فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 43، تابستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 43، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین غیاثیان، احمد رجبیان، سپیده جعفری* صفحه 97
  شیروانی های خاکی از جمله سازه هایی هستند که در موارد بسیار از جمله راه ها، جاده ها و ابنیه هایی از این قبیل کاربرد فراوانی دارند. این سازه ها در بسیاری از موارد مثل مقاومت کم خاک یا نوع بارگذاری بر روی شیب یا مشخصات هندسی آن همچون شیب بسیار تند یا ارتفاع زیاد نیاز به تسلیح دارند تا پایداری مورد نیاز حاصل شود. یکی از روش های تحلیل رفتار و ارایه الگوی مناسب طراحی و ساخت برای شیروانی ها روش اشمرتمن می باشد. در این روش، نحوه تاثیر المان تسلیح در مجاورت سطح لغزش به گونه ای در نظر گرفته شده که مولفه قائم نیروی مسلح کننده باعث افزایش نیروهای قائم بر سطح لغزش ودر نتیجه افزایش مقاومت برشی می شود. اما اندر کنش خاک و ژئو تکستایل در هنگام حرکت توده (گوه) لغزش و بیرون کشیده شدن مسلح کننده می تواند باعث کاهش نیروهای مقاوم عمود بر سطح لغزش و در نتیجه ضریب اطمینان شیروانی گردد. به منظور بررسی صحت درستی این مساله تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار ABAQUS که مبتنی بر روش المان محدود می باشد انجام شده است. به عنوان نتیجه دیده می شود که اندر کنش ژئو تکستایل و خاک تاثیر چندانی در کاهش نیروهای مقاوم و ضریب اطمینان حاصل از آن ندارد.
  کلیدواژگان: شیروانی خاکی، تسلیح، روش اشمرتمن، سطح لغزش، المان محدود
 • حمید شاهبندزاده، فاطمه حقیقت*، مهدی شهابی صفحه 105
  تصادفات موتورسواری، سهم بالایی از کل تصادفات ترافیکی را به خود اختصاص می دهند. استان بوشهر نیز از جمله استان هایی است که بر اساس آمار موجود، میزان تصادفات موتورسواری در آن بالاست. به دلیل پیامدهای منفی بسیاری که این نوع تصادفات برای موتورسواران و به طور کلی برای جامعه به همراه دارند، شناسایی عوامل موثر بر این نوع تصادفات و ارایه راهکارهایی در راستای حذف و یا کاهش این عوامل از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر تصادفات موتورسواری و پیامدهای آن در محورهای ارتباطی استان بوشهر طی سه سال (1388-1390) پرداخته شده است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 140 تصادف موتورسواری در این سه سال انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در ابتدا با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی (نمودارها و جداول) به توصیف علل موثر در ایجاد چنین تصادفاتی (عوامل موثر راه و وضعیت جوی محل تصادف، عوامل وسیله نقلیه، عوامل انسانی موثر و علل تامه تصادف) پرداخته شده و سپس مدل شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار به تفکیک گروه های مختلف ارایه گردیده است. در مرحله بعدی، با استفاده از تکنیک آزمون دوجمله ای و با کمک نرم افزار SPSS 18 به آزمون فرضیه های آماری و تعمیم نتایج آن به جامعه پرداخته شده است. فرضیه های این پژوهش در خصوص تاثیر مهم ترین عوامل مربوط به گروه های راه و وضعیت جوی، وسیله نقلیه، انسانی و علل تامه بر تصادفات موتورسواری می باشند. به علاوه، فرضیه هایی نیز برای تعمیم درصدهای به دست آمده برای سه گروه راه و وضعیت جوی (49/ 17)، وسیله نقلیه (46/ 55) و انسانی (05/ 27) به جامعه مطرح می-شوند. به طور کلی 22 فرضیه در این پژوهش مطرح شده است که برای آزمون همگی آنها از آزمون دوجمله ای (نسبت) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که در سطح اطمینان مورد نظر، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تائید قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: تصادفات موتورسواری، محورهای ارتباطی استان بوشهر، آزمون دوجمله ای
