فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صبا آقادوست، کامل عبدالله نژاد *، فرهاد یغمایی، علی اکبر جعفری صفحات 1-14

  توزیع لگ نرمال برای توصیف داده های مثبت و دارای توزیع چوله به راست با میانگین کم و واریانس زیاد به کار می رود. این توزیع در بسیاری از علوم نظیر پزشکی، اقتصاد، زیست شناسی، علوم غذایی دارای کاربرد است. مقایسه میانگین های چند جامعه لگ نرمال همواره مورد توجه محققان بوده است ولی ارائه یک آماره آزمون کارآمد برای این مقایسه بسیار مشکل است. در اینجا روش های مختلفی برای آزمون برابری میانگین ها در چند جامعه لگ نرمال مورد مطالعه قرار می گیرند که عبارتند از آزمون F، آزمون های نسبت درستنمایی، روش های مقدار احتمال تعمیم یافته و روش آزمون محاسباتی. اندازه و توان این آزمون ها در مطالعه های شبیه سازی مقایسه خواهند شد.

  کلیدواژگان: توزیع لگ نرمال، آزمون فرض، اندازه آزمون، توان آزمون، برآورد ماکسیمم درستنمایی
 • اکبر اصغرزاده، مینا عزیزپور، رضا ولی اللهی صفحات 15-41
  یکی از نقایص سانسور فزاینده نوع دو، نامحدود بودن زمان انجام آزمایش است. به همین دلیل طرح جدید سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در سال های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این مقاله تحلیل داده های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، زمانی که داده ها از توزیع نیمه لوژستیک پیروی کنند ارائه می شود. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامتر و برآورد بیزی پارامتر با دو روش تقریب لیندلی و زنجیر مارکوفی مونت کارلو محاسبه می شود. بازه های اطمینان مجانبی، بوت استرپ و بیزی ارائه می شوند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو، برآوردهای مختلف نقطه ای و بازه ای پارامتر مقایسه می شوند. به علاوه نحوه کاربست روش های برآورد معرفی شده در یک مثال عددی نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: براورد ماکسیمم درستنمایی، برآورد بیز، بازه اطمینان مجانبی، سانسور هیبرید فزاینده نوع دو
 • بهاره افهمی، محسن مددی، محسن رضاپور صفحات 43-60
  در این مقاله ابتدا به محاسبه آنتروپی k-رکوردها از توزیع پارتو تعمیم یافته پرداخته می شود و بر مبنای آن، آماره ای برای آزمون نیکویی برازش این توزیع ارائه می گردد. در پایان، عملکرد این آماره در مطالعه ای شبیه سازی و با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون نیکویی برازش، آنتروپی شانون، توزیع پارتو تعمیم یافته، k، رکوردها
 • فاطمه صفایی، جعفر احمدی صفحات 61-76
  سیستم قابل تعمیری را در نظر بگیرید که دو نوع خرابی با نرخ های متفاوت برای آن رخ می دهد. انتخاب تعمیر مینیمال یا تعویض کامل به نوع خرابی وابسته است. طول دوره تعویض با توجه به تابع هزینه و مفهوم هزینه کاهش یافته، بهینه می شود. در این مقاله، طول دوره جایگذاری بهینه با در نظر گرفتن توابع نرخ مختلف و همچنین با احتمال تعمیر مینیمال متفاوت، باهم مقایسه می شوند. براساس نتایج حاصل، در مورد اینکه در کدام سیستم باید جایگذاری پیشگیرانه زودتر انجام شود، می توان اظهار نظر نمود. برای تشریح بیشتر نتایج مقاله، مثال های عددی ارائه و مطالعه شبیه سازی انجام شده است.
  کلیدواژگان: جایگذاری بهینه، سیستم های قابل تعمیر، تعمیر مینیمال، فرآیند پواسن ناهمگن
 • روشنک علی اکبری صبا، علیرضا زاهدیان، مرضیه اربابی * صفحات 77-100

  یکی از اهداف اصلی آمارگیری هزینه و درامد خانوار، براورد سالانه میانگین درامد خانوارها در کشور است. از این رو با توجه به اهمیت درستی اطلاعات گردآوری شده و با درنظر گرفتن دلایلی که گاهی منجر به بروز خطا در اندازه گیری درامد خانوارها می شود، در این مقاله بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوار در سال 1390، به براورد خطای اندازه گیری درامد و تعدیل مقدار درامد اظهارشده خانوارهای نمونه با استفاده از روش های مبتنی بر مدل پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: خطای اندازه گیری، آمارگیری هزینه و درامد خانوار، مدل رگرسیونی
 • شهرام منصوری صفحات 101-118
  بنا بر اصل ماکسیمم آنتروپی جینز، در میان تمام توابع توزیع احتمال که در قیود معین صدق می کنند توزیعی باید انتخاب شود که دارای ماکسیمم آنتروپی است. در این مقاله روشی برای به دست آوردن تابع چگالی احتمال توام دو متغیره با معلوم بودن توزیع های حاشیه ای و ضریب همبستگی در یک ناحیه معین با ماکسیمم کردن اندازه های آنتروپی تانیجا و بورگز ارائه و مثال هایی زده شده است. برای حالاتی که نتوان مسئله را به صورت تحلیلی حل کرد، روشی عددی نیز پیشنهاد و نحوه اجرای آن در یک مثال توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: اندازه آنتروپی تانیجا، اندازه آنتروپی بورگز، اصل ماکسیمم آنتروپی، اسپلاین ها
 • شهرام یعقوب زاده، علی شادرخ، مسعود یارمحمدی صفحات 119-141
  در این مقاله یک توزیع پنج پارامتری جدید به نام توزیع بتاوایبول هندسی که نرخ شکست آن افزایشی، کاهشی و گودالی شکل است معرفی می شود و به کمک چندجمله ای های استرلینگ، تابع چگالی احتمال و برخی از ویژگی های آن مانند تابع های نرخ خطر و بقا، گشتاورها و چندک، آنتروپی های رنی و شانون، گشتاورهای آماره های مرتب، میانگین مانده عمر و میانگین مانده عمر معکوس به دست آورده می شود. همچنین با روش ماکسیمم درستنمایی برآورد پارامترها ارائه و با مقایسه برازش توزیع بتا وایبول هندسی و چند زیرمدل آن به یک مجموعه داده واقعی، نشان داده می شود که توزیع بتا وایبول هندسی برازش بهتری به این مجموعه داده دارد.
  کلیدواژگان: توزیع وایبول، چندجمله ای های استرلینگ، توزیع بتاوایبول هندسی، تابع نرخ خطر، توزیع بتا
|
 • Saba Aghadoust, Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Ali Akbar Jafari Pages 1-14

  The log-normal distribution is used to describe the positive data that has skewed distribution with small mean and large variance. This distribution has application in many sciences for example medicine، economics، biology and alimentary science، etc. Comparison of means of several log-normal populations always has been in focus of researchers، but their test statistics are not easy to derive or extremely complicated for this comparisons. In this paper، the size and power of different testing methods including F-test، likelihood ratio test، generalized p-value approach and computational approach test are compared in a simulation study.

  Keywords: Log, normal distribution, Hypothesis test, Size of a test, Power of a test, Maximum likelihood estimation
 • Akbar Asgharzadeh, Mina Azizpour, Reza Valiollahi Pages 15-41
  One of the drawbacks of the type II progressive censoring scheme is that the length of the experiment can be very large. Because of that، recently a new censoring scheme named as the type II progressively hybrid censored scheme has received considerable interest among the statisticians. In this paper، the statistical inference for the half-logistic distribution is discussed based on the progressively type II hybrid censored samples. The maximum likelihood estimator، the approximate maximum likelihood estimator and the Bayes estimator of parameter using Lindley approximation and MCMC method are obtained. Asymptotic confidence intervals، Bootstrap confidence intervals and Bayesian credible intervals are obtained. Different point and interval estimators are compared using Monte Carlo simulation. A real data set is presented for illustrative purposes.
  Keywords: Maximum likelihood estimator, Bayes estimator, Asymptotic confidence interval, Type, II progressively hybrid censoring
 • Bahareh Afhami, Mohsen Madadi, Mohsen Rezapour Pages 43-60
  In this paper، first the Shannon entropy of k-record values is derived from the generalized Pareto distribution and propose goodness-of-fit tests based on this entropy. Finally، real data and a simulation study are used for analyzing the performance of this statistic.
  Keywords: Generalized Pareto distribution, Goodness, of, fit test, k, Record values, Shannon entropy
 • Fatemeh Safaei, Jafar Ahmadi Pages 61-76
  Consider a repairable system where two types of failures occur with different rate functions. The choice of minimal repair or replacement depends on the types of failures. The length of replacement cycle becomes optimal in terms of the cost function and the concept of discounted cost. In this paper، for two repairable systems the optimal replacement cycles are compared based on failure rate functions and probability of minimal repairs. Based on our results، one can make a decision for the period of replacement times. In order to illustrate the obtained results، numerical examples and simulation study are given.
  Keywords: Optimal replacement, Repairable systems, Minimal repair, Non, homogeneous Poisson process
 • Roshanak Aliakbari Saba, Alireza Zahedian, Marzieh Arbabi Pages 77-100

  Annual estimation of average household incomes is one of the main goals of the household income and expenditure survey in Iran. So، regarding importance of accuracy of gathered data and reasons that lead to error in measuring household income، in this paper، model-based methods are used for estimating income measurement error and adjusting sample households declared income for 2011 household income and expenditure survey.

  Keywords: Measurement error, Household income, expenditure survey, Regression model
 • Shahram Mansoury Pages 101-118
  Jaynes'' principle of maximum entropy states that among all the probability distributions satisfying some constraints، one should be selected which has maximum uncertainty. In this paper، we consider the methods of obtaining maximum entropy bivariate density functions via Taneja and Burg''s measure of entropy under the constraints that the marginal distributions and correlation coefficient are prescribed. Next، a numerical method is considered. Finally، each method is illustrated via a numerical example.
  Keywords: Tanejas measure of entropy, Burgs measure of entropy, Maximum entropy principle, Spline
 • Shahram Yaghoubzadeh, Ali Shadrokh, Masoud Yarmohammadi Pages 119-141
  In this paper، we introduce a new five-parameters distribution with increasing، decreasing، bathtub-shaped failure rate، called as the Beta Weibull-Geometric (BWG) distribution. Using the Sterling Polynomials، the probability density function and several properties of the new distribution such as its reliability and failure rate functions، quantiles and moments، Renyi and Shannon entropies، moments of order statistics، mean residual life، reversed mean residual life are obtained. The maximum likelihood estimation procedure is presented in this paper. Also، we compare the results of fitting this distribution to some of their sub-models، using to a real data set. It is also shown that the BWG distribution fits better to this data set.
  Keywords: Weibull distribution, Sterling Polynomials, Beta Weibull, Geometric distribution, Hazard rate function, Beta distribution