فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میرنجف موسوی، علی قهرمان، علی باقری کشکولی صفحه 1
  صحنه جرم در شهر یعنی همان مکانی که جرم در آن رخ می دهد و به عبارت دیگر، محدوده هایی که بزهکاری به لحاظ زمانی و مکانی در آن تجمع می یابد یا انجام جرم را آسان می سازد. این مقاله با هدف شناسایی کانون های جرمخیز در مناطق شهر ارومیه به ارایه راهکارهایی برای رسیدن به امنیت پایدار در مناطق مختلف شهر ارومیه میپردازد. تحقیق پیش روی به لحاظ هدف «کاربردی» و به لحاظ ماهیت و روش «توصیفی – تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش همه مجرمان دستگیر شده مناطق چهارگانه شهر ارومیه در سال 1389 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار استنباطی و مدل های پیشرفته آماری، ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی انواع جرمها در سطح مناطق شهر ارومیه در سال 1389 نشان میدهد منطقه دو و سه دارای بیشترین میزان ارتکاب انواع جرمها و منطقه چهار دارای کمترین میزان ارتکاب انواع جرمها هستند. همچنین بیضی انحراف معیار نشان میدهد توزیع جرمها و روند گسترش آن در مناطق این شهر، دارای جهتی شرقی به غربی است؛ به گونه ای که منطقه چهار دارای کمترین میزان وقوع جرم است (توزیع متمرکز) و در سایر مناطق میزان ارتکاب انواع جرم ها توزیعی پراکنده دارد. بررسی تحلیل مسیر اثرگذاری عوامل مختلف در شکل گیری کانونهای جرمخیز نیز نشان میدهد متغیرهای سرقت با میزان 504/ 0 و خرابکاری و اخلال در نظم جامعه با میزان 449/ 0 دارای بیشترین تاثیرها در شکل گیری کانونهای جرم خیز در شهر ارومیه بودهاند. در نهایت، راهکارهایی برای کاهش میزان جرمها و رسیدن به امنیت پایدار در سطح مناطق شهر ارومیه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کانونهای جرم خیز، امنیت پایدار، بیضی انحراف معیار، شهرارومیه
 • سجاد فرجی دیزجی* صفحه 47
  این مقاله با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری (VAR)در دوره 1338 تا 1385 به بررسی روابط متقابل و پویای سه متغیر مخارج امنیتی و نظم عمومی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می-پردازد. برآورد توابع واکنش آنی و نیز آنالیز تجزیه واریانس، نشان می دهند که بهبود وضعیت رشد اقتصادی، نیاز دولت به مخارج امنیتی و انتظامی را افزایش می-دهد. علاوه بر آن، افزایش مخارج امنیتی و انتظامی، با ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی، سرمایه-گذاری بخش خصوصی را ترغیب می سازد. در نهایت نیز نتایج، وجود یک رابطه دو سویه برخاسته از علت ومعلول میان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: مخارج امنیتی و نظم عمومی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مدل VAR
 • مراد کاویانی راد*، سعید عزیزی صفحه 69
  عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری، بر این فرض استوار است که یکایک شهروندان، جدای از وابستگی های زیستی و اعتقادی باید در برابر مخاطرات محیطی پدید آمده از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. پدیده اسکان غیررسمی یکی از مباحث عدالت محیطی است. داده های موجود نشان می دهند که نابرابری های مکانی در قالب اسکان غیررسمی در ایران عمدتا برخاسته از روند پرشتاب شهرنشینی و مهاجرتهای روستایی بوده است. کلان شهر کرجاز کانونهای مهاجرپذیری کشور است که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در گسترش اسکانغیررسمی آن نقش داشته اند. این در حالی است که پدیده اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون آن نیز در حال گسترش است. رخداد نوپدیدی که پیش از این در استان سابقه نداشته است. پژوهش حاضر با رویکردی تبیینی و با بهره گیری از یافته های کتابخانهای و داده های میدانی بر این فرض استوار است که پدیده اسکان غیررسمی روستایی به عنوان یکی از نمودهای مطالعاتی عدالت محیطی در روستای محمودآباد کلانشهر کرج برآیند حضور اکثریت مهاجر کم درآمد است. تحلیلیافته های استنباطی پژوهش مبتنی بر آزمون «خی دو» (2X) در چارچوب پرسشنامه در مقیاس اسمی طیف لیکرتانجام شده است. جامعه آماری آن 2430 نفر است بر پایه فرمول کوکران، نمونه آماری 220 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند و نشانگر آن است که میان عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در گسترش اسکان غیررسمی روستایی در روستای محمودآباد با مهاجرت، شغل سرپرست خانوار، علت انتخاب و... در این روستا رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: عدالت محیطی، اسکان غیر رسمی، روستای محمودآباد کرج
 • مصطفی قادری حاجت*، حمیدرضا نصرتی صفحه 89
 • محسن جان پرور*، طهمورث حیدری موصلو صفحه 115
