فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1393)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مسلم مهدوی شهری، زهرا خلیلی *، علی صدرالهی، بنفشه سعادتی صفحات 6-13
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان شهر کاشان انجام شد.
  زمینه
  جمعیت سالمندان ایران به سرعت در حال افزایش است. تخمین زده می شود تا 20 سال آینده جمعیت سالمندان ایران به بیش از 10 درصد کل جمعیت کشور برسد. تغییرات فیزیولوژیک و ساختمانی سیستم قلب و عروق در دوره سالمندی با شیوع بیشتر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان همراه است. بیماری عروق کرونر شایع ترین علت مرگ در سالمندان است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. نمونه پژوهش، 500 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر کاشان بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایسهمیه بود که از بین 10 مرکز بهداشتی درمانی شهر کاشان انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، بیماری های زمینه ای و عوامل خطر بیماری های قلبی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 11/5 و آمار توصیفی تحلیل شدند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد 47 درصد سالمندان، چاق یا دارای اضافه وزن بودند (میانگین شاخص توده بدنی 27 کیلوگرم بر متر مربع با انحراف معیار 3/15). همچنین، 38 درصد نمونه ها دارای فشارخون بالا و 30/4 درصد دچار چربی خون بالا بودند. بیشتر نمونه های پژوهش برنامه ورزشی منظم نداشتند و گاهی اوقات ورزش می کردند (66/6 درصد)، و 18/8 درصد نمونه های پژوهش سیگاری بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی شیوع قابل توجهی در سالمندان کاشان دارد. بنابراین، ارئه آموزش در این زمینه، غربالگری و کنترل عوامل خطر پیشنهاد می شود. همچنین، افزایش فعالیت بدنی و کاهش مصرف سیگار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی عروقی، سالمند، عوامل خطر
 • شهرزاد غیاثوندیان، ربابه حق وردی *، معصومه ذاکری مقدم، انو شیروان کاظم نژاد، مهدی موسوی، یاسر سعید صفحات 14-21
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر موسیقی ترجیحی بر کیفیت خواب بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد. زمینه. اختلال خواب یکی از موارد شایع در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر می باشد که به تناسب می تواند سایر پیامدهای بعد از جراحی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل می باشد. بر این اساس، 70 بیمار که تحت جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در یکی از دو گروه آزمون یا کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون، به مدت 20 دقیقه برای 4 روز متوالی موسیقی ترجیحی از طریق دستگاه پخش موسیقی دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت تنها مراقبت های روتین بخش را دریافت نمودند. جهت جمع آورری دادها از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ، قبل و بعد از مداخله استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  توزیع ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه آزمون و کنترل همگن بود. بین سطح کیفیت خواب گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد. این تفاوت در گروه کنترل نیز از نظر آماری معنا دار نبود.
  نتیجه گیری
  اگرچه با توجه به نتایج پژوهش حاضر موسیقی درمانی تاثیری بر کیفیت خواب بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر نداشت، اما این موضوع می تواند با تغییر در روش و مدت زمان مداخله و انتخاب هدفمند بیماران در مطالعات آتی مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد.
  کلیدواژگان: موسیقی ترجیحی، کیفیت خواب، جراحی بای پس عروق کرونر
 • محمدهادی سروری *، حمید چمنزاری، غلامحسین کاظم زاده، سید مصطفی محسنی زاده، علی دشتگرد صفحات 22-28
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گرمادرمانی موضعی بر شدت درد بیماران مبتلا به اختلالات انسدادی مزمن شریانهای محیطی انجام شد. زمینه. اختلالات انسدادی مزمن شریانهای محیطی از بیماریهای شایع و آزاردهنده میباشد که به طور عمده اندام تحتانی را درگیر میکند. میتوان گفت که این بیماری شایعترین علت معلولیت و ناتوانی است و بسیاری از بیماران از درد ناشی از آن رنج می برند.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 بیمار مبتلا به اختلالات انسدادی مزمن شریانهای محیطی مراجعه کننده به بخش فوق تخصصی جراحی عروق بیمارستان امام رضا، شهر مشهد، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه کنترل (30 نفر) یا آزمون (30 نفر) قرار گرفتند. ابتدا، پرسش نامه ای مشتمل براطلاعات دموگرافیک و سابقه و وضعیت بیماری برای تمامی بیماران تکمیل شد. سپس، شدت درد آنان قبل از مداخله اندازهگیری شد. پای بیماران در گروه آزمون در یک ظرف آب گرم با حرارت 41 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار داده شد. بعد از گرمادرمانی، دوباره شدت درد بیماران گروه آزمون اندازهگیری شد. این کار به مدت 5 روز پیاپی انجام شد. بیماران گروه کنترل در طی 5 روز فقط درمانهای دارویی معمول بخش را دریافت کردند و هر روز نیز شدت درد آنان اندازهگیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS، نسخه 14 تحلیل شد.
  یافتهها: شدت درد بیماران گروه آزمون بعد از مداخله کاهش معنیداری را نشان داد (0/0001p<). شدت درد بیماران گروه کنترل در طی 5 روز تفاوت معنیداری را نشان نداد.
  نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گرمادرمانی با آب گرم باعث کاهش شدت درد بیماران مبتلا به اختلالات انسدادی مزمن شریان های محیطی می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات انسدادی مزمن شریانهای محیطی، گرمادرمانی، درد
 • فاطمه حبیب زاده، معصومه ایمانی پور، ژاله محمدعلیها *، عباس مهران صفحات 30-37
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر چک لیست بر کیفیت انتقال داخل بیمارستانی در بخشهای مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. انتقال داخل بیمارستانی بیماران بخش مراقبت ویژه آنان را در معرض خطراتی از جمله بی ثباتی قلبی عروقی و تنفسی، آسیب جسمی و مرگ قرار میدهد. لذا پیشگیری از این خطرات یک ضرورت است.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی قبل-بعد، ابتدا کیفیت انتقال داخل بیمارستانی دو بخش مراقبت ویژه جراحی و عمومی یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در 50 مورد انتقال داخل بیمارستانی در شیفت های صبح و عصر با چک لیست مشاهدهای بررسی شد. سپس چک لیست انتقال داخل بیمارستانی در اختیار پرستاران این بخش ها قرار داده شد تا هنگام انتقال بیمار از آن استفاده نمایند. یک ماه بعد از مداخله، کیفیت انتقال بیمار در 50 مورد انتقال داخل بیمارستانی در شیفت های صبح و عصر با چک لیست مشاهدهای قبلی بررسی شد. دادهها در نرم افزار SPSS نسخه 21 و با آزمون های آماری تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس یافتههای پژوهش، بین میانگین نمره کیفیت انتقال، قبل از مداخله (49/26 با انحراف معیار 9/87) و پس از مداخله (54/95 با انحراف معیار 10/27)، تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (0/006p=).
  نتیجه گیری
  به کارگیری چک لیست بر کیفیت انتقال داخل بیمارستانی موثر است. لذا پیشنهاد میگردد چک لیست انتقال داخل بیمارستانی برای بهبود کیفیت انتقال بیماران در اختیار بخشهای مراقبت ویژه قرار داده شود تا در جهت بهبود حفظ ایمنی بیماران و کاهش عوارض ناشی از انتقال داخل بیمارستانی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: چک لیست، کیفیت انتقال داخل بیمارستانی، بخش مراقبت ویژه
 • معصومه ذاکری مقدم، شهرزاد غیاثوندیان، کوروش جودکی *، محمد خواصی صفحات 38-47
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر نقش پرستار رابط بر نشانه های حیاتی بیماران در فرایند انتقال از بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب به بخش عمومی بود.
  زمینه
  انتقال بیماران از بخش مراقبت های ویژه به بخش عمومی همراه با اضطراب، استرس و تغییرات در علایم حیاتی بیماران می باشد. نقش پرستار رابط، حل شکاف و مشکلات بین بخش مراقبت های ویژه و بخش عمومی و جلوگیری از ایجاد عوارض ناخواسته حین انتقال بیماران می باشد. روش کار. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که در آن، تعداد 68 بیمار در دو گروه 34 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون علاوه بر دریافت مراقبت معمول، از خدمات پرستار رابط بخش مراقبت ویژه در کنار خود و از حمایت های وی تا پایان فرایند انتقال برخوردار شد. در بدو ورود به پژوهش، برای نمونه های هر دو گروه، پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بیماری و علایم حیاتی در ابتدای اعلام انتقال بیمار و دو ساعت پس از استقرار بیمار در بخش عمومی به وسیله پژوهشگر کنترل و ثبت شد. داده ها در SPSS نسخه 19 و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل شدند.
  یافته ها
  در شروع مطالعه، دو گروه از نظر میانگین مقادیر علایم حیاتی به جز فشار خون سیستولی، اختلاف آماری معنی دار نداشتند. پس از مداخله، خدمات پرستار رابط بخش مراقبت ویژه سبب کاهش معنی داری در میانگین مقادیر علایم حیاتی بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  خدمات پرستار رابط بر نشانه های حیاتی بیماران در فرایند انتقال از بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب به بخش عمومی موثر است و طراحی چنین نقشی برای پرستار در فرایند انتقال از بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب به بخش عمومی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: جراحی قلب، پرستار رابط، نشانه های حیاتی
 • نسیم مهرانفرد، ژاله محمدعلیها *، مژده نویدحمیدی، انوشیروان کاظم نژاد، کیارش ساعتچی صفحات 48-57
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شد. زمینه. تهویه مکانیکی متداول ترین مداخله تکنولوژیک برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است و درمان با آن، مجموعه ای از تنش های ناخوشایند روانی و جسمی را برای بیماران به همراه دارد. اضطراب یکی از رایج ترین واکنش های روانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی است. طب فشاری، به عنوان یک رویکرد غیردارویی بدون عارضه ممکن است اضطراب این بیماران را کاهش دهد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با بلوک های تصادفی بود که در آن، 164 بیمار تحت تهویه مکانیکی دارای ثبات همودینامیک، با سطح هوشیاری 9 و بالاتر در مقیاس گلاسگو و واجد شرایط ورود، بطور تصادفی در یکی از گروه های آزمون یا کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون، طب فشاری را روزانه دو بار در دو روز متوالی به همراه مراقبت روتین بخش دریافت کرد، اما گروه کنترل، تنها دریافت کننده مراقبت روتین بخش بود. در هر جلسه، اضطراب بیماران، در سه مقطع زمانی قبل، بلافاصله و یک ساعت بعد از مداخله، با استفاده از ابزار سنجش اضطراب بر اساس چهره (FAS) اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان اضطراب پایه در بیماران تحت تهویه مکانیکی بالا بود. در طول مطالعه، اضطراب گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل، از نظر آماری کاهش معنی داری داشت (0/032p=). در هر 4 جلسه، اضطراب آزمون و کنترل، بلافاصله بعد از مداخله در گروه آزمون، اختلاف آماری معنی دار داشت (0/0001p<). در گروه آزمون، تغییرات وابسته به زمان برای اضطراب، از لحاظ آماری، معنی دار بود (0/0001p<). و در مقایسه داخل گروهی، در هر 4 جلسه، اضطراب قبل و بلافاصله بعد از مداخله، اختلاف آماری معنی دار داشت (0/0001p<). تغییرات اضطراب، بین جلسات مختلف، اختلاف آماری معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  طب فشاری می تواند اضطراب بیماران تحت تهویه مکانیکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین، پرستاران بخش مراقبت های ویژه می توانند با استفاده از این رویکرد غیر دارویی، اضطراب بیماران تحت تهویه مکانیکی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: طب فشاری، اضطراب، روان، تهویه مکانیکی، پرستاری، طب مکمل
 • سید مسلم مهدوی شهری، علی سلطانی *، پیام عباسی، زهرا مرادی صفحات 58-66
  هدف
  این مطالعه به مرور شواهد و کارآزمایی های بالینی درباره رژیم غذایی برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی می پردازد. زمینه. بیماری های قلبی عروقی به سرعت در حال تبدیل شدن به علت اصلی مرگ در سراسر جهان هستند. بنابراین، شناخت رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مهم است.
  روش کار
  داده های این مطالعه مروری از طریق جستجوی منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی و نیز جستجوی دستی منابع کتابخانه ای به دست آمده است. جستجوی مقالات و پژوهش ها با به کار بردن واژه های کلیدی در اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجلات علمی پژوهشی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که حداقل سه راهبرد رژیمی برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی موثر است: جایگزین کردن چربی های اشباع شده با چربی های اشباع نشده و ترانس (به ویژه اشباع نشده های چندگانه)؛ افزایش مصرف چربی های امگا 3 از منابع گیاهی و روغن ماهی؛ و استفاده از رژیم دارای مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، آجیل ها و غلات.
  نتیجه گیری
  شواهد نشان می دهند که استفاده از چربی های اشباع نشده غیر هیدروژنه به عنوان فرم غالب چربی مورد استفاده در رژیم غذایی، غلات کامل به عنوان فرم اصلی کربوهیدرات ها، میوه ها و سبزیجات فراوان، و مقدار کافی چربی های امگا 3 می تواند حفاظت لازم را در برابر بیماری های قلبی عروقی فراهم آورد. این رژیم غذایی، همراه با فعالیت جسمی منظم، خودداری از سیگار کشیدن و حفظ وزن ایده آل بدن، از اکثر بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی عروقی، رژیم غذایی، پیشگیری
 • منصور محسن آبادی*، علیرضا محسنی پور فومنی، حمید پیروی صفحات 68-72
  هدف
  هدف این مطالعه، بررسی مقایسه ای انواع روش های ایجاد هایپوترمی پس از ایست قلبی تنفسی و مراقبت های مربوط است. زمینه. در سندرم پس از احیاء که پس از ایست قلبی تنفسی اتفاق می افتد، بیمار نیازمند پایش مداوم و انجام مراقبت در بخش مراقبت های ویژه می باشد. برخی از بیمارانی که ایست قلبی تنفسی را تجربه می کنند، حتی پس از ترخیص از بیمارستان دچار عوارض نورولوژیک و مغزی خفیف تا شدید می گردند. در این وضعیت، محافظت از مغز در برابر عوارض نورولوژیک، از توجهات عمده پس از احیاء قلبی ریوی (سندرم پس از احیاء) می باشد. یکی از روش ها، برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای نورولوژیک ایست قلبی تنفسی یا بهبود آنها استفاده از هایپوترمی خفیف به عنوان درمان می باشد.
  روش کار
  مطالعه مروری حاضر با بررسی برخی مقالات پژوهشی موجود در زمینه هایپوترمی و ایست قلبی ریوی که در پنج سال گذشته در پایگاه های اطلاعات علمی نمایه شده بود تهیه شده است. همچنین، از کتب مرجع مرتبط نیز استفاده شده است.
  یافته ها
  روش های سرد کردن به دو دسته غیرتهاجمی و تهاجمی تقسیم می شوند. از روش های سرد کردن غیرتهاجمی می توان به استفاده از کیف یخ در نواحی سر، گردن، چین های بدن و انتهای اندام ها اشاره کرد. روش های سرد کردن تهاجمی شامل تزریق مایعات سرد و یخی، سرد کردن داخل عروقی، و روش ورید به ورید (venovenous) هستند. هر کدام از روش ها مزایا و محدودیت هایی دارند که متناسب با موقعیت و وضعیت بیمار می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، استفاده از هایپوترمی به عنوان روشی کارآمد برای کاهش عوارض ناشی از ایست قلبی ریوی توصیه شده است.
  کلیدواژگان: هایپوترمی درمانی، ایست قلبی تنفسی، سندرم پس ازاحیاء، عوارض نورولوژیک
|
 • Seyyed Moslem Mahdavi Shahri, Zahra Khalili *, Ali Sadrollahi, Banafsheh Saadati Pages 6-13
  Aim
  The aim of this study was to determine the prevalence of risk factors of cardiovascular diseases (CVD) in elderly of Kashan.
  Background
  The Iranian elderly population is rapidly growing. It is estimated that more than 10 percent of country population would be elderly in the forthcoming twenty years. Structural and physiological changes occurring in the elderly’s cardiovascular system are associated with a higher incidence of CVD in the elderly. Coronary heart disease is the most common cause of death in the elderly.
  Method
  This cross-sectional study was conducted on 500 people over 60 years old in Kashan city، Iran، in 2014. Subjects were randomly selected from10healthcare centers of Kashan. A questionnaire was used to collect data including demographics، underlying diseases and risk factors for CVD. The data analyzed using descriptive statistics through SPSS 11. 5.
  Findings
  The prevalence of risk factors for CVD was high among elderly people.
  Conclusion
  Teaching individuals، controlling risk factors and screening are suggested. It is also recommended that elderly people increase physical activities and cease smoking.
  Keywords: Cardiovascular disease, Elderly people, Risk factors
 • Shahrzad Ghiasvandian, Robabeh Haghverdi *, Masoumeh Zakerimoghadam, Anoshirvan Kazemnezhad, Mehdi Mousavi, Yaser Saeid Pages 14-21
  Aim
  The aim of this study was to examine the effect of preferred music on sleep quality of patients after coronary artery bypass surgery (CABG). Background. Sleep disorder is common among patients undergoing coronary artery bypass surgery that can also affect other postoperative outcomes.
  Method
  This study was a quasi-experimental trial in which 70 patients who were undergoing coronary artery bypass surgery were recruited using convenience sampling method and assigned into the experimental and control group. Patients in experimental group listened to their preferred music by MP3 player for 20 minutes during 4 consecutive days، while patients in control group received only routine care. The patients’ sleep quality was measured before and after the intervention by means of Pittsburgh sleep quality inventory. Data were analyzed by SPSS، version 16، and descriptive and inferential statistical were used to report the findings.
  Findings
  There was no statistically significant difference in sleep quality، before and after intervention in experimental and control groups. Conclusion. Music did not have effect on sleep quality among patients undergoing coronary artery bypass surgery، but the study can be reproduced with some modifications (change in intervention time and period and targeted selection of patients) in future studies.
  Keywords: Preferred music, Sleep quality, Coronary artery bypass surgery
 • Mohammad Hadi Sarvari *, Hamid Chamanzari, Gholam Hossein Kazemzadeh, Sayed Mostafa Mohsenizadeh, Ali Dashtgard Pages 22-28
  Aim
  This study aimed to examine the effect of local thermotherapy on pain severity in patients with chronic peripheral arterial occlusive disorders. Background. Chronic peripheral arterial occlusive disorders are among the most commonly and disturbing diseases which mainly affect the lower extremities. Chronic peripheral arterial occlusive disorders are the most common causes of disability. Many of patients with chronic peripheral arterial occlusive disorder suffer from pain.
  Methods
  In this randomized clinical trial، 60 patients with chronic peripheral arterial occlusive disorders، referred to specialized unit of Mashhad Imam Reza Hospital، were recruited through convenience sampling and randomly allocated to control (n=30) and intervention group (n=30). A questionnaire including information about demographic characteristics and disease status were completed for all patients. Then، the pain severity of patients was measured before the intervention. In the experimental group، the damaged limb of patients (from below of knee to fingers) put in the hot water (41 ° C) for 20 minutes. After thermotherapy، the pain severity of patients in the experimental group was measured again. Intervention was implemented for 5 consecutive days. The patients in control group received only routine medical treatment in the ward during 5 days and each day، their pain severity were measured. Data were analyzed by using SPSS 14 and descriptive and inferential statistics.
  Findings
  The mean pain severity of patients after the intervention showed a statistically significant decrease (P<0. 0001). The mean pain severity of patients in control group during 5 days showed no statistically significant difference.
  Conclusion
  Thermotherapy with hot water significantly decreases pain severity of patients with chronic peripheral arterial occlusive disorders.
  Keywords: Chronic peripheral arterial occlusive disorder, Thermotherapy, Pain
 • Fatemeh Habibzadeh, Masoomeh Imanipour, Jaleh Mohammad Aliha *, Abbas Mehran Pages 30-37
  Aim
  The aim of this study was to investigate the effect of applying checklist on intra-hospital transport of intensive care patients. Background. Intra-hospital transport of intensive care patients who are at risk of cardiovascular and respiratory instability can lead to physical harm and death. Therefore، prevention through increasing awareness staff about the dangers is a necessity.
  Method
  A quasi-experimental before-after design was used to conduct the study. At first، in a hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences، the quality of 50 cases of intra-hospital transport observed using a checklist during day shifts. Then، intra-hospital transport checklist was given to critical care nurses to be used in cases of patient transport. One month later، the quality of 50 cases of intra-hospital transport observed using a checklist during day shifts. The data were analyzed by SPSS version 21.
  Findings
  The results showed a statistically significant difference between the mean score of the quality of intra-hospital transport، before and after intervention (49. 26±9. 87 against 54. 95±10. 27) (P=0. 006).
  Conclusion
  Applying checklist improves intra-hospital transport of intensive care patients. It is recommended to use this checklist for intra-hospital transport of intensive care patients to increase patient safety and reduce the complications of in-hospital transport.
  Keywords: Checklist, Intra, hospital transport quality, Intensive care unit
 • Masoumeh Zakerimoghadam, Shahrzad Ghyasvandian, Kourosh Jodaki *, Mohammad Khavasi Pages 38-47
  Aim
  The aim of this study was to examine the role of liaison nurse on vital signs of patients in the process of transition from cardiac surgery intensive care unit to general ward. Background. Patients'' transfer from intensive care unit to a general ward is accompanied by anxiety، stress and changes in patients'' vital signs. It is said that the role of liaison nurse solve the problems between intensive care unit and the general ward and prevent adverse events during transfer of patients.
  Method
  This was a quasi-experimental study in which 68 patients were recruited and allocated to experimental and control group. In both control and experimental group، demographic and disease characteristics were collected in the beginning of the study. The experimental group received liaison nurse services during transfer process. Vital signs of the patients were measured and recorded at the beginning of transfer and two hours after admission of patient in the general ward. The data were analyzed by SPSS version 19 and using statistical tests.
  Findings
  Before intervention، the experimental and control group were homogeneous in terms of demographics and vital signs except for systolic blood pressure. After intervention، significant reductions were found in vital signs in the experimental group.
  Conclusion
  Liaison nurse services affect the vital signs of patients in the process of transition from cardiac surgery intensive care unit to general ward.
  Keywords: Cardiac surgery, Liaison nurse, Vital Signs
 • Nasim Mehranfard, Jaleh Mohammad Aliha *, Mojdeh Navidhamidi, Anushirvan Kazemnejad, Kiarash Saatchi Pages 48-57
  Aim
  The purpose of this study was to examine the effect of acupressure on anxiety in patients under mechanical ventilation. Background. Mechanical ventilation is a frequently used technological modality for patients in Intensive Care Unit (ICU)، and this treatment has potential to produce a variety of unpleasant stress and physiological and psychological complications. Anxiety is one of the most common mental reactions in patients under mechanical ventilation. Acupressure as a non-pharmacological approach may improve anxiety in these patients without side effects.
  Method
  This was a randomized block experimental study in which 164 ventilated patients with stable hemodynamics and GCS≥9 who had study criteria were randomly allocated into experimental or control group. Patients in the experimental group received two sessions/day of acupressure along with routine care for two consecutive days، but patients in the control group received only routine care. The anxiety was measured with Faces Anxiety Scale (FAS)، before، right after، and one hour following every acupressure session. The data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics.
  Findings
  Baseline anxiety level was high in most of patients. Anxiety in the experimental group decreased significantly (p=0. 032) when compared with control group، over time. Anxiety was significantly different between groups، right after intervention in every session of acupressure (p<0. 0001). In the experimental group، time-dependent changes of anxiety was statistically significant (p<0. 0001) and anxiety was significantly different before and right after intervention in every session of acupressure (p<0. 0001). The amount of change in anxiety was not significantly different between sessions.
  Conclusion
  Acupressure therapy could reduce anxiety significantly in patients with mechanical ventilation. Critical care nurses can use this non-pharmacological approach to reduce anxiety in patients under mechanical ventilation.
  Keywords: Acupressure, Anxiety, Mechanical ventilation, Nursing, Complementary medicine
 • Seyyed Moslem Mahdavi Shahri, Ali Soltani *, Payam Abbasi, Zahra Moradi Pages 58-66
  Aim
  This paper reviews articles and clinical trial evidence regarding diet for cardiovascular disease (CVD) prevention. Background. CVD is rapidly becoming a primary cause of death worldwide. Thus، identification of dietary changes that most effectively prevent CVD is necessary.
  Method
  This review was conducted by searching out electronic databases and hand searching of library resources. Searching out articles and research projects was conducted by using keywords on the internet and relevant sites.
  Findings
  According to the findings، at least 3 dietary strategies are effective in preventing CVD: substituting non-hydrogenated unsaturated fats for saturated and trans-fats; increasing consumption of omega-3 fatty acids from fish، fish oil supplements، or plant sources; and consuming a diet high in fruits، vegetables، nuts، and whole grains and low in refined grain products.
  Conclusion
  According to the current evidence، diets using non-hydrogenated unsaturated fats as the main form of dietary fat، whole grains as the main form of carbohydrates، an abundance of fruits and vegetables، and adequate omega-3 fatty acids can offer significant protection against CVD. Such diets، along with regular physical activity، avoidance of smoking، and maintenance of ideal body weight may prevent the majority of cardiovascular disease.
  Keywords: Cardiovascular disease, Diet, Prevention
 • Mansoor Mohsenabadi *, Alireza Mohsenipour, Foomani, Hamid Hamid Pages 68-72
  Aim
  This paper reviews various types of inducing hypothermia and related nursing care after cardiopulmonary arrest.
  Background
  The patient experiencing post-resuscitation syndrome after cardiopulmonary arrest, requires admission in critical care unit to receive intensive care and constant monitoring.
  Method
  Electronic databases was searched out to find related articles published within the last 5 year about hypothermia therapy and cardiopulmonary arrest. Some textbooks was also read to prepare this paper.
  Findings
  Cooling techniques can be divided to noninvasive and invasive methods. Ice packs application to the groin, torso, axillae, and neck is an example of noninvasive cooling technique. Invasive cooling techniques include cold infusion, Intravascular cooling, and venovenous technique. Conclusion. Hypothermia therapy can be recommended as an effective method to reduce complications following cardiopulmonary arrest.
  Keywords: Hypothermia therapy, Cardiopulmonary arrest, Post-resuscitation syndrome