فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال هجدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال هجدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن پاشا شریفی* صفحه 7
  هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه نتایج پژوهشی است که برای ساخت و هنجاریابی نسخه فارسی سنجش سبک هویت بر اساس نظریه برزونسکی به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و واحد تهران مرکز در رشته های روان-شناسی و مشاوره است. شرکت کنندگان شامل 215 نفر (135 دختر و 80 پسر) هستند که به روش نمونه-گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری سبک-های هویت، پرسشنامه محقق ساخته ای است که با اقتباس از Q-sort و پرسشنامه تدوین شده بر مبنای نظریه برزونسکی است. این ابزار، سه سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری، و سردرگم را با 75 ماده با یک مقیاس 6 درجه ای اندازه گیری می کند. افراد دارای سبک اطلاعاتی، در فرایند رشد و تحول خود از راهبردهای مساله مدار و جمع آوری اطلاعات مرتبط با هویت یابی استفاده می کنند. آنان افرادی متکی به خود هستند و در موقعیت های حل مساله بر مبنای اطلاعات و تجارب شخصی تصمیم می گیرند. دارندگان سبک هویت هنجاری بر اساس عقاید و ارزش های مورد پذیرش کسانی که در زندگی آنان مهم اند، رفتار می-کنند. آنان افرادی سنتی هستند و به جستجو و تجربه در مورد عقاید و ارزش های تازه علاقه نشان نمی دهند. افرادی که سبک هویت سردرگم دارند، تلاش برای بررسی هویت خود را به تعویق می اندازند. آنان به هنگام رویارویی با چالش های مرتبط با هویت از کاربرد رویکرد حل مساله اجتناب می کنند. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی به-روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس و اعتبار و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد که در هر دو مورد، نتایج قابل قبولی به دست آمد. این پرسشنامه را می توان در موقعیت های مشاوره ای و بالینی برای سنجش هویت مراجعان به منظور شناخت، راهنمایی، و کمک به آنان در کنار سایر فنون تشخیصی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: هویت، سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک هویت سردرگم، پرسشنامه هویت
 • مهرداد ثابت*، صادق تقی لو صفحه 20
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هویت اخلاقی انجام شد. 165 دانشجوی دختر و 117 دانشجوی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مقیاس هویت اخلاقی و پرسشنامه های حساسیت اخلاقی و تصویر اخلاقی را تکمیل کردند. برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با نمونه های مجزا، در کل داده ها به دو گروه 141 نفری تقسیم شد. تحلیل مولفه های اصلی، با استفاده از داده های مربوط به یکی از گروه ها ساختار دو عاملی هویت اخلاقی (شامل نمادسازی و درون-سازی) را تایید کرد و نتایج تحلیل عاملی تاییدی از ساختار عاملی به دست آمده حمایت نمود. ضرایب همبستگی بین عامل های پرسشنامه تصویر اخلاقی، حساسیت اخلاقی و مقیاس هویت اخلاقی، مبین روایی همگرای این مقیاس است. ضرایب آلفای کرونباخ برای عامل های درون سازی و نمادسازی، به ترتیب 86/ 0 و 82/ 0 به دست آمد. در کل، نتایج پژوهش حاضر مقیاس هویت اخلاقی را به عنوان یک ابزار برخوردار از ویژگی های روان سنجی مطلوب، برای سنجش هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می کند.
  کلیدواژگان: مقیاس هویت اخلاقی، ساختار عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • خدیجه ابوالمعالی، * مونا افضلی قادی، سمیرا بیدخوری صفحه 35
  هدف از این پژوهش پیش بینی کنترل خشم (کنترل رفتار، فکر و احساس پرخاشگرانه) بر اساس سبک های هویت (سردرگم اجتنابی، اطلاعاتی و هنجاری) در دختران نوجوان و روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. 110 دانش آموز دختر از دبیرستان های منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران با روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و کنترل خشم را تکمیل کردند. داده ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سبک هویت سردرگم اجتنابی می تواند به طور معنادار رفتار و فکر و نمره کل کنترل خشم را پیش بینی کند (05/ 0=P)، اما سبک های هنجاری و اطلاعاتی قادر به پیش بینی کنترل خشم نیستند. می توان نتیجه گرفت که سبک هویت سردرگم اجتنابی در تبیین رفتار و فکر پرخاشگرانه نقش پیش بینی کننده مهمی دارد.