 • حسن دیواندری*، امیر مدرس، مسعود رستمی انکاس، سیدمسعود حسینی علی آباد صفحه 123
  رشد سریع آمد و شد، به ویژه تکرار بارگذاری ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین، کیفیت نامناسب مخلوط های آسفالتی و نرسیدن به تراکم مورد نیاز، باعث ایجاد خرابی های متفاوت در روسازی های انعطاف پذیر می شود. یکی از مهم ترین انواع خرابی های روسازی های آسفالتی، تغییرشکل های دائمی می باشد که با نام شیارشدگی شناخته می شوند. شیارشدگی به واسطه تجمع تغییرشکل های دائمی و برگشت ناپذیر در لایه های روسازی تحت تکرار بارگذاری ترافیکی به وجود می آید. در میان تمام لایه های مختلف سهیم در شیارشدگی، تغییرمکان دائمی در لایه سطحی روسازی بخش عمده ای از شیارشدگی را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل در ارایه طرح اختلاط مناسب، توجه به پتانسیل بروز تغییرشکل های دائمی مخلوط های آسفالتی که نشانه ضعف مقاومت برشی در آسفالت است، امری ضروری تلقی می گردد. از طرفی مشخص شده است که عددروانی نشانگر آغاز تغییرشکل های برشی در مخلوط های آسفالتی است که به عنوان شاخصی در ارزیابی پتانسیل شیارشدگی این روسازی شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است تا با ساخت نمونه هایی آسفالتی به روش مارشال که طیف وسیعی از مصالح سنگی، قیر، دانه بندی، فیلر و درصد قیر را شامل می شود، با توسعه یک رابطه میان عددروانی به دست آمده از آزمایش خزش دینامیکی با مقاومت کششی ناشی از آزمایش کشش غیر مستقیم و پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال، ضمن صرفه جویی در هزینه های اجرایی، بدون صرف زمان اضافی، وضعیت شیارشدگی مخلوط مورد نظر را پیش بینی نمود. این رابطه که صحت آن توسط شبکه عصبی مصنوعی نیز مورد تایید قرارگرفته است، این امکان را به وجود می آورد تا از تولید آسفالت با مقاومت برشی پایین در مرحله آزمایشگاهی و پیش از تولید کارخانه ای جلوگیری گردد. بدین ترتیب صرفه جویی چشمگیری در زمان و هزینه های آتی طرح اختلاط به وجود خواهد آمد.
  کلیدواژگان: شیارشدگی، عدد روانی، خزش دینامیکی، مقاومت کششی غیرمستقیم، شبکه عصبی
 • مبین رجبی*، یونس نیازی صفحه 137
  قیر مصرفی در مخلوط آسفالتی در حین ساخت مخلوط آسفالتی دستخوش پیر شدگی می گردد. لذا دمای پخت، یکی از عوامل مهم پیرشدگی و در نتیجه عمرخستگی مخلوط آسفالتی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر کاستن از دمای پخت بر عمر خستگی مخلوط آسفالتی است. در این تحقیق، مخلوطهای آسفالتی در 3 دمای اختلاط 120،100و 145 درجه سانتی گراد ساخته شدند. برای کاهش دمای پخت در عین حفظ کندروانی مناسب قیر از افزودنی های ساسوبیت و زئولیت استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که عمر خستگی مخلوط های آسفالتی گرم بیشتر از مخلوط های آسفالتی داغ بوده و نمونه های حاوی ساسوبیت دارای عمر خستگی بیشتری از نمونه های حاوی زئولیت هستند.
  کلیدواژگان: خستگی، پیرشدگی، دمای اختلاط، مخلوط آسفالتی گرم، چسباننده قیری
 • سیدجواد میرمحمد صادقی*، آراز هاشمی نژاد صفحه 145
  یکی از نکات مهم در زمان بهره برداری از خطوط راه آهن، آلودگی های زیست محیطی ناشی از نویز می باشد. علی رغم مطالعات چشمگیر صورت گرفته در موضوع نویز راه آهن، در زمینه تاثیر ناهمواری های ریل و به طور خاص کاریوگیشن ریل بر نویز غلتشی، تاکنون پژوهش مکفی صورت نگرفته است. این نوع خاص نویز در محل تماس چرخ و ریل ایجاد می شود که در آن، ناهمواری های سطحی و از جمله کاریوگیشن ریل مانع از حرکت روان چرخ بر روی ریل، تشدید ارتعاشات سازه ای در ناوگان ریلی و سازه خط و نتیجتا نویز می گردند. از این منظر، نویز راه آهن نیاز به بررسی بیشتر دارد. در راستای پاسخ گویی به نیاز فوق، پژوهش حاضر با تمرکز بر نویز غلتشی، به بررسی تاثیر کاریوگیشن ریل بر نویز غلتشی می پردازد. این تحقیق بر اساس آزمایش ها و