  ایران از روزگار کهن کشوری با ملتی متنوع از اقوام، فرهنگ ها، شیوه های زیست، مذهب و زبان های گوناگون و دارای پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی در میان اجزای خود بوده است. این کلیت یکپارچه اما تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی با چالش هایی مواجه می شود؛به گونه ای که در طول زمان گاه وحدت و همبستگی ملی آن دچار آسیب ها و تهدیداتی شده است. بنابراین مساله حفظ، تداوم و ارتقای همبستگی و وحدت ملی همواره به عنوان یک هدف راهبردی مورد توجه حکومت های ایران بوده است؛ مساله ای که همچنان اولویت خود را حفظ کرده است. همچنین، هر چند حضور اقوام و ایلات همواره در طول تاریخ ایران منجر به زایش و پویایی فرهنگ و تمدن کهن شده است؛ اما در عین حال، به دلیل برخی متغیرهای مهم و اثرگذار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه های داخلی و خارجی، شرایط و بسترهای بروز مشکلات و آسیب های امنیتی،در حوزه های قومی آماده و نمودار شده است. در ارتباط با مسایل امنیتی این رویکرد، پژوهشی صورت گرفته است. بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که مهمترین عوامل امنیت ساز در میان اقوام ایران چیست؟ روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایشی و کیفی است و برای گردآوری اطلاعات آن از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توجه جدی به توسعه مناطق مرزی، تاکید بر دین مشترک و آیین های پیوندگر(مانند عید نوروز) و احترام به آداب و رسوم اقوام از مهمترین عوامل امنیت ساز محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: ایران، قوم و قومیت، امنیت
|
 • M.N. Mousavi, Ali Ghahraman, Ali Bagheri Kashkoli Page 1
  Crime Scene in the city means the location where crime occurs, and in other words, an area where felony accumulates in terms of time and place and or facilitates crime perpetration. The purpose of this study is to identify crime centers of Urmia in order to provide strategies to achieve sustainable security in the different regions of Urmia city. This research is applied in terms of objective and is descriptive – analytic in terms of method. Statistical community of research was all detainee criminals from four Urmia areas in 9831. To analyze data, tests of inferential statistical and advanced statistical models are used, for example correlation, regression coefficient, and analysis of multivariate variance and path analysis. Survey of all types of crimes at Urmia regions in 9831 shows that regions 2 and 8 have maximum rate of crimes perpetration, and four regions has lowest rate of crimes perpetration. Also Standard deviation Ellipse indicates that distribution orientation and the process of its extension have an east- west orientation in a way that region 4 has lowest rate of crime occurrence (centralized distribution). In the other regions perpetration, rate of crimes have dispersed contribution. Path analysis investigation of effects of different factors in formation of crime-prone centers shows that robbery variables with rate. 05.4 and sabotage and felony with rate. 0441 have the highest impacts on formation of Crime-Prone Center in Urmia. Finally, are presented some strategies to deduction in crime rate and to achieve sustainable security in different regions of Urmia.
  Keywords: Crime, Prone Centers, Sustainable Security, Standard Deviation Ellipse, Urmia City
 • Seyed Hadi Zarghani*, Hadi Azami, Ramazan Ali Khalilizadeh Page 19
  All the documented evidence and experiences in the wars of the 2.th century and the first decade of the 29st century have portrayed this reality as objective and irrefutable examples before the world’s eyes, that cities, due to being the center of physical and human capital as well as having vital, sensitive, and significant installations and centers, are among the primary and basic targets for enemies at the time of war. One of the basic applications of passive defense knowledge is to protect cities and citizens against military and terrorist attacks. Therefore, in addition to explaining the types of military and terrorist threats, it is necessary to analyze and identify the most important areas, installations, and centers of the city that are exposed to threats in order that authorities and relevant institutions could deal with the threats through taking passive defense measures. Through descriptive-analytical method and by using library and field information and findings, this paper tries to study and analyze vital, sensitive, and significant centers of the city of Neishabour in terms of their safety when facing military and terrorist attacks.
