آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
روزنامه فردا
۱۶
پیشخوان

فاجعه فرمان

شماره 116 دوماهنامه چشم انداز ایران برای تیر و مرداد منتشر شد و مدیرمسئول آن، لطف الله میثمی، در سرمقاله خود با عنوان «در پس رفتار ترامپ» به رفتارهای رئیس جمهور آمریکا درحال حاضر پرداخته است. در پرونده ای با عنوان «فاجعه فرمان» نگاهی به دعوت دادسرای ارشاد از مردم برای نظارت بر جرائم منافی اخلاق و عفت عمومی انداخته است.

 همچنین در پرونده ای دیگر به بررسی محتوای آموزشی مدارس در ایران پرداخته شده است. در این پرونده مفصل ابعاد مختلف کتاب های درسی، تاثیر کتاب های غیردرسی و... بررسی شده است. کمال اطهاری به این سوال پاسخ داده که چرا باید تلنگر تحریم ها اقتصاد ایران را در چنین شرایطی قرار دهد و  عمادالدین باقی درباره زندانیان مالی و راه حلی حقوقی برای نجات بدهکاران دربند گفت وگو کرده است. میزگردی درباره سیل خوزستان و تبعات آن با عنوان تن زخمی خوزستان و فاجعه تحمل ناپذیر از دیگر مطالب این شماره است. حمید نوحی در مقاله ای به ارزیابی عدم مقاومت تا مقاومت فعال پرداخته و کمال رضوی درباره تجمیع نیروهای اجتماعی برای برون رفت از بحران های عاجل نوشته است. این نشریه با توجه به مسائل پیش آمده برای کاغذ با افزایش قیمت روبه رو شده و 20 هزارتومان عرضه می شود.