سنجش های میدانی انجام گرفته است، به طوری که برداشت نویز در خط مستقیم و در قوس در قالب مجموعه ای از تست های میدانی و اندازه گیری کاریوگیشن ریل نیز بصورت یک روش غیرمستقیم و با استفاده از داده های ماشین اندازه گیر خط EM50 انجام شده است. مطابق نتایج تحقیق، شدت کاریوگیشن ریل و احتمال وقوع و شکل گیری آن در قوس های تند راه آهن در مقایسه با خطوط مستقیم بیشتر است. علاوه بر این، کاریوگیشن طول موج کوتاه ریل در خط مستقیم عامل اصلی نویز غلتشی در این ناحیه شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نویز غلتشی در خط مستقیم به شدت به کاریوگیشن طول موج کوتاه ریل حساس و وابسته است. در مقابل، این حساسیت نویز غلتشی به کاریوگیشن خستگی تماسی غلتشی در قوس وجود ندارد. بر این اساس اهمیت کنترل کاریوگیشن طول موج کوتاه ریل در خط مستقیم به عنوان عامل اصلی تشدید نویز غلتشی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: نویزغلتشی، کاریوگیشن طول موج کوتاه ریل، کاریوگیشن خستگی تماسی غلتشی ریل، تست های میدانی
 • حسن طاهرخانی* صفحه 157
  امروزه، اقتصادی بودن و سازگاری با محیط زیست دو ویژگی و معیار مهم در پروژه های ساخت و ساز می باشند. یکی از کارهایی که در این زمینه می توان انجام داد بازیافت و استفاده مجدد از مواد ضایعاتی به جای کل یا بخشی از مصالح ساختمانی است. هر ساله حجم زیادی از مواد ضایعاتی از صنعت، ساخت و تخریب ساختمانها ایجاد می شود که انباشت آنها عاملی مهم در آلودگی محیط زیست می باشد. از طرف دیگر٬ هر ساله حجم زیادی از منابع طبیعی به عنوان مصالح برای ساخت پروژه های عمرانی مصرف می شود. اگر بتوان باحفظ کیفیت یا بهبود آن، به جای مواد طبیعی از مواد بازیافتی استفاده نمود، گامی در جهت اقتصادی کردن و محافظت از محیط زیست خواهد بود. در این تحقیق، استفاده از دو ماده ضایعاتی، یعنی آجر و شیشه، به صورت پودر، به جای فیلر در بتن آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات استقامت مارشال، روانی، مقاومت کششی، آسیب رطوبتی و خصوصیات حجمی بتن آسفالتی٬ که در آن پودر به دست آمده از آجر و شیشه ضایعاتی در درصدهای مختلف جایگزین فیلر طبیعی شده است مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با جایگزینی فیلر طبیعی با پودر آجر می توان به استقامت مارشال بیشتر و روانی کمتری نسبت به بتن آسفالتی رایج دست یافت. اما، با افزایش درصد جایگزینی فیلر طبیعی با پودر شیشه٬ استقامت مارشال کاهش یافته و روانی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که مقاومت کششی بتن آسفالتی در دمای 25 و 40 درجه سانتیگراد، با افزایش درصد جایگزینی پودر آجر افزایش می یابد. در دمای 25 درجه سانتی گراد با افزایش درصد جایگزینی پودر شیشه تا 25% مقاومت کششی افزایش و سپس کاهش یافته و در دمای 40 درجه سانتی گراد هر مقدار جایگزینی فیلر طبیعی با پودر شیشه باعث کاهش مقاومت می گردد. همچنین، نتایج نشان می دهند که روند تغییرات مقاومت کششی نمونه های عمل آمده تحت شرایط رطوبتی مشابه حالت خشک بوده و مقدار مقاومت کششی حالت مرطوب از خشک کمتر است. بیشترین نسبت مقاومت کششی در بتن آسفالتی حاوی پودر آجر در 75% جایگزینی و در بتن آسفالتی حاوی پودر شیشه در 25% جایگزینی رخ می دهد. آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی پودر آجر، در تمامی درصدهای جایگزینی، کمتر از بتن آسفالتی شاهد بوده و برای پودر شیشه، در 25 وو 50% جایگزینی، آسیب رطوبتی کمتر از مخلوط شاهد بوده و در بقیه موارد بیشتر از آن است. همچنین٬ نشان داده می شود که درصد جایگزینی فیلر طبیعی با پودر آجر تاثیرچندانی بردرصد فضای خالی مخلوط و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر ندارد٬ اما این ویژگی های بتن آسفالتی٬ با افزایش درصد جایگزینی پودر شیشه٬ به ترتیب٬ افزایش و کاهش می یابند.