  کلیدواژگان: کنترل خشم، سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت سردرگم، اجتنابی، سبک هویت هنجاری
 • یاسمن کتابی، سیمین بشردوست صفحه 45
  این گزارش با هدف معرفی موردی از اختلال هویت جنسیتی که در DSM-5 تحت عنوان ملال جنسیتی (نارضایتی جنسیتی) عنوان شده است، انجام گرفت. روش پژوهش مطالعه موردی (case study)، یکی از انواع پژوهش کیفی بود. استفاده از روش های کیفی در کنار پژوهش های کمی و توصیف کامل از مجموعه شرایط زیستی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و غیره امکان شناسایی بستر چنین اختلال هایی را فراهم آورده و به دنبال آن پیشگیری و درمان های مناسبی را ایجاد می کند. با مصاحبه و ثبت دقیق شرایطی که فرد مذکور در آن رشد یافته بود این نتایج حاصل شد: از میان متغیرهای مورد بررسی «اختلال در همانندسازی در نتیجه طلاق مادر در سن کودکی»، «تاثیرپذیری از الگوی رفتاری غیرهمجنس، محیط خانوادگی مردانه، پدر، برادر، و همسالان پسر فامیل»، «دریافت برچسب اجتماعی جنس مخالف از سوی دیگران، بازخورد مثبت در رفتار کردن و لباس پوشیدن پسرانه» در تاریخچه زندگی او بسیار برجسته بود.
  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسیتی، نارضایتی جنسیتی
 • علیرضا زیگلری*، محمدرضا صیرفی صفحه 53
  چکیده: تغییر و تحول با پیچیدگی ارتباط دارد. پیچیدگی هنگامی افزایش پیدا می کند که سرعت تغییر و تحول افزایش پیدا کند و هر اندازه تعداد پدیده ها و رخدادهایی که در اطراف ما دچار تغییر و تحول می شوند، افزایش پیدا کنند، ماهیت پیچیدگی نیز آشکارتر می گردد. به بیان دیگر پیچیدگی متغیر وابسته ای است که به زمان وابسته است. تعیین پیچیدگی به مرور زمان، به روشی هدفمندانه، علمی و قابل دفاع نیاز دارد. علاوه بر این، وظیفه ما تعیین قانونی است که به بهترین شکل تکامل پیچیدگی به مرور زمان را در خصوص ماهیت هر پدیده از وقایع فیزیکی گرفته تا رخدادهای اجتماعی شرح دهد. هر چقدر که پیچیدگی در یک واقعه مهم مورد نظر، افزایش ناگهانی داشته باشد، و یا اینکه هر چقدر حالت تعادل طولانی تر باشد، اهمیت یک واقعه مهم، بیشتر خواهد بود. در این مقاله بر اساس اصل افزایش انتروپی و تابع توزیغ خی، جهش های پیچیدگی وقایع مهم، در سرعت نمایی یکسان، که نزدیک به هم ادامه یافته اند در 25 سال بعد از زمان حال، پیش بینی شده و مورد مطالعه نظری قرار گرفته اند. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که پیچیدگی ماهیت ساختارهای فیزیکی و اجتماعی با توجه به الگوی منطقی، رشد داشته است و هم اکنون به نقطه میانی خود رسیده است. در حقیقت، رشد پیچیدگی پس از گذر از هفت مرحله به حداکثر میزان خود دست یافته است که هر کدام به خودی خود می تواند به عنوان یک زیر فرآیند رشد طبیعی تفسیر شود. هنگامی که میزان تغییر و تحول رو به کاهش می رود، انتظار می رود که زیر فرآیند بعدی یک گام رو به پایین پس از یک گام بالا پایین منحنی S باشد.