  Keywords: Defensive, security Considerations, Vital, Sensitive Centers
 • Sajjad Faraji Dizaji* Page 47
  This study uses a Vector Regression (VAR) model over the period of 9151-2..6 to investigate the dynamic interactions and relationships between government expenditure on public order and security, GDP and private sector investment for the Iranian economy. The results of impulse response functions and variance decomposition analysis indicate that an upturn in economic growth can stimulate a demand for increased government spending on public order and security. Moreover, an upturn in government spending on public order and security can encourage the private sector investment. Finally, our findings show that there is a significant bidirectional relationship between economic growth and private sector investment.
  Keywords: Public order, security expenditure, Economic growth, Investment, VAR model
 • Morad Kaviani Rad*, Saeed Azizi Page 69
  Environmental justice as a comprehensive approach to inequality, based on the premise that all sections of society regardless to the religious and biological heterogeneity have to protect from environmental consequences arising from the unequal social and economic relations. The informal settlements phenomenon is one of the issues of environmental justice. The data show that Iran's spatial inequalities in the informal settlements have mainly arisen from the accelerated urbanization and rural migration. Karaj metropolitan is one of the country centers that are open to immigrants and economic and social variables have contributed in spreading out the informal settlements. The informal settlements phenomenon is also extending in the periphery villages. A new event that is unprecedented in this province. This Research has explanatory approach that by using the library and field data based on this assumption “informal settlement phenomenon as a manifestation of environmental justice in Mahmoodabad is the result of having low-income immigrant majority”. Inferential analysis of research findings is based on chi-square test (X2) and in the base of questionnaire and nominal range of Likert scale. Its Statistical Society (248.) is based on the Cochran formula and a sample was 22. that were selected randomly showed that there is relation between the socioeconomic factors affecting the expansion of informal settlements in the rural village of Mahmoodabad with immigration, employment and households.
  Keywords: environmental justice, informal settlements, Karaj's Mahmoodabad village
 • Mustafa Ghaderi Hjat*, Hamid Reza Nosrati Page 89
  In addition to the geographical space that encompasses the structure of concrete and perceivable, cyberspace can also consider along with geographical space and has its own requirements. Cyberspace has opened new window for the world nations and structures of sovereignty. This space, as well as geographical space provides threats, challenges and opportunities that is the result of advent and action of players in this field, especially it can have a broader feedback than local or regional levels. This paper with an analytical-descriptive procedure and using library, while investigating political geography of cyberspace we investigate sovereignty challenges in this field from political geography perspective and study the advent of new players that their situation do not adapt to traditional players. Findings of the paper show that five challenges home users and small businesses, large economic institutions, critical areas of infrastructures, vulnerability at national arena and global threats of states in the world, that each of them have their requirements.
  Keywords: Cyberspace, Information Technology, Sovereignty, Security, Cyber geography
 • Mohsen Janparvar*, Tahmores Heidari Mosello Page 115
  Iran has been a multinational country with various peoples, cultures, life styles, religions and languages. This Nation has had deep historical, cultural and religious ties with each others. But this integrated totality has been faced challenges by internal and external factors. Sometimes their national unity and solidarity has been damaged or threatened. Therefore, governments have always been interest in preservation, continuation and promotion of national unity and solidarity as a strategic objective. This problem has held its priority. Also, existences of ethnic groups and tribes have always led to the cultural liveliness. However, some problems and security deficiency have been revealed in ethnic arenas, due to some important political, social and economic varieties at internal and external levels. This research is conducted in relation to security issues of this approach. Current research is based on this important question “what are the main factors of security making between Iran’s ethnic groups?” The research methodology adopted is descriptive- analytic and the data- gathering procedure is library and field finding. The finding of the current research reveals that attention to the boundary regions development, emphasis on common religion and respect to the ethnic’s customs are the main important security making factors.
  Keywords: Iran, Ethnic, ethnicity, security