  کلیدواژگان: فیلر، پودر آجر، پودر شیشه، مقاومت کششی، آسیب رطوبتی
 • امیررضا گودرزی*، محمد ملکی، مهرداد میرسپاهی صفحه 171
  تغییرشکل های ناشی از احداث تونل نقش موثری در بروز خسارت و ناپایداری سازه های سطحی دارد. براین اساس در پژوهش حاضر با استفاده از آنالیز اجزاء محدود، اثر الگوهای مختلف حفاری تونل های دوقلو کم عمق (مانند خطوط مترو) به روش جدید اتریشی (NATM)، با هدف امکان کاهش میزان نشست سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور نرم افزار آباکوس برای مدل سازی سه الگوی متداول حفاری مورد استفاده در NATM شامل(Top heading (TH)، Central diaphragm wall (CDW و (Side wall drift (SWD استفاده گردید. تاثیر شرایط مختلف بارگذاری، هندسه استقرار و اختلاف فاز در حفاری تونل ها، بر پایداری پوشش آنها و میزان نشست نیز بررسی شد. مقایسه نتایج بین سه الگوی مورد مطالعه نشان می دهد در شرایط یکسان بارگذاری و استفاده از الگوی حفاری SWD، میزان تغییرشکل ها کاهش و آستانه تحمل بار سطحی تا دو برابر افزایش می یابد. از سوی دیگر، نتایج تحقیق حاضر بیانگر آنست که وضعیت و مقدار سربار، بطور قابل توجهی پاسخ سیستم زمین-تونل را تغییر داده بنحویکه عدم تقارن بارگذاری، سبب افزایش اندرکنش بین تونل ها خصوصا در الگوی TH می شود. صرفه نظر از شرایط بارگذاری، کاهش فاصله افقی بین تونل ها نیز به دلیل افزایش اثر متقابل آنها بر یکدیگر، میزان جابجایی قائم را تشدید می کند. همچنین مشخص شد اختلاف فاز در عملیات حفاری، پایداری محیط پیرامون تونل ها را کاهش می-دهد. بر اساس مجموع نتایج تحلیل های انجام شده در این مطالعه، استفاده از الگوی Side wall drift با حفاری هم فاز و استقرار تونل ها در فاصله سه برابری قطر آنها، تا حد زیادی اثرات نامطلوب ناشی از احداث تونل های دوقلو ی کم-عمق در زمین های نرم را مرتفع خواهد کرد. به طوری که دقت در پیش بینی رفتار این قبیل تونل ها به شدت تابعی از صحت مدل سازی شرایط بارگذاری سطحی است.
  کلیدواژگان: تونل دو قلو، روش اجزاء محدود، NATM، الگوی حفاری، نشست سطحی
|
 • H. Ghiathian, A. Rajabian, S. Jafari* Page 97
  Soil slopes are structures that apply in many cases such as roads, rail ways and many others. these structures need to be reinforced in the case of low-resistance ground, loading on a slope or geometric properties such as very steep or high slope.one of the methods for analyzing the behavior and providing appropriate model for designing the slopes is the Schmertmann method. In this method, the influence of reinforcement in the vicinity of sliding surface is considered so that the vertical component of reinforcement force increase the vertical forces on the slip surface, thus increasing the shear strength. but pulling out the reinforcement during mass movement and interaction between soil and geotextile and the vertical component of resultant shear stress between them can decrease the resistance forces perpendicular to the slip surface and so the safety factor of the slope.in order to verify the accuracy of the problem, this study is performed using ABAQUS software based on the finite element method. seen as a result that interaction between soil and geotextile has little effect on reducing the resisting force and the factor of safety of slope.
  Keywords: Soil Slopes, Reinforcing, Schmertmann Method, Slip Surface, Finite Element
 • H. Sahbandarzadeh, F. Haghighat*, M. Shahabi Page 105
  Motorcycle accidents have a high proportion of the total traffic accidents. On the base of available statistics, motorcycle accidents in the Bushehr Province are high. Because of many negative consequences that these accidents cause for motorcyclists and generally for society, it is important to identify the factors affecting such an accidents and provide some guidelines in order to removing or reducing those factors. In this study, the effective factors on motorcycle accidents and its consequences in the roads of Bushehr province are evaluated for three years 2009-2011). For this, we have analyzed a sample of 140 motorcycle accidents in these three years. In order to analyzing the data, first we have described the effective factors causing such an accidents (road and climate related factors, vehicle related factors, human related factors and complete reasons) by use of descriptive statistical tools such as graphs and tables, and then, we have presented the model of the most effective factors regarding each group. In the next section, we have tested the research hypothesizes by using of binominal test. All computations have done in the sps 18 software. The research hypotheses are about the effect of the most important factorsrelated to road and climate, vehicle, human and complete reasons groups. In addition, we test three hypothesizes about the percentages obtained from the samples of three groups (road and climate related factors, vehicle related factors and human related factors) in order to generalize them to Statistical population. In general, 22 hypothesizes are considered in this study for all of which the binominal test has been used. The results showed that in the selected level of significant, all hypothesizes were confirmed.
  Keywords: Motorcycle Accident, the Roads of Bushehr Province, Binominal Test
 • H. Devandari*, A. Modarres, M. Rostami Ankas, S. M. Hosseini Aliabad Page 123
  The rapid growth of traffic, especially heavy vehicles passing by repeated loading, poor quality asphalt mix and not reaching different the required density of asphalt pavement can cause asphalt damage. One of the most important types of flexible pavement failures, is permanent deformation, which are known by the name rutting. Rutting is done by aggregation of Permanent deformation and irreversible through the pavement layers under traffic loading repeated. Through the all different layers involved in rutting, permanent deformation in the surface layer of pavement is allocated to the main contribution of rutting, thus Provide an appropriate mix design, attention to the potential risk of permanent deformation asphalt mixtures that weakness indication shear resistance in the asphalt is essential to be considered. On the other hand the specified flow number is beginning marker for Shear deformation in asphalt mixtures is known as a marker for evaluation of asphalt mixtures rutting. In this study, we have tried to build the asphalt samples with Marshall method, that including range of the aggregates, asphalt, aggregate, filer and bitumen percentage with the development of a relationship between obtained flow number from the dynamic creep test, tensile strength from indirect tensile test and the parameters of the Marshall mix design while providency administrative costs, predicted the mixture rutting status, without spending extra time. The accuracy of this model was confirmed by the artificial neural network, makes it possible to prevented produce concrete with low shear resistance in the laboratory and before factory manufacture. Thus, considerable savings in future time and costs there would be in mix design.
  Keywords: Rutting, Flow Number, Dynamic Creep, Indirect Tensile Strength, Artificial Neural
 • M. Rajabi*, Y. Niazi Page 137
  The cracks resulted from fatigue are one of the main types of failures in flexible pavements. The bitumen aging is one of the major factors of creating fatigue cracks. The bitumen used in asphalt mixture is exposed to hardening and aging during making the mixture as well as on the pavement. The aging mainly occurs due to bitumen oxidation with the oxygen existing in the air. This process in high temperature such as the mixing temperature of asphalt occurs more quickly when the bitumen covers the surface of aggregates with a thin film. The mixture of bitumen with aggregates in mixing temperature of asphalts can be considered as a stage in which the most sever oxidation and hardening of bitumen during production and making asphalt occurs. Therefore, the mixing temperature of aggregates and bitumen in asphalt factory is one of the most important factors of aging and the resulted fatigue of asphalt mixture. This is the reason why warm mix asphalts were used for reducing the mixing and compacting temperature. The objective of the present research paper is studying the influence of reducing mixing temperature on fatigue life of the asphalt mixture. In this study, the asphalt mixture has been made in three temperatures of 100, 120 and 145 ºC in order to study the influence of mixing temperature. Sasobit and Asphamin have been used for reducing the mixing temperature. The results of testing show that the fatigue life of warm mix asphalt is higher than hot mix asphalt.The samples produced in 120 ºC have a higher fatigue life without any consideration to the type of additives and the samples containing Sasobit have a fatigue life higher than the samples with Asphamin.
  Keywords: Fatigue, Aging, Mixing Temperature, Warm Mix Asphalt, Binder
 • J. Sadeghi*, A.Hasheminezhad Page 145
  Environmental pollution caused by noise is one of the most adverse consequences of railways operation. In spite of the vast amount of studies on railway noise, little attention has been paid to the effect of rail corrugation on rolling noise. Corrugation on the wheel tread and the railhead causes vibrations within the vehicle and the track, causing different ranges of noise. There is a need for a thorough investigation into rail corrugation effect on rolling noise. Inresponse to this need, present research concentrates on rolling noise and investigates rail corrugation effects on rolling noise. For this purpose, a thorough field investigation into the noise and corrugation measurements was carried out in this research. Measurements of the noises generated in the track by the passage of railway vehicles in a tangent track and a curve with small radius, were recorded by field tests. Rail corrugation measurement was performed in an indirect method by EM50 track recording car. Results obtained from the field tests were analyzed leading to new findings in rail corrugation effect on rolling noise. The effects of rail corrugation types on rolling noise were indicated. According to the research findings, the formation and occurrence of rail corrugation in curves is much more than that in tangent tracks. Rolling noise is so sensitive to the short-pitch rail corrugation in the tangent track. Moreover, it was noticed that the short-pitch rail corrugation in the tangent track is the most controlling factor because of having higher rate of rolling noise in the test site which leads to dissatisfaction of train passengers and residents of nearby residential areas. However, the lowest effect of rolling contact fatigue corrugation on rolling noise was observed for the curve.
  Keywords: Rail Corrugation, Rolling Noise, Field Tests, Correlation
 • H. Taherkhani* Page 157
  In recent years, the economy and sustainability are considered together in construction projects. One measure that can be done in this regard is partial or full replacement of construction materials by recycled waste materials. A large volume of waste materials are produced annually from construction and demolition of civil projects. On the other hand, the construction projects consume a large amount of natural resources. Replacing the virgin materials by recycled materials, while the properties is maintained or improved, is an ecosustainable measure. In this research, the viability of using two types of recycled construction and demolition waste materials, namely glass and brick, as powder in asphalt concrete has been evaluated. The natural filler, as control, has been replaced in different percentages 25, 50, 75 and 100%), with the recycled materials, and the mixtures have been evaluated in terms of, marshal stability, flow, indirect tensile strength, moisture damage and volumetric characteristics. The results show that, the marshal stability increases, and the flow decreases by replacing the natural filler with brick powder. However, except for 100% of replacement, replacing the natural filler with glass powder, results in a higher Marshal quotient, indicating a better strength against deformation. Also, the results show that, at both 25 and 40˚C, the indirect tensile strength of asphalt concrete increases with increasing the replacement by brick powder. However, although the indirect tensile strength is improved at 25˚C, by 25% of replacing the natural filler with the glass powder; however, at 40˚C, the indirect tensile strength decreases with increasing the replacement with glass powder. The tensile strength ratio, which is an indicator for moisture damage, is increased with increasing the brick powder content, and increased until 50% of replacement with glass powder, beyond which starts to decrease. It is also found that, the brick powder does not influence the air voids in mixture, and the voids in mineral aggregates. However, the air voids content increases, and the voids in mineral aggregates decreases with increasing glass powder content.
  Keywords: Filler, Glass Powder, Brick Powder, Asphalt Concrete, Tensile Strength, Moisture Damage
 • A.R. Goodarzi*, M. Malki, M. Mirsepahi Page 171
  Realizing influencing factors in reducing tunneling-induced settlement, especially in urban and industrial environment, is important to underground construction because excessive ground displacements could trigger potential damage to existing structures. In this research, the impacts of different NATM patterns on the magnitude of induced surface settlements due to excavation of shallow twin-tunnel (such as urban metro tunnels) are investigated. To this aim, finite element method using ABAQUS commercial application was implemented to simulate NATM excavation famous patterns including top heading (TH), central diaphragm wall (CDW) and side wall drift (SWD). The effects of further parameters like excavation lagging, pillar width (horizontal distance between the tunnels) and various loading patterns on the lining stability and surface settlements were also investigated. Comparison of the results show that in the same conditions of loading and using SWD pattern, the deformations is decreased and the threshold of load-bearing can be increased up to two times. On the other hand, the response of ground-tunnel system and the interaction between tunnels are significantly affected by the status and amount of surcharge. In addition, the finite element analysis confirmed that the reduction of the pillar width tends to increase the ground settlements and cause more subsurface deformations due to increasing the tunnels interaction, regardless of surcharge condition. It is demonstrated that although the increase of excavation lagging does not have considerable influence on the surface settlements, it decreases the lining stability. Generally, it can be concluded that by using SWD pattern with zero step lag of excavation and when the pillar width is higher than three times the radii of the tunnel, the unfavorable impacts resulting from the construction of shallow twin tunnel in soft ground would be limited. Accuracy in the prediction of such tunnels behavior is strictly a function of the proper modeling of surface loading conditions.
  Keywords: Twin Tunnel, Finite Element Method, NATM, Excavation Pattern, Surface Settlement