  کلیدواژگان: انتروپی، قانون توزیع خی، تغییر و تحول، پیچیدگی و ماهیت
 • میترا مصلحی جویباری*، نسترن شریفی صفحه 75
  هدف پژوهش حاضر بررسی سهم امیدواری و غرور ملی در پیش بینی شادکامی است. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی است که در سال 94-93 در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام شد. بدین منظور 200 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، امیدواری اشنایدر، و غرور ملی را پر کردند. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی تحلیل شدند. با توجه به یافته ها، متغیرهای امیدواری و غرور ملی پیش بین مثبتی برای متغیر شادکامی هستند (p<0/01). امید به آینده و ایجاد هویت فراگیر، تقویت شکل میهن دوستانه دلبستگی ملی، تقویت برون گرایی، فاصله گرفتن از خودمحوری و مخالفت با دیگران موجب افزایش شادکامی می شود. بنابراین با تقویت امیدواری، غرور ملی، و سبک های هویتی می توان بهزیستی روانی را ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: امیدواری، غرور ملی، شادکامی
 • شیوا سلطانی*، زهرا اعتمادیه میرزایی صفحه 89
  هدف اساسی این مطالعه پیش بینی رفتار رانندگی پر خطر براساس سبک های هویتی است. اطلاعات لازم بر مبنای مفروضه تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و با اجرای دو پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر و سبک هویتی برزونسکی جمع آوری شدند. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از جامعه دانشجویان دختر و پسر مقطع لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن به جز رشته های روان شناسی و علوم تربیتی بود که در سال تحصیلی 92-1391 با روش نمونه-گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای سبک هویت و متغیر لغزش ها همبستگی معنادار وجود دارد. اما تنها متغیر سبک هویت اطلاعاتی با 4 مولفه رانندگی پر خطر (لغزش ها، تخلفات عمدی، اشتباهات، تخلفات غیرعمدی) همبستگی منفی و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: رانندگی، پرسشنامه سبک هویتی، رفتار پرخطر
 • حمیده خادمی*، راضیه شهیدی، فاطمه شهابی زاده، مهدیه آدرم صفحه 104
  چکیده: بهزیستی روان شناختی به معنای تعهد فرد نسبت به رشد فردی و چالش های موجود در زندگی است. یکی از مسائل عمده ای که نوجوانان با آن روبرو هستند، مسئله شکل گیری هویت، تعهد، و شخصیت فردی بوده که می تواند رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انواع سبک های هویت، تعهد و بهزیستی روان-شناختی در بین دانش آموزان با والدین معتاد شهرستان فردوس انجام شده است. در یک بررسی توصیفی همبستگی 91 نفر از فرزندان والدین معتاد (47 دختر و 44 پسر) که به روش نمونه گیری غیراحتمالی تعمدی انتخاب شده بودند، به پرسش های مقیاس های بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه سبک-های هویت پاسخ دادند. یافته ها نشان دادند که تعهد، نقش مثبتی در پیش بینی مولفه های بهزیستی هدفمندی در زندگی، پذیرش خود، و تسلط محیطی دارد. سبک اطلاعاتی تنها در پیش بینی مولفه رشد فردی، سهم مثبت مستقیمی نشان داد. به هر حال نتایج نشان دادند که سبک هنجاری تنها در پیش بینی تسلط محیطی و سبک اجتنابی نیز تنها به-طور مستقیم در پیش بینی هدفمندی در زندگی معنادارند. سبک اطلاعاتی و تعهد (اکتشاف) نسبت به دیگر سبک ها سهم چشم گیری در پیش بینی مولفه-های بهزیستی نشان داد. در نهایت، یافته های این پژوهش گویای اهمیت سبک های هویت در حفظ و ارتقاء بهزیستی روان شناختی افراد بوده و متغیرهای یادشده می توانند میزان بالایی از تغییرپذیری بهزیستی روان شناختی را تبیین کنند و توجه به آنها در تامین بهزیستی افراد ضروری است.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، بهزیستی روان شناختی، دانش، آموزان با والدین معتاد
 • ریحانه محلاتی*، خدیجه ابوالمعالی صفحه 116
  هدف پژوهش حاضر بررسی سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش بینی غرور ملی دانشجویان است. در این پژوهش توصیفی همبستگی، نمونه ای شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال تحصیلی 94-1393 به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شرر و سازگاری سینها و سینگ و پرسشنامه غرور ملی استفاده شد. داده ها توسط آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازگاری و غرور ملی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز بین خودکارآمدی و غرور ملی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی نشان داد که %12 از واریانس متغیر غرور ملی توسط دو متغیر سازگاری و خودکارآمدی تبیین می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، غرور ملی با خودکارآمدی و سازگاری ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سازگاری، غرور ملی
|
 • Hassan Pasha Sharifi* Page 7
  Abstract: The aim of this article is to present the results of a research conducted for developing and validation of Persian version questionnaire of identity style based on Berzonesky's theory. The population of study was undergraduate and graduate students of Roudehen and Central Tehran Islamic Azad Universities in psychology and counseling branches. The participants consisted of 215 students (135 female and 80 male) who were randomly selected. The instrument for assessing identity styles was a 75 item questionnaire which was an adaption of current identity Q- Sort (CIQ) and 3rd version of identity styles (ISI-III) based on Berzonesky’s theory. Each item is rated by a 6 point scale. People with informative style, are information searching and problem solving oriented. They are self-reliant and make decisions based on their information. Normative style people are conventional and reluctant to experience new ideas and values. People with diffused oriented styles, postpone challenges for investigation about their identity and avoid problem solving orientation. The validity of the questionnaire is based on principal component (pc) analysis with varimax rotation. Reliability is based on Chronbach alpha and test-retest method with reasonable results. The questionnaire can be used by psychologists and Counselors in clinical and counseling situations along with other strategies of psychological assessment.
  Keywords: identity, informative style, normative style, diffused oriented style, identity questionnaire
 • Mehrdad Sabet*, Sadegh Taghi Loo Page 20
  : This study aimed to evaluate the psychometric properties of the Moral Identity Scale, and questionnaires on moral sensitivity and moral image. They were administered on 291 students (165 girls and 117 boys) of the Islamic Azad University, Roudehen branch. To do exploratory and confirmatory factor analysis with different samples, the data were divided into two groups with 141 students in each group. Principal component analysis, using data related to one of the sample groups, confirmed two-factor structure of moral identity (symbolization and internalization). The results of confirmatory factor analysis supported the above factor structure. The coefficients of correlation between the moral image questionnaire, moral sensitivity, and moral identity scales indicated the concurrent validity of the scale. Cronbach's alpha for the symbolization and internalization were 0.82 and 0.86 respectively. The results of the present study, in sum, identified the Moral Identity Scale as an ideal psychometric tool to measure moral identity of Islamic Azad University, Roudehen branch students.
  Keywords: moral identity scale, factor structure, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis
 • Khadijeh Abolmaali*, Mona Afzali Ghadi, Samira Bidkhori Page 35
  : The purpose of this research was to predict anger control (control of aggressive behavior, thought, and feeling) based on identity styles (informative, diffuse-avoidant, and normative). The method of this research was descriptive-correlational. Participant’s com-pleted two questionnaires: Berzonski's Identity Styles (ISI6G) and Anger Control (AGQ). One hundred and ten high school girl students were randomly selected from 14th district of edu-cation in Tehran. Data were analyzed using multiple regressions. The results showed that diffuse-avoidant identity style can predict thin-king and behavior of anger control (P<.05). However, informative and normative styles couldnt predict anger control and its com-ponents. It can be concluded that the diffuse-avoidant identity style plays an important role in explaining aggressive behaviors and thoughts.
  Keywords: anger control, informative identity style, diffuse, avoidant identity style, normative identity style
 • Yasaman Ketabi*, Simin Bashardoost Page 45
  The aim of this study was to present a case of gender identity disorder (GID) which is called dysphoria identity in DSM-5. Method of study was case study a type of qualitative study. Using qualitative method besides quantitative ones and description of biological, familial, social, and cultural circumstances play an important role in figuring out the probable causes and therefore appropriate preventional measures and treatment. by interviewing and exploring the growth environment we concluded that the following factors played crucial roles in the history of the disorder: being influenced by behavioral model of opposite sex, receiving social reinforcement of opposite sex, male dominant family environment, receving positive feedback in men’s clothes and behaviors.
  Keywords: gender identity disorder, gender identity dysphoria
 • Alireza Zieglari*, Mohammadreza Seirafi Page 53
  As we know, any change and evolution is associated with complexity. The complexity increases when the rate of change increases. When the size and number of events that changed around us are increasing, the complexity is also apparent. In other words, complexity is a dependent variable which dependes on time. In order to determin the complexity, we need a purposeful, scientific, and defensible method. Moreover, we have to determine the law that illustrates in the best way the evolution of complexity. As much as the complexity in a major event has had a high degree of change, or the equilibrium lasted longer, the importance of that major event would be higher. Theoretical basis of this paper is based upon Entropy and Chi distribution law. The results of this paper can predict situation of 25 years later. According to the S diagram, analysis shows that the complexity of the nature of physical and social structure, with regard to the rational model, has grown and now has reached its midpoint.
  Keywords: entropy, Chi distribution law, change, evolution, complexity, nature
 • Mitra Moslehi Joybari*, Nastaran Sharifi Page 75
  This research aimed to study the role of hope and national pride in predicting the happiness of college students. The research was a correlational research which was per-formed among college students in Islamic Azad University of Hamedan in 2014-2015 academic year. For this purpose, 200 students were selected randomly and filled Oxford Happiness, Snyder Hope, and National Pride Questionnaires. Data were analyzed using linear regression. Analysis clearly shows that, hope and national pride are positive predictors of happiness (p<0/01). Hope for the future and creating an inclusive identity, strengthening a friendly national attachment, strengthening the extroversion, being away from self-centeredness and disagreement with others, will increase happiness. Therefore, by streng-thening hope, national pride, and identity styles, psychological well-being can be enhanced.
  Keywords: hope, national pride, happi, ness
 • Shiva Soltani*, Zahra Etemadieh Mirzai Page 89
  The Purpose of this study was to investigate the relation between high-risk driving behavior and identity styles. The Manchester Driving Behavior Questionnaire and Berzonsky’s Identity Style Questionnaire were used. The sample consisted of 150 undergraduate male and female students of Roudehen Islamic Azad University, (except the students in Psychology and education), in the academic years of 2012-2013. The sample was selected by random cluster sampling. Regression analysis of the data indicated a correlation between identity style and landslides variable of high risk driving. However, only the information-orientation identity style had negative correlations with four components of the Manchester Driving Behavior Questionnaire (landslides, intentional violations, errors, unintentional violations).
  Keywords: driving, identity inventory, risky behavior
 • Hamideh Khademi*, Razieh Shahidi, Fatemeh Shahabizadeh, Mahdieh Adaram Page 104
  Psychological well-being means a commitment to personal growth and challenges in life. The investigation of positive health aspects is increasing these days. In view of the fact that the cognition of psychological well-being is so important, the purpose of this research is to investigate the relationship between identity styles and resilience with cognitive psychological well-being among students with addicted parents of Ferdos city. In a correlative-descriptive investigation with purposeful sampling method, 91 students with addicted parents (47 female, 44 male) were selected. For gathering information the psychological well-being inventory (Ryff, 1989), Identity Styles Questionnaire (Berzonsky, ISI6G, 1992), and resilience questionnaire (Conner and Davidson, 2003) were used. To analyze data, step by step regression, t and x2 test were used. The results were as follows: 1. Identity styles are valid predictors for well- being psychology. 2. Resilience has positive and meaningful correlations with all well-being subscales except independence. 3. Identity styles subscale (normatic and commitment) are valid predictors of psychological well-being. 4. Identity styles and resilience are valid predictors of psychological well-being. 5. There are no differences in regard to identity styles and resilience between sexes. This research emphasizes the importance of resilience and identity styles in maintaining and improving psychological well-being and specifies variables which are valid predictors of psychological well-being.
  Keywords: identity styles, psychological well, being, students with addicted parents
 • Reihaneh Mahallati*, Khadijeh Abolmaali Page 116
  The purpose of this study was to investigate the contribution of self-efficacy and adjustment for prediction of national pride among university students. The research method was descriptive-correlational. Two hundred students of the Hamedan branch of the Islamic Azad University were randomly selected as the sample by stratified sampling method, in the academic year of 2014-2015. Participants completed three questionnaires: Sherer’s Self-efficacy Scale, Sinha and Singh’s Adjustment Inventory for high School Students (AISS), and National Pride Inventory (NPI). For analyzing the data Pearson’s correlation and multiple regression tests were used. The results indicated that national pride has significant positive correlations with self-efficacy and adjustment. Self-efficacy and adjustment combined, predicted 12% of national pride variance.
  Keywords: self, efficacy, adjustment, national pride