Results showed that all of evaluated genotypes belonged to vinifera (european) group. Among the genotypes, Gezel-ozom and Gandomeh had female flowers (with inverted stamens). This two cultivars are very important in breeding programs. Simple correlation analysis results indicated the existence of significant positive and negative correlations among some characters. Cluster analysis of assessed traits at 10 Euclidean distance separated the genotypes into three groups. Five genotypes (Germez keshmish, Ag-keshmish, Asghari, Pert-pert and Ag-ozom) stood in the first group.In the second and third group (Maragheh, Shahani and Khalili) and (Gezel-ozom, Gandomeh, Gara-keshmish and Sahebi) stood respectively. Also the principal component analysis (PCA) showed that the first two main components explained the 78.32% of total variations.
  Keywords: descriptor, invertad stamen, diversity, principal components, cluster analysis
 • Farshad Dashti, Saeed Zoghi, Ahmad Ershadi Pages 303-312
  In order to study the effect of planting density and branch pruning on growth, yield and quality of greenhouse muskmelon, a study has been conducted using a factorial experiment in a completely randomized design with three replications and three factors, including cultivar (Galia-52 and Mirella), branch pruning (1 and 2 branch per plant), and plant density (2, 2.4, 2.8 and 3.6 plants per square meter). Results showed that for both cultivars, the number of fruits per plant were more in two branched plants. Generally Fruits of Galia-52 had better quality than Mirella. Two branched plants had more fruit number per plant (3.15), yield (12.74 Kg/m2), yield per plant (4.79 Kg/P), and internode length. By increasing plant density, yield, plant height and internode length increased, but number of nodes, fruits per plant, single plant yield and single fruit weight decreased. Finally two branch pruning combined with 3.6 P/m2 density was the best treatment for both cultivars by producing high yield (11.6 Kg/m2) and without negative effects on fruit sizeandquality.
  Keywords: Vegetative growth, fruit size, fruits number, Galia, 52, Mirella
 • Maryam Jebeli, Mohabat Ali Naderi Shahab, Hamid Reza Feizi, Alh Ashraf Jafari Pages 313-322
  Populus euphratica Oliv. is a highly heat, saline and cold tolerant native species, with wide range of ecological habitats and conditions. Seed longevity of P. euphratica is too short to be stored in traditional gene banks. For evaluating preservation of P. euphratica seeds in normal conditions (+22oC) as well as in cryogenic conditions (-196oC), three pre-cryopreservation treatments including PVS2, Desiccation and 30% Glycerol were applied before transferring the seeds into liquid nitrogen (-196oC) for 1 week, 1 month and 1 year. To evaluate the effects of the pre-treatments on seed germination and establishment, a part of the seeds were treated with PVS2, Desiccation and 30%Glycerol and incubated at +22oC, instead of liquid nitrogen (-196oC). The 30%Glycerol and PVS2 pre-treatments dramatically reduced the seed germination from 90% in control seeds to 35.00 and 41.67%. Cryogenic (-196oC) condition reduced seed germination from 90% in control seeds to 26.67% and 28.33. However, Desication showed excellent protection of seeds in cryogenic conditions in seed germination and establishment in lab and greenhouse. Control seed in normal conditions stayed for few months. Germination of cryopreserved seeds for a period of one year did not show significant reduction, compared to those kept for one week or one month at -196 oC.
  Keywords: seed, Populus euphratica, cryopreservation, desiccation, liquid nitrogen
 • Mehdi Rezaei, Ahmad Balandary Pages 323-331
  In this research, during three consecutive years (2010-2012), a series of diallel crossing was performed among wild type barberry genotypes and Iranian seedless barberry. Setting of seed and fruit in the crossing have been studied and then seedling survival were evaluated in several cultural systems. Results showed significant effects of pollen sources on setting of fruits, seed and seeded fruits in seedless barberry. Pollens of R2N1 genotypes with 46% fruit set and 2.22% seedset and pollens of R4N1 genotype with 69% fruitset and 20.22% seed set had the lowest and highest rates, respectively. Also, There was significant differences (p<0.01) among genotypes on setting of fruit, seed and seeded fruit when pollinated with seedless barberry pollens. In this study, the efficiency of seedless barberry pollens to set seed in wild type barberries was proved and its male sterility theory was rejected. Evaluation of seedling survival rate showed that planting barberry seeds in spring in Cocopeat mixed with Perlite under mist system could increase dramatically seedling survival rate.
  Keywords: pollen, pollination, seedling survival
 • Mehdi Hadadinejad, Somayeh Qasemiomran, Fatemeh Azimi Ahangari Pages 333-343
  Blackberry diversity is high in Iran due to its wild and natural populations especially in south of Caspian Sea. However it has not been investigated before. The goal of this work was to evaluate some wild populations of black berry in Mazandaran province of Iran. At first, region and then location of blackberries plants identified and the traits of leaf, stem, spin, flower, fruit quantity and quality evaluated based on blackberry descriptor via three replications. Results showed that, there was negative significant correlation between the symptoms of pest and diseases with spin number and direction, cross section of stem and terminal leaflet type. Based on the results, four main factor included spin, fruit quantity, plant growth habit and flowering traits explained more than 95% of observed variance. Spin related traits including spin size and direction, hairiness of shoot, stem cross section and fruit and flower size, explained 50% of total variance. Results of cluster analysis divided genotypes into two groups with 100% difference. The Qaemshahr genotypes distanced from each other and located in separated groups whereas belonged to one region. This indicated the variation in genotypes that is used by blackberry local harvesters. In the second group the genotypes separated from each other based on their geographical origin.
  Keywords: correlation, factor analysis, cluster analysis, thorn, region