فهرست مطالب

اقتصاد و مدیریت شهری - پیاپی 11 (تابستان 1394)
 • پیاپی 11 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین محمدپورزرندی، ناصر امینیان* صفحات 1-23
  پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند.
  شهر تهران، به ویژه محدوده اصلی بافت مرکزی شهر تهران (بازار بزرگ تهران) و خیابان 15خرداد، با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده گردشگری و استفاده زیاد مردم شهر تهران (بازاریان و مردم محلی) از مسیر فوق، همچنان به امکانات رفاهی ویژه بیشتری برای گردشگری شهری نیاز دارد.
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجارب موفق بین المللی و مقایسه مسیرهای پیاده راه های شهری و شناسایی این قابلیت ها از طریق بازآفرینی انجام شده در فضای کالبدی پیاده راه خیابان 15 خرداد تهران می باشد؛ لذا مقتضی است که ضمن بررسی مجدد بازآفرینی انجام شده در مسیر پیاده راه خیابان 15خرداد، از نظر مواردی مانند: فضا و منظر جغرافیایی، مسافت مسیر، استفاده از علائم گردشگری و امکانات تفریحی و جاذبه های مناسب و امکانات بهداشتی در طول مسیر، بتوان به عنوان راهکاری مطلوب در بازتعریف این مسیر و نقاط مشابه، استفاده کرد. در این مقاله، سعی بر این است که نقاط ضعف و قوت مسیر فوق از منظرگردشگری با استفاده از مدل سوات، شناسایی شوند و برای این مهم، راهکارهای استراتژیک و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: پیاده راه گردشگری، توسعه پایدار شهری، بازآفرینی شهری، خیابان 15خرداد
 • نعمت الله اکبری، سیده محبوبه حسینی* صفحات 23-44
  با پیچیده شدن شکل گیری شهرها و افزایش مسائل آن ها، شهرداری ها با به کارگیری استراتژی هایی مانند استراتژی توسعه شهری (CDS)، به مدیریت مسائل شهری می پردازند. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که به مسئله به کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه بودجه عمرانی شهرداری اصفهان پرداخته و هدف آن، شناسایی مهم ترین محدودیت ها و بخش های غیراولویت دار در خصوص تخصیص بودجه عمرانی، آرمان های الگو و تعیینمیزان تاثیر ردیف های بودجه عمرانی در تحقق اهداف CDS و بررسی میزان دستیابی به اهداف CDS در روش فعلی بودجه ریزی است. جامعه آماری، کلیه خبرگان و کارشناسان در حوزه برنامه و بودجه و معاونان سایر بخش های شهرداری اصفهان می باشد و نمونه ای به حجم یازده نفر به صورت غیرتصادفی و هدفمند، انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل مقادیر در سال های 1390 تا 1393 از الگوی برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. برخی از داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه و سایر داده ها، از اسناد و مدارک شهرداری، استخراج شدند. با تصریح الگو به سه شکل، نتایج کامل ترین الگو حاکی از آن بود که به دلیل عدم استفاده از الگوهای مناسب برای برنامه ریزی اعتبارات و تکیه بر قدرت چانه زنی، تخصیص بودجه در هیچ یک از سال ها، در راستای دستیابی به اهدافCDS نبود و اعتبارات در برخی از ردیف ها، بیش از حد و در برخی، کمتر از حد لازم در نظر گرفته شده بودند و استفاده از الگوی پژوهش می تواند ابزار مفیدی در تعیین مقادیر بهینه در سال های آتی باشد.
  کلیدواژگان: تخصیص منابع، بهینه یابی، برنامه ریزی آرمانی، بودجه عمرانی، استراتژی توسعه شهری
 • سید محمدتقی تقوی فرد* صفحات 45-57
  در دهه اخیر با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان در سازمان ها، سرمایه فکری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه مشتری/ رابطه ای، سرمایه ساختاری) با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد سرمایه فکری: متغیرهای پیش بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، پیش بینی کننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان، بانک شهر
 • جهان بین میرزایی، سجاد احمدی *، اکبر لرستانی صفحات 59-77
  در حال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخ گویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و عدم توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق این شهر می باشد. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، خدماتی و تفریحی است. برای تحلیل فضایی وضعیت عدالت در کلان شهر تهران، ابتدا با مدل تحلیل عاملی نوع R، شاخص های پژوهش به چهار عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی- تفریحی، بارگذاری شد و سپس با توجه به امتیاز عاملی هر یک از شاخص ها، مناطق 22 گانه کلان شهر تهران با بهره گیری از مدل ترکیبی توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای، سطح بندی شدند. نتایج پژوهش، حاکی از این هستند که از مجموع 22 منطقه کلان شهر تهران، منطقه 6 بالاترین درجه توسعه را به میزان 95/ 0 دارا می باشد و مناطق 3، 1، 2 و 7 مناطق نیمه برخوردار هستند. به طور کلی 55/ 4 درصد مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های تلفیقی، برخوردار، 18/18درصد، منطقه نیمه برخوردار و 27/ 77 درصد دیگر، محروم هستند.
  کلیدواژگان: اقتصاد شهری، عدالت، تحلیل عاملی، برخورداری، کلان شهر تهران
 • خدایار ابیلی، سید کمال خرازی، مهدی سبحانی نژاد، علیرضا یوزباشی* صفحات 79-98
  سازمان ها، سالانه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و یادگیری، سرمایه گذاری می کنند. با وجود توجه بسیار زیاد، به آموزش و برنامه های آموزشی، مطالعات انجام شده، حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامه ها، اثربخشی لازم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزشی، به میزان بسیار اندکی صورت گرفته و نرخ بازگشت سرمایه حاصل شده برای آنها بسیار کم می باشد. لذا آگاهی از عوامل زمینه ساز یا مانع انتقال آموخته ها به محیط کاری و به تبع آن، بازگشت سرمایه در منابع انسانی، برای سازمان ها به ویژه بانک ها و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش، به بررسی مدل ها و پژوهش های موجود در خصوص انتقال یادگیری، پرداخته شد و یک الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تاکید بر مدیریت شهری، ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی می باشد. عوامل فردی، عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار، تاثیر می گذارند و شامل: انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. همچنین عوامل سازمانی، عواملی هستند که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دوره های آموزشی آموخته می شوند را تحت تاثیر قرار می دهند و شامل: فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کارراهه، جو سازمانی و پیامدهای فردی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، بازگشت سرمایه، منابع انسانی، سازمان های شهری
 • رضا نثاری، رسول منتظری، نعمت حسین زاده* صفحات 99-116
  تامین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری هاست. منابع مالی شهرداری ها، به صورت مختلف، قابل وصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولا این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تاکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا، احکام منابع درآمدی پایدار در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، استخراج شدند و سپس به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای تامین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بخش عمده ای از درآمدهای اصلی شهرداری ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی باشند؛ پس این ضرورت به وجود می آید که شهرداری ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای تامین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.
  کلیدواژگان: منابع درآمدی پایدار، راهبرد های تامین مالی، برنامه پنج ساله، اقتصاد مقاومتی، شهرداری تهران
 • محمدرضا رضایی رضایی آقامیرلو، جواد پور فتحی فرد، نادر زالی* صفحات 117-135
  با افزایش روزافزون تقاضای سفرهای شهری، یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت حمل ونقل شهرها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی شهری می باشد. برای افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، سیستم های متنوعی، طراحی و بهره برداری شده اند که سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسی، یکی از آن هاست. در کلان شهر تبریز در سال 1387 اقدام عاجلی برای استفاده از این سیستم در خیابان اصلی شهر انجام گرفت که موجب بر هم خوردن شبکه ارتباطات شهری و مشکلات متعددی گردید. پژوهش حاضر، اهداف و راهبردهای سامانه اتوبوس های تندرو (سات) و میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم در شهر تبریز را با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل آماری، ارزیابی کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران استفاده کننده از اتوبوس های تندرو است. روش نمونه گیری، خوشه ایاست و پرسشنامه طراحی شده، از طریق pre-test بررسی شده و پایایی آن، با آلفای کرونباخ (727/ 0)، تایید و روایی پرسشنامه از طریق ارائه به متخصصین امر و صاحب نظران، تایید شده است. برای اثبات فرض آماری، از آماره های کندال، سامرز دی، خی دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون رتبه ای، استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین تحصیلات و میزان رضایت از سامانه اتوبوس های تندرو است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایت، پایین می آید.
  کلیدواژگان: ترافیک، اتوبوسرانی، رضایت مندی، سیستم اتوبوس های تندرو (سات)، تبریز
 • محمد علی نعمتی، مرتضی اکبرزاده صفویی *، سمیه زنگیان، طیبه موسوی امیری صفحات 137-152
  امروزه فراگیری استفاده از اینترنت در شهرهای بزرگ، زمینه ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک ها در یک محیط پرتلاطم رقابتی، از آن به نفع خود بهره جویند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی نقش هم زمان امنیت ادراک شده، اعتماد و رضایت شهروندان، بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شهروندان مشتری بانک ملی در شهرستان خوی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 392 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای انتخاب شدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه تحقیق، از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری؛ یعنی تحلیل مسیر، بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که امنیت ادراک شده، هم به طور مستقیم و هم از طریق جلب اعتماد و رضایت شهروندان، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی از جانب شهروندان دارد.
  کلیدواژگان: امنیت ادراک شده، اعتماد شهروندان، رضایت شهروندان، پذیرش بانکداری اینترنتی، تجارت الکترونیک
 • سید کمال صادقی *، پرویز محمد زاده، شلاله صبح خیز زنوزی صفحات 153-167
  جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روش های معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی؛ نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تامین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری است. با توجه به داده های گردآوری شده، بخشی از سرمایه گذاران بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند؛ بر این اساس، استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی، دارای نتایج ناسازگار می باشند. بنابراین به منظور تخمین پارامترهای این تابع، از روش لاجیت و پروبیت که براساس تابع حداکثر درست نمایی می باشد، استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تخمین تابع، از نرم افزار stata استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهر و شهرداری تبریز می باشد و داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است. یافته های این پژوهش گویای این هستند که عواملی؛ مانند بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی، در اجرای پروژه های شهری می شوند و متقابلا، وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار را به تعویق می اندازد.
  کلیدواژگان: مشارکت عمومی، خصوصی، توسعه پایدار شهر، الگوهای گسسته، مدیریت شهری
|
 • Hossein Mohammadpour Zarandi, Nasser Aminian* Pages 1-23
  Tourism sidewalks are the main interface and link among urban dynamic spaces and tourists، they can be counted as a basic factor of urban tourism development and active presence of tourists in addition to economic and social role. Tehran، particularly the main range of urban central context in Tehran (Tehran Grand Bazaar) and 15 Khordad Avenue with tourism capacities and people excessive use of it (merchants and local people)، does not have welfare facilities special for urban tourism. The main purpose of this research is investigating international successful experiences and comparing urban sidewalks routes and identifying these capabilities via accomplished recreation in physical space of Tehran 15 Khordad Avenue sidewalk. Therefore، it is appropriate that in addition to review of accomplished recreation in the route of 15 Khordad Avenue’s sidewalk، in terms of cases such as space and geographic perspective، route distance، using tourism signs، recreational facilities، suitable attractions and health facilities along the path، can be used as a desirable solution in redefining this route and similar places. It is tried that weaknesses and strengths of the above route would be identified by using SWOT analysis model from tourism perspective and to achieve this important matter، scientific and practical strategies were presented parallel with tourism development.
  Keywords: tourism sidewalk, urban sustainable development, urban recreation, 15 Khordad Avenue
 • Nematollah Akbari, Seyyedeh Mahboobeh Hosseini* Pages 23-44
  With the complexity advent of cities and increase of their problems, municipalities manage the problems of cities by employing strategies such as City Development Strategy (CDS). This research has a descriptive – analytic essence, which it sets to the application of Goal Programming model for optimal allocation of construction budget of Isfahan Municipality. It has been tried to identify the most important construction budget’s constraints, Non-priority sectors in the allocation of construction budget, model goals and the impact of subsections of construction budget in achieving the objectives of CDS and checking out the achievement of CDS objectives with current budget management method. The target society includes all the staffs of Isfahan Municipality and 11 of them have been selected for the sample size in non–random manner. In order to analyze the values in years 2011 to 2014, Goal Programming model was used. Some of the required data were collected by using the questionnaire and some of them were extracted from the Municipality documents. According to the model stipulated in three forms, the results of the most complete model indicated that because of the lack of appropriate models for planning the credits and relying on the bargaining power, the allocation of the construction budget was not optimal in any years and the given values to variables do not achieve the goals mentioned in the CDS, and the credits in some subsections were considered more or less than enough, and goal programming model will be a useful tool in determining the optimal values in future years.
  Keywords: allocation of resources, optimization, goal programming, construction budget, city development strategy
 • Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard* Pages 45-57
  In the recent decade, intellectual capital has become increasingly important, with the introducing of knowledge-based economy in the organizations. The purpose of this research is clarification the role of intellectual capital in tendency to organizational citizenship behavior of Bank Shahr staffs. The method of this research is descriptive- correlational, and its target society is all the 2204 staffs of Bank Shahr-Tehran City. 327 people were selected randomly as a research sample by using Cochran sampling formula. Two standard questionnaires of Bonti’s intellectual capital and Podsakoff’s organizational citizenship behavior were used for data collection. In order to statistical analysis of data, “r” and “R” were used respectively for the coefficient of Pearson correlation and stepwise regression. The results showed that there is a positive and significant correlation between intellectual capital and its dimensions (human capital, customer capital/relational, structural capital) with tendency to organizational citizenship behavior of Bank Shahr staffs. furthermore, the results of stepwise regression indicated that among intellectual capital dimensions (predictor variables): structural capital predictor variables and relational capital are the predictors of tendency to organizational citizenship behavior of Bank Shahr staffs.
  Keywords: intellectual capital, organizational citizenship behavior, Bank Shahr staffs
 • Jahanbin Mirzaei, Sajjad Ahmadi *, Akbar Lorestani Pages 59-77
  Currently, one of the urban management challenges is balanced spatial distribution of services and economic and social indicators in response to citizens. One of the factors of the formation of inequalities in Tehran districts is the physical growth and development of Tehran Metropolis and lack of proportional and coordinate distribution of facilities and urban services with it. The purpose of this research is evaluation and analysis of prosperity levels of Tehran Metropolis districts in terms of having economic, social, physical, cultural, servicing and recreational. For the spatial analysis of justice status in Tehran Metropolis, at first research indicators were loaded into four factors: economic, social, physical and servicing-recreational, with “R” factor analysis model and then, each of the indicators of 22 districts of Tehran Metropolis were graded by using the hybrid model of human development and cluster analysis according to rating factor. The results show that among 22 districts of Tehran Metropolis, district 6 has the highest development degree at a rate of 0/95, and districts 3, 1, 2 and 7 are half-prosperous ones. Generally, in terms of prosperity of consolidated indicators, 4.55 of Tehran Metropolis districts are prosperous, 18.18 of them are half-prosperous and 77.27 of them are non-prosperous.
  Keywords: urban economics, justice, factor analysis, Tehran metropolis
 • Khodayar Abili, Seyyed Kamal Kharrazi, Mahdi Sobhaninejad, Alireza Youzbashi* Pages 79-98
  Organizations invest high amounts annually in order to improve the staff’s performance in the field of training and learning. Despite the great deal of attention to training and its programs, accomplished studies suggest that many of these programs do not have required effectiveness in terms of learning transfer and transmission of learned skills to the workplace, as an important effective indicators of training programs, have done very little and the rate of the obtained capital return on investment is very low for them. So, awareness of predisposing or obstacle factors of learning transfer to the workplace and consequently investment return in human resources for organizations are of great importance specially for banks and municipalities. Therefore, models and current studies regarding the learning transfer were investigated in this research and an effective model of learning transfer was presented parallel with return on investment in human resources development emphasising on urban management. The results showed that major factors of learning transfer from training environment to the workplace include individual and organizational factors. Individual ones are those influencing on the knowledge use and acquired skill from training environment in workplace and include motivation, attitude, self-efficacy and personality characteristics. Organizational factors are those related to the workplace and they influence on learning transfer and its use of whatsoever learned during training courses and they include; support, responsiveness, job career, organizational climate and individual results.
  Keywords: training, effective transfer of learning, capital return, human resources
 • Reza Nesari, Rasuol Montazeri, Nemat Hosseinzadeh* Pages 99-116
  Financing is one of the most important responsibilities of public institutions such as municipalities. Financial sources of municipalities are receivable in different ways, but all of them do not have feature of sustainable revenues. It needs that firstly these items have relative continuity and secondly access to these revenues should not threaten and destroy the qualitative conditions of the city. The purpose of this research is presentation of sustainable financing strategies of Tehran Municipality in five-year plan emphasizing resistive economy policies by using descriptive-analytic method. To achieve this goal, at first provisions of sustainable revenue sources in the second five-year plan of Tehran Municipality were extracted and then sustainable and unsustainable revenues of Tehran Municipality were studied and identified and finally sustainable financing strategies in Tehran Municipality was presented. The results show that major part of the main revenues of municipalities is not compatible with concepts of sustainability and do not have continuity and desirability. So this necessity arises that it is better municipalities should have new strategies for sustainable and continuous revenue financing by studying the revenue structure so as to present optimal service to citizens.
  Keywords: Sustainable revenue sources, financing strategies, five, year plan, resistive economy, Tehran municipality
 • Mohammad Reza Rezaei Aghamirlou, Javad Pourfathi Fard, Nader Zaali* Pages 117-135
  With rising demand of urban travels, one of the main strategies to manage cities’ transport is enhancement the share of urban public transport. To increase the desirability of the use of public transport, various systems were designed and utilized. One of them is BRT. Immediate action was carried out in Tabriz Metropolis to use this system in the main street of the city leaded to disrupt the urban communications network and different problems. This research evaluated the goals and strategies of BRT system and the degree of users’ satisfaction of it in Tabriz by using field studies and statistical analysis. It has a descriptive-survey essence and data were collected by the researcher made questionnaire. Target society includes the passengers using BRT. The method of sampling is clustering and the designed questionnaire was reviewed via pre-test, its stability was verified by Cronbach alpha of 0.727 and its validity confirmed by presenting to experts and specialists. To prove statistical assumption, Kendall statistics, Summer’s Day, Chi-square, Pearson’s correlation and ordinal regression were used. The results show that there is an inverse and significant correlation among education and satisfaction rate of BRT system. It means that with increasing levels of education, the satisfaction decreases.
  Keywords: Traffic, bus, satisfaction, BRT system, Tabriz
 • Mohammadali Nemati, Morteza Akbarzadeh Safavi *, Sommayeh Zangiyan, Tayyebeh Mousavi Amiri Pages 137-152
  Nowadays, learning to use internet provides an opportunity for financial institutes and banks to benefit from it in their own favor in such turbulent competitive environment. In this regard, this research studies simultaneous role of perceived security, citizens’ trust and satisfaction on the acceptance of internet banking services. Statistical population of the research is customers of Bank Melli in the city of Khoy. Sample size was 392 according to Cochran's formula. Samples were chosen by using single- stage cluster sampling. In order to measure validity of the questionnaire, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used in first and second orders and Cronbach alpha was used for the test reliability. Research hypothesis were studied with the help of structural equation model i.e. path analysis. The results of the analysis indicated that the perceived security both directly and through trust and citizens’ satisfaction, has a significant and positive effect on the acceptance of internet banking from citizens’ attitude.
  Keywords: Perceived security, Citizens Trust, Citizens satisfaction, Acceptance of internet banking, Electronic commerce
 • Seyyed Kamal Sadeqi *, Parviz Mohammadzadeh, Shalaleh Sobhkhiz Zenozi Pages 153-167
  Absorbing finances from the private and foreign sectors for implementation of municipalities’ projects are counted as valid methods of providing financial resources in urban management field. Currently, one of the main approaches in urban and rural management fields in the country is reducing dependencies on governmental aids and dues and moving toward identifying T stable earnings and new instruments of providing financial resources such as: attracting domestic and foreign investors.The main goal of this research is studying the effective factors on the participation of private sector providing stable financial recourses for municipality projects. According to the collected data, part of the potential investors do not participate in urban projects, therefore, using usual econometric methods have incompatible results. In order to estimate the parameters of this function, Logit and Probit method based on the maximum likelihood function is used. It is necessary to mention that for estimating function, Stata software is used. The statistical population is Tabriz city and its municipality. Required data were collected via survey method and the instruments of data collection were questionnaire and field findings. In this study, random sampling method was used and for determining the required sample size Cochran formula and Morgan table were used. The findings of this research show that factors such as improving business environment and efficient laws which guarantee the profit of private functionary make private sector increase the implementation of urban projects, and the presence of bureaucracy and lack of suitable capacity building delay the process mutually.
  Keywords: public, private participation, urban sustainable development, discrete models